Vakcíny Covid analyzované laboratoří Taygety - Kompletní zpráva

Cosmic agency

 

Grafen, nanotechnologie a transhumanismus

Kosmická loď Toleka, nízká oběžná dráha Země.
Laboratorní zpráva o látkách nalezených v lahvičkách označených jako vakcíny SARS CoV-2 od společností Pfizer, Moderna a AstraZeneca.


Anéeka z Temmeru, chirurg Senetre z planety Erra, Dhor Kaal´el z Temmeru.
Hlavní vybavení a metody pozorování a studia:
- Optický bifokální mikroskop, Mag x1500 max.
- Optický mikroskop, Mag x1500 max, počítačový.
- Elektronický mikroskop, Mag x200000 max, počítačový.
- Spektroskop pro molekulární a subatomární vyzařované frekvence.
- Gravitační elektronický interferometrický mikroskop se schopností mapovat hmotnostně specifickou gravitaci, s možností detekce subatomárních komponent, spojený s lékařským kvantově-holografickým počítačem s hologramovým datovým monitorem s vysokým rozlišením. Se schopností číst materiály na úrovni jaderné kapacity a klasifikace látek, vzorků a biologických tkání a schopností mapovat nebo číst buněčnou DNA těchto vzorků.
- Kvantový holografický počítač s lékařským programem s podrobnou simulací celého lidského těla se všemi jeho biologickými procesy, pro předpověď postupného vývoje s časovým rámcem. Totéž pro další studované druhy, které nejsou lidmi.
- 150 lidských tkáňových kultur pěstovaných v Medical Pod pro studium reakcí v reálném čase.
- 30 nelidských tkáňových kultur pěstovaných v přístroji Medical Pod ke studiu reakcí u druhů Lyra, Andromeda, Arcturius-Dieslientiplex a Urmah.
-50 lahviček vakcíny Pfizer COVID 19, 5 dávek po 0,3 ml.
-50 lahviček vakcíny Moderna COVID 19, 10 dávek po 0,5 ml.
-50 lahviček vakcíny AstraZeneca COVID 19, 10 dávek x 0,5 ml.

 

Grafen:
Velká masa částic uvnitř všech vzorků jsou látky shodné s Grafenem s atomovou a molekulární strukturou částečně neuspořádanou a částečně uspořádanou v krystalické formě syntetického umělého původu. Způsob či metoda výroby těchto částic přesahuje technologickou úroveň současné lidské civilizace, neboť k jejich výrobě jsou zapotřebí replikátorová zařízení založená na technologii vytváření hmoty z energie s využitím řízených harmonických frekvencí. Shodují se s replikátory hmoty používanými na technologické úrovni vysoce vyspělých nelidských ras.

Uspořádání jednotlivých atomů v krystalických částicích udržuje magnetickou kapacitu/frekvence a elektrické vlastnosti molekuly, která se na Zemi nazývá grafen. Má technologickou schopnost vytvořit inteligentní částici s proměnlivou velikostí asi 10 nm, a skládá se z méně než 60 atomů, což je 10krát méně než průměrný virus-exosom. Grafen jako materiál je extrémně odolný, pružný, průhledný, pokud je seskupen do správné krystalické formy, je tepelně vodivý, elektricky vodivý a vysoce magnetický neboli magnetizovatelný. Díky seskupení jeho molekul v jedné rovině může mít struktura nebo list grafenu tloušťku pouze jednoho atomu. Je to pravděpodobně nejpevnější materiál, který lidstvo zná.

Jeden atom uhlíku, který je základem grafenu, se skládá ze 6 protonů, 6 (nebo 7) neutronů a 6 elektronů (666).

Atomově programovaný grafen je schopen vytvořit jakýkoli strukturní tvar kombinací mnoha svých molekul. Toho se dosahuje aktivací nebo deaktivací přípojných nebo vazebných bodů na každé molekule pomocí elektromagnetické odezvy na určité frekvenci. Elektromagnetické frekvence, které ovládají grafen, mohou být naprogramovány a přenášeny prostřednictvím mikrovln. Dokáží ovládat i samotný tvar, který grafen zaujme, a to až do nejmenších detailů.

Grafen v lahvičkách s vakcínou má velmi nízký magnetismus, dokud není zaveden do živé tkáně, kde se aktivuje a zahájí svůj předem naprogramovaný proces. V okamžiku, kdy se grafen dostane do těla, se stane vysoce magnetickým. Elektrochemické a biologické frekvence těla spustí naprogramovaný grafen.Toho je dosaženo přeskupením molekul v grafenu do struktury potřebné k vytvoření magnetické polarity, zapne se kontaktem v těsné blízkosti živého organismu a jeho bioelektrickými vlastnostmi.

Grafen putuje krevním řečištěm do celého těla a přitom ulpívá na tkáních, ve vyšší koncentraci se nachází v tkáních v blízkosti místa vstupu očkování, což vysvětluje zmagnetizovaná ramena, která jsou hlášena po celém světě. Po dosažení živé tkáně grafen přilne k buněčným stěnám a díky své velmi malé velikosti pronikne do každé buňky filtrováním přes buněčnou membránu. Po vstupu buňky se grafen pohybuje mezi organelami a proniká do buněčného jádra, kde se přichytí na buněčnou DNA. Kolem buněčné DNA vytváří grafen struktury podobné nanotrubičkám, které jsou s DNA v přímém kontaktu, a tím ji sekvestruje nebo uzavírá.
Každý segment nanotrubičky ihned reaguje na elektromagnetické bioelektrické vlastnosti a specifický elektrický odpor jednotlivých složek buněčné DNA: Adeninu, Thiaminu, Guaninu, Cytosinu ( A-T-G-C). Jeho reakce mezi póry nebo otvory grafenové mřížky vytvoří uvnitř struktury nanotrubiček, které obalují buněčnou DNA, vytvoří přesnou kopii struktury DNA, ale s magnetickými vlastnostmi, a tímto postupem může grafen dekódovat DNA uvnitř každé buňky a je schopen ji technologicky číst nebo přenášet, podobně jako počítačový pevný disk.

Jakmile je buněčná DNA dekódována, grafen reaguje předem naprogramovaným způsobem nebo dálkovou aktivací pomocí mikrovln odpovídajících frekvencím 5G mezi 3,4 GHz a 29,8 GHz, a nejen to. Při dekódování nebo nalezení konkrétních genů bude příslušný segment grafenu přitahovat protějšek grafenu, který má odpovídající sekvenční frekvenci a který se rovněž nachází v krvi očkovaných lidí. Tento grafen obsahuje sekvence mRNA, což je RNA naprogramovaná a kódovaná pro určitý protein, s cílem změnit konkrétní sekvenci DNA.

