"Proč musím řešit stále nějaké problémy? Proč je život na Zemi tak těžký? Proč se musím strachovat o holé živobytí, o své zdraví, o práci, o své blízké?

Je to normální a nutné pro přežití na této planetě?

Kde se berou všechny ty problémy, neštěstí, nehody, nemoci? Kde se berou a hlavně proč musí existovat?

Jsou normální a nutné pro přežití na této planetě?

A co já - musím to všechno prožívat i já... "vždyť jsem nic neudělal..."

 

Přátelé,

 

pokud jste si již někdy v tomto životě položili některou z předchozích otázek, pak je zřejmé, že něco hledáte. Hledáte něco, na co Vám nikdo ještě nedokázal uspokojivě odpovědět. Hledáte odpovědi na otázky, které považujete za klíčové pro svůj život, pro život všech ostatních, pro život veškerý... Hledáte něco, co většina lidí nehledá, neboť zástupci této většiny se spokojili s tím, jaký život vedou a jaké problémy mají.

Jsou lidé, kteří považují lidský život za normální se všemi problémy a negativy, které jej determinují. Na první pohled (a u mnohých lidí také na pohledy ostatní) se tito lidé mohou jevit jako moudří a silní, neboť jsou smíření s neměnností životních podmínek, berou život takový, jaký je, a to - podle jejich názoru - svědčí o jejich vyspělosti, inteligenci a úrovni. Tito lidé často nemají potřebu ani zájem přemýšlet, proč je na světě tolik negativity, bídy, válek, utrpení, nenávisti, neštěstí, pohrom a nemocí. Jsou lidé, kteří toto vše považují za přirozenou a nutnou součást života. Tito lidé nemají potřebu pátrat po pravé příčině problémů, a vlastně ani těch "svých". Většina lidí se tak zmáhá nanejvýš na řešení důsledků svých problémů, ostatně nic jiného netvoří jejich každodenní život. Těchto nevědomých lidí je na Zemi převážná většina.

VÁM, přátelé, se však okolnosti života nezdají přirozené. Jednoduše CÍTÍTE, že věci se nemají tak, jak se jeví navenek. Není pro vás přirozené mávnout nad vším rukou a říct si oblíbenou frázi nevědomých lidí: "To je život, to už je náš úděl. Jiné to už nebude...". Vy odmítáte hrát pozemskou falešnou hru na smíření se s negativitou života na Zemi... Všemi ostatními jste právě pro tento váš aktivní přístup k životu považováni za nepřizpůsobivé, slabé, divné, nespokojené jedince, kteří se nedokáží smířit s životem, "zapadnout" mezi ostatní "normální", kteří vše vzdávají a mají jen hloupé a zbytečné otázky, na které - dle jich přesvědčení - stejně neexistují odpovědi.

Jenže JSTE TO právě VY, přátelé, kteří jdete Pravdě vstříc.

VY tušíte, že tady něco "nesedí". Tušíte, že ani události vašeho života, ani události světového měřítka NEJSOU tím, čím se jeví býti navenek.

Tušíte, že za tím vším negativním, zlém a útrpném se "skrývá" TO PODSTATNÉ a PRAVÉ.

Hledáte to, co jste do svého pozemského života přišli najít.

Hledáte PRAVDU. 

NAJDETE, co hledáte.

Ostatně VY UŽ JSTE TO NAŠLI.

Pro pochopení zásadních souvislostí s lidskými problémy je nezbytné seznámit se s tím, CO JE NEGATIVNÍ STAV a kdo jsou jeho aktivátoři (pseudotvůrci), PROČ A JAK byl negativní stav - jehož produkty všechy problémy jsou - AKTIVOVÁN a proč si lidé na Zemi negativní stav neustále svobodně volí (a proto si sami vytvářejí a prožívají negativní život ve strádání, smutku, bolesti, utrpení a všech problémech). K tomuto účelu doporučujeme především další podzáložky této (Proč jsou problémy a nemoci) a záložku Lidská duchovnost, kde je toto vše popsáno a vysvětleno, a také světelnou literaturu (Světelné čteníčko). Jednotlivé informace všech částí, kapitol webu, světelné literatury..."do sebe zapadají" a každý tak má možnost získat ucelené odpovědi na své otázky a nalézt SOUVISLOSTI, které nám odhalují pravou tvář a pravý SMYSL všeho, čemu říkáme SVĚT, ŽIVOT i problémy.

Zde v této záložce dále rozšiřujeme, doplňujeme i znovu rozebíráme klíčové informace všech těchto souvislostí s (ne)fungováním negativního stavu nejen zde na Zemi. Zpracováváme zde a uvádíme více zdrojů těchto informací, všechny jsou součástí světelné literatury, mnohé jsou součástí jednotlivých záložek tohoto webu. Je nezbytné snažit se poznat souvislost každé okolnosti vašeho vlastního života s věčným životem CELKU, tedy nekonečného Vesmíru - tedy samotného NEJVYŠŠÍHO.

Pro další, rozšiřující, podrobné a srozumitelné informace o skutečných příčinách všech lidských problémů, jejich projevech, důsledcích a významech odkazujeme čtenáře na podkapitoly této záložky - "Pojetí lidských problémů" a "Jak přežít lidský život", "Proč si volíte peklo?" a další, které se vám "rozbalily" kliknutím na tuto právě čtenou záložku, a především na záložku "Lidská duchovnost" (především část první a část druhou - "Duchovní úpadek" a "Duchovní obrození"). Opět upozorňujeme čtenáře na to, že je nezbytné studovat více světelných zdrojů, z důvodu pochopení všech souvislostí, které ozřejmují vyjevenou pravdu.

Nejprve si pojďme připomenout, že tento svůj právě prožívaný pozemský život, zde na planetě Zemi, v záporné dimenzi bytí (v pekelných světech pseudotvůrců) jsme si VŠICHNI SAMI SVOBODNĚ ZVOLILI. Se všemi následky a důsledky, které z tohoto bytí v negativním stavu vyplývají, které toto bytí v negativním stavu determinují. VŠICHNI jsme chtěli být součástí negativního stavu, zakusit negativní stav na vlastní kůži. Jenže ne proto, abychom se s ním ztotožnili, abychom mu podlehli, abychom se utopili v jeho smrtících energiích.

Něco, zdá se - na základě současného žalostného stavu lidstva na Zemi, se neshoduje s naším - vaším původním plánem (před touto pozemskou inkarnací námi - vámi samotnými vytvořeným). Všichni jsme byli (před svou svobodně zvolenou inkarnací do negativního stavu) připraveni a vybaveni k tomu, abychom negativnímu stavu NEPODLEHLI. Naším cílem zde na Zemi bylo (a STÁLE JE!) stihnout se probudit z nevědomosti o tom, kým sami opravdu JSME a nenechat se lapit do spárů negativního stavu, do spárů nevědomosti, ovládání, všech problémů, utrpení, bídy, starostí, smutku, zoufalství, viny, nemocí.... všech jeho zákeřných a sofistikovaných nástrojů ničení.

JAK SE VÁM TO DAŘÍ, přátelé?

JSTE SVĚTLEM, PRAVDOU, LÁSKOU, ZDRAVÍM, MÍREM A JEDNOTOU, NEBO JSTE STRACHEM O SVÉ VLASTNÍ PŘEŽITÍ, kdy DENNĚ OTROČÍTE PRO HMOTU, PENÍZE, MAJETEK, POSTAVENÍ, PRESTIŽ..., ANIŽ BYSTE MĚLI ČAS, SÍLU A DŮVOD ZJISTIT, DO JAKÉ PASTI JSTE SE NECHALI LAPIT A S JAKÝMI NÁSLEDKY?

 

O náležitém chápání povahy negativního stavu.

O nevhodnosti lidského chápání některých životních událostí

 

(Výtah z knihy „Poselství z nitra“, str. 89 – 93, Poselství 26.)

Dne 6. dubna 1982. Dnes byla obdržena od Pána následující poselství.

 

„Dnes se bude uvažovat o dvou záležitostech.

 

Za prvé. V „Základech lidské duchovnosti“ je uvedeno, že negativní stav je lokální, a nikoliv univerzální událostí, ohraničenou a omezenou pouze na tento Sluneční systém a specificky na planetu Zemi (nepočítaje pekla v duchovním světě ze Země).

 

Toto tvrzení se musí chápat následovně.

 

Na planetě Zemi existuje negativní stav a jeho důsledky v aktivované, dominantní a pozemský život pronikající formě. Není zde nic, co není tak či onak zamořeno negativním stavem. Jak bylo přesně ukázáno v „Základech lidské duchovnosti“, planeta Země a všichni lidé na ní jsou určeni negativnímu stavu za tímto specifickým účelem.

(Celou klíčovou knihu "Základy lidské duchovnosti" nabízíme na tomto webu v záložce "Lidská duchovnost" - pozn. webu).

 

Na druhé straně, nikde jinde ve Stvoření neexistuje negativní stav ve stavu a procesu aktivace, dominance a proniknutí. Namísto toho existuje ve stavu nehybnosti, potenciality, upoutanosti, dřímoty, omezenosti a služebnosti dobrému a pozitivnímu účelu. Je jako zvíře uzavřené v kleci, které je ochočené a dobře kontrolováno, aniž by tu bylo jakékoli nebezpečí, že vyrazí a kohokoli zraní.

 

Důvodem toho, že je potřeba UVĚDOMĚNÍ SI negativního stavu po celém Stvoření, je to, že opak dobra a pravdy musí být stále přítomný kdekoli, aby se zachovala svoboda a nezávislost všech sentientních entit. Bez připomínání možnosti negativního bytí by neexistovala žádná opačná volba. To by porušilo základní princip jsoucna a bytí jakéhokoliv sentientního života - princip volby přijmout nebo odmítnout Nejvyššího a pozitivní stav. Jak by si jinak mohl jedinec vybrat něco odlišného od pozitivního stavu?

 

Tedy, aby veškeré Stvoření mohlo mít konkrétní znalost  všech důsledků negativního stavu,  byla planeta Země a její lidé pověřeni pro demonstraci těchto důsledků. Jak je zdůrazněno v „Základech lidské duchovnosti“, veškeré Stvoření má neustálý prospěch (ve smyslu poučení) z negativních zkušeností lidí na Zemi. Proto není pro negativní stav a proces nutné, aby byl aktivován a byl v dominantním rozpoložení kdekoliv jinde ve Stvoření.

 

Prospěch z této zkušenosti je samozřejmě k dispozici ve všech modalitách jsoucna a bytí a je také zachycen v diskrétních a simultánních úrovních synchronnosti času a prostoru. Z tohoto důvodu je k dispozici pro poučení kdekoliv a ve všech časech ve Stvoření od věčnosti do věčnosti bez výjimky. Takže lidé v různých časových cyklech, jak v absolutní minulosti i v absolutní budoucnosti, tak samozřejmě i v současnosti (z hlediska lineárního časoprostorového kontinua), ve všech dimenzích, úrovních, stupních, krocích, stavech a rozpoloženích jsou kvůli tomuto principu s to mít prospěch ze zkušeností z důsledků aktivovaného negativního stavu a procesu na planetě Zemi. (Pro lepší pochopení pojetí diskrétnosti času viz poselství ze dne 20. dubna 1982.)

 

Jiný důležitý důvod, proč je negativní stav přítomen v potenciální formě kdekoli ve Stvoření, ačkoli není nikdy aktivován, je kvůli přirozenosti a struktuře univerza a sentientních entit.

 

Nedostatek čehokoliv negativního může být pojímán pouze v Absolutním stavu, kondici a procesu pozitivnosti. Jinými slovy  pouze Absolutní pozitivní stav a Proces  může být zcela osvobozen od čehokoli negativního. Význam a obsah slov „absolutně pozitivní“ označuje, že nic negativního nesmí a nemůže uvnitř tohoto existovat. Jinak by to už nebylo zcela absolutní a pozitivní. Ale „absolutně pozitivní“ také znamená, že to nelze stvořit, ani to nemůže vzniknout, neboť to musí vždy BÝT a EXISTOVAT bez jakéhokoliv času a  prostoru,  ale také v čase a prostoru odděleně od něj; jinak by to už nebylo absolutní. Takovýto absolutní pozitivní stav musí tudíž být nestvořen. Pouze Nejvyšší je a může být v takovém rozpoložení, stavu a procesu. Z tohoto důvodu je pouze Nejvyšší tím Jedním, Kdož je Absolutně pozitivní, a proto bez čehokoliv negativního uvnitř Sebe Samého/Samé.

 

Na druhé straně je vše ostatní ve Stvoření stvořeno a pochází z Absolutního. Vzhledem k této skutečnosti všechno ostatní Stvořené a započaté nemůže být absolutní, ale pouze relativní k absolutnímu. Přirozenost jsoucna pouze relativního v sobě zahrnuje možnost mít zkušenosti, které jsou rozdílné od absolutně pozitivního; odtud tudíž pochází možnost existence negativního stavu. Cokoliv není z pozitivního stavu, není pozitivní, a tudíž je negativní. Nedostatek něčeho nezáleží na tom, co to je, dává popud pro nastartování něčeho, co bude kompenzovat tento nedostatek. V tomto případě nedostatek zkušeností jsoucna v absolutním stavu, rozpoložení a procesu dává jedinci příležitost odstartovat opačný trend k takovému nedostatku. Odtud tudíž na úrovni hmoty vychází otázka: „Jaké to je být bez duchovnosti?“ nebo „Co by se stalo, kdyby se život mohl vysvětlit z jakéhokoli jiného zdroje než z Nejvyššího, kdož je Absolutně pozitivním?“ Důsledky takových otázek jsou rozsáhle popsány v knize „Základy lidské duchovnosti“.

 

Protože však tato situace vznikla v relativním stavu, v časnosti kontinua Stvoření, nemá a ani nemůže mít věčného trvání. Pouze to, co je započato v absolutním rozpoložení, stavu a procesu, má a musí mít věčné pokračování, protože to v sobě nese všechny atributy Absolutna v relativním rozpoložení. Negativní stav nemá takovýto původ. Je to vedlejší účinek a důsledek něčeho, co samo o sobě vzniklo. Vznikl ve stavu, který vznikl. Tudíž, ačkoli všechny stvořené sentientní entity musí věčně pokračovat dle své volby být relativními k absolutnímu (viz Princip duchovní homogenity č. 7, zjevený dne 3. a 4.dubna 1982), to neznamená, že jejich produkce musí mít také věčné pokračování. Vždyť negativní stav byl a je produkován z relativistické kondice. Nikdy nemůže mít původ v Absolutně pozitivním. Tedy nemůže pokračovat do věčnosti ve své aktivované a dominantní formě. Jeho věčné pokračování je možné pouze jako potencialita vzhledem k tomu, co bylo řečeno výše - jako volby a výsledek nedostatku zkušeností jsoucna v absolutním rozpoložení.

 

Vzhledem k časné povaze aktivní a dominantní modality existence negativního stavu, musí jeho současná manifestace na Zemi někde skončit. Pointou zde je, že negativní stav ve svém aktivním a dominantním módu existence není ve své přirozené, normální a správné kondici. Jeho normální, pravá a přirozená kondice je být dřímající, zaražený a úslužný pozitivní kondici. Je to proto, že je myslitelný pouze prostřednictvím pozitivního. Nemůže existovat v sobě a sebou tak, jako pozitivní. Může existovat pouze z bytí a energie pozitivního. Cokoliv existuje v sobě a sebou, je vždy aktivní, dominantní a opravdu reálné. Proto jeho aktivace bude vždy nepřirozená, abnormální, umělá, nucená a vnucená, nemající v sobě a sebou žádnou věčnou budoucnost. Jeho existence je udržována pouze ukradeným principem života.

 

Kvůli těmto faktorům je aktivovaný negativní stav v procesu stálého navracení se ke své počáteční, normální a přirozené kondici - deaktivaci, dřímotě, zaražení a úslužnosti. Toto je rozpoložení negativního stavu, které existuje ve zbytku Stvoření. V peklech a na planetě Zemi je situace jiná, protože je zde násilně aktivován a udržován v aktivované a dominantní modalitě vůlí a úmysly těch, kteří se načas ztotožnili s ideami aktivního angažování se v produkci zlých skutků. V okamžiku, kdy zastaví produkci takovýchto idejí, negativní stav se přirozeně navrátí do původního stavu ke své původní a oprávněné kondici.

 

Nyní tato nepřirozená situace negativního stavu způsobuje neustálé potíže, problémy a strasti těm, kteří ho sami udržují v aktivovaném a dominantním módu. Odměnou za aktivaci negativního stavu je pouze to, co je přirozeným důsledkem negativního stavu - bída, potíže, problémy, pocit viny, úzkost, šílenství, bláznovství, nevědomé procesy, nevědomost a mnoho jiných podobných věcí, jejichž seznam je nekonečný.

 

Z toho důvodu se v jednom časovém okamžiku lidé na planetě Zemi navrátí do své původní, normální, přirozené a správné kondice, kterou měli před Pádem - zaraženosti, dřímoty a úslužnosti negativního stavu ve svých životech. Negativní stav bude navrácen do svého kontrolovaného stavu, kam patří a kde bude ovládán, upoután, opanován a zkrocen, slouže obecnému blahu všech. (Bez nutnosti a zájmu kohokoli znovu jej kdy aktivovat a znovu se přesvědčovat o jeho sebedestruktivním "smyslu". Poučení bude navěky dostatečné a kdykoli k dispozici pro veškeré Stvoření.)

 

 

Zpráva druhá

 

Jakmile se negativní stav stává aktivovaným a dominantním, jeho vlivy, struktury a požadavky ohledně těch, kdo ho uvádějí v aktivovaný a dominantní modus, je přivádějí k určitému životnímu stylu. Popis takovéhoto stylu života byl podán v „Základech lidské duchovnosti“.

(Nabízíme v dalších podzáložkách této kapitoly "Proč jsou problémy..." a v záložce "Lidská duchovnost" - pozn. webu).

Pod vlivem dominantního negativního stavu lidé vyvinuli sklon očekávat jisté věci jistými způsoby. Všechny jejich určení pojetí a očekávání toho, jak by se měl život žít nebo jak by se měl jevit, jsou prosycena, prostoupena a určena pseudoprincipy negativního stavu. V průběhu času si lidé uvykají na svá špatně definovaná pojetí a životní styl, a ta se stávají součástí jejich genů a dědictví. V jednom bodě ztratí všechny vyhlídky na jiné možnosti obsahu, stylu života a modality žití, než jaké jsou určeny negativním stavem. Fakticky nechtějí poznat nic lepšího. Tato situace se jim stává nebezpečně pohodlnou.

