Milí přátelé,

 

jak už jste poznali, z pozice pozitivního stavu, tedy z pozice PRAVDY - vaší vlastní PODSTATY, není otázka, na kterou by jste neměli nebo nemohli znát odpověď. V pravém světě neexistuje nic tajného, nic nedostupného, nic zakázaného. Každá vaše otázka BUDE zodpovězena, ať už k tomu dojde kdekoli a kdykoli. Co se týče času (který existuje pouze v této pozemské pseudorealitě), je jen NA VÁS SAMOTNÝCH, KDY své odpovědi poznáte. Co se týče tohoto pozemského života zde na Zemi (záporná dimenze dočasně aktivované zóny vymístění, temné světy pseudotvůrců), každá lidská bytost poznává pravdu o sobě samém a o veškerém životě do úrovně svého duchovního porozumění, resp. svého duchovního vývoje.

Vše je tak v naprostém souladu s Nejvyššími zákony Lásky - zákony Stvořitele - zákony věčného života, tedy naší vlastní svobodnou vůlí.

Ten, kdo pravdu opravdu a upřímně hledá, VŽDY ji najde. Ostatně NENÍ co HLEDAT, protože DUŠE nezná nevědomost, nezná hledání pravdy. Naše vlastní PODSTATA Pravdu zná. Jak by ji mohla neznat, když je jí samotnou...?

Pokud ještě nejste ve spojení se svou vlastní podstatou, se svou Duší, pak vám mohou k jejímu oslovení pomoci vzpomínky, jež nabízíme na tomto webu formou nejrůznějších sdělení a témat, které mají jedinou souvislost: VAŠI VLASTNÍ PODSTATU. PODSTATU VEŠKERÉHO BYTÍ.

S velkou pravděpodobností jste nedávno začali s velkolepým dílem na sobě samých, které jste si naplánovali na svou pozemskou pouť.

Jsme rádi, že můžeme podpořit Vaši upřímnou snahu poznat, tedy znovu obnovit vaši znalost odpovědí na Vaše otázky, ať jsou jakékoli.

 

Je možné, že vaše POZNÁNÍ Pravdy proběhne skrze či s pomocí některých informací ze světelných knih, které Vám právě tady nabízíme. Knihy najdete přibližně rozděleny podle témat, kterými se zabývají. Snadněji tak můžete najít právě tu SVOU, na kterou vás vaše Duše NE NÁHODOU směruje.

Nebude náhoda, že ji NAJDETE.

 

Přístup k literárním zdrojům

 

V rámci seznamování lidských bytostí se světelnou literaturou a zkoumání dostupných světelných zdrojů je důležité mít na mysli, že pravdivost sdělení přijímaných pozemšťany (a zpracovaných do jednoho konkrétního literárního zdroje) na naší planetě Nula, v zóně vymístění nedosahuje nikdy sta procent. Nemůže. Pozemský člověk (byť pozitivní, v plné komunikaci s Anděly Světla a Nejvyšším) přijímající sdělení ve hmotném světě a v hmotném těle, v zóně vymístění, je VŽDY ovlivněn vnějšími, hmotnými okolnostmi a omezeními negativního stavu, jehož produktem sám je. Lidé, kteří jsou schopni komunikace s pozitivními světelnými bytostmi (nebo také s Pánem Ježíšem Kristem), se nacházejí na různém stupni své životní duchovní cesty. Míra jejich duchovního porozumění se přímo odráží v kvalitě přijímaných sdělení. Komunikující člověk tak může vkládat (vědomě či nevědomě) do přijímaných sdělení své vlastní myšlenky, hodnotové orientace a názory a tím ovlivňuje pravdivost přijímaných a následně předkládaných sdělení. Tato skutečnost často pramení z chybného rozlišení pravosti přijímaných informací a také z nepochopení toho, co jim je sdělováno. Nezapomínejme, že také v okamžicích komunikace pozitivních pozemšťanů s bytostmi z vysokých duchovních sfér jsou v plné pohotovosti také negativní entity, pro které je tato činnost pozitivních lidí na Zemi trnem v oku. Člověk přijímající světelná, duchovní sdělení je tak vystaven negativnímu ovlivňování a ovládání negativních entit, které pro tento účel používají zcela specifické prostředky a metody.

 

Komunikace s pozitivními duchovními světy (a veškerý příjem informací) je možná jednak prostřednictvím otevřené čtvrté (srdeční) čakry (niterná komunikace v duchu, u mnohých lidí je nutné tuto čakru nejprve odblokovat a otevřít), nebo prostřednictvím sedmé čakry (temeno hlavy). Komunikace probíhající skrze sedmou čakru pak může probíhat jednak ve formě niterné komunikace (v duchu), ale také ve formě slyšitelného hlasu.

Pokud člověk komunikuje s duchovními světy přes čtvrtou, srdeční čakru, negativní entity nemohou do této komunikace vůbec nijak zasahovat, neboť srdeční čakru - pokud je již plně otevřená, odblokována - nemohou již nijak ovlivnit, nemohou s ní a skrze ni pracovat (zničili by sami sebe, tím, že by popřeli svou negativitu a použili k čemukoli nutnou energii Lásky, která se absolutně neslučuje s jejich opačnou vibrační energetickou kvalitou). Naopak komunikace skrze 7. čakru, která je možná jak formou hlasu neslyšitelného - niterného (v duchu), tak také slyšitelného, a je riziková z pohledu možnosti napojení negativních entit. Tyto negativní entity se během komunikace intenzivně pokouší měnit, překrucovat, prznit a znehodnocovat vše, co přichází ze strany Světla, vkládají do tohoto procesu své pseudoinformace, aby člověka zmátly a ovládly. Pro takto komunikujícího člověka je pak velice obtížné (především pro "začátečníky") rozlišit sdělení přicházející z nebeských světů od těch ze světů pekelných. Slyšitelný hlas pak také člověku nijak nepomáhá v rozlišení PRAVOSTI sdělení a jeho ZDROJE, neboť negativní entity jsou velice vychytralé a neváhají použít všech dostupných prostředků pro napojení se a předávání svých negativních, falešných pseudoinformací, aby komunikujícího člověka zmátly, aby přehlušily Pravdu svými falešnými informacemi.

