Přátelé,

pokud máte doma mikrovlnnou troubu, může to být také proto, že jste doposud NECHTĚLI znát pravdu. Pokud ji nyní poznat chcete, tady je. 

Věříme, že ji poznáte dříve, než na Vás tato smrtící rakev zvaná mikrovlnná trouba dokoná to, co sem dokonat přišla - zasytit tělo vším, co jej nedokáže držet pohromadě a přetransformovat vlastní tkáně v života neschopnou hmotu...

 

Smrtící mikrovlny

 

4. března 2011 v 23:57 | WMmagazín.eu |  Elektrosmog

 

Mikrovlnami upravená krev zabíjí

Roku 1991 byl v Oklahomě požadován zákon, týkající se nemocnic užívajících mikrovln k ohřívání krve k transfúzím. Zmíněný proces poškodil pacientku Normu Levitt, která zemřela po transfúzi krve. Ošetřovatelka totiž předehřála krevní konzervu v mikrovlnné troubě. Tato tragédie ozřejmuje, že se za "ohříváním" mikrovlnami skrývá podstatně více, než jsme ochotni uvěřit. Krev bývá před transfúzemi běžně předehřívána, ovšem ne v mikrovlnné troubě... V případě paní Levitt pozměnily mikrovlny složení krve, a to ji zabilo.

 

Je očividné, že mikrovlnné záření kromě "ohřívání" dělá se zahřívanými látkami ještě něco navíc. Je zcela zjevné, že lidé, kteří si připravují jídlo v mikrovlnce, polykají spolu s upravenou potravou "cosi neznámého".

Protože lidské tělo je závislé na elektrochemických procesech, každá síla, která rozvrátí nebo změní elektrochemii, ovlivní i fyziologii lidského těla. Vynikající popis je v knize Roberta O. Beckera: "The Body Electric" (Tělesná elektřina) a knize Helen Sugarman: "Warning, the Electricity Around You May Be Hazardous to Your Health" (Pozor, elektřina kolem vás může být vašemu zdraví nebezpečná).

 

Vědecké důkazy a fakta


V porovnávací studii účinků konvenčním způsobem a v mikrovlnce připraveného jídla, zveřejněné (1992) v německém RAUM & ZEIT (obdoba časopisu Vesmír), čteme:
Základní hypotéza přírodní medicíny uvádí, že zavedení neobvyklých molekul a energií do lidského těla s největší pravděpodobností způsobí více škody než užitku.


V mikrovlnami připravené stravě jsou pozměněné molekuly a přidaná energie; nic z toho v jídle vařeném způsobem, užívaným už od objevu ohně, neexistuje. Tepelná energie vyzařovaná sluncem a ostatními tělesy (infračervené záření) se chová jinak než uměle generované mikrovlny. Vlnění mikrovlnné troubě je produktem střídavého proudu a vyvolává až miliardu a více zvratů polarity za sekundu v každé molekule potravy, na niž narazí. Za těchto okolností je tvorba nepřirozených molekul nevyhnutelná. Přitom bylo pozorováno, že přirozené aminokyseliny poté vykazují izomerické změny [změny morfologického tvaru], a že je působení mikrovln doslova transformuje do forem, které jsou pro organizmus toxické.


Jedna z krátkodobých studií podchytila významné a znepokojující změny, které se projevují v krvi jednotlivců takřka bezprostředně po konzumaci mléka a zeleniny upravené mikrovlnami. Osm dobrovolníků jedlo různé kombinace stejných jídel připravených odlišným způsobem, přičemž veškerá jídla zpracovaná mikrovlnami vyvolala významné změny v jejich krvi. Zatímco hodnota hemoglobinu poklesla, stoupla u všech testovaných hladina bílých krvinek a cholesterolu. Ke zjištění energických změn v krvi bylo použito luminiscenčních [světélkujících] bakterií. Po vystavení účinkům krevního séra, získaného po strávení potravy upravené mikrovlnami, byl pozorován významný nárůst jejich vyzařování.


Odkud pocházejí tyto poznatky?