MRNA je extrahována stejným postupem z buněčných bází organismů přítomných ve vakcíně. Mezi ně patří kmenové buňky z lidských plodů, opičích plodů, hovězího dobytka a dalších obratlovců a bezobratlých, které se nám v tuto chvíli ještě nepodařilo plně identifikovat, včetně buněk a DNA z Hydra vulgaris. Ty genetické sekvence, které se grafenu podaří izolovat, buď plně předprogramovaným způsobem, nebo dálkovým signálem 5G, vezme jako základ nebo zdroj pro vytvoření vláken mRNA, a těmi nahrazuje původní vlákna DNA lidských buněk. Částice nanografenu je přitahována k buňce a skupinám buněk specifické tkáně pomocí odpovídajících elektromagnetických mikrofrekvencí samotných struktur nanografenu. Tyto částice na způsob umělých virů s obsahem mRNA provedou jakoukoli genetickou změnu v buněčné DNA pomocí postupu reverzní transkripce. Již z továrny vakcíny obsahují také nanografen zapouzdřující sekvence mRNA, specifickou mRNA, která má nahradit konkrétní geny v buňkách přesných tkání očkovaných osob.

Nanografen jako předem naprogramovaný inteligentní prach je schopen změnit lidský genom buď částečně, konkrétní geny, například ovládající reprodukční systém nebo jeho části, geny ovládající nervové procesy v mozku očkovaného, nebo zcela změnit celý lidský genom. A tento proces lze řídit na dálku. Lidské tělo se tak mění v biologickou loutku vydanou na milost a nemilost rozhodnutí toho, kdo tuto technologii ovládá.

Pomocí této technologie lze učinit subjekt sterilním. Zdá se, že sterilizace je v nanografenu předem naprogramována nezávisle na pokynech zvenčí. Může také aktivovat specifické geny nebo je deaktivovat a způsobit tak účinky požadované těmi, kdo tuto technologii ovládají, jako je například výskyt nejrůznějších nemocí a zdravotních stavů spojených s genetickými problémy a také rakoviny. Lze také dosáhnout vyvolání a kontroly tzv. virových chorob u skupiny lidí nebo konkrétních jedinců.

Při různých reakcích stačí samotný grafen k tomu, aby se u naočkovaného člověka rozvinuly systémové zánětlivé problémy s cytokinovou bouří, která způsobí nežádoucí reakce organismu, jako je vznik trombů a krevních sraženin, aniž by byl přítomen jakýkoli protein zvaný Spike, jak se v mnoha kruzích říká, a jedněmi z prvních míst, která tím budou zasažena, budou plíce a mozek. Samotný koncept proteinu Spike vnímáme jako pokus o pozemské vysvětlení procesu, který je mnohem složitější. Je pravda, že existují bílkovinné kapsle, které by se daly zařadit do kategorie Spike Protein nebo do kategorie syntetických virů. Tyto bílkoviny jsou sestavovány pomocí mRNA obsažené v částicích grafenu. Běžná lidská věda uvidí pouze mikročástice grafenu, nikoli obsah mRNA, která následně změní DNA buněk, s nimiž přijde do styku. V jiných případech bude lidská věda schopna najít pouze konkrétní molekuly mRNA, nikoli grafen, který je zevnitř ovládá.

Stejně tak tyto proteiny, z nichž mnohé lze katalogizovat jako Spike, jsou surovinou nebo prvotním materiálem pro Grafen, který má genetické zdroje pro následné změny DNA subjektu. Ne všem naočkovaným subjektům budou dány nebo způsobeny stejné změny, nanografen může být v latentním potenciálu. Díky této technologii dostanou kontroloři k dispozici kompletní databázi DNA celé lidské populace, přinejmenším té naočkované.

Samotný nanografen reaguje na podnět specifického signálu v rozsahu 5G tak, že odrazí signál zpět k odesílateli s kompletní databází nejen celého genomu každého naočkovaného jedince, ale i průběhu mutace. Tato nanotechnologie vytváří a zavádí vnitřní reakci na sluchové podněty nebo zvuky, což znamená, že má schopnost vysílat a přijímat zvuk jako mikrofon uvnitř samotného naočkovaného subjektu, stejně jako schopnost vysílat vibrace, které by si jedinec interpretoval jako hlasy v hlavě, a také stimulovat specifické skupiny neuronů, čímž se syntetická telepatie dostává na širší a účinnější úroveň s cílem masové manipulace.

Grafenová nanotechnologie díky svým malým rozměrům velmi snadno prochází krevní bariérou lidského mozku, ukládá se pak mezi neurony a jejich dendrity a účinně ovládá axiomatické depolarizace a načasování a kvalitu neurotransmiterů, jakož i přesnou bioelektrickou frekvenci každé jednotlivé depolarizace. Tím vzniká schopnost nejen číst depolarizace a interakce mezi mozkovými neuronovými sítěmi a přenášet je do sítě 5G, ale má také schopnost implantovat myšlenky tím, že ovládá dynamiku bio-elektrických a chemicko-neurotransmiterových frekvencí v mozku. Tento druh ovládání neuronů pomocí elektromagnetických frekvencí, umělá neuromodulace neboli ANM, a také změna DNA nervových buněk vyvolá efekt apoptózy neboli buněčné smrti, závažného úbytku neuronů.

Paraziti nalezení ve vakcínách:
-Mikrofilárie: ve vakcíně značky Pfizer, v 15 z 50 dávkovacích lahviček, Moderna 35/50.
-Toxoplasma gondii: V přípravku Moderna: 28/50, Pfizer: 8/50, AstraZeneca: 32/50.
-Trypanosoma brucei: V přípravku Moderna: 12/50, Pfizer: 38/50, AstraZeneca: 22/50.

Jinými slovy, ne všichni viditelní parazité, v kterékoli fázi svého cyklu nebo jako genetické stopy, byli nalezeni ve všech vakcínách téže šarže. Obsah se bude u jednotlivých značek lišit. Důkazy o přítomnosti parazitů však byly nalezeny ve všech vzorcích vakcín testovaných lahviček (150 dávek po 50 kusech). Považujeme za vysoce pravděpodobné další typy parazitů v různých vzorcích, které jsme neměli k dispozici.

Nalezli jsme pozorovatelné varianty parazitů, které nejsou v mé databázi a zatím jsme je nemohli katalogizovat ani přiřadit podle současné lidské klasifikace. Velmi pravděpodobně některé z nich jsou geneticky upravené, tj. specifické pro vakcíny, geneticky určené pro vakcíny a nenacházejí se ve volném, resp. přirozeném stavu. Byly nalezeny ve všech 150 vzorcích.

Nalezli jsme také vysoce magnetické krystalicky průhledné grafenové struktury, které díky vazbám mezi částicemi mají tvar červa a pod mikroskopem je lze zaměnit za parazity. To nevylučuje přítomnost všech výše popsaných detekovatelných parazitů. Patří sem také přítomnost černého grafenu ve tvaru červa nebo vlákna, které se shodují s Morgellonovou chorobou.

Za zmínku také stojí, že obsah očkovacích látek není jednotný ani v rámci jedné šarže (krabičky), ale liší se lahvičku od lahvičky, což podporuje skutečnost, že mohou být použity k podání specifické dávky každému člověku podle vůle těch, kteří Plandemii ovládají. Tak tomu bylo alespoň u 150 vzorků, které jsme měli k dispozici. Obsah jiných vzorků a jiných značek se tedy může od našeho lišit.