 

Definují život jistými pojmy a očekávají, že se život bude žít jistými způsoby, které určují (nesprávně), jak život je a jak by měl být šťastný, spokojený, produktivní, uspokojující a naplňující. Tato očekávání se potom promítají do všeho a všech. Vyvinula velmi definitivní kritérium šťastného, produktivního, zdravého, normálního, uspokojujícího a naplňujícího života. Cokoliv se od tohoto kritéria odklání, je považováno za nezdravé, abnormální, patologické, nepřirozené a šílené a za to, co potřebuje zakročit, změnit či zcela odstranit.

Když lidé čelí někomu nebo něčemu, co nepatří k jejich očekáváním a nesplňuje jejich představy o normálnosti, zdravosti atd., dělají vše, co je v jejich silách, aby změnili tuto situaci a donutili toho kterého být jako oni. Myslí si, že takový jedinec, jenž se odlišuje od jejich standardů a očekávání, musí být nešťastný, ubohý, nespokojený a nemocný.

 

V mnoha případech, pokud lidé z nějakého důvodu nemohou uspět v tom, aby takovou osobu přivedli ke svým standardům a normám žití, cítí se špatně, mají pocit viny nebo selhání. Velmi často obviňují sami sebe za problémy jiných lidí nebo za to, jak jiní fungují.

 

Aktivovanému dominantnímu negativnímu stavu je vlastní kondice neustálé viny, obžalovávání se, obviňování se z křivdy, falešného pocitu zodpovědnosti za volby jiných lidí a podobné věci. V současnosti se lidé ve většině případů ztotožňují z těmito bídnými podmínkami. Myslí si, že jsou nezbytnou součástí normálního života. Takže se neustále posilují a libují si ve svých pocitech viny, obviňování, projekcí a přebírání falešného pocitu zodpovědnosti za ostatní, v sebeobžalovávání za odchylky lidí od toho, co považují za normální, šťastné a zdravé.

 

Většina lidí ztratila znalost a vědomí toho (vždyť negativní stav je stav nevědomosti a nevědomých procesů), že nikdo nemůže a nesmí být zodpovědný za život či volby kohokoliv jiného; všichni, kteří přicházejí na tuto Zemi, si svojí vlastní vůlí z konkrétních, velmi důležitých duchovních důvodů známých jen jejich Niterné mysli a Stvořiteli vybrali být tady a žít zdejší život jistým způsobem, který se může diametrálně protivit přijatým standardům, normám a pojetí normálnosti, zdraví a štěstí. Pokoušet se tudíž vnutit těmto lidem změny podle ustanovených standardů, norem a očekávání může být hrubým porušením jejich voleb a práva existovat tak, jak si to zvolili dle své svobodné volby.

 

Dobrým příkladem takovéto situace je volba narodit se s mentální retardací, s autismem, s vrozenými poruchami, se sklonem k rozvinutí závažné či smrtelné nemoci nebo podobné kondice. Jejich rodiče či pěstouni se cítí špatně a pociťují vinu za tuto situaci, velmi často obviňují sebe nebo jiné za takové bídné (z jejich pohledu) kondice svých dětí nebo dospělých. Z tohoto důvodu dělají všechno proto, aby situaci navrátili ke svým vlastním standardům, normám očekáváním života a žití, aniž by si uvědomovali, že tím, že tak činí, se pro tyto lidi a celé Stvoření může zničit důležitá příležitost splnit svou zvláštní a důležitou duchovní zkušenost a poslání, jež mají na této Zemi tím, že jsou takoví, jací jsou. Z jejich zkušeností, bez ohledu na to, jak se jim a ostatním, kdo nejsou v podobném rozpoložení, v té době zdají být bolestivé, ale nastává velmi důležité univerzální poučení, jež je nedocenitelné a jehož nedostatek by mohl mít nevypočitatelně nepříznivé důsledky.

 

Jiné problémy s podobným pozadím působí na lidi, kteří jsou nějak odlišní od ostatních, ale stále v dosahu tzv. reality každodenního žití, jak je definována obecně přijatými standardy, normami a očekáváními většiny. Cítí se však velmi špatně ohledně své kondice a nutí se, velmi často pod tlakem okolí vlastních očekávání (která nemusí být nikým jiným vyřčena či vyžadována) vyhledávat nápravy svých kondicí nehledě na fakt, že z důležitých duchovních důvodů si zvolili být v tomto rozpoložení během svého životního údobí na planetě Zemi. Bez ohledu na to, jak tvrdě se snaží změnit či se připojit k přijímaným (falešným) standardům a normám žití šťastných a zdravých životů, kvůli této volbě obvykle neuspějí a stanou se více nemocnými a nešťastnými.

 

Toto je jeden z hlavních důvodů, proč jsou léčebné zásahy psychoterapeuty a lékaři v mnoha případech buď omezeně úspěšné, nebo totálně selhávají. Procento takových selhání je dle lidské statistiky velmi vysoké. To vytváří velmi znechucující, iluze beroucí a depresivní situaci jak u pacienta, tak u terapeuta.

 

Z duchovního stanoviska je jediným proveditelným způsobem zacházení s těmito kondicemi průzkum, hodnocení a pátrání ve své Niterné mysli společně s duchovními rádci a s Nejvyšším (kdož je v Niterné mysli) ohledně důvodů, příčin a potřeb takovýchto zkušeností anebo životního stylu, problémů, kondicí atd. Lze položit následující či podobné otázky: Proč byla učiněna taková volba? Jakých poučení se z takových rozpoložení dostává pro osobní prospěch jednotlivce a pro univerzální prospěch všech? Byla ponaučení dána a zjistila se užitečnost takových rozpoložení? Je čas pro opravu nebo nápravu této situace? Je současná situace příznivá pro změnu? Byla by taková změna prospěšná, užitečná a náležitá z hlediska původní volby, která jedince přivedla na tuto Zemi? Jestliže ano, jaká by byla nejlepší možná cesta k odstranění těchto problémů a k restrukturalizaci vlastního stylu života? Jaká nejnovější volba je nutná, aby jeden naplnil účel svého bytí na této Zemi? Jaké jsou nejlepší možné, nejefektivnější a nejkonstruktivnější způsoby naplnění tohoto účelu? Jaký životní styl je v největším souhlase s tím, aby tuto jednotlivou osobu přivedl k naplnění, štěstí a spokojeností? Pokud jeden obdrží odpovědi, že je náležité a správné s touto situací něco udělat, přistoupí pod vedením osobní Niterné mysli k zákroku s tím, že si vždy ověřuje v Niterné mysli to, že tyto procesy jsou správné a náležité, a buduje ochrany proti ovlivňování standardy, které jsou zvenčí přijaty a s nimiž se identifikuje, a s normami a modalitami žití, které jedinci vnucují obvyklé pověry ohledně toho, jak by měl žít.

 

Toto je nejefektivnější, humánní a individuálně orientovaná, originální a tvořivá metoda pomáhání lidem, aby objevili svůj pravý život a účel, protože využívá základní duchovní principy života a žití.

 

V případech, kdy se jedná s těmi, kteří jsou postiženi retardací, autismem, vrozenými defekty anebo nevyléčitelnými nemocemi, kde pro ně není žádný přímý, zepředu jdoucí přístup, aby kontaktovali svoji Niternou mysl, lze kontaktovat Niternou mysl těch, jichž se to přímo týká, či jejich rodičů, a smí se požádat, aby vlastní Niterná mysl a duchovní rádci kontaktovali Niternou mysl a duchovní rádce postižených lidí a položili výše uvedené otázky. Měla-li být odpověď negativní (což v mnoha případech je), pak se jedinec může zeptat Niterné mysli rodičů nebo ostatních, jichž se to týká, a jejich duchovních rádců, co je žádoucí přijmout a pochopit ve svých životech pro to, aby se porozumělo tomu, co stále považují za nepochopitelné, nespravedlivé, odsouzeníhodné... Skrze Niternou mysl rodičů (či ostatních) a jejich duchovní rádce požádat o radu ohledně jejich připravenosti k zastavení sebeobviňování a pocitu viny či přestat obviňovat Boha případně ostatní (z nevědomosti a nepochopení pravé podstaty bytí se to často děje) a objevit, proč si oni, rodiče aj. zvolili synchronně s dítětem, nebo ať se jedná o jakýkoli jiný případ, být zprostředkovateli a nástroji k tomu, aby jejich dítě přišlo na tento svět ve stavu postižení. Jaké je v tom pro ně poučení? Jakému účelu to slouží? Došlo k poučení? Je čas pro odstranění všech těchto souvisejících problémů? Je čas přikročit k něčemu jinému? Pokud ano, tak k čemu a jak? A tak dále.

 

Toto je cesta, jakou má postupovat duchovní zacházení. Nikdy neporušuje žádné principy volby, svobodu, nezávislost nebo potřebu být takovým či onakým. Nikdy nezevšeobecňuje.

 

Jakýkoliv jiný přístup k zacházení je neduchovní a ze stanoviska věčných hodnot a vlastní zvolené pozice v hierarchii duchovní organizace v tomto jednotlivém čase je marný a velmi často nebezpečný. Nebezpečí takovéhoto zacházení je pro jedince často nerozeznatelné, pokud je na Zemi ve fyzickém těle. Jedinec se může dokonce cítit vyléčený, šťastný a spokojený. Nicméně, když vstupuje do duchovního světa, následky případných nesprávných jednání a voleb jsou průzračně a pro mnohé překvapivě rozdílné.

 

Při pohledu na výše uvedená fakta se důrazně radí oddělit se, jak je to jen možné, od přijatých vnějších, externích standardů a norem života a společenských očekávání, jak jsou určeny pozemským dominujícím negativním stavem. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je denními rozhovory s vlastní Niternou myslí a Nejvyšším ve spojení se všemi vlastními duchovními rádci, aby se tyto záležitosti náležitě, správně a moudře určily pro jedince i pro jeho vztah s ostatními, s Pánem, životem a celým Stvořením.

 

Tím, že tak činí, jeden následuje duchovní principy života a žití a je opravdovou duchovní osobou. Žádná jiná cesta nemůže vést k reálně trvajícímu úspěchu.

 

To je pro dnešek vše.“

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Následující text je textem světelné knihy "Kdo jsi a proč jsi zde? Jedná se o třetí kapitolu této knihy, která objasňuje jednu z hlavních otázek člověka, který JIŽ POZNAL, že smyslem jeho života nemůže být topení se v problémech a přežívání ze dne na den, z roku na rok... Z našeho vnitřního vyciťování a niterné komunikace vyplývají drobné úpravy textu, včetně dodatků a poznámek, kterými blíže vysvětlujeme a upřesňujeme předkládané informace.

 

(Výtah z knihy „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, str. 47 – 62, 3. kapitola)

 

 

JAK SKUTECNĚ VZNIKAJÍ VAŠE PROBLÉMY, STAROSTI, ŠPATNÉ NÁVYKY, STRÁDANÍ, UTRPENÍ, NEMOCI, CHOROBY, NEHODY, PŘÍHODY A VŠECHNA OSTATNÍ NEŠTĚSTÍ, POTÍŽE, NEDOSTATKY...? JAKÉMU ÚČELU VE VAŠEM ŽIVOTĚ SLOUŽÍ? SKUTECNĚ JE POTŘEBUJETE? JAK VE SKUTEČNOSTI VZNIKÁ NEGATIVNÍ STAV? JEDLA EVA V ZAHRADĚ EDEN SKUTECNĚ JABLKO A DALA HO JÍST ADAMOVI, KTERÝŽTO ČIN SE POVAŽUJE ZA POČÁTEK VEŠKERÉ LIDSKÉ BÍDY A NEGATIVNÍHO STAVU? CO TO VŠECHNO SKUTECNĚ ZNAMENÁ A OZNAČUJE? JAKÝ TO MŮŽE MÍT VZTAH K VAŠEMU VLASTNÍMU OSOBNÍMU ŽIVOTU NEBO KE KAŽDODENNÍMU ŽITÍ?

 

Položili jste si někdy otázku, proč je na této Zemi tolik neštěstí? Proč máme problémy? Proč se příležitostně dostáváme do potíží? Proč si vytváříme zlé návyky? Proč musíme strádat a cítit se bídně? Proč se nás týkají některé nehody a proč v celém mém životě a v životě druhých lidí nastávají všechna ostatní neštěstí, potíže a nedostatky? Přemýšleli jste někdy nad tím, jaké mají všechny tyto věci důvody a jak vznikají? Co je způsobuje? Jsem si docela jist, že ano. Jsem si ale také jist, že v mnoha případech dostáváte buď odpověď neuspokojující, nebo zcela nesprávnou.

 

Problém je ten, že všichni máme sklon hledat odpovědi někde jinde, kde žádné odpovědi nejsou. Kvůli tomu docházíme k nesprávným a vymyšleným odpovědím, které pak považujeme za pravdivé. Máme sklon si myslet či věřit, že negativní věci, které se nám příležitostně během našeho života na Zemi stanou, jsou způsobeny nějakými vnějšími činiteli, které neovládáme, a že osobně s tím ve většině případů nemáme co do činění. Avšak i kdyby to byla pravda, byť není, zeptali jste se někdy sami sebe, proč takové vnější faktory vůbec existují? A jak došlo k tomu, že jste byli jedněmi z těch, koho postihly, či soužily, a že to nebyl váš nejbližší soused? Anebo proč to potkalo vašeho nejbližšího souseda, ale vás nikoli? Nebo jak to, že jste byli v této určité hodině a na tomto určitém místě (špatné místo, špatný čas, špatné vše), když se vám nebo druhým stala nějaká nehoda či nějaké neštěstí? Proč všechny tyto negativní, protivné a nešťastné věci nastávají a existují a proč je člověčenstvo na této planetě tím vším souženo včetně všemožných takzvaných přírodních pohrom, jako jsou zemětřesení, hurikány, záplavy, sucha, kruté zimy atd.? Nebo proč lidstvo od prvního dne jeho známé historie sužují krveprolití a zničující války?

Stává se toto vše jen pouhopouhou náhodou, aniž by to mělo jakoukoli spojitost se způsobem, jakým žijeme, myslíme, cítíme, jednáme a fungujeme, bez jakékoli možnosti volby se na většině z toho podílet z vlastní svobodné vůle? Nebo aniž bychom si to výslovně přáli? Jste bezmocní a závislí otroci všech těchto neštěstí a tyto jsou mimo vaši kontrolu, takže nemůžete ohledně nich nic dělat, neboť se dějí a přicházejí, aniž byste je očekávali nebo je vědomě přivolali? Jaký druh tajemných sil je za těmito krutostmi a ohavnostmi, které činí váš život a život lidstva tak ubohým a bídným - s neustálými obavami z nukleárního holocaustu a z jeho úplného zničení na planetě Zemi?

 

Většina lidí má "sklon" si myslet, že NEJSOU žádným způsobem osobně ZODPOVĚDNI za cokoli, co se v jejich životě stane.

 

Z předcházejících kapitol této knihy (Kdo jsi a proč jsi zde?), už víte, že vaše vědomé neuvědomování si příčinných faktorů těchto negativních neštěstí nijak neznamená, že nejste odpovědní za to, co se ve vašem životě stane. Z určitých důvodů jste si v určitém bodě své existence ze své vlastní svobodné vůle zvolili tyto věci prožít spolu s tím, že si nebudete na nějaký čas vědomě pamatovat, že jste učinili takový výběr.

Když se lidem tento fakt oznámí poprvé, shledávají obtížným tomu všemu uvěřit. Avšak jakmile se úspěšně dostanou do styku s Niternou myslí, obsaženou v pěti procentech svého pravého lidství, jsou překvapeni, když o těchto a jiných věcech naleznou skutečnou pravdu.

 

Takže první důležitou otázkou je: Jak v obecnosti přicházejí tato ohavná utrpení a strádání do jsoucna a bytí? A druhou důležitou otázkou je: Jak se vám osobně přihodí?

Jak si ze dvou předcházejících kapitol pamatujete, Nejvyšší - Stvořitel nedává vznik ničemu či nevytváří nic, co by bylo takto negativní. Přirozenost Nejvyššího je čistě absolutně pozitivní. Cokoli je absolutně pozitivní, může dávat vznik pouze čistým, pozitivním a dobrým věcem. Avšak přirozenost Nejvyššího je také absolutně svobodná a nezávislá. Je též Absolutní čistou láskou a Čistou moudrostí. A co je podstatou pravé Lásky? Pravá Láska nechce a nežádá nic jiného, než aby sdílela nepodmíněně vše, co má, s někým jiným. V takovém sdílení je její Moudrost. Má-li ale sdílení být z Lásky sdílet, musí se dít na základě svobody či svobodné volby sdílet a navzájem si opětovat tuto Lásku a její Sdílení. Nemohu vás dosti dobře nutit, abyste mě milovali jen proto, že vás nepodmíněně miluji. Taková vynucená láska by byla nemoudrá a ve skutečnosti by nebyla žádnou láskou vůbec. Byla by sdílením, které by nebylo s to nic opětovat. Takže by se v tomto vztahu žádné sdílení nekonalo.

 

Lásku a její Moudrost můžete skutečně prožít jedině tak, když přijmete tuto lásku ze své svobodné vůle a volby a opětujete ji tomu, kdo touží ji s vámi sdílet. Takže jakékoli pravé milování může být pouze ve svobodě a nezávislosti. Taková láska nenutí, nepožaduje, není vlastnická či žárlivá a nikoho nezotročuje. Pokud takové věci způsobuje, nebyla by pravou láskou, ale nenávistí maskovanou jako láska.

 

Protože je přirozenost Nejvyššího taková, že musí tvořit inteligentní bytosti, se kterými On/Ona může sdílet Svou Absolutní nepodmíněnou Lásku a Moudrost, a protože On/Ona je Absolutní Svobodou a Nezávislostí, je jediným možným způsobem, jak Nejvyšší může stvořit inteligentní bytost za účelem svobodného a nezávislého sdílení, ten, že vnímají a uvědomují si svou vlastní svobodu a nezávislost.

 

Takže prvním principem tohoto tvoření bytostí je, že je lze stvořit pouze pod jednou podmínkou: Dáte jim svobodnou vůli a možnost volby se rozhodnout, zda-li chtějí či nechtějí přijmout tuto Lásku a Moudrost; zda-li chtějí či nechtějí přijímat toto Sdílení; a, což je nejdůležitější, zda-li chtějí, či nechtějí tuto Lásku opětovat tím, že začnou milovat na oplátku. Jedině z takové vzájemné Lásky a její Moudrosti se může ustanovit pravý vztah. To platí všeobecně včetně vztahů mezi lidskými tvory.