Švýcarská klinická studie


Dr. Hans Ulrich Hertel, dnes penzionovaný vědec zabývající se výživou, pracoval řadu let u velké švýcarské potravinářské společnosti obchodující v celosvětovém měřítku. Před lety byl propuštěn z práce, kvůli námitkám vzneseným vůči jistým zpracovatelskýmMikrovlnky škodí zdraví - WM magazín 01 metodám, zbavujícím potraviny přirozených vlastností.


Společně s kolegou, profesorem Laussanské univerzity, uveřejnili v roce 1991 zprávu o výzkumu, v níž oznámili, že potrava připravovaná v mikrovlnné troubě může pro naše zdraví představovat větší riziko než jídlo vařené obvyklým způsobem. V článku, který se objevil také v 19. čísle Journal Franz Weber, uvedli, že jídlo připravené mikrovlnami působí rakovinotvorně na krev. V článku byly zveřejněny již zmíněné výsledky výzkumu. Obálku vždy seriózního časopisu tehdy zdobil ponurý obrázek Smrtky nesoucí mikrovlnnou troubu.

 

Dr. Hertel byl prvním západním vědcem, který nejen koncipoval, ale i provedl kvalitní klinickou studii účinků mikrovlnami zpracovaných živin na krev a fyziologii lidského těla. Jeho skromná, ale plně kontrolovaná studie vynesla na světlo jak mocné jsou degenerativní síly produkované v mikrovlnné troubě a nástrahy dřímající v takto zpracované potravě. Vědecký závěr ukázal, že mikrovlnné vaření mění vnitřní skladbu živin v potravě, že tyto změny participují na krvi a mohou vyvolat různé degenerace v lidském organizmu. Na výzkumu se podílel také Dr. Bernard H. Blanc z biochemické fakulty prestižního švýcarského spolkového technologického institutu (ETH).

 

Testy


Účastníci studie obdrželi v odstupu dvou až pěti dnů jednu z následujících variant stravy na lačný žaludek:


(1) syrové neupravené mléko;
(2) totéž mléko konvenčně svařené;
(3) mléko pasterované;
(4) totéž syrové mléko, ale svařené v mikrovlnce;
(5) syrovou zeleninu z organické farmy;
(6) tutéž zeleninu uvařenou obvyklým způsobem;
(7) stejnou zeleninu, ale zmrazenou a rozmraženou v mikrovlnné troubě;
(8) stejnou zeleninu uvařenou v mikrovlnce.


Dobrovolníci byli odloučeni a každému byl bezprostředně před jídlem odebrán krevní vzorek. Další vzorky pak byly odebírány v přesně definovaných intervalech po vypití shora uvedených dávek mléka či konzumaci připravené zeleniny.

 

Ve všech krevních vzorcích odebraných po požití jídla uvařeného v mikrovlnné troubě byly zjištěny významné změny. Zahrnovaly snížení všech hodnot hemoglobinu a cholesterolu, obzvlášť markantně se změnil poměr mezi hodnotami HDL [zdravý cholesterol] a LDL [nezdravý cholesterol].

Lymfocyty [bílé krvinky] prozrazovaly mnohem zřetelnější krátkodobý nárůst, následující po přijetí mikrovlnami připravené stravy, než po pozření všech ostatních variant. Všechny tyto ukazatele signalizují degeneraci. Navíc se projevilo vysoce významné spojení mezi množstvím mikrovlnné energie použité k přípravě testovacích jídel a silou vyzařování luminiscenčních baktérií, přidaných do krevního séra testovaných osob. Dr. Hertel dospěl k závěru, že takto technicky derivovaná energie skutečně může být vnesena do těla potravou, induktivně zpracovanou mikrovlnami.


Dr. Hertel říká: "Leukocytózu, již nelze přičíst běžným každodenním odchylkám, berou hematologové velmi vážně. Leukocyty totiž nezřídka signalizují patogenní vlivy na živý systém, například otravy a buněčná poškození. Nárůsty hladin leukocytů byly po požití mikrovlnami zpracované potravy mnohem výraznější, než u všech ostatních variant. Vyšlo najevo, že nárůsty způsobil výhradně příjem potravy obsahující mikrovlnami zpracované substance."


"Uvedený proces spočívá na fyzikálních principech a byl potvrzen v odborné literatuře. Zjevný přísun dodatečné energie, prokázaný luminiscenčními baktériemi, je jen dalším potvrzením navíc. Pokud jde o nebezpečné účinky mikrovlnného záření na živé systémy, existuje obsáhlá vědecká literatura. Je nicméně překvapující, když si uvědomíme jak málo úsilí bylo věnováno snaze nahradit zhoubnou mikrovlnnou technologii takovou, která by byla více ve shodě s přírodou."


