VÁŠ ŽIVOT.

VAŠE SVOBODNÁ VOLBA.

 

VŠECHNY OKOLNOSTI VAŠEHO ŽIVOTA, které v každém okamžiku PROŽÍVÁTE, nejsou ničím jiným, než

vaší neustále činěnou

SVOBODNOU VOLBOU.

SVOBODNĚ (ať už vědomě nebo nevědomě - v obou případech však podle svého přání) SI VOLÍTE každý okamžik, každou událost, každou "náhodu" či nehodu, které následně prožíváte.

VAŠE VLASTNÍ VOLBY VYTVÁŘÍ KAŽDÝ DETAIL VAŠEHO ŽIVOTA.

NENÍ NIKDO A NIC, KDO nebo CO BY TO DĚLAL ZA VÁS. (Kdepak, ani Bůh to nedělá za vás. Proč by to dělal...)

LIDSKÁ SVOBODNÁ VŮLE A VOLBA.

TO JSOU DARY ABSOLUTNÍ LÁSKY STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH,

který nám jimi zaručil

VĚČNÝ ŽIVOT.

Je možné, že si neuvědomujete nebo odmítáte svou svobodnou vůli. Je možné, že ji NECHCETE mít, abyste se mohli zbavit odpovědnosti za svůj život, za vše, co se vám nepovedlo. Je možné, že nechcete přiznat, že vše ve vašem životě je výsledkem vaší vlastní svobodné volby, abyste nemuseli přiznat své omyly a chyby.

Je možné, že odmítáte ODPOVĚDNOST za důsledky svých vlastních voleb. Tím však sami sobě škodíte, neboť se stále vzdalujete od PRAVDY. Jen proto si možná stále myslíte, že se děje něco, co jste si nepřáli... nebo snad co je nespravedlivé...

Je jedno, jestli si to myslíte. Protože PRAVDA stejně EXISTUJE, ať chcete, nebo nechcete.

Pokud si neuvědomujete, že váš život je výsledkem vašich vlastních voleb, pak býváte často překvapeni, co že se vám nebo ostatním děje.

Pokud si neuvědomujete svou odpovědnost za následky vlastních voleb, pak se vám mnohé (ne-li všechny) okolnosti života jeví jako VELKÁ NÁHODA (nebo nehoda).

NÁHODA VŠAK NEEXISTUJE.

Je to pouze projev vašeho nepochopení toho, čím opravdu jste.

ODKUD SKUTEČNĚ POCHÁZÍTE.

A KAM SE VRACÍTE.

Jakmile začnete činit své volby VĚDOMĚ, pak začnete vědomě prožívat svůj vlastní život.

Pak pochopíte, že JEDINÝ, kdo tvoří váš vlastní život, jste VY SAMI.

Pak začnete žít tak, jak opravdu chcete.

Vědomí sebe samého vám však nikdo nedá ani neprodá. VĚDOMÍ SEBE SAMÉHO SI MŮŽETE VRÁTIT JEN VY SAMI. Je čas ZAMĚŘIT SVÉ POZEMSKÉ ÚSILÍ NA NĚCO JINÉHO NEŽ OTROČENÍ PRO HMOTU, PENÍZE, SLÁVU, MOC.

NASTAL PRO VÁS NEJVYŠŠÍ ČAS ZAHÁJIT PRÁCI NA SOBĚ SAMÉM VE SMYSLU DUCHOVNÍHO RŮSTU.

 

ZAČNETE SI UVĚDOMOVAT, ŽE VŠECHNY OKOLNOSTI VAŠEHO ŽIVOTA JSOU

JEN VAŠÍM VLASTNÍM DÍLEM.

PŘEJEME VÁM TOTO POZNÁNÍ.

JE OSVOBOZUJÍCÍ.

JE JEDINEČNÉ.

JE BOŽÍ.

Každá Vaše VOLBA je vždy volbou SVOBODNOU a dobrovolnou a je vždy odrazem Vašeho pochopení či nepochopení Vaší vlastní podstaty a Vašeho specifického poslání na planetě Zemi.

