OVLÁDACÍ PROGRAMY SIL TEMNA

 


                                                

Snaha o ovládání obyvatel planety Země trvá ze strany Sil temna již 300 000 let a samotný jev by nebyl ničím překvapivý ani nepříjemný, kdyby lidstvo poznalo nejzákladnější "věc" svého života - KÝM SKUTEČNĚ JE. Jako nové, neznámé, šokující a určitě pro někoho také neuvěřitelné se následující informace mohou jevit těm, kteří náleží k drtivé, masivně ovládané většině společnosti. Základní mechanismus ovládacích snah je "jednoduchý", na bázi shodných energií – "obyčejný" a věčně platný kosmický zákon (stejné přitahuje stejné) je možné nekonečné a účinné ovládání mas lidí, kteří nemají (nechtějí mít - to patří do "příznaků" ovládání) ani tušení, že dělají přesně to, co žádají negativní entity k dosahování svých pekelných cílů. Síly temna neustále vysílají a implantují lidem své falešné, nepravé, zprzněné, negativní myšlenkové impulsy a negativní myšlenky a nevědomí lidé tak konají SAMI další a další zlo ve svých životech. Pokud člověk nedokáže rozeznat myšlenky pravé, pravdivé (přicházející z Nebeských světů, od Stvořitele) od těch falešných (o jejichž implantaci do lidských mozků se velice pečlivě starají ještěři z pekel), pak člověk SÁM podporuje a živí negativní stav a umocňuje tak jeho sílu. Negativita životů lidí se tak zákonitě mnohonásobně umocňuje. Je zřejmé, že lidé s nízkými, hrubými vibracemi (nízká duchovní úroveň, vedou negativní život, negativně myslí a jednají) budou tomuto ovládání velice dobře nakloněni a přístupní. Stačí, aby temná strana něco "přikázala" a negativní člověk to jednoduše, jako loutka přijme, udělá, neboť si myslí, že to je jeho myšlenka, jeho nápad, že to je to, co chce opravdu dělat. U lidí s vyššími vibracemi, lidí s vyšší duchovní úrovní (pozitivní způsob života) to mají ještěři z pekel složitější, neboť tito lidé ví o negativní straně a jejím ovládání, a snaží se toto ovládání rozpoznávat a čelit mu.

Hovoříme o primárním ovládání, které je tedy více účinné na bytosti vůbec se nezajímající o svou vlastní podstatu, myslící si, že život je nutné přežít, mající nízké, hrubé vibrace tím, že si neustále volí negativní způsob života, ti, kteří nechtějí poznat pravdu a kteří své životy přežívají, jak se dá, v mylném (ale o to silnějším) přesvědčení, že "to tak musí být". Primární ovládání (ve formě každodenního obstarávání živobytí, otročení v zaměstnání pro negativní stav (záměrně pro nutnost získávat prostředky na vlastní přežití), negativní formy zábavy a podobně) jsou pro negativní jedince naprosto dostačující. Negativní strana se v tomto případě příliš "nenadře", u těchto lidí (převážná většina!) "to jde jako po másle". Stačí jim ovládat člověka penězi, návykovými látkami, médii a nejrůznějšími běžnými falešnými sociálními "nutnostmi".

Sekundární – následné ovládání probíhá tak, že Síly temna předem vymýšlejí rafinované ovládací programy (řádově tisíce), jejichž fungování je založeno na nízkých duchovních a morálních vlastnostech lidí a na nedostatku lásky.

Nic více není pro fungování ovládacích programů potřeba. Stačí být negativní bytostí a nevědět (ze své vlastní vůle a volby!) o své vlastní duchovní podstatě, která každému neustále říká, že věci jsou jinak, než jak se jeví navenek.

Jediná možnost, jak nepodlehnout ovládacím programům, je duchovní růst, tedy zvyšování duchovní úrovně, pěstování LÁSKY v sobě. 

V případě bytostí, které již pracují na svém duchovním růstu a kráčí vzhůru po své duchovní cestě, těch, které se aktivně propracovávají ze své nevědomosti do stavu vědomého života, nejsou většinou účinné už ani tyto sekundární ovládací programy. Pak musí negativní strana vymýšlet zcela specifické, "na míru" každému tomuto pozitivnímu jedinci "šité" ovládání, které může být účinné díky tomu, že ještěři sofistikovaně využívají specifických vlastností jedince, jeho tužeb, cílů, jeho zájmů, jeho pozitivních sklonů a vlastností a také případných slabin. Na každého pozitivního člověka musí nasadit temná strana mnohem více svých pracovníků, protože každý pozitivní jedinec jim dává více zabrat, způsobuje jim velké problémy a ztěžuje jim "práci". Ten, kdo dělá Světlo, je pro ně pro Temnotu nepřítel. Ještěři nemají jinou možnost, než na tyto pozitivní jedince vymýšlet ovládání šité "na míru", věnovat jim neustále zvýšenou pozornost a věřit, že je ovládnou se stejným úspěchem, jako ten "zbytek" (většinu lidstva).

obrázek: JAK VIDÍ POZEMŠŤANY OSTATNÍ BYTOSTI Z POZITIVNÍHO I NEGATIVNÍHO STAVU - pro přečtení textu doporučujeme přetáhnout obrázek na plochu a otevřít jej. V textu uvedené otáčky duchovní cesty (duchovní úroveň jedinců) jsou popsány a vysvětleny v záložce Duchovní cesta na tomto webu.

 

Ovládací programy jsou jedním z mocných nástrojů, které ještěři z pekel (síly temna) používají ke své práci, k pokusu o dosažení nemožného cíle - uchvátit planetu Zemi absolutním ovládnutím lidstva a převzetím vlády nad všemi a vším, včetně samotného Stvořitele Prvotního Všeho a Všech. Jak už víme, Silám temna se nikdy nepodaří svého cíle dosáhnout, avšak před tím, než toto sami zjistí, podaří se jim zavést na planetě Zemi téměř dokonalý, pekelný svět, otrokářský systém, a to pro všechny lidi, kteří zůstanou dobrovolně nevědomí a kteří se sami rozhodnou zůstat až do závěrečné fáze vlády negativního stavu na Zemi dokonale ovládanými loutkami. Samotný Stvořitel Prvotní všeho a všech však také na základě aktuálního vlivu Sil temna "usměrňuje" vývoj na naší rozvojové planetě (nikdy však nezasahuje do svobodných voleb lidí) ve smyslu reakcí na hrůzostrašné a ničivé jednání lidstva a prodlužování doby, kterou dává lidstvu na procitnutí a na probuzení se z nevědomosti (dávno už bychom neměli planetu Zemi (kompletní a konečná očista naší planety Země a její převibrování do pozitivní dimenze bytí by už dávno proběhly, nebýt milosrdenství Božího! Nejvyšší například v rámci nutné pomoci planetě Zemi (a také lidem, kterým tímto dává další čas na ukončení ničení!) požádal pozitivní vesmírné civilizace, aby čistily prostor naší planety od smrtících hrubých vibrací lidí, které zasahují celý Vesmír!) Ovšem ani toto nebudou Síly Světla konat donekonečna, lidé by nikdy nepoznali následky svých svobodných voleb a nakonec by zničili mnohem více, než jen svou planetu. Stvořitel Prvotní všeho a všech je tím, kdo stanovuje mantinely, hranice pro působení negativního stavu. (V celém Stvoření platí absolutně pouze zákony Nejvyšší, zákony věčného života, bez nich by veškeré Stvoření, veškerý život ZANIKL). Jak už víme, Nejvyšší povolil, aby negativní stav dosáhl zde na Zemi své plnosti (lidé sami! si svými vlastními volbami vytvoří konečné peklo na Zemi, které prokáže, že negativní stav zničí vždy sám sebe, nemůže nikdy zvítězit nad Světlem a Láskou). Jakmile k tomu dojde, negativní stav vyčerpá svou užitečnost (všichni v celém Stvoření se poučí, jak dopadne život bez Stvořitele (pro klíčové informace o aktivaci negativního stavu a jeho dočasné dominanci v zóně vymístění doporučujeme záložku Lidská duchovnost!) a negativní stav bude navěky ukončen. Už nikdy nebude důvod pro jeho aktivaci, neboť veškeré Stvoření (všeuniverzální vědomí) bude mít navěky odpověď na nejzávažnější otázku, jaká kdy byla položena: "Jak by vypadal život BEZ STVOŘITELE -  ŽIVOT, KTERÝ BY SE ODVOZOVAL Z PŘÍRODNÍCH ZÁKONŮ, NAMÍSTO Z DUCHOVNÍCH?"

