NENÍ VÁM DOBŘE?

Nebo se naopak v tomto negativním světě cítíte jako ryba ve vodě a vše negativní (hlučné, rychlé, agresivní, nepřátelské, nejednotné, hrubé, falešné, složité, neláskyplné, nezdravé, nepřející, nespravedlivé, hmotné, úspěšné, drahé, namáhavé, zotročující, vyžadující, drtící vás...) kolem vás vás paradoxně přímo NABÍJÍ? Ať tak či onak, potřebujete si osvěžit následující informace, které jsou odpověďmi na mnohé vaše otázky po vašem životním komfortu či diskomfortu.

V souvislosti s astrálními parazity a dalšími negativními duchovními bytostmi, pro které je náš hmotný svět (díky množství negativních lidí) doslova hojnou pastvou, doporučujeme další doplňující informace o tom, jak jsou lidské bytosti ze své vlastní, svobodné vůle ovlivňovány bytostmi negativních duchovních světů (především záložky Smrt neexistuje, Zlí mimozemšťané, Ovládací programy).

 

 

ASTRÁLNÍ PARAZITÉ

VĚDCI  VYFOTILI  ASTRÁLNÍ  PARAZITY  LIDÍ

Lidstvo se už odedávna snaží řešit své vnitřní, duševní problémy a najít na ně ten pravý "lék". Ani současná civilizace planety Země sebenazývaná vyspělá není schopna vyřešit problém lidstva zvaný duševní nerovnováha, která je všem na obtíž a na kterou je toto "vyspělé" lidstvo schopno svádět také své neúspěchy, chování, jednání a skutky. V dávnější minulosti se některým lidem (i civilizacím) dařilo žít v pozitivním stavu, v souladu s přírodními, vesmírnými zákony, a případnou duševní nerovnováhu dokázali vždy řešit, neboť znali a respektovali nejvyšší zákony - zákony Stvořitele. Nepotřebovali léky na psyché, jedinci nepotřebovali zatěžovat ostatní svými problémy, které pramení vždy z vlastního chybného jednání dotyčného jedince. Žili tak, jak žít měli. Jediným možným způsobem, který zaručuje zdraví, harmonii, šťastný a radostný život. Dokonce tak žili bez podmínek. Svým pozitivním životem měli lidé na planetě Zemi v určitém období (v období obývání planety Země duchovně vyspělými civilzacemi) zaručeno, že nepoznali duševní nerovnováhu, a tak se po skončení svého pozemského života mohli radostně přesunout do Nebeských společností.

A tam také přebývají...

A touží pomoci těm, kteří hledají to, co vždycky měli...

Lidstvo však pokročilo tak "daleko", že přestalo nejen uctívat Nejvyšší, Kosmické zákony, ale přestalo je raději i znát. Dobrovolně na ně zapomnělo a brání se zuby nehty, aby je opět muselo přijmout za své. Důsledek této svobodné volby lidí je přesně to, co na Zemi prožíváme. To, co se na Zemi, v každém jejím koutě děje. Veškeré ZLO, jež si našlo místo mimo jiné také na této planetě Zemi v minus 3. dimenzi bytí (negativní světy zóny vymístění) neustále šíříme, živíme a množíme my, lidé, my, vyspělé bytosti. Nemající ani ponětí o tom, KÝM opravdu jsme. NAŠE VOLBA.

Když vezmeme v úvahu humorný fakt (ne však příliš úsměvný vzhledem k současné situaci lidstva), že současné "vyspělé" lidstvo si myslí, že DUŠE je umístěna v MOZKU (učivo předkládané posluchačům pozemských vysokých škol!), pak se dostaneme k tomu, že současné lidstvo zákonitě MUSÍ prožívat něco, co pojmenovalo "duševní problémy". Neboť nic takového neexistuje. V dalším kroku svého vyspělého vývoje pak vyspělé lidstvo omlouvá své negativní skutky těmito problémy a zároveň nedisponuje (ani v rámci své vyspělosti) ničím, co by jej těchto problémů zbavilo. Jak by také mohlo, když neví, co vlastně má. KDE to mají. PROČ to mají. ANI TO, ŽE TO VŮBEC NEMAJÍ.

Ještěři z pekel SLAVÍ a prozatím to vypadá, že lidstvo se baví s nimi...