 

Takže inteligentní bytosti byly původně stvořeny Nejvyšším s vrozenou, takříkajíc s vtvořenou ideou, že mohou kdykoli přijmout, či nepřijmout svého Stvořitele; uznat Ho/Ji, či nikoli; sdílet se s Ním/Ní, či nikoli; opětovat, či neopětovat navzájem tuto lásku a milovat Ho/Ji, či nikoli.

 

Protože všechny původně stvořené inteligentní bytosti byly stvořeny Nejvyšším z Jeho/Jejích principů Lásky a Moudrosti, byly stvořeny pro Lásku a Moudrost. Tudíž podmínkou jakéhokoli inteligentního života je, aby miloval a byl moudrý. Musíte mít nějaký druh lásky a moudrosti, abyste žili. Jestliže nemilujete Nejvyššího, musíte milovat někoho či něco jiného. Nemilujete-li moudrost, musíte milovat bláznovství či něco podobného. Je to Láska a Moudrost či láska k nemilování a její bláznovství, které vytvářejí váš život.

 

Jinou podmínkou takové volby je, jak se popisuje výše, že cokoli si zvolíte, má za výsledek jisté důsledky. Váš výběr, ať jakýkoli, přináší se sebou jisté výsledky a následky.

Jaké jsou výsledky a následky vaší volby, pokud si zvolíte plně opětovat nepodmíněnou Lásku a Moudrost Nejvyššího? Protože je tato Láska a Moudrost čistě pozitivní, je její výsledek a následek zřejmě čistě pozitivní: Štěstí, radost, potěšení, rozkoš, spokojenost, blaženost, klid, mír, uklidnění, tichost, bohatost, krása, laskavost, jemnost, něžnost, tvořivost, svoboda, pravda, poznání, moudrost a mnohá jiná nespočitatelná blaha. Nic jiného nemůže být výsledkem takové vzájemné oplácené lásky s Nejvyšším.

 

Co se na druhé straně stane, jestliže se ze své svobodné vůle rozhodnete odmítnout opětování této lásky s Nejvyšším? Jaké jsou výsledky takové volby? Odmítnutím této lásky odmítáte ovšem všechny její důsledky a následky. To jest, odmítáte všechno její štěstí. Ale abyste přežili, musíte něco či někoho milovat. Jestliže tedy nemilujete Nejvyššího a vše, co vám nabízí, a jestliže se odvrátíte od této Lásky, začnete milovat něco či někoho jiného. Začnete milovat sebe kvůli sobě a začnete milovat věci, které jsou bez užitku i jakékoli hodnoty a jsou zevní povahy, to jest začnete milovat tento svět a všechna jeho negativa. To je bláznovstvím této lásky.

 

Můžete vidět, že z tohoto zavržení, z tohoto odmítnutí opětovat lásku Nejvyššího můžete stvořit ze sebe, ze své vlastní svobodné vůle, aktem vlastní svobodné volby vlastnosti přesně opačné k vlastnostem pravé lásky, jako jsou ubohost, bídnost, neštěstí, zlo, faleš, nepokoj, ohyzdnost, ošklivost, umíněnost, hněv, násilí, nepřátelství, vina, války, nemoci, neštěstí, zkaženosti, nehody a všechny ostatní ohavnosti a hrůzy, které lidstvo na této planetě má v takové hojnosti. Výsledek takové sebelásky a lásky k tomuto světu je tedy právě takový. Ať existuje jakákoli negativita či zlovolnost, existuje kvůli aktu tohoto odmítnutí. Nebyl to ale Nejvyšší, kdož odmítl sdílet s vámi Svou Lásku a Moudrost. Nejvyšší nemůže být nikdy považován za původce takových negativit, zel a nepravd. Byli jste to vy, kdo jste odmítli tuto vzájemnost a sdílení, a tímto činem jste se stali fabrikátory negativního stavu.

 

Takže všechno negativní, všechno zlo a neštěstí všeho druhu bez jakékoli výjimky a výluky bylo vytvořeno bytostmi, které se v jednom okamžiku svých dějin rozhodly experimentovat s ideou toho, co by se stalo, kdyby odmítly sdílení a opětování této Lásky se svým Stvořitelem.

 

Důsledkem a výsledkem této experimentace byla aktivace negativního stavu a všech jeho ohavností a ohyzdností, jak je živě zobrazují veškeré dějiny lidstva na planetě Zemi.

Tento akt lze považovat za obecný princip, jakým vznikly všechny lidské ubohosti, problémy a strádání, ať jsou duchovní, duševní, emocionální, intelektuální, sexuální, fyzické či jakékoli jiné.

Ale co "vaše" problémy? Jak jste se k nim dostali? Jsou mimo vaši kontrolu? Možná souhlasíte s tím, že některé vaše duševní problémy jsou výsledkem vašeho špatného počínání, ale co čistě zdravotní a fyzické problémy nebo nemoci, kterou jsou zdánlivě "mimo jakoukoli vaši kontrolu"? Věříte tomu, že vaše tělo může něco vytvořit nezávisle na vašem duchu?

Pamatujete si z předcházejících dvou kapitol této knihy výrok, který říká, že Nejvyšší utvořil na planetě Zemi z mrtvých elementů hmoty lidské tělo a to tělo nebylo naživu a funkční, dokud Nejvyšší do něj nevdechl či nenadělil Svého Ducha a tímto aktem je neoživil? Takže co je naživu v tomto těle? Tělo samo? To nemůže být naživu, neboť je vždy neživou entitou, mrtvými elementy hmoty bez jakékoli stopy života v nich. Je to duch v těle, který žije a udržuje vaše tělo ve stálém pohybu a funkci, dávaje vám falešný dojem, že tělo žije samo o sobě. Pamatujete si příklad o východu a západu Slunce? Říkáme, že Slunce vychází a zapadá, ale ve skutečnosti je Slunce stacionární a je to Země, která se pohybuje okolo Slunce a kolem své vlastní osy a tento pohyb způsobuje tuto iluzi. Totéž je pravdou o těle. Myslíme ve smyslu toho, že je naše tělo naživu samo o sobě, ale tomu tak nikdy nebylo a není. Namísto toho je to duch ve vašem těle, který je naživu a který chce, cítí, pociťuje, dýchá, hýbe se a vykonává vše, co děláte.

Je-li tomu tak, pak jak dochází k tomu, že toto tělo, samo o sobě mrtvé, může produkovat nějakou nemoc, ať by byla jakákoli? Je velkou iluzí a hrubým omylem lékařské vědy, že nás krmí takovým nesmyslem již po několik tisíc let a nutí nás věřit, že to není nic jiného než fyzické choroby, jejichž původcem může být fyzické tělo samo o sobě. Cokoli je samo o sobě a v sobě mrtvé, nemůže produkovat nic nebo dát vznik ničemu. Takže každá fyzická nemoc, ať je bez jakékoli výjimky a výluky jakákoli, která vás může postihnout, vzniká ve vašem duchu a je fyzickým symptomem či souvztažností čistě duchovního stavu dění ve vás. Něco špatného se stalo s vaší náležitou duchovní funkcí, což postihlo ten orgán či tu část těla, která s touto funkcí přímo souvztaží či koresponduje. Jelikož váš duch a vaše duše jsou přítomni v každé buňce a orgánu vašeho těla, aby je udržovali naživu, je-li něco v nepořádku s touto specifickou součástí funkce vašeho ducha, která ovládá tuto část či orgán vašeho těla, tato část či orgán vašeho těla se stanou nemocnými, aby reflektovaly duchovní dysfunkci.

 

Není to ovšem pravda jen o fyzických nemocech, ale o všech ostatních negativitách, které byste mohli mít, jako jsou špatné návyky, obezita, kouření, alkoholismus, užívání drog, různé sexuální dysfunkce, špatné nálady, provinění, trestné činy, násilí, války a cokoli jiného. Dáváte jim názvy, máte je. Všechny jsou výsledkem a důsledkem nějakého nevhodného duchovního stavu dění buď v rámci jedince, či v rámci celé společnosti či veškerého lidstva.

 

Ale co takzvané přírodní katastrofy a pohromy, které se skutečně zdají být mimo vaši kontrolu? Tyto druhy katastrof a pohrom jsou natolik pod vlivem duchovních zákonů, jako je cokoli jiného. Když společnost jako celek soustavně uvolňuje do vnějšího světa přírody jen násilné, negativní, běsnící a destruktivní pocity, myšlenky, činy a podobné negativní tvůrčí energie, pak tyto ovlivňují pohyb všech fyzikálních elementů a komponent. Jsou jim vnuceny formy násilných okolností, které udeří na rozličné části Země zdánlivě nečekaně, jako blesk z čistého nebe. Téměř nikdo si neuvědomuje, že tyto záležitosti jsou výsledkem lidské negativity, násilnosti, zuřivosti a nesprávného myšlení, cítění, víry a činnosti lidstva jako celku.

Z těchto vysvětlení můžete jasně vidět, že cokoli se na Zemi odehrává, je výsledkem duchovního stavu dění a vaší vlastní mysli. Je to vždy výsledek buď vašeho správného, nebo nesprávného duchovního výběru, o čemž nemáte v mnoha případech žádné vědomé uvědomění. Falešné myšlení, falešné pocity, postoje, nevhodné sebepojímání, sebepředstavy, zkreslené náhledy a názory, neadekvátní chování a konání i podobné věci, které mají duchovní původ, jsou tím, co způsobuje problémy, utrpení a strádání vaše, jakož i celého lidstva.

Vše je pouhou záležitostí VESMÍRNÉHO ZÁKONA ENERGIE. Stejné přitahuje stejné.

Negativní způsobuje negativní. Pozitivní dává vznik něčemu pozitivnímu.

Je to zcela JEDNODUCHÝ, ZÁKLADNÍ ZÁKON ENERGIE, tedy toho, co JEDINÉ EXISTUJE.

Energie, která se nikdy nemůže ztratit.

 

Můžete se samozřejmě ptát, jak můžete za všechny tyto věci nést odpovědnost, jestliže si vědomě neuvědomujete vykonání těchto voleb a vytváření takových falešných postojů, jak bylo uvedeno výše.

Jste odpovědni proto, že jste z důležitých duchovních důvodů zvolili po jistou dobu si vědomě neuvědomovat tato fakta. Tato volba vás učinila jasně odpovědnými. Takže jaké jsou faktory vzniku vašich problémů?

 

Připravovali jste se na svůj pozemský život v intermediálních světech

 

Jak si pamatujete z předešlé kapitoly (nebo také z informací v záložce Pravý život a dalších, pozn. webu) váš současný život nezačal na planetě Zemi. Za současných podmínek na planetě Zemi, kde je negativní stav plně aktivován a dominuje, by bylo nemožné přežít váš přímý vstup do tohoto světa bez předešlého důkladného tréninku a přípravy ve zvláštním intermediálním světě, který byl pro tento účel stvořen Nejvyšším.

 

Také si pamatujete, že v průběhu vašeho pobytu v tomto světě jste byli vystaveni různým zkušenostem a aspektům negativního stavu. To bylo vykonáno z pozice plného a vědomého uvědomování si toho, jakému účelu a cíli tyto negativní zkušenosti slouží ve srovnání s pozitivním stavem a z pozice pozitivního stavu. Také si pamatujete, že bez ohledu na to, jakým ze sedmi způsobů jste přišli na tuto Zemi, jste tu dobrovolně s velmi zvláštním posláním a pověřením. V souladu s povahou vašeho poslání a pověřením jste si zvolili všechny své budoucí problémy, ať jsou jakékoli, a svůj životní styl do posledního detailu každého kroku vašeho přechodného pozemského života. Jedině prožitím svých vlastních osobních zkušeností na této Zemi, ať jsou jakkoli hrozné a ubohé, můžete náležitě, efektivně a úspěšně splnit své poslání a svůj účel svého bytí zde. Cokoli vás během života na Zemi postihne, není jen vaší volbou, ale je to, a to je důležitější, kvůli velmi závažnému, životně důležitému a rozhodujícímu poučení o různých aspektech povahy negativního stavu. A toto poučení není jen pro vás osobně, ale pro celé Stvoření. Takže z vašeho života zkušeností v negativním stavu sezná veškeré Stvoření odpověď na tu kritickou a důležitou otázku, která byla popsána v kapitole první této knihy (nebo napříkald také v záložce Pseudotvůrci tohoto webu).

 

Poznámka: Přátelé, připomeňme si, že VY SAMI jste si utvořili VŠECHNY OKOLNOSTI SVÉHO POZEMSKÉHO ŽIVOTA. Z konkrétních a důležitých důvodů jste si vybrali RODINU, do které jste se narodili, vybrali jste si MÍSTO a také ČAS, resp. ROK své pozemské inkarnace. Vybrali jste si VŠE, včetně problémů, které se všemi těmito vašimi volbami souvisí. Potřebujete je MÍT a PROŽÍT. Cokoli Vás na Zemi "postihne", jakékoli další problémy si tady na Zemi vytvoříte, to je následně záležitostí vašich voleb v tomto pozemském, fyzickém světě, ve kterém se nyní nacházíte. V intermemediálním světě jste se připravovali na všechny MOŽNOSTI, které si tady můžete zvolit, zakoušeli jste si DŮSLEDKY všech SVÝCH VLASTNÍCH VOLEB, které jste v budoucnu - to jest NYNÍ, ve fyzickém světě - MOHLI ZVOLIT. Intermediální svět Vás tedy připravil na všechny možnosti Vašeho pozemského života, řešili jste už v něm své současné problémy. Je pouze na Vás, jaký způsob řešení nyní skutečně volíte v tomto fyzickém těle. Výsledek svých voleb stejně znáte. Jen jste zapomněli. Zapomnění byla nutná součást Vaší inkarnace do fyzického světa, ale to už víte...

 

Když jste procházeli tréninkem v tomto zvláštním zprostředkujícím světě, přijali jste problémy, strádání a utrpení či to, co máte, které byste měli během života na Zemi, a plně jste se s nimi všemi ztotožnili. Přijali jste je jako své. Toto přijetí vám umožnilo přežít váš drsný a krajně nebezpečný příchod na tento svět prostřednictvím nelidského, krutého a nepřirozeného fyzického zrodu z mateřského lůna. Jestliže přicházíte do tohoto světa bez zkušeností těchto problémů, které zmírňují tento drsný a nebezpečný příchod, byli byste okamžitě zničeni útoky úplných zel a nepravd negativního stavu, který zuřivě útočí na vše pozitivní a dobré. Takže potřebujete získat a prožít všechny tyto problémy, které byste projevili během svého pozemského života, před tím, než sem vstoupíte, abyste byli schopni zde přežít.

 

Z tohoto faktu můžete vyvodit, že cokoli se vám od okamžiku početí až do konce vašeho pozemského života stane, není příčinným faktorem a faktorem vzniku vašich osobních problémů a potíží, jak by psychologové, psychiatři, psychoterapeuti, lékaři a právní poradci rádi věřili. Namísto toho všechny tyto zážitky s vašimi rodiči a jinými lidmi, či jakékoli negativní zkušenosti jste měli, fungují pouze jako činitelé spouštějící vaše problémy. Uvádějí vaše problémy, které jste získali v tom zvláštním intermediálním světě, aby se mohly projevit a prožít znovu v této dimenzi a mohly vám a všem ostatním po celém Stvoření poskytnout příležitost seznámit se s něčím velmi důležitým.

 

Musíte si pamatovat, že nutnost znovu prožít problémy v této dimenzi - v zóně vymístění této planety - vyplývá z faktu, že v intermediálním světě je zakoušíte s plným vědomým uvědoměním si účelu, potřeby a cíle, jakému slouží. To bylo učiněno pro srovnání s pozitivním stavem a z pozice pozitivního stavu. Taková zkušenost není dostatečná pro poučení, protože toto poučení se nekoná z pozice negativního stavu, ale z pozice stavu pozitivního. Pravé poučení o povaze negativního stavu se může odehrát jedině z pozice stavu negativního, to jest z pozice nevědomosti.

Důvodem, proč jste získali zkušenosti problémů v tomto speciálním intermediálním světě, nebyla natolik demonstrace povahy negativního stavu, ale umožnění vám přežít váš vstup do nevědomosti negativního stavu.

 

Na druhé straně lidé, kteří vstupují do tohoto světa z pekel (a v současné době máme více než dvě třetiny lidstva přicházející z pekel), nemohou přežít svůj vstup do tohoto světa bez předcházejícího poučování a přípravy na to, jak zmírnit jejich čistá zla a negativitu. V tomto světě jsou vystaveni agentům Nejvyššího (pozitivní, světelní lidé), kteří neustále vyzařují a emanují čistou Lásku a Moudrost, Dobro a Pravdu Nejvyššího. Toto vystavení by jim (lidem inkarnujícím se zde z negativních, pekelných světů) způsobilo takovou úzkost, že by okamžitě zahynuli. V tomto procesu by ve své čisté zášti mohli zničit vše ostatní. Pekla nemohou dovolit, aby se to stalo, protože to by znamenalo jejich úplné sebezničení. Proto lidé, kteří do tohoto světa přicházejí z pekel, musí být velmi pečlivě trénováni a připravováni. Je též důležité si uvědomit, že tito lidé, kteří přicházejí do tohoto světa z pekel, jsou ti, kdo byli původně zfabrikováni pseudotvůrci, poté co se tito usadili v peklech. Takže nikdy nezažili jiný stav než pekla. Nikdy předtím nebyli na planetě Zemi nebo na jiné planetě či jiném místě Stvoření zóny vymístění tohoto druhu. Takže se nereinkarnují (znovu a opakovaně na tuto planetu Zemi), jak by někteří lidé rádi věřili, ale jsou buď počati z negativní a zlé ideje dvou duchů v peklech (kterážto idea je magickými a různými jinými tajemnými prostředky vybavena životem a stává se individuální, sebeobsahující a sebeuvědomělou bytostí) (to jsou tzv. umělé duše, tzv. typičtí lidští tvorové - pozn. webu), anebo se někteří negativní duchové (duše), kteří žili v peklech, dobrovolně rozhodnou přijít sem poprvé se speciálním posláním, jak bylo popsáno výše. Protože ale žijí v úplných zlech, nepravdách a negativitě, zajisté v sobě neobsahují nic pozitivního a dobrého. (Pozor na nesprávný doslovný význam: každá sentientní bytost, tedy i člověk inkarnovaný z negativních světů (kromě typicky lidských tvorů (blíže také v záložce "Smrt neexistuje")) má v sobě jiskru BOŽÍ, tedy Světlo pravdy a své pravé podstaty - pozitivity - jeho podstata je samotný Nejvyšší, jeho původní pozice je Pravda, Světlo, pozitivita a dobro. Text poukazuje spíše na skutečnost, že duše inkarnované z negativních světů vykazují zde na Zemi pramálo pozitivity a dobra, které by projevovali, neboť s tímto posláním se zde záměrně inkarnovaly - ničit, prznit, zvrácet, konat zlo a hrubě porušovat kosmické zákony, tedy množit a živit negativní stav. I tyto bytosti však mají KDYKOLI ve svém nekonečném životě možnost odvrátit se od zla, kterému podlehli, rozpomenout se na svou PRAVOU podstatu a začít se k ní vracet, ke své původní a ryzí podobě, ke svému pravému a pozitivnímu životu, který touží každá duše (která se od něj vzdálila) opět prožívat, pozn. webu). Považují svou kondici za jedině dobrý a pozitivní stav. Proto musí být připravováni a trénováni, aby mohli vstoupit do tohoto světa, kde by poprvé navázali kontakt s něčím pozitivním a dobrým. Toto pozitivní a dobré je vyzařováno a emanováno zvláštními vyslanci Nejvyššího na této Zemi.