Vše, co v životě děláte nebo máte, je příčinou a zároveň důsledkem Vašich VLASTNÍCH VOLEB.

Přátelé,

 

již se rozpomínáte na to, že VEŠKERÝ VÁŠ ŽIVOT, vše, co máte či nemáte, co prožíváte, či neprožíváte... vše ve Vašem životě je pouhým výsledkem a zároveň nekonečnou příčinou vašich VLASTNÍCH, SVOBODNÝCH VOLEB, jež neustále činíte.

 

Jste si tedy už jistí, že MÁTE VOLBU.

VŽDY MÁTE SVOBODNOU VOLBU zvolit nebo nezvolit si COKOLI VE SVÉM ŽIVOTĚ.

Vždycky tomu tak bylo.

Už jste se také rozpomenuli na svůj pravý původ, na to, kým a jak bylo "stvořeno" (genetickými manipulacemi zfabrikováno) vaše současné, pozemské fyzické tělo a také na to, jakých plánů pseudotvůrců jsme součástí. Už také víte, jak to bylo s vaším ZAPOMNĚNÍM své pravé duchovní podstaty a proč k němu muselo v okamžiku Vaší inkarnace do hmotného světa dojít.

A tak se poZemšťan, jež se rozpomíná, ptá dále: My jsme produkty negativního stavu, žijeme v negativním stavu, neustále jej - dobrovolně, svými volbami - živíme a podporujeme (svým negativním myšlením, jednáním) a jsme JÍM silně OVLÁDÁNI, protože to sami dovolujeme.

MÁME VŮBEC ŠANCI SE Z TÉTO ŠLAMASTIKY VYMANIT, chceme-li to?

Odpověděli jste si již sami, viďte, přátelé:

 

ANO. MÁME. OSTATNĚ JEN PROTO JSTE TADY NA ZEM prožít negativní stav na vlastní kůži PŘIŠLI.

Ano, jediná ŠANCE na vysvobození je VAŠE VLASTNÍ, KONKRÉTNÍ VOLBA. VOLBA ZMĚNY.

 

Jediná MOŽNOST ZMĚNIT SVÉ POSTAVENÍ VŮČI NEGATIVNÍMU STAVU tedy vychází od každého jednotlivce, KTERÝ VĚŘÍ, že tu možnost skutečně MÁ a VYUŽIJE JÍ, dokud je to v tomto životě možné.

Z čeho tedy bude vycházet VAŠE VOLBA vysvobodit se ze zajetí negativního stavu, který Vás stále silně ovládá a ničí?

Z Vašeho dalšího a dalšího rozpomínání na VAŠI VLASTNÍ PODSTATU A JEJÍ PRAVÝ SMYSL.

 

Jste tady…

 

1.  JSTE ZDE ZE SVÉ VLASTNÍ VOLBY A SVOBODNÉ VŮLE.

NEJSOU ŽÁDNÉ NÁHODY ČI NEHODY

 

Jedním z nejdůležitějších poznatků pro mnohé poZemšťany rozpomenutí se, že JSME ZDE ZE SVÉ VLASTNÍ SVOBODNÉ VŮLE a VOLBY, VČETNĚ VOLBY NEPAMATOVAT SI, ŽE JSME SI ZVOLILI SEM PŘIJÍT. Tato volba není jen obecným souhlasem k tomu, abychom sem přišli. Namísto toho jsme si zvolili každý jednotlivý detail našeho pozemského života, včetně svých problémů, trápení, strádání, nehod, příhod, typu rodičů, dědičnosti, místa, životního stylu a všeho, co máme. Z tohoto pravidla neexistuje výjimka či výluka. Cokoli se nám v kterémkoli okamžiku našeho života stane, se může stát jen proto, že jsme si to zvolili kvůli různým důležitým DUCHOVNÍM DŮVODŮM. Tyto důležité duchovní důvody si většinou vědomě neuvědomujeme, ani si vědomě neuvědomujeme skutečnost, že jsme si to zvolili, aby se tak stalo.