A tak děkujme alespoň hrstce "vědců" (pseudovědců), kteří se nespokojili s tím málem, co věda v celé své historii dokázala zpryznit a "dokázat" a rozhodli se nespoléhat jen na své fyzické smysly. Ve skutečnosti nedokázali překonat fyzično (přístroje musí opět ukázat jen to, co uvidí naše fyzické oko, abychom to "viděli" a možná, že tomu někdy i uvěřili), ale pokusili se dokázat jediný možný fakt: Původcem všeho, co se kdy dělo, děje a dít bude, je každý z nás.

Pojďme nyní poukázat na historická fakta.

Prvním člověkem, který v roce 1937 vyfotografoval v infračerveném spektru astrální parazity v auře člověka byl JOHANN van POPPEL ve východním Prusku.

Týmu vědců z univerzity v Kapském Městě v Jihoafrické republice se podařil šokující objev. Dostali potvrzení, že naši mysl a tedy i náš život mohou ovládat a ve většině případů ovládají ve velké míře astrální bytosti. Význam tohoto objevu je tak důležitý, že všechny vědecké studie týkající se tohoto výzkumu byly nejen klasifikované jako přísně tajné, ale byla přijatá i opatření na stažení a odstranění všech dříve vydaných publikací s informacemi o tomto výzkumu. Tedy opatření, aby se výsledky výzkumů zatajily. Proto výsledky utajují před masami lidí, protože jsou sami takto negativně ovládáni a tím ze své pozice nijak nepomáhají řešit tento problém lidstva, neboť nejprve by museli řešit svůj NEGATIVNÍ STAV, který je příčinou tohoto negativního ovládání.

 

Široké veřejnosti je dobře známá metoda manželů Kirlianových, kteří mezi prvními získali záběry energetických polí v okolí biologických objektů. Vědci věnující se výzkumům paranormálních jevů nazývají tato pole aurou objektů.

V různých publikacích, od vědecko-populárních až po seriózní vědecké práce, můžeme najít mnoho fotografií těchto energetických polí vyhotovených metodou Kirlian, která umožňuje sledovat dynamiku polí. Existuje poměrně mnoho vědeckých prací, které potvrzují vztah dynamiky těchto polí s psycho-fyziologickým stavem člověka.

Vědecký tým z univerzity v Kapském Městě v sestavě známých vědců s dlouholetou praxí v oblasti výzkumu paranormálních jevů, včetně metody fixace aury, vedl doktor filozofie Ngunga Tobago, který způsobil ve vědeckém světě revoluci v povědomí o významu energetických polí v životě člověka.

Vědci vyvinuli způsoby sledování biopolí a vynalezli přístroj (patent USA pod číslem: US 5, 253 984 B1), který umožňuje nejen sledovat dynamiku aury biologických objektů, ale na základě provedených experimentů umožnil odhalení, které způsobilo utajení celého výzkumu (včetně změny čísel patentů).

Ne náhodou se však některé výsledky studií této skupiny vědců dostaly na veřejnost, vzhledem k tomu, že vědecké metody a nástroje v první fázi výzkumu si vyžádaly zapojení velké skupiny lidí, před kterou výsledky experimentů nebylo možné skrýt.

Tyto výsledky naznačují, že existuje přímá souvislost mezi tzv. astrálními podstatami – bytostmi a člověkem.

Lidem jsou také dobře známé pokusy různých badatelů paranormálních jevů pokoušejících se zachytit na film, fotografii tzv. astrální entity, duši, poltergeist atd. Některé z těchto pokusů byly úspěšné, avšak významní vědci stále zpochybňují realitu těchto výsledků. Lidstvo je takto pomocí malé hrstky významných vědcůnadále udržováno v nevědomosti.

Skupina vědců v Kapském Městě svým výzkumem rozptýlila všechny pochybnosti v této věci, což ve skutečnosti i dokládá fotografiemi získanými pomocí svého patentovaného vynálezu.

Vědci za pomocí vylepšené metody Kirlian byli schopní získat nejen jasný záznam astrálních objektů, ale i studovat jejich dynamické chování, včetně dynamiky emisního spektra a dynamiky tvořících se biopolí astrálních objektů.