"Technologicky spočívá produkce mikrovln na principu střídavého proudu. Atomy, molekuly a buňky zasažené tvrdým elektromagnetickým zářením jsou nuceny obracet svou polaritu 1 až 100-miliardkrát za sekundu. Přitom v žádné organické soustavě neexistuje atom, molekula či buňka, která by po delší dobu dokázala vzdorovat této násilné ničivé síle, a to dokonce ani při nízké hladině energie v rozsahu miliwatt. Veškeré bipolární přírodní látky - jako například kyslík v molekulách vody - reagují velmi citlivě. Na tomto principu spočívá výroba tepla při mikrovlnném vaření; žár produkuje násilné tření vyvolávané v molekulách vody. Složité molekulární struktury jsou přitom rozervány a makromolekuly mocně deformovány, čímž se nekontrolovatelně mění jejich kvalita."


"Postup je v ostrém protikladu k obvyklému vaření využívajícímu konvenčního prostupu tepla, přiváděného zvenčí. Vaření mikrovlnami naproti tomu začíná uvnitř buněk a molekul obsahujících vodu, v nichž se energie třením transformuje na teplo. Kromě silných účinků třecího žáru, tedy termických, jsou zde ještě účinky netermické, které až dosud nebyly téměř nikdy brány v úvahu.


Netermické efekty nejenže nejsou v procesu měřitelné, ale mohou natolik znetvořit struktury molekul, že se to výrazně projeví na jejich kvalitě. Oslabení buněčné membrány mikrovlnami se využívá například v genové technologii, při provádění genetických změn. Násilím poškozené buňky jsou ve skutečnosti zničené; je neutralizován elektrický potenciál mezi vnější a vnitřní stěnou buněčné membrány, umožňující život buňky. Takto poškozená buňka se stává snadnou kořistí virů, plísní a ostatních mikroorganizmů. Přirozené opravné mechanizmy jsou potlačeny a buňky, nucené přizpůsobit se nouzovému energetickému stavu, přejdou z aerobního na anaerobní dýchání. Namísto vody a kysličníku uhličitého začne takto poškozená buňka produkovat jedovatý peroxid vodíku a kysličník uhelnatý přímo v organizmu."


K úplně stejným násilným deformacím může dojít i přímo v těle. Pokud se přímo vystavíme záření radaru nebo jiného mikrovlnného zdroje, děje se s našimi molekulami totéž, jako s molekulami jídla mučeného v mikrovlnce.


Je tedy zřejmé, že ozáření mikrovlnami vede ke znetvoření struktury molekul v potravinách. Ozařování vytváří nové směsi s chemickými vazbami, jaké v přírodě vůbec neexistují. Tyto takzvané radiolytické směsi vznikají molekulárním rozkladem (rozpadem) jako přímý důsledek ozáření.


Výrobci mikrovlnek trvají na tom, že mikrovlnami zpracovaná ozářená potrava neobsahuje "významně zvýšený podíl" radiolytických prvků než kuřata, pečivo nebo jiné konvenčně vařené jídlo. Zde prezentovaný klinický vědecký důkaz je usvědčuje ze lži. Ve Spojených státech dodnes nikdy nikdo neprovedl jakýkoli test, zohledňující účinky mikrovlnami zpracované potravy na lidské tělo. Je snad jen náhoda, že vždy byl větší zájem o studie na téma: "Co se stane, jestliže se dvířka na mikrovlnce nedovírají?" Zdravý selský rozum přece říká, že centrem pozornosti musí být spíš to, co se děje s uvnitř vařenými potravinami. A protože lidé touto cestou pozměněné jídlo jedí, neměli by se spíš zajímat o to, co natropí směska mikrovlnami rozdrcených molekul v biologické struktuře tělesných buněk?


