Chirurgické roušky a stěrové antigenní testy jsou kontaminovány morgellony, vláknovými robotickými polymerovými červy vyvinutými v americkém institutu MIT pro nanorobotickou dopravu očkovacích a ozařovacích látek do těžko přístupných míst v lidském mozku a v dalších orgánech. Nejsou to žádné prachové částice, jsou to prostředky neinvazivní a non-chirurgické nanofarmacie. Co pohledávají na rouškách a na tyčinkách AG testů?

Skandál s kontaminací antigenních stěrových testů (nejen čínské výroby) nabírá obrovských rozměrů. Před časem jsme přinesli informaci (aeronet.cz), že uniklé video zachycující černé vlákno podobné červovi objevené na stěrové tyčince antigenního testu ve skutečnosti zachycuje hlístici, tedy parazita podezřelého z množení SARS-Cov-2 v lidském těle, což potom vysvětluje, proč proti tomuto viru tak úspěšně funguje léčba generickým antiparazitikem Ivermectin. Když jsme se obrátili na lékaře, aby nám záběry videa osvětlil, tak se spolu s kolegou shodli, že jde s vysokou pravděpodobností o hlístici.

Nebyli však schopni určit přesný kmen a druh, protože podle slov parazitologa se zachycený černý červ odlišuje od hlístic svoji strnulostí a nehybností, kdy reaguje pouze na zdroje tepla, vlhka a rovněž na elektromagnetické pole. Vlákna se chovají jako parazit, ale animace se u nich projevuje pouze při vystavení podnětům externích zdrojů energie, kdy vzniká u vláken motorický pohyb, což potvrzuje, že se nejedná o živé organismy s vlastním zdrojem energie, ale o parazity vyžadující cizí zdroj energie k vlastnímu pohybu a motorizaci. A takto se chovají pouze neživé organismy v přírodě, tedy viry. Ovšem stejné chování jako viry umí vytvářet 100% umělé neživé organismy na bázi nanotechnologií nazývané morgellony.

 

Morgellona lze sestavit a vytisknout na speciální 3D tiskárně pro nanotisk, inženýr může sestavit nosič, endomotorickou jednotku a payload, který nanočerv ponese

 

Morgellon je vláknový nanorobotický červ vytvořený z polymerů a elastomerů na speciální 3D tiskárně, který může využívat ke stavbě svého těla mnoho látek s dlouhými polymerovými řetězci. Do polymerových vazeb na rozhraní s elastomery jsou vloženy a navázány feromagnetické látky, které umožňují morgellonu pohyb v elektromagnetickém poli, kdy se tento nanorobot začne pohybovat v lidských cévách a žilách, přičemž se bez problému dostane cévním systémem kamkoliv, třeba i do mozku, kde se následně na vyznačeném místě zastaví a vypustí do svého okolí cytostatickou látku na léčbu rakovinového nádoru, případně začne na místě zářit, protože inženýr, který moregellona na 3D tiskárně vyrobil, začlenil do jeho těla radioaktivní izotop určený pro likvidaci rakovinových buněk.

 

Tam, kde se morgellon zastaví na delší dobu, tam začne intenzivně ozařovat nejbližší tkáň, takže pokud se jedná o tkáň určenou k léčbě, protože je napadena rakovinou, potom takový vláknový nanorobot bez jediného chirurgického řezu může vyléčit mozkový nádor pacienta i tam, kde by invazivní chirurgický zákrok nepřipadal v úvahu. Inženýr sestavující morgellona při nanotisku na tiskárně určí, jaký endomotorický pohon bude pro vlákno použit, z jakých polymerů a elastomerů bude tělo vyrobeno, a jaký náklad (tzv. payload) morgellon v sobě ponese.

