Úvod

 

Přátelé,

pravděpodobně již víte, že vše, o čem se veřejně mluví, co masám lidí servírují média, co se učí ve vzdělávacích institucích... to je to, co máte znát a co máte žít, bez ohledu na to, je-li to pravdivé, nebo není. Protože je stále aktivován negativní stav, svět a život zde na Zemi je pouhým pseudosvětem a pseudoživotem, jejichž hnací silou je LEŽ a STRACH. Těmito hrubými vibracemi převážná většina lidí této planety z vlastní svobodné vůle denně žije, nechává se jimi dobrovolně napájet, denně je uctívá a podle nich myslí, mluví a jedná.

Každý však má neustále možnost volby - každý si může pro svůj život zvolit něco jiného. Každý si kdykoli může zvolit stav pozitivní, tedy pravdu, lásku a svobodu, nebo volit stav negativní, tedy lež, strach, otroctví, nemoc a zoufalství a touto pekelnou loutkoscénou se nechat zcela ovládnout a zničit.

Loutkolidé této planety Země (v této záporné, dočasně existující dimenzi bytí) se ze své vlastní svobodné vůle topí ve své vlastní nevědomosti, ve lžích a nepravdách, které považují za pravdu a realitu svého každodenního přežívání. Vše běží podle pečlivě připraveného plánu negativního stavu - pseudotvůrců. Loutkolidé zde na Zemi nekladou žádný odpor a neustále si SAMI SVOBODNĚ VOLÍ svou vlastní nevědomost a své otroctví, namísto svobody, lásky a poznání pravdy. Loutkolidé jsou (ze své vlastní svobodné vůle a volby) negativním stavem natolik ovládáni, že nemají potřebu ani čas poznat, že všechno, co považují za jasné, dané a pravdivé, JE ve skutečnosti JINAK.

Většina obyvatel naší planety Země neví ani to,

kým je, odkud přišla, proč zde je,

ani

kam po skončení tohoto života - opuštění svého těla - odchází.

Jak "vyspělé" lidstvo prý na Zemi žije, jak samo sebe označuje...

Nevědomost je SVOBODNÁ VOLBA každého člověka.

Politováníhodný druh lidských bytostí se podařil zfabrikovat pseudotvůrcům. Lidské bytosti dočasně obývající tuto milující planetu Zemi jsou loutkolidé dobrovolně otročící pro negativní stav. Loutkolidé jsou pro negativní stav pouhé a zároveň nepostradatelné nástroje pro dosažení svých pekelných cílů a negativní stav má STÁLE dostatečně nabito. Drtivá většina loutkolidí totiž stále slouží záměrům negativního stavu, sami lidé si neustále svobodně volí negativní stav pro svůj život.

NIC NEŽ SVOBODNÁ VOLBA každého z nás.

KAŽDÝ MÁ kdykoli, ve kterémkoli okamžiku svého života, možnost odhalit hru negativního stavu a POZNAT PRAVDU, kterou negativní stav úzkostlivě tají, neustále falšuje, przní a popírá.

Pravdu o sobě samém, o skutečném smyslu svého bytí a o veškerém Stvoření věčného ŽIVOTA.

K TOMU, abyste POznali PRAVDU, kterou vám nikde v médiích ani ve vzdělávacích institucích (které jsou plně pod kontrolou negativního stavu) neřeknou, tak potřebujete POUZE SEBE SAMÉ. Míra vašeho duchovního uvědomění a váš DUCHOVNÍ RŮST jsou tím, co vám neustále umožňuje poznávat nejvyšší Pravdu do té či oné úrovně, v souladu s vašimi aktuálními možnostmi pochopení a porozumění. Váš duchovní růst vás neustále směruje k vyššímu poznání, směruje vás zpět DOMŮ - do Nebeských světů Nejvyššího. Tuto nejdůležitější práci na sobě samých ve smyslu svého duchovního růstu můžete vykonat a neustále vykonáváte pouze a jen vy SAMI.

