SAMO SE NIC NEUDĚLÁ.

 SAMO NEEXISTUJE.

Nečekejte, až se něco stane samo... Nenechte se zmást líbivými slovy, že máte jen čekat a těšit se na lepší zítřky.

Nedočkáte se.

 

 

PODÍL LIDSTVA

 

Milovaní,

dnes bych s vámi rád hovořil o nesrovnalostech, které mnozí z vás pociťují ohledně nadcházejících změn na Zemi a o tom, co se děje na fyzické úrovni. Rozdíly a propasti v lidském individuálním vnímání současné pseudoreality na Zemi jsou stále větší, neboť situace ve světě se nezlepšuje, neustále se vyhrocuje, stupňuje se snaha negativních entit rozehrát naplno klíčovou etapu jejich velkolepého plánu. Právě to také poukazuje na skutečnost, že změna systému, který jste si sami na Zemi vytvořili, je nutná. K tomu je však zapotřebí zažehnutí, resp. vzplanutí lidských srdcí, lidských schopností a vědomí. K tomuto vzplanutí může dojít pouze tehdy, když si lidé uvědomí své uvěznění v systémech, své zajetí v síti matrixu, v jehož reálnost i funkčnost doposud bezmezně věří a který je neustále zákeřně ovládá.

Přesně to se děje nyní, kdy takové jednání "autorit" kolem vás, kterým jste podřízeni a kterým denně otrocky sloužíte, už není jen absurdní, ale je zločinné. Hodně jsme mluvili o tom, že Síly světla z jemnohmotné úrovně mohou lidstvu "pouze" pomoci přejít na nový stupeň evolučního vývoje, nemohou však konat za lidstvo. Konkrétní - nejen fyzické - kroky umožňující tento přechod musí provést sami lidé, je-li to jejich svobodná vůle a volba. To bude nejen projevem jejich svobodné vůle, ale také realizací jejich vědomé účasti na společném úsilí všeho a všech o přechod Země do vyšší dimenze.

Aby byl další krok vývoje lidstva na Zemi realizován, je nutné, aby tato vědomá část obyvatel Země přestala nečinně přihlížet, divit se, komentovat či odsuzovat dění kolem sebe, a aby začala podnikat konkrétní kroky k odstranění zločinných řídících struktur, které nekonají v souladu s nejvyššími zákony - zákony Lásky, Jednoty, Míru, Tolerance... Jinými slovy, je třeba ʺpostrčitʺ již napůl zničenou drakoreptskou pyramidu moci, která již sotva drží ʺrovnováhuʺ, protože ztratila výživu shora v důsledku vítězství Sil světla nad silami temnoty na jemnovibrační (duchovní) úrovni Země. Další krok však musíte učinit vy. Bez vás se nestane nic. Pokud by se něco dělo bez vaší svobodné vůle, pak byste zde za okamžik nemuseli být, nemyslíte?

Nyní nastává ona doba - samo lidstvo tuto fázi vytvořilo -, kdy se záchrana vaší planety odehrává současně na všech úrovních existence, protože plány stínové vlády, propočítávané po tisíciletí a korigované na rychle se měnící energetickou situaci na Zemi postavily lidstvo na pokraj záhuby. Síly světla, které si plně uvědomují kritickou situaci pozemšťanů, vyvíjejí nebývalé úsilí o záchranu lidstva a využívají k tomu všechny dostupné prostředky, včetně mimozemské technologie. Dostává se vám a vždy se vám dostane potřebné pomoci, která je pro vás mnohdy (a zatím nejvíce) neviditelná, ale přesto naprosto dokonalá a účelná pro Nejvyšší Dobro všeho a všech. Pomoc lidstvu na Zemi z vyšších dimenzí bytí vždy rezonuje s duchovní úrovní lidstva na Zemi v každém okamžiku, s jeho schopností tuto pomoc akceptovat v souladu se svobodnou vůlí všeho a všech.

Bez tohoto (odvěkého) jištění sil Světla by pro vás byly škody způsobené vámi a vašimi globalisty, kteří se na vaší planetě chopili moci (a které sami podporujete svými každodenními, i těmi nejobyčejnějšími každodenními činy, které si ani neuvědomujete), již dávno neslučitelné s dalším životem zde na Zemi.