Ještěři během svého dlouhodobého "vládnutí" na planetě Zemi v zóně vymístění (od jejího samotného vzniku v této záporné dimenzi!!) nelenili a vytvořili tisíce účinných ovládacích programů. Lidé, kteří jsou negativní, zlí, jsou zdroji hrubých vibrací (tedy potravou Ještěrů), jsou snadno ovladatelní Silami temna pomocí těchto ovládacích programů. Je na lidech samotných, zda-li rozeznají tento útok a vymaní se z jejich vlivu, nebo podlehnou. Samotný Stvořitel Prvotní všeho a všech (Pán Ježíš Kristus) nám v každém okamžiku láskyplně radí a pomáhá, abychom včas své ovládání rozpoznali a dokázali mu čelit, abychom nenechali ovládat svou mysl a následně své skutky negativními entitami a nepřivedli se do vlastní záhuby.

V každém okamžiku dostáváme také POMOC, abychom si své ovládání uvědomili a co nejdříve jej začali eliminovat. Pomoc Stvořitele Prvotního všeho a všech a také Andělů Nebe - pozitivních vesmírných civilizací, kteří nás neustále pozorují a touží pomoci Vám. Čekají jen na naše přání, na naše zavolání.

 

VAŠE OVLÁDÁNÍ JEŠTĚRY Z PEKEL JE JEN VAŠE VOLBA

Každý ovládaný člověk se NECHÁVÁ OVLÁDAT ZE SVÉ VLASTNÍ SVOBODNÉ VŮLE, neboť nic ho násilím nenutí být takto ovládán. (Pokud dojde k terminální fázi ovládnutí lidstva negativním stavem (čipizace lidí), pak se ovládání skrze čip zvýší na 99,99999% a ovládání lidí bude téměř maximální. Pak už nebude možnost volby (nebo si opravdu myslíte, že ještěři vám nabídnou extrakci čipu (akce -50%!), skrze který naprosto dokonale ovládají všechny vaše myšlenky, chování, mluvení, jednání - váš život?). Negativní stav musí dojít své plnosti, a proto se v tom okamžiku projeví naplno jeho síla, mimo jiné také v hrůzných následcích vlastních voleb každého člověka, které bude sám na vlastní kůži prožívat. Také tento výsledek však nebude ničím jiným, než pouhým výsledkem naprosto svobodné volby každého člověka. Ten, kdo si zvolí své ovládání také v jeho nejzazší fázi, následky (mj. také to, že se stane dokonalou loutkou ještěrů z pekel, kteří jej pak už třeba i násilím budou skrze čip ovládat) jsou pouze vybranou volbou každého člověka. Ten, kdo chce poznat následky svého ovládání, ten se o to snaží, dokud je ještě čas - PRÁVĚ TEĎ).

Dělá to jen ze své NEVĚDOMOSTI, kterou si ovšem SÁM ze své SVOBODNÉ VŮLE ZVOLIL, pro kterou se SÁM ROZHODL. Ovládaný člověk postrádá pravou, nezištnou LÁSKU (sám se jí vzdal, odmítá ji pro svůj život) a nechce přijímat pozitivní myšlenky, které by doslova odpuzovaly energie ovládání napadající neustále jeho těla. Odpojení ovládacího programu ovšem nelze provést naší průměrnou ani vyšší inteligencí – IQ 100 (například IQ ještěrů z pekel se pohybuje kolem hodnoty 200 a více a vůbec to nestačí k tomu, aby procitli a chtěli poznat LÁSKU a PRAVDU).

OSVOBOZENÍ SE OD OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ, resp. jejich "odpojení" se od nich JE MOŽNÉ POUZE JEDINÝM MOŽNÝM NÁSTROJEM A ZPŮSOBEM - nástrojem ŽIVOTA, tj.

LÁSKOU.

LÁSKOU. LÁSKOU. LÁSKOU. LÁSKOU. LÁSKOU. LÁSKOU. LÁSKOU. LÁSKOU.

Probuzením LÁSKY k sobě samému a ke všem ostatním bytostem, která způsobí zvýšení vibrace vlastních těl. POUZE VYSOKÉ, JEMNÉ VIBRACE LÁSKY DOKÁŽÍ ODRAZIT VEŠKERÉ HRUBÉ, NÍZKÉ VIBRACE, které JSOU PODSTATOU VAŠEHO OVLÁDÁNÍ a které NEGATIVNÍ ČLOVĚK na sebe PŘÍMO LÁKÁ. NIC NEŽ KOSMICKÝ ZÁKON "STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ". Negativita přitahuje vždy jen negativitu. LÁSKA a DOBRO ODRAZÍ VŠECHNY NEGATIVNÍ ENERGIE, NEBOŤ JE NEJMOCNĚJŠÍ A NEJSILNĚJŠÍ. JEDNODUŠE JE ZNIČÍ, zruší jejich platnost, jejich účinek. POKUD NEGATIVNÍ ENERGIE (hrubé vibrace) nemají stejně negativní, jim odpovídající prostředí, kde by se usadily a působily, nemůžou ve svém působení nikdy uspět. SAMY SEBE BY ZNIČILY, pokud by měly "zájem" o společnost opačných vibračních kvalit - tedy pozitivních. TY JEDINÉ JSOU TOTIŽ PRAVÉ.

ZÁKON STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ. NIC NEŽ "OBYČEJNÝ" KOSMICKÝ ZÁKON, jehož platnost je věčná a absolutní.

 

V současné době je Silami temna silně a zásadně ovládána převážná většina obyvatel planety Země, tj. 92%. Ovládání na úrovni dostačující pro dokončení záměrů Pseudotvůrců je však u 98% obyvatel.

Pouze přibližně 2% (počet se neustále mění, tak, jaký život si sami lidé vybírají) obyvatel planety Země žije pozitivním, láskyplným životem, tito lidé se rozpomněli na svůj PRAVÝ původ a na své poslání v tomto fyzickém těle. MÍRA ovládání této hrstky obyvatel se liší v závislosti na dosažené duchovní úrovni v rámci jejich vlastního duchovního růstu, intenzita ovládání je však minimální až nulová (lidé na konci 7. duchovní otáčky) v porovnání se silně ovládanou masou lidstva.

 

HLAVNÍ CÍL OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ SIL TEMNA

 

Cílem ovládacích programů Sil temna je, aby si pozemské lidstvo nemohlo zvýšit svou vibrační = duchovní úroveň, a tak aby nemohlo převibrovat do vyšší, 5. dimenze, kde se také nachází naši Vesmírní přátelé (a jak převibrovali např. Mayové). Součástí tohoto cíle ovládání je, aby pozemšťané nepoznali, že ve Vesmíru jsou lidé jako my, a abychom se s nimi nemohli spojit a spolupracovat.