Informace, které zde předkládáme, nejsou žádnou "novou cestou", žádným novým moderním trendem či objevem, který se po jisté době "okoukání" stane pouhou historií, módním trendem své doby. Předkládáme pouhou pravdu, která je záměrně a rafinovaně utajována negativním stavem (dokonalý plán pseudotvůrců) za účelem udržení loutkolidí v nevědomosti o Zdroji veškerého života, o duchovnosti a o možnostech lidí komunikovat a spojovat se s vyspělými vesmírnými civilizacemi, které Pravdu znají a touží nám pomoci ji znovu poznat a vymanit se tak z otroctví negativního stavu.

Pravda nemá nic společného s žádným pozemským systémem "víry" či se zprzněným a zfalšovaným pozemským náboženstvím, pro které je MOC a bohatství více než pravda.

Jakmile jste připraveni (dosáhli jste jisté duchovní úrovně) pravdu přijmout, pak ji přijímat začnete. Pak se budete dostávat k přesně těm informacím, které jste připraveni přijmout, kterým porozumíte a které vás mohou nasměrovat dále, na vaší cestě k Pravdě a Lásce veškerého bytí. Vaše duchovní vědomí, čistota vaší mysli a otevřené srdce jsou tím, co vám pomáhá rozlišovat PRAVÉ informace (z pozitivních světů Stvořitele Prvotního všeho a všech). Vaše aktuální duchovní úroveň vám umožňuje přijímat právě ty informace, které jsou pro vás samotné aktuálně nejvíce potřebné a žádoucí, které jste schopni zpracovat ve prospěch svého dalšího duchovního vývoje.

Ať dříve či později, Pravdu POZNÁ KAŽDÝ, plně v souladu se svým vlastním duchovním vývojem a růstem, který si každý sám řídí. Ať dříve či později, pravdu stejně POZNÁ KAŽDÝ, ať se jí nyní brání, jak umí, jak chce.

Naše planeta Země je planetou se zcela specifickým postavením ve Vesmíru a se zcela specifickou úlohou. "Naše" planeta Země nám byla zcela nezištně darována Nejvyšším k plnohodnotnému životu v lásce, radosti, v plném zdraví, harmonii, jednotě, dostatku a míru.

Jak lidstvo s tímto darem naložilo, jak jej opečovává a jak neustále řídí a zajišťuje jeho zničení, včetně zničení svého vlatního druhu, není třeba...

JE TŘEBA.

JE TŘEBA ZNOVU A ZAS A OPĚT A NEUSTÁLE PŘIPOMÍNAT A ŘÍKAT VŠEM, KTEŘÍ STÁLE ODMÍTAJÍ ODPOVĚDNOST ZA SVÉ VLASTNÍ NEGATIVNÍ JEDNÁNÍ A ZA NÁSLEDKY SVÝCH VLASTNÍCH NEGATIVNÍCH VOLEB, ŽE NEUSTÁLE USMRCUJÍ A NIČÍ PLANETU ZEMI (mimochodem planeta Země je mnohem vyšší duchovní bytost než jsme my, lidé!) A VEŠKERÝ ŽIVOT NA NÍ.

 

Pojďme do té doby, než si lidstvo dotvoří celý svůj vlastní "osud" ještě poznat to, co se máme jako žáci učit již ve školách, co nám mají předávat naši (uvědomělí, vědomí a moudří) rodiče a učitelé a co máme každý znát tak, jako známe "hodnotu" peněz, značky mobilů, jména mocných a bohatých, cenu mrtvého prasete, zbraně nebo člověka.

To, co je pro současný vzdělávací systém (plně řízený a ovládaný samotným negativním stavem) podstatné, vidíte na každém kroku svého každodenního počínání, v každé lidské bytosti. V každém dítěti, záměrně a úspěšně formovaném negativním stavem k obrazu negativního stavu počínaje a nešťastným starcem "doklepávajícím to" v domově seniorů zdaleka nekonče.

Honba za majetkem, za hmotou, neúcta, nerovnost, bída, nemoc, soutěživost, nenávist, nadřazenost, disharmonie, lež, moc, sláva, bohatství, chamtivost, hamižnost, úspěch, strach, zloba a nespokojenost - TO JSOU HODNOTY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU, KTERÝ NEUSTÁLE TOLERUJETE.