Hrotovým proteinem (spike protein) se rozumí samotný obal viru, tedy části viru, které se připojují k buněčným receptorům. V očkovacích látkách jsme nenalezli žádný důkaz Spike proteinu shodného s virem SARS CoV-2 ani s žádným jiným virem typu SARS, což jednoznačně vylučuje obsah lahviček jako vakcíny, protože neobsahují žádnou biologickou látku, pomocí které by bylo možné vytvořit nebo vyvolat protilátky. Protože však uvnitř každé lahvičky byla nalezena skutečná zoo organického a anorganického materiálu, lze přítomnost proteinů o velikosti menší než 100 nm interpretovat jako jakýsi druh viru nebo exozomu jako výsledek biologického chaosu uvnitř, a ten se neshoduje se s žádným virem SARS. Protože se jedná o velmi širokou a chaotickou škálu a žádná z nich neodpovídá SARS nebo SARS CoV-2, obsahuje pouze proteiny Spike, které lze očekávat v polévce biologického materiálu. Ospravedlněním není, že by se mělo jednat o činidla způsobující protilátky.

Domníváme se, že často uváděné nežádoucí reakce připisované proteinům Spike nepocházejí z této třídy proteinů, ale jsou zaměňovány za vysoce toxické reakce způsobené grafenem. Grafen v očkování volně mění tvar a molekulární složení, nebo složení částic. Je uvnitř buněk nezjistitelný, jelikož se jedná o nanotechnologii s molekulární velikostí menší než velikost jakéhokoli viru, a kromě černého nanografenu je zde přítomen vysoký obsah průhledného krystalického nanografenu. Tím spíše nelze zjistit uvnitř tkáně nebo krevní sraženiny. Nanografen také nereaguje na chemické reaktanty používané k detekci a klasifikaci biologického obsahu vzorku tkáně nebo krve. Nelze zobrazit optickým mikroskopem a pod elektronickým mikroskopem může být v nejlepším případě vidět jako řada průsvitných vláken, pokud to koncentrace nanografenu dovolí. Jinými slovy, sraženiny způsobuje samotný Grafen, nikoliv protein Spike.

Dále vakcína obsahuje stopy nanočástic lipidů a těžkých kovů: ocel, železo, baryum, stroncium 38, titan, zlato a hliník, ve strukturálním propletení s grafenem. Kontaminace krve očkovací látkou v množství 1/100 dílů způsobuje reakce vyvolávající srážení krve: okamžitě dochází k tvorbě a výskytu krevních vláken červených krvinek. Tato srážecí reakce byla pozorována ve všech vzorcích tkání a také v prediktivních počítačových modelech. Látky v očkovacích látkách způsobují krevní sraženiny. Nevylučuji, že sraženiny a nejrůznější nežádoucí tělesné reakce může způsobovat moře biologického materiálu. Právě to samo o sobě je účelem přítomnosti takového genetického a tkáňového materiálu, stejně jako pestrý zdroj nelidských a lidských vláken DNA, která dodávají nanotechnologii surovinu pro tvorbu mRNA/pRNA polymerázy, aby mohla provádět změny DNA lidských buněk očkovaného podle potřeby a příkazů sítí 5G.

Různorodý biologický materiál: Lidské a opičí kmenové buňky, komplexní fetální tkáň, mnohočetné fetální buňky, ještě buněčné vazby, lidského, hovězího a opičího původu, kromě jiných obtížně identifikovatelných buněk a tkání, mají způsobit přetížení a zhroucení imunitního systému očkované osoby progresivním způsobem, což v první řadě způsobí vznik oportunních autoimunitních chorob všeho druhu, jak je popsáno u pacientů s diagnózou HIV. Vše proběhne velmi rychle, během několika dnů nebo měsíců, v některých případech jen během minut nebo hodin. Přetížení imunitního systému považujeme za součást rámce, který má v každém naočkovaném pacientovi zaměstnat a oslabit imunitní systém, zatímco nanotechnologie grafenu provádí naprogramované změny uvnitř lidského těla a maximalizují účinnost.

Existují studie na lidech, které ujišťují, že grafen není toxický a nevyvolává žádné reakce, ale především existuje více druhů grafenu, některé netoxické. Musím zdůraznit, že zde nehovoříme o přítomnosti inertního grafenu, ale o nanotechnologii, která grafen využívá jako hlavní surovinu, k níž jsou přidány další látky, např. jsme našli různé kovy, popsané výše, propletené v krystalické matrici samotného grafenu. Dávají nanotechnologii flexibilitu v reakcích na různé mikrovlnné frekvence vyzařované hlavně sítěmi 5G, protože 5G svou větší šířkou a kapacitou pásma je vhodná pro kontrolu nad nanočásticemi grafenu. Jedná se o inteligentní nanočástice neboli nanoprach, které jsou sestaveny z několika výše uvedených prvků a Grafen je pouze jejich hlavní složkou. Grafen je hlavní složkou používanou pro výrobu chytrých částic, které se hodí i pro nanoroboty, ale zdůrazňuji, že nejsou jediným materiálem potřebným pro fungování takové nanotechnologie. Tento druh technologií se řídí pomocí mikrofrekvencí specifických pro každou skupinu nanočástic a v případě potřeby také přesně pro každou jednotlivou nanočástici.

To lze vysvětlit tak, že každé nanočástici se přiřadí číslo, které představuje mikrofrekvenci, na kterou bude reagovat. Nanočástice zapne nebo vypne receptory na svém povrchu, které jí umožní buď se připojit k jiným nanočásticím a vytvořit složitější struktury, nebo se připojit ke tkáni či jednotlivým buňkám v očkovaném subjektu. Tyto nanočástice neboli nanografen se pohybují převážně ve shlucích stejné přiřazené frekvence. Některé z těchto shluků mají podobu červů, které jsme popsali výše.

Ne všechny nanočástice, které se nacházejí v očkovacích látkách, nesprávně nazývaných vakcíny, mají stejnou strukturu nebo vlastnosti. Lze je rozdělit do dvou hlavních skupin:

A.) Ty s působením nebo strukturou, které tvoří složitější objekty. Např. nanotrubičky, které čtou a dekódují DNA v jádře buněk. Mohou přilnout k samotným receptorům nebo k proteinům spike viru - exosomu organického původu a podle svého programu měnit své vlastnosti a atributy spojení s buněčnými receptory.


B.) Kontejnery, kterými jsou nanočástice grafenu, které obsahují a transportují genetický materiál ve formě RNA a mRNA (m = messenger) připravené zahájit proces zpětné transkripce, čímž mutují původní DNA na žádost programu, který řídí nanotechnologii. Tyto kontejnery označuji také jako syntetické nanotechnologické viry. Nesou nejen RNA, mRNA, ale také enzymy nezbytné pro proces reverzní transkripce. Tato mRNA, pRNA a jejich enzymy se vytvářejí v původních buňkách inokulovaných subjektů a jsou transportovány krevním řečištěm pomocí přirozených exozomů řízených nanografenem. Také jsme pozorovali, že tento nanografen typu B je sám schopen transportovat mRNA a enzymy.