Spolupracovat na ZÁCHRANĚ LIDSKÝCH, POZEMSKÝCH ŽIVOTŮ. Spolupracovat na ZÁCHRANĚ před MASOVÝM OČIPOVÁNÍM LIDSTVA A JEHO ÚPLNÝM ZOTROČENÍM. Sami to budeme mít více než obtížné a síly Temna i SÍLY SVĚTLA to moc dobře vědí. Síly temna už mají téměř vyhráno. Ještě chvíli udržet lidstvo planety Země v blažené nevědomosti a loutkoscéně a HRA NA KONEC může začít. Naneštěstí pro ty, kteří si zvolí svou nevědomost a své otroctví pro negativní stav jako "zbraně" i do poslední bitvy.

Tisíce vesmírných civilizací Sil světla (pozitivní, mírumilovné mimozemské civilizace) smutně, avšak láskyplně a s touhou nám pomoci SLEDUJÍ, jak se pozemské lidstvo nechává ovládat a kráčí vstříc konci své vlastní civilizace. Zároveň sledují, jak toto negativní, duchovně velice zaostalé lidstvo, tedy my, poZemšťané, ničí vědomě svou vlastní planetu Zemi a vyvolává svými hrubými vibracemi očistné procesy planety Země (zemětřesení, záplavy, hurikány, tornáda, sucha...).

Odpovědnost za neomezené a hrůzné působení Sil temna na planetě Zemi má KAŽDÝ JEDEN ČLOVĚK.

Každý, včetně těch lidí, kteří neznají PRAVOU PŘÍČINU všech hrůz na Zemi, protože SVOU NEVĚDOMOST SI SAMI ZVOLILI.

JSOU TO JEN SVOBODNÉ VOLBY LIDÍ, které tvoří VŠE, co se na Zemi děje. Vlády zemí jako celky jsou pak těmi, které tyto volby lidí PODPORUJÍ, urychlují, UDRŽUJÍ JE a umocňují svou mocí nad MASAMI NEVĚDOMÝCH (dobrovolně nevědomých) LIDÍ jejich drtivý dopad.

 

Pojďme tedy, přátelé, k ovládacím programům, které většina z nás považuje za "pouhý život".

 

OVLÁDACÍ PROGRAMY SIL TEMNA

 

1. MÉDIA

 

Nejprve, jak je popsali naši Vesmírní přátelé z planety Alahar:

 

„Váš informační systém při své technické vyspělosti je pouze DOKONALÝM NÁSTROJEM LŽI a PODVODNÉ MANIPULACE. Všechna naše setkání byla zatajena. Nejdříve jsme se o to pokoušeli v USA. Téměř všichni vaši lidé byli okamžitě zavřeni do ústavů, i když měli fotografie a videozáznamy. …. “

Před televize často usedají lidé, kteří mají mnoho vlastních negativních myšlenek, kterých se bojí, a proto mají silnou potřebu (jsou ovládáni) tyto své myšlenky vytěsnit, třeba i dalšími negativními energiemi z televizního zdroje. Pomáhá jim to paradoxně v jejich smutku, nespokojenosti, strachu, oddanosti negativnímu stavu. V televizi vidí to, co prožívá a ujišťuje se tak, že tak to je správně, že dělá vše dobře, podle možností, které svět nabízí. Pomáhá to. Pomáhá to? K čemu? To vidíte, přátelé, na každém jednotlivci. Jak a čím žije, co si myslí, co dělá, co nakupuje, jak jedná, co chce, co cítí... TO, CO TELEVIZE. Je jejím dokonalým obrazem. Je na místě dodat, že každý člověk, každá bytost má SVOBODNOU VŮLI A VOLBU JEDNAT TAK, JAK JEDNAT CHCE.

V našich zemích jsou to noviny, časopisy, televize a rozhlas, jejichž dílo a produkce je z 80 procent negativně zaměřena, v popředí jsou zlo a násilí, agresivita, boje o peníze, majetek, o holé přežití.

 

Jako názorný příklad úspěšně fungujícího ovládacího programu byla zpočátku své existence (kapitál dostával ohromnou šokující podobu) především TV NOVA. Od svého vzniku je jejím hlavním zájmem násilí, překroucené polopravdy, včetně tzv. „zpráv“, v nichž jde o jediné: JAK ŠOKOVAT. Televizní vysílání obsahuje denně cca 90 % hrubovibračních zdrojů a témat a tento ovládací program je šitý na míru obrovskému množství materiálně zaměřených lidí.

...Vždyť koho by zajímala seriálová témata jako láska, harmonie, rajský život v jediné PRAVDĚ, ve zdraví a radosti, BEZ NÁSILÍ, BEZ MOCI, NEMOCI, ZISKU, PENĚZ, bez SOUPEŘENÍ, bez CHLASTU, DROG, bez POMLUV...... Asi by to byla nuda, zdá se, prozatím dle výběru zábavy 98% poZemšťanů.

Dalšími zdroji hrubých vibrací na naše těla jsou noviny, kde je většina informací negativních, záporně nabitých. Jsou také hrubovibračním zářičem, podobně jako většina časopisů, zvláště pak erotických, násilných a těch, které přímo propagují práci Sil temna - ještěrů – Magazín 2000, Fantastická fakta, Fakta X, UFOmagazín (kde se lidem servírují přímo portréty negativních mimozemšťanů!!!). To, že lidé hledí do tváří negativních mimozemšťanů nebo se zajímají o jejich činnost, vytváří naváděcí vibrační program, který je čtenářem ihned vysílán do Vesmíru. Negativní mimozemšťané velice dobře SLEDUJÍ TYTO POZEMŠŤANY - SVÉ OBDIVOVATELE (byť třeba i vystrašené), kteří k nim takto TÍHNOU - jsou pro ně totiž ideálními kousky například pro únos nebo "zapnutí" rafinovanějších ovládacích programů na "doražení".

Proto je nutné zbavovat se, přátelé, veškeré hrubovibrační literatury, novin, časopisů. Bez slitování, bez litování peněz. Jde totiž "JEN" O VÁS. O VÁŠ VLASTNÍ ŽIVOT. Rafinovanost těchto ovládacích nátrojů je v tom, že Vás zkoušejí "oblbnout" na Vašem vlastním strachu a v podstatě zájmu hledat a najít důkazy. A někteří autoři či lovci těchto negativních mimozemšťanů důkazy opravdu našli. Jenže netuší, že toto jsou důkazy jejich vlastní ovládanosti. Osou tohoto ovládacího programu jsou "silná" slova jako „důkaz“, „záhady“ a uměle rafinovaně vytvářená představa v čtenáři, že autoři těchto médií „se chtějí doopravdy dopátrat pravdy“. Zajímavá obhajoba, když je zajímá pouze "pravda" negativní, senzační, životu všech nebezpečná a zhoubná. Proč tito autoři nereagují na „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“ nebo "Planeta Logo" a další a další literaturu o pozitivních (mírumilovných, láskyplných) mimozemských civilizacích, jejíž autoři se SAMI OSOBNĚ SETKALI S TĚMITO VESMÍRNÝMI CIVILIZACEMI a poskytli tak autentický a jedinečný důkaz existence a spojení s mimozemskými civilizacemi. JAK TO, ŽE NA STOVKY LIDÍ, JEŽ KOMUNIKUJÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI tito "lovci senzací" NEREAGUJÍ (v minulosti viz. p.Tóthová - řed. Magazínu 2000, Mátl – Fantastická fakta a další) a tváří se, že nic takového není? ŽE BY STRACH Z PRAVDY? NEBO Z VYHAZOVU? Tímto svým jednáním však dokonale brání odhalení pravdy životně důležité pro každého člověka a vědomě se tak podílejí na utajování pravdivých informací. Kolektivní vina má stejné důsledky, jako ta individuální.. Ale jak by to tito pseudolidé mohli vědět, když jsou TAKTO DOKONALE OVLÁDANÍ. 90% všech médií (noviny, časopisy, TV, rozhlas) jsou financovány – řízeny ze západu (tedy prý našeho následováníhodného vzoru!), nikoli tedy občany zemí českých, tedy neexistuje žádná svoboda informací, informace prospěšné pro lidi jsou v podstatě zakázané a nebublikovatelné. Na těch by asi nezbohatli? Zajímavý přístup... Jenže do záhuby vedoucí.