S ohledem na tento fakt je zřejmé, že neexistují žádné náhody či nehody, žádné statistické pravděpodobnosti, které by nebyly výsledkem nějakého druhu svobodné volby. Statistická pravděpodobnost se objevuje jen tehdy, když si někteří lidé zvolí být účastníky týchž takzvaných náhodných událostí. (Například si mohou zvolit být oběťmi hromadných leteckých neštěstí, nebo hromadných automobilových nehod na dálnicích, nebo zničujících hurikánů a podobných situací.)

Jestliže by mohly nastat jakékoli náhody, nehody, incidenty a podobné záležitosti, úplně by narušovaly hlavní princip života, vaši svobodu volby. Stali byste se jen ubohou loutkou v rukou krutého osudu náhod a pravděpodobnosti. Ve Stvoření Nejvyššího takové věci neexistují. Dokonce i v negativním stavu je vždy přítomna svobodná volba, protože především negativní stav byl aktivován na základě něčího svobodného a vědomého rozhodnutí.

 

Z tohoto připomenutí plyne, přátelé, že jste plně odpovědni za to, co se ve Vašem životě stane, ať si toho jste, či nejste vědomi.

Ze samotné existence svobodné VOLBY také plyne, že každý výběr vám dává věčnou příležitost učinit jiný, který vás může VYVÉST z negativního stavu.

 

2. NEGATIVNÍ STAV NENÍ VĚČNÝ,

MŮŽETE SI ZVOLIT ZMĚNU SVÉHO ROZPOLOŽENÍ

 

Negativní stav byl aktivován pouze za jedné podmínky: Kdokoliv má účast na negativním stavu, bez ohledu na to, kde či jak hluboko v peklech, a bez ohledu na to, jak silně se s ním ztotožnil a miluje ho, MŮŽE SI ZVOLIT ODSTOUPIT od negativního stavu. Může SI ZVOLIT konvertovat do POZITIVNÍHO STAVU a přestat se ztotožňovat s negativním stavem a PŘESTAT ho milovat.

 

To také platí u lidí na planetě Zemi. Cokoli si zvolíte, můžete si nezvolit (pozn. slovo „nezvolit“ znamená v konotaci obsahu této knihy schopnost zrušit předešlou volbu, nebo si zvolit již nikdy nezvolit tuto volbu), pokud to neporušuje VAŠI VOLBU POZNAT něco důležitého na základě volby, kterou se snažíte nezvolit. V okamžiku, kdy je poučení dáno, pro což jste sem přišli na prvním místě, jste oprávněni učinit nový výběr, který vás postupně vyvede z negativního stavu problémů, zel a nepravd do pozitivního stavu dobra, pravdy a žádných problémů.

 

Jinou podmínkou, za níž je negativní stav dovolen Nejvyšším, je, že bude trvat jen jeden časový cyklus, a ne věčně (čili navždy, jak naznačují některé doslovné výroky Svaté Bible). Bible Svatá ve svém doslovném smyslu hovoří ve zdánlivých či jevících se pravdách, a ne v pravdách skutečných. Pravdou, která se jeví a je zdánlivá, je, že negativní stav (pekla) bude existovat navždy, čili věčně. Avšak skutečná pravda, která je obsažena v těchto tvrzeních, je ta, že negativní stav může existovat navždy jen jako možnost. Tedy se dá říci, že si vždy, na věky, můžete zvolit být zlými a negativními a využít tuto ideu vaší svobodné volby odmítnout a zavrhnout existenci Nejvyššího a Jeho/Jejích duchovních principů. Princip svobody volby dává negativnímu stavu potenciál, aby existoval navždy.