Vylučování nebo přenos - nákaza:

Jak v organických buněčných kulturách, tak v prediktivním modelu lidského těla vytvořeného pomocí holografického počítače byla pozorována silná toxická reakce těla odpovídající přítomnosti chemických jedů v kombinaci s invazí biologického materiálu. Způsobuje silné imunitní reakce a zdroje infekce. Reakce těla je poplachová, s vysoce toxickým stavem tkání zejména v mozku, plicích, játrech a ledvinách, v tomto pořadí, způsobuje viditelné poškození tkání. Tato reakce je také způsobena změnou schopnosti přenášet kyslík v důsledku sníženého a narušeného působení krevního hemoglobinu spolu s celkovým ochuzením kapilárního krevního oběhu v celém těle, přičemž zvláště patrné jsou účinky na oči, mozek a reprodukční systém mužů i žen.

Následně dochází k nedostatečnému okysličení, hypoxii, a nedostatku výživy buněčného prostředí, což jednoznačně způsobuje buněčnou mikronekrózu až buněčnou nekrózu či apoptózu s výskytem stavů extrémní toxicity v tkáních, což následně vyvolá produkci buněčných exozomů určených k alarmování ostatních buněk, k jejich informování o problému, a jako způsob vyloučení kontaminantů a toxinů, které je, buňky, napadají. Buňky ve stavu poplachu přejdou do režimu přežití a nikoli do normálního reprodukčního režimu. Tento stav velmi napomáhá vzniku rakovinných nádorů. Očkování touto tzv. vakcínou způsobuje rakovinu!

Tyto exozomy vylučované tkání ve stavu poplachu se vylučují z těla očkovaného jedince prostřednictvím tělesných tekutin a dýcháním. Pokud se v přítomnosti naočkovaného jedince nachází neočkovaný a vykazuje fyziologický stav, který odpovídá kódu či zprávě jednoho z těchto exozomů či virů naočkovaného jedince, pak neočkovaný vykazuje odpovídající symptomatickou reakci. Symptomy mohou, ale nemusí odpovídat některému z již známých virových onemocnění, čímž se spustí řetězová reakce formou nákazy mezi očkovaným i neočkovaným. Očkovaný bude mít vždy mnohem slabší imunitní systém než neočkovaný, což snižuje jeho očekávání dobrého uzdravení. Proto jsou neočkovaní lidé silnější a mají větší šanci přežít tento útok biologické zbraně než očkovaný, jehož šance se blíží nule. Očkovaný jedinec neustále uvolňuje nanografen, který může být vnesen do organismu neočkovaných, kde se v malém měřítku nebo v míře svého množství začne aktivovat, jak byl naprogramován, a snaží se provést odpovídající genetické změny u neočkovaných jedinců.

To, zda se u neočkovaného jedince projeví příznaky nebo nežádoucí reakce, bude záviset na míře vystavení očkovanému jedinci, na síle nebo fyzické kondici neočkovaného a celkovém stavu jeho imunitního systému. Pokud jde o změny a imunologické reakce na přítomnost přirozených exozomů v důsledku extrémní toxicity tkání očkovaných osob, jsou nejzranitelnější exponované části, plíce a sliznice. Prvním místem, kde bude nanografen způsobovat přeprogramování, je reprodukční systém, který zanechá neplodným.

Nanografen produkuje umělé viry nebo exosomy pomocí samotných buněk naočkované osoby. Nanografen připojený k umělým virům, které vyrobil, je vylučován a rozptylován očkovanými osobami jako exosomy - viry vyrobené nanotechnologií. Ty obsahují tutéž nanotechnologii ve tvaru nanografenu a přenáší se z osoby na osobu, z očkované osoby na neočkovanou osobu.

Nanografen se nenachází pouze ve vakcínách, ale i v nesčetných zpracovaných potravinách, chemických látkách přicházejících do styku s lidmi, jako je kosmetika, oleje na vaření, léky (injekční i perorální). Nachází se v pesticidech a umělých hnojivech, v olejích a mazivech pro automobilový průmysl, v automobilovém benzínu, hydraulické kapalině a na nespočtu dalších míst. Nanografen se nachází také v chemtrails, kterými je Země již léta systematicky postřikována. To nejen usnadňuje šíření syntetických virů mezi lidmi, ať už jsou očkováni, nebo ne, ale způsobuje také abnormálně vysokou elektromagnetickou reaktivitu všech organických tkání, včetně rostlin.

Ovládání biologických i behaviorálních reakcí (chování - pozn. webu) pomocí technologií umělé neuromodulace probíhá již léta a agenda očkování využívající neexistující SARS CoV-2 jako záminku jen dále urychluje proces absolutní kontroly pomocí specifických frekvencí řízených vysoce vyspělými počítači umělé inteligence mimo dosah a chápání průměrné pozemské populace. Proces transhumanismu a asimilace pozemské biologie, zejména té lidské, do internetové sítě kontroly všeho. Nejzávažnější na tom je, že průměrný člověk nevidí, že nejde jen o to, zda bude mít přístup k internetu, ale nakolik bude mít internet přístup k němu. Systém, Kabala, která ovládá Zemi, bude mít absolutní kontrolu nad tím, co dělají a dokonce co si lidská populace myslí, a to díky implantování myšlenek a pocitů pomocí této technologie.

Nanografen přítomný v očkování bude sloužit nejen jako metoda okamžité kontroly a vyhlazení lidské populace, ale funguje také jako metoda řízené genetické změny, která má biologická těla, zejména lidská, přizpůsobit tomu, aby byla součástí řízené informační sítě - internetu. Každý člověk, stejně jako v případě lidského těla, je složitý biochemicko-elektrický systém, který ke svému fungování potřebuje velmi jemnou a specifickou rovnováhu. Jakákoli změna tělesných frekvencí, jakou způsobuje například nanografen, vážně poškodí celý systém. Náhlá nerovnováha, když je někdo čerstvě očkován, stačí k vyvolání ztráty vědomí, mdloby, dokonce i smrti. Biologicky a mentálně ovládaná lidská bytost, jak je zamýšleno, už nemá sebemenší svobodnou vůli, i když je možné, že nadále věří, že myšlenky a rozhodnutí jsou její vlastní, nikoli vnucené technologií. Životní zkušenost očkovaného jedince bude a je zcela omezena.

Kvůli frekvenční nekompatibilitě se duše stáhne a zanechá tělo jako dálkově ovládaného biologického robota s úlovou myslí. Frekvenční nekompatibilita způsobí, že původní duše, signál ze samotného Zdroje, se již s tělem nespojí ani nenaladí. Tato technologie mění existenční frekvenci biologického těla, čímž se stává nekompatibilní s původním signálem duše ze Zdroje, polem jednoty.

