Přátelé,

 

všichni, NAPROSTO VŠICHNI poZemšťané jsou schopni přijímat sdělení, rady, zpracovávat různá zjevení, jakékoli informace z vyšších dimenzí bytí. 

NAPROSTO VŠICHNI poZemšťané jsou schopni přijímat sdělení a komunikovat se svou Niternou myslí, tedy s NEJVYŠŠÍM, tedy s Bohem.

Jen málokdo však této své esenciální schopnosti používá v tomto pozemském životě k poznání Pravdy a k nalezení cesty Domů.

Pouze vlastní duchovní úroveň a míra vědomí své pravé podstaty jsou tím, co člověku komunikaci s jeho Niternou myslí usnadňuje nebo ztěžuje.

Je pouhým projevem vlastní podstaty BYTÍ hledat a nalézat odpovědi na to, co je ŽIVOT a jaký je jeho PRAVÝ SMYSL.

Někteří lidé své odpovědi nalezli.

Jiní si myslí, že odpovědi našli.

Někteří nepociťují potřebu něco hledat.

Jiní odpovědi na své otázky upřímně a vytrvale hledají.

 

Ti, kteří odpovědi nalezli, ví vše, co potřebují. Neptají se, proč je jejich život takový, jaký je. Tito lidé vědí, proč je život přesně takový, jaký je. Tito lidé vědí, že JSOU TVŮRCI všeho, co se jim v životě "děje". Tito lidé se vrací DOMŮ.

Znají cestu a VĚDOMĚ po ní také kráčí.

Tyto lidi často přehlédneme. Jsou pro druhé nudní, nezajímaví, podezřele klidní a "nepříjemně" spokojení.

Lidé, kteří si myslí, že odpovědi našli, se paradoxně netají tvrzením, že nechápou, jak může být život takový, jaký je, se všemi "záhadami", nesnázemi, negativními aspekty. Tito lidé se přetvařují, nadávají, trápí se, pomlouvají, pláčou, závidí. Obviňují druhé ze svých nemocí, ze svých neúspěchů, z podřízenosti, ze svého zklamání, z bídy, smutku...Tito lidé nechtějí slyšet žádné jiné odpovědi, než ty, které se jim hodí, kterým uvěřili již dříve a kterých se nechtějí vzdát. Tito lidé nechtějí zjistit (byť to mnohdy cítí), že jejich odpovědi nejsou PRAVÉ. Poznáme je snadno - stále se ptají, aniž si to uvědomují. Každá jejich věta je důkazem toho, že jim odpovědi schází.

Tyto lidi nepřehlédneme. Připadají nám "normální" a žádaní, neboť si stěžují a jsou tak "in". Posilují kolektivní nespokojenost a podílejí se na množení negativních energií ve svém širokém okolí. Stejné přitahuje stejné.

Bytosti, které ve svém životě nepocítily (vědomě) potřebu hledat odpovědi, mají "jasno". Pro tyto bytosti není nic zbytečnějšího, než "polemizovat" nad tím, nad čím už dávno polemizováno bylo. Je to tak, jak to je. Konec a tečka. Život je takový, jaký je. Konec a tečka. Je třeba si užívat, dokud to jde. Užívat si plnými doušky, dokud "osud a zdraví dovolí", protože "brzy přijde čas, kdy už to nebude možné". Po smrti není nic. Kostra.Ticho. Tma. Finíto. Konec a tečka.

Tyto bytosti nepřehlédneme, neboť nám připadají "normální", ba dokonce "lepší", "nad věcí". Jsou pro mnohé vzory moderního a zdravého přístupu k životu, štěstí, blahobytu a možná snad i zdraví. Takové lidi potřebuje svět, říká si většina... Dokonalé loutky, které nemají potřebu se ptát. Loutky, které všechno ví, výborně kalkulují, neptají se a které nepřemýšlí nad rozkazy. Stačí jim předkládat lži a oni už je uvedou v praxi. Zaručeně.