JSOU TO HODNOTY VAŠICH ŽIVOTŮ, KTERÉ UCTÍVÁTE, KTERÉ SI PĚSTUJETE A KTERÝMI NECHÁVÁTE PLNIT SVÉ DĚTI. NEVADÍ, VAŠE SVOBODNÉ VOLBY PŘINESOU OVOCE, PO KTERÉM TOUŽÍTE.

CHUTNAT VŠAK BUDE MÁLOKOMU.

 

LÁSKA, JEDNOTA, SOUNÁLEŽITOST, TOLERANCE, ROVNOST, POKORA, MÍR A HARMONIE se vším, co existuje,

toho ani současné lidstvo - lidstvo 21. století

 

NEDOSÁHLO.

Kdo by pak vůbec chtěl poznat pravdu o vyspělých, pozitivních a láskyplných civilizacích, když vzhlíží ke zlu, násilí a negativitě všeho druhu?

 

DUTÁ ZEMĚ

 

Anglický astronom Edmund Halley (1656 - 1742) byl prvním vědcem v moderní době, který dospěl k závěru, že planeta Země je dutá.

První dochovanou zmínkou o duté Zemi je dopis, který zaslal 15. dubna 1818 John Cleves Symmes Jr. členům kongresu USA. Tvrdil v něm, že na pólech jsou otvory do zemského nitra, kde se nachází pět soustředných sfér. Navrhoval provést expedici k pólu a projít do těchto vnitřních světů. Na téma duté Země pořádal přednášky a po jeho smrti v této činnosti pokračoval i jeho syn.

 

Současnost: Důkazů i vysvětlení je více než dost. Proto je zapotřebí sofistikovaného systému utajování a kontroly těch, kteří pravdu znají. Tajné vládní i nevládní organizace úzkostlivě tají informace o Duté Zemi. Lidé se nemají dozvědět ani tuto pravdu. Mocní tohoto světa nemohou dovolit, aby se lidé na Zemi s vyspělými, pozitivními civilizacemi (ať už z duté Země nebo z jiných oblastí pozitivních dimenzí Vesmíru) setkávali a byli s nimi v kontaktu. Pak by se totiž lidé dozvěděli PRAVDU - o sobě samých a o pravém životě - životě v lásce, jednotě, harmonii, zdraví, míru a radosti, který jediný existuje a který mohou také ŽÍT, jakmile by tuto Pravdu poznali. Pak by loutkolidé na Zemi prozřeli, pak by poznali, že jsou (ze své vlastní svobodné vůle a volby) tady na Zemi v zajetí negativního stavu, pro který neustále otročí a umírají, aby další a další životy napravovali v nepříznivých podmínkách (pekelných světech) své chybné volby, které neustále činí tím, že si nyní volí (z nevědomosti) negativní stav. Jakmile by lidstvo komunikovalo s vyspělými vesmírnými civilizacemi (pozitivní vesmírné civilizace vyšších dimenzí), pak by poznalo, že život v nemocech, válkách, ovládání, strádání, nedostatku, nenávisti, nerovnosti, ve strachu o vlastní přežití, je život falešný, který nemusí žít, nebude-li si jej volit. Pak by poznalo, že tento pozemský pseudoživot, který neustále prožívá a považuje za "život", je pouhou falešnou hrou iluzí, pastí uměle vytvořenou negativním stavem, která vede k promarnění pozemského života, nesplnění svého poslání a dalšímu duševnímu zatížení.

Jakmile by lidstvo komunikovalo s vyspělými civilizacemi (pozitivní vesmírné civilizace vyšších dimenzí ať už Vnitřní Země nebo mimo ni), pak by poznalo, že z pasti negativního stavu a ze své nevědomosti, ve které žije tento svůj pozemský život, je kdykoli možné se vymanit. Že tento negativní život NENÍ jedinou možnou volbou, kterou mohou lidé učinit. Pak by poznalo, že mohou kdykoli začít žít PRAVÝ ŽIVOT. Pak by lidstvo poznalo také SVŮJ PRAVÝ PŮVOD a PRAVÝ VÝZNAM SVÉHO (nejen) POZEMSKÉHO ŽIVOTA (který je zcela odlišný od toho, co lidé ve jménu smyslu svého života denně činí). Veškerý náš pseudosvět, jaký známe a jaký považujeme za jediný možný a pravý, by pozbyl smyslu. Pak bychom se probudili ze spánku nevědomosti. Pak by každý loutkočlověk poznal, že současný pozemský pseudosystém, pseudohodnoty, pseudosvoboda a věčně trvající otroctví je pouhou nechutnou hrou. Hrou negativního stavu o DUŠI každého z nás.

