Cesta světelného bojovníka 

přijali: pozemšťané, říjen 2023

 

Je to vaše jedinečná cesta, Světelní pracovníci inkarnovaní na tuto Zem. To vy kráčíte po této Zemi s Láskou, Odvahou, Trpělivostí a Vděčností. Jste to vy, kteří si plníte svá světelná poslání, vy, kteří jste se již probudili ze spánku zapomnění a toužíte nepromarnit tento krátký pozemský život, který jste si naplánovali. Váš svět vás potřebuje. Proto jste přišli. 

Víme, jak těžkou misi jste přišli na tuto Zem zvládnout. Každý den čelíte těžkým zkouškám, neustále překonáváte překážky, které vám neúnavně staví do cesty negativní stav. My, vaši Světelní přátelé z Nebeských světů, jsme neustále s Vámi na této nelehké cestě. Neustále Vás posilňujeme Světlem Stvořitele Prvotního všeho a všech. Víme, jak obtížné je neustoupit ze své cesty, jak obtížné je obstát v každodenních útrapách, které na Zemi máte, jak obtížné je odolávat negativnímu stavu, neustále bojovat s nevědomostí ostatních a odolávat jejich hrubým vibracím. Víme také, že Láska, kterou vyzařujete, je nekonečným Světlem, které prosakuje do všech koutů nekonečného Vesmíru a pomáhá těm, kteří to potřebují.

Dnes jsme tady, abychom vám připomněli, že to dokážete. Dosáhnete svého cíle. Jste to právě vy, kteří to dokážete. Jsme tady, abychom posílili vaše Světlo, když jste unaveni, když ztrácíte síly, když se vám nedaří. Jsme tady, abychom přivítali další probuzené pozemšťany, kterým tímto věnujeme toto sdělení.

Vaší každodenní praxí, Světelní pozemští pracovníci, je stále totéž. To jediné, co může zachránit váš svět. Dnes si připomeneme tyto: Zastavení se. Jistota. Nezapojení.

Udělejte si opět čas, abyste se hluboce zamysleli nad každou touto vaší praxí a nad tím, jak může být prospěšná pro váš život. Tedy pro život všech, včetně vysoké duchovní bytosti - "vaší" planety Země.


Nebojácnost

Žít nebojácně znamená aktivně praktikovat mír a nenásilí, i když se zdá, že jsme ohroženi. To neznamená, že nechráníme sebe a své blízké, naopak, je zapotřebí se chránit více než kdy jindy. Útoky negativního stavu (realizované byť i jediným spícím člověkem) jsou vedeny neustále a s roustoucí intenzitou, je zapotřebí být ve střehu a připraven použít prostředky odpovídající síly k tomu, abyste z nich vyšli bez újmy. Aktivně praktikovat mír a nenásilí znamená to, že nereagujeme z hrubých vibrací, tedy z energie hněvu, nenávisti nebo násilí. Náš sklon k násilným řešením je zakořeněn v našich mozcích, které jsou zapojeny (díky genetickým manipulacím lidských bytostí, které jsou dílem pseudotvůrců) velmi zvláštním způsobem. Oblast, kde zažíváme naše pocity slasti, je velmi blízko středu, kde zažíváme násilí, takže když stimulujeme jednu z těchto oblastí v mozku, často nakonec stimulujeme druhou. Důvod, proč nám nebojácnost umožňuje překročit hranice násilí, je ten, že násilí je zakořeněno ve strachu - z odmítnutí, zneužití, zesměšnění, zranění, zklamání a tak dále.