Ti lidé, kteří odpovědi nenalezli a s tímto výsledkem se nespokojili, hledají dále. Jsou více či méně trpěliví, více či méně důvěřiví, více či méně schopni zaslechnout odpovědi na své otázky. Tito lidé pociťují vnitřní potřebu hledat dál. Občas dokonce zaslechnou svou podstatu. Cítí, že věci se nemají tak, jak se jeví. Jednoduše CÍTÍ, že se na Zem nenarodili, aby si počkali na smrt. Aby si tu smrt zasloužili tím, že "si to tady oddřou, odvychovají, odžijí". "odplatí", "od...". Cítí TOUHU najít TO. Často tápou v odpovědích, ke kterým "se" prozatím "dostali". Tito lidé přijímají spoustu dalších a dalších sdělení, hledají něco, čeho by se mohli "chytit"... Hledají pouze PRAVDU.

A právě k těmto lidem, kteří stále a vytrvale HLEDAJÍ skutečnou PRAVDU, přichází PRAVDY "všeho druhu". Jak se však rozhodnout, která "PRAVDA" je skutečná a která falešná?

Jak poznat, co je PRAVÉ?

JAK "NENALETĚT" PŘEKUPNÍKŮM S PŘEVLEČENOU LŽÍ, TEDY FALEŠNOU PRAVDOU?

Odpověď znáte, přátelé.

VAŠE DUŠE TUTO PRAVDU ZNÁ.

VAŠE DUŠE Z TÉTO PRAVDY POCHÁZÍ.

VAŠE DUŠE JE TOUTO PRAVDOU TVOŘENA.

VAŠE DUŠE TOUTO SKUTEČNOU PRAVDOU JE.

 

BUDE TEDY DOCELA JEDNODUCHÉ PRAVDU poZNAT, nemyslíte, přátelé?

STAČÍ BÝT TÍM, ČÍM SKUTEČNĚ JSTE a PROCÍTIT TO.

STAČÍ SI PROMLUVIT SÁM či SAMA SE SEBOU.

STAČÍ ZASLECHNOUT ODPOVĚDI NA VŠECHNY SVÉ OTÁZKY.

 

JE TO PRO VÁS TĚŽKÉ, říkáte?

PAK MŮŽETE PŘIJMOUT POZVÁNÍ K NÁSLEDUJÍCÍ POMOCI, jak ROZPOZNAT PRAVDU od všeho, co druzí "pravdou" (z nejrůznějších důvodů) nazývají.

 

MOŽNÁ, ŽE NAJDETE ODPOVĚĎ NA SVOU OTÁZKU.

MOŽNÁ, ŽE NAJDETE CESTU K VAŠÍ VLASTNÍ PRAVDĚ.

MOŽNÁ, ŽE NAJDETE NĚCO JINÉHO...

 

MOŽNÁ, ŽE NENAJDETE NIC Z TOHO, CO HLEDÁTE.

PŘESTO NEBUDE NIC Z TOHO, CO UČINÍTE, ZBYTEČNÉ.

MOŽNÁ, ŽE NAJDETE NĚCO, CO JSTE NEHLEDALI, proto, ABYSTE NAŠLI, CO OPRAVDU HLEDÁTE...

 

DŮVĚŘUJETE PŘECE SAMI SOBĚ.

TAK ZAČNĚTE, přátelé.

Následující informace se pro vás, přátelé, mohou stát rozpomenutím, jaké typy sdělení (zjevení) Nejvyšší předává a co je pro ně charakteristické. Následující informace vám také mohou poradit, jak poznáte pravost sdělení, která přijímáte vy sami nebo která přijímáte od druhých bytostí. Jak už víte, přátelé, PRAVDU Vaše DUŠE ZNÁ. Za všech okolností. Pokud se vám ještě nedaří své duši naslouchat, pak pojďme pomoci alespoň skrze vnější prostředky a slova.