Obr.: Vlevo: Vladimir Putin (prezident Ruské federace v letech 2000 - 2008, 2012 - doposud (2020)) a vpravo: Donald Trump (prezident Spojených států amerických od 20. ledna 2017 - doposud).

 

Jak z výše uvedené historické zmínky vyplývá, lidstvo si (ne náhodou) klade už celá století otázku, zda existuje možnost, že naše planeta je dutá a že může být dosažena skrze vstupy na severním a jižním pólu. Zda uvnitř Země vzkvétají utajené civilizace úplně odlišného světa, o kterých z nějakých důvodů nemají mít "obyčejní" pozemšťané ani tušení.

Cítíce pravdu, mnozí přicházeli s teoriemi o duté Zemi, do roku 1968 však neexistoval žádný důkaz pro tato tvrzení. V roce 1968 přinesl satelit umístěný na orbitě kolem Země fotku, jasně ukazující zející otvor umístěný na severním pólu, podle mnohých dostatečný důkaz podporující skutečnost minimálně o tom, že Země je ve skutečnosti dutá.

Obr.: Satelitní snímek z roku 1968. Zřetelný otvor na pólu.

 

Další uniklé důkazy na sebe nenechaly dlouho čekat.

Obr.: Zemský pól, foto 2010

 

Mocným tak nastaly další potíže. Úkol byl jasný. Zdiskreditovat proniklé důkazy o prostupech do duté Země na pólech, "vědecky zdůvodnit" nesmyslnost těchto teorií a přiřadit těmto zlomovým dokumentům, fotografiím a mnoha dalším důkazům zcela odlišný - falešný - význam. Nástrojů k dosažení tohoto cíle mají mocní tohoto světa (vedeni mnohem mocnějšími mimo náš svět) stále dost. Snadná práce. Celou historii lidstva nedělají nic jiného, takže tuto činnost - falšování pravdy a předkládání lží - ovládá celý negativní stav téměř dokonale. Ačkoli se šuplík s konspiračními teoriemi nějak podezřele plní, stádo poslušných ovcí (pozemšťanů) se opět uklidnilo a udržuje se i po této další atace pravdy v dostatečné vzdálenosti a nezájmu o svůj vlastní život a poznání Pravdy.

 

Dutá Země

 

Každá planeta v Multivesmíru je dutá

- platí i pro Měsíce a Slunce

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Obr.: Vlevo: Země s Dutým otvorem na pólu. Vpravo: Měsíc s Dutým otvorem na pólu

 

Tisíce let byla Země podle vládnoucí vědecké elity placka...

později kulatá a středem Vesmíru...

později "jen" součástí Sluneční soustavy...

 

...a současné vědecké paradigma se znovu začíná otřásat v základech.

 

Vlády světových národů o Duté Zemi ví, mají přístup k mnoha dokumentům a důkazům a rozhodují o tom, co řádoví občasné vědět budou a co ne. Skutečnost o Duté Zemi již mnozí nepopírají. To je však vše, co nám sdělují. Měli bychom být na pozoru... ale kdo by se staral... o svůj vlastní život.