Jak umlčet pravdu


Když doktoři Hertel a Blanc publikovali výsledky svého výzkumu, úřady okamžitě reagovaly. Jenže úplně jinak než "by se dalo očekávat"… Vlivná obchodní organizace švýcarských obchodníků s elektrozařízením pro domácnost a průmysl, známá jako FEA, hbitě zasáhla už v roce 1992. "Dotlačila" předsedu soudu v Seftigen (kanton Bern) aby v březnu 1993 vydal nařízení, které vědcům prakticky nasadilo "roubík". Dr. Hertel byl navíc později odsouzen za "poškozování obchodních zájmů" a bylo mu zakázáno publikovat jakékoliv další výsledky. Hertel však stál za svým a bojoval proti soudním rozhodnutím několik let.


Nakonec, 25. srpna 1998, zrušil ostudné seftigenské usnesení Štrassburský rozhodčí soud. Evropský soud pro lidská práva navíc konstatoval, že rozhodnutí švýcarského soudu z roku 1993 poškodilo Hertelova práva. Soud konstatoval, že "příkaz mlčení", vyřčený v roce 1992 proti Dr. Hertelovi, jemuž bylo zakázáno zveřejnit poznatky potvrzující, že mikrovlnné trouby jsou nebezpečné lidskému zdraví, byl "proti právu na svobodné vyjádření". Švýcarsko nakonec muselo Hertelovi vyplatit slušné odškodnění.


Kdo vynalezl mikrovlnnou troubu?


Pro podporu a urychlení pohybu vojenských operací vyvinuli nacisté tzv. "Radiomissory", první polní mikrovlnné trouby použité za invaze do Ruska. Možnost využít nového vybavení k přípravě jídla, energeticky výhodným zpracováním poživatin ve značně zkrácené době a v masovém měřítku, řešila v průběhu operace Barbarossa významný logistický problém.


Po válce objevili spojenci zprávu o německém lékařském výzkumu, zabývajícím se vlastnostmi mikrovln. Dokumenty byly společně s několika funkčními mikrovlnkami převedeny do resortu tehdejšího Ministerstva války USA a klasifikovány jako tajné, s odkazem na "pozdější vědecký výzkum". Několik německých mikrovlnek ukořistili i Rusové, kteří ovšem na rozdíl od Američanů ihned provedli důkladný výzkum jejich biologických účinků. Později jejich používání v Sovětském svazu zakázali zákonem a Sověti vydali mezinárodní varování o zdravotním riziku a ohrožení biologického životního prostředí "mikrovlnkami" a obdobným vysokofrekvenčním elektronickým zařízením.


Také jiní východoevropští vědci referovali o zhoubných účincích záření mikrovln a přesně vymezili hranice použití. USA ovšem evropské oznámení o škodlivých účincích nepřijaly, a to dokonce ani poté, když EPA odhadla, že emise zdrojů rádiového a mikrovlnného záření v Americe vykazují patnáctiprocentní roční nárůst.

 

Karcinogeny v jídle zpracovaném mikrovlnami


V knize Zdravotní účinky mikrovlnného záření mikrovlnné trouby a v březnovém i zářijovém vydání časopisu Earthletter (Dopis Zemi), ročník 1991, Dr. Lita Lee uvedla, že mikrovlnné elektromagnetické záření poškozuje potraviny a mění vařené substance na organotoxické a karcinogenní látky. Výsledky výzkumu shrnuté v tomto článku prozrazují, že mikrovlnné trouby škodí mnohem víc, než jsme se domnívali.

 

Ze souhrnu ruských poznatků, uveřejněného v publikaci Atlantis Raising Educational Center v oregonském Portlandu, vyplývá, že se při všech potravinových testech vytvořily karcinogeny. Žádné z testovaných jídel přitom nebylo mikrovlnám vystaveno déle, než bylo k jeho úpravě nezbytné, tzn. uvaření, roztátí nebo ohřátí, zabezpečující zdravé požití.


Souhrn některých výsledků:


* po ozáření připravovaného masa mikrovlnami se vytvořil d-nitrosodiethanolamin (nechvalně známý karcinogen);
* část aminokyselin obsažených v mléce a obilných zrnech konvertovala po ozáření na karcinogeny;
* při rozmrazení plodů konvertovaly v nich obsažené glykosidy a galactosidy na karcinogenní látky;
* už po extrémně krátké expozici konvertovaly rostlinné alkaloidy v syrové, vařené i zmrazené zelenině na karcinogeny;
* karcinogenní volné radikály se tvořily ve všech mikrovlnami zpracovaných rostlinách, obzvlášť v kořenové zelenině.