Lidé, jež jsou v počátcích své niterné komunikace s duchovními světy, stěží rozeznávají informace Pravé od těch falešných, od lží. Často pak ve svých pochybnostech a váháních přidávají do přijímaných sdělení své myšlenkové produkty, pocity, názory, zkušenosti a pochybnosti (často je to také tím, že přijímaným sdělením - z pozitivních světů - moc dobře nerozumí), které jsou příčinou následného zprznění, převrácení a změn, které zapracovávají do takto přijímaných sdělení. V případě jejich následného šíření "ve jménu Světla" tak dochází k závažným nepochopením klíčových událostí života každého člověka, veškerého bytí vůbec a k předávání falešných poselství, která páchají další a další zla nejen na Zemi, ale také v dalších oblastech zóny vymístění.

Z výše uvedeného je zřejmé, že informace z pozitivních, vysokých duchovních světů, přijaté a poskytnuté pozemskými příjemci či zprostředkovateli, nejsou nikdy stoprocentně pravdivé, pokud jde o jeden literární zdroj, do kterého tito pozemšťané přijaté informace zpracují. Jednoduše řečeno, žádný jeden literární zdroj neobsahuje nikdy úplnou pravdu. To je fakt.

Je proto nutné vždy studovat více zdrojů světelné literatury a nalézat ty informace, které nejsou zcela přesné ve zdrojích ostatních (to jsou ta procenta nepravdivosti, jimiž vždy disponuje každá světelná literatura). Je proto zapotřebí vaše vlastní, aktivní práce světelná, abyste nalézali jednotlivé díly mozaiky tvořící pravdu, jež bude úplná, pro konkrétní úroveň bytí. V této souvislosti také upozorňujeme na klíčovou činnost, která vám umožní Pravdu poznat - VYCIŤOVÁNÍ. Především vaše vlastní niterná komunikace a vyciťování pravdivosti informací vám umožní poznat Pravdu a procítit, že jste ji VŽDYCKY ZNALI.

Stoprocentní pravda je vyjádřením rozdílné duchovní úrovně bytostí v rámci dimenzí bytí a tak je také předkládána Nejvyšším

 

Hledáte-li jako lidská bytost pravdu o podstatě bytí, máte vždy možnost ji poznat, a to do úrovně až sta procent co do souvztažnosti s úrovní bytí, s dimenzí, v jaké se právě v rámci své inkarnace sami nacházíte. Vaše poznání duchovních zákonitostí je v souladu s naplněním poslání vaší vlastní inkarnace, v tomto případě zde na Zemi, je to nezbytná součást vašeho duchovního růstu, pokud jste se rozhodli nastoupit cestu ven ze zajetí negativního stavu, do nějž jste se dobrovolně narodili. Objevení, resp. rozpomenutí se na Pravdu je nezbytným předpokladem pro splnění vašeho POSLÁNÍ, neboť bez poznání Pravdy nemůžete naplňovat účel své pozemské inkarnace zcela, ba ani vědomě.

 

Stoprocentní pravdu se každý člověk dozvědět MŮŽE, i zde, na naší planetě Zemi, planetě Nula, planetě v pekelných světech zóny vymístění. Jak už jsme zmínili, je to pravda, která odpovídá úrovni dimenze, v níž se nacházíme. I na této vibrační (nízké, negativní) úrovni zde na Zemi máme jako lidské bytosti vždy přístup ke stroprocentní pravdě, co do našich možností chápání, přijetí a respektování. Znalost pravdy na konkrétní úrovni bytí je NEZBYTNÁ pro SAMOTNÝ VÝVOJ BYTOSTÍ, který je smyslem bytí. Přítomnost této stoprocentní pravdy a možnosti se k této pravdě "dostat" jsou proto klíčovými aspekty (zaručenými Nejvyšším) pro přežití bytostí na té či oné úrovni.

 

Stvořitel Prvotní Všeho a Všech (Pán Ježíš Kristus) jako JEDINÝ ví, na jaké místo, kdy a v jakém rozsahu vyjevit Pravdu. Jeho ABSOLUTNÍ VĚDOMÍ, včetně vědomí o tom, na jakém stupni duchovního vývoje se bytosti rozdílných dimenzí Vesmíru nacházejí, určuje, v jakém rozsahu, formě a za jakých podmínek jim bude pravda vyjevena. Příležitost pravdu poznat však mají VŽDY. Každá bytost má SVOBODNOU VOLBU veškerých okolností svého vlastního bytí, včetně toho, jestli si SVOBODNĚ ZVOLÍ Pravdu poznat.

Je zřejmé, že Pravda se na naší planetě Zemi, jež je pod nadvládou negativního stavu, nenosí natolik zřetelně, abychom ji běžně viděli, slyšeli, mluvili... abychom jí prožívali. Jsme součástí NEGATIVNÍHO STAVU, jež vládne na Zemi, a pokud se přece jen některý člověk rozhodne pro Pravdu, musí ji také SÁM, svým vlastním úsilím rozeznat a poznat.

Klíčovým předpokladem pro poznání Pravdy, ať už je předkládána kdekoli ve Stvoření, je upřímná snaha a nezištná touha se k této pravdě dostat. Nezapomínejme, že sami jsme zavrhli Nejvyššího (jinak bychom teď nežili v zóně vymístění) a pouze naše práce na sobě, naše duchovní uvědomění, vědomý duchovní růst a zvládání životních zkoušek (jednou z nich je také aktivní hledání pravdy VYCIŤOVÁNÍM A NITERNOU KOMUNIKACÍ nebo reakce na přítomnost či zjevení Pravdy v nejrůznějších životních událostech) jsou nezbytné pro naše probuzení, naše vysvobození z negativního stavu a pro náš návrat do Pravého Stvoření.

 

Upřímná touha a Láska ke Stvořiteli vás k Pravdě přivede VŽDY

 

V podstatě jsou dvě možnosti, jak se k Pravdě může člověk více či méně uvězněný v negativním stavu na Zemi propracovat.