 

Vždyť především, jak jste shora poznali, výskyt této ideje ve vaší mysli a vaše odmítání ji uskutečnit, udržuje prázdnou zónu vymístění v NEUSTÁLÉ PŘIPRAVENOSTI. Můžete do ní spadnout, pokud si zvolíte tuto ideu uskutečnit a vést život, který odmítá Nejvyššího a cokoli duchovního. Protože vám tuto ideu nelze nikdy odejmout, zóna vymístění bude vždy existovat. Bude tomu tak, i když bude prázdná a deaktivovaná, pokud budete mít přání uvést tuto myšlenku do praxe. Takto se vám radí, jak chápat některá tvrzení v Bibli Svaté, která naznačují, že budete v ohni pekelném věčně, jste-li hříšníky a konáte-li zlo.

Jaká by to byla spravedlnost potrestat vás věčným ohněm pekelným za něco, co jste učinili během vašeho krátkého pozemského života?

 

Když původní lidé dobrovolně aktivovali negativní stav, Nejvyšší jim a nám všem, kdo se na tom podílíme, slíbil, že existence negativního stavu v aktivovaném stavu a rozpoložení nepřesáhne více než jeden časový cyklus. Jeden časový cyklus dle měřítka pozemských časových jednotek trvá přibližně 1 bilion roků (podrobnosti v kap. 3. knihy „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření). Pán Ježíš Kristus, kdož je Nejvyšší, také slíbil, že kvůli pozitivnímu stavu a lidem, kteří dobrovolně přišli do negativního stavu ze stavu pozitivního, bude současný cyklus značně zkrácen. Takže negativnímu stavu nebude dovoleno být v aktivním a dominantním stavu, rozpoložení a formě dokonce ani po celý časový cyklus.

Je pro nás důležité, abychom pochopili rozdíl mezi dvěma formami negativního stavu a rozpoložení. Jednou formou je dřímající stav, stav neaktivní, a druhou je stav aktivace a dominance. Když Bible hovoří o věčném pokračování pekel, hovoří z pozice NEAKTIVNÍHO, DŘÍMAJÍCÍHO STAVU zóny vymístění. Ten je VŽDY připraven přijmout někoho, kdo z vlastní svobodné vůle uznává ideu, že Nejvyšší neexistuje – představu, že nepotřebuje nic duchovního, aby byl naživu, byl a existoval.

 

3. OD SVÉHO NAROZENÍ JSTE VYBAVENI SPECIÁLNÍMI NÁSTROJI, PROSTŘEDKY A SCHOPNOSTMI, ABYSTE PŘEKONALI VŠECHNY SVÉ PROBLÉMY, ČILI NEGATIVNÍ STAV VE VÁS

 

Aby každý byl s to si zvolit odstoupení od negativního stavu a jeho zel, nepravd, trápení a problémů, je každý, kdo vstupuje do jakékoli oblasti negativního stavu, vybaven velmi zvláštními nástroji, prostředky a schopnostmi. Každý, kdo si zvolí je použít, se může dostat do styku s 5 % pravého člověka v sobě. Zde čeká Niterná mysl a Nejvyšší, až se k nim přistoupí a započne se proces duchovní transformace a eliminace negativního stavu a jeho přirozenosti z našich životů.

Připomeňme si, přátelé, že pseudotvůrci neměli žádnou jinou volbu, pokud měli uspět ve svém plánu, než POUŽÍT NĚKTERÉ PŮVODNÍ PRVKY PRAVÝCH LIDÍ, které přímo stvořil Nejvyšší a že z nich užili 5 %. Dobře věděli, že to byl NEJSLABŠÍ bod jejich snahy zfabrikovat pseudomysl, nicméně to byla jediná možná cesta, jak to udělat.