Proto s rozvahou a klidem řešte každodenní nepříznivé situace, zároveň však buďte připraveni použít odpovídající sílu v případě ohrožení či ochrany svého života. Pokud váš mír a laskavost probouzí a stupňuje agresivitu a násilí druhého, pak nečekejte a adekvátně jednejte. Váš život a vaše zdraví jste povinni chránit. Nestávejte se oběťmi, které pro svou mírnost, laskavost či neschopnost adekvátně reagovat na fyzické či psychické násilí končí na ulici, se zlomeninou, otřesem mozku, zakrváceným tělem nebo ještě hůře. Ostatně už samotná skutečnost, že byl útok na vás přiveden až do této závěrečné fáze, je znamením pro vás, že jste udělali chybnou volbu, která vás přivedla do této situace, tedy že ještě nejste tam, kde byste chtěli být. Mějte také na paměti, milí Světelní pracovníci, že tady na Zemi nejste na tak vysoké duchovní úrovni, abyste pouhou energií rozpustili hrubou energii vašeho soupeře. Jste ve fyzickém světě a vaše fyzické tělo je (pro převážnou většinu z vás) do jisté míry a do jisté chvíle vaším limitem. Energie vaší obrany musí být v rovnováze s energií útoku. Jedině tak může zvítězit Světlo. Nebojácnost konat s rozvahou a klidem je však základem pro nalezení a rozpoznání této rovnováhy. Vaše klidná mysl rozhodne vždy správně.

 

Zastavení se

Zastavení se... tu nejdůležitější činnost pro váš duchovní růst procvičujeme tím, že se ponoříme do toku vesmíru, přijímáme příležitosti, které nám nabízí, a pracujeme s nimi, než abychom se snažili, aby všichni a všechno odpovídalo našim plánům. Na Zemi se mylně domníváme, že jediný způsob, jak vyřešit problémy a dotáhnout věci do konce, je jít tvrdě za svým cílem, nezastavovat se, jít bezhlavě, bez ohledu na to, zda touto činností více prospíváme či škodíme, ať už sobě nebo druhým. Jaká cena pak vlastně stojí na konci našeho sprinterského maratonu? Je to skutečná cena, když oběti, ať už ve smyslu zdraví nebo ublížení sobě či ostatním, jsou tak velké? Kdo nad tím nepřemýšlí, kdo se nezastaví, nikdy na to nepřijde. Bude se uchlácholovat svými vítězstvími a za sebou zanechávat spoušť. Fyzickou či duchovní. Na Zemi toto dělat lze. V pozitivních světech vysokých vibrací byste s touto energií nepřežili ani okamžik. 

Jsou věci, které všichni musíme udělat, abychom přežili a udrželi naše komunity živé. Ale nemáme být odpojeni od Míru v sobě, neboť pak jej přestaneme registrovat, pak přestaneme vnímat svou Duši, nebudeme schopni slyšet její hlas, když budeme chtít pomoci. Neusaďte se v ʺkrálovství věcíʺ a nestaňte se posedlí svými závazky a svými úspěchy, které nemají žádný pravý význam. Náš neustálý shon nám usnadňuje vyhnout se vnímání našich pravých pocitů. Náš neustálý shon a neschopnost zastavit se nám znemožňuje zaslechnout odpovědi na naše otázky. Naše posedlost stresem, shonem, spěchem a falešným pocitem nedostatku všeho - času, peněz, lásky, přátel, pozornosti, zdraví, pochopení, úcty, pokory.... -  nás vzdaluje od všeho, čeho chceme skutečně dosáhnout. Když se zastavíme a vycítíme, co cítíme, začneme žít život, jaký žít chceme. Pouze v nečinnnosti, v nekonání vycítíme a poznáme vše, co potřebujeme ke svému šťastnému životu. Jakmile dostanete odpovědi, pak umějte také jednat. Buďte rozhodní a aktivní. jakmile splníte svůj záměr, jakmile splníte úkol, který jste chtěli a potřebovali, pak se opět zastavte a naslouchejte. Zastavení se je tím, co vás katapultuje vpřed. Jedině, když se zastavíte, poznáte, co máte opravdu dělat, abyste svůj život nepromarnili bezduchou a naprosto nesmyslnou činností, která většinou jen podporuje a živí celý negativní stav. Zastavte se, Světelní přátelé, zastavte se. Kdykoli a kdekoli. Není vhodnější doby, není vhodnějšího místa, než kdykoli. Když ucítíte závan této potřeby, nechte se jí vést. Nebudete nikdy litovat.