Znovu musím opakovat, že neustále vidím, ne všichni budou "spaseni", jak rádi říkáte. Přesněji řečeno - ne všichni si svobodně vybírají a  vyberou "být spaseni". Vy sami, každý z vás se o tomto neustále rozhodujete. Mohou to být ti z vás, kteří jsou ochotni a schopni pomoc z vyšších sfér přijmout a kteří sami podniknou aktivní kroky k této své "spáse". Co mám na mysli touto aktivitou, těmito kroky? Především čistotu vašeho srdce a vaší mysli, nezlomnost vašeho ducha a vaši probuzenou schopnost odolávat umělému a lidské přirozenosti cizímu, co je vám ze všech stran zde na Zemi negativním stavem vnucováno. Vaše aktivní práce na sobě samých, probuzení Lásky v sobě - k sobě i všemu a všem, poznání vlastní podstaty, vaše práce na odhalování ovládání silami temna musí dojít do fáze, kdy můžete sklízet, chcete-li. Vaše Láska, která prostupuje vaším bytím zde na Zemi, je tím, co vám umožní žít v odpovídajících vibračních sférách. V Lásce, Radosti, Jednotě, Míru, Zdraví, Vděčnosti, Dostatku, Štěstí, Harmonii a Kráse...

Vaše probuzené vědomí, vědomí toho, kým opravdu jste - vy i celý "váš" svět, je nesmírně důležité, neboť vám umožňuje prohlédnout past, ve které jste zde na Zemi uvízli a kterou sami po mnoho let hloubíte - pro sebe i pro ostatní. Vaše probuzené vědomí - a z něj vyvstávající odvaha a síla stát zde na Zemi (v záporné dimenzi bytí, temném vesmíru) na straně Světla - tedy na straně vaší vlastní podstaty - ukazuje, že jste se dokázali rozpomenout na svou pravou - duchovní - podstatu a naslouchat jí - tedy své Duši.

Tvůrčí energie těchto probuzených lidí mnohonásobně převyšuje hrubé vibrace těch, kteří zůstávají uvězněni ve své vlastní nevědomosti. Energie vás, probuzených lidských bytostí mnohonásobně převyšuje nízkou energii poslušnosti, strachu, odevzdanosti a bezmoci ostatních obyvatel Země, byť jich je většina. Probuzené lidské bytosti tak mohou svou vyšší energií bytí, svou duchovní silou působit na ostatní a tvořit "nový svět". Mohou pomoci zachránit ostatní spící duše, které se ztratily v tomto pozemském matrixu a potřebují a prosí o pomoc.

Vím, že ne každý z vás je ochoten otevřeně se postavit autoritám (byť schopni jste všichni) protože to je stále více nebezpečné, často doslova sebevražedné. Ale i váš "tichý" odpor, vaše jasné "ne" na příkazy odebírající vám vaše svobody, ohrožující vaše zdraví, vaše "drobné" činy ukazující ostatním váš postoj k Pravdě a Lásce, vaše odvaha bojovat za Lásku a Pravdu bez ohledu na možnost ztráty vaší "pozice" v negativním stavu (například v zaměstnání, kde otročíte pro celý negativní stav, ale také v rodině či mezi "přáteli"), vaše neuposlechnutí absurdních příkazů a pokynů - to vše je mocnou zbraní, jak znevěrohodnit a oslabit vládnoucí elitu a její přisluhovače, kteří vám servírují to, co právě prožíváte a co na Zemi máte.

KAŽDÝ Z VÁS musí přispět k boji proti Silám temnoty podle svých schopností, aniž by je podcenil nebo přecenil. To vše každý z vás víte. Vše, naprosto vše, co potřebujete znát a konat, máte k dispozici ve své Duši. Máte-li otázky, ptejte se jí. Ptejte se mě, jsem neustále s Vámi. Neustále vám odpovídám... Neustále s vámi rozmlouvám...

Pokud mi nasloucháte, pak mě slyšíte. Pak poznáváte. Vše je pouze vaše vlastní svobodná volba. Vaši Nebeští průvodci jsou také neustále s vámi, neustále s vámi komunikují a sdělují vám odpovědi na vaše otázky, nápovědy, po kterých tak toužíte. Je jen vaše vlastní svobodná volba, rozhodujete-li se naslouchat, přijímáte-li své vytoužené rady nebo ne. A proto, chcete-li, pak nepřehlížejte tyto dary vděčnosti a Lásky, které jsou určeny vám a "ušity vám na míru" v každé době, a postupujte podle nich, jak nejlépe dovedete.

A máte k tomu mé požehnání!

Láska