Obr.: Vpravo: Vladimir V. Putin, současný (2020) prezident Ruské federace

 

Elity světa a vlády jednotlivých zemí záměrně udržují lidstvo ve lži a nevědomosti o těle planety Země. Ani rodičům či učitelům dalších generací (nikdy se neposouvajících v poznání pravdy kupředu, vždy se jedná o další stupně prohlubování nevědomosti) to zjevně nevadí. Ti předávají pouze to, co mají povoleno, resp. co jim samotným je jako pravda předkládáno a s čím "je zapotřebí se ztotožnit". A tomu nakonec ve větší či menší míře také nakonec věří. Děti a následně dospělí se učí věřit svým učitelům, politikům, vládám, rodičům, kněžím, médiím, úspěšným, mocným, bohatým, slavným... stačí si vybrat. Jedním si však musí projít každý. Vzdělávací institucí, která má (zaručuje nám to přece naše vlast) patent na pravdu a na to, co vše "je nezbytné znát a vědět o životě a pro život". Pro život v OTROCTVÍ a v plném OVLÁDÁNÍ NEGATIVNÍM STAVEM to skutečně stačí. A důsledek této "efektivní" činnosti vzdělávacích institucí, kterým tolik důvěřujete? Můžete si být jisti, že jej budete pociťovat stále intenzivněji a vědoměji.

Vzdělávací systémy a instituce plní jedinou funkci: Ukotvit nevědomost  o Zdroji samotného života a o pravém smyslu bytí  v každém členu společnosti skrze vše, co podporuje negativní stav. Předpokladem je, aby se to dělo zcela nenápadně, ve jménu pravdy, prosperity a inteligence a pod rouškou "pozitivity". A tak si jeden myslí, že naše děti jsou vzdělávány a informace, které získávají, jsou pravdivé, potřebné a naprosto nezbytné. Také tomu věříte? Také jste šťastni a nemáte žádné obavy o samotnou budoucnost svou ani svých dětí? Kdo by zpochybnil "staletími prověřené pravdy"! Jen ne já, jen ne mé dítě!

Poznatky pozemských pseudovědeckých přístupů a důkazy falšování pravdy se zde nebudeme zabývat. Není totiž čas dělat to, co nás přivedlo do této konečné fáze "vývoje" = úpadku lidstva na Zemi. Je čas otevřít oči. Mysl. A především SRDCE. Jediný zdroj Pravdy.

 

 

Dutá Země - vstupy

 

Na severním a jižním pólu jsou otvory o průměru 2 250 km, z nichž vychází polární záře, viditelná z jakékoli družice či vesmírné lodě. Není náhoda, že letecké společnosti mají zákaz létat nad oběma póly. Záři vydává vnitřní Slunce, které je energeticky propojeno nejen se Sluncem této Sluneční soustavy, ale se všemi Slunci až po to centrální, tedy Mne samotného, Stvořitele Prvotního všeho a všech - Zdroje veškerého života. Stejně jako na povrchu, existuje i uvnitř život ve 48 dimenzích pozitivního stavu a 48 dimenzích negativního stavu, Do vnitřní Země se můžete dostat nejen oběma polárními otvory, ale i dalšími vstupy prostřednictvím podzemních tunelů, které tvoří síť po celé planetě.

Ve stejné dimenzi (mínus třetí), kde právě hrajete svou aktuální roli, žijí potomci dávné civilizace Lemurie a Atlantidy, kteří se zachránili před destrukcí jejich kontinentu na povrchu Země. Mají velmi důležitý úkol: svými vysokými vibracemi vyvažovat negativní energie a pomáhat při vzestupu lidstva do vyšších dimenzí. Přestože už dávno splňují podmínky pro život v plus páté dimenzi a dimenzích vyšších, dobrovolně se rozhodli zůstat v hrubohmotných tělech, aby se stali průvodci svých bratrů a sester na povrchu.

Obr.: Atlantida před zánikem

 

Navzdory nepříznivému klimatu ve vědeckých kruzích existují zcela neoddiskutovatelné důkazy o tom, že naše Země JE DUTÁ. Obecně známo to není, protože tento objev je záměrně držen v tajnosti. Tyto důkazy poukazují na různé - velmi podstatné - nesrovnalosti ve stávajících oficiálních vládních a vědeckých teoriích a snaží se předložit lepší vysvětlení pro současnou vědu nejasných a mlžících vysvětlení. Podává vysvětlení jevů (a jejich vlivu), které model plné Země vysvětluje buď nedostatečně či vůbec (gravitace, slapy, zemětřesení, polární záře, atd.) a umožňuje pochopení starobylých představ o Zemi, v dnešní době chybně považovaných za pouhé mýty.