Na základě pozitivních výsledků (nálezů) se vědci rozhodli zlepšit metody svého výzkumu, což následně vedlo k objevu, který otřásl vědeckou komunitou. Získané výsledky potvrzují přímou interakci astrálních entit s aurou lidí.

Podrobnější studie dynamiky těchto objektů a jejich interakce odhalila jisté vzorce chování a jejich vztah k lidem. Například byly získány fotografie, kde bylo možno vidět pronikání astrálních entit do aury člověka.

 

Fotografie astrálních entit byly získány na speciálním zařízení v laboratoři, která byla pozměněna (zamaskována) na foto studio. Laboratoř se zařízeními byly umístěny ve známém ateliéru designu a byly tak zajištěny co "nejpřirozenější" podmínky pro vzorek zkoumaných lidí a co nejvyšší reliabilita experimentu.

Další výzkum odhalil, že energetické pole kolem astrálu – astrální entity má proměnlivou intenzitu. Toto zpočátku vědci přisuzovali ke statistické fluktuaci, avšak detailní studie za pomoci počítačem speciálně vyvinutého algoritmu ukázaly jiný výsledek. Zjistilo se, že tyto energetické výkyvy úzce souvisí s bioelektromagnetickou aktivitou mozku člověka, na kterou tyto entity reagují.

(Zdrojem zde umístěných obrázků s klíčovými informacemi i názornými schématy je světelný web: www.vesmirni-lide.cz. Děkujeme za možnost dalšího šíření ve prospěch všech).

 

Vědci tvrdí, že jsou schopni zachytit fáze průniku astrální negativní entity do aury objektu. Z výsledků výzkumu vyplývá, že v první fázi průniku astrální entita synchronizuje své vnitřní rytmy s rytmy “oběti“ a tím získá přístup k auře “oběti“. Po proniknutí do aury – biopole “oběti“ se mění vnitřní rytmy “oběti“ pod vlivem astrální entity!

Komplexní studie za účasti psychologů a psychiatrů prokázaly jasnou souvislost mezi výkyvy energetického pole astrálního parazita a psychofyziologickými reakcemi lidí zapojených do pokusů. Výsledky pokusů byly natolik neočekávané, že došlo k tomu, co je typické pro negativní stav: Celý výzkum (resp. jeho výsledky) byl ihned zařazen mezi záležitosti "přísně tajné".

Informace získané v počátečních fázích výzkumů umožňují vyvodit určité závěry. Ukazuje se, že astrální entity mohou být rozděleny do dvou odlišných typů. Vědci je označili jako “černé“ a světlé-čisté“. Už tyto názvy naznačují charakter entit. Liší se mezi sebou intenzitou světla, spektrálním složením světla a jeho dynamickými vlastnostmi. Vliv těchto dvou typů entit na lidi je také různý.

(Zdrojem zde umístěných obrázků s klíčovými informacemi i názornými schématy je světelný web: www.vesmirni-lide.cz. Děkujeme za možnost dalšího šíření ve prospěch všech).

 

Černé entity například vykazují stálou aktivitu v infiltračních pokusech, v průniku do lidské aury.  Světlé entity  zpravidla takovou činnost nevykazují. Výsledný psychofyziologický stav člověka je odlišný při působení černých a světlých entit. Typický výsledek působení černých je nepřiměřená agrese lidí v neadekvátní situaci.

Obr. Na základě provedených experimentů jasně vyplývá, že mnoho lidí je pod neustálým působením těchto negativních astrálních entit

(Zdrojem zde umístěných obrázků s klíčovými informacemi i názornými schématy je světelný web: www.vesmirni-lide.cz. Děkujeme za možnost dalšího šíření ve prospěch všech).

 

Další údaje získané během výzkumu ukazují, že existuje jasný vztah mezi stabilním psychofyziologickým stavem člověka a “čistotou“ jeho aury, stejně jako i možností průniku negativní entity do této aury. Pro potvrzení (nebo vyvrácení) těchto poznatků byly provedeny statistické analýzy na početných skupinách lidí. Mezi tyto skupiny patřily mimo jiné skupiny politiků, podnikatelů, vězňů. Ve zkoumaném vzorku byli i samotní vědci.

 

Aby nedošlo ke zkreslení výsledků pokusů potřebných pro dokončení studie, tým vědců vydávajících se za reportéry prováděl pomocí zamaskované techniky rozhovory s účastníky experimentu na summitu o udržitelném rozvoji v roce 2002 v Johannesburgu. Otázky položené vzorku zkoumaných osob byly připraveny speciálním týmem psychologů a odborníků dalších vědeckých okruhů.