 

Typ pouzdra nákladu potom určí, jak se náklad bude uvolňovat, jestli chemicky, termicky anebo dálkově, bezdrátově, elektromagneticky. Není vůbec od věci vzít v úvahu možnost, že pouzdro uchovávající náklad v morgellonu by se otevíralo elektromagneticky signálem přes 5G sítě, anebo přes jakékoliv jiné bezdrátové sítě.

 

Kroutící se nanorobotické vlákno používající ke svému pohybu externí zdroje energie

 

Tuto technologii morgellonů vyvinuli čínští vědci v americkém institutu MIT a přinesli o tom v srpnu 2019 zprávu na serveru Science Robotics, přičemž zveřejnění se dočkala pouze technologie morgellonů určená pro léčbu mozkových onemocnění, kdy morgellony jsou poháněny elektromagnetickým polem. To je však pouze jeden z možných pohonů. Morgellony lze animovat a pohybovat s nimi i ve zdroji vlhka a tepla, kdy tato nanorobotická vlákna se aktivují po vystavení referenční teplotě či zdroji vlhka a začnou se pohybovat, resp. vykazovat animaci. Zdrojem pohybu morgellonů v tomto případě je biochemická a termochemická reakce.

obr.: Mikroskop odhalil morgellony už i pod plastovým obalem ještě nerozbalené stěrové tyčinky

 

Podobně se chovají studenokrevní živočichové, např. plazi, jako hadi nebo ještěrky, které nedisponují vlastní termoregulační soustavou a potřebují externí zdroj energie ke svému pohybu. Tímto zdrojem je samozřejmě teplo pocházející z vyhřátých kamenů, na kterých se ještěrky a hadi vyhřívají a absorbují teplo ke svému následnému pohybu a vitalitě. Bez zdroje tepla studenokrevní živočichové hibernují, jejich pohyb je minimální, protože nemají zdroj energie ke svému pohybu.

 

Černá vlákna lze využívat k léčbě dosud neléčitelných a neoperovatelných nádorů v mozku, ale rovněž k biologickému válečnictví a terorismu

 

Morgellony tedy kopírují motoriku a zdroj animace od plazů, kdy energie na jejich pohyb není nesena uvnitř těla morgellonu, ale je získávána zvenčí. Jakmile se tedy morgellony dostanou do elektromagnetického pole (jestliže obsahují feromagnetické látky), nebo jsou vystaveny teplu (pokud obsahují termochemické vazby), nebo jsou vystaveny vlhku (biochemické reakce), potom se začnou pohybovat a aktivují se, přičemž vykonávají určený úkol a cíl, na který je morgellon naprogramován, lépe řečeno sestaven na 3D tiskárně.

 

Polymerické tělo s elastomery a dalšími látkami se totiž může využít k mnoha účelům, nejen k léčbě rakoviny v těžko přístupných místech, ale i k dopravě očkovacích látek do lidského těla, k dopravě určitých látek do konkrétního orgánu, morgellon může dopravovat radioaktivní izotopy do určených orgánů, ale tato technologie představuje i velkou hrozbu, protože tyto vláknové nanoroboty dokáží i potichu zabíjet, pokud by je někdo zneužil jako prostředek bio-warfare.

Je nezbytné si uvědomit veškeré souvislosti, dokud je na toto uvědomění čas.

Pokud by nákladové pouzdro morgellonu obsahovalo payload kyanidu draselného, po jeho vypuštění z pouzdra morgellonu by v určeném místě a v daném čase, na základě bezdrátového spouštěcího signálu zvenčí, došlo k usmrcení člověka, aniž by kdokoliv pojal podezření. Tato špičková technologie morgellonů vytvořená odborníky na MIT by logicky měla být předmětem biologického a rovněž vojenského výzkumu v oblasti nanorobotiky a bio-warfare.

 

Kdo by čekal, že se tato nanorobotická vlákna vytvářející neživé organismy začnou objevovat v roce 2021 v originálně zabalených antigenních testech (nejen z Číny!) a na chirurgických rouškách. Na veřejnost unikla dvojice videí, která potvrzují, že tato černá vlákna nejsou žádnými prachovými částicemi, jak se snaží mlžit některá mainstreamová média, ale že se jedná skutečně o vláknové nanorobotické červy.