 

O RŮZNÝCH TYPECH ZJEVENÍ

A O TOM, JAK NÁLEŽITĚ OVĚŘIT JEJICH ZDROJ A PLATNOST

 

Výtah z knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, str. 1 - 5, I.

zdroj: vesmirni-lide.cz

 

„Pro každého, kdo je ze své svobodné vůle ochoten vyslyšet a přijmout to, co bude zjeveno, je nutné, aby si uvědomil následující důležitá fakta: Když pravý Nejvyšší někoho pověří, aby byl přenašečem Nového zjevení, zjevení, které má univerzální důsledky, toto se provede ne jen prostým přenosem slov, idejí, pojmů a myšlenek, ale též všemi aspekty života takového přenosce. To znamená, že kdykoli tato osoba funguje jako pravý mluvčí Nejvyššího, cokoli řekne, učiní, cítí, projevuje a způsob, jakým se chová, jedná a reaguje na události a dění svého života, je využito Nejvyšším k vyvolání určitých reakcí, stavů, procesů, událostí a postupů po všech úrovních, stupních a dimenzích Stvoření Nejvyššího a po celé zóně vymístění, to jest po všech peklechduchovním, intermediálním a přírodním světě. V jistém rozsahu je to též pravdou o všech lidech, kteří se v té či jiné době dostávají do kontaktu s takovým pravým mluvčím Nejvyššího. Takové je poslání a funkce přenosce jakýchkoli nových zjevení v průběhu dějin planety Země od jejího odpadnutí do zóny vymístění. Proto se vám radí, abyste takové reakce, výroky, chování, činy a obsah slov a spisů nikdy neomezili pouze na lokální a osobní úroveň porozumění, ale namísto toho jste nabádání, abyste na ně pohlíželi či je intuitivně pociťovali ve vyšším smyslu zahrnujícím všechny žijící a dýchající entity kdekoli bez výjimky a výluky.

 

Musíte si uvědomit, že existuje doslovně nekonečný počet odlišných úrovní duchovního uvědomění. Každý funguje z úrovně zvoleného, individuálního duchovního uvědomění a je spojen se všemi ostatními po celém Stvoření, kdo jsou v příbuzenství takovému duchovnímu uvědomění v pozitivním stavu, a se všemi těmi, kdo oponují nebo jsou protějšky takovému duchovnímu uvědomění ve stavu negativním. Takže každý, kdo přichází do kontaktu s takovým mluvčím, je takto zaangažován bez ohledu na to, zda si je či není uvědoměle, nebo z hlediska vlastní zevní mysli, tohoto závažného, kritického a významného faktu vědom.

 

Existují však odlišné typy zjevení přenášené Nejvyšším určitým lidem na této Zemi.

 

(1)

Existuje jedno nové zjevení, které se přenáší příležitostně někomu určenému Nejvyšším pro tento specifický účel. Tento druh zjevení má univerzální důsledky a přichází v určitých kritických bodech historie lidstva a zóny vymístění. Obvykle se to stává tehdy, když nový věk či období či důležitý krok duchovního pokroku je hotov nastat nebo přinést plody. Z určitých - duchovních důvodů je pro každou jednotlivou dobu, když se přenáší toto univerzální zjevení, určena Nejvyšším jen jedna osoba, aby byla zprostředkovatelem tohoto nového zjevení. Je obtížné pochopit, proč je vybrána jen jedna osoba. Avšak každý to pochopí později. Jedním důvodem k tomu je to, že v kritických bodech na konci každého věku či éry nebo období anebo kroku je nutné a životně důležité zachovat soudržnost, jednost a integritu nových duchovních idejí, které se přenášejí. Za těchto podmínek by bylo duchovně krajně nebezpečné dovolit, aby takové ideje byly nesprávně interpretovány nebo pochopeny nebo nějak zdeformovány nebo rozštěpeny či rozptýleny. Obzvláště jelikož jsou taková zjevení přenášena do zóny vymístění, kde negativní a zlé síly neustále využívají vše, co mají ve své moci, aby zkreslily či zmrzačily tyto nové ideje, mohl by jejich přenos prostřednictvím několika různých osob ohrozit čistotu jejich obsahu. Uvědomte si, že nebezpečí zkreslení je větší, když jsou takové ideje přenášeny skrze několik lidí, než skrze jednoho člověka, který je vybaven zvláštními nástroji zjišťování jakékoli možné deformace. Jestliže by nastalo zkreslení, znemožnilo by to, aby nový věk či krok nebo období anebo éra zahájil svou vlastní progresi.

 

Avšak rozmanitost a rozdílnost obsahu idejí tohoto obecného, univerzálního nového zjevení je následně rozdělena specifičtějším způsobem prostřednictvím takzvaných místních, oblastních a individuálních zjevení, která přicházejí prostřednictvím různých lidí. Existuje mnoho dalších důležitých důvodů, proč je nutné tak učinit. Lidé tyto důvody poznají později, ne-li na této Zemi, pak v duchovním světě.

 

(2)      

Za druhé existuje několik planetárních, oblastních a místních typů zjevení, která nemají výše uvedené univerzální důsledky, ale jsou platná jen pro tu planetu či oblast nebo zemi anebo místo, kde se odehrávají. V mnohých případech tato zjevení vyvěrají z nového univerzálního zjevení, jak se popisuje výše, a jsou na něm založena. Tyto typy zjevení se přenáší prostřednictvím více lidí v různých oblastech a státech jedné planety. Taková zjevení pokračují po celé dějiny člověčenstva a mají velkou duchovní hodnotu v rámci systému a míst, ve kterých jsou poskytnuta. Obvykle jsou dána za účelem přizpůsobení obecnějších, univerzálnějších principů a idejí nového zjevení zvláštnostem každého odpovídajícího regionu, oblasti či lokality nebo planety. Naneštěstí mnozí lidé včetně zjevovatelů samých mají velmi často sklon vnímat tato zjevení jako mající univerzální význam a smysl obecných rozměrů. To přivádí jejich následovníky ke snahám násilně vnucovat druhým z odlišných oblastí své vlastní náhledy a názory, jako by byly jediné správné. Vede to k rozvoji mnoha odlišných velkých náboženství, která začnou být vůči sobě netolerantní. Mnoho tragedií povstalo z takovýchto násilných vnucování a netolerance, jak to živě ilustrují dějiny náboženských válek, které neustále zuří na planetě Zemi.

 

(3)

Za třetí existuje mnoho zjevení povahy osobní. Obvykle se vztahují k jedné či několika navzájem vztaženým osobám. A opět ve své základní velikosti vyvěrají z obecných idejí univerzálního zjevení, které jsou ještě specifičtěji rozděleny a přizpůsobeny potřebám tohoto jedince či jedinců než oblastní, planetární nebo místní typy zjevení. A opět mají tato zjevení pro tyto jedince a pro jejich duchovní růst velkou duchovní hodnotu, pokud je nepociťují jako mající buď oblastní, planetární či univerzální význam a důsledek. Naneštěstí mnozí jedinci mají pod vlivem negativního stavu sklon vnímat svá osobní zjevení jako mající oblastní, planetární či  univerzální význam či důsledky. Ten obvykle skončí v založení náboženských sekt, kultů, bratrstev a rozličných jiných pseudoduchovních organizací, v nichž negativní a zlé síly vzkvétají a znásobují se. Znovu se opakuje, že dějiny lidstva na planetě Zemi jsou plny živých ilustrací této situace.

 

(4)

A nakonec za čtvrté, existují početná pseudonová zjevení, pseudoregionální, pseudolokální či pseudoplanetární a pseudoindividuální nebo pseudoosobní zjevení, jako existuje mnoho pravých a pseudonově opět zrozených křesťanů a pravých i pseudotypů lidí nového věku, kteří mají k takovým zjevením vztah. Je nutné být si neustále vědom, že pekelná pseudospolečenstva a jejich samozvaní pseudovůdci a v současnosti obzvláště pseudo-Nová pekelná společnost vždy protichůdně zjevují falešnosti v přesně stejném množství a v opozici k pravým zjevením na všech jejich úrovních. Naneštěstí pro lidi na planetě Zemi využívají tato pseudozjevení pravd pravého zjevení, která za tímto účelem kradou. Někdy až padesát procent či více těchto pseudozjevení obsahuje ukradené pravdy, k nimž přidávají své vlastní falešnosti a zkreslení a předkládají je lidem tak, jako by přicházela od Nejvyššího či od někoho z duchovního světa domněle určeného Nejvyšším. Protože v těchto pseudozjeveních je obsaženo mnoho ukradených pravd z nového zjevení, mají lidé sklon považovat je za pravá a platná a přijmou je do svých životů. Takže přijímají zfalšované pravdy, které je přivádějí ke zlým činům, skutkům, k bídě, utrpení a k všemožným problémům. Samozřejmě to vede také k neustálému udržování bytí a jsoucna negativního stavu. Protože v současnosti je více jak dvě třetiny lidstva v zásadě negativní povahy, více jak dvě třetiny lidí bude připraveno přijmout pseudonová zjevení spíše než pravé Nové zjevení. Jedině menšina lidí bude ochotna přijmout ideje pravého Nového zjevení (dočasně).

Ale jak lze rozeznat pravé zjevení od falešného?  Aby se poskytl náležitý duchovní nástroj, který by jedinci umožnil učinit takové rozlišení bez stínu pochyb, zjevuje pravý Nejvyšší následující zkušební body. Od tohoto dne, dokud Nejvyšší nedodá další, bude toto pouze jediný platný a účinný nástroj rozeznání toho, zdali je nějaké zjevení pravé či falešné.

 

(1)

Každé nové univerzální, oblastní, místní nebo osobní zjevení musí dodržovat, uznávat a hlásat sedm principů duchovní homogenity, které byly zjeveny v knize „Poselství z nitra“ (Poselství 8, str. 46-54). Radí se pečlivě nastudovat a zapamatovat si toto poselství a využít těchto sedm principů duchovní homogenity pro vyzkoušení každého duchovního zjevení. Bude-li nějaký princip chybět, lze mít jistotu, že toto zjevení nepřichází od pravého Nejvyššího.

 

(2)

Pečlivě zkoumat, jak tvrzení nového zjevení překládá jedinci pravou přirozenost Nejvyššího. Je pravý Nejvyšší tentýž jako Ježíš Kristus, který má mnohá jména? Je Nejvyšší – Pán Ježíš Kristus týž jako Krišna, Aláh, Višnu, Šiva, Buddha či ať použijeme jakékoli jméno? Je to tentýž Jeden Bůh Nedělitelný a není zde jiného Boha či Stvořitele? Existuje zde nějaká odchylka od tohoto pojetí přirozenosti Nejvyššího, která naznačuje, že nové zjevení nepřichází od Nejvyššího?

 

Důležitou zásadou v tomto bodě je být si vědom a uvědomit si, že tento princip je nejplatnější testovací nástroj toho, zdali toto nové zjevení přichází či nepřichází od pravého Nejvyššího. Je to přijetí, uznání a hlásání Lidského Božství a Božského lidství Nejvyššího, uznání, že Nejvyšší se Sám/Sama ve formě Ježíše Krista inkarnoval na planetu Zemi, přijal fyzické tělo, ten typ těla, které bylo původně zfabrikované pseudotvůrci, a učinil pak toto tělo Božským a spojil je a sjednotil s Božskou esencí, kterou je Nejvyšší anebo se v Bibli velmi často nazývá jménem Otec. Takže se Ježíš Kristus v této fyzické formě stal věčně trvajícím Otcem, Mocným Bohem, pravým Nejvyšším, kdož zahrnuje všechny aspekty Absolutní přirozenosti Nejvyššího v různých aspektech známých lidem na Zemi pod takovými jmény jako Buddha, Krišna, Višnu, Šiva, Bráhma, Aláh, Velký duch, Manitou či jakýmkoli, která lidé používají.

 

(3)

Pravé zjevení, které přicházejí od Nejvyššího, je vždy překládáno v duchu svobody volby, takže se v takových zjeveních nepřekládají žádné zákazy, omezení, tabu, ohraničení a zvnějšnění.  Pravé zjevení vám nikdy neříká, co jíst či nejíst, jak se oblékat či neoblékat, jak se modlit či nemodlit, čemu se vyhýbat či nevyhýbat nebo co či ono se musí dělat, nebo jinak jeden nebude spasen. Ve skutečnosti pravé nové zjevení, které přichází od Nejvyššího, jedinci říká, že má svobodu učinit vše, jíst vše, pokud tak činí s pozitivní, dobrou a správnou motivací a záměrem pro všeobecný prospěch, společné blaho, sdílení, výměnu a užitek všech ve Stvoření Nejvyššího z pozice nepodmíněné lásky a moudrosti. Nediktuje nikomu a od nikoho nevyžaduje vykonávat jakékoli tak pracné cviky, jaké jsou často reflektovány v praktikách jógy a podobných praktikách, o kterých se předpokládá, že povedou k většímu duchovnímu uvědomění a fyzickému blahobytu. Tyto jsou omezující a ohraničující. Mohou mít určitou hodnotu, ale existují daleko lepší nástroje dosažení téhož daleko lépe, rychleji a trvanlivěji. Například vědomý duchovní růst (práce na sobě zahrnující žití v lásce), vnitřní zklidnění, meditace, tedy niterná komunikace s Nejvyšším.

(4)

Pravé zjevení, které přichází od pravého Nejvyššího, nikdy neobsahuje potvrzení možnosti fyzické, doslovné reinkarnace. Pravé zjevení, které přichází od Nejvyššího zdůrazňuje stálou duchovní progresi a ne regresi. Zdůrazňuje, že to, co se reinkarnuje, je vlastní vůle, touha a úmysly, ale ne duch.

 

(5)

Pravé zjevení pravého Nejvyššího, Pána Ježíše Krista, uznává, že Svatá bible je ve svém niterném smyslu, který je obsažen v 35 knihách, pravé Slovo boží a nové zjevení obvykle vychází z tohoto pravého Slova Božího. Tento pátý bod se stává relevantním od nyní nebo od nedávna, jelikož skončila typická a specifická lidská éra ve světě duchů, jak se zaznamenává v knize „Poselství z nitra“. Před tímto časovým obdobím se stejným způsobem využívala jiná písma, aby se přinesla některá místní a oblastní zjevení. Avšak od té doby se situace změnila a nyní se klade důraz na Svatou bibli, protože vrcholná duchovní válka, o kterou se pekla pokouší, je vedena proti náležitému chápání pravé přirozenosti Ježíše Krista, jak ji odráží křesťanství a Svatá bible. Od nynějška vše stojí či padá s následkem té války.

 

(6)

Pravé nové zjevení s univerzálními důsledky může přijít jedině od pravého Nejvyššího, Pána Ježíše Krista. Nikdo jiný nemůže přenášet tento typ zjevení. Jestliže takové zjevení přichází jménem Krišny, Buddhy, Aláha nebo nějakým jiným jménem, musí dodržovat sedm principů duchovní homogenity a musí obsahovat výrok, že Krišna, Buddha, Aláh jsou tíž, jako Pán Ježíš Kristus. Jestliže takový výrok není v tomto zjevení přítomen, toto není od pravého Nejvyššího.

(7)

Pravé zjevení, které přichází od pravého Nejvyššího, neobsahuje žádnou specifickou předpověď budoucnosti či soudného dne ani ohavná a ošklivá tvrzení, že se Ježíš Kristus reinkarnoval zpět na planetu Zemi a je již mezi námi, jak mnoho lidí takzvaného nového věku – pseudonového věku – tvrdí. Jak se dobře ví, lidé nesprávně chápou druhý příchod Ježíše Krista a věří, že nastane doslovné objevení se Ježíše Krista, co se týče křesťanů, nebo pátá reinkarnace Buddhy, co se týče budhismu, nebo příchod Mesiáše, co se týče judaismu, nebo příchod Immana Mahdy, co se týče islamismu či muslimů, nebo příchod Krišny, pokud se hinduismu týče. Existuje jiné nesprávné pojetí či tendence lidí takzvaného nového věku, kteří věří, že Kristus, Buddha, Mesiáš, Imman Mahdy a Krišna se všichni reinkarnovali jako Lord Maitreya, který se někde na planetě Zemi tajně připravuje, aby se člověčenstvu objevil jako Kristus. To jsou krajně nebezpečná pojetí. Dovolte mi každému připomenout to, co o těchto věcech řekl Pán Ježíš Kristus ve Svaté bibli. Otevřete nejprve Evangelium Matouše, kapitolu 24: 4-5. Zde říká: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl, neboť mnozí přijdou v mém jménu a řeknou: „Já jsem Kristus“ a svedou mnohé.“ Verš 11: „Tehdy povstanou mnozí falešní proroci a svedou mnohé“ Verše 23-27: „Tehdy řekne-li vám někdo: „Hle, tu je Kristus nebo tam!“ nevěřte, neboť povstanou falešní proroci a falešní Kristové a ukážou veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné“. Bereme nyní do úvahy slova: „ukážou velká znamení a zázraky“, protože to bude mít vztah k dalšímu bodu. Pokračujeme ve čtení: „Hle, řekl jsme vám to předem. Proto jestliže vám řeknou: „Hle, je na poušti" (míníce Krista), nevycházejte. „Nebo je v niterných místnostech“, nevěřte tomu, neboť jako blesk přichází od východu a objeví se i na západě, takový bude příchod Syna člověka“ Nyní čtěme v Evangeliu Lukáše, kapitola 21:8: „Mějte se na pozoru, abyste nebyli svedeni, neboť mnozí přijdou v mém jménu a řeknou: „Já jsem“ a „ Čas se přiblížil“ Nechoďte proto za nimi.“ Podobné výroky můžete také nalézt v Evangeliu Markově, kapitola 13:5-6, 21-23. Jestliže tyto výroky nejsou teď jasné a neukazují bez stínů pochyb pravdivost těchto zde uvedených bodů, pak nic jiného nikoho nepřesvědčí.

Jak se má chápat pravý druhý příchod Pána Ježíše Krista, který se odehraje náhle? Ten je osobní zkušeností. Příchod Pána Ježíše Krista, druhý příchod, se odehraje uvnitř jedince. Objevení se Nejvyššího Pána Ježíše Krista je uvnitř jedincovy Niterné mysli, jak se odehrává právě teď prostředky a nástroji, které byly vyvinuty Nejvyšším prostřednictvím tohoto nového nástroje známého pod názvem duchovní hypnóza. Mimochodem to není vhodný název, ale bude postačovat, pokud bude negativní stav aktivován a vládnout. Druhý příchod Pána Ježíše Krista se odehraje uvnitř každého, když vchází do nitra, jde zpět Domů a objevuje Pána Ježíše Krista, Nejvyššího,nitru. Toto je jeden z mnoha důležitých, pravých významů druhého příchodu Ježíše Krista.

 

(8)

Každé nové zjevení, které využívají zázraky, znamení a divy, aby prokázalo pravdivost svého obsahu, a tedy násilně vnucuje prostřednictvím těchto zázraků, znamení a divů svou věrohodnost a nutnost ho následovat namísto zdůraznění svobodné volby a vůle přijmout či nepřijmout obsah takového zjevení, jeden si může být jist, nepřichází od pravého Nejvyššího.

 

(9)

A nakonec, každé zjevení, které obsahuje ve svých ideách ideu věčného zatracení, konečnosti stavů a kondic a nezměnitelnost a tvrzení, že lidé mohou být zatraceni na věčnost do pekel a nikdy nemohou vyjít ven nebo se změnit, nepřichází od pravého Nejvyššího.

 

Nejvyšší, Pán Ježíš Kristus, Duch Svatý, Jeden Bůh Nedělitelný tedy dává každému, kdo toto čte, tyto nástroje, body, znamení, ať to kdo chce nazývat jakkoli, aby byl s to je využít pro zkoušku všech duchů, všech zjevení a všeho, co se děje dle napsaného, dle prohlášení nebo v jeho vlastním transu. Radí se je pečlivě prostudovat a uchovávat v povědomí. A jestliže si někdo přeje je přijmout jako pravé zjevení od Nejvyššího a používat s dobrým a pozitivním záměrem, nebude oklamán.“

Přejeme Vám zázračné chvíle při přijímání a předávání zjevení.

Přejeme Vám šťastnou cestu Domů

 

Váš milující Stvořitel Prvotní Všeho a Všech

Vesmír se všemi jeho obyvateli

PLŇTE SI SVÉ POSLÁNÍ, přátelé,

PRACUJTE NA SVÉM DUCHOVNÍM RŮSTU,

POCHOPTE SVOU VLASTNÍ PODSTATU ještě v tomto životě...

 

Ten následující pak prožijete v ráji...

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Pokud se chcete informovat, jak souvisí zmíněné informace s duchovní podstatou Pravého života, jaký je jejich duchovní dopad na životy nás všech a jaká řešení pozemských problémů nabízí Přátelé z Vesmíru, kteří vše starostlivě sledují, přijměte naše pozvání k návštěvě formou individuálních setkání nebo přednášek, které uskutečňujeme.