 

Snížení výživné hodnoty potravin

Ruští výzkumníci u testovaných potravin mimo jiné zjistili také významné zrychlení strukturální degradace, vedoucí k úbytku výživné (nutriční) hodnoty o 60 až 90 procent. Mezi zjištěné změny patří:

* Snížení biologické dostupnosti komplexu vitamínů B, vitamínu C a E, včetně hlavních minerálních a lipotropických faktorů u všech testovaných potravin.
* Různé druhy poškození celé řady rostlinných substancí, jako alkaloidů, glykosidů, galaktosidů a nitrilosidů.
* Degradace nukleoproteinů v mase.


Mikrovlnná choroba


Rusové vyšetřili tisíce dělníků, vystavených za dubiózních okolností působení mikrovln (během vývoje speciálního radaru v padesátých letech). Výzkum odhalil nesmírně závažná zdravotní rizika. Rusové pak definovali striktně dodržovanou hranici expozice: 10 mikrowatt pro zaměstnance a 1 mikrowatt pro nezúčastněné.

mikrovlnky škodí zdraví - WM magazín 01V knize Roberta O. Beckera, The Body Electric, je popsán ruský výzkum negativních zdravotních účinků mikrovlnného záření, souhrnně označených jako "mikrovlnná choroba". Na straně 314, Becker uvádí:

Jejím prvním příznakem je nízký krevní tlak a zpomalený puls. Pozdějšími a nejběžnějšími projevy jsou chronická podrážděnost sympatického nervového systému [stresový syndrom] a vysoký krevní tlak. Tato fáze také nezřídka zahrnuje bolesti hlavy, závratě, bolesti očí, nespavost, popudlivost, úzkost, žaludeční křeče, svalovou tenzi, neschopnost koncentrace, vypadávání vlasů, plus zvýšený výskyt zánětů slepého střeva, šedého zákalu, problémy s plodností a rakovinu. Chronické příznaky nakonec mohou vést ke kritickému vyčerpání nadledvinek a ischemické srdeční chorobě [blokování věnčitých tepen a infarktu].


Podle Dr. Lee byly u konzumentů mikrovlnami zpracovaných potravin zjištěny změny v krevní chemii a zvýšená míra výskytu jistých chorob.

 

Uvedené symptomy mohou vyvolat následující změny:


* Byla zjištěna lymfatická onemocnění, vedoucí ke snížení schopnosti ochrany organizmu vůči některým druhům rakoviny.
* Byl zjištěn zvýšený objem formací rakovinotvorných buněk v krvi.
* Byl zjištěn zvýšený výskyt žaludeční a střevní rakoviny.
* Byl pozorován zvýšený stupeň zažívacích potíží, vedoucí až k postupnému zhroucení vylučovacího systému.

 

Závěry výzkumu vlivu mikrovln


Následující poznatky pocházejí z výzkumů biologických účinků mikrovln, provedených nejvýznamnějšími německými a ruskými výzkumnými ústavy.


Německý základní výzkum probíhal už během vojenského tažení Barbarossa na Humboldtově univerzitě v Berlíně (1942 až 1943), ruská bádání v Běloruském institutu radiotechnologie v Minsku a Ústavu pro radiotechnologie v Rajastanu od roku 1957 až do konce studené války.


Ve většině případů byly analyzované potraviny vystaveny cílenému mikrovlnnému záření o energetickém potenciálu 100 kW/cm3/s na dobu, považovanou za přijatelnou k přípravě zdravotně nezávadné, normální potravy. Biologické účinky zaznamenané německými a ruskými vědci lze shrnout do tří kategorií.


Rakovinotvorné účinky


[Dva body jsou na kopii záznamu německé zprávy nečitelné. Zbytek je nepoškozen.]


3. Vznik "vazby" na atmosférickou radioaktivitu, která se zdá být příčinou značného růstu objemu alfa a beta částic saturovaných ve stravě.


4. Tvorba rakovinotvorných činitelů ve směsi proteinového hydrolyzátu* v mléce a obilkách [* přírodní proteiny, které násilné přidání vody rozštěpí na nepřirozené fragmenty].