Tato technologie má schopnost měnit frekvence těl tak, aby byla kompatibilní k osídlení parazity, nebo aby je využívaly všechny druhy nižších entit z takzvaného nižšího astrálu nebo regresivních mimozemských ras, které si Kabala přeje, aby vstoupily na pozemskou úroveň, nazývanou také fyzická úroveň.

Varování:
Dlouho se říká, že temné a zlé entity z tzv. nižšího astrálu vždy hledají cestu do fyzické sféry. Ideální způsob je přizpůsobit lidská těla, aby je mohly využít.

Existuje také nespočet případů, kdy byli lidé technologicky napadeni nebo jim byly způsobeny nevysvětlitelné fyzické či zdravotní útrapy nebo nemoci. Běžný zavedený pozemský lékařský systém a věda si s takovými situacemi nedokáže poradit, protože si neuvědomuje tento druh dálkově ovládaných technologií na lidské tělo a biologii, na samotný myšlenkový proces lidské bytosti. Dá se říci, že se jedná o takzvané ″zacílené jedince″, o kterých slýcháme již několik let. (pozn. např. havanský syndrom 2016)

To z velké části vysvětluje nesčetné případy nevysvětlitelných onemocnění, z nichž mnohé jsou spojovány s neexistujícím SARS CoV-2 nebo s duševními či psychosomatickými chorobami. Je vysoce pravděpodobné, že systém, který ovládá grafen prostřednictvím sítí mobilních telefonů (i mimo sítě 5G), může provádět testy účinnosti na náhodně vybraných jedincích nebo na jedincích, které systém nebo Kabala označila za nebezpečné nebo vzpurné.

Aby se stal člověk vnímavým nebo obětí tohoto druhu technologií, nemusí být naočkován falešnou vakcínou proti neexistujícímu SARS CoV-2, protože grafen je všude. Ať už jde o obyčejný grafen nebo technologický nanografen, jeho pouhá přítomnost v organismu zvyšuje reaktivitu biologických tkání na elektromagnetická pole.

Asi nejzávažnějším bodem je uvědomit si, že průměrní lidé nebudou mít schopnost pochopit, co všechno se děje. Budou to brát jako Science Fiction nebo nadsázku, ale přesto je to ovlivní a ovlivňuje, protože jejich reakce neinformovanosti a popírání této skutečnosti mají punc ovládání mysli ve prospěch systému. Proti jakémusi stavu duševní letargie je jen málokdo imunní, takoví si uvědomují, co se skutečně děje.

Biologie, DNA, se vždy vrací ke svému původnímu vzoru, a je to stále pravda. Tento nanotechnologický systém však biologický systém, DNA, neustále poškozuje. Mění elektromagnetický systém specifických řízených frekvencí a to brání přirozenému fungování principů, podle kterých se projevují jemné éterické energie na organické hmotě neboli DNA. Netřeba dodávat, že důsledky toho všeho jsou mimořádně závažné.

Tento dokument vznikl společným úsilím naší posádky ke konci října 2021. V žádném případě to neznamená, že údaje jsou konečné, ani že zahrnují všechny procesy nebo věci, které očkování způsobují. Bude docházet k vývoji našich pozorování, takže budeme včas poskytovat aktualizace. Další výzkumníci docházejí k dalším závěrům, které se vzájemně doplňují. Každý na své úrovni a se svými schopnostmi.

https://channeling.safo.cz/detail.php?id=1597

Swaruu z planety Erra

 

DĚKUJEME PŘÁTELŮM Z VESMÍRU, KTEŘÍ POZEMŠŤANŮM NEUSTÁLE NEZIŠTNĚ POMÁHAJÍ, ABY SE PROBUDILI A ZACHRÁNILI ŽIVOT NA TÉTO PLANETĚ, KTERÝ SAMI JIŽ TÉMĚŘ ZNIČILI. JAK S TĚMITO SVĚTELNÝMI INFORMACEMI POZEMŠŤANÉ NALOŽÍ, JE JEJICH SVOBODNÁ VOLBA.

DĚKUJEME VŠEM POZEMŠŤANŮM, KTEŘÍ KOMUNIKUJÍ S VYSPĚLÝMI VESMÍRNÝMI CIVILIZACEMI A JAKKOLI SE PODÍLEJÍ NA PŘEDÁVÁNÍ ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ OSTATNÍM POZEMŠŤANŮM. PLNÍ SI TAK SVÉ SVĚTELNÉ POSLÁNÍ, ČÍMŽ SI ZVYŠUJÍ SVÉ VIBRAČNÍ PARAMETRY A JDOU PO CESTĚ SVÉHO DUCHOVNÍHO RŮSTU.

 

Anéeka z Plejád odpovídá na otázky pozemšťanů

 

Milí a námi všemi milovaní Plejáďané a přátelé všech dalších pozitivních civilizací Sil Světla nekonečného Vesmíru našeho milovaného Stvořitele, děkujeme vám všem za pomoc, kterou nám nezištně poskytujete. Ano, víme, jednat už musíme - my, lidé na této Zemi, sami. Vše je v našich rukách. Vše je naše svobodná volba. Smyčka se stahuje a mnoho, až příliš mnoho lidí zde na Zemi se nechalo lapit do sítě negativního stavu, který zde na Zemi dosahuje své plnosti. Nevědomost je past, kterou si však lidstvo na Zemi samo stále svobodně volí.

Děkujeme Vám, přátelé z Vesmíru, že nás neopouštíte a že nás stále neúnavně vedete k našemu probuzení.

Aneeka odpovídá na otázky doktora Alexe

Alex: Jaké jsou výsledky výzkumu v oblasti nanotechnologií?

Anéeka: Můj problém zde v rozhovoru s Dr. Alexem spočívá v tom, že mám pouze extrémně primitivní metody, jak předat extrémně složité a pokročilé lékařské a technologické koncepty. Snažím se psát tak, aby to bylo srozumitelné pro různé úrovně lidí.

Dalším problémem je, že ačkoli jsem doktorka, nemám znalosti ekvivalentů názvů mezi tady a tam, ani čistě lidských lékařských pojmů z hlediska terminologie.

A nemám na mysli jen jazyk, ale i velmi lidské lékařské pojmy, se kterými musím pracovat. Velmi lidská lékařská terminologie mi není úplně známá, protože jsem medicínu nestudovala tam, ale tady. Takže je to neustálé chození a zkoumání, jestli je ten či onen biochemický proces na Zemi známý a pod jakým názvem.

Ale sdílím jen to, s čím se jako ne-lidský lékař potýkám, když se snažím vměstnat tajgetskou (plejádskou) lékařskou vědu do rámce chápání lidské medicíny, Říkám to jen proto, abyste mě pochopili, že to není tak jednoduché.

...................

Alex: Milá Yazhi, Anéeko, Senetre a všechny ostatní pozitivní duše Taygety.

Nemám pochybnosti o falešnosti tohoto světového plandání, ale moje úzká 3D mysl zformovaná lidskou vědou má o některých věcech pochybnosti:

Nejprve VÝJIMKY: Je zřejmé, že 99 % diagnóz a úmrtí na ″Covid″ byly jiné nemoci, u kterých byl pozitivní PCR test, který je k ničemu. Nevěřím téměř ničemu z toho, co říká oficiální věda, ale podle mých klinických zkušeností JSOU případy, které nelze vysvětlit pouhou změnou názvu.