Brzy poznají i tito dočasní samozvaní "vítězi" v podobě novinářů, vědců, publicistů, cenzurentů, politiků, prezidentů i iluminátů, že ROZHODUJÍCÍ, NEŽ VYHRÁT JEDNU BITVU, je VYHRÁT CELOU VÁLKU.

 

A tu vyhraje vždy POZITIVNÍ STAV.

Tedy LÁSKA.

Nic jiného totiž neexistuje...

 

2. POLITIKA

 

Politika je ovládací program ještě rafinovanější než média, neboť vytváří ve společnosti dojem, že je nezbytná a že bez ní by zde nic nefungovalo. Není tomu tak, všechny vyspělé civilizace se obejdou bez politiky a naše již dosáhla bodu, kdy toho lze dosáhnout také. Při spolupráci s pozitivními, mírumilovnými vesmírnými civilizacemi by se JASNĚ ukázalo, jak nesmyslná šaškárna mocichtivých padouchů BEZ POZITIVNÍHO ÚČELU PRO LIDSTVO politika JE.

Každý politik myslí především na sebe, nikoli na lidi.JE TO JEHO HLAVNÍ ÚKOL.Toto je důležitá pravda. Proto je tolik zla, válek, nenávisti, podvodů, chudoby, zadluženosti, nezaměstnanosti. Proto už si dokonce ani nenalháváme, že jsme spokojení.

Vesmírné civilizace Sil světla řídí vysoké duchovní bytosti, které jsou na vyšším duchovním stupni, než sami obyvatelé planety. VEŠKERÁ ROZHODNUTÍ VYSOKÉ RADY (řídící orgán) JSOU VŠAK VŽDY SPOLEČNÝM SOUHLASEM VŠECH OBYVATEL. V PŘÍPADĚ ODLIŠNÝCH NÁZORŮ SE HLEDÁ ŘEŠENÍ PŘIJATELNÉ PRO VŠECHNY OBYVATELE. JEDINĚ ROVNÝM PŘÍSTUPEM A LÁSKOU TOTIŽ LZE DOSÁHNOUT DUCHOVNÍHO RŮSTU NEJEN KAŽDÉHO JEDNOTLIVCE, ALE  CELÉ CIVILIZACE, KTERÁ MÁ JEDEN HLAVNÍ CÍL: POSUNOUT SE VE SVÉM DUCHOVNÍM VÝVOJI ZASE O KROK VÝŠE A PŘIBLÍŽIT SE STVOŘITELI NEJVYŠŠÍMU. Je tak v zájmu VŠECH OBYVATEL, aby každý JEDEN JEJÍ ČLEN SE ROZVÍJEL, BYL ŠŤASTNÝ, ZDRAVÝ A DUCHOVNĚ VYSPĚLÝ.

(V PŘÍPADĚ zájmu dozvědět se více o skutečném životě některých pozitivních vesmírných civilizací doporučujeme vřele například knihy "Uvnitř vesmírných lodí" nebo "Planeta Logo".)

Žádný politik negativního stavu však nemá v programu lásku a radost. Na pravdu už vůbec není místo. Politik nepracuje s láskou ani pro lásku.

Pokud máte potřebu jít k volbám, přátelé, a opravdu změnit svět a zastavit utrpení, není jiná možnost, než volit

Stvořitele našeho milovaného.

Posíláme Vám vzkaz od Boha, přátelé:

 

"Hledáte nový svět. Přestaňte jej hledat. Začněte jej tvořit." (Bůh)

 

 

3. EKONOMIKA

 

Naše ekonomika je téměř dokonalým produktem ještěrů z pekel, tedy tzv. „tržní“. Pozoruhodné je, že mnoho civilizací se při své evoluci obešlo bez peněz (i válek), a „z jeskyně“ se takto dopracovali na úroveň Vesmírných lidí, tedy duchovně vyspělých bytostí.

 

Ekonomický systém znemožňuje lidem se duchovně posouvat, neboť jsou „finančním trhem“ nuceni věnovat stále více času a energie práci na MATERIÁLU (tedy nejníže vyvinuté formě stvoření) a stále méně času jim zbývá na sebe, na SVŮJ DUCHOVNÍ RŮST. Lidé jsou uštvaní, nervózní, nemocní, smutní, zklamaní, naštvaní... Nemají prý to "druhé jediné" (po penězích, samozřejmě), co by chtěli - ČAS. Jejich hlavní myšlenka nemíří na pomoc bližnímu, ale na ZISK, na PENÍZE, tedy opět hrubovibrační zátěž. Čím více lidé myslí na peníze, tím více vyzařují hrubých vibrací. Nejintenzivnější je tento jev ve velkých městech, kde je vytvářeno a přijímáno nejvíc hrubých vibrací a život v těchto městech je tak pro jejich obyvatele ještě dokonalejším vězením.

Vesmírní lidé pracují na svých planetách pro společnost 2-4 hodiny denně, zbývající čas věnují SOBĚ, svému DUCHOVNÍMU RŮSTU, který je v popředí ZÁJMU CELÉ SPOLEČNOSTI. Patří zde například činnosti jako vzdělávání, zábava, zájmy, tanec, cestování, poznávání přírody, sportovní aktivity, společenské zábavy a tak dále.

 

Mnoho zemí na naší planetě se údajně topí v dluzích, ovšem pouze smyšlenými a vlastní nevědomostí stvořenými. Nekonečné množství skladů, obchodů s přebytky, primitivní a nákladná doprava, nesmyslná reklama, nefungování státní správy, nesmyslná armáda a další a další falešné příčiny okrádání lidí o energie - to je výsledek práce "vyspělé" civilizace planety Země.

Jak popsali naši Vesmírní přátelé z planety Alahar:

„Váš životní styl je sebezničující, je to likvidační systém sebe sama. Ten nedostatek prostoru pro základní věci je až neuvěřitelný. Lidé nemají stále hlavně čas. Čím déle pozorujeme váš svět, tím více obdivujeme vaši odvahu, že jste se sem narodili.“

 

Ptal jsem se Vesmírných lidí, zda se za středověku žilo hůře než teď, či nikoli. Řekli mi, že za středověku lidé žili lépe, duchovněji, byli k sobě láskyplnější (často se scházeli v chalupě a povídali si do půlnoci), měli blíže k přírodě, tedy ke Stvořiteli, jakkoli v něčem kruté toto období také bylo. Hygienické podmínky primitivní, mnohdy nedostatečné. Čelili přílivu nových onemocnění, na něž postrádali léky (připomeňme, přátelé, že všechny NEMOCI, resp. bakterie, viry, parazité a další tito SEKUNDÁRNÍ původci onemocnění jsou PRODUKTEM PSEUDOTVŮRCŮ! UMĚLE JE SEM ZAVEDLI, ABY MOHLI SKRZE NEMOCI A UMÍRÁNÍ OVLÁDAT LIDSTVO!) Peníze nebyly v tak silném popředí zájmu, jako nyní. Nebyli tak agresivní a neurotičtí. Navíc nejedli takové množství masa, byli vegetariáni (zdraví). Děti si hrály spolu, hodně a v přírodě. Celkově byli lidé i ve středověku spokojenější, vyrovnanější a duchovnější. Lidí bylo mnohem méně (5-10x méně) než nyní, takže měli mnohem více životního prostoru.