Výsledky tohoto pokusu vědce překvapily. Zjistilo se, že téměř všichni politici a podnikatelé, kteří se sešli na summitu, jsou infikováni černými astrálními entitami. Počet infikovaných černými entitami ve skupině politiků a podnikatelů byl větší, než jejich počet mezi vězni.

Statistické studie vědců tak potvrdily to, co také duchovně vyspělejší poZemšťané dávno věděli - že převážná většina lidí, včetně samotných vědců a politických hodnostářů, je pod silným vlivem černých astrálních entit, které ovládají jejich mysl a chování!

Je zcela logické (ovšem dle logiky negativního stavu, tedy pseudologiky), že mnozí vědci se později distancovali od svých výzkumů, souhlasili s dalším utajováním a nezveřejněním pravých výsledků výzkumů.

Výsledky vědců z Jihoafrické Republiky potvrzují správnost tvrzení ruského akademika Nikolaje Levašova, který už před mnoha lety vysvětlil ve svých publikacích a na konferencích vliv parazitických astrálních entit nasávajících životní energii člověka. Mezi vlivy, které umožňují průnik do aury člověka a umožňují odebírání životní energie, zařazuje alkohol, narkotika, cigarety, pornografii, nízké pudy, jako např. sex bez lásky, destrukční hudbu, strach, stres a jiné záležitosti, které nám systém každodenně podsouvá. A které tak zhoubně považujeme za reálné a "normální"!!!

Z názorů léčitele:

Nezajímá mě, zda tu sedí nebo nesedí nějaké číslo, avšak výzkum byl překategorizován do „přísně tajný“, takže stopy byly zameteny tak, aby tomu nikdo nevěřil. Za následek to sice bude mít, že skeptici a ateističtí hlupáčci budou mít zase „navrch“, ale to vůbec nic nemění na tom, že jde o realitu, se kterou například my, v rámci dlouhodobého výzkumu změněných stavů vědomí a magické praxe, přicházíme do styku téměř dennodenně. Naše důkazy jsou však „jen“ (trans)empirického charakteru – tedy ne materiálno-vědecké. K té naší praxi: Obsah článku úplně vystihuje podstatu toho, co jsme zjistili i my, a čemu hovoříme transcendentální (astrální) svět, ve kterém žijí mnohé entity – astrálními larvami počínaje a neskutečně vysoce inteligentními (pozitivními/negativními) bytostmi konče. Astrální larvy se přitom jeví jako ty s nejnižším IQ/EQ, přičemž se však živí stejnou potravou – pocity, emocemi a vášněmi – než jejich inteligenčně vyšší sokové, negativní bytosti (historicky nesprávně) zvané démoni. Od nich pochází i pojem „upír“. Zatímco se astrální larvy „jen“ přisávají na energetický obal člověka, démoni, kteří zpočátku působí z dálky – oprese/obsese – je časem mohou napadnout i z jeho vlastního nitra. Bránu do své duše jim přitom otvírá úplná ztráta vůle a energetická nerovnováha. Tomuto vlivu se už hovoří posese (posednutost). V tomto případě „démoni“ už okupují celé mentálně-emocionální portfolio – psychosomatický systém – oběti, která chřadne víc a víc, až poté přichází o fyzickou část existence. My s těmito transempirickými entitami v rámci výzkumu a magické praxe pracujeme jen několik let, zatímco indigenní-přírodní národy – jejich šamani – po tisíciletí. Materiálně orientovaní vědci to však (dosud) považovali za něco nemožné a křesťané za ďábelské. Ve všeobecnosti není žádoucí, jak ze strany negativních astrálních bytostí, tak ze strany ideologie západní civilizace, aby se takové něco bralo jako běžný jev… :-))

(Zdrojem zde umístěných obrázků s klíčovými informacemi i názornými schématy je světelný web: www.vesmirni-lide.cz. Děkujeme za možnost dalšího šíření ve prospěch všech).

 

(Zdrojem zde umístěných obrázků s klíčovými informacemi i názornými schématy je světelný web: www.vesmirni-lide.cz. Děkujeme za možnost dalšího šíření ve prospěch všech).