Jistota

Cítit jistotu znamená vědět. Ne věřit či doufat, že se někdy něco stane, nebo že něco někdy dokážete, až....

Vaše jistota je vaše poznání toho, kým opravdu jste a co chcete vykonat. Vaše jistota je záblesk Světla vaší Duše, který cítíte kdykoli to potřebujete. 

Cvičit se v jistotě znamená usmát se, kdykoli ucítíte pochybnosti. To znamená, že se zbavíte obav, že děláte chybu nebo že nejste dost dobří, dost hubení, dost bohatí nebo dost mladí na dané úsilí. Jistota znamená, že se vědomě rozhodnete nenechat si nic ʺuniknoutʺ, což by se stalo, pokud zůstanete jednou nohou na nové cestě a druhou ve dveřích. Zadními vrátky uniká energie, která by jinak mohla být k dispozici pro splnění vašich snů. Číhá v nich na vás strach a pochybnosti a vedou k sebenaplňujícím se proroctvím neúspěchu a porážky. Jsou mocné, i když s opačným energetickým nábojem. Nenechte se zmýlit, nenechte se oslabit. Máte všechny schopnosti ke splnění své mise. A my jsme neustále s vámi, připraveni vám pomoci, ve dne, v noci...

Nezapojení

Když praktikujete nezapojení, záměrně se rozhodnete neúčastnit se fyzicky ani duševně toho, co je pro vás nepříjemné, co je zlem pro vás nebo pro druhé (většinou pro všechny). V současném stavu na Zemi se jedná především o ovládací programy negativního stavu. Víte, o čem mluvíme. Nepodporujte zlo, vykořisťování, nerovnost, utrpení, ovládání lidstva, digitalizaci, vakcinaci a další mocné nástroje Ještěrů z pekel ani proto, abyste nebyli "divní" či neoblíbení, nebo dokonce ze strachu o svou pověst či postavení. Vaše bezpečí je ve vaší odvaze, nikoli v podlehnutí a vzdání se. Nebojte se řečí a soudů ostatních. Nebojte se pseudomoci vašich bezmocných vůdců, vašich nadřízených, vašich vlád. Oni nevědí. Jejich nevědomost nerozumí tomu, proč vy se nezapojujete do aktivit, bez nichž by oni nedokázali žít či se bavit. Nezapojujte se do hodnocení či odsuzování světových událostí. Nestaňte se zdrojem hrubých vibrací jen proto, že se necháváte emočně rozladit tím, co vidíte kolem sebe. Nehodnoťte. Nenapojujte se na energii, která vás oslabuje, která vás sráží na kolena. 

Vaše nezapojení je projevem vaší síly, která proráží a oslabuje vlny negativního stavu. Váš štít nezapojení odráží všechny útoky, pomluvy, pokusy o vaše ovládání a vaše zotročení. Nepodléhejte síle davu, jehož zájmy nejsou láskyplné. To přece poznáte. 

Víte dobře, že vše je v souladu s tím, jak si lidstvo tvoří. Proto vše, co se v současnosti děje, vnímejte jako pozorovatelé. Jednoduše nepodporujte negativní stav ani fyzicky, ale ani myšlenkově. Nechovejte se v rozporu s tím, co si myslíte, jak cítíte a jací skutečně jste.

Pozor však na to, ať se vaše nezapojování nestane zapojováním ve prospěch negativního stavu. Pokud nezasáhnete ve chvíli, kdy jste svědky zla či násilí, kdy je zapotřebí Světla, kdy je zapotřebí postavit se zlu, pokud se jen díváte a přitom můžete zasáhnout a pomoci, pak jste se zapojili, ovšem na opačnou stranu. Pak jste se přidali na stranu negativního stavu, neboť jste mu dovolili konat vše, co měl v plánu. Pak jste mu zprůchodnili cestu.

Vaše neangažovanost tedy končí ve chvíli, kdy konáte ve jménu Světla a Lásky. Jakmile je zapotřebí rozsvítit svíci, pak tak učiňte. Pak otevírejte oči a srdce všech, jak nejvíce umíte. Pak jednejte s maximálním úsilím a vědomím toho, že nastala chvíle, kdy je třeba zasáhnout. Ano, víme, je velice obtížné rozpoznat, kdy zasáhnout a kdy jen pozorovat. Ale vy to poznáte. Proto jste tady přišli, milí Světelní pozemšťané, abyste to dokázali.