5. Změna elementárních výživných látek, které po požití stravy zpracované mikrovlnami působí zmatek v zažívacím traktu a labilní katabolismus [to znamená zhroucení metabolického procesu].


6. Umělé změny složení jídla vyvolaly selhání lymfatického systému [absorpčních cév] a degeneraci imunitního potenciálu chránícího tělo před jistými formami neoplazmy [abnormální růsty tkáně - nádory].


7. Po požívání "mikrovlnného" jídla se v krevním séru objevilo vyšší procento rakovinotvorných buněk [cytomatické buňky tumorů, jako například sarkomu].


8. Mikrovlnné rozmrazování mražených plodů vyvolává změny katabolického chování glykosidů [hydrolytické dextrosy] a galaktosidů [okysličených alkoholů].


9. Mikrovlnné emise jsou příčinou katabolických změn [vyvolávají zhroucení metabolizmu], chování rostlinných alkaloidů [prvků na bázi organického dusíku], a to i poté, když byla syrová, vařená, či mražená zelenina exponována po extrémně krátkou dobu.


10. Mimo různých kopií minerálních molekulárních formací se v rostlinných substancích tvoří rakovinotvorné volné radikály [vysoce reaktivní neúplné molekuly], především v syrové kořenové zelenině.


11. U statisticky vysokého procenta osob vyvolala mikrovlnami zpracovaná jídla rakovinové bujení v žaludku a střevech, právě tak, jako obecnou degeneraci periferní buněčné tkáně a postupné zhroucení funkcí zažívacího a vylučovacího traktu.


Úbytek výživné hodnoty

 

1. Snížení biologické dostupnosti [schopnosti zužitkovat tyto látky] B-komplexu, vitamínu C, vitamínu E a podstatných minerálních látek a lipotropů u všech potravin.

2. Ztráta 60 až 90 procent obsahu vitálního energetického pole u všech testovaných potravin.

3. Snížení metabolických vlastností a schopnosti integrace alkaloidů [prvků na bázi organického dusíku], glykosidů, galaktosidMikrovlnky škodí zdravíů a nitrilosidů.

4. Zánik výživné hodnoty masných nukleoproteinů.

5. Významné zrychlení strukturálního rozkladu u všech potravin.

 


Biologické účinky přímého ozáření


Vystavení vlivu mikrovlnných emisí má nepředvídatelné negativní účinky na obecný biologický prospěch lidstva. Tato skutečnost nebyla známa až do doby, kdy Rusové započali se svými pokusy. Pomocí důmyslného vybavení brzy zjistili, že lidský organizmus není schopen strávit látky a substance vznikající v mikrovlnami zpracované stravě. Zjištění, že už pouhé vystavení potravin účinkům energetického pole samo o sobě stačí k vyvolání natolik nepříznivých vedlejších účinků, vedlo nakonec až k tomu, že používání jakéhokoliv druhu mikrovlnných zařízení k úpravě potravin bylo v sovětském státě zakázáno zákonem (1976).


Výčet zjištěných účinků


1. U osob ozářených mikrovlnami dochází ke zhroucení pole "životní energie", provázenému, v závislosti na délce ozáření, stále dlouhodobějšími vedlejšími účinky na lidské energetické pole.

2. Degenerace paralelního celulárního elektrického napětí po dobu používání přístroje (!), pozorovatelné především v krvi a lymfatických oblastech.

3. Schopnost vnější energie vyvolat degeneraci a destabilizaci potenciálu zužitkování potravy v lidském metabolickém procesu.

4. Degenerace a destabilizace potenciálu vnitřních buněčných membrán v průběhu katabolického procesu přenosu živin do krevního séra ze zažívacího procesu [metabolický kolaps].

5. Degenerace a zhroucení okruhů elektrických nervových impulsů v uzlech celebrálních potenciálů [poruchy v přední části mozku kde sídlí myšlení a vyšší funkce].

6. Degenerace a zhroucení elektrických obvodů nervů a ztráta symetrie energetického pole neuroplexů [nervových center] v popředí a na pozadí ústředního [mozku] i autonomních nervových systémů.

7. Ztráta vyváženosti a cirkulace bioelektrických proudů při současně rostoucí aktivaci retikulárního systému [systému kontroly funkce vědomí].