Na počátku cesty za poznáním stojí vaše upřímná, nezištná touha po poznání Pravdy. Tato touha vyvěrá z hloubi vašeho srdce a je vyjádřením vaší nezištné Lásky ke Zdroji života - Stvořiteli Prvotnímu Všeho a Všech, nyní již Pánu Ježíši Kristu (blíže viz. Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, nebo záložka Zrada křesťanství).

Intenzivní a upřímná práce na sobě samém umožňuje duchovní růst, který jde ruku v ruce s rozvíjením schopnosti vyciťování Pravdy a niternou komunikací se svou duchovní podstatou, s vaší pravou Niternou myslí. Vaše pravá Niterná mysl Pravdou JE. Ostatně můžete se jí zeptat. Vaše nejčistší myšlenky, nejčistší pocity a vaše upřímnost vám umožní poznat Pravdu způsobem a ve formě, jaké jsou pro vás nejvhodnější.

Možností této niterné komunikace je komunikace s vysokými duchovními bytostmi (Anděly světla) a samotným Stvořitelem Prvotním Všeho a Všech, kteří si nepřejí nic než vám tuto Pravdu připomenout a umožnit opět poznat.

Komunikace s Vesmírnými přáteli, Anděly Světla, může být také součástí vašeho osobního, fyzického setkání s nimi. Přátelé z Vesmíru po celou historii lidstva na Zemi navštěvují pozemšťany, navazují s nimi přátelství a předávají jim klíčová sdělení nejen o možnostech jejich záchrany ze spárů negativního stavu.

Druhou možností, úzce svázanou s tříbením schopnosti niterného vyciťování, je - jak jsme již zmínili - poznávání Pravdy skrze prostředky a možnosti vnějšího světa. Skrze studování světelné literatury (s co nejvyšší pravdivostí), vyciťování nepravdivých údajů z nich a následným dohledáváním chybějících článků v mozaice Pravdy lze dosáhnout poznání plné Pravdy, odpovídající možnostem dané dimenze bytí. Tento způsob je rovněž náročný na vyciťování, člověk na počátku své duchovní cesty (svého duchovního růstu) jen těžko rozlišuje pravdivé a nepravdivé údaje byť klíčových světelných zdrojů. Jedná se většinou o chyby v samotných detailech nejrůznějších událostí a sdělení, o nichž nemá tento člověk (se svou zprněnou, geneticky zfabrikovanou pseudomyslí) většinou žádné znalosti ani povědomí.

Jak jsme již zmínili výše, žádný literární (ani světelný literární) zdroj není vyjádřením stoprocentní pravdy. Při tomto způsobu poznávání Pravdy (z dostupné světelné literatury) je nutné skládat její jednotlivé části, zjevené tam či jinde, rozlišovat informace, s nimiž se ztotožňujete, od těch, které vám nějak vnitřně "nesedí" (pozor na rozumové přijímání informací, myšlenky nepravé vám mozek předkládá jako ty, které máte přijmout za pravdivé, neboť mozek umí pouze předkládat přijímané myšlenkové impulsy, bez ohledu a bez rozlišení jejich pravosti či nepravosti. Proto konečné rozlišení pravdy od lži musíte vykonat pouze vyciťováním!) Při práci se světelnými literárními zdroji je nutné vycházet z více zdrojů, vyciťovat a "slepovat" tak mozaiku Pravdy.

K této činnosti člověk hledá všemožné dostupné zdroje. Proto jeho životní kroky, jež činí na cestě k hledání Pravdy skutečně upřímně, s vírou v úspěch a s pokorou, jsou Stvořitelem Prvotním Všeho a Všech směrovány například také ke světelným vyslancům - pozitivním lidem inkarnovaným z Nebe, kteří se rozpomenuli na své poslání a jsou těmto hledajícím lidem nablízku a připraveni pomoci. Upřímně a nezištně hledající člověk vždy najde někoho či něco, kdo (co) mu může pomoci zodpovědět jeho otázky po smyslu bytí a nejvyšší Pravdě. Stvořitel Prvotní Všeho a Všech je zárukou toho, že v každé době je také na naší Zemi inkarnován dostatečný počet bytostí světla z Nebe - "obyčejných lidí z masa a kostí", kteří jsou posly Světla a Nejvyšší Pravdy a ke kterým hledajícího člověka rád nasměruje.

 

 

NEJVYŠŠÍ PRAVDA NEMŮŽE BÝT ZJEVENA V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ

 

Pokud jde o pravdu NEJVYŠŠÍ, tedy o Pravdu Absolutní, Nejniternější, jež je nejčistší podstatou veškerého Stvoření, mějte neustále na mysli, že se nacházíme v zóně vymístění, v pekelných, negativních úrovních světů z dílny pseudotvůrců, na PLANETĚ NULA, kde NENÍ MOŽNÉ PŘEDLOŽIT PŘÍMO (na jedno místo) NEJVYŠŠÍ PRAVDU v celé své podobě a síle. Důvodů je několik.

Zmiňujeme jeden z nich:

Stvořitel Prvotní Všeho a Všech nevyjeví ze závažných a životně důležitých (pro veškeré Stvoření) důvodů Nejvyšší Pravdu do zóny vymístění, kde vládne NEGATIVNÍ STAV. Znamenalo by to KONEC NEGATIVNÍHO STAVU, protože tato maximální dávka a síla POZITIVITY, pozitivní energie ve formě Nejvyšší Pravdy se všemi jejími projevy, v podobě náhlého vniknutí Pravdy do pekelných světů by měla jediný, drtivý následek - explozi protichůdných energií a UKONČENÍ EXISTENCE NEGATIVNÍHO STAVU ve všech pekelných světech a dimenzích (naprosto celé zóny vymístění). NEJVYŠŠÍ však nemůže (zákon svobodné volby veškerého Stvoření, včetně respektování PODMÍNEK, KTERÉ BYLY STANOVENY PŘI aktivaci NEGATIVNÍHO STAVU PRO JEHO DOČASNOU EXISTENCI) takto zasáhnout do svobodných voleb veškerenstva tímto způsobem.