Naše původní struktura nám bez ohledu na to, jak je malá, poskytuje neustálou příležitost využít tyto nástroje, prostředky a schopnosti na PRORAŽENÍ TÉTO ŽELEZNÉ PANCÉŘOVÉ STĚNY PSEUDOMYSLI obklopující pravou lidskou mysl a na zahájení eliminace této zdi. Kapitola 4. nás poučí o těchto prostředcích, nástrojích a schopnostech, jež máme, a o tom, jak je využít, abyste právě toto udělali. (Upozorňuji čtenáře, že to není jediný způsob, jak toto provést, což zde také není uvedeno, neboť tato kniha vznikla téměř před 20 lety, a dnešní podmínky jsou podstatně jiné – fotonový pás je zde od ledna 1998, který umožňuje mohutnou komunikaci a duchovní růst nesrovnatelné intenzity ve srovnání s předchozím obdobím. Odkazuji tedy především na „Duchovní cestu“ knihy „III. Rozhovory“ – pozn. zpracovatele).

Přátelé, uvedenou 4. kapitolu knihy (resp. její výtažek), ze které pochází také tento klíčový text, najdete v podzáložce VRACÍM SE DOMŮ této záložky.

 

 

4. JSTE ZDE, ABYSTE SVÝM JEDINEČNÝM PROJEVEM

ZOBRAZILI JISTÝ ASPEKT NEGATIVNÍHO STAVU

PRO POUČENÍ VŠEM PO CELÉM STVOŘENÍ

 

Každý z nás, bez ohledu na to, jakým ze sedmi způsobů jsme se na této planetě objevili, sem přišel za velmi důležitým účelem poučit se nějak o negativním stavu, být živým, zkušenostním a živoucím zobrazením nějakých aspektů povahy negativního stavu. Nehraje roli, zda-li si budete či nebudete vědomi tohoto faktu, pokud přebýváte na této planetě. Stane se vám to zřejmým, až budete pryč z této planety.

Musíme si také být vědomi důležitého faktu, že většina lidí si - jelikož je negativní stav aktivován - dobrovolně zvolila SLOUŽIT JAKO ILUSTRÁTOŘI různých aspektů přirozenosti negativního stavu, ne s vědomým uvědoměním si toho, ale především svým životním stylem; typem osobnosti a dědičnosti, kterou si zvolili mít, typem chování, postojů, vztahů, které vytvoří; a typem povolání, kterým se zabývají; a především ZPŮSOBEM, jakým se potýkají s dennodenními problémy. To je hlavní poslání a pověření, na které jsme se se svým souhlasem podjali. Toto je jedním z důvodů, proč každý z nás je tak odlišný, dokonce i v průběhu našeho pobytu v negativním stavu.

Musíme si být také vědomu faktu, že negativní stav nemůže vyčerpat svůj užitek pro Stvoření za účelem odpovědi na tu otázku, která byla zjevena v kapitole první, dokud se plně neprojeví jeho povaha. To je důvodem, proč se na něm podílí tak mnoho bilionů a bilionů lidí. Každá jednotlivá osoba zobrazuje ve svém jedinečném projevu jeden aspekt negativního stavu. Ale v okamžiku, kdy se všechny aspekty stanou zřejmé a zobrazené živými příklady všech těch lidí, kdo se dobrovolně účastní na tomto aktu, negativní stav bude ještě jednou deaktivován, a uložen do dřímající kondice. My ovšem nyní zajisté víme, že negativní stav vyčerpá svou užitečnost v jednom časovém cyklu, který bude značně kratší, než je obvyklé.

 

5. NEJVYŠŠÍ VE FORMĚ JEŽÍŠE KRISTA ZAŽIL NEGATIVNÍ STAV NA VLASTNÍ KŮŽI A PODROBIL SI HO

 

Je velice důležité si uvědomit, že Nejvyšší se Sám/sama ze Své vlastní svobodné volby dobrovolně rozhodl stát se lidskou bytostí ve formě Ježíše Krista. Nejvyšší chtěl osobně zažít plnou povahu negativního stavu ve fyzickém těle zfabrikovaném pseudotvůrci a obzvláště v čase a prostoru, kterým Nejvyšší nikdy nebyl omezen. Takový čin Nejvyššího byl nutným krokem za účelem spasení veškerého Stvoření od expanze pseudotvůrců, kteří načas převládali nad pozitivním stavem. Nejvyšší jako Ježíš Kristus OSOBNĚ VYBUDOVAL, VYDLÁŽDIL A UKÁZAL CESTU VEN Z NEGATIVNÍHO STAVU DO STAVU POZITIVNÍHO KAŽDÉMU, KDO JE OCHOTEN TUTO CESTU NÁSLEDOVAT. Ježíš Kristus také na své osobě zobrazil, jak to učinit.

