Alternativa v ČR narušuje mainstreamu monopol na ovládání veřejného mínění

 

 

.....Skutečným důvodem zablokování alternativních webů v ČR nebyla nějaká neobjektivita, ale naopak holý fakt, že zpravodajské servery alternativy narušují velkým mainstreamovým médiím monopol na informace a ovlivňování veřejného mínění...

Velké mainstreamové servery a noviny jsou všechny dotovány a subvencovány. Nevydělají si na svůj provoz. Ani prodejem reklamy nelze pokrýt obrovské mzdové a provozní náklady. A přesto fungují a nezkrachují. A proč? Protože se nejedná o servery a noviny na přinášení informací, ale o nástroje mocných lidí a skupin v zákulisí na ovládání veřejného mínění. Jsou to dálkové mediální ovladače na ovládání obyvatelstva. Na masové ovládání názorů obyvatel.

A to je velký důvod pro subvencování a dotování těchto ztrátových velkých mainstreamových serverů, protože za ovládání lidí a jejich názorů se tzv. elitám vyplatí novinám či serverům pořádně zaplatit. Jenže po roce 2014, když se vyrojila spousta alternativních serverů v ČR, se najednou ukázalo, že tento informační monopol mainstreamu začíná dostávat trhliny. Lidé po událostech na Majdanu v roce 2014 začali chápat, že úkolem velkých médií není pravdivé informování o událostech, ale modelování a formování veřejného mínění podle zakázky mocných sponzorů, oligarchů a mecenášů velkých médií.

...................

výňatek z článku zdroje: aeronet.news, z 27. 2. 2022

 

LIDÉ, UVĚDOMTE SI OPĚT A ZASE, ŽE

MAINSTREAMOVÁ MÉDIA JSOU PLNĚ V RUKÁCH MOCNÝCH TOHOTO SVĚTA A JEJICH PÁNŮ - MOCNĚJŠÍCH MIMO NÁŠ SVĚT !

NEÚNAVNĚ A VELICE SOFISTIKOVANĚ VÁM PŘEDKLÁDAJÍ POUZE TO, CO CHTĚJÍ, ABYSTE SI MYSLELI, CO SI MUSÍTE MYSLET !!!

JE TO TO, CO JE V SOULADU S JEJICH PEKELNÝMI ZÁMĚRY NA OVLÁDNUTÍ SVĚTA A VAŠE DOKONALÉ ZOTROČENÍ !!!

CESTA K VAŠEMU VYSVOBOZENÍ Z TEMNOTY A NENÁVISTI VEDE SKRZE VAŠE POZNÁNÍ TOHO, ŽE VŠECHNO, ČEMU JSTE DOPOSUD VĚŘILI,

JE JINAK.

 

PRVNÍ OBĚTÍ VÁLKY JE VŽDY

PRAVDA

 

Vypínání webů právníma očima

J. Kobza

 

V den výročí Vítězného února, tedy 25. 2., skončila v České republice z rozhodnutí vlády svoboda slova. Soukromá firma Nic.cz, která provozuje český internet, po dohodě s vládou začala vypínat jednotlivé servery, jejichž obsah nebyl konformní vůči oficiální doktríně vlády ve věci konfliktu Rusko – Ukrajina, či spíše Rusko – USA.

 

První zablokované stránky byly První zprávy, Aeronet, Protiproud, Česko bez cenzury, Vox populi blog, Czech free press, Exanpro a Skrytá pravda. De 24 hodin poté je následoval Pravý prostor a Nová republika.  A krátce poté i Otevři svou mysl, Středoevropan, Zem a vek, IVČRN, JM Magazín, EUPortál, Svobodný vysílač CS, Národní noviny, Česko aktuálně, NWOO, Zvědavec, Rukojmí, možná i další. Podobných webů jsou desítky a jejich vypnutí zjistíte pouze tehdy, když je zkusíte vyhledat. Žádný oficiální seznam, kromě těch prvních osmi jmenovaných, neexistuje. Zato ale už proběhla zpráva o tom, že ministerstvo obrany oficiálně požádalo o zablokování řady webů. Kromě těch již jmenovaných jsou to AC24, sputniknews.com, Cz24.news,  Eurabia, Infokurýr, Slovanské nebe a Svobodné noviny. Oficiálním důvodem je teze, že zmíněné servery přinášely dezinformace o tom, co se děje na Ukrajině.

Ale nedosti na tom. Už ráno 26. 2. nejvyšší státní zástupce JUDr. Igor Stříž vydal varování, že za schvalování ruské vojenské operace na Ukrajině mohou být lidé trestně stíháni. Myslel tím zejména § 405 trestního zákoníku, používaný dosud výlučně za účelem trestání popírání nacistického holocaustu. Tento paragraf však není výslovně jen o holocaustu, celé znění je: „Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta“.