Vaše nezapojení se tedy týká toho, že nepodporujete negativní stav. Na druhé straně však bojujete za Pravdu. Ti z vás, kdo například odolali očkovací covidové hysterii a nenechali si do těl vpravit smrtící roztok, konali v souladu s tímto. Vy jste se nezapojili do procesu genocidy. Nepodpořili jste negativní stav, nezapojili jste se do jeho podstaty. Naopak, o to více jste se zapojili do boje na straně Světla a Pravdy. Ukázali jste ostatním (a ještě s největší pravděpodobností budete muset mnohem intenzivněji, vzhledem k tomu, co mocní chystají), že mají možnost volby. Že si mohou kdykoli zvolit Světlo, Lásku a Pravdu namísto zla, nenávisti, utrpení a zotročení.

 

Drazí Světelní pracovníci naší drahé milované Zemičky, jsme šťastni, můžeme-li být vaší oporou a vašimi průvodci na vaší nelehké cestě. Odvaha, laskavost, mír a jednota jsou tím, co zdobí vaše upřímná srdce, která cítí svůj brzký návrat Domů.

Jsme neustále s vámi.

Neustávejte ve svém úsilí, nenechte se ničit a ždímat silnými vibracemi negativního stavu. Jste to právě vy, kdo tvoříte dějiny Nové Země.

Zůstáváme ve spojení, milujeme vás a bdíme nad vámi z našich vesmírných lodí.

Vaši Vesmírní i pozemští přátelé 

Odbočte z koleje, po které nechcete dál jet

červenec 2023

 

Snažíte se ve svém životě něco změnit... Snažíte se změnit vše, co neslouží vyšším zájmům, jimž chcete sloužit...

Někteří z vás již začínají chápat, že jen tehdy, až "změníte" sami sebe, až opět začnete být tím, kým OPRAVDU jste, jedině tehdy změníte své prožívání reality, pseudoreality vašeho světa... Jakmile začnete prožívat skutečný projev své pravé podstaty, pak změníte vše ve svém světě. Pak změníte svět. Začnete přirozeně tvořit to, co je pravé, skutečné, věčné a potřebné. Vaše vlastní probuzení se stává příčinou i následkem tvoření nového světa postaveného na věčných a nezničitelných základech nezištné Lásky, Harmonie, Míru, Vděčnosti, Rovnosti a Moudrosti.

O to vše se mnozí z vás snažíte, ale máte pocit, že se nikam nedostáváte, že se nikam neposouváte, že změny nepřicházejí, že žádné změny nevytváříte... Překážky se vám staví do cesty jedna za druhou a bez ohledu na to, kolikrát vesmír požádáte o pomoc, máte pocit, že zůstáváte uvízlí a bezmocní...

Aby se cokoli pohlo, musíte "pohnout" sami sebou. Pohněte tou myšlenkou, která tvoří vaši relitu, již prožíváte. Pohněte tou myšlenkou, kterou vytváříte to, co sami nechcete, to, co vám znesnadňuje váš život. Vaše myšlenky jsou založeny na vašich systémech přesvědčení a bez ohledu na to, jestli jsou vaše systémy pravdivé či nepravdivé, funkční či nefunkční, tvůrčí či destruktivní, vysíláte vibrace odpovídajících myšlenek a tvoříte tak svůj svět. Vaše chování a jednání je "pouhým" odrazem vašich myšlenek. Chcete-li změnit chování (ať už své či ostatních), je zapotřebí změnit myšlení.

Člověk nepřestane vykonávat zlé činy jen proto, že mu řeknete, aby je nekonal. Pokud jeho vlastní myšlenky jsou příčinou zla, které následně koná, pak jej bude konat znovu a znovu. Chování lidských bytostí se nezmění, budou-li mít stejné myšlení. Jakmile změníte své