 

Takže na základě těchto obecných úvah si asi kladete tuto otázku: „Jakému účelu, potřebě, cíli a poučení slouží mé osobní problémy a negativní zkušenosti bez ohledu na to, jaké jsou, či cokoli jiného tohoto druhu? Jak se mohu z tohoto všeho poučit a musím skutečně tím vším projít?

Odpovědí na tyto důležité otázky je to, že účel, potřeba, cíl vašich osobních a soukromých problémů a všech zkušeností i poučení z nich jsou známy pouze Nejvyššímu a vaší Niterné mysli. Takže vše o tomto můžete nalézt jedině vy osobně v intimním vztahu k sobě samotným.

 

Musíte si zapamatovat, že jsme všichni odlišní, a tudíž vyváříme odlišné zkušenosti, poznatky a projevy i ze stejných typů problémů a nemocí, které bychom mohli mít společné s ostatními. Proto je pro mne nemožné, abych vám říkal, jaký je váš specifický cíl a účel a jaká je vaše potřeba všech těchto vašich zážitků. Mohu vám podat pouze obecný nástin, jaký je zobrazen v této či předešlých kapitolách. Mohu vám ale připomenout či ve vás vyvolat něco, co máte, co je velmi zvláštním nástrojem, prostředkem, schopností či darem od Nejvyššího, který jste si přinesli se sebou do tohoto světa, za účelem být s to seznámit se se specifickým účelem a významem svého vlastního života. Jestliže čtete tuto knihu, jste nanejvýš jistě připraveni na změny ve svém životě a na začátek toho, že si budete uvědomovat a využívat tento zvláštní dar, abyste poznali všechny odpovědi na tyto otázky. Kdybyste nebyli připraveni, nikdy byste si nevybrali tuto knihu.

Uvědomuji si, že mnozí z vás budou mít potíže, aby uvěřili a přijali všechna tato fakta, která jsou vám zjevena snad poprvé v (tomto) životě. Obzvláště budou někteří z vás mít potíže uvěřit tomu, že fyzické nemoci jsou pouze symptomy duchovního stavu záležitostí čili duchovních faktorů.

 

Vám, kdo jste pravidelnými čtenáři Svaté bible, bych rád připomněl něco, co učinil a řekl Ježíš Kristus. Jak se předtím uvedlo, jsou všechna fakta, zjevená v této knize, obsažena ve vnitřním smyslu Svaté bible, vůbec NE v jejím doslovném, literním smyslu.

Pamatujete si ten případ, kdy člověk, který byl ochrnutý, byl přinesen k Ježíši Kristu na posteli a spuštěn do domu shora ze střechy, protože lidé, kteří jej přinesli, se nemohli k Ježíši Kristu dostat přímo kvůli množství lidí, kteří ho obklopili? Tato událost je zaznamenána na třech místech: V Evangeliu dle Matouše, kapitola devátá, verše dva až šest; v Evangeliu dle Marka, kapitola druhá, verš jedna až jedenáct; v Evangeliu dle Lukáše, kapitola pátá, verše sedmnáct až dvacet pět. Když Ježíš viděl jejich víru a snahu, řekl: „BUĎ DOBRÉ MYSLI, SYNU, TVÉ HŘÍCHY JSOU TI ODPUŠTĚNY.“ MATOUŠ 9:2. Proč by to Ježíš Kristus řekl prve, namísto toho, aby přímo vyléčil nepříjemnou fyzickou kondici tohoto muže? Učinil to kvůli dvěma důvodům: Za prvé: Aby uvedl do naší pozornosti skutečnost, že nejsou žádné fyzické nemoci těla, které by mohly vznikat v těle, ale všechny mají duchovní původ. Za druhé: Že skutečnou příčinou všech nemocí včetně fyzických je nějaký "hřích" či zlý stav, který jsme přijali, nebo jsme mu dovolili, aby vládl našemu životu. Nebo že se s ním ztotožňujeme, nebo že máme nesprávný náhled, názor, postoj či životní styl, který je "hříšný", neboť všechna zla a nepravdy jsou negativní, odebírající životní energii a jsou tedy - naším jazykem řečeno - hříchy. Všechny jsou příčinnými faktory a faktory vzniku všech našich problémů. Takže tento výrok: „TVÉ HŘÍCHY JSOU TI ODPUŠTĚNY“, má vlastně říci, že tvůj nesprávný duchovní styl života je napraven, a tudíž se ti může vést ve všech ohledech dobře. A jelikož vaše fyzické problémy jsou pouze symptomy a výrazy vašeho duchovního rozpoložení, jakmile se toto rozpoložení napraví, fyzický symptom zmizí a vy jste uzdraveni. Vždyť tělo samo o sobě a v sobě vůbec nehřeší (bez Ducha a Duše je fyzické tělo mrtvou hmotou, neschopnou jakéhokoli projevu života). Je to Duch, Duše a zároveň Tělo, jejichž vzájemná komunikace není v souladu s Vesmírnými zákony, neboli je naprosto převrácená. Tato disharmonie v komunikaci ducha, duše a fyzického těla člověka pak způsobí, že fyzické tělo strádá, nemůže být plně funkční, neboť nemá dokonalou, původní hnací sílu, která by tuto funkčnost zajišťovala.  Pro spící bytosti lidské je většinou až tato fyzická úroveň disharmonie s Kosmem (fyzická nemoc, postižení, nehoda, úraz, strádání, smutek, úzkost a další negativně energetické ataky) natolik intenzivní, že ji konečně zaregistrují a zjistí tak, že něco dělají špatně... (Duch a Duše se ještě před tímto upozorněním na hříchy skrze fyzické tělo pokoušely "ze všech svých sil" člověka varovat, zastavit, pomoci mu...., ale marně. Spící lidé na volání své vlastní Duše většinou neslyší, resp. nechtějí slyšet (o svém vlastním životě), a proto se jejich vlastní chybné volby (jejich energie) hromadí dále a dále na duchovní úrovni, až se provalí do fyzické úrovně, kde napáchají přesně to, co mají. A hurá, to už i negativní lidé většinou zaregistrují, to ano, neboť au, au, toto bolí, to mi znemožňuje žít (ve skutečnosti konat další zlo) a pracovat (ve skutečnosti otročit pro hmotu, zisk a moc).

Anebo pamatujete si tohoto muže u rybníka Bethesda, postiženého po třicet let jistým druhem fyzické slabosti, jak to zaznamenává Evangelium dle Jana, kap. pátá, verše jedna až čtrnáct? Ten muž byl uzdraven o Sabatu, což bylo trnem v oku farizejů. Když ho Ježíš Kristus spatřil podruhé, řekl tomu muži: „HLE, JSI UZDRAVEN. NEHŘEŠ JIŽ VÍCE, ABY TĚ NEPOTKALO NĚCO HORŠÍHO.“ Tento případ opět jen potvrzuje to, co bylo řečeno výše o vzniku fyzických problémů. A varování je velmi zřejmé:  Jestliže pokračujete ve svém negativním stylu života, ve své nesprávné či nižádné duchovnosti, vrátí se vám to stejné nebo se vám "zákonitě" stanou horší věci.  To je důsledek takového života.

Existuje další zajímavý případ, popsaný v Evangeliu dle Jana, kapitole deváté, verších jedna až tři a v celé kapitole. Je to případ muže od narození slepého. Když učedníci Ježíše Krista tohoto muže spatřili, optali se Ježíše Krista: „KDO ZHŘEŠIL, ŽE SE NARODIL SLEPÝ? TENTO MUŽ NEBO JEHO RODIČE?“ Z této otázky můžete vidět, že učedníci si uvědomovali fakt, že všechny lidské problémy včetně fyzických mají duchovní původ. Vždyť hřích je ovšem především čistě duchovní akt v negativním smyslu. Ježíš Kristus je ale překvapil následující odpovědí: „ZHŘEŠILI SVÝM PODÍLEM VŠICHNI, VÍCE VŠAK TENTO MUŽ... A TAKÉ V NĚM SE MAJÍ ZJEVIT SKUTKY BOŽÍ.“

Důležitá poznámka: Rodiče mohou mít "vliv" na postižení svého dítěte pouze do té míry, že v době, kdy své dítě počali a kdy vyrůstalo v těle matky, porušovali Vesmírné zákony ve fyzickém světě (ovšem i toto souvisí s volbou samotného dítěte, neboť o této možnosti ví a v okamžiku své inkarnace ví, na jaké duchovní úrovni jeho rodiče jsou). Například tento pár čekající potomka vede negativní způsob života, zahrnující konzumaci alkoholu a všech dalších drog, zanedbává své zdraví ve všech podobách, porušuje kosmické zákony v nejrůznějších podobách, vede zhýralý způsob života, produkuje negativní myšlenky a vykonává negativní činy... Tedy i když se díky zhýralému životu rodičů v době početí narodí dítě s postižením, pak i toto dítě se narodí přesně tam, kam mělo, je na správném místě, ve správném čase, s konkrétním záměrem odpovídajícím právě těmto podmínkám. Každému páru se vždy "narodí taková duše", která vibračně odpovídá úrovni duší jejích pozemských rodičů. Jednoduše řečeno: Negativním rodičům se nemůže narodit dítě z pozitivních světů, resp. nemůže se do hmotného těla inkarnovat pozitivní duše (o příliš mnoho pozitivnější než její rodiče), neboť se neslučují vibrace těchto jedinců. Nebylo by to tak možné ani "technicky", v okamžiku, kdy Stvořitel Prvotní Všeho a Všech oživuje (duchem, duší) zralé fyzické součástky - fyzické tělo - v okamžiku hmotného, fyzického zrození. Jak už víte, každá duše si přesně a do detailu vybírá své pozemské rodiče a pro splnění svého pozemského poslání potřebuje přesně ty okolnosti (včetně duchovní úrovně svých rodičů), které jí tuto misi umožní, ne znemožní. Pokud se tedy narodí potomek negativním rodičům, neduchovním, kteří žijí velice negativním způsobem života, pak to musí být inkarnovaná duše, jejíž vibrace rezonují s těmi rodičovskými a která jednoduše potřebuje přesně tyto vibrace - byť negativní a nízké - ke svému vlastnímu zrození. V případě postižení fyzického těla by to byla duše, která si toto postižení musí prožít díky svým chybným volbám z minulých životů. Některé duše tak potřebují tyto negativní rodiče, aby se vůbec mohly inkarnovat do fyzického těla a dostaly tak jedinečnou příležitost pochopit a prožít své postižení za účelem své spásy, nalezení cesty k uzdravení a vysvobození se z vlastních chybných voleb. Kolik z takovýchto lidí s postižením však skutečně dojde k pochopení PRAVÉ PŘÍČINY SVÉHO POSTIŽENÍ, které je ABSOLUTNĚ NEZBYTNÉ K UZDRAVENÍ A NÁVRATU DOMŮ, to můžete vidět sami, přátelé. Kdo v současné společnosti ovládané negativním stavem sdělí lidem s postižením, PROČ SKUTEČNĚ ONEMOCNĚLI? Kdo JIM ŘEKNE, ŽE NEJSOU POUHOU OBĚTÍ ZLÉHO OSUDU? Kdo jim řekně, že NEEXISTUJE DŮVOD PRO LÍTOST, ALE ANI PRO OBDIV? Místo toho, ABY JE NĚKDO ZACHRÁNIL TÍM, ŽE JIM SDĚLÍ PRAVDU O PRAVÉ PŘÍČINĚ JEJICH POSTIŽENÍ ČI ONEMOCNĚNÍ, jsou tito lidé (už od dětství a díky nesmyslné, samoúčelné péči - nepéči v zařízeních a "školách") vedeni k tomu, aby druhým dokazovali, že také něco umí, že nejsou "nuly", že i s postižením lze být "borec", "slavný", úspěšný... snad i bohatý...? A nakonec jsou to samotní rodiče, kteří ani v postižení svého vlastního dítěte nejsou ochotni se zamyslet a začít hledat Pravdu. Jsou to mnohdy samotní rodiče, kteří veškerými svými činnostmi brání svému vlastnímu dítěti s postižením v pochopení Pravdy, v nalezení duchovních principů života a cesty k opravdovému UZDRAVENÍ. Rodiče sami jsou často těmi, kteří se snaží své dítě s postižením "plnohodnotně" (odpovídající logice negativnímu stavu) začlenit mezi ostatní (ostatně rodiče jsou k tomu nuceni vzdělávacími institucemi a musí souhlasit, neboť by byli "za blázny', kdyby přece nechtěli pro své dítě "to nejlepší" - tu nejlepší LEŽ), JEN PROTO, ABY JEJICH DÍTĚ ZAPOMNĚLO NA PRAVDU. Tím, že se budou všichni v okolí snažit, aby se z člověka s postižením stal rovnocenný (nebo dokonce obdivu hodný) člen negativní, absolutně nevědomé společnosti, pak ano, vůle davu se opravdu stane. Dítě s postižením bude dělat vše pro to (ostatně je k tomu všemi vedeno), aby v negativní společnosti "přežilo" (prý o to v životě jde) - a jak lze přežít? Tím, že bude skákat, jak negativní svět píská. Tak, jako to dělají VŠICHNI. A to je - podle vychovatelů dítěte (nejen) s postižením - účel a smysl jeho bytí - začlenit se, být "NORMÁLNÍ". NORMÁLNÍ NEVĚDOMÁ LOUTKA, KTERÁ KAŽDÝ DEN KONÁ PŘESNĚ TO, CO JÍ NEGATIVNÍ STAV NASERVÍRUJE, CO JÍ NAPLÁNUJE. NORMÁLNÍ, nevědomá a ovládaná loutka, stejně JAKO 98% TĚCH, KTERÝMI JE TENTO ČLOVĚK OBKLOPEN.

Nemusíme uvádět, že toto dílo se negativnímu stavu (a nevědomým pozemským rodičům těchto jedinců) náramně daří. Ale kdyby se tito nevědomí lidé opravdu a hluboce zamysleli, museli by přijít na to, že

VŠECHNO JE JINAK...

 

Z výše uvedeného vyplývá, že PRAVÁ PŘÍČINA problémů, včetně fyzických, tedy nemocí je VŽDY DUCHOVNÍ. Žádná jiná příčina neexistuje, neboť MY JSME duchovní bytosti a vše v nás je duchovní. Naše podstata utváří všechny naše projevy a formy. Fyzické tělo není to, čím jsme. Je pouze tím, co máme. A to, co máme, je opět výsledkem našeho vlastního, niterného rozhodnutí, niterného tvoření, ať už vědomého či nevědomého. V naprosté většině případů je příčina problémů a onemocnění důsledkem negativních, chybných voleb tohoto či kteréhokoli z předchozích životů. V tomto životě máme mnohdy jedinečnou příležitost tyto své chyby napravit, poučit se z nich a nalézt díky těmto chybám a tomuto uvědomění to nejdůležitější - ZDRAVÍ A CESTU DOMŮ.
Jestliže nebereme na zřetel náležité způsoby duchovního života; popíráme-li či odmítáme-li cokoli duchovního v nás; jestliže přijímáme zkreslené duchovní náhledy, jestliže jsou naše postoje, motivace, sklony, vztahy s druhými, chování, myšlení, chtění, cítění, touhy, přání a to, jak vycházíme s Bohem a jinými a sami se sebou, nesprávné a neduchovní; jestliže naše sebepojetí, sebepředstava a sebeuvědomění jsou nesprávné, nevhodné a neduchovní, přivádíme na sebe všechny druhy problémů, které se velmi často projevují rozličnými fyzickými chorobami.

Poznámka: Závažná onemocnění (rakovina, těžká zdravotní poškození - smyslová, tělesná, mentální) mají svou příčinu v hrubém porušování vesmírných (tedy jediných platných) zákonů. Nesprávné volby (učiněné ať v tomto nebo v předchozích životech) člověka zákonitě vedou k onemocnění, dle závažnosti negativních činů. Roli zde "hraje" také síla možnosti poučení skrze konkrétní chorobu, která svými vlastnostmi a významem (délka trvání, závažnost poškození, intenzita bolesti, míra společenského dopadu atd.) přesně a zcela smysluplně poskytuje danému člověku možnost nalezení Pravdy a nápravy svých chybných voleb. V případě těžších, závažnějších prohřešků proti kosmickým zákonům to může být právě nádorové onemocnění - rakovina, které přichází jako přirozený důsledek chybných voleb a negativního způsobu života jedince a projeví se právě v tomto životě. Stále však platí, že každá nemoc fyzického těla je pouhým přirozeným důsledkem porušování DUCHOVNÍCH, KOSMICKÝCH ZÁKONŮ, ze kterých vzešel sám život, ze kterých jsme vzešli my. Kdo není schopen zaregistrovat své vlastní chybné jednání prostřednictvím své duchovní podstaty, pak jediná cesta (v hmotném, fyzickém světě) vede skrze fyzické tělo, které jsme na sebe (i z tohoto prozřetelného důvodu a vědomí možnosti našeho selhávání v rámci naší pozemské inkarnace) vzali. Jak jinak by si člověk (v zajetí negativního stavu, bez duchovního pochopení) všiml, že koná proti své podstatě, než něčím tak zřetelným... bolest, nemoc, nedostatečnost... vše negativní je výsledkem pouze a jen našich VLASTNÍCH NEGATIVNÍCH VOLEB - myšlení, jednání a porušováním kosmických zákonů. Jak jednoduché. Jaká absolutní dokonalost a milosrdenství samotné svobody...