Obr.: Starodávná mapa, která s otvory na pólech počítala

 

Každý, kdo však vynaloží trochu energie na vlastní studium a zkoumání, může nyní dospět k poznání pravdy o skutečné struktuře naší planety Země a ostatních planet včetně Slunce a Měsíce.

S poukazem na to, za jak vyspělé se dnešní lidstvo samo považuje, je až podivuhodné, že žádný geolog ještě nikdy přesně neřekl, co je uvnitř Země. Všichni jen něco předpokládají, vytváří teorie, které nemohou ověřit - vždyť nejhlubší vrt do Země byl jen 13 km hluboký. Nedivte se, že jste o Duté Zemi ještě neslyšeli – takových věcí je mnohem víc!

Naše pozemská geologická "věda" tvrdí již dlouho, že Matka Země je pevný sféroid, složený z jediné husté střední sekce, nazvané "Pozemní plášť", a ze silného elektromagnetického centrálního jádra. A my že žijeme na vnější "kůře", která obaluje pozemní plášť.

Přicházíme dnes, abychom vám řekli, že struktura Matky Země je jiná. Jako všechny objekty na Nebi, planety a hvězdy, tak i Země a Měsíc jsou duté . Tato v podstatě jasná skutečnost byla zamlčena těmi, kteří lidstvo ovládají, neboť tato pravda by ukázala nové a objemné pohledy a vědomosti a povzbudila vás, abyste použili vaši vnitřní moudrost na poznávání skutečných zákonitostí, jejichž důkazem sami jste.

 

Vědecký pohled

Sonda Voyager, Hubbleův vesmírný teleskop, satelity ESR evropské kosmické agentury potvrdily, že většina planet naší sluneční soustavy má polární záře. To vědce mátlo, protože sluneční vítr není ani dost silný na to, aby způsobil polární záře na Zemi, o polárních zářích na vnějších planetách ani nemluvě. Teorie dutých planet poskytuje logické řešení: VŠECHNA kosmická tělesa jsou dutá. Polární záře a geomagnetická pole planet naznačují, že nejsou jen duté, ale mají rovněž vnitřní slunce a polární otvory. Skrze ně silný sluneční vítr z vnitřních sluncí vyzařuje a způsobuje při kontaktu s atmosférou polární záře nad polárními otvory.

Obr.: Jižní Antarktické Pole z pohledu 3D radaru ze satelitů ESR Evropské kosmické agentury z roku 1992 

Astronomická pozorování polárních září na Marsu, Venuši, Saturnu, Merkuru a dalších ukazují, že tyto planety jsou duté a mají ve svém středu slunce, která svítí skrze polární otvory.

Obr.: Okolo severního pólu planety Saturn obíhá "záhadná" struktura v podobě šestiúhelníku. Co je tato struktura, proč se tam nachází a proč jsou hrany šestiúhelníku tak pravidelné, to se dosud nepodařilo pozemským vědcům vysvětlit. Příroda přece nevytváří pravidelné šestiúhelníky....
Je zde vstup do dutého prostoru Saturnu doprovázen umělou šestiúhelníkovou stukturou.

 

Van Allenovy radiační pásy mají díry na polárních vrcholech shodující se s tamními otvory. Vědci nechápou, co je zdrojem radiace těchto pásů a připouštějí, že pochází že slunečního větru. Ale sluneční vítr z našeho slunce je odrážen okolo Země jejím elektromagnetickým polem. Teorie duté Země odpovídá, co je tímto zdrojem. Slunce uvnitř duté Země vyzařuje elektrony a protony polárními otvory, které při styku s atmosférou nad nimi způsobují polární záře. Poté jsou uvězněny elektromagnetickým polem Země, které vytváří Van Allenovy radiační pásy

Absence důkazů není důkazem o absenci. Je to ukazatel, že světoví lídři jsou plně schopni udržet tento fenomén 

pod pokličkou.

Obr.: Vlevo: Vladimir V. Putin (prezident Ruské federace, od 7. května 2000), vpravo: prezident Spojených států amerických Donald Trump (od 20. ledna 2017).