 

Video: Morgellon na roušce se začne hýbat, když mu dodáte energii v podobě tepla z vašeho dechu

 

Tito červi - morgellony - jsou oživováni externím zdrojem energie, která rovněž umožňuje jejich pohyb. K tomuto dochází buď teplem, anebo vlhkem. (Na serveru aeronet.cz můžete v tomto bodě zhlédnout video člověka, který mikroskopem detekuje morgellonové vlákno na chirurgické roušce a názorně předvádí, že dýchnutí (tedy vlhko a teplo jako zdroj energie) způsobí "oživení" morgellonu, ten se začne kroutit, natahovat, smršťovat, a to i poté, kdy už muž na roušku nedýchá. Tím se potvrzuje, že morgellon zachycený na roušce čerpá energii termochemickou cestou, která k aktivaci elastomerů vyžaduje zdroje přechodového tepla nad referenční hodnotu. Tato hodnota se vypočítává před vytištěním morgellonu na 3D tiskárně.

 

 

K zajištění objektivity musíme dodat, že video neobsahuje proces rozbalení roušky z originálního balení, čímž vyvstává možnost, že toto nanorobotické vlákno se na roušku dostalo jinak. Odkud by Čech, který video natočil, získal nanorobotická vlákna z MIT, aby je mohl potom nanést na roušku a záměrně kontaminovat, to necháme uvážení každého. Tato nanorobotická vlákna nejsou žádný odpad, špína, kontaminace, nepořádek, kusy chlupů, nebo něco podobného, ale jsou to nejpokročilejší produkty nanotechnologického výzkumu pocházejícího z MIT.

 

VIDEO: Mikroskop odhalil morgellony v originálním a nerozbaleném AG testu

 

Pořízená videa jednoznačně zachycují, že vlákna jsou nehybná, ale reagují na zdroje energií ve svém okolí, tedy stejně jako plazi, kteří ke svému pohybu využívají teplo přijímané ze svého okolí, anebo jako bezdrátové nabíjení telefonů, kdy elektromagnetické pole z externího zdroje začne nabíjet bezdrátově a na dálku baterii uvnitř mobilního telefonu. Jakmile se na morgellon dýchne a dodá se mu teplo, okamžitě se začne pohybovat. Odborně by se to dalo nazývat jako endotermický pohon, tedy pohon využívající pohlcované teplo získávané ze svého okolí. Další video pochází ze Švýcarska a rozebírá antigenní test.

 

 

Muž ze Švýcarska postupoval tentokrát "od začátku", zachytil nejdříve originálně zabalený, nerozbalený test, následně provedl rozbalení, rozbalil i tyčinku, ale ještě před jejím rozbalením vložil balíček s tyčinkou pod mikroskop a nestačil se divit. Uvnitř balení pod fólií odhalil mikroskop několik morgellonů, tedy nanorobotických vláken v místě špičky zabalené tyčinky. A po rozbalení tyčinky našel morgellony i v bílých vláknech na špičce výtěrové tyčinky.

Jeho překvapení je logické, protože tyto tyčinky jsou údajně vyráběny asepticky a sterilně, tedy na tyčinkách nemůže a hlavně nesmí být naprosto žádná kontaminace, a to ani prachové částice, natož nanorobotické morgellony, které se začnou hýbat a kroutit hned poté, co se dostanou do simulovaného prostředí teploty lidského těla a jeho tepla, a někdo na ně dýchne.

 

Odkud se vzala nanorobotická vlákna na rouškách a tyčinkách antigenních testů? Ivermectin chemicky narušuje endomotoriku morgellonů?