Krátký pozemský život jako duchovní poslání

 

Jak už víte, přátelé, nic se neděje "jen tak", náhodně nebo "za trest", ani zlé, negativní věci vašeho pozemského života. V souvislosti s odchodem z tohoto pozemského života existují také případy, kdy "příčinou" odchodu z pozemského světa (smrtí) může být plnění si světelného poslání spojené s duchovním porozuměním této inkarnované duše. Brzká smrt (smrt novorozence, dítěte v raném věku (hranice pojmu "raný" je v tomto případě ryze individuální záležitost)) je také přímým důsledkem chybných, negativních voleb, ale uskutečněných v minulých životech. (Takovýto jedinec - dítě - se v podstatě nemůže "stihnout" zatížit v pozemském životě za tak krátkou dobu natolik, aby to znamenalo tak brzký odchod).

Smrt je v případě dětí opět zcela dobrovolný a vědomý záměr a plán jejich duše. Tímto činem plní jednak poslání své (včetně odčinění karmy z předešlých životů), tak také touto formou poskytují POMOC ostatním bytostem na Zemi, což opět znamená plnění si svého poslání (pomoci druhým v duchovním růstu). Svým "brzkým" (z pohledu chápání pozemského času, neboť čas - jak jej chápeme - neexistuje, blíže například ve čteníčku Hovory s Bohem) odchodem z pozemského světa totiž bytost vždy manifestuje přesně ten duchovní aspekt bytí a nekonečnosti, jaký má. Smrt dítěte téměř vždy zanechává otázky zúčastněných blízkých osob po smyslu života, po jeho pomíjivosti či nepomíjivosti (často se jedná o rodiny, které nejsou příliš duchovně vyspělé, které tápou po smyslu života, které se topí ve hmotě a jejích falešných aspektech a které se nedokáží přes tuto hmotu přenést, které neví, že pravá realita je ta nehmotná, tvořící jejich vlastní podstatu). A o to právě jde. O probuzení těch, kterých se smrt bezprostředně týká - rodičů. Jejich dítě jim svou smrtí přišlo poskytnout neopakovatelnou pomoc a poučení, svou smrtí se pokusilo přimět rodiče (a ostatní) k zamyšlení se nad svým vlastním životem, rozpomenout se na svou vlastní podstatu - duchovní - a další duchovní pravdy, ke kterým je jejich dítě nasměrovalo.

Hovoříme o případech, kdy pozemský, hmotný život je pro danou duši obtížný k delšímu přežití, kdy existuje vysoká pravděpodobnost, že by jej nezvládla, že by si nesplnila své poslání. Protože však tato duše moc touží po inkarnaci do tohoto pozemského bytí (o důvodech této touhy duše po inkarnaci právě na tuto Zemi, do záporné dimenze bytí (minus třetí) pojednáváme například také v záložce Smrt neexistuje), může se rozhodnout a domluvit se Stvořitelem Prvotním všeho a všech, že chce prožít pozemský život i přesto, v této krátké variantě.

 

"Zázračné" uzdravení

 

Jak už jsme vysvětlili, člověk, který se narodí s postižením či zdravotním oslabením nebo je získá v průběhu svého života, vždy jen sklízí plody svých činů, svých chybných voleb. Jakékoli jednání, jež je v rozporu s kosmickými zákony, se jednoduše projeví v tom aspektu bytí, kterému toto jednání odpovídá. Nic než zákon Lásky. Nic než důkaz "fungování" svobodné vůle každé živé bytosti.

Je tedy zřejmé, že jakékoli onemocnění člověka je pro něj samotného vždy odrazem Pravdy o jeho respektování, resp. porušování kosmických zákonů, ze kterých jediných on sám VZEŠEL a které jediné jsou nekonečným životem všeho živého. Onemocnění, nehoda, úraz, neštěstí a další a další nepříjemné součásti života člověka jsou pouhým odrazem PRAVDY o jeho dřívějších i nynějších skutcích, kterými svůj život neustále manifestuje. Nic než projev svobodné vůle a svobodné volby v každém okamžiku bytí...

Také jste se již rozpomenuli, přátelé, že jakékoli onemocnění, nehoda nebo jiné "nechtěné" (připomínáme, že nic, NIC se nikdy neděje proti vaší nebo něčí vůli) události života člověka, jsou v podstatě NESMÍRNOU POMOCÍ pro tohoto člověka. Jsou pro něj opravdovým, ryzím POŽEHNÁNÍM, neboť tento člověk má konečně jasný důkaz a zprávu (když mu doposud nestačily důkazy nehmotné, které mohl zachytit mnohem dříve a vyhnout se tak současným, horším obtížím), že jeho život není takovým, jaký chtěl a přišel prožít. Že jeho život není v souladu s vesmírnými zákony Stvoření. Že tyto zákony často a hrubě porušuje a nijak tyto své chyby nenapravuje. Jeho "neštěstí" v jakékoli podobě a formě je v podstatě JEHO ŠTĚSTÍM, JEHO ZÁCHRANOU A ČASTO UŽ JEDINOU ZBÝVAJÍCÍ MOŽNOSTÍ, JAK začít NEMARNIT SVŮJ POZEMSKÝ ŽIVOT V NEVĚDOMOSTI A JAK SE ROZPOMENOUT NA SVÉ POSLÁNÍ, které jediné je SMYSLEM JEHO ŽIVOTA. (Může se také stát, že vyléčený člověk nepochopí vůbec nic z toho, co mu nemoc a uzdravení poskytly, dál žije svůj život negativním způsobem, dále porušuje kosmické zákony, dále si svými volbami vytváří další a další, ještě závažnější "nechtěná překvapení" tohoto i mnoha dalších svých životů. Nic než jeho svobodná volba...

Pojďme chvíli hovořit o aspektu onemocnění člověka, kdy onemocnění jednoho (důsledek jeho chybných voleb) poskytuje ponaučení pro ostatní bytosti.

Onemocnění člověka může umožnit další bytosti splnit si své poslání: vyléčí tohoto člověka. Není žádná náhoda, pokud se nemocný člověk dostane do kontaktu s tím, kdo jej dokáže vyléčit. Je to tedy také ne náhodná volba a záměrná činnost nemocného (a rovněž člověka s léčitelskými schopostmi), která jej přivedla k možnosti být uzdraven (a vyléčit v případě léčitele). (Mnoho lidí ani nenapadne, proč na jejich nemoci "nezabírá" léčba jejich lékaře, proč se točí v nekonečném kruhu vracejících se nemocí a oslabení... Mnoho lidí nemá ZÁJEM přijít na příčinu své nemoci. Mnoho lidí nemá zájem na svém stavu cokoli měnit. Mnoho lidí nemá zájem se opravdu vyléčit. Mnoho lidí se mylně domnívá (a uklidňuje, resp. obhajuje zřeknutí se odpovědnosti za svůj vlastní život a zdraví), že ČÍM JSOU STARŠÍ, TÍM ZÁKONITĚ PŘICHÁZEJÍ NEMOCI...Těžko tomu uvěřit, kdyby jste to sami neprožívali, vidte, přátelé. I to budete jednou vyprávět v páté dimenzi bytí, až se budete vracet k neuvěřitelným volbám nevědomých lidí na Zemi, kterými si tito lidé neustále a dokola znemožňovali získat zpět ZDRAVÍ, RADOST, LÁSKU, MÍR, SPOKOJENOST, BEZPEČÍ...).

Pojďme zpět k vyléčení. Skutečného vyléčení lze vždy dosáhnout jediným možným způsobem - duchovními prostředky a nástroji. Všemocnou, božskou, kosmickou energií Stvořitele Prvotního Všeho a Všech. Bytost, která se rozpomněla na své světelné poslání (v tomto případě léčitelské) vyléčí jiného člověka a tímto činem manifestuje všem ostatním bytostem jedinou možnou cestu k uzdravení - skrze Boží Lásku, nejvyšší energii nekonečného Vesmíru (jiným způsobem není úplné vyléčení možné). Uzdravení člověka je pro okolí důkazem přítomnosti BOŽÍ, Jeho neustálé pomoci nám, lidem. Uzdravení skrze energii Boží je pro všechny možností, jak se začít rozpomínat na svou vlastní podstatu. Pravou podstatu, kterou si lidé udupávají v mylné představě, že musí být tím, čím je chce mít okolí, co je žádoucí a nutné pro přežití ve fyzickém, hmotném - konečném, a proto nepravém - světě.

Nemocný - uzdravený - člověk má neopakovatelnou příležitost zjistit, kým je nejen on, ale čím je samotný život. Má příležitost skrze své uzdravení (resp. onemocnění) procítit PŘÍTOMNOST BOŽÍ ve svém nitru i ve svém těle. Rovněž tak umožní svému léčiteli splnit si jeho poslání - vyléčit člověka skrze Boží lásku a být tak tím, kým opravdu je.

"Zázračné" uzdravení například slepého, chromého člověka nebo člověka s nádorovým onemocněním je pro všechny ostatní - pro všechny ty svědky - obrovskou a ne náhodnou šancí UVĚDOMIT SI A ROZPOMENOUT SE na to, že podstata života NENÍ FYZICKÁ, hmotná. ŽE EXISTUJE NĚCO JINÉHO NEŽ FYZIČNO, tělo, smyslové vnímání... Nejen zmíněný NEMOCNÝ a následně UZDRAVENÝ člověk, ale také jeho léčitel dávají lidem možnost uvědomit si, uvěřit a PROŽÍT, že existuje NEJVYŠŠÍ MOC, NEJVYŠŠÍ SÍLA - STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH, který tohoto nemocného vyléčil a že my VŠICHNI POCHÁZÍME Z NĚJ, čehož důkazem je i toto uzdravení. Lidé, kteří jsou svědky těchto zázračných uzdravení, mají jedinečnou příležitost POZNAT PRAVDU. KDE JE NÁŠ SKUTEČNÝ DOMOV, ODKUD JSME PŘIŠLI. Tito svědkové Božích skutků a Boží síly (kterýkoli člověk je tímto svědkem) si mají uvědomit, že NEMOC není nikdy žádná náhoda či nehoda, že není žádným trestem Božím či trestem (či snad odměnou) z dílny Satana. Trest neexistuje. Trestem nazývají nevědomí lidé důsledky svých VLASTNÍCH, SVOBODNÝCH VOLEB, působení kosmických zákonů.

Rovněž SMRT je obrovskou a nekonečnou pozitivní silou, která má všem spícím lidem poskytnout další důkaz, že hmotné, pomíjivé bytí není Pravým bytím. Že smrt neexistuje, smrtí nic nekončí. Nemůže, neboť pak by život pozbýval jakéhokoli smyslu. A přece - drtivá většina lidí na planetě Zemi žije stále v nevědomosti, topí se ve víře v konečnost vlastního bytí, neboť není ochotna začít naslouchat své vlastní podstatě a zaslechnout svou vlastní duši. Člověk, který se VRACÍ DOMŮ, do PRAVÝCH SVĚTŮ, kde neexistují nemoci ani žádné strádání, rovněž umožňuje všem zúčastněným (přímo i nepřímo) procítit okamžik nekonečnosti života. Také zmiňovaní svědkové zázračných uzdravení (včetně samotného uzdraveného) mají jedinečnou příležitost prožít a poznat, že VŠE MÁ JEDINÝ SMYSL. ŽIVOT. Život, jehož determinantou je LÁSKA, PRAVDA, RADOST A JEDNOTA. Kdyby nebylo možné UZDRAVENÍ, vše BY POSTRÁDALO SMYSL. (Někomu však k uvěření nestačí ani nepřítomnost smyslu). Skutečně uzdravení lidé jsou a ZÁROVEŇ BUDOU VŽDY DŮKAZEM toho, že POUZE BOŽSKÁ SÍLA LÉČÍ A NAVRACÍ BYTOST DO STAVU, KTERÝ JEDINÝ EXISTUJE - ZDRAVÍ, RADOST, LÁSKA.

Těchto lidí - uzdravených i uzdravujících - bylo na Zemi mnoho.

Těchto lidí - uzdravených i uzdravujících - je na Zemi stále dostatečné množství na to, aby měl každý, KAŽDÝ neustále příležitost rozpomenout se, kým opravdu JE, ODKUD POCHÁZÍ.

... aby měl KAŽDÝ neustále příležitost začít žít v souladu s kosmickými zákony a zůstat ZDRAVÝM.

TITO LIDÉ TADY BYLI A JSOU TAKÉ PRO TEBE, příteli...

Dalším závažným, dokonale smysluplným činem a zároveň jasným příkladem duchovního ponaučení všem lidem je také dítě, které se narodí a záhy po narození zemře. Žádná náhoda nebo snad nechtěná "rána osudu" to SAMOZŘEJMĚ není. Je to opět přesný, naplánovaný, záměrný a svobodný čin samotné duše dítěte, která si vše VYBRALA a s tímto souhlasila, aby si tak mohla splnit své pozemské poslání a zároveň pomoci ostatním, kterých se tento čin bude jakkoli týkat. Toto poslání té či oné dětské duše určitě nespočívá v tom, že ostatní budou toto dítě nebo jeho nešťastné rodiče bezmezně litovat, oplakávat, topit se v bolesti nad ztrátou či (později) nadávat na krutost osudu a srážet tak zemřelé dítě a všechny "zúčastněné" duchovně níže a níže. Význam smrti dítěte je obrovský, naprosto smysluplný a dokonalý. Smrt dítěte je více než nutným důvodem k zastavení se, primárně pro jeho rodiče. Existuje vždy vážný a naprosto dokonalý důvod, proč zemře dítě právě těm rodičům, kterým zemřelo. NIC NENÍ NÁHODA, ať si to někdo přeje, jak chce... Předně je to právě karmická vazba, jejímž přirozeným projevem je přesně to, co je jejím projevem také ve vnějším světě. Jedná se o velice rozličné případy, resp. příčiny, které vedou k tomuto výsledku. O záležitostech karmické zátěže duše a zákonu příčiny a účinku pojednáváme v dalších záložkách tohoto webu, nyní se zmíníme o tom, co může pomoci mnohem jasněji a srozumitelněji při zvládání těžkostí, které pozůstalí (duchovních zákonů neznalí) prožívají.

Smrt dítěte (obecně lze hovořit samozřejmě o smrti jakkoli starého člověka) se lidské bytosti naučily odsuzovat, zatracovat, místo aby jí lidé žehnali a náležitě, s vděčností uctívali odchod duše - její návrat - do duchovních sfér, odkud pochází (každá duše). Lidé jsou mylně naučeni bránit se jakémukoli pochopení pravého smyslu smrti. Lidé nechtějí poznat, že existují skutečné důvody pro všechno, co se v jejich životě děje, včetně smrti.

Smrt dítěte je jedinečný akt milosrdenství a moudrosti Nejvyššího (potažmo každé duše). Každá duše, tedy také duše "dítěte", si svou smrt samo svobodně volí. Každá duše si volí všechny okolnosti svého života, včetně okolností své smrti (blíže k tomuto klíčovému tématu - příprava duše na inkarnaci a svobodná volba každé duše - v záložce "Smrt neexistuje" a dalších odkazujících). Proto také duše takto "brzy" odcházející z pozemského světa se pro tento svůj odchod rozhodla sama a zcela svobodně, a to buď v rámci přípravy na svou pozemskou inkarnaci (v naprostém souladu s cíli, kteých zde na Zemi chtěla dosáhnout), nebo na základě své svobodné volby, kterou učinila až v průběhu svého pozemského života. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ JE SMRT VŽDY A BEZ VÝJIMKY VYJÁDŘENÍM A PROJEVEM SVOBODNÉ VŮLE A VOLBY KAŽDÉ BYTOSTI. NIC SE NIKDY NEDĚJE PROTI NIČÍ VŮLI.

Kromě svých, naprosto jedinečných, individálních, duchovně závažných cílů poskytlo dítě skrze svou krátkou pozemskou inkarnaci POMOC svým poZemským rodičům. Mělo za úkol pomoci svým rodičům uvěřit a pochopit, že existuje něco zcela jiného, než fyzický, hmotný svět. Smrt dítěte může být v některých případech velice vhodnou nebo i jedinou možností, jak přimět rodiče zastavit se, zamyslet se nad svými vlastními životy, nad svými životními volbami, nad svou nespokojeností, neštěstím, nemocí, strádáním... DÍTĚ PŘIŠLO NA TENTO SVĚT, ABY SPLNILO SVŮJ ÚKOL - POMOCI SVÝM POZEMSKÝM RODIČŮM (případně také dalším bytostem) POCHOPIT SAMOTNOU PODSTATU ŽIVOTA - a také toho, čemu říkáme SMRT. Smrt dítěte má být pro rodiče, kteří v ní nalezli PRAVDU, zjištěním a jasným DŮKAZEM, že FYZIČNO, fyzický, hmotný svět zevnějšností, determinovaný vnímáním smysly a hmoty (včetně hmoty lidského těla) NENÍ TA JEDINÁ A UŽ VŮBEC NE TA PRAVÁ REALITA. Že existuje zcela odlišná a JEDINÁ PRAVÁ REALITA. Realita PRAVÉHO, to jest DUCHOVNÍHO ŽIVOTA. Pokud rodiče začnou skutečně hledat a neutopí se v oceánu svého smutku, lítosti, obviňování, zlosti či nenávisti - negativních a destruktivních pocitů plynoucích z absolutní nevědomosti a vedoucích je OPĚT do záhuby, neštěstí a nemocí, pak VŠE POCHOPÍ a naleznou SKUTEČNÝ VÝZNAM ŽIVOTA skrze smrt svého dítěte, které už dávno pozoruje své poZemské rodiče, jež dobrovolně opustilo, a moc si přeje, ať jeho poZemští rodiče POCHOPÍ A NALEZNOU PRAVDU. Smrt, resp. ODCHOD jejich dítěte z pozemského světa je JASNÝM DŮKAZEM, že ŽIVOT MUSÍ MÍT A MÁ ZCELA JINÝ VÝZNAM, NEŽ JAKÝ JSME MU FALEŠNĚ PŘISOUDILI MY, LIDÉ, KTEŘÍ se stále nechceme PROBUDIT Z NEVĚDOMOSTI A OBROVSKÉHO ZAPOMNĚNÍ. Smrt dítěte je JASNÝM DŮKAZEM, že tento pozemský život je pouhou zastávkou, pouhou návštěvou, která však NENÍ určena pro zábavu či omezena splněním předem daných pozemských povinností nesouvisejících s duchovní podstatou veškerého života, jako například "přežít" dětství (plné zákazů, omezování, strachu a uplatňování moci rodičů rozhodovat o životě dítěte), vyjít školu, najít si zaměstnání, tvrdě a do úmoru si vydělávat na své vlastní přežití (!!!), vychovat děti, "něco dokázat" (komupak asi...), zestárnout (a doufat, že budu mít na živobytí) a zemřít. Pozemský život je dlouho plánovanou, připravovanou a záměrnou návštěvou duše, jež se musela odít do hmotného těla, aby vůbec mohla vejít do hmotného světa a zakusit tak jeho nesmyslnost a krutost. Aby skrze falešné představy hmotného bytí, SKRZE TO, ČÍM NENÍ poznala, kým opravdu JE. ABY SE MOHLA ROZPOMENOUT, ŽE VŠECHNO JE JINAK. Záleží jen na ní, co tady chce a MÁ během své návštěvy učinit, co chce prožít, co chce splnit. Každá duše to ví. (Ví to také duše, která se zde inkarnovala na krátkou chvíli, na den, či na rok našeho pozemského času). KAŽDÁ DUŠE A JEN ONA VÍ, PROČ TADY PŘIŠLA. VAŠE DUŠE TO VÍ, přátelé. VY TO VÍTE. Nikdo jiný Vám nemůže říci, proč jste tady. Ani vaši pozemští rodiče. Nikdo kromě VÁS. JEN VY SAMI VÍTE NAPROSTO VŠE O SOBĚ SAMÉM.