 

 

ASTRÁLNÍ LARVY (parazité)

Vzhled astrálních larev

 

Astrální larvy mohou mít různé tvary, a mohou nabývat i různé velikosti. Jejich rozměry jsou závislé na jejich síle, čím jsou silnější, tím jsou větší a tím nabývají na samostatnosti, chovají se pudově, utváří si instinkt sebezáchovy.


Mohou vypadat tak, jak by se dalo očekávat - jako veliké larvy, které mají i takovýto "běžný" tvar, jaký známe z živočišné říše. Je to jejich nejčastější forma - jsou to směsice různých šmouh. Jeví se jako šmouhy v aurickém obalu člověka. Další možností jejich vzhledu je tvar víru (např. se takto hodně vytváří u kuřáků). Často se jeví také jako obláček mlhy, ve kterém na nás zlostně mrkají stovky malých očiček atd.... Tvarů je hodně, stejně jako závislostí a negativních myšlenek a představ. Pouze ovládáním svého myšlení (již pouhá myšlenka je tvůrčí a má tedy obrovskou sílu) můžeme odlákat astrální parazity a neumožňovat jim množit se a přiživovat se na nás. VŠECHNO je "POUZE" VOLBA KAŽDÉHO ČLOVĚKA. 

Život larvy

Každá larva má tak dlouhý život, jak dlouho a intenzivně ji její tvůrce podporuje a oživuje. Astrální larva je udržována při životě naším opakovaným vysíláním konkrétní negativní (nepravé) myšlenky a neustále tak roste, zvětšuje se. Obzvláště se larvám daří, pokud jsou naše myšlenky podpořeny, umocněny emočními pohnutkami. Z pocitové oblasti tvůrce se do života larvy začínají postupně indukovat detaily z tvůrcova přemýšlení a larva tak dostává své vlastní poslání. Časem může "vědomí" larvy prožívat pocit vlastního bytí a snahu o realizaci, uplatnění se. Každá larva se snaží dosáhnout určité samostatnosti a nezávislosti, aby nebyla připoutaná ke svém tvůrci. Chová se tedy podobně jako parazit. Živí se vitalitou tvůrce, jeho energií (pravou energií - tedy kosmickou, ŽIVOTNÍ, nikoli výživovými látkami ze stravy, případně produkty metabolismu tkání fyzického těla jako například viry a bakterie - tedy hmotné, fyzické částice). Parazit doprovází svého dárce a tvůrce na každém kroku a zároveň ho nabádá k produkci představ, myšlenek či k jednání majících odpovídající, tedy negativní vibrační potenciál, energii destruktivní. Larva ponoukáním svého tvůrce dále roste a její život tak nabývá na důležitosti, stále více ovlivňuje tvůrcův život.

Člověk silně ovládaný negativním stavem (v současnosti 98% obyvatel Země) živí v průměru 3- 5 astrálních parazitů na svých tělech. Čím více poZemšťan podléhá ve svém jednání negativitě a je tak zdrojem nízkých, hrubých vibrací, tím více parazitů se ho drží. Lidé mohou hostit i deset parazitů, přesně podle jejich duchovní úrovně, resp. negativnímu způsobu života.

Jak bylo uvedeno výše, hrubé, negativní vibrace (energie) pocházející primárně z negativních myšlenek (dále emocí a následně pak jednání) oslabují auru dotyčného člověka a v podstatě OTEVÍRAJÍ dveře klepajícím a čekajícím astrálním parazitům (duchům).

Astrální parazité, larvy jsou spjaté a doslova vděčné za jakýkoli zvyk, resp. zlozvyk, kterým mohou lidé "trpět", na kterém lidé ulpívají v domnění, že "to už jinak nejde", "já takový jsem", "bez toho bych nemohl žít", "to už mám v genech". Ano, tito lidé si ani neuvědomují, jakou "pravdivou lež" vlastně říkají, jak přesně považují své negativní zlozvyky za životně důležité, stejně tak jako přežívání astrálních larev na sobě. Přesně podle plánů Pseudotvůrců a jejich produktů - astrálních parazitů. Bez lidského negativního myšlení a jednání, bez živení jeho negativních emocí a všech druhů negativních energií by nepřežili jeho astrální parazité. A TO OBA DVA NEDOVOLÍ. OBA BY SE OKRADLI O PŘÍPADNÉ VÝHODY, POŽITKY, KTERÉ JIM TENTO ZLOZVYK nebo NEGATIVNÍ MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ PŘINÁŠÍ, nemyslíte, přátelé? Jenže tito nevědomí lidé neví, že tyto "požitky" a výhody pseudofungují pouze DOČASNĚ. A SE ZTRÁTOU VÝHOD, KTERÉ VE SKUTEČNOSTI NIKDY NEEXISTOVALY.