Ačkoli z pozice Absolutnosti Nejvyššího zná o negativním stavu vše, z této zvláštní pozice by nemohl zkušenostně zažít negativní stav. Je zcela jinou věcí o negativním stavu vědět, než ho prožívat. Jestliže by Nejvyšší zažil/Zažila negativní stav ve svém Absolutním stavu, veškerý negativní stav by zahynul a nikdo by tuto situaci nemohl přežít. Důvodem k tomu, že by nikdo tuto situaci nemohl přežít, je to, že život Stvoření může být udržován jen z absolutního stavu pozitivity, to jest z ČISTÉ LÁSKY  a MOUDROSTI.

 

Jakékoli přijetí zkušenosti negativního stavu do Absolutního rozpoložení likviduje čistotu tohoto stavu a Absolutní kondice není již absolutní, protože není ryzí. V okamžiku, kdy Absolutní stav přestane být absolutním, ztratí svou schopnost podporovat v komkoli život. Takže by vše zahynulo.

 

Je ale jinou věcí, když se některé aspekty Lásky a Moudrosti omezí konkrétním časem a prostorem, který nemůže být nikdy absolutní, ale jen relativní.

 

Takže inkarnace Nejvyššího do času a prostoru a do podmínek, které byly zfabrikovány pseudotvůrci, Mu/Jí umožnila mít zkušenost úplnosti negativního stavu. Tato zkušenost byla získána z pozice Jeho/Jejího ryzího Absolutního stavu, ale z pozice relativního času a prostoru v zóně vymístění a těla, které bylo vytvořeno v mateřském lůně způsobem, který byl geneticky a magicky zmanipulován pseudotvůrci.

 

JEDINÝM ZPŮSOBEM, JAKÝM MŮŽETE COKOLI VŮBEC OVLÁDNOUT A DÁT DO POŘÁDKU, JE PROŽITÍ JEHO POVAHY A JEHO CHAOTICKÉHO NEPOŘÁDKU. Bez takové zkušenosti není žádné podřízení a organizované uspořádání možné. Proto Nejvyšší ve Své fyzické formě Ježíše Krista dovolil Sám Sobě, aby byl pokoušen pseudotvůrci (ďábly a satany). Skrze toto silné pokušení, až do svého radostného odchodu ze Země v plném zdraví (pozitivní vesmírné civilizace sil Světla přemístili včas Ježíše Krista na bezpečné místo, na stanici Šáre, velitelství Aštarovy vesmírné flotily, těsně před chystaným ukřižováním), mohl/mohla plně prožívat negativní stav a v průběhu tohoto procesu mohl/mohla provést svou misi spásy Stvoření od zničení a ovládnutí všech pekel tím, že je dostal/dostala pod Svou vládu a doménu. Do tohoto bodu byla všechny pekla pod vládou a panství pseudotvůrců. V tomto spočívalo vůbec jedno ze spasitelských poslání Ježíše Krista.

 

6. JEDINEČNÁ KONDICE, V NÍŽ NA TÉTO PLANETĚ ŽIJETE

 

Situace na planetě Zemi má zvláštní charakter. Protože nejméně jedna třetina lidstva se na planetu Zemi inkarnovala z pozitivního stavu (údaj z roku 1980 - pozn. zpracovatele. V roce 2016 je to již jen 1/7), vytváří to v této zvláštní oblasti zóny vymístění VELMI JEDINEČNOU kondici. Lidé, kteří přicházejí z pozitivního stavu – i když se 95 % z nich stane otroky negativního stavu – mají stálé intuitivní cítění, že NĚCO NENÍ v celkovém ARANŽMÁ této planety správné. Z této pozice si neustále udržují jistý stupeň temného duchovního uvědomění, které vede ke vzniku mnoha forem náboženství, které se až donedávna skládaly ze zvláštní směsi pravd i falešností, dobra i zel.