Žel, drtivá většina lidí žije ve falešné představě, že to tak není. NIKDO KROMĚ VÁS NEVÍ A NEMŮŽE VĚDĚT, kým opravdu JSTE A JAKÉ JE VAŠE SKUTEČNÉ POSLÁNÍ. Někteří lidé Vás mohou k odpovědi na tuto otázku nasměrovat, to ano, ale NALÉZT, resp. PROCÍTIT odpověď v podobě PRAVDY O SOBĚ SAMÉM můžete jen VY SAMI...

Stvořitel nám tady zanechal vzkaz, přátelé...

"NEJSI ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNOU LIDSKOU DUŠI. KAŽDÁ DUŠE SI NEUSTÁLE VOLÍ SVŮJ OSUD". (Stvořitel)

 

 

Smrt dítěte

 

A tak tedy s Láskou zasíláme důležitý vzkaz rodičům, kteří stále hledají význam smrti svého dítěte: "Vaše" dítě tady BYLO. VYBRALO SI PRÁVĚ VÁS (vaše hmotná těla se všemi vlastnostmi a znaky) PRO SVOU úspěšnou INKARNACI DO HMOTNÉHO TĚLA A SVĚTA. NAVŠTÍVILA VÁS DUŠIČKA, KTERÁ VÁM CHTĚLA A PŘIŠLA ŘÍCI DŮLEŽITÝ VZKAZ A KTERÁ VÁM PŘIŠLA POMOCI. NECHTĚLA ZDE ZŮSTAT, NEBOŤ DELŠÍ POZEMSKÝ ŽIVOT BY PRO NI V TUTO CHVÍLI NEMĚL VŮBEC ŽÁDNÝ VÝZNAM. VAŠE DÍTĚ VÁS NAVŠTÍVILO A ODEŠLO. NEZMIZELO, NEROZPADLO SE V NEKONEČNÉ TMĚ ČI MLZE. Vaše dítě, jež zemřelo záhy po porodu nebo v raném věku, se VRÁTILO DOMŮ. Jednoduše si SPLNILO SVÉ POSLÁNÍ, na kterém se DOHODLO SE STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH. NAROZENÍ A KRÁTKÝ POBYT (třeba i jen několika minut, hodin či dní) pro něj bylo VŠÍM, CO POTŘEBOVALO. PŘIŠLO VÁM POMOCI. POMOCI POCHOPIT SAMOTNÝ ŽIVOT. PŘIŠLO VÁM ŘÍCI, milovaní rodiče, ŽE PRAVÝ ŽIVOT JE ŽIVOT DUCHOVNÍ. PŘIŠLO VÁS OSVOBODIT ZE ZAJETÍ NEGATIVNÍHO STAVU, VE KTERÉM ŽIJETE A KTERÉMU VĚŘÍTE.

Vaše dítě Vám PŘIŠLO ŘÍCI: "Jsem DOMA, maminko a tatínku, a ŽIJU. VE SKUTEČNÉM A JEDINÉM PRAVÉM SVĚTĚ, jaký EXISTUJE. JÁ JSEM. EXISTUJU DÁLE A VŽDYCKY BUDU, STEJNĚ JAKO VY, maminko a tatínku. MÁM VŠE, CO POTŘEBUJI A JSEM ŠŤASTNÉ. Nejsem v žádné tmě či nicotě. JSEM V ABSOLUTNÍM SVĚTLE A LÁSCE. JSEM TADY S PŘÁTELI A SE STVOŘITELEM NEJVYŠŠÍM A DOVÁDÍME SPOLU A HRAJEME SI. A až přijde čas a vy vše pochopíte, vrátíte se ke MNĚ. Vrátíte se také DOMŮ. MOC VÁM DĚKUJI, maminko a tatínku, že se máte rádi a že jsem se tak mohlo - i když pro vás na chvilku, na kterou jsem chtělo - narodit právě Vám. MOC JSEM SI PŘÁLO VÁM POMOCI NAJÍT SKUTEČNOU PRAVDU O ŽIVOTĚ A O TOM, ČEMU ŘÍKÁTE SMRT. A TO JSEM TAKÉ UDĚLALA. Také jste šťastní, že se mi to podařilo? Neustále na Vás koukám a moc Vám přeji radost z rozpomenutí se na PRAVDU a ať se máte pořád moc rádi. Jedině LÁSKA Vás dovede zpátky DOMŮ, ke mně. JSEM ŠŤASTNÉ, ŽE JSEM VÁM POMOHLO....BRZY NA SHLEDANOU, maminko a tatínku!"

Chápete, přátelé, že žádné dítě vlastně není ničím "majetkem", ničím, co by jste měli či neměli, získali či ztratili... Dítě, resp. jeho duše (tedy jeho PODSTATA) je zcela samostatná bytost, mnohdy o něco vyspělejší než samotní jeho rodiče. Mnozí rodiče si stále myslí, že dítě mají proto, aby jej vychovali dle svých přestav bez ohledu na to, odkud tyto děti (a tedy i oni sami) pocházejí a PROČ TADY VLASTNĚ JSOU. Rodiče, kteří nevědí, jaké poslání mají oni sami a KDO JSOU JEJICH DĚTI, mohou ztěží žít, vychovávat a konat ve jménu PRAVDY A LÁSKY ve prospěch svého potomka. Kolik jich asi tak může být, ptáte se....?

Cítíte, že VŠECHNO, CO SE VÁM JEVÍ NAOPAK, JE PŘESNĚ TAK, JAK MÁ BÝT?

LÉČENÍ, ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 

Jak můžete (z ilustrovaných příběhů z dob Pána Ježíše Krista) vidět, zdravotní problémy se dají léčit, použijete-li náležitou metodu. Jestliže je pravdou, že vše vzniká z duchovních příčin, není pak přirozené a logické si myslet a uvažovat, že léčebné kůry se mají provádět také duchovními prostředky a veškeré způsoby léčení se mají vykonávat především duchovními nástroji, prostředky a metodami?

 

Proč si myslíte, že máme tak vysokou míru selhání v tradičních medicínských, psychologických a fyzických přístupech k léčení? Prostou odpovědí na tuto otázku je to, že tento přístup k léčení v mnoha případech nebere ohled dokonce ani na možnost existence duchovních faktorů, které v tom všem hrají roli hlavní, ne-li jedinou.

 

Když jsem se poprvé zmínil svým kolegům v terapeutickém kolegiu o této možnosti, většina z nich se mi smála nebo mě považovala za blázna (psychotika, abych užil jejich pojmu). Jiní by si za mými zády říkali: „Zde kráčí podivín F. (autor „Nového zjevení“ – pozn. zpracovatele), kdo věří v duchovní původ všech lidských problémů.“

Ale taková je povaha negativního stavu. Udržuje vás ve vaši vlastní duchovní slepotě, abyste nemohli objevit skutečnou pravdu a začít s tím vším něco dělat až do bodu, kdy sami sebe změníte. To je jedna z věcí, kterou negativní stav nechce, abyste učinili: Abyste nalezli skutečnou pravdu a změnili se v souladu s touto pravdou. Negativní stav by nad vámi ztratil vládu, jestliže byste začali věřit pravdě, poznali byste pravdu a osvobodili byste se z pout materialismu, ateismu, nesprávných náboženství, zdeformované duchovnosti a čeho všeho, co máte.

 

Při pohledu na tato zjevená fakta vám nyní může být zřejmé, že negativní stav, čili vše negativní a problematické ve vašem životě, vzniká na základě skutečnosti, že jste přijali poslání mít zkušenost stavů a kondic, které buď postrádají jakoukoli duchovnost, nebo mají duchovnost zdeformovanou, zvrácenou, otrávenou a zašpiněnou, jak ji reflektují všechna současně existující náboženství, kulty, bratrstva a různá jiná pseudoduchovní hnutí na planetě Zemi. (Záložka "Lidská duchovnost“, "Zrada křesťanství" a další světelné knihy v záložce "Světelné čteníčko", také web www.vesmirni-lide.cz).

 

Tak dlouho, jak dostáváte na základě vašich pozitivních a negativních zkušeností důležité duchovní lekce, i když si v mnoha případech nejste uvědoměle vědomi procesu tohoto poučování, zůstáváte takovými, jací jste. Znamená to, že se nechcete změnit a že se těšíte životu takovému, jaký je. Je to ovšem falešná spokojenost, protože vyplývá z úniku, z odmítání toho, že by bylo ve vašem životě něco špatného. (Aniž ovšem máte pozitivní zkušenosti.) Jestliže ale nemáte žádnou touhu se měnit, nečetli byste právě teď tato slova. Čtete-li je právě teď, poučili jste se a jste připraveni se změnit a zahájit život skutečné radosti, rozkoše, potěšení a štěstí. Čtení této knihy se ovšem může považovat jen za příležitost, která je vám dána, abyste něco udělali sami se sebou a se svým životem. Jako svobodné lidské bytosti máte právo a výsadu odmítnout přijetí této příležitosti se změnit a nevzít v úvahu veškerý obsah této knihy, jako nemající pro vás žádnou hodnotu. Máte opravdu právo a výsadu užívat své ubohosti a svého současného životního stylu, kterým potlačujete sami sebe.

 

"Adam" a "Eva" - jaká je PRAVDA a jak to vše souvisí s  tím, co žijete teď?

Jak víte, mnozí lidé věří, že všechny lidské problémy a strádání počaly s příběhem o Adamovi a Evě v zahradě Eden popsaném v kapitole třetí Geneze čili První knihy Mojžíšovy v Bibli Svaté. Tito lidé skutečně věří, že existovala jedna osoba, jejíž jméno byl Adam, a že byla jiná individuální osoba - jeho žena, jejíž jméno bylo Eva, a že byli oba pokoušeni a poslechli hada a vzali jablko ze stromu a snědli ho a následkem a, nastojte, neuposlechnutím Božího přikázání zahájili ďábelský rej a veškerou tragédii lidstva na Zemi. Je to pěkná historka a ti lidé, kteří chtějí věřit jejímu doslovnému smyslu mají veškeré právo a výsadu jí věřit tak, jak byla doslovně napsána.

Co ale skutečně znamená? Některé tyto významy jsme již vysvětlili v předešlých dvou kapitolách (kniha Kdo jsi a proč jsi zde?)

 

(Podrobné vysvětlení SKUTEČNÉHO pojetí názvů "Adam" a "Eva" nabízíme PŘEDEVŠÍM v KLÍČOVÉ ZÁLOŽCE tohoto webu - LIDSKÁ DUCHOVNOST, dále v záložce "Pravý život", resp. v klíčové světelné knize NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA).

 

Především to nebylo žádné jablko z jabloně, ale byl to plod ze stromu poznání dobra a zla. Že Bůh zapověděl jíst plody toho stromu pod trestem smrti, znamená varování před aktivováním negativního stavu kvůli hrozným důsledkům pro veškeré Stvoření. Strom poznání dobra a zla znamená vnější čili smyslovou, senzuální část lidské bytosti nebo zevní čili vnější mysl, která sama v sobě neobsahuje žádnou skutečnou pravdu či dobro. Jakékoli dobro a pravda, které má, pochází z Niterné mysli, to jest z Nejvyššího v Niterné mysli. Had v zahradě Eden označuje ideu v lidské mysli, že můžete odmítnout či popírat Nejvyššího a Jeho/Její Lásku a Moudrost a že nemusíte tuto Lásku a Moudrost s Nejvyšším opětovat nebo sdílet. Takže had označuje sebelásku, egoismus a lásku k vnějším, zevním věcem, které nemají žádnou duchovní hodnotu a která se obvykle rovná lásce k tomuto světu. Hadova otázka (parafrázováno): „Zakázal vám Bůh skutečně jíst ze stromu poznání dobra i zla pod trestem smrti?“, znamená tu důležitou otázku, která byla zformulována v první kapitole této knihy: Jaký by byl život bez duchovnosti, nebo kdyby se odvozoval z jiného zdroje než Nejvyššího a Jeho/Jejích duchovních principů? A hadova odpověď, že: „budete jako bohové, znající dobré a zlé, a zajisté nezemřete“ (parafrázováno), znamená, že tato sebeláska a láska k tomuto světu přinese své plody a že budete vedeni sami sebou a ne Bohem. Získat nové poznatky, které do té doby nebyly k mání, se zdá být dobrým a pozitivním (Eva - femininní princip, shledává plod stromu jedlým a chutným). To, že ho Eva dala také Adamovi, maskulinnímu principu, který ho jedl a shledal ho též dobrým a příjemným, znamená, že rozumový obsah lidské mysli ospravedlňuje, omlouvá a rozumově zdůvodňuje tento čin za účelem poučení.

 

(Podrobné vysvětlení SKUTEČNÉHO pojetí názvů "Adam" a "Eva" a pojednání o tom, jak důmyslně pracuje negativní stav na Zemi na úkor každého z nás, nabízíme PŘEDEVŠÍM v KLÍČOVÉ ZÁLOŽCE tohoto webu - LIDSKÁ DUCHOVNOST, v dalších podzáložkách této kapitoly ("Proč jsou problémy a nemoci"), dále v záložce "Pravý život", resp. v klíčové světelné knize NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA).

 

 

Přátelé, jak jste se právě rozpomenuli, VŠECHNO ve svém životě jste si UTVOŘILI VY SAMI. VLASTNÍMI SVOBODNÝMI VOLBAMI jste se rozhodli pro všechno, co jste kdy měli, máte a mít budete.

VŠE, CO MÁTE A DĚLÁTE, JE TO, CO JSTE VY SAMI CHTĚLI a co si PŘEJETE.

Všechny Vaše "problémy" jsou Vámi svobodně zvolené důsledky způsobu Vašeho bytí.

 

NIC SE NEDĚJE PROTI VAŠI VŮLI.

CHTĚLI JSTE ZAKUSIT NEGATIVNÍ STAV "NA VLASTNÍ KŮŽI", a proto jste tady. Nebyli by jste součástí negativního stavu, kdybyste k tomu neměli "předpoklady". Narodili jste se S problémy a DO problémů negativního světa, který byl utvořen speciálně pro VÁS. Pro vaši příležitost ZBAVIT SE PROBLÉMŮ, které vám DOVOLILY se zde inkarnovat. Jste tady, abyste se zbavili svých dříve nabytých problémů a zároveň nedovolili sobě samým vytvořit si a množit zde další, nové. DOSTALI JSTE JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST ZAKUSIT SÍLU NEGATIVNÍHO STAVU A POKUSIT SE v takto obtížných podmínkách SPLNIT SI SVÉ POSLÁNÍ VE FYZICKÉM SVĚTĚ V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ, aniž byste podlehli SÍLE NEGATIVNÍHO STAVU.

 

VĚŘILI JSTE, ŽE TO DOKÁŽETE.

SLÍBILI JSTE, ŽE TO DOKÁŽETE.

NENÍ NÁHODA, že čtete tyto řádky nebo světelnou literaturu, která Vás vede k rozpomenutí se na toto všechno, co jste zapomněli. VYBRALI JSTE SI TAKÉ TENTO OKAMŽIK, KDY ČTETE TYTO ŘÁDKY A KDY VAŠE MYŠLENKY SMĚŘUJÍ TAM, KAM PRÁVĚ SMĚŘUJÍ.

 

Jak toto vše, co bylo řečeno, můžete využít ve svém osobním životě, jak to učinit v souvislost s podstatou Vašeho bytí a žití na této planetě?

Proč jste chtěli zakoušet negativní stav a narodili jste se S PROBLÉMY a DO problémů - tedy do negativního stavu?

 

I. VEŠKERÉ STVOŘENÍ SE UČÍ Z VAŠICH OSOBNÍCH ZKUŠENOSTÍ

 

V jednom bodě v ne-času a ne-prostoru vstoupila do života jistá zvláštní a jedinečná idea, která se vztahovala k potřebě učinit něco důležitého ve světě, který aktivoval a uvedl v panství negativní stav, jak se popisuje ve vnitřním smyslu tohoto takzvaného příběhu o Adamovi a Evě. V okamžiku, kdy idea vcházela do života, byla dotázána, zda chce být a existovat kvůli tomuto počátečnímu a specifickému účelu. Této ideji byl v jediném okamžiku ukázán celkový plán jejího života na planetě Zemi a následně jejího věčného pokračování. Zřejmě tato idea souhlasila s tím, aby za tímto účelem byla a existovala. Jak vím, že souhlasila? Protože ta specifická idea jste vy. Jste zde, tudíž jste souhlasili s tím, abyste zde byli. Protože jste souhlasili s tím, abyste byli částí veškeré této soustavy negativního stavu, cokoli se v ní stane a cokoli se stane ve vašem osobním životě, je pro vás velmi důležité, abyste poznali a pochopili, že tak můžete skutečně být sebou samými a sloužit účelu, pro který jste sem přišli. Z vašich osobních zkušeností veškeré Stvoření poznává důležité aspekty negativního stavu.