 

Astrální larvy se rozlišují na kategorické a sanegorické.

Larvy kategorické

Tyto larvy většinou bývají odrazem špatných lidských myšlenek a skutků - jsou zhmotněním našich zlozvyků a v podstatě velmi své tvůrce - tedy nás - negativně ovlivňují. Svádí nás k uskutečňování dalších a dalších špatných skutků, na kterých se přiživují.


Lidé si je přitahují sami, a to svými zlozvyky. Například již "chronický" příklad - kouření. Kuřák má po delší době na cigaretách určitou závislost - tedy že bez nich se cítí nesvůj, může mít určité stavy podobné abstinenčním příznakům, může ho bolet hlava, být nervózní, v horších případech trpí konkrétními symptomy odrážejícími narušení nebo již poškození té či oné tkáně, orgánu... Víme, co tyto stavy vyvolává? Proč ten člověk chce další cigaretu? Co ho nutí sáhnout po krabičce a zapálit si? Je to snad jeho vlastní vědomí? Není, známe plno lidí, kteří tvrdí, že chtějí přestat a nemohou. Proč tedy? Protože si vytvořili svým zlozvykem kategorickou astrální larvu, jejíž existence závisí na tom, že ten daný člověk bude kouřit - to je také příčina, ze které ona larva vznikla. Pokud se zlozvyk stane zvykem, bez kterého bychom si nedovedli představit život - potom jsme larvě podlehli a ona nám přerostla přes hlavu.

 

Člověk závislý na alkoholu - také pije proto, že "hostí" larvu, která se přiživuje na jeho závislosti. Bez alkoholu by larva nemohla existovat, a proto u člověka vyvolá závislost, aby mohla dále existovat. Člověk, který propadne pití, málokdy přestane ze své vlastní vůle. Larva z něj saje (a to doslova) jeho psychickou energii a vitální sílu a nutí ho dále v pokračování jeho zlozvyku. Neléčená závislost často končí smrtí jedince nebo těžkým poškozením organismu.

 

Drogy - uživatel drog jim podlehne velice rychle, namlouvá si zpočátku, že vše je pod kontrolou. Po prvních dávkách se utvoří silná larva, která je čím dál tím silnější, a od svého tvůrce žádá další příděl. Věda si tohle vysvětluje na základě toho, že drogy ovlivňují vědomí a vzniká závislost na základě fyzických a psychických potřeb, uměle vytvořených konkrétní chemickou látkou.

 

Vyvstává zde otázka, co se stane s larvou, když se daný člověk podrobí například léčení své závislosti. Larva existuje i nadále, ale něco ji od svého tvůrce dělí - je to jeho vědomí, které nabylo opět určité samostatnosti a uvědomuje si, že to, co dělal je špatné. Čím více si toto člověk uvědomuje, tím více se od larvy oprošťuje, larva slábne, až se nakonec rozplyne.

 

Larvy sanegorické

Tyto larvy například provází určité pozitivní činnosti či koníčky, kterými se rádi zabýváme. Vzbuzují v nás další zájem tyto činnosti vykonávat a pomáhají bojovat i s larvami kategorickými.

 

 

Jak se osvobodit od astrálních parazitů

 

Odpověď je jednoduchá, přátelé, a přesto pro mnohé tak nepochopitelná či nedosažitelná - stejně tak, jako PRAVDA. Jedině láskyplným, pozitivním životem se lze zachránit od všeho negativního, tedy i od astrálních parazitů. Láska a pravda přebíjí vše negativní, vše, co nepochází od Stvořitele Nejvyššího. Astrální parazité přežívají skrze ty, kteří je živí svými negativními energiemi nejrůznějšího druhu. Negativní entity si takto skrze lidské bytosti realizují své negativní cíle, resp. plní úkoly a cíle svých vůdců - PSEUDOTVŮRCŮ (blíže viz záložka Pseudotvůrci).