Znamenalo by to PŘEDČASNÉ UKONČENÍ negativního stavu, který by tak NEDOSÁHL SVÉ PLNOSTI a NEPOSKYTL by tak odpověď na KLÍČOVOU OTÁZKU, jež byla při aktivaci negativního stavu položena (a jejíž odpověď byla Stvořitelem veškerému Stvoření zaručena).

(Bližší informace k aktivaci negativního stavu, podmínkám jeho existence a okolnostem jeho dočasného trvání doporučujeme klíčovou světelnou knihu Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, dále knihu Kdo jsi a proč jsi zde? a dále záložky tohoto webu - Lidská duchovnost, Proč jsou problémy a nemoci, Pravý život a další).

Uvědomme si, že ABSOLUTNÍ PRAVDA JE ABSOLUTNEM VEŠKERENSTVA a má odpovídající vibrační parametry, tak, jako vše, CO TOUTO PRAVDOU JE - tedy vše, co EXISTUJE. (Pojem "absolutní" je vyjádřením přirozenosti Nejvyššího, obsahuje v sobě veškerou relativitu, neustálý, nikdy nekončící vývoj, změnu, proměnu, progresi všeho, čemu říkáme "neměnné", "stálé". Nic neměnného, stálého, stagnujícího NEEXISTUJE (blíže k tomuto také v záložce "Lidská duchovnost")).

MŮŽE BÝT PŘÍSTUPNÁ POUZE TAM, KDE VLÁDNOU ODPOVÍDAJÍCÍ, stejné VIBRAČNÍ PARAMETRY a kde MŮŽE BÝT PLNĚ POCHOPENA A RESPEKTOVÁNA. JEDINĚ TAM MŮŽE BÝT také PROŽÍVÁNA.

VYJEVENÍ NEJVYŠŠÍ PRAVDY DO ZÓNY VYMÍSTĚNÍ BY ZNAMENALO ZÁSAH DO SVOBODNÝCH VOLEB BYTOSTÍ, KTERÉ SI VYBRALY V TÉTO PRAVDĚ NEŽÍT. Způsobilo by naprostý energetický "kolaps" žijících bytostí. Nízká duchovní úroveň většiny lidských bytostí (zde na Zemi v zóně vymístění), by neumožnila Nejvyšší pravdu přijmout, pochopit ji, sdílet ji. Tedy ani prožívat.

S tímto naším pozemským životem je úzce spjato také zapomnění klíčových aspektů našich minulých životů a záměrné uzavření PŘÍMÉHO přístupu k Niterné mysli Nejvyšším. Toto vše učinil NEJVYŠŠÍ v NAŠEM VLASTNÍM ZÁJMU. V ZÁJMU SPLNĚNÍ NAŠÍ POZEMSKÉ MISE. V ZÁJMU NAŠEHO VLASTNÍHO DUCHOVNÍHO RŮSTU, po kterém tolik toužíme. (Nebyli bychom zde na Zemi, kdybychom nepotřebovali pracovat na svém duchovním růstu, zbavit se svého duševního zatížení, napravit své chybné volby předchozích životů, splnit si své poslání, resp. kdybychom se nechtěli vrátit zpět Domů, tedy do Nebeských světů našeho milovaného Stvořitele. Otevření nepřímého přístupu ke své Niterné mysli a vědomá Niterná komunikace je smyslem a cílem pozemského života každého z nás. Kdo tohoto cíle zde na Zemi dosahuje, můžete sami poznat ze stavu planety Země a jejích hostů, nás lidí, v aktuální době - době konečné devastace všeho živého, včetně planety Země, samotnými lidmi.

STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH vyjeví na každé úrovni Stvoření takovou míru Pravdy, jejíž poznání (jež je vždy svobodnou volbou každé bytosti) umožní maximální možný vývoj v žijících bytostí, s ohledem na jejich omezení vyplývající z této různé duchovní úrovně (odpovídající dané úrovni Stvoření).

Pouze Stvořitel Prvotní Všeho a Všech (Pán Ježíš Kristus) zná PRAVDU NEJVYŠŠÍ, tedy ABSOLUTNÍ. ON touto PRAVDOU sám JE. PROŽÍVÁ JI. Je jí OBKLOPEN a sám obklopuje JI.

Planety různých dimenzí, resp. její obyvatelé mají přistup k takové úrovni Pravdy, která odpovídá jejich aktuálnímu duchovnímu uvědomění a porozumění a která jim umožní maximální možný vývoj s ohledem na omezené možnosti té či oné úrovně bytí. Je to pochopitelné a moudré. Copak by si asi počali pravěcí lidé (kteří obývají planetu Zemi neustále, v odlišné dimenzi bytí), kdyby k nim zavítala světelná bytost z jiné dimenze a vyjevila jim, že jejich zvířecí projevy a způsob života jsou výsledkem genetické manipulace pseudotvůrců a že měli by pracovat na přepracování těchto svých zatížených genů. Uznejme, že tato duchovní Pravda daleko přesahuje úroveň jejich aktuálního duchovního vývoje a chápání.

Naprosto vše je v dokonalém souladu se SVOBODNOU VŮLÍ KAŽDÉ ŽIVÉ BYTOSTI a v souladu s nejvyššími kosmickými zákony, skrze které se každá bytost neustále vyvíjí, přesně tak, jak si ona sama SVOBODNĚ VOLÍ.

Jak je zřejmé (nejen s přihlédnutím k záporné dimenzi bytí, ve které se naše Země nachází), lidé na naší planetě Zemi, nejsou zdaleka schopni chápat základní duchovní pravdy, které dokazují jejich vlastní existenci, natož chápat PRAVDU NEJVYŠŠÍ, která je pro ně něčím zcela mimo jejich omezené možnosti chápání.