Nemám technické prostředky ani znalosti Taygety, takže se omlouvám za pochybnosti. Chci se odvolat POUZE na případy zdravých, NEočkovaných lidí ve věku 30-50 let, u kterých se rozvinuly velmi těžké případy oboustranného zápalu plic. Takové případy se vyskytovaly vždy, ale ne s takovou četností, závažností a věkem, jako dnes. Analyzuji realitu, kterou vidím, a něco mi na tom nesedí. Pokud připustíme, že žádný virus neexistuje, co je příčinou?


Anéeka: Dobrý den, doktore Alexi. Moc vám děkuji, že jste nás oslovil, konkrétně mě. Budeme se snažit pomoci, jak jen to bude možné.
Podle našeho názoru není možné, abychom vysvětlili všechny případy. V rámci našeho chápání na základě historického pozorování však musíme stále trvat na tom, že vždy existovaly epidemie, skupiny nemocných se stejnými klinickými problémy nebo symptomatologií, které nespadají do známého terénu. To znamená, že jsou to prostě stavy, které byly vždy přítomny a o kterých se neví, odkud se vzaly a co je způsobilo, pouze se dnes příhodně připisují Sars-Cov-2.
Ke spolehlivému určení příčin by bylo třeba provést důkladné šetření každého z těchto případů nebo skupin případů. Z našeho rámce vědeckého poznání a na základě prokázaných faktů však lze z našeho pohledu příčiny těchto bizarních patologií připsat prakticky čemukoli jinému než Sars-Cov-2.


Alex: Jedná se o přehnané patologické reakce na virové exosomy zesílené elektromagnetickým zářením?

Anéeka: Po výše uvedeném ano, považujeme za kongruentní vysvětlit mnoho případů jako způsobených umělými virovými exosomy nebo umělými příčinami-detonacemi aktivovanými elektromagnetickými frekvencemi, ať už jsou třídy 5G, nebo ne, protože naše laboratoře zjistily přítomnost tohoto druhu technologie v rámci nesprávně pojmenovaných vakcín Sars-Cov-19.
Považujeme za vysoce pravděpodobné, a to do té míry, že to považujeme za jisté, že řídící pracovníci plandemie aktivují své nanotechnologie ve skupinách lidí nebo dokonce v konkrétních jednotlivcích v jimi vybraných oblastech, ať už z jakýchkoli důvodů, aby otestovali fungování systému.

To, co vakcíny obsahují, je v podstatě nanotechnologie s extrémně pokročilou schopností genetické změny na pozemské úrovni, která vyžaduje datové přenosové sítě využívající mikrovlnná a/nebo elektromagnetická pole jako metodu kontroly nad očkovanými lidmi, aby se jejich těla a mysli změnily v terminály typu transhuman-bio-počítač, které jsou zcela pod jejich kontrolou.
Jsme také svědky schopnosti měnit neočkované subjekty pomocí přenosu (nebo nákazy) technologie mezi očkovanými a neočkovanými, spolu s předchozí přítomností takové technologie, kterou běžná populace po mnoho let přijímala a dýchala v rámci příprav na zavedení očkování, které využívá konceptu Sars-Cov-2 jako záminky k použití strachu jako metody nátlaku na běžnou populaci, aby je přijala.


Alex: Manžel mé sestry, sportovec, neočkovaný a ve věku 49 let, málem zemřel na oboustranný zápal plic, a přestože se uzdravil, stále potřebuje kyslík téměř k jakékoli činnosti. Mohu si to vysvětlit jen tak, že se to stalo proto, že virový exosom z náhodného koronaviru nebo bílkovina hrotu z vakcíny ″nakazila″ tohoto člověka a pak se zhoršila působením nějakého přidruženého faktoru.

Anéeka: Chápu, že to je nejjednodušší vysvětlení a je velmi pravděpodobné. Nicméně spadá přesně do té skupiny případů, na kterých trváme, že tu byly vždycky, ale dnes se pohodlně připisují Sars-Cov-2. Když se však na věc podíváme podrobněji, vidíme, že je logicky způsobena i nanotechnologií obsaženou v grafenu, dokonce v ekologicky získaném grafenu, v bezpočtu výrobků a zpracovaných potravin, včetně Chemtrails.
K těmto případům je třeba přidat příčiny zhoršení psychologickými faktory souvisejícími se samotnou dynamikou plandemie, a tyto faktory psychologického zhoršení je třeba brát velmi vážně.


Alex: Elektromagnetické záření typu 5G?

Anéeka: Dlouhodobé a opakované vystavení elektromagnetickému záření stačí k vyvolání závažných klinických stavů odpovídajících symptomatologii připisované Sars-Cov-2, navíc slouží jako metoda kontroly - aktivace technologií obsažených v nesprávně pojmenovaných vakcínách. Dlouhodobé vystavení WIFI, vysokonapěťovým kabelům a dalším silným elektromagnetickým zdrojům způsobí fyzické zhoršení, slabosti a nemoci všeho druhu, které lze interpretovat jako nevysvětlitelné a které jsou opět připisovány Sars-Cov-2.

Alex: Respirační nebo jiné toxiny?

Anéeka: Nelze je vyloučit, ale není možné je určit bez odpovídajícího studia každého případu. Vystavení azbestu, chemikáliím, rozpouštědlům a dokonce i infekce sporami hub, jako je ta, která roste ve starých knihách, na vlhkých místech a je téměř nezjistitelná, nebo nebezpečná černá houba, která roste na vlhkých místech uvnitř domů a budov, nebo alergie z mnoha příčin, včetně potravin, mezi mnoha dalšími možnými faktory, způsobují těžká onemocnění dýchacích cest shodná s atypickými pneumoniemi, které jsou pak přisuzovány Sars-Cov-2 bez jakéhokoli potvrzení kromě testu PCR, který se již ukázal jako zcela falešný a zbytečný.

Alex: A dokonce i vlastní léčba v nemocnici?

Anéeka: ″Vždyť to jsou jenom léky, které se používají v nemocnicích: Iatrogenní nemoci, tj. ty, které způsobili sami lékaři svým pochybením (v rámci vyšetření nebo léčení), jsou podle našich nejnovějších údajů třetí nejčastější příčinou úmrtí jen ve Spojených státech, třetí po kardiovaskulárních onemocněních a rakovině. To je s oficiálně přijatými údaji.
Protože podle našeho názoru jsou příčiny patologických stavů a úmrtí, a to jak kardiovaskulárních onemocnění, tak rakoviny, přímo způsobeny lékařskými pochybeními, která vycházejí z toho, co jim diktují farmaceutické společnosti a tatáž lékařská mafie, které nemají na mysli zdraví veřejnosti, ale vlastní zisky, posouváme iatrogenní onemocnění na první místo příčin stavů a úmrtí na planetě Zemi, které lze přičíst patologii.
Jako příklad výše uvedeného uvádím pouze mylnou představu o tom, co je cholesterol a jeho účinky, využití a příčiny v lidském těle, užívání a zneužívání látek-léků na snížení cholesterolu u pacientů s následnými vedlejšími účinky těchto léků, mezi které v mnoha případech patří i smrt. A také neuplatňování skutečného pochopení příčin a správných způsobů léčby rakoviny se zločinným používáním radioterapie a chemoterapie, které rakovinu jen zhoršují, a také zbytečným odstraňováním mnoha zhoubných nádorů, které během chirurgického zákroku jen rozšiřují rakovinu do okolních zdravých tkání.