 

Redakce (aeronet.cz) nedokáže určit a deklarovat, že tento problém se týká všech roušek, všech antigenních testů, pouze vycházíme z vědecké studie MIT a z uveřejněných videí na internetu. Předložené informace z výzkumu amerického institutu MIT a zachycené záběry však do sebe až příliš zapadají.

Pokud se na tyčinkách AG testů a dokonce i na rouškách nachází vlákna, která reagují na zdroj tepla a vykazují animaci živého organismu po vystavení zdroji externí energie, potom je vysoká pravděpodobnost, že se opravdu jedná o morgellony, tedy neživé nanorobotické organismy pocházející z výzkumu nanotechnologií předního amerického institutu MIT.

 

Jak se tato vlákna dostala do originálních balení AG testů a do chirurgických roušek? Jaké látky černá vlákna obsahují, jestli v nich nejsou přilepené mRNA sekvence očkovacích látek, jestli neobsahují některé látky na modifikaci lidského chování, jaké je centrum jejich cílové destinace po aktivaci v lidském těle, to prozatím my, lidé, pro které jsou tyto "dárky" (antigenní tyčinkové testy dnes už opakovaně a ZDARMA nám poskytované - jaká "náhoda" a jaký zájem o naše "zdraví") určeny, nevíme.

 

Co se má do lidských těl dostat za každou cenu?

Kam všude v lidském těle se to má dostat? Do rozmnožovacích orgánů? Do plic? Do mozku?

Proč vůdcové zemí hystericky tlačí své národy do nošení roušek, respirátorů, do nekonečného testování a strkání špejlí do nosů? Proč tak rychlá a zuřivá propagace očkování?

Proč Ivermectin blokuje morgellony? Narušuje vazbu polymerů morgellonů, nebo narušuje endomotoriku těchto nanorobotů? Proč politici vedou tak urputnou válku proti Ivermectinu? Někomu kazí plán s morgellony? To jsou všechno otázky, na které hledáme odpovědi.

 

A VY BYSTE MĚLI TAKÉ, LIDÉ.

POKUD VŮBEC CHCETE ŽÍT.

ČAS NA VAŠE PROZŘENÍ VŠAK UŽ TÉMĚŘ VYPRŠEL.

TO, CO VIDÍTE KOLEM SEBE, JE DŮKAZEM TOHO, JAK RYCHLE ZTRÁCÍTE SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT.

JAK SE ZŘÍKÁTE SVÉ SVOBODY A ODEVZDÁVÁTE SVŮJ ŽIVOT MOCNÝM.

DOBROVOLNĚ.

NEVĚDOMĚ.

NEVĚDOMOST JE VŠAK VAŠE VLASTNÍ VOLBA.

SVÝM RODIČŮM A SVÝM DĚTEM (KDYŽ UŽ NEJDE O VÁS, JAK RÁDI ŘÍKÁVÁTE, V DOMNĚNÍ, ŽE KONÁTE DOBRO, ZATÍMCO SE PRÁVĚ ZŘÍKÁTE ODPOVĚDNOSTI NEJEN ZA SVŮJ ŽIVOT, ALE PŘEDÁVÁTE TAK PARADOXNĚ DO RUKOU MOCNÝCH ŽIVOTY SVÝCH BLÍZKÝCH)

ODEMYKÁTE BRÁNU SMRTI A VŮBEC VÁM TO NEVADÍ.

 

VŠAK ZÍTRA JDETE DO "PRÁCE" (OTROKÁREN MOCNÝCH, PRO KTERÉ DŘETE, ABYSTE VY SAMI UMÍRALI) A BUDETE DOUFAT, ŽE VÁM STĚROVÁ TYČINKA BĚHEM POVINNÉHO TESTOVÁNÍ PŘEDÁ "JEN" LECHTÁNÍ A FALEŠNOU POZITIVITU ČI FALEŠNOU NEGATIVITU.

MŮŽETE SI HODIT MINCÍ.

 

CO SI, LIDÉ, ZVOLÍTE?