 

Nejdůležitější pro každého poZemšťana tedy je vydat se po duchovní cestě směrem vzhůru. Nastoupit tuto cestu a jít, bez ohledu na negativní stav, bez ohledu na jeho sílu, která se často falešně jeví jako všemocná a nepřekonatelná.

Na své cestě ke Stvořiteli Prvotnímu Všeho a Všech se budete, přátelé, zbavovat tíhy vlastních negativních myšlenek, slov, činů a budete se také uzdravovat. Budete stále méně a méně ovládáni negativními entitami a Pseudotvůrci budou mít více a více práce s tím, jak Vás dostat zpět k sobě, do pekelných světů. Vy však projdete touto zkouškou, vy jste rozhodnutí NEUHNOUT ANI O PÍĎ z cesty Domů. Proto DOJDETE. Čistí, průzrační a svobodní. DOKÁŽETE TO. MOC JSTE SI TO PŘÁLI před svou inkarnací tady na Zemi. VŽDY JSTE VĚŘILI, že to DOKÁŽETE. Věřili jste, že se VRÁTÍTE ZPÁTKY DOMŮ.

Pokud člověk stoupá výše a výše na své duchovní cestě, pokud touží vědomě a upřímně prožívat život v lásce a pravdě, pak navíc také dostane POMOC. Andělé Světla (pozitivní vesmírné civilizace) a Stvořitel Prvotní Všeho a Všech Vám také pomohou postupně odstraňovat astrální parazity, podle vaší aktuální duchovní úrovně. Pokud bytost lidská stoupá duchovně vzhůru, pokud se vrací zpět, tedy k pozitivnímu životu a pravému bytí, pak si postupně odblokovává svůj čakerní systém a tím může nabízenou pomoc také přijímat. 

 

Aura a čakry

Každá lidská bytost má v okolí svého fyzického těla auru, řekněme jemnohmotný obal pozitivní energie, která tuto bytost chrání před energiemi opačného charakteru, tedy negativními. Aura chrání člověka před vším negativním, je to totiž čistá a ryzí životní energie Stvořitele Prvotního Všeho a Všech, která odpuzuje vše, co nesouhlasí s její pozitvní podstatou. Aura tedy dokáže ochránit bytost také před astrálními parazity. Auru tvoří ASTRÁLNÍ neboli MENTÁLNÍ těla bytosti. Každé toto astrální tělo je "napojeno" na konkrétní energetické centrum, tedy čakru lidské bytosti.

Každý člověk má 12 těchto astrálních (mentálních) těl, stejně jako čaker. Sedm čaker se nachází na lidském těle, 8. čakra (čakra TVOŘENÍ) se nachází přibližně 30 až 80 cm v okolí hlavy. 9. čakra je čakrou PROPOJOVACÍ, nachází se dočasně rozvněž ve vzdálenosti kolem 50 cm od hlavy. Dočasně proto, protože až dojde k jejímu odblokování (záleží na každém člověku, kdy a zda-li vůbec k tomu dojde) a až se plně otevře, pak se od těla odpoutá a uchytí se v atmosféře, aby mohla sloužit jako propojovací kanál mezi tělem, resp. jeho osmi čakrami a čakrami ostatními, které jsou ukotveny ve Vesmíru. 

10. čakra se pak nachází v oblasti našeho Slunečního systému, 11. čakra je ukotvena v naší Galaxii - Mléčné dráze a 12. čakra pobývá v samotné hloubi nekonečného Vesmíru.

Pokud má tedy člověk otevřen celý svůj čakerní systém, pak je napojen na Vesmír a jeho PRAVÝ život, jeho tvoření a prostřednictvím 10., 11. a 12. čakry komunikuje s vesmírnými bytostmi - Anděly Světla a Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Získává tak cenné, životně důležité informace od bytostí nejvyšší duchovní úrovně. Získávané informace mají  zásadní vliv na duchovní vývoj samotného jedince a také mohou mít rovněž zásadní vliv na pomoc bližním v jejich nelehkém životě tady na planetě Zemi v zóně vymístění.

Pokud má člověk odblokované, tedy funkční všechny čakry a splnil si své pozemské poslání, má parametry na převibrování do 5.dimenze planety Země i s fyzickým tělem.