Ponechme pro tuto chvíli stranou uvedený paragraf a podívejme se na věc z jiných právních úhlů. Nejprve ústavněprávního. Listina základních práv a svobod, 2/1993 Sb. Říká v článku 17:

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Když zkoumáme artikul 4, je zřejmé, že svobodu slova lze omezit mj. z důvodu ohrožení bezpečnosti státu. Není však známo, že by Česká republika čelila vojenskému napadení nebo vyhlásila válku. Tento důvod zde tedy nelze použít. Stejně jako všechny ostatní vyjmenované.

A teď pohled z úhlu obchodněprávního. Zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže v § 1 říká: „Tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen "zboží") proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen "narušení") …. A dále v § 19a pokračuje:

(1) „Orgán veřejné správy nesmí při výkonu veřejné moci bez ospravedlnitelných důvodů narušit hospodářskou soutěž zejména tím, že
a) zvýhodní určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů,
b) vyloučí určitého soutěžitele nebo skupinu soutěžitelů z hospodářské soutěže, nebo
c) vyloučí soutěž na relevantním trhu.“

Je však zřejmé, že uzavřením webů došlo k poškození práva jejich majitelů a provozovatelů účastnit se volné soutěže na trhu s informacemi, a tedy k poškození jejich hospodářské situace a dalších práv s tím souvisejících.

Zajímavý je též pohled z hlediska krizového zákona, přesněji Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, jenž se zabývá

„a) krizovým řízením souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury,

b) krizovou situací se rozumí mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“)“

Opět lze konstatovat, že nebyl vyhlášen krizový stav podle žádné z uvedených variant, a tedy jde ze strany vlády o porušení tohoto zákona.

Stejný zákon dále v §5 definuje situace, kdy může dojít k omezení práv: „Právo provozovat podnikatelskou činnost je možné omezit pouze tehdy, pokud by ohrožovala prováděná krizová opatření, nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění.“

Jenomže opět: žádné „krizové opatření“ nebylo v dané souvislosti zavedeno.

A last but not least zmiňme i Trestní zákoník 40/2009 Sb., konkrétně § 184 – Pomluva.

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Těch odpudivých dehonestujících nálepek a označení, jichž se průběžně už po léta dostává osobám pohybujícím se na tzv. alternativní mediální scéně, byly už stovky, ba tisíce. Jeden příklad za všechny. V den zavedení cenzury, 25. února, se na twitteru Centra proti terorismu a hybridním hrozbám při Ministerstvu vnitra objevilo tvrzení, že provozovatel Protiproudu Petr Hájek je „Hlásná trouba Kremlu“. Vzhledem k tomu, že toto označení vydal orgán státní správy, bylo by zajímavé, jak by je zdůvodňoval a jakými argumenty by je podpořil. Myslím ale, že do takové situace se CTHH nedostane, alespoň zatím ne, protože jedná stejně jako celá vláda: bez ohledu na právo a ústavnost.

Na závěr je nutné zdůraznit, že ČR není ve válečném stavu, nebyl vyhlášen stav ohrožení ani jiný mimořádný stav, který by podobná opatření ospravedlňoval. Zásadní otázkou tedy zůstává, zda je naše vláda a s ní spojené neziskovky a soukromé firmy ještě stále na straně ústavnosti a nebo už za ní.

Jiří Kobza

poslanec za politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Je členem zahraničního výboru a místopředsedou výboru pro životní prostředí.

Cenzura znovu a znovu

Zdeněk Koudelka

 

Správce internetových domén .cz CZ.NIC zablokoval osm webů, prý dezinformačních a odvolal se na doporučení vlády a konzultace bezpečnostních služeb.

 

Když jsem byl ve stávkovém studentském výboru v listopadu 1989, nenapadlo mne, že cenzura bude znovu a znovu vstávat z mrtvých. CZ.NIC mne vyvedl z omylu. Výstižně si zvolil datum 25. února 2022 pro znovu zavedení cenzury u nás. Přihlásil se k tradicím nástupu totalitního režimu a jeho cenzury 25. 2. 1948.

Jednání CZ.NIC hodnotím jako zneužití postavení na trhu. Podstatnější je, že se odvolávají na doporučení vlády a konzultace bezpečnostních složek. Pokud je to pravda, což nevím, jde o omezování svobody slova a jeho šíření protiústavním jednáním vlády a bezpečnostních složek státu. Listina základních práv cenzuru zakazuje. Pokud vláda tento ústavní příkaz nerespektuje, jedná hrubě neústavně.