Na výše uvedeném příkladu je nám zde patrné, že k agendám, které lékařská mafie vnucuje jak zdravotnickému personálu, tak nemocničním zařízením, se přidaly i nesprávné postupy, aplikace léčebných postupů v nemocnicích, jako je nevybíravé používání respirátorů, zneužívání agresivních léků a antibiotik, a obecně závažný nedostatek individuální péče, způsobený přirozenou dehumanizací samotného zdravotnického personálu, lékařů i sester. Jsou samotnou příčinou nejen plandemie, ale i téměř všech dalších problémů, stavů a patologií, ať už typických či netypických, a-typických či nevysvětlitelných, které jsou připisovány přítomnosti falešného Sars-Cov-2.
Stojí za zmínku, že stejné protokoly postupů tváří v tvář pouhému podezření na údajný obraz Sars-Cov-2, nesmyslně zavrhující všechny ostatní pravděpodobné příčiny, nutí lékaře trestuhodně pokračovat v agresivní léčbě ve snaze vyřešit symptomatologický stav, aniž by přistoupili k úplnému vyšetření pacienta, a to jak fyzikálnímu, tak environmentálně-kontextuálnímu, což přímo způsobuje vznik iatrogenních situací v množství a procentu dosud nevídaném.


Alex: Jak vakcíny způsobují sterilitu, poškozením placentárního syncycia nebo zničením spermatogonií varlat?

Anéeka: Jak se to děje? Aniž bychom vyloučili to, co jste zmínil, jde o nahrazení specifických řetězců DNA, které řídí reprodukční procesy v gonádách, pomocí syntetických retro-virů za asistence nanotechnologie.

Alex: Může se přenášet mateřským mlékem (matka-dítě), spermatem (sexuálně), slinami (líbání), aerosoly (kašel v blízkosti)?

Anéeka: Určitě se může přenášet těmito způsoby a také vzduchem. Zdá se však, že pokud jde o přímý exosom, má dosah dva metry přímou cestou.

Alex: Je to grafen (tvořený pouze šestiúhelníky), nebo penta-hexa-heptrafen?

Anéeka: Jaký je tento materiál? Grafen je nanotechnologický. Postupuje tak, že se v těle formuje sám, protože je na dálku naprogramován nebo předprogramován, přičemž přijímá struktury potřebné pro každou práci, kterou hodlá vykonávat. Vidíme, že to mate lidské výzkumníky, kteří ho zřejmě chtějí katalogizovat v pevné strukturní formě, katalogizují ho s a jako varianty známé jako heptrafen, zatímco ve skutečnosti má schopnost přizpůsobovat se mnoha formám a měnit složení nebo přesnou molekulární či atomární formu, přizpůsobovat se momentálním požadavkům. To se děje pomocí strukturního programování grafenu na atomární úrovni.

Alex: Mohou je elektromagnetické pulzy trvale deaktivovat?

Anéeka: V našich nejnovějších experimentech jsou deaktivovány pouze na okamžik a po dobu trvání elektromagnetického impulzu. Po vypnutí se vrátí do normálního stavu.

Alex: Omlouvám se za tento dotaz, ale chtěl jsem zformulovat většinu svých pochybností, abych je mohl předat dalším lékařům a vědcům na Zemi. Bohužel nebudu moci prozradit, kdo mi tyto informace poskytl, protože by si mysleli, že jsem se zbláznil. Využiji je k tomu, abych vyhledal pozemské informace, které mi doložíte tak, aby byly pro pozemšťany srozumitelné.

Anéeka: Naopak. Já děkuji vám, doktore Alexi, že s námi spolupracujete. Vaše otázky jsou velmi přesné a potřebné a mně osobně pomáhají představit si a mít jasnější představu, jakým směrem bych měla zaměřit své badatelské úsilí na toto téma a jak vše prezentovat veřejnosti.
 

------------------------------------------

Další otázky pozemšťanů:

Otázka: Zvláštní pozornost jsem věnoval otázce nanosatelitu. Pokud má nanobot schopnost sebereplikace v hostiteli, obávám se, že by došlo k naprostému narušení fyziologického a biochemického chování hostitele. Můžete se podělit o to, jaké změny vidíte jako důsledek zavedení takových technologií do lidského těla? Čeká nás úplně jiný živočišný druh?

Anéeka: Vznikne zcela jiný druh. Grafen je prostředkem nebo látkou, která vytváří nebo vyrábí či obsahuje velmi pokročilé nanotechnologie, které mohou na dálku měnit konkrétní geny v každém člověku a nahrazovat je novými, aby došlo k hybridizaci a umělé změně nejen celé populace, ale i konkrétních lidí.
Důsledky tohoto postupu jsou natolik závažné, že se dají shrnout do zničení lidského druhu a zrození nového druhu, jehož vnitřní orgány a buněčná struktura vykazují přesně takové a specifické vlastnosti, jaké si přejí kontroloři pro každého člověka.
Mohou tak vojákům a dělníkům dávat schopnosti větší síly a vytrvalosti, po vyřazení jim tyto schopnosti odebírat. Vědcům, kteří pro ně pracují, mohou dát schopnosti vyšší inteligence, ale zcela pod jejich kontrolou, protože mohou ovládat i pocity a myšlenky každého člověka. Zanechají je zcela v robotickém stavu nebo je také ponechají ve stavu pocitu, že mají kontrolu nad svým životem, zatímco ve skutečnosti je vše řízeno Kabalou nebo entitami, které si berou Zemi za svou. Ponechání určitých vrstev obyvatelstva, aby se rozhodly pokračovat ve svých životech v nové civilizaci, aniž by si byly vědomy úrovně kontroly, která je nad nimi vykonávána.
Jakkoli je to, co popisuji výše, hrozné, nevidím to tak odlišné od toho, co se na Zemi děje už dávno předtím, než se to všechno objevilo. Mohu vás však ujistit, že jejich záměrem je totální zničení planetární společnosti a kultury s absolutní kontrolou nad populací podle jejich výběru a likvidace přebytků, které považují za nepotřebné.

 

Otázka: Výše uvedené mě vede k následující otázce: Máme v případě, že čelíme dalšímu absolutně neznámému druhu, předpokládat, že chování a biologie subjektů, které dostaly ″vakcíny″, jsou cizí tomu, co pozemská věda uznává za chování a biologii člověka?