 

Pokud má ovšem člověk otevřený čakerní systém jen částečně (což je u převážné většiny - 98% obyvatel planety Země), pak životní energie od PSVV (Prvotního Stvořitele Všeho a Všech) nemůže těly dostatečně proudit. Většina pozemšťanů má (na základě svého negativního způsobu života a nezájmu poznat jedinou PRAVDU) otevřenu jednu, nanejvýš dvě čakry (platí pro přibližně 92% lidí, staří lidé už mívají otevřenu jen první čakru - čakru přežití - ale i ta se s ubývající vůlí žít (často v důsledku špatného zdravotního stavu) postupně uzavírá. (Jakmile dojde k uzavření i této první čakry, pak člověk umírá, tedy opouští své fyzické tělo). Pokud tedy člověk nemá dostatečně otevřen čakerní systém, pak nemá odblokována ani astrální těla, která potřebuje ke svému plnému žití a dalšímu rozvoji. Znamená to také, že nemůže prožívat život v plném zdraví, štěstí, radosti a rovnováze. Astrální těla jsou pro každou lidskou bytost a její duchovní růst velmi důležitá, jelikož ve spánku tato astrální těla cestují po nekonečném Vesmíru a vzdělávají se (toto vědění pak člověku pomáhá v jeho duchovním rozvoji). Astrální těla člověka mohou cestovat pouze do té vesmírné úrovně (dimenze), jaká odpovídá jeho vlastní duchovní úrovni. Nemohou cestovat výše (lze jen o nepatrný kousek výše), neboť by to pro samotnou duši nemělo žádný význam, nepochopila by nic, co by mohla, v ničem by jí to nepomohlo. Navíc to není ani "technicky" možné, neboť v tomto procesu musí jít o soulad vibrací navštívené astrální dimenze s těly cestující bytosti. Do nižších duchovních úrovní cestovat bytost astrálně může, spoustu informací se takto může dozvědět a touto cestou pochopit a v mnohém se poučit. Neexistují žádné "nesmyslné"  nebo "náhodné" sny, jsou to vždycky prožitky vlastních astrálních těl, které se vzdělávají přesně podle dosažené úrovně v tomto pozemském životě. Pokud se člověku zdají některé sny nesmyslné, chaotické, nebo na ně ihned zapomene, je to z toho důvodu, že jsou záměrně zablokované, zakódované. Dotyčný člověk ještě zatím není připraven je přijmout a pochopit ve prospěch svého vlastního duchovního růstu. Čekají tedy na Vaše probuzení, přátelé. Na vaši touhu vrátit se tam, odkud pocházíte. Čekají, až vy sami to budete chtít.

Tak tedy, přátelé, nejlepším řešením v souvislosti s odstraněním astrálních parazitů je vědomá práce na SOBĚ SAMÉM.

Budovat a pěstovat v sobě POZITIVNÍ STAV. V pozitivním stavu nemají astrální parazité místo, neboť jemnovibrační – pozitivní energie je odpuzují. Jemnovibrační, pozitivní energie je doslova NIČÍ, ZABÍJEJÍ, ROZPOUŠTÍ. ROZKLÁDAJÍ JE. Larva tak ztrácí zdroj své výživy, bude čím dál více slábnout, až postupně zmizí.

A VY SE DOSTANETE BLÍŽE SVÉMU VYSNĚNÉMU CÍLI....

(O budování pozitivního stavu v sobě doporučujeme přečíst literaturu "Duchovní cesta". Na všechny další související okolnosti se můžete rozpomenout v další světelné literatuře nebo Vám rádi pomůžeme také my při osobním setkání nebo na přednáškách).

 

Milí přátelé,

patříte k těm, kteří cítí PRAVDU.

Pokud ji chcete také PROŽÍVAT, pak se rozpomínejte dále a dále na vše, co jste vždycky věděli.

Vaše čisté, pozitivní myšlenky nabité energií LÁSKY a PRAVDY Vám pomohou na cestě Domů.

S láskou k PRAVDĚ

Ema a Auron

Zdrojem zde umístěných obrázků s klíčovými informacemi i názornými schématy je světelný web: www.vesmirni-lide.cz.

Děkujeme za možnost dalšího šíření ve prospěch všech.

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...