 

 

STRUKTURA VNITŘNÍ ZEMĚ

 

Vnitřní Země se skládá ze dvou hlavních znaků, složek. První je vnitřní zemská kůra, která je pokračováním vnější povrchové kůry. Obě polární oblasti mají po jednom obrovském vstupním otvoru, asi jako vybraný jádřinec jablka, a kůra se zavinuje okolo pozemního pláště až dovnitř do vnitřní dutiny.

Vnější a vnitřní kůra mají velice podobnou topografii: obě obsahují oceány, kontinenty, pohoří, jezera a řeky. Dutá Země má ve svém středu Slunce. Na vstupech na severním a jižním pólu se moře nad povrchem postupně stává řekou, která nás dovedla dovnitř Země.

Dalším hlavním znakem Vnitřní Země jsou takzvané jeskynní světy. Jsou to obrovské dutiny uvnitř „pláště“, z nichž některé jsou vytvořeny přírodním vývojem samotné Země, zatímco jiné byly vytvořeny s použitím pokrokové technologie hlavní společností Vnitřní Země - zemí Aghartha.

Další údaje

 

Pozitivní, vyspělé civilizace Duté Země se nacházejí v průměru okolo 900 kilometrů pod povrchem Země, pod pláštěm Země. Zemský plášť není na všech místech stejně tlustý, pohybuje se v průměru mezi 800-1000 kilometrů.

Tajné americké vojenské základny, kde spolupracují Američané s negativními mimozemšťany na ovládnutí lidstva (blíže v záložce Zlí mimozemšťané - Mimozemské základny) se nachází v průměru do 1 km pod povrchem Země. Je pochopitelné, že Američané mají enormní zájem dostat se do Duté Země, vydrancovat její zdroje a bohatství, zmocnit se tamních vyspělých technologií, zabrat uzemí a podrobit si tamní obyvatele - PŘESNĚ TAK, JAK TO NEUSTÁLE KONAJÍ ZDE NA ZEMSKÉM POVRCHU (Pouze nejbohatší a nejmocnější Rusko je pro ně - k jejich vzteku - stále nedosažitelné).

(Hledejte pravdu o USA a všech válkách, které na Zemi Američané záměrně vyvolávají, udržují a financují, aby zkolonizovali každé území, které stojí za to, a převzali nad ním moc. Učte své děti skutečnou a tak závažnou pravdu, jinak nestihnou včas samy odhalit pravdu a nechají ony padnout svůj vlastní lid - možná ještě i s vámi!)

Americká koloniální drzost, výbojnost a chamtivost již doslova nezná mezí. K dokonalým výsledkům jejich záměrů jim však stále něco chybí. Jaké možnosti ovládání světa jim naskýtá Dutá Země! Příčina jejich neúspěchu v této záležitosti je zjevná: americké vojenské technologie a zbraně na to zatím nestačí, dokonce ani ty, které si USA "opatřily" přímo od negativních mimozemšťanů.

A tak se existenci Duté Země snaží alespoň utajit, aby se lidstvo nedozvědělo, že existuje vyspělá a mnohem mocnější civilizace, než jsou bezmocné a zoufalé Spojené státy americké. Pokud by se lidé dozvěděli a poznali by, že existuje vyšší moc, než jejich "mocné" vlády, přestali by své vlády poslouchat a otročit pro ně a začali by vzhlížet k vyspělosti pozitivní, mnohem mocnější civilizace.

TOTO JE NOČNÍ MŮRA KAŽDÉ VLÁDY SVĚTA. KAŽDÉ, KTERÁ VÍ O SVÉ BEZMOCNOSTI, A PŘESTO JÍ OVLÁDÁ NEVĚDOMÉ LIDSTVO.

VŠECHNY VLÁDY SVĚTA BUDOU AŽ DO POSLEDNÍHO OKAMŽIKU SVÉ SMRTÍCÍ MOCI BRÁNIT SVOU LEŽ A MOC A NEDOPUSTÍ, ABY JEJICH OTROCI - lidstvo, kterému vládnou - POZNALI PRAVDU.

V následujících podzáložkách nabízíme výpovědi těch, kteří již vědí, a mnoho dalších, podrobnějších informací k naší milované duté Zemi.