(Připomínáme, že veškerá omezení v naprosto všech oblastech lidského života na naší planetě Zemi jsou výsledkem genetických manipulací (včetně manipulací na duchovních úrovních!) při fabrikování lidských tvorů pseudotvůrci. Prožít život v negativním stavu a právě s těmito omezeními, získat a pokusit se využít možnost, jak se z lidské nevědomosti vysvobodit - to bylo SVOBODNOU VOLBOU každé lidské bytosti, tedy i Tebe, příteli (blíže záložka "pseudotvůrci", "pravý život", kličová kniha Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, nebo také záložka "Proč jsou problémy a nemoci" tohoto webu).

 

Duchovní úroveň pozemšťanů je již velice nízká, o čemž se každý člověk na Zemi, ať se nachází kdekoli, přesvědčuje denně na vlastní kůži. Lidské bytosti vůbec neznají a nechápou základní duchovní zákonitosti, duchovní podstatu veškerého bytí. Lidské bytosti neznají dokonce ani příčiny svých problémů, natož pak důvod své pozemské inkarnace, pokud vůbec připustí myšlenku, že tady nejsou "náhodou". Utrpení, strádání, bída, násilí, nenávist, nemoci, války, přírodní katastrofy, migrace, veškeré problémy a hrůzy našeho světa jsou odrazem nízké, žalostné, minimální úrovně duchovního porozumění, vědomí a vývoje lidských tvorů. Sami lidé využijí a v konečné fázi zneužijí produkty svého technického pokroku, jež upřednostnili před pokrokem duchovním, na svou vlastní záhubu. Ostatně Atlantida, Lemurie jsou toho jasným (pro většinu lidí však nejasným a neznámým) důkazem pravdy a možností ponaučení.

 

VAŽME SI PRAVDY ZJEVENÉ NÁM NA PLANETĚ ZEMI

POZNEJME JI

PŘEDEJME JI VŠEM BYTOSTEM DŘÍVE, NEŽ SE NEVĚDOMÍ LIDÉ UTOPÍ V PLNÉM OTROCTVÍ NEGATIVNÍHO STAVU

 

Pán Ježíš Kristus (Nová přirozenost Nejvyššího, viz Nové Zjevení Pána Ježíše Krista), nám z čisté LÁSKY zanechal zde na Zemi příležitosti, jak se k Pravdě (adekvátní naší duchovní úrovni a porozumění) dostat.

Jak jsme již vysvětlili, tato Pravda se nikdy nemůže vložit do pouhého jediného zdroje (literatury). TAK JEDNODUCHÉ TO BÝT NEMŮŽE. TAK JEDNODUCHÉ TO NEGATIVNÍ STAV NEMŮŽE MÍT. JAK BY TO ASI DOPADLO, CO MYSLÍTE? Nezapomínejte, že světelné knihy píší (resp. zpracovávají přijatá sdělení) světelní lidé, kteří se nacházejí na různém stupni svého duchovního vývoje, z různých pozic úrovně své duchovní cesty, čemuž odpovídá kvalita (výsledná pravdivost) přijímaných informací, resp. samotné pochopení (resp. nepochopení) těchto přijímaných sdělení. Navíc nejrůznější úpravy, překlady, větná spojení neexistující doslova v jiném jazyce a spousta dalších možností zprznění přijatých informací nemohou zachovat jejich pravý původ a přesnost.

Připomeňme si slova Pána Ježíše Krista, kterými nám stále umožňuje uvědomit si zákeřnost všech uměle vytvořených odlišností, jimiž negativní stav dokonale ovládá veškeré bytí ve svých pekelných světech v zóně vymístění. (Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, 11. kapitola, Pojetí lidských problémů (také záložka Proč jsou problémy a nemoci)).

.....

"Dalším vážným faktorem přispívajícím k lidským problémům, který byl pečlivě konstruován a naplánován pseudotvůrci, bylo postupné nasazení mnohých rozličných ras s množstvím různých jazyků. Tato situace posiluje stav izolace a odloučenosti, který existuje na vaší planetě. Tímto uspořádáním stávají se značně obtížnými způsoby snadné komunikace, poskytování a sdílení informací a vědomostí, vzájemného chápání a respektu. Lidským tvorům je zatěžko porozumět, co jsou zač sousední národové s odlišnými zvyky, kulturami a jazyky. Následkem čehož se stávají vzájemně podezíravými a nedůvěřivými. Musíte mít speciální tlumočníky a překladatele, abyste mohli komunikovat jeden s druhým. Kolik pak je přitom ztraceno z pravého významu v procesu překládání? 

Tato situace však rodí daleko vážnější problém. Jsa odlišným, jiného jazyka, má silnější či větší národ díky již své pouhé početnosti tendenci prohlásit se za nadřazenějšího ostatním národům. Přivlastní si právo vládnout nad jinými, donutí je sloužit svým vlastním politickým potřebám nebo prostě prohlásí, že jiné národy nemají právo existovat, a proto s nimi skoncuje. Ovšem podobné nároky mají i jiné národy. Výsledkem takových bláznivých nároků je nevyhnutelná srážka, vedoucí k zničujícím válkám, rozbrojům a krveprolití. Schází-li jednou duchovní sjednocující princip, nenajde se žádný jiný společný jmenovatel, jenž by učinil a mohl učinit lidské tvory schopné spolupráce, vzájemného porozumění a podpory na jakékoli významné časové údobí. Jakákoliv jiná základna, na níž se pokusí docílit takové sjednocení, se vždy nakonec zhroutí. Jak sami víte z historie těchto snah na vaší planetě, všechny pokusy o něco takového skončily buď úplným nezdarem, a nebo unifikace byla uměle udržována násilně, brutálností, vyhrůžkami a politickou korupcí. Jakékoliv oslabení kontroly takovými prostředky vedlo k okamžitému povstání či revoluci, končící občanskou válkou a vzájemným vyvražďováním.