 

Pojďme zpět do "současnosti"... Výsledky práce společnosti většinou neslouží lidem k zajištění základních životních potřeb, často se plýtvá lidskou prací v „zájmu trhu“. Zboží a práce leží umrtvené neúčelně ve skladech, v obchodech, v armádě, ve státní správě, v reklamě, ve špatné distribuci. Lidé, pro něž je jedinou realitou HMOTA, si pořizují nesmyslné věci nebo jejich počty, které ke svému životu v podstatě nepotřebují (někdo má např. 3 auta, chatu, chalupu a ještě "si drží" byt - co kdyby náhodou....ničí tím však nejen sebe, ale celou planetu Zemi, už kumulací materiálu (hmoty) - zářičem hrubých vibrací, parkováním, materiálními myšlenkami, strachem o svůj majeteček, atd.).

 

Vesmírní lidé pozitivních mimozemských civilizací se neobklopují věcmi (např. doma nebo v lodi), nehromadí. K čemu by jim to bylo? Věci používají do vyčerpání jejich užitečnosti, neskladují věci, nehromadí. Jejich životní prostory jsou pozitivně, účelně zařízené. Nežijí pro materiál, ale pro sebe a další stvoření v tomto Vesmíru, žijí pro Stvořitele.

 

4. CÍRKVE

 

NAPROSTO KLÍČOVÉ INFORMACE O TOM, ŽE SAMOTNÁ CÍRKEV BYLA ZÁMĚRNĚ VYTVOŘENA NEGATIVNÍM STAVEM (KDEPAK JEŽÍŠEM KRISTEM - ten nikdy žádnou církev nezakládal ani nikdy nevybízel k jejímu zakládání! JAKO  NEJZÁKEŘNĚJŠÍ A NEJSILNĚJŠÍ NÁSTROJ OVLÁDÁNÍ LIDSTVA,  ODKAZUJEME ČTENÁŘE NA ZÁLOŽKY:

ZRADA KŘESŤANSTVÍ (nejen pro ty z vás, kteří znáte Bibli nazpaměť a chodíte povinně do kostela, vše je velice srozumitelně popsáno, aby každý poznal pravdu, bez ohledu na jeho "biblické znalosti").

LIDSKÁ DUCHOVNOST

PROČ JSOU PROBLÉMY A NEMOCI

PRAVÝ ŽIVOT

Pokud máte zájem o stažení (a třeba vytištění nebo další šíření) literatury k tomuto tématu, doporučujeme především klíčovou světelnou knihu NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, kterou najdete v záložce Světelné čteníčko (většinu kapitol této knihy nabízíme právě v záložce ZRADA KŘESŤANSTVÍ.

Zde tedy pouze STRUČNĚ o ovládání lidstva skrze církve (resp. náboženství ve všech formách a druzích, jejichž početnost, rozpolcenost a vzájemný nesoulad a nenávist jsou dalšími do očí bijícími důkazy toho, že není něco tak, jak se jeví, že se jedná o dokonalé ovládání z dílny TEMNÉ STRANY. Ale kdo by se staral, když je ovládán...

Církve jsou jedním z dlouhodobých ovládacích programů Sil temna, které dříve, nejsilněji ve středověku, masivně (když nebyly média a politika) ovládaly lidi z "přímé pozice".  I v současnosti však mají dosti silný manipulativní vliv, a to na celou společnost. Dokonce se lidstvo dopracovalo k některým krajním variantám typu sekt, kde manipulace a omezování základních svobod člověka, včetně jeho práva ŽÍT je zcela průhledná. Naše  planeta Země drží rekord v počtu církví a sekt v rámci této oblasti celého Vesmíru, což ukazuje, jak vydatně zde Síly temna působily a působí.

Smyslem těchto církevních, coby ve jménu Boha vystupujících ovládacích programů je přeprogramovat myšlení lidí tak, aby nepoznali základní Kosmické zákony (princip lásky, vlastní odpovědnosti za svůj život, svobodnou vůli, včetně reinkarnace), a tím vést lidi i nadále ve Tmě jako stádo ovcí. Sekty jsou utvářeny Silami temna proto, aby při svém sebezničujícím konci zastrašili lidi, kteří se touží spojit s Vesmírnými lidmi v časech následných, což se právě nyní děje, a také po evakuaci (pozitivních poZemšťanů od poloviny třetí duchovní otáčky a výše, blíže záložka "Duchovní cesta") bude tento ovládací program využit k tomu, aby zbytek obyvatelstva zastrašili tím, že evakuovaní lidé byli usmrceni, popř. uneseni. Zde v českých zemích na tomto dobře pracuje tzv. „Společnost pro studium sekt a náboženských směrů“ pod vedením p. Vojtíška v Praze. Vše je předem rafinovaně promyšleno Silami temna, ale jejich ovládací programy nejsou stoprocentní, na některé kroky Sil světla chybí Silám temna „technologie“ (nebo že by nápady?), což lze pozorovat například také při šíření světelné literatury.

Křesťanští náboženští vůdci se rozhodli reinkarnaci odstranit z původního učení, neboť se obávali, že kdyby si lidé byli vědomi nové šance v dalším životě, nebáli by se tolik hříchu, omylu (což je lidské), ztratili by STRACH (hrubé vibrace - potrava ještěrů) z "trestajícího Boha", kterého si sami utvořili.

A co více -  věřící by ztratili také strach z MOCNÉ CÍRKVE a mocného feudálního krále a... MOCNÍ BY ZTRATILI MOC. Za toto JEDINÉ - za svou MOC - se budou bít do posledního muže, resp. do poslední své "ovečky".

Bible obsahuje podle "testu" (prozkoumání pravdivých informací) civilizace DHOH i Plejáďanů již pouze 30% pravdy z původně téměř 100% pravdivé Bible v období jejího vzniku. Do Bible se od té doby dostalo například až příliš mnoho násilí, vraždění a válek, což samozřejmě nebylo obsahem původního učení Kristova. Obsahem původního učení byla láska, skutečná podstata člověka, hledání cesty ke Stvořiteli, nikoliv války a zabíjení lidí a posilňování negativních - hrubých vibrací bližních, což by vůbec neumožňovalo se ke Stvořiteli přibližovat.

 

Začátek zřetelného odklonu křesťanských církví (a katolické církve především) od Kristovy věrouky se projevuje již ve věrouce sepsané a šířené apoštolem Pavlem. K formálnímu odklonu připravil půdu již 1. ekumenický koncil v Nikaji v roce 325 ve střetu s idejemi Areianů. Ke zjevnému odklonu od Kristova učení ale dochází až na 5. ekumenickém koncilu v Konstantinopoli v roce 553 (!), který prohlásil teze o reinkarnaci za bludné a jednoznačně odmítl apokastazi (dřívější existenci duše před fyzickým tělem).

obr.: Skutečně si myslíte, že po těchto ceremoniích a vnějších obřadech BŮH - tedy Pán Ježíš Kristus touží? Že toto je cesta k Němu, k LÁSCE? Nehledejte odpověď v mozku či v knihách, zeptejte se samotného Nejvyššího - SVÉ DUŠE.

 

Jedním z nejzávažnějších omylů, jichž se lidstvo neustále dopouští v souvislosti s pokusy pochopit odkaz Bible, je DOSLOVNÝ VÝKLAD BIBLE. Nejvyšší - to jest PÁN JEŽÍŠ KRISTUS - však již vyjevil lidstvu skutečnost, ŽE V DOSLOVNÉM VÝKLADU BIBLE PRAVDU NENALEZNOU.

Jazyk Bible musel odpovídat tehdejší (doba vniku) DUCHOVNÍ ÚROVNI LIDSTVA NA ZEMI (toto vše souvisí s PRAVÝM VÝZNAMEM INKARNACE JEŽÍŠE KRISTA NA ZEM A S TÍM, ŽE V TÉ DOBĚ BYLI JEŠTĚ PSEUDOTVŮRCI NA SVOBODĚ. PRAVDA MUSELA BÝT ZE ZÁVAŽNÝCH DUCHOVNÍCH DŮVODŮ VYJEVENA MIMO DOSLOVNÝ VÝZNAM. JAK VIDĚT, ani SOUČASNÉ LIDSTVO SE SKRZE BIBLI K PRAVDĚ STÁLE NEDOSTALO. MNOHO ČASU UŽ NEZBÝVÁ...