 

Anéeka: Ano, na každého očkovaného člověka lze, ne-li musíme, pohlížet jako na někoho, kdo je již beznadějně pod kontrolou nanotechnologie v něm, a proto není schopen vlastního myšlení, ať už se mu to alespoň v těchto raných stádiích vůbec jeví. Byť si uvědomuji, jak hrozně moje slova znějí. Mám na mysli to, že jejich chování, nápady, reakce a myšlenky už nemohou zaručeně vycházet z nich samotných, ale z řádu naprogramovaného zvenčí jejich těl samotným systémem. To je naprosto cizí biologii a všemu, co definuje člověka jako takového.

.......................................................................................

 

O již uvedené laboratorní zprávě:

 

Anéeka: Jedna věc, která ve zprávě chyběla, ale už toho bylo moc a chybělo to, grafen někdy nabývá podoby ostrých věcí uvnitř těla a je citlivý na teplo. To, jestli je průhledný, nebo ne, nezáleží ani tak na materiálu, ale na tvaru vazby mezi jeho molekulami. To je důležité. Jde o to, že tyto tvary neexistují a najednou tam jsou, protože je grafen tvoří jako rozbité skleněné krystaly. Řezají cévy zevnitř. A další způsob, jak se nanografen zapne, je, když přijde do styku s tělesným teplem, při teplotách lidského těla, tedy mezi 36° a 38 °C.
Upozorňuji, že to, co vám říkám, není teorie ani spekulace, ale výsledek dvoutýdenní laboratorní práce zde se vzorky a počítačovými modely a se 150 lahvičkami vakcín 3 různých značek. Takže to už není spekulace. Je to tvrdá lékařská věda. Mám v laboratoři 180 kultur živé organické tkáně, vidím, co s ní vakcína dělá a jak postupuje. A mám Senetra a Dhor Kaal´el, kteří pracují v laboratoři několik hodin denně se mnou.

V laboratoři mám 180 kultur živé organické tkáně, vidíme, co s ní vakcína dělá a jak se vyvíjí.
Už teď, jakmile se to vstříkne, to napáchá obrovské škody. Ale ještě větší škody to napáchá, jakmile se to masově aktivuje. Přesto se může aktivovat od člověka k člověku, a ne hromadně. To znamená, že některé části populace nebo dokonce jednotliví lidé jsou již aktivováni.

A není to ani čip jako takový. Veškerý grafen po zabudování do buněk promění celé tělo v obrovský čip. Je to celé tělo, které vysílá data do 5G, nikoliv nanočip uvnitř.
Další věc je, že grafen má polymorfní schopnost, takže někdy je průhledný, maximálně se jeví jako fibromy nebo se ani neobjeví pod mikroskopem, pouze elektronovým a někdy ani tím ne. Takže lidští lékaři při pitvě nebudou mít vysvětlení pro vnitřní poškození, které vidí. Vrátíme-li se k tomu, co vědí, pak to svedou na virus, protože víc nevědí nebo tomu nerozumějí.

 

Robert: A pozemští lékaři nemají šanci zjistit, co je grafen? Nezanechává nic jako otisk prstu, podle kterého by se dal identifikovat?

Anéeka: Ano, vědí o grafenu, vědí o reakcích, které může mít na lidi v organismu, ale na chemické úrovni nemají představu o technologické úrovni grafenu. Není to Grafen a to je to jako látka, nebo materiál, jak říkají lidé, k čemu je oxid grafenový? Je to nanotechnologie daleko za hranicemi lidského chápání, která používá grafen jako hlavní, ale ne jediný materiál pro výrobu chytrého prachu.
To znamená, že grafen je pouze hlavním materiálem nanografenového chytrého prášku, ale ne jediným, protože v samotné struktuře každé nanografenové nebo chytré práškové částice jsme našli bor, stroncium, zlato, hliník a ocel.

Jak nanografen postupuje, je pro lidskou vědu záhadou a sci-fi, ale pro mě tady ne. Zde je dobře pochopený. Jak zde víme, technologie nanografenu může být využita k dobrým účelům. Je to prostě technologie. Záleží na tom, kdo ji má. Ale moje technologie tady a v mé laboratoři překonává nanografen, už ho nepotřebujeme. Proto ji dobře známe.
Kdokoli ovládá frekvence, které zase ovládají nanografen, bude ovládat to, co dělá grafen. Musíte převzít kontrolu nad samotným systémem. Co lidstvo může udělat, je zlikvidovat 5G a podobné telefonní systémy, protože reaguje i na jiná frekvenční pásma. Lze tak zničit systém. Ztratí kontrolu nad místy, která nemají pokrytí.


Je také možné neutralizovat vysílací frekvence jinými frekvencemi nastavenými na opačné, destruktivní frekvence. Velké EMP´ by zničilo elektroniku antén.
A nemusí být příliš velké, aby zničilo anténu. To může být řešení. EMP´s tak velké, jak je možné vyrobit pomocí autobaterií. To by zničilo anténu, kdyby se aktivovalo. Umístěte EMP pod anténu, aktivujte ho, pak odejděte a anténa je zničena. Alespoň teoreticky.
Jenže EMP´s nesmíš vozit autem, to by se taky usmažilo. Ledaže by to bylo starší auto, ve kterém není nic elektronického. Jen platinový rozdělovač nebo fyzické kontakty, žádné elektronické zapalování a gravitační karburátor.

 

Robert: Budou se testovat ruské a čínské vakcíny?

Anéeka: Ne, kvůli nedostatku vzorků, ale to neznamená, že se liší. Bez Covidu není třeba žádné, je to stejná výmluva. Jsou stejně špatné jako ty západní a musí mít stejný obsah.
Dalším bodem je, že my odtud ano, jsme schopni pochopit nanografen, protože naše lékařská technologie a genetická manipulace převyšuje tu grafenovou do té míry, že nepotřebujeme žádné nano nic, abychom měnili a manipulovali geny, děláme to pomocí energie.

 

Milá Yazhi, Anéeko, Senetre a všechny ostatní pozitivní duše Taygety z Plejád, děkujeme vám.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/grafene-vaccines-nanotechnology-aneeka-responds-dr-alex-s-questions

 

Doplňující informace z dalších zdrojů:

MRNA i vektorové vakcíny jsou genovými vakcínami, které se prodávají jako „klasické vakcíny”, aby si získaly důvěru veřejnosti. 

Rozdíl mezi vakcínami není prakticky žádný. Všechny manipulují s lidskou DNA, spike proteiny jsou ve všech. Tento model používají nejen západní mRNA vakcíny, ale i vektorové vakcíny na bázi adenoviru, např. vakcína Sputnik. 

Ruská spike-protein vakcína Gamaleya Sputnik V obsahuje také ferit, stopové množství hliníku, síry atd. Mezi Sputnikem a mRNA vakcínami ze západu je jenom marginální rozdíl, který spočívá v odlišné dopravě a distribuci spike proteinů do lidských buněk. Všechny tyto vakcíny na těchto bázích mají (kromě jiného) za úkol manipulovat s lidskou DNA dle přání a požadavku výrobce.