 

Ze své volby se v tom všem hluboce angažujete, i když žijete někde na této planetě sami, aniž byste přišli nějak příliš do styku s jinými lidmi. Musíte však pochopit, že mnohé jiné inteligentní bytosti z rozličných odlišných dimenzí, které nemůžete vidět svýma fyzickýma očima, jsou s vámi stále přítomny bez ohledu na to, kde jste. Před tím, než jste sem přišli, souhlasili jste ze své svobodné vůle, abyste po všechny časy měli tyto bytosti při sobě, aby mohly přenášet vaše zkušenosti, poznatky a životní styly zbytku Stvoření a umístit je do univerzality povšechnosti za účelem zachování tohoto poučení na věčnost. Důvodem, proč je nutné toto věčné zachování, je to, aby žádný takový stav, zkušenost a kondici nemusel opakovat někdo jiný. Musíte si pamatovat, že negativní stav bude aktivován pouze během tohoto časového cyklu. Ale co lidé z předcházejících a následných cyklů? Aby se zabránilo nutnosti opětovné aktivace negativního stavu v některém jiném časovém cyklu a tomu, aby se opět procházelo těmito bolestivými, ubohými, bídnými, ošklivými a zničujícími ohavnostmi a škaredostmi, které negativní stav produkuje, jsou a budou všechny zkušenosti všech lidí po všech oblastech zóny vymístění od samého počátku její aktivace do samého okamžiku její deaktivace v úplnosti a celistvosti velmi pečlivě zaznamenány a umístěny do stálé věčné paměti ve speciálním rozpoložení a stavu zvaném UNIVERZALITA POVŠECHNOSTI. Kdyby někdy v budoucnu měla znovu povstat podobná otázka: Co by byl život zač bez jakékoli duchovnosti nebo se zdeformovanou duchovností - bude každému okamžitě k dispozici odpověď ze stavu univerzality povšechnosti. Osoba či osoby kladoucí takovou otázku, se budou moci dostat do styku se vším, co se událo od aktivace negativního stavu až po jeho deaktivaci, a osobně budou moci znovu prožít - prostřednictvím okamžitého ztotožnění se s vámi, neboli s vašimi zkušenostmi a s ostatními a jejich zkušenostmi - všechny aspekty negativního stavu. Z tohoto důležitého důvodu nebude třeba negativní stav opět aktivovat.

 

Svým bytím zde na Zemi a svými životními zkušenostmi a poznatky neustále přispíváte k této důležité, závažné a rozhodující úloze.

 

Na VEŠKERÉ SOUVISLOSTI týkající se PŘÍČIN, PRŮBĚHU I VÝZNAMU VAŠÍ VLASTNÍ EXISTENCE V NEGATIVNÍM STAVU NA PLANETĚ ZEMI, PŘÍČIN, PROJEVŮ A VÝZNAMU VAŠICH PROBLÉMŮ A na KLÍČOVÉ SOUVISLOSTI VAŠÍ VLASTNÍ - DUCHOVNÍ PODSTATY směrujeme vás tímto s důvěrou na podkapitoly této záložky Pojetí lidských problémů a Jak přežít lidský život. 

KLÍČOVÝM SVĚTELNÝM ZDROJEM VAŠEHO DUCHOVNÍHO ROZPOMÍNÁNÍ je kniha "ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI" (nabízíme v záložce LIDSKÁ DUCHOVNOST) A KNIHA Stvořitele Prvotního Všeho a Všech s názvem NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (nabízíme ve Světelném čteníčku a také v rámci jednotlivých záložek tohoto webu).

 

II. MŮŽETE SE STÁT ILUSTRÁTORY TOHO, JAK NALÉZT SVOU CESTU DOMŮ

 

Existuje jiný životně důležitý a závažný důvod vašeho bytí zde a vaší osobní angažovanosti v něm. Když čtete tuto knihu, znamená to také, že někde na životní dráze jste se dobrovolně rozhodli UKÁZAT agentům a otrokům pekel, kteří jsou přítomní na této planetě a v jiných oblastech zóny vymístění, ZPŮSOB, JAK SE DOSTAT VEN z negativního stavu a ZPĚT DO STAVU POZITIVNÍHO. Budete-li následovat postupy, jimž se chystáte naučit z této knihy, můžete začít zobrazovat každému ve všech dimenzích, jak porazit, dobýt a ovládnout negativní stav, a ne to, jak jím být poražen, pohlcen a zastrašen. Jste zde, abyste živým příkladem zobrazili, že je možné opustit svůj dům v duchovním světě a sestoupit do negativního stavu, ztratit cestu k domovu i paměť na svůj domov, ale nicméně přesto nalézt cestu zpět domů do duchovního světa čili do království Božího, které je ve vás. Můžete také zobrazovat, jak vyjít ven ze všeho svinstva devadesáti pěti procent zvířecí pseudomysli, která je do vás vložena původními genetickými a magickými manipulacemi pseudotvůrců, a nalézt svou cestu k pěti procentům své pravé a ryzí lidské mysli, kde se nachází vaše niterná mysl a kde sídlí Nejvyšší.

Takže vaše dennodenní žití a váš osobní život se může stát přenosným kanálem této závažné a důležité ilustrace. V procesu vašeho učení se, jak na to, v procesu vašeho nalézání cesty zpět domů budete každému v negativním stavu ilustrovat, jak ji lze dosáhnout.

 

Na VEŠKERÉ SOUVISLOSTI týkající se PŘÍČIN, PRŮBĚHU I VÝZNAMU VAŠÍ VLASTNÍ EXISTENCE V NEGATIVNÍM STAVU NA PLANETĚ ZEMI, PŘÍČIN, PROJEVŮ A VÝZNAMU VAŠICH PROBLÉMŮ A na KLÍČOVÉ SOUVISLOSTI VAŠÍ VLASTNÍ - DUCHOVNÍ PODSTATY směrujeme vás tímto s důvěrou na podkapitoly této záložky Pojetí lidských problémů a Jak přežít lidský život

KLÍČOVÝM SVĚTELNÝM ZDROJEM VAŠEHO DUCHOVNÍHO ROZPOMÍNÁNÍ je KNIHA "ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI" (nabízíme v záložce LIDSKÁ DUCHOVNOST) a kniha Stvořitele Prvotního Všeho a Všech s názvem NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (nabízíme ve Světelném čteníčku a také v rámci jednotlivých záložek tohoto webu).

 

 

III. JSTE DUCHOVNÍ BYTOSTI A VŠE SE ODVOZUJE Z DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ A MÁ V NICH PŘÍČINU

 

Abyste mohli začít dělat něco pozitivního se svým životem, je pro vás velmi důležité si uvědomit pravdivost tvrzení v této kapitole, které vám zjevuje, že vše se odvozuje z duchovních principů a má v nich svou příčinu. Tedy jste duchovními bytostmi. Vaše tělo je jen vnější schránou vašeho ducha, kterážto schrána byla utvořena pseudotvůrci z ukradených duchovních principů Nejvyššího. Nejste-li ochotni přijmout tento důležitý duchovní fakt, budete neustále sváděni, zaváděni, zneužíváni, využíváni a používáni sami sebou a druhými. Budete se neustále cítit vinnými, budete strádat, cítit se bídně a hnusně a budete otroky negativního stavu v jeho přítomné aktivní formě.

Negativní stav si nepřeje, abyste byli duchovními. Chce, abyste byli fyzickými, tělesnými, zevními, materialistickými, ateistickými nebo žili ve falešnostech a zlech pseudoduchovních principů. Chce, abyste byli sobečtí, bezohlední, násilničtí, sebestřední a ubozí. Tím, že jste takto neduchovní, chválíte a podporujete negativní stav a budete muset projít horšími podmínkami, jaké na planetě Zemi neexistují. Takže namísto toho, abyste se vrátili domů, budete muset jít do některé z jiných oblastí zóny vymístění, kde by situace mohla být o mnoho horší a s daleko nižší příležitostí dostat se ven z negativního stavu. Pamatujete na to, co Ježíš Kristus řekl muži, kterého uzdravil u rybníka Bethesda? „NEHŘEŠ VÍCE, ABY NA TEBE NEPŘIŠLO NĚCO HORŠÍHO.Jan 5:14. Toto vše se tedy vztahuje i na vás osobně.

 

IV. NIKDO JINÝ VÁM NEMŮŽE ŘÍCI, CO JE A CO NENÍ PRO VÁS SPRÁVNÉ, JENOM VAŠE NITERNÁ MYSL

 

Je pro vás nutné, abyste si uvědomili, že pojem „hříchu“, jak si ho vykládají rozličné církve, je vykládán z pozice negativního stavu. Proto tyto výklady obsahují mnohé deformace a nepravdy. V některých případech to, co pokládají za hřích, hříchem vůbec není, a to, co považují za nehříšné, docela dobře hříšným může být. Jediný způsob, jakým s jistotou můžete shledat to, co pro vás osobně hříšné je a co není, je putování do nitra a k Nejvyššímu ve vaší Niterné mysli, dotázání se na tyto věci a následování jejich rad. Nikdo jiný vám nemůže říci, co je pro vás skutečně hříšné, jen Nejvyšší ve vaší Niterné mysli. Musíte si pamatovat, že jste jedinečná lidská bytost, a tudíž nelze v žádném ohledu zobecňovat. Co je vhodné pro vás, nemuselo by být vhodné pro ostatní, a co je vhodné pro ostatní, nemuselo by být vhodné pro vás. Proto není vhodné, aby se lidé v jakémkoli ohledu soudili. Negativní stav, zamaskován v rozličných náboženských doktrínách, vám ale vnucuje všemožné druhy pocitů viny a stavů, které vás velmi často ne nezbytně utiskují, svazují, něco vám zakazují a omezují vás na jeden pevný způsob žití vašeho pozemského života plného neštěstí, krutosti, šílenství a bídy. Jestliže se souhlasem následujete jejich pravidla, osobně přispíváte k udržování negativního stavu.

 

V. K ELIMINACI NEGATIVNÍHO STAVU MŮŽETE PŘISPĚT I VY OSOBNĚ

 

Je pro vás důležité si uvědomit, že jediným způsobem, jakým může negativní stav se vším svým strádáním, utrpením, vší ošklivostí a ohavností být deaktivován a navrácen do své původní dřímající kondice, je skrze osobní a soukromou snahu všech jednotlivých jedinců. Negativní stav není zde či tam, ale je ve vašem životě, ve vašich citech, myšlenkách, vaší vůli, vašich sklonech, motivacích, vašem chování, jednání, vašich tužbách, chtěních, postojích a ve všech vašich problémech.

 

Takže jak můžete osobně přispět k odstranění negativního stavu? Změnou způsobu vašeho života, myšlení, vašich pocitů, vašeho jednání, vašich postojů, vašeho chování, zacházení, vaší motivace a vašich sklonů a zbavením se svých problémů. Nikdo jiný to za vás nemůže udělat. Jsou to vaše problémy a jedině vy se jich můžete zbavit.

 

Ale abyste tak učinili, potřebujete nejprve poznat, co jsou vaše problémy a proč je máte, jak vznikají, jak daleko jste jim uvykli a jak se jich zbavit. K tomuto poznání souvisejícímu s Vaším rozpomenutím na vše, co se týká vašich problémů, Vás láskyplně povedou světelné informace světelné literatury. Informace v ní uvedené pocházejí od Stvořitele Nejvyššího a lidské bytosti, které již dokázaly ve svém pozemském životě nalézt cestu zpět Domů, Vám ji zanechali právě s láskou k Vám a s touhou pomoci Vám se rozpomenout na to, co hledáte.

 

Na VEŠKERÉ SOUVISLOSTI týkající se PŘÍČIN, PRŮBĚHU I VÝZNAMU VAŠÍ VLASTNÍ EXISTENCE V NEGATIVNÍM STAVU NA PLANETĚ ZEMI, PŘÍČIN, PROJEVŮ A VÝZNAMU VAŠICH PROBLÉMŮ A na KLÍČOVÉ SOUVISLOSTI VAŠÍ VLASTNÍ - DUCHOVNÍ PODSTATY směrujeme vás tímto s důvěrou na podkapitoly této záložky Pojetí lidských problémů a Jak přežít lidský život

KLÍČOVÝM SVĚTELNÝM ZDROJEM VAŠEHO DUCHOVNÍHO ROZPOMÍNÁNÍ je KNIHA "ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI" (nabízíme v záložce LIDSKÁ DUCHOVNOST) a kniha Stvořitele Prvotního Všeho a Všech s názvem NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (nabízíme ve Světelném čteníčku a také v rámci jednotlivých záložek tohoto webu).

 

 

VI. NEUVÍZLI JSTE ANI NEJSTE NAVŽDY UZAMČENI V JEDNÉ KONDICI

 

To, že máte všechny druhy problémů a zvykli jste si na ně, neznamená, že jste v nich uvízli navěky, anebo že jste v jedné pozici či kondici uzavřeni věcně. Když jste dobrovolně vstupovali na tento svět, bylo to na základě dohody, že nebudete navždy uvězněni a uzavřeni v jednom stavu, ve kterém byste museli navěky setrvávat v rozličných oblastech zóny vymístění (v peklech například). Existuje pro vás vždy cesta ven, i kdyby se to mělo odehrát takříkajíc v nejhlubších peklech.

Nejvyšší ustanovil pro ty, kdo se nechali lapnout v negativním stavu do té míry, že se plně identifikují se zly a nepravdami, jisté způsoby a postupy, aby se mohli dostat ze své zpropadené pozice.

 

Podmínkou je požadavek, touha a potřeba, abyste se změnili, vyznali své hříchy (nalezli to, co jsou vaše specifické „hříchy“ a vyznali je), abyste jich upřímně litovali a požádali Nejvyššího ve své Niterné mysli o milosrdenství a odpuštění a o to, aby vám ukázal cestu ven ze současné kondice.

 

Toto je jediný klíč, kterým jste s to sami odemknout svou současně uzamčenou negativní kondici v negativním stavu. Avšak nestačí říci v obecných pojmech: „Vyznávám své hříchy, lituji jich, Pane, ukaž mi milosrdenství a odpusť mi.“ Tento druh zobecňování vás nikam nepovede. Je pro vás nutné hodnotit, zkoumat a prozkoumat, také abyste nalezli to, co jsou vaše specifické „hříchy“, které potřebujete vyznat, litovat jich a požádat za ně o milosrdenství a odpuštění. To můžete udělat jedině tím, že vejdete do nitra, do sebe a požádáte Nejvyššího v sobě, aby vám pomohl si uvědomit věci a způsoby, které jsou nesprávné, negativní, problematické a hříšné, abyste je tak mohli odstranit. Na jejich odstraňování se musíte aktivně účastnit, aby vám mohlo být odpuštěno a mohla se vám ukázat cesta ven z pozice, ve které jste uzamčeni. V současné době jste uzamčeni v negativním stavu. Protože ale nikdo nemůže být v jednom stavu uzamčen navěky, aniž by si zvolil v něm navždy být, můžete nyní započít proces, jakým se dostanete z negativního stavu a vstoupíte do stavu pozitivního.

 

O tom, že NEGATIVNÍ STAV NENÍ a NIKDY NEMŮŽE BÝT VĚČNÝ - odkazujeme na klíčovou světelnou knihu Základy lidské duchovnosti (záložka LIDSKÁ DUCHOVNOST tohoto webu) a knihu Nové Zjevení Pána Ježíše Krista.

Na VEŠKERÉ SOUVISLOSTI týkající se PŘÍČIN, PRŮBĚHU I VÝZNAMU VAŠÍ VLASTNÍ EXISTENCE V NEGATIVNÍM STAVU NA PLANETĚ ZEMI, PŘÍČIN, PROJEVŮ A VÝZNAMU VAŠICH PROBLÉMŮ A na KLÍČOVÉ SOUVISLOSTI VAŠÍ VLASTNÍ - DUCHOVNÍ PODSTATY směrujeme vás tímto s důvěrou také na podkapitoly této záložky Pojetí lidských problémů a Jak přežít lidský život

KLÍČOVÝM SVĚTELNÝM ZDROJEM VAŠEHO DUCHOVNÍHO ROZPOMÍNÁNÍ je KNIHA "ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI" (nabízíme v záložce LIDSKÁ DUCHOVNOST) a kniha Stvořitele Prvotního Všeho a Všech s názvem NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (nabízíme ve Světelném čteníčku a také v rámci jednotlivých záložek tohoto webu).

 

 

 

VII. VŠECHNY VAŠE ŽIVOTNÍ PROBLÉMY SLOUŽÍ NĚJAKÉMU UŽITKU, ÚČELU A POUČENÍ

 

Všechny problémy, které jste doposud měli, slouží nějakému užitku, účelu a poučení. Je to znak hluboké moudrosti a zralosti, že se kdykoliv, když se nacházíte v nějakých potížích, zeptáte: „Jak se z této zkušenosti mohu poučit, abych se stal/stala lepší lidskou bytostí a daleko duchovnější lidskou bytostí?“, namísto kladení bláznivých otázek: „Proč já? Jak k tomu přijdu, že tím vším musím projít? Proč se mi to stalo?“ Když si budete klást takové bláznivé otázky, nenaučíte se nic, budete se cítit daleko ubožejšími a budete se daleko více litovat a donekonečna obviňovat ostatní z důsledků svých VLASTNÍCH voleb. Budete stát na místě. Rok za rokem. Život za životem.

 

Když začnete ke všemu ve svém životě přistupovat s postojem: „Jak se z této zkušenosti mohu poučit, abych byl/byla lepší lidskou bytostí?“, náhle si uvědomíte, jak snadno se můžete ve svém živote potýkat s denními problémy, a v jistém bodě budete plně ovládat a řídit svůj život. Jen vy budete, namísto negativního stavu, tím, kdo bude určovat, co se má ve vašem životě stát a jak budete všechno ve svém životě pociťovat.

Jakmile poznáte, jakému účelu každý z vašich problémů ve vašem životě slouží, můžete se tohoto problému dobře a navěky zbavit. Nepotřebujete již více, abyste tento problém měli nebo abyste jím byli kdy znovu ovlivňováni. Stačí tedy prožít i to negativní jednou - v případě, že zvládnete pochopit to, co jste tím kterým negativním zážitkem pochopit měli a využít jej pro svůj prospěch. (Většina lidských bytostí však nepátrá po PRAVÉ příčině svých problémů, a PRÁVĚ PROTO si tito lidé zcela PŘIROZENĚ vytváří a prožívají další a další problémy, PŘESNĚ PODLE SVÝCH PŘÁNÍ...)

Mnozí lidé jsou zvyklí na své problémy natolik, že na nich zoufale lpí, jako by měli umřít, kdyby se jich měli zbavit. Mají pravdu do míry svého vlastního vysvobození se. Protože když nechají problémy odejít, tyto problémy zemřou a zemře také vše, co je s nimi spojené - tedy vše negativní. Takto můžete ve svém životě eliminovat negativní stav.