 

...vše, co je psáno v Bibli Svaté, bere se doslovně, nehledě na to, že Pán Ježíš Kristus jasně upozorňoval každého během Svého pozemského pobytu, že vše, co bylo řečeno, bylo podobenstvím a souvztažnostmi. Co lidští tvorové se stále zdráhají přiznat a přijmout, je to, že každé slovo vyřčené Pánem Ježíšem Kristem během pobytu na vaší planetě nemá vůbec žádný literní smysl. I když ty výroky jsou proneseny prostým, doslovným způsobem, žádný doslovný význam v nich není. Nikdy nebyly míněny doslovně. Prostým důvodem této situace je zřejmá skutečnost, že tehdy na vaší planetě se nemohly žádné přímé, vskutku duchovní ideje vyjádřit nebo pochopit, neboť byla v krajně zevnějším postavení.

 

(z knihy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista)

 

NAPROSTO KLÍČOVÉ INFORMACE O TOM, ŽE SAMOTNÁ CÍRKEV BYLA ZÁMĚRNĚ VYTVOŘENA NEGATIVNÍM STAVEM (KDEPAK JEŽÍŠEM KRISTEM - ten nikdy žádnou církev nezakládal ani nikdy své žáky nevybízel k jejímu zakládání! JAKO NEJZÁKEŘNĚJŠÍ A NEJSILNĚJŠÍ NÁSTROJ OVLÁDÁNÍ LIDSTVA, ODKAZUJEME ČTENÁŘE NA ZÁLOŽKY:

ZRADA KŘESŤANSTVÍ (nejen pro ty z vás, kteří znáte Bibli nazpaměť a chodíte povinně do kostela, vše je velice srozumitelně popsáno, aby každý poznal pravdu, bez ohledu na jeho "biblické znalosti").

LIDSKÁ DUCHOVNOST

PROČ JSOU PROBLÉMY A NEMOCI

PRAVÝ ŽIVOT

 

5. STRAVOVÁNÍ – MASOVÝ PROGRAM, CHEMIE, VAŘENÁ STRAVA

 

Stravování je na Zemi založeno na „masovém programu“, tedy programu, který lidem opět neumožňuje si zvýšit vibrační – duchovní úroveň. Naopak - hrubě ji ponížit a ZNEMOŽNIT LIDEM ZŮSTAT PŘÍLIŠ DLOUHO ZDRAVÍ. (Už průměrných 70 let pozemského života je pro ještěry až příliš, starají se - celkem úspěšně - o to, aby to bylo méně). Například domácí zvířata (tedy duchovně nejvyšší tvorové ze zvířecí říše!) jsou hrubým, necitlivým způsobem zabíjena na jatkách, v jejich tělech jsou nahromaděny toxiny vytvořené obrovským strachem a stresem z tohoto prožitku – opět silné hrubé vibrace, KTERÉ LIDÉ KONZUMUJÍ A PŘIDÁVAJÍ SI DO SVÝCH TĚL!!!

Především je však zabití a konzumování těl zvířat - tedy vysokých duchovních bytostí - PORUŠENÍM KOSMICKÉHO ZÁKONA!

Stvořitel nám zde na planetě Zemi zanechal v rozličné podobě a formě ABSOLUTNÍ DOSTATEK VŠECH ŽIVIN, KTERÉ NEZBYTNĚ POTŘEBUJEME K ŽIVOTU. ZANECHAL NÁM TADY VŠE K PŘEŽITÍ V HOJNOSTI A MAXIMÁLNÍM ZDRAVÍ - to vše BEZ NUTNOSTI ZABÍJET ZVÍŘATA A KONZUMOVAT JEJICH MRTVÁ, zkažená a toxická TĚLA!!!

(Primární porušení kosmického zákona je v tom, že je v nadměrné míře konzumováno tělo vysokých duchovních bytostí ze zvířecí říše, které vývojově jsou jen nedaleko od stupně pozemského člověka (je to 400 tisíc až 1milión životů v lidském těle z celkových 10 miliónů životů v tomto místě inkarnačního postupu).

V minulosti pěstovali lidé domácí zvířata u svých příbytků, byli s nimi sžiti a většinou k nim chovali lásku.Usmrcení bylo méně drastické (dnes je to pomalu móda a tradice... zabít nejoriginálnějším způsobem zvířátko - přátelé, říkáme si vyspělé lidstvo) a bylo více provázeno částečně pozitivními vibracemi vděčnosti a lásky za pomoc lidem v podobě potravy. Rovněž množství masa nebylo vzhledem k nevlastnění přebytků velké.

Chemizování potravin způsobuje opět porušení kosmických zákonů a opět se projevuje na každém člověku. Můžete sami na sobě posoudit...

Zamysleli jste se někdy, přátelé, nad tím, jestli JE OPRAVDU NUTNÉ chemizovat zemědělské plodiny? A jak vůbec došlo k tomu, že to "dnes bez toho nejde?" Dokážete se zamyslet nad DŮVODEM, který byl na prvopočátku chemizace, resp. zavedení škůdců samotnými Pseudotvůrci a následné vědomé a pomalé sebezničení lidstva? Nenapadlo Vás, že takto to Stvořitel určitě nemohl VYTVOŘIT? Proč by to dělal?

Stvořitel VYTVOŘIL planetu Zemi a na ní nám vytvořil ty nejčistší podmínky k životu, včetně zdravého ovzduší, půdy, vody. Vše, co od Něj a z této tvorby pochází, BYLO VŽDY ČISTÉ, BEZPEČNÉ A MAXIMÁLNĚ PROSPĚŠNÉ... Co jsme si z tohoto daru uchovali?

Pojďme k dalšímu falešnému masovému přesvědčení lidí...

VAŘENÁ strava je stále masami lidí považována za nepostradatelnou, nezbytnou, normální a žádoucí, zdravou a nenahraditelnou pro každého, od dětí až po seniory. Další z mnoha lží, které sem zavedly Síly temna a kterým lidstvo uvěřilo, neboť "jak jinak by to mělo být....., když je to dobré... a lidé dělali to tak přece dělají odjakživa..."  (A to je právě ono: tento ovládací program ještěrů z pekel je pěkně starý, mnoha staletími "ověřený". Pro důkazy, jak dokonale a prakticky "sám" funguje na lidech dodnes, nemusíme vůbec nikam chodit  snad jen do kuchyně, jídelny či restaurace. Čím starší ovládací program je (z hlediska pozemského vnímání času), tím se lidem jeví jako naprosto neotřesitelný co do pravdivosti, normálnosti a přirozenosti. Takže uznat, že vařená strava není ani pravá, ani žádoucí, ani zdravá, je pro 98% ovládaného lidstva planety Země naprosto šílené a "do nebe volající". Jojo, veškeré tradice jsou mocné ovládací programy (vřele doporučujeme záložky Všechno je jinak, Lidská duchovnost, Proč jsou problémy a nemoci, Zrada křesťanství a další). 

Mrtvá strava, tj vařená strava a další strava prošlá nepřirozenými úpravami (tedy zbavená života, tj. zmražením, sušením a všemi tepelnými úpravami při teplotách nad 40 stupňů Celsia, tedy pečením, smažením, dušením, grilováním, zavařováním atd.) programuje rychlejší smrt buněk našich těl a to je také příčinou velmi krátkého života v jednom těle. Zdravá strava (živá strava) – rostlinná, ovoce, zelenina, je nevařená. Nevařená strava je strava s nejvyšší čistotou energie a síly, přímo od Stvořitele Nejvyššího pocházející. Tato strava má v sobě to nejhlavnější - duševní část své bytosti - DUŠI.