 

(obr.: pravda - lež)

 

Takže se na této planetě ustanovilo jedinečné rozpoložení, kde jsou SMÍSENY DOBRO A ZLO, PRAVDA I FALEŠ. Tato situace poskytuje každému, kdo je zde, nebezpečnou schopnost přetvářky. To znamená, že jste s to říkat jedno, ale zároveň jste schopni si myslet, chtít a cítit pravý opak toho, co jste právě řekli. Můžete někomu nahlas a jasně říci: „Jsem nesmírně rád, že jsem s vámi!“ Ale zároveň si souběžně myslíte a pociťujete: „Nemohu vás vystát; přeji si, abyste zmizel.“  A tak dále. Nikde jinde po celém Stvoření taková kondice neexistuje. Na tomto rozpoložení se může NEJLÉPE ILUSTROVAT povaha negativního stavu. Proto bylo ustanovení této kondice na planetě Zemi povoleno Nejvyšším.

Jak uvidíte později, je TATO SITUACE spouštěčem mnoha lidských problémů a neštěstí.

 

7. MEZI VÁMI JSOU AGENTI JAK POZITIVNÍCH, TAK NEGATIVNÍCH STAVŮ

 

Přítomnost zvláštních vyslanců Nejvyššího po všech rozličných oblastech zóny vymístění a na této planetě zajišťuje, že tyto oblasti mají vždy nějaké živé příklady toho, jaké to je být pravou duchovní bytostí. Tito zástupci jsou jako výstražné světlo, které vede ovce a provádí v temnotách a temnotami. Ilustrují, demonstrují a provádějí stále příklady toho, že je možné nalézt  svou vlastní cestu ven ze současného rozpoložení, to jest ven z negativního stavu. Svým zvláštním životním stylem a velmi klidným, mírumilovným, trpělivým, láskyplným, moudrým, tichým a jemným přístupem poskytují dobrý příklad toho, jak to udělat. Obvykle tito agenti o tom moc nehovoří, nechtějí o tom kázat druhým lidem, neradi vám říkají, co se má dělat a jak, ale prostě tak žijí a žitím tak vám slouží jako příklad toho, jaké je to být pravou duchovní bytostí.

 

Můžete být ujištěni, že tito zástupci Nejvyššího jsou OBVYKLE jen NORMÁLNÍ LIDÉ dennodenního života, držící se zcela stranou, bez zvláštních znamení a bez velkého věhlasu. Tento typ lidí obyčejně nenaleznete na odloučených místech, v klášterech, na poušti, v horách, v tradičních církvích, v lotosových pozicích, nezvykle oblečené, uvrhující na sebe a na druhé všechny druhy zákazů, omezení a tabu. Tento posledně zmíněný typ lidí jsou obvykle agenti negativního stavu, aby vás svedli z duchovní cesty pod rouškou duchovnosti, ve jménu Boha a prostřednictvím rituálů. Až na málo výjimek se mezi těmito lidmi sotva kdy nacházejí praví agenti Nejvyššího. Nenechejte se jimi zmást a svést.

 

8. PRAVÝ ÚČEL VAŠEHO ŽIVOTA NA TÉTO PLANETĚ

 

Pravým účelem života na této planetě je z tohoto hlediska to, abyste ILUSTROVALI SVÝM SOUČASNÝM ŽIVOTNÍM STYLEM BUĎ NĚKTERÉ ASPEKTY NEGATIVNÍHO STAVU, NEBO ZOBRAZILI, JAK NALÉZT CESTU VEN Z NEGATIVNÍHO STAVU, NEBO ZOBRAZILI OBOJÍ. Nejzazším obecným účelem vašeho života je konečná deaktivace a eliminace negativního stavu. Daleko specifičtějším účelem vašeho života na této planetě je nalezení cesty zpět domů k původním 5 % pravé lidské mysli ve vás, kde se nachází Nejvyšší. V tomto ohledu je pravým účelem vašeho života na této Zemi učinit vědomý kontakt s Nejvyšším ve vás, zatímco jste v negativním stavu, a započít odvozovat vše ve vašem životě z Nejvyššího. Jakmile naleznete svou cestu k Nejvyššímu ve vás, objevíte u Něho/Ní, jak se v sobě zbavit negativního stavu a jeho problémů. Takto se negativní stav deaktivuje a eliminuje.