8. Dlouhodobá kumulativní ztráta vitality u lidí, zvířat i rostlin v okruhu 500 metrů od neodstíněné vyzařující jednotky.

9. Dlouhodobé zbytkové účinky magnetického "depozitu", rozprostřeného po celém nervovém a lymfatickém systému.

10. Destabilizace a výpadek produkce hormonů a udržování hormonální rovnováhy u mužů i žen.

11. Zjevně vyšší úroveň výskytu poruch vzorce signálu mozkových vln v rozsahu vlnění alfa, theta a delta u osob vystavených poli mikrovlnných emisí.

12. Byly zjištěny negativní psychologické účinky vyvolané poruchami vzorce mozkových vln, včetně ztráty paměti a koncentrace, snížení emocionálního prahu, zpomalení intelektuálních procesů a případy přerušovaného spánku, které se ve statisticky vyšším procentu vyskytují u jedinců, kteří trvale pobývali v dosahu účinků emisního pole mikrovlnných aparátů, ať už při vaření či ve vysílacích stanicích.

 

překlad Gewo2001, www.wmmagazin.cz , www.mwmw.cz

originální texty: https://www.nexusmagazine.com, https://ecclesia.org/lawgiver/microwave.asp


Článek otištěn v čísle: WM magazín č. 01/2002

 

 

Když zabíjíme sebe, proč bychom se měli pokoušet nezabíjet naše děti?

Proč bychom jim měli říkat pravdu...

 

PROČ?

Na skutečný dopad této hračky na vědomí a další život dítěte není co dodat... Nevědomí rodiče vychovávají nevědomé děti. Bludný kruh nevědomosti samo lidstvo neustále přiživuje a samo se v něm topí.

 

Nemusíte být vědci, studovanými inženýry či odborníky v technických, fyzikálních, chemických či všelijakých dalších souvisejících oborech, abyste vyhodnotili pravdivost uvedených informací a získaných výsledků nejrůznějších výzkumů. 

Stačí mikrovlnnou troubu používat (nestačí-li vám všechny doposud provedené výzkumy a nálezy) - přesvědčit se o kruté pravdě můžete kdykoli SAMI.

Lidé, konejte výzkumy, testy na skupinách lidí, zpracovávejte další a další výsledky potvrzující hrůznou pravdu, kterou masy lidí neustále přehlížejí, protože "potřebují rychle ohřát či rozmrazit jídlo" a protože podléhají lžím mocných tohoto světa a těm, kteří jsou z vaší nevědomosti živi (Co takhle mikrovlnka v akci, to je paráda! A kolik toho umí! Jupí! To budu mít rychleji hotovou svačinku pro své mimčo!)

Jednejte. Probouzejte nevědomé lidstvo. Jedině tak je ještě možnost, že se samo již brzy nezahubí.

 

Ale NEMUSÍTE BÝT NIČÍM a nemusíte absolvovat sebevražednou misi k tomu, abyste VYCÍTILI a POZNALI skutečnou PRAVDU.

Pokud jste někdy měli "neurčité" obavy, nedůvěru či jakékoli "nespecifikovatelné", nepříjemné pocity při používání (nebo jen pohledu na) mikrovlnné trouby, mobilního telefonu a dalších zařízení pracujících na principu mikrovln, pak pravdu ZNÁTE.

Vaše pocity, ať už se týkají čehokoli, nejsou NIKDY NÁHODNÉ.

VAŠE DUŠE, která oživuje vaše tělo, SE VÁS NEUSTÁLE SNAŽÍ DOSTAT K PRAVDĚ.

Někomu však k poznání pravdy nestačí ani neustálá varování a záchranná stébla v podobě nejrůznějších "náhod", o které denně zakopává...

Většina z lidí nevidí, neslyší, už vůbec ne cítí.

Tito lidé - téměř dokonalé loutky budou hájit svou nevědomost do posledního dechu.

Nic než svobodná volba každého člověka.

JE NA každém z VÁS, přátelé, JESTLI PRAVDU BUDETE POVAŽOVAT ZA SOUČÁST SVÉHO VLASTNÍHO ŽIVOTA,

nebo se jí zoufale bránit, v souladu s tím, jak vás programuje a ovládá temná strana.

VOLBU VŠAK BUDETE MÍT VŽDY.

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...