Při konzumaci ŽIVÉ STRAVY si nejen zachováváme zdraví (případně se léčíme) a podstatně zvyšujeme své vibrace, ale také povyšujeme duchovní úroveň konzumovaných ŽIVÝCH plodů, kterým tímto POMÁHÁME PLNIT SI SVÉ SVĚTELNÉ POSLÁNÍ! Dvojnásobně si tak i my, lidé, zjemňujeme a povyšujeme vibrace, pokud toto vše provádíme s vděčností, láskou a pokorou k těmto darům a k ŽIVOTU, který je VE VŠEM. Nevařenou stravu jedí Vesmírní lidé. Konzumovat stravu s pokorou, vděčností a láskou k samotnému plodu, kterému tím pomáháme splnit si své poslání a posunout se výše, například do dalšího rostlinného nebo živočišného druhu - to je TAKÉ SOUČÁST respektování kosmických zákonů a součást vlastního DUCHOVNÍHO RŮSTU A ZVYŠOVÁNÍ SI VLASTNÍCH VIBRACÍ.

Výsledkem zmíněného ovládacího programu, tedy zcela převrácených zásad lidského stravování ve všech jeho sférách, je NEMOCNOST, snížená odolnost, zdravotní oslabení, agresivita, závislostní chování, poruchy pozornosti, poruchy disociálního až antisociálního charakteru, předčasná úmrtí lidí. Primárně se tedy výsledkem opět jen udržování velice nízké duchovní úrovně a nízkých (hrubých) vibrací svých těl (strava je stejně jako vše záležitost vibrací!). To s sebou přináší odpor k Pravdě, Lásce, k pochopení PODSTATY ŽIVOTA, neschopnost KOMUNIKOVAT S NEJVYŠŠÍM, s vesmírnými civilizacemi, přijímat PRAVDIVÉ INFORMACE, nenechat se ovládat...

NEGATIVNÍ VIBRACE lidí "zasažených" tímto ovládacím programem JSOU TAK NEUSTÁLE PŘIŽIVOVÁNY (nyní doslova) a NABÍRAJÍ NA SÍLE.

(K tématu stravování doporučujeme čtenáři záložku Co nechcete slyšet, Vesmírní přátelé a ZA OPONOU - Mikrovlnná smrt!)

 

 

6. ALKOHOL, DROGY, KOUŘENÍ, HRY O PENÍZE, EROTIKA

Tyto ovládací programy - ZÁVISLOSTI - jsou podporovány vládami, politickými strukturami a jsou společensky tolerovány! Víme proč. Je to v jejich zájmu. Točí se zde obrovské množství peněz pro zadlužené státy (daně z těchto smrtících zbraní nestřelného typu). Všechny tyto činnosti ničí člověka - AŤ UŽ AKTIVNÍHO NEBO PASIVNÍHO "SPOJENCE" TĚCHTO ZÁBAV a opět mu brání zvýšit si duchovní úroveň. Řídící struktury V RÁMCI PODPOROVÁNÍ těchto zabijáků lidí falešně hlásají, že mají zájem o občana státu a o jeho svobodu volby, resp. projevu.

Pseudotvůrci SLAVÍ, neboť s těmito závislostmi, resp. lidmi podléhajícími těmto závislostem nemají příliš mnoho práce. Stačí jen udržovat dostatek těchto jedů. Lidé přijdou sami.... Vždycky se vrátí... Nemají tušení o duchovnu = nemají tedy jak prokouknout to a dostat se ven... (blíže viz. také Pseudotvůrci). JE TO JEJICH VLASTNÍ, SVOBODNÁ A VĚDOMÁ VOLBA.

 

7. VĚDA

Věda je rovněž ovládána Silami temna tak, aby lidstvo duchovně nepostoupilo. Ani o kousek výše.

Síly temna vždy, tj. po celou dobu existence planety Země v této dimenzi, v zóně vymístění dodávaly technologie orientované do zbrojních programů tak, aby lidé byli co nejvíce zastrašováni a případně zabíjeni. Z toho měly Síly temna vždy velikou radost. Z posledních aktivit lze vzpomenout Hitlera ve spolupráci s těmito entitami, dále vlády USA, které měly A STÁLE MAJÍ uzavřeny smlouvy se Silami temna (výměnou za kosmické technologie) dovolily VLÁDY negativním, zlým mimozemšťanům unášet civilní obyvatele ke svým pokusům na své planety a k vytváření hybridní rasy (unášeni byli a jsou pouze negativní lidé, kteří splňují vibrační parametry).

 

Další aktivitou Sil temna je ovládání vědy tak, aby pracovala s energiemi materiální povahy, tedy nikoli s vyššími formami energií – duchovními aktivitami (volná energie = Prvotní Stvořitel Všeho a Všech). Jako projevy tohoto je poznání vědy, že Vesmír je mrtvý a neobydlený, planety, hvězdy a galaxie jsou mrtvá mechanická tělesa (Grygar). Lidstvo využívá, zneužívá a přežívá díky energii té nejméně vyvinuté duchovní úrovně bytí - minerálie, uhlí, plyn, atom. Lidstvo ve jménu lásky k Zemi a všem novým "objevům" drancuje planetu Zemi a drasticky ji znečišťuje. NE VŠAK DO NEKONEČNA....

Dále nám Síly temna neumožňují zkonstruování přístroje na měření hrubých a jemných vibrací energií. Tím chybí zpětná vazba o tom, jak ničíme planetu Zemi (vědci na to záměrně nemají přijít).

 

Síly temna řídí naši vědu tak, že člověku je neustále vštěpována myšlenka, že on je to nejvyšší ve Vesmíru. Jednak v něm neustále posiluje jeho ego, jednak touto tezí (ničím nepodloženou) brání mnoha lidem přijmout myšlenku o Vesmírných lidech, hierarchiích Vesmíru a Stvořiteli samotném. To je cíl - nedovolit lidstvu dostat se k pravdě. A celkem se jim daří, nemyslíte, přátelé?

K tomu je vytvořen ovládací program - FALEŠNÉ „projekty CETI a SETI“ – hledání mimozemských civilizací. Za pomocí "výsledků - nevýsledků" monstrózních přístrojů – radioteleskopů – se lidem předkládá "fakt", že jsme ve Vesmíru sami, "jinak by se přece vesmírní lidé již dávno ozvali". Zde můžeme vyhodnotit úroveň civilizace sebenazývající se vyspělá.

 

V oblasti lékařství je věda na primitivní materiální úrovni, léčí důsledek a ne příčinu nemoci (ta je VŽDY duchovní). Pro nedostatečně uspokojivé výsledky této vědy vyhledává stále více lidí alternativní způsoby léčby, resp. léčitele, bez ohledu na to, zda léčit skutečně dokáží, resp. zda dokáží více léčit než ublížit.

Účinnost lékařské péče je malá, celá její organizace je postavená na okrádání (mocné farmaceutické lobby) a zastrašování člověka (strach = hrubé vibrace = vysoká ovladatelnost a poslušnost nemocných lidí a další prohlubování nemoci). Masy nemocných lidí, resp. dočasně udržovaných ve fázi relativního zdraví (dožívání chronických potíží) chemickými "léky" jsou jasným důkazem, že TADY JSME NĚCO NEPOCHOPILI, že TADY NÁM NĚCO UNIKLO. Ale kdo by to řešil... Jsou jiné problémy... Třeba za co budeme ten krátký život jíst, pít, bydlet...