 

Skutečný intimní a soukromý účel vašeho života, což je to, ČÍM BUDETE POTÉ, nemůže být ale znám nikomu, jen Nejvyššímu a vám osobně. Proto se potřebujete s touto knihou naučit, jak se zkontaktovat s pravým Nejvyšším ve své pravé Niterné mysli a shledat, co je vaším pravým osobním a soukromým účelem života na této planetě.

 

 

9. VŠE SI BUDETE SCHOPNI OVĚŘIT VE VAŠÍ VLASTNÍ NITERNÉ MYSLI

 

Abyste mohli kompetentně a úspěšně zahájit skutečné poznání toho, kým jste a proč jste zde, a osvobodit se od otroctví negativního stavu, ve kterém zajisté jste (jen pohlédněte na svůj dosavadní život), potřebovali jste poznat tyto důležité, životně závažné, rozhodující a nové věci, zjevené v těchto dvou kapitolách. Bez tohoto zjevení byste nemohli nikdy řádně a správně poznat, kým skutečně jste a proč jste skutečně zde.

 

A jak se uvádí předtím, jakmile naleznete svou cestu zpět domů, k 5 %, ke své pravé Niterné mysli a k Nejvyššímu zde, budete s to si pro sebe ověřit, zda-li to, co bylo v těchto kapitolách zjeveno (v právě přečteném textu a také v záložce Pravý život - "Náš pravý původ" a "Jsme praví lidé"?), je pravdou či nikoliv. Budete v tomto soudcem. Jestliže máte mysl otevřenou a přistupujete-li k Nejvyššímu ve své Niterné mysli a pokorou, skromností, s ryzí touhou poznat skutečnou pravdu, nezamořenou pravdu, nezávisle na svých očekáváních a na svých současných věrovyznáních bez ohledu na to, jaká jsou, „POZNÁTE PRAVDU A PRAVDA VÁS UČINÍ SVOBODNÝMI.“ (Evangelium dle Jana, kapitola osmá, verš třicet dva.)“

 

Převzato z knihy: Petr D. F., Kdo jsi a proč jsi zde, Hanalei Bay, Kauci, Havaj, 1984.

Zpracovatel: I. A. Benda, 2000.

Už jste POznali, co jste vždy věděli, přátelé?

Už opět znáte, že MÁTE VOLBU ZMĚNIT Vaše současné postavení v negativním světě, který byl povolen právě pro tuto jedinečnou možnost jej odhalit a zvítězit nad ním?

K Vašemu vysvobození se ze současné kritické situace stačí jediné.

Konat VĚDOMÉ volby, které Vás dovedou k tomuto vysvobození.

Uvědomovat si své ovládání a co nejčastěji jej eliminovat.

 

Přejeme Vám radost z nekonečného svobodného a vědomého rozhodování o Vašem vlastním životě.

Těšíme se na Vás, přátelé ať už k našemu setkání dojde kdekoli...

Pozitivní vesmírné civilizace Sil Světla, Stvořitel Prvotní Všeho a Všech, Auron, Ema...

 

 

Knihy, na jejichž odkazy a kapitoly je v textu odkazováno, jsou pro Vás připraveny ke stažení (samozřejmě zdarma) v záložce "Světelné čteníčko". Jsou k dispozici na webu www. andele-svetla.cz. Knihy Vám můžeme také zaslat e-mailem ve formátu Word nebo PDF.

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...