 

Na VEŠKERÉ SOUVISLOSTI týkající se PŘÍČIN, PRŮBĚHU I VÝZNAMU VAŠÍ VLASTNÍ EXISTENCE V NEGATIVNÍM STAVU NA PLANETĚ ZEMI, PŘÍČIN, PROJEVŮ A VÝZNAMU VAŠICH PROBLÉMŮ A na KLÍČOVÉ SOUVISLOSTI VAŠÍ VLASTNÍ - DUCHOVNÍ PODSTATY směrujeme vás tímto s důvěrou na podkapitoly této záložky Pojetí lidských problémů a Jak přežít lidský život

KLÍČOVÝM SVĚTELNÝM ZDROJEM VAŠEHO DUCHOVNÍHO ROZPOMÍNÁNÍ je KNIHA "ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI" (nabízíme v záložce LIDSKÁ DUCHOVNOST) a kniha Stvořitele Prvotního Všeho a Všech s názvem NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (nabízíme ve Světelném čteníčku a také v rámci jednotlivých záložek tohoto webu).

 

 

VIII. NEMŮŽETE BÝT DOBROU LIDSKOU BYTOSTÍ, ANIŽ JSTE BYTOSTÍ DUCHOVNÍ

Být lepší lidskou bytostí vždy znamená být duchovní bytostí. Už jste se rozpomenuli na pravdu, že jste duchovními bytostmi. Nemůžete tudíž být dobrou lidskou bytostí, aniž jste bytostí duchovní. Pamatujte si, že všechna utrpení, negativity, falešnosti a všechny druhy zla byly počaty z kondice vzdání se duchovních principů Nejvyššího a ze zahájení neduchovního života. Z toho je tedy jasné, že chcete-li být ve všech ohledech a jakkoli, bez jakékoli výjimky a výluky, lepší a šťastnou lidskou bytostí, máte nejprve být duchovní bytostí. Prvně uvedené následuje po tom pozdějším.

 

IX. CO JE TO BÝT DUCHOVNÍ LIDSKOU BYTOSTÍ

Co to ale z namená být duchovní lidskou bytostí? Uznat existenci Nejvyššího jako Stvořitele veškerého Stvoření; uznat, že vše pozitivní a dobré a že veškerá láska, pravda a moudrost se odvozuje pouze z Nejvyššího, kdo je Pán Ježíš Kristus; uznat, že vše zlé, špatné, protivné, problematické a negativní vyplývá z popírání tohoto faktu o Nejvyšším, o Pánu Ježíši Kristu. A to vše použít a praktikovat, žít tím vším ve svém vlastním osobním životě. Prostě tak. To je obecné vylíčení toho, co to je být duchovní bytostí. Co se týče toho, jak být duchovní bytostí ve svém osobním životě ve velmi specifickém smyslu vzhledem k vaší osobnosti, to Vám velice rád sdělí Nejvyšší ve vaší Niterné mysli.

 

Být duchovní lidskou bytostí NEZNAMENÁ, že musíte vstupovat do obvyklých či neobvyklých církví, říkat dlouhé modlitby, postit se, stranit se sexu nebo kráčet se strastnou, bolestnou a vážnou tváří. Neznamená to být potupně a poníženě oddán svému Bohu a přinášet mu oběti rozličných forem. Neznamená to absolvovat nějakou cestu utrpení, účastnit se předepsaných (kým?) seancí, mší, setkání, výprav... To by postrádalo primární podstatu veškerého života, tvůrčí energii bytí a hlavně vždy zaručenou, nekonečnou SVOBODU, KTEROU JE ŽIVOT definován. V těchto falešně pozitivních a falešně duchovních aktivitách není samo o sobě nic duchovního. Být pravou, duchovní lidskou bytostí znamená být radostný, rád, šťastný, naplněný, spokojený, ZDRAVÝ, těšit se z lásky a všech jejích projevů, cítit se dobře, milovat a být milován, být moudrý a užívat života ve všech jeho aspektech, ať jsou duchovní, duševní, emoční, sexuální či fyzické. Proto vám byl život dán Nejvyšším. Vy jste tady, abyste se ROZPOMENULI a přijali skutečnost, že veškerá dobrota a pozitivita vyvěrá z Nejvyššího ve vás a že VY SAMI JSTE JEJÍM PROJEVEM. POUZE VY SAMI MÁTE MOC NAD SVÝM VLASTNÍM ŽIVOTEM A VŠEMI JEHO OKOLNOSTMI.

 

Na VEŠKERÉ SOUVISLOSTI týkající se PŘÍČIN, PRŮBĚHU I VÝZNAMU VAŠÍ VLASTNÍ EXISTENCE V NEGATIVNÍM STAVU NA PLANETĚ ZEMI, PŘÍČIN, PROJEVŮ A VÝZNAMU VAŠICH PROBLÉMŮ A na KLÍČOVÉ SOUVISLOSTI VAŠÍ VLASTNÍ - DUCHOVNÍ PODSTATY směrujeme vás tímto s důvěrou na podkapitoly této záložky Pojetí lidských problémů a Jak přežít lidský život

KLÍČOVÝM SVĚTELNÝM ZDROJEM VAŠEHO DUCHOVNÍHO ROZPOMÍNÁNÍ je KNIHA "ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI" (nabízíme v záložce LIDSKÁ DUCHOVNOST) a kniha Stvořitele Prvotního Všeho a Všech s názvem NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (nabízíme ve Světelném čteníčku a také v rámci jednotlivých záložek tohoto webu).

 

 

X. EXISTUJÍ VE VÁS DVĚ NAVZÁJEM PROTIKLADNĚ PŮSOBÍCÍ ÚSILÍ

 

Je důležité si uvědomit, že Nejvyšší, který je uvnitř vaší Niterné mysli, neustále využívá vše, co se ve vašem životě naskýtá, bez ohledu na to, jak je to dobré či zlé, aby vás osvobodil z otroctví negativního stavu a učinil vás daleko duchovnější lidskou bytostí, jak se definuje v bodech osm a devět. Vaše mysl se svou pseudoduchovností na straně druhé dělá vše, co je v její moci, aby vás udržela stagnujícími, ztuhlými, ubohými a nešťastnými. Vždy vás odrazuje od nalezení PRAVDY, od nastoupení té PRAVÉ cesty a uvrhuje vás hlouběji a hlouběji do strádání, to jest do pekel. Vždy oponuje všem snahám Nejvyššího a všemu, co z Něj/Ní přichází.

Jakmile si tedy tento fakt uvědomíte, je vaší povinností, právem a závazkem k sobě samým, druhým a, což je nejdůležitější, k Nejvyššímu odvrhnout tuto padělanou mysl a osobnost a zkontaktovat vaši skutečnou mysl (pět procent pravého lidství ve vás), abyste tak mohli aktivněji přispět k tomu, abyste se stali daleko duchovnější lidskou bytostí. Toto je jeden z účelů vašeho života na této planetě. 

 

PŘIŠLI JSTE ZDE, ABYSTE DOKÁZALI, ŽE SE LZE OSVOBODIT ZE ZAJETÍ NEGATIVNÍHO STAVU a NEPODLEHNOUT MU. JSTE K TOMU MAXIMÁLNĚ VYBAVENI. NEJVYŠŠÍ VÁM POSKYTL VŠE, CO K NAPLNĚNÍ TOHOTO ÚČELU POTŘEBUJETE.

 

 

XI. VÁŠ ŽIVOT NENÍ OMEZEN POUZE NA POZEMSKOU ÚROVEŇ VAŠICH ZKUŠENOSTÍ

 

Na základě toho, co jste doposud poznali, jste si pravděpodobně začali uvědomovat, že váš život není omezen pouze na pozemskou úroveň zkušeností. Je čas, abyste si plně uvědomili, že souběžně přebýváte v mnoha světech mimo vaši planetu, i když si toho nejste vědomě vědomi. Negativní stav vám v průběhu procesu vašeho fyzického narození uzavřel vaše uvědomění si tohoto faktu, když vás uvedl do stavu nevědomosti. Pravou skutečností vašeho života ale je, že svou pseudomyslí přebýváte v zóně vymístění duchovního světa, která se nazývá peklo, a jste s ní v kontaktu. Svou pseudovnitřní myslí jste spojeni se zónou vymístění intermediálního světa a svou vnější myslí jste usídleni v zóně vymístění planety Země. Toto tvoří devadesát pět procent veškerého vašeho spojení a přebývání.

 

Na straně druhé, z pozice své Niterné mysli, svými pěti procenty PRAVÉHO lidství v sobě, přebýváte a jste ve spojení s Nejvyšším a nebesy. Svou vnitřní myslí jste spojeni s intermediálním světem a svou vnější myslí jste spojeni s pravým přírodním světem i se skutečnou planetou Zemí.

Všechny tyto světy a pseudosvěty, se kterými jste tedy spojeni, jsou obydleny všemi druhy inteligentních bytostí, které se nazývají různými názvy, jako jsou například archandělé, andělé, duchové, lidské bytosti, démoni, ďáblové, satani, a mnoha jinými dalšími názvy. Tyto bytosti jsou ve stálé komunikaci s odpovídajícími úrovněmi vaší pravé mysli a pseudomysli.

Jedním z důvodů, proč jste na této Zemi, je to, abyste se naučili obrátit proces tak, aby devadesát pět procent ve vás mohlo začít přebývat a být ve spojení s nebesy, s pozitivním stavem a s pravým Stvořením i jejich obyvateli a jen pět procent ve vás mohlo být spojeno se zónou vymístění.

Jiným účelem vašeho bytí zde je se naučit, jak si vědomě uvědomovat tyto bytosti, které jsou s vámi ve stálém styku, aby vám ty v pozitivním stavu mohly pomáhat a vy jste mohli pomáhat a sloužit jim a obzvláště těm, kdo přebývají v negativním stavu. Takto se učíte sami sebe sdílet na multidimenzionální univerzální úrovni. To vám pomůže překonat všechna omezení, která jsou na vás uvržena, když jste na této Zemi, kde si vědomě uvědomujete jen vnější svět a lidi této planety. Toto je velmi důležitý krok k vašemu osvobození se z negativního světa.

 

 

XII. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚCÍ VE VAŠEM ŽIVOTĚ JE, ABYSTE NÁLEŽITĚ A SPRÁVNĚ POZNALI SAMI SEBE

 

Ve vašem životě není nic více důležitější, než abyste náležitě a správně znali sami sebe a účel svého života zde a kdekoli jinde.

Naneštěstí se ale mnoho lidí vyhýbá vážnému hledání takového poznání. Jsou v tomto světě zaměstnáni a zaneprázdněni vším jiným než sebou samými. Někteří lidé považují tento druh úsilí, to jest hledání tohoto poznání svého pravého já, za nebezpečné, směšné, nesmyslné a vedoucí k šílenství. Opak je ovšem pravdou. Nehledání těchto poznatků, vyhýbání se sobě sama - to je to, co je vede k šílenství (více o této záležitosti např. viz. „Poselství z nitra“). Problém s tímto druhem poznání u lidí je ten, že vyžaduje, abyste vešli do nitra sebe sama. Není jiná cesta, jak získat tyto poznatky. Nikdo nemá poznatky o vás, jen vy. Jen vy můžete znát sami sebe. Avšak negativní stav ve vás a okolo vás, vás zaměstnává někde jinde, abyste neměli energii ani čas se naučit, jak vcházet do nitra, abyste sami sebe objevili a poznali.

Důkazem těchto tvrzení je samotný Váš život, přátelé, podívejte se, jak přežíváte ze dne na den, jak se honíte za tím, co ve skutečnosti neexistuje a je samozřejmé (jídlo, ošacení, střecha nad hlavou, možná ještě štěstí...?) Jak spěcháte, naháníte minuty, hodiny... Jak čekáte na něco, co ani nevíte, jestli přijde. Čekáte na štěstí. Však ono někdy snad přijde, říkáte si, vyčerpaní, otrávení, unavení, oddaní svému životnímu stylu, který se snažíte ze všech sil považovat za dobrý a nutný. Nemůžete si připustit, že by mohl být nesmyslný a špatný, neboť pak by jste museli něco měnit. Něco? VŠECHNO. A na to prý už nemáte sílu. Nebo čas..:?

V okamžiku, kdy to však učiníte, negativní stav počíná být eliminován z Vašeho života.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že je nemožné prožívat ve svém životě ZDRAVÍ, radost a štěstí bez vlastního úsilí vejít do nitra za účelem poznání sebe sama. Je ale také nemožné učinit něco konstruktivního ohledně eliminace negativního stavu z vašeho jsoucna a bytí, pokud nevejdete do nitra, k sobě. To, že bylo vůbec možné držet vás mimo sebe samé, je výsledkem vaší identifikace s negativním stavem. To je důvodem, proč - když se chcete osvobodit od všeho negativního a protivného ve svém životě - se musíte naučit, jak náležitě komunikovat se svým pravým já a zjistit v něm a od Nejvyššího v něm odpověď na otázku, kdo jste, proč jste zde a co je účelem vašeho života i na všechno, co k tomu má vztah.

 

Na VEŠKERÉ SOUVISLOSTI týkající se PŘÍČIN, PRŮBĚHU I VÝZNAMU VAŠÍ VLASTNÍ EXISTENCE V NEGATIVNÍM STAVU NA PLANETĚ ZEMI, PŘÍČIN, PROJEVŮ A VÝZNAMU VAŠICH PROBLÉMŮ A na KLÍČOVÉ SOUVISLOSTI VAŠÍ VLASTNÍ - DUCHOVNÍ PODSTATY směrujeme vás tímto s důvěrou na podkapitoly této záložky Pojetí lidských problémů a Jak přežít lidský život

KLÍČOVÝM SVĚTELNÝM ZDROJEM VAŠEHO DUCHOVNÍHO ROZPOMÍNÁNÍ je KNIHA "ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI" (nabízíme v záložce LIDSKÁ DUCHOVNOST) a kniha Stvořitele Prvotního Všeho a Všech s názvem NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (nabízíme ve Světelném čteníčku a také v rámci jednotlivých záložek tohoto webu).

 


 

XIII. MŮŽETE POZNAT PRAVDU, JEN KDYŽ UDRŽUJETE SVOU MYSL A SVÉ SRDCE OTEVŘENÉ A ŠIROKÉ

 

Je nutné ještě jednou zmínit, že jediným způsobem, jakým můžete poznat pravdu o sobě a o svém životě, je to, že udržujete své srdce a mysl otevřené, a to, že odložíte stranou všechny nánosy pseudopravd, předsudky a předpojatosti vaší rodičovské, školské, náboženské i jiné výchovy spolu se zevnějšnostmi, nátlaky a systémy víry, které jste přijali. Pamatujete si vůbec první poznatek, který byl zformulován na samém počátku první kapitoly této knihy? Cokoli, čemu jste se doposud ve svém životě naučili, je nesprávné či zkreslené. To znamená, že proces vcházení do nitra je také procesem odnaučení se všemu, čemu jste se doposud naučili, protože je to úplně nesprávné a zkreslené. Toto tvrzení nebude pro každého snadné přijmout. Velmi často jsme hrdí na to, co známe nebo co si myslíme, že známe. Myslíme si, že když nebudeme znát to, co ostatní, co se znát "má", pak nebudeme s to kvalitně žít, nebudeme umět to či ono, budeme hloupí, zdrojem posměchu... Co by jste pak měli, viďte, kdy jste NEVĚDĚLI.... Pamatujte si ale, nic z toho, co jste se doposud naučili a poznali, NENÍ pravdou. Je to falešné poznání, a tudíž absolutně bezcenné pro Váš VLASTNÍ ŽIVOT.

Všechny nové poznatky, se kterými se postupně během svého duchovního probouzení seznamujete, přátelé, si můžete neustále ověřovat ve své Niterné mysli. Vaše vlastní DUŠE Vám poví VŽDY, co je pravda a co je lež. Jestliže některý z poznatků, který získáte studiem světelné literatury nebude potvrzen Vaším niterným já, můžete se vždy navrátit ke svým předcházejícím poznatkům a nadále zakoušet jejich účinky na Váš život. Pak můžete sledovat, co se stane.

Přátelé,

 

Informace o tom, PROČ BYL DOČASNĚ AKTIVOVÁN NEGATIVNÍ STAV, PROČ JE NEGATIVNÍ STAV V DOMINANTNÍM MÓDU PRÁVĚ ZDE NA PLANETĚ ZEMI A PROČ SI VĚTŠINA LIDÍ ZA ZEMI SVOBODNĚ VOLÍ NEGATIVNÍ STAV SE VŠEMI JEHO PROBLÉMY, NABÍZÍME V DALŠÍCH PODZÁLOŽKÁCH TÉTO KAPITOLY (Proč jsou problémy a nemoci). NAPROSTO KLÍČOVÉ SOUVISLOSTI SE VZNIKEM LIDSKÝCH PROBLÉMŮ NABÍZÍME V ZÁLOŽCE "LIDSKÁ DUCHOVNOST" - podzáložka "DUCHOVNÍ ÚPADEK".

 

Mnoho odpovědí a následně poznatků týkajících se života všech duší, tedy i té Vaší, přátelé, můžete nalézt například v knize Hovory s Bohem, autora N. D. Walsche. Tuto knihu Vám upřímně a s láskou doporučujeme k přečtení, je psána "obyčejným" pozemšťanem, který sám upřímně hledá - a proto nalézá. Tento pozemšťan, znechucen svým dosavadním životem a všemi okolnostmi, které "se mu dějí", začal jednoho dne komunikovat s Bohem, tak, jako to dokáže KAŽDÝ z vás, přátelé. Kniha nabízí KLÍČOVÉ informace důležité pro všechny lidské bytosti. Věříme, že v ní naleznete, co jste dlouho hledali, včeteně cesty k vlastnímu NITRU, kterého se potřebujete zeptat na to hlavní, co Vás zajímá - Váš vlastní život a Vaše vysvobození se z pasti negativního stavu.

Těšíme se na Vaše probouzení a Vaši radost z nalézání odpovědí na Vaše otázky

Ema a Auron

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete zpět Domů, kam se toužíte navrátit. Pokud se chcete informovat, jak souvisí zmíněné informace s duchovní podstatou Pravého života, jaký je jejich duchovní dopad na životy nás všech a jaká řešení pozemských problémů nabízí Přátelé z Vesmíru, kteří vše starostlivě sledují, přijměte naše pozvání k návštěvě formou individuálních sezení nebo přednášek, které uskutečňujeme.