 

 

JAKÝ BUDE KONEC OVLÁDÁNÍ LIDSTVA NA PLANETĚ ZEMI

Přátelé,

ovládací programy vytváří kvalitní síto, pomocí kterého se lidé sami selektují na zrno a plév. Sami si tak určují svůj DALŠÍ inkarnační vývoj a také blízkou budoucnost v tomto a dalších životech (po závěrečné eliminaci lidstva). Pozitivní lidé, kteří budou v okamžiku završení a ukončení negativního stavu (2. příchod Pána Ježíše Krista) pod minimálním vlivem ovládacích programů Sil temna a stihli tedy v tomto životě alespoň do určité míry zvýšit si svou duchovní úroveň (min. 2,5 stupně duchovní otáčky, blíže viz. Duchovní cesta) mohou další (případně také ještě tento život) životy prožít v pozitivních Nebeských společnostech (Nová Země v 5. dimenzi Nebeských světů). Negativní lidé, kteří zůstanou plně nebo téměř zcela ovládáni Silami temna až do poslední chvíle (závěrečné eliminace) dostanou poslední možnost, jak se zachránit: Pokud v okamžiku, kdy takovýto člověk předstoupí před Stvořitele, dokáže přiznat, že svůj pozemský život prožil přesně tak, jak skutečně prožil (věřte tomu, přátelé, že spousta bytostí bude i v poslední chvíli zapírat svůj negativně prožitý pozemský život, který jim PSVV promítne a kde uvidí sami sebe a své konání v průběhu celého svého pozemského života (také minulých životů)) a pokud tento člověk "odsouhlasí", že život je (či byl) skutečně JEHO, že TENTO ŽIVOT SI SKUTEČNĚ SÁM UTVOŘIL A PROŽIL, dostane novou příležitost napravit své chybné volby v mnoha dalších životech (stovky až tisíce). Nyní však hovoříme o životech v pozitivním stavu (Nebeské dimenze) (negativní stav a jeho světy již nebudou existovat), na planetách v odpovídajících dimenzích (duchovní, vibrační úroveň). V tomto případě (hovoříme o duších, které se do nebeských světů dostanou až po závěrečné eliminaci negativního stavu, jsou tedy velice zatížené, jinak by nemohly být této eliminaci na Zemi účastny) duše opět zahájí své hmotné inkarnace v nejnižší dimenzi počínaje. Jedná se o další inkarnace na planety, kde budou žít na úrovni přírodních národů, primitivních kmenových společností (prvobytně pospolná společnost, nepěstují plodiny, nechovají domácí zvířata). Dostanou tak možnost VŠE nezbytné pro jejich duchovní vývoj PROŽÍT a POCHOPIT v DALŠÍCH ŽIVOTECH, ovšem s nutností prožít vše od začátku, včetně zapomenutí, kým je či byl a včetně obtížného - ale JIŽ jistého - rozpomenutí se, KÝM OPRAVDU JE. 

NEZAPOMÍNEJME, ŽE PO ZÁVĚREČNÉ ELIMINACI NEGATIVNÍHO STAVU BUDE OPĚT EXISTOVAT VEŠKERÝ ŽIVOT JEN A POUZE V POZITIVNÍCH SVĚTECH (různé dimenze bytí, různé duchovní úrovně sentientních entit tyto světy obývajících). NEBUDE JIŽ NIKDY DŮVOD PRO AKTIVACI NEGATIVNÍHO STAVU. VŠE BUDE ZODPOVĚZENO.

Zbývá nám dodat, jaký "OSUD" si SAMI vytvoří ti, kteří v rámci posledního dotazu Stvořitele Prvotního všeho a všech zapřou svůj vlastní negativní život, který sami ze své svobodné vůle na Zemi vedli, kteří neuznají svou vlastní odpovědnost za veškeré zlo, které za mnoho svých životů napáchali a nepřijmou STVOŘITELE jako jediného TVŮRCE VEŠKERÉHO ŽIVOTA. NEGATIVNÍ STAV JIŽ DÁVNO NEBUDE EXISTOVAT, AVŠAK POKUD I V TENTO ČAS SI NĚKTERÁ DUŠE ZVOLÍ TUTO VOLBU (nepřijmout Nejvyššího), NIC NEŽ PŘIROZENÝ NÁSLEDEK této její volby VEJDE V PLATNOST. PROTOŽE NEGATIVNÍ STAV NEBUDE NIKDE VE STVOŘENÍ EXISTOVAT, NEBUDE MÍSTO, KDE BY NEGATIVNÍ DUŠE (vibrace neslučitelné s žádnou úrovní pozitivních světů!) MOHLY DÁLE PŘEBÝVAT. NEGATIVNÍ DUŠE BUDE - dle SVÉ VOLBY - ROZLOŽENA NA PŮVODNÍ, NEJJEDNODUŠŠÍ ATOMÁRNÍ ČÁSTICE, ATOMY.

TYTO SE PAK STANOU NOVÝM STAVEBNÍM KAMENEM PRO NEKONEČNÉ A DOKONALÉ TVOŘENÍ NAŠEHO MILOVANÉHO STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH. 

(Pravděpodobnost, že duše i v posledním okamžiku před Bohem učiní (hovoříme o době po závěrečné eliminaci negativního stavu, negativní stav již nebude nikde ve Stvoření existovat!) tuto volbu (nepřijetí Nejvyššího), je velice malá. Hovoříme však v pojmech nekonečných možností a nekonečného množství svobodných voleb každé duše...Bližší informace k tomuto klíčovému tématu Vám rádi sdělíme osobně nebo v rámci přednášky.)

 

Taková je tvorba našeho Stvořitele Prvotního Všeho a Všech námi všemi milovaného.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedním z nejčastějších "příznaků" ovládání negativními mimozemšťany (většinou ještěry) z každodenního života, pozorované na lidech jsou například křečovité nekontrolované pohyby, které jsou součástí tohoto ovládání, vždy za cílem znemožnit realizaci původního úmyslu člověka, často navedené na nepodstatné činnosti, které už tím, že vezmou čas tomuto člověku, zabrání mu vykonat jeho vlastní vůli (místo čtení knihy nebo procházky Vás "přepadne" touha dívat se na televizi nebo uvařit něco k jídlu...) Toto se týká také lidí na řídících místech ve všech oblastech společnosti (netýká se to lidí, kteří jsou již dobře ovládáni primitivnějšími ovládacími programy jako alkoholismus, drogy, otroctví v zaměstnání apod.).

Toto také pociťují v různé míře lidé šířící informace o Silách světla a právě láskou, harmonizací, meditací, pozitivními myšlenkami a komunikací se samotným Stvořitelem - tedy prací na sobě - se mohou v rozhodující míře zbavit tohoto ovládání.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celý Vesmír sleduje veškeré dění na naší planetě Zemi (nejen na ní) a s láskou a touhou pomoci Vám, přátelé, Vám sděluje, že VŽDY MÁTE MOŽNOST ZASTAVIT SVÉ OVLÁDÁNÍ.

Nejdůležitější je UVĚDOMIT SI, že ovládaní jste.

Pak už stačí rozpomínat se na skutečnou a jedinou PRAVDU a pevně odolávat Silám temna. Úkol je to nesnadný, ale vy, přátelé, jste si jej SAMI VYBRALI.

MOC JSTE SI PŘÁLI TENTO ÚKOL ZVLÁDNOUT. DOKONCE JSTE SLÍBILI, ŽE HO URČITĚ ZVLÁDNETE. ŽE SE VRÁTÍTE DOMŮ.

OD STVOŘITELE SVÉHO JSTE DOSTALI VŠECHNO, CO KE ZVLÁDNUTÍ TOHOTO ÚKOLU POTŘEBUJETE.

Přátelé z Vesmíru jsou také připraveni kdykoli Vám pomoci. Stačí se s nimi spojit a poprosit o pomoc. Stačí naslouchat svému NITRU. TO VÁM PRAVDU UKÁŽE VŽDY.

 

Přátelé,

nenechte se ničím a nikým ovládat,

buďte sebou samými,

řiďte se vlastním SRDCEM a CITEM.

Vyzařujte lásku.

Máte neomezené možnosti.

Přejeme Vám radost svobodného tvoření všech okolností Vašeho života.

Vesmírní přátelé a všichni pozitivní pozemšťané s touhou pomoci Vám se rozpomenout

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...