 

Tato situace je další formou znázornění toho, co se může přihodit, jsou-li duchovní principy odstraněny, překrouceny, zprzněny, zmrzačeny, zfalšovány či nahrazeny jinými zřeteli. V pozitivním stavu Stvoření nic takového neexistuje. Odráží se to ve skutečnosti, že v duchovním světě je jenom JEDEN JAZYK, kterým mluví všechny sentientní bytosti bez ohledu na svou formu, tvar, rasu, rod či jakoukoliv jinou příslušnost. Nekonečné variace odlišností mezi nimi nejsou viděny jako možnost pro rozloučenost, oddělenost či nenávist, ale raději jako trvalá příležitost pro vzájemné zvelebování a obohacování jejich životů a duchovnosti. Čím je větší stupeň rozličnosti mezi nimi, tím je více možností lépe poznat Pána Ježíše Krista v jejich jedinečných zkušenostech.

 

Jak vidíte, společným jmenovatelem pro všechny zde je Pán Ježíš Kristus. Působíte-li s tímto a tímto společným jmenovatelem a od tohoto, skrze tohoto a z tohoto společného jmenovatele - Pána Ježíše Krista, působíte z pozice sjednocených duchovních principů. Nevzniknou žádné problémy ve vztazích, budou-li vycházet z takové pozice. Avšak, pokud si vzpomínáte, tento princip rozmanitosti vychytrale a šikovně použili pseudotvůrci k fabrikování rozličných ras, majíce na mysli docela jiný princip. Účelem zde bylo zobrazit životní styl, který by neměl tohoto duchovního společného jmenovatele. Na místo toho byly uvedeny city zcela opačného rázu a ty se staly pohonnou silou pro hojnost lidského strádání a utrpení - jako jsou nenávist, nesnášenlivost, povýšenost, nedůvěra a politická paranoia -  vedoucí ke zkáze, válkám a krveprolití, jakožto i k všelijakým aktům ospravedlňování, omlouvání a rozumového odůvodňování toho, že mají takové pocity, postoje a chování. Tato situace jasně a obrazně nasvědčuje, že žádný jiný společný jmenovatel, než tento duchovní - Pán Ježíš Kristus, není schopen vydržovat jakýkoliv životní styl osvobozený od problémů.

Dalším účelem devastující izolace a separace pomocí ras, kultur, zvyků a různých jazyků je zabraňovat lidským tvorům ve výměně důležitých duchovních informací, zkušeností a náhledů, které by mohly vést k objevu pravdy ohledně původu negativního stavu a lidských problémů a k jeho následku: Pokusu o sjednocení za účelem svržení vlády negativního stavu. Tento účel není tak zřejmý nebo viditelný na povrchu. Nicméně hluboko uvnitř, z přítomnosti ryzí sentientní mysli - i když uvězněné a izolované - proráží nějaké pocity do jasného vědomí, což nabádá lidské tvory k tomu, aby se snažili, přáli si, toužili či aspoň doufali v takové sjednocení. Pocity tohoto druhu jsou nebezpečím pro existenci a jsoucno negativního stavu, neboť omezují jeho šance přežít delší dobu. Proto byla provedena fabrikace různých a rozmanitých národů, ras, kultur, zvyků, tradicí a jazyků, a to na principech zcela odlišných od duchovních, čímž se stalo, že zmíněné pocity zůstaly pouze pocity, bez jakékoliv naděje na možnost takového sjednocení a eliminace lidských problémů. Pokud existuje negativní stav ve své aktivované a dominantní pozici, tato situace bude trvat až do konce jeho života. Vždyť toto vlastně je tou pravou povahou negativního stavu - být právě takovým! Nic jiného si negativní stav ani nemůže představit."

.......

(Celou kapitolu nabízíme také v záložce "Proč jsou problémy a nemoci"- "Pojetí lidských problémů")

 

Znovu proto opakujeme, přátelé, že jedině vlastním VYCIŤOVÁNÍM Pravdu poznáme. To dokazuje smysluplnost ZÁKONA NEJVYŠŠÍHO - ZÁKONA LÁSKY. PRAVDA je přímo v nás, v naší PODSTATĚ, která z ní pochází, je naším zdrojem, je námi samotnými.

Nedejte na to, co si myslí, nebo čemu věří druzí, nelekejte se, pokud s nimi nebudete sdílet stejný názor - vždy se řiďte SVÝMI VLASTNÍMI POCITY. Pokud se nebudou vaše pocity shodovat s tím, co přijímáte z vnějšího světa, pak zpozorněte, neboť jste právě "zaslechli" svou Duši, tedy PRAVDU, kterou jste tak chtěli poznat. Dobře vyciťujte VŠECHNY informace, které vám předkládá váš mozek.

Jak už víte, váš mozek přijímá a následně vám předkládá VŠE, co do něj přichází (veškeré myšlenky přicházejí do mozku buď skrze čakry - čtvrtou (srdeční) nebo sedmou čakru, nebo skrze dva pomocné energetické komunikační kanály (probíhající podél těla, blíže v záložce Lidský mozek)). Předkládá vše, tedy Světelné, pravé informace, stejně tak jako ty falešné, zprzněné, negativní z dílny negativního stavu. Mozek je pouhý stroj, který pracuje na základě vloženého algoritmu, programu, a to metodou kalkulace. Byl navíc zpitvořen pseudotvůrci tak, aby kalkuloval přesně tak, jak si negativní stav přeje. Výsledkem genetických manipulací lidského mozku je jeho vytříbená schopnost kalkulovat tak, že vybírá a přednostně předkládá jako relevantní pouze ty informace, které podporují samotnou existenci negativního stavu, a to v jakékoli oblasti lidského života. Na individualizované úrovni jsou to pak ty informace, které jakkoli zvýhodňují svého nositele na úkor ostatních, které mu zajišťují nejrůznější výhody, úspěch, moc, bohatství, slávu .... vždy na úkor ostatních. Toť povaha negativního stavu.

Z výše uvedeného vyplývá, že lidský mozek byl zfabrikován tak, aby byl silně OVLÁDÁN ovládacími programy negativního stavu a podle toho také pracuje. Je naprogramován, jaké myšlenky má přijímat a jaké odmítat. Proto má lidská bytost nezáviděníhodné postavení při rozhodování, kterou informaci předkládanou mozkem přijímá jako tu pravou, pravdivou, která určuje směr jeho následného chování i jednání, podle které se bude ve svém životě řídit. Jednoduše řečeno: lidská bytost v převážné většině případů (pokud nepracuje na sobě ve smyslu svého osobního duchovního vývoje, s nímž souvisí rozvoj vyciťování pravých informací) přijímá falešné pseudoinformace negativního stavu a odmítá ty pravé, pocházející z jeho vlastního Nitra.

Lidský mozek byl zfabrikován a geneticky upraven tak, aby svou vytříbenou schopností kalkulovat pracoval výhradně pro negativní stav: Aby vyhodnotil falešné informace, implantované lidským bytostem do mozku negativními entitami, jako ty pravé, jimiž se mají zabývat, jimiž se mají řídit ve svém životě. Že se jimi lidské bytosti skutečně řídí, dokazuje aktuální, zoufalý stav bytí na naší planetě Zemi, která se již otevírá své konečné očistě.

 

Připomeňme také zde, že lidská bytost VŽDY možnost, jak rozlišit Pravdivou, pravou informaci od lživé, nepravé, bez ohledu na to, co vykalkuloval její mozek. PRAVOU MYŠLENKU lidská bytost MŮŽE rozlišit VŽDY, neboť je to myšlenka, která obsahuje pravé kvality, ty nejniternější, tvořící vaši vlastní PODSTATU. Nic než projev jediné existující energie veškeré existence a bytí - PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Tyto pravé pocity jsou:

RADOST, PRAVDA, LÁSKA.

RADOST, PRAVDA, LÁSKA.

Tyto pravé, niterné pocity můžete vnímat izolovaně, zvlášť, nebo se mohou jakkoli mísit, prožívat v různé intenzitě, v jakékoli kombinaci. Pokud je dokážete zachytit a procítit, pak dokážete rozlišovat pravé myšlenky od nepravých, které vám bez rozlišení neúnavně servíruje váš zprzněný, lidský mozek.

VYCIŤUJTE (srdcem, to jest skrze otevřenou srdeční čakru), které informace přijmete za PRAVÉ a které za NEPRAVÉ. Bez ohledu na to, co slyšíte, vidíte, co vám říkají druzí, čemu věří ostatní, co si o vás myslí - řiďte se svým vlastním vyciťováním. Jinak se totiž k Pravdě nemůžete dostat.... Pouze skrze VAŠE DUCHOVNÍ UVĚDOMĚNÍ A VÁŠ DUCHOVNÍ RŮST, který je výsledkem vašeho vnitřního vyciťování pravosti vašeho vlastního bytí a ke kterému dospějete kdykoli se tak sami rozhodnete, je možný váš návrat Domů.

Pamatujte tedy v této souvislosti, že zde na Zemi, ovládané negativním stavem, nedostaneme nikdy do ruky knihu, která je celá a zcela "pravdivá".

Bez vyciťování, bez toho, abychom byli svou skutečnou Podstatou, bez vnitřního úsilí a práce na sobě, se Domů jen tak brzy nevrátíme, ať čteme co chceme. Pokud člověk nezačne vědomě používat nástroje, jimiž byl obdařen za účelem poznání Pravdy (vyciťování, trpělivost, touha, upřímnost, odvaha, vytrvalost, skromnost, pokora, úcta k Jedinému Zdroji Veškerenstva - Pánu Ježíši Kristu), pokud neprojeví upřímnou touhu POZNAT, KÝM OPRAVDU JE A PROČ, pak bude předlouho (nejen v tomto životě) trpět v zajetí ovládacích programů negativního stavu, který velice pilně zapracoval (v rámci genetických manipulací během pseudostvoření lidských bytostí) na tom, aby člověk ZCELA ZAPOMNĚL na duchovní principy, na svůj pravý původ a hlavně aby POPŘEL, ŽE KDY TYTO SCHOPNOSTI MĚL a MÁ NEUSTÁLE K DISPOZICI.

 

JE TO TEDY NA VÁS, PŘÁTELÉ. Žádné informace v knihách nejsou pravdivé zcela. Je POUZE NA VAŠEM VYCIŤOVÁNÍ, která informace se shoduje s VAŠÍ VLASTNÍ PRAVDOU a která ne. VYCIŤUJTE, KOMUNIKUJTE S VESMÍRNÝMI PŘÁTELI a s PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM A DŮVĚŘUJTE SVÉMU SRDCI.

 

Pravdivost světelné literatury

 

Přes výše uvedené skutečnosti Vám nabízíme knihy, které vznikly na základě komunikace pozemšťanů s Vesmírnými přáteli nebo přímo se Stvořitelem Prvotním Všeho a Všech (Pánem Ježíšem Kristem). JEJICH PRAVDIVOST je VELICE VYSOKÁ. Předkládáme pouze knihy s pravdivostí (potvrzenou od Vesmírných přátel, se kterými pozemšťané intenzivně komunikují) 90% a více. Například nejvyšší pravdivost je u knihy Poslové úsvitu (99,5%), dále "Hovory s Bohem I, II, III (96,5%), Přátelství s Bohem, Přijímání Boha (obě 96%).

(Opět připomínáme, že například BIBLE je pravdivá pouze z 30%, navíc pokud nepočítáme fakt, že je chybně chápána a vysvětlována v literním, doslovném smyslu. Blíže k tomuto v záložce Zrada křesťanství, také v klíčové světelné knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista).

 

Světelná literatura, kterou vám nabízíme na tomto webu (www.vesmirna-pravda.eu, www.vsechno je jinak.eu) v původních zpracováních (primárním zdrojem zde uvedené literatury jsou stránky pana I. A. Bendy, který již mnoho let s vesmírnými civilizacemi intenzivně komunikuje - www.vesmirni-lide.cz) v této záložce Světelné čteníčko má pravdivost mezi 90 a 99,5 %. Informace o pravdivosti světelných knih získali pozemšťané z různých míst na Zemi od našich Vesmírných přátel a Stvořitele Prvotního Všeho a Všech, v rámci jejich vzájemných osobních setkání nebo v rámci své niterné komunikace s nimi.

Všechny literární zdroje nabízíme v původní, nezměněné podobě (v českém jazyce), tj. s původní hodnotou pravdivosti zde v záložce Světelné čteníčko.

Některé literární zdroje používáme jako klíčové pro text v několika záložkách tohoto webu. Vzhledem k nižší pravdivosti (90 až 95%) některých z klíčových světelných zdrojů jsme tak některé literární zdroje (v rámci tohoto použití) na základě naší niterné komunikace s Vesmírnými přáteli a Prvotním Stvořitelem Všeho a Všech podrobili podrobnému rozboru a následně některým úpravám. Některé statě, odstavce, věty či slova některých literárních zdrojů, které uvádíme již zpracované zde na webu v rámci jednotlivých kapitol (záložek a podzáložek), se tak mohou mírně odlišovat od původního, originálního literárního zdroje. Znovu však opakujeme, že všechny původní, originální (v českém jazyce) literární zdroje nabízíme v nezměněné podobě, tj. s původní hodnotou pravdivosti, zde v záložce Světelné čteníčko.

Veškeré tyto úpravy vykonáváme na základě našeho vyciťování Nejvyšší Pravdy a niterné komunikace s Anděly Světla a Stvořitelem Prvotním Všeho a Všech (Pánem Ježíšem Kristem), a to za účelem předávání co nejpřesnějších světelných informací vám, lidem na planetě Zemi, obzvláště pak těm, kteří stojí na počátku své duchovní cesty, kteří se teprve rozpomínají na svou duchovní podstatu a pro které je velice obtížné nalézat ve spleti dominujících negativních energií a falešných informací na Zemi informace pravdivé, pozitivní, světelné - informace pocházející z duchovních sfér, ty Pravé.

Dá se také říci, že tak všichni skládáme mozaiku Pravdy, rozborem více světelných zdrojů a zvyšováním pravdivosti dostupných světelných literárních zdrojů (do úrovně, která je v souladu s principy výše uvedenými).

Veškeré prováděné úpravy v těchto zdrojích nikdy nezasahují do obsahu, tématu uvedených informací. Týkají se v převážné většině formy (pokoušíme se o srozumitelnější vysvětlení, někdy také podrobnější s doplněním klíčových souvislostí), stylistických úprav, pravopisných chyb, v některých případech však také klíčových faktů, vyjevené Pravdy, které jsou v původních zdrojích nesprávně (zkresleně či nepřesně) uvedeny, vysvětleny a prezentovány.

Některé literární zdroje, které uvádíme v jednotlivých záložkách tohoto webu, jsme tedy upřesnili, blíže vysvětlili, někdy také opravili objevená nepravdivá, nesprávná tvrzení, nepravdivé či zkreslené infomace. Proto se některé části (někdy jen věty, slova) textu zpracovaných literárních zdrojů uváděných na tomto webu v rámci záložek (podzáložek či jejich částí) mohou lišit od původních literárních zdrojů nabízených v původní, nezměněné podobě zde ve Světelném čteníčku.

 

V každém případě jsou však veškerá sdělení, resp. světelná literatura, kterou zde na webu nabízíme, nejpravdivějšími duchovními zdroji poznání, které jsou zde na planetě Zemi vůbec k dispozici. Knihy s nízkou pravdivostí (pod 90%) na tomto webu neuvádíme, neboť by mohly nadělat více škod než užitku pro ty, kteří hledají ve spleti negativních, falešných a nepravých informací pravdivé odpovědi na své otázky a stojí na počátku své duchovní cesty i své niterné komunikace.

Nechť vám, přátelé, veškerá duchovní sdělení neustále pomáhají na vaší cestě k Pravdě, na vaší cestě Domů.

ZBYTEK JE NA VÁS, přátelé.

Je v nejvyšším zájmu všech lidských bytostí zde na planetě Zemi propracovat se za svůj pozemský život k odpovědím na otázky týkající se samotného smyslu jejich BYTÍ.

Toto je dílčím cílem pozemské pouti každého člověka, který nastartuje jeho vlastní duchovní růst.

Kolik lidských bytostí však stihne ve svém pozemském životě o Pravdu alespoň zavadit pohledem...

O tom, jak může každý láskyplný člověk komunikovat s Vesmírnými, pozitivními bytostmi Světla, předkládáme v záložce "Vesmírní přátelé" - "Spojení s vesmírnými přáteli".

.

Primární zdroj světelné literatury ke stažení na tomto webu: www.andele-svetla.cz.

Veškeré světelné informace jak na tomto, tak na výše uvedeném webu, jsou S LÁSKOU K PRAVDĚ A K ŽIVOTU SAMOTNÉMU DOPORUČENY a PŘÍMO URČENY k VOLNÉMU ŠÍŘENÍ.

Žádná autorská práva "nevedeme", neboť ŽÁDNÁ NEEXISTUJÍ - jsou pouhým zoufalým, mrtvým a úsměvným produktem negativního stavu, jehož jedinou výživou je zisk, moc a ovládání nevědomých loutkolidí! Výživou, která by všem jeho zástupcům a udržovatelům měla stačit na těch pár let, než ulehnou k věčnému spánku a své autorství si vezmou do hrobu a dále si jej budou pečlivě střežit, čím dokáží, že jejich informace nikdy neměly pro nikoho žádný opravdový význam.

Autorská práva a všechny další podobné výmysly ve všech oblastech lidského jednání jsou přímým důkazem nevědomosti o své vlastní podstatě - JEDNOTĚ VEŠKERÉHO BYTÍ, která jediná umožňuje věčný život každé bytosti jako individuality.

SVĚTLO NELZE NIČÍM PODMÍNIT.

PRAVDU NELZE NIČÍM PODMÍNIT.

ŽIVOT JE NEPODMÍNĚNÝ.

V případě, že se Vám nepodaří stáhnout nějakou knihu, klidně nám napište, rádi Vám zašleme e-mailem (formát pdf, word).

 

Přejeme vám, přátelé, radost z rozpomínání a duchovní vyciťování při přijímání světelných informací...

Auron a Ema