Ostře se proti tomu vymezil bývalý místopředseda vlády a Občanské demokratické strany Miroslav Macek, který 25. 2. 2022 napsal otevřený dopis současnému předsedovi vlády a ODS Petru Fialovi a uvedl:

„Se vší vehemencí Vás žádám, abyste toto vládní rozhodnutí co nejdříve přehodnotil a přestal dělat z občanů tupé nemyslící stádo, které je zapotřebí „vést“ tím jediným správným směrem. Bez svobody slova jde totiž vždy o cestu do pekel.“

 

Z cenzurovaných webů čtu Protiproud Petra Hájka, někdy zde i publikuji. Jde o názorový web. Není anonymní, ani zpravodajský. Je to web, který využívá ústavní právo svobody slova. Zajímají mne názory Petra Hájka, prezidenta Václava Klause, jeho kancléře Jiřího Weigla i Radomíra Malého či Michala Semína o katolicismu. Uráží mne, že někdo, ať už je to vláda či nevolení lidé z CZ.NIC, mi chtějí předpisovat, co smím číst. Vždyť jim také nenutím, aby něco četli, a nic jim číst nezakazuji. Copak je tak těžké respektovat to, aby si každý psal a četl, co chce? Pro novodobé totalitáře, kteří chtějí vnucovat své vize jiným, asi ano. Co by dělali v 50. letech 20. století? Politruky? A co by dělali za německé okupace? Pálili knihy? A spokojí se jen s cenzurou internetu nebo budou dělat prověrky ve veřejných knihovnách či vlezou i do dětských knihovniček, aby tam hledali závadovou literaturu?

Protiproud ještě týž den obnovil svou činnost na adrese Protiproud.info. Zaútočili na něj hackeři. Jako měla v roce 1948 podporu určité části společnosti nastupující totalita u nás, jako měli určitou podporu nacisté v Německu, souhlasí s cenzurou a útokem na svobody jiných lidí někteří lidé dnes. Ovšem je jen otázkou času, kdy se sami stanou obětí. V rámci občanského odporu proti cenzuře jsem poslal Protiproudu dar na účet 7472813001/5500.

 

Ale je nutno věc prošetřit. Pokud cenzorství iniciovala vláda bez zákonného podkladu, jde o hrubé zneužití moci, vůči kterému je Čapí hnízdo ničím. Nesmíme si nechat ukrást svobodu číst, co chceme. Nesmíme být ovce. Ani vláda, ani držitelé monopolu na internetové domény se k lidem nesmějí chovat jak k nesvéprávným blbečkům. Jako jsme si nenechali líbit diskriminaci na privilegované očkované a druhořadé neočkované, nesmíme si nechat líbit ani loupež práva číst to, co sami chceme číst.

Nebyl vyhlášen válečný stav, stav ohrožení státu, nouzový stav ani jiný právem předvídaný stav, umožňující omezit ústavní práva lidí. Stav pandemické pohotovosti na akt CZ.NIC nelze vztáhnout. Šetření by měl začít i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pro podezření ze zneužití monopolního postavení na trhu. Že psát o válce lze bez cenzury, dokazuje útok USA na Jugoslávii 1999, kdy u nás nebyla zavedena cenzura, žádné weby nebyly vypnuty. Vláda Miloše Zemana útočníkům dala k dispozici náš vzdušný prostor, ale nezasáhla proti svobodě kritiky tohoto kroku i celé války proti Jugoslávii.

Boj za svobodu je věčný a každá generace si jej musí vybojovat sama. Naše má smůlu, že musela víckrát - v listopadu 1989, za pandemické situace proti těm, kteří ve snaze o posílení odbytu vakcín neváhali diskriminovat zdravé neočkované občany, a nyní, kdy je činěn útok na svobodu slova. Bojujme tento boj za všechny postižené cenzurou bez ohledu, zda čteme nějaký web či tisk. Svoboda je nedělitelná. Práva lidí buď platí pro všechny, nebo neplatí pro nikoho. Pokud se práva ukradnou nyní jen někomu, tak lidem, kterých se to netýká, budou ukradena později. Platí zde výrok Martina Niemöllera o vzrůstu moci nacistického státu:

“Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem; nebyl jsem přece komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem; nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem; nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mě mohl zastat.“.

Jako počátek snahy o prošetření věci, zda cenzuru iniciovala vláda, jsem Úřadu vlády, Ministerstvu vnitra i částečně CZ.NIC zaslal žádost o informace a zaslání:

1. onoho doporučení vlády pro CZ.NIC,

2. rozhodnutí vlády nebo předsedy vlády o tom, že se zavádí cenzura a bude porušována Listina základních práv a svobod zakazující cenzuru,

3.veškeré korespondence mezi CZ.NIC na jedné straně a vládou či Úřadem vlády na druhé straně za období únor 2022,

4. kritérií, podle kterých se rozdělují weby na dezinformační a nedezinformační, a určení funkce úřední osoby nebo představitele státu, který je vydal.

 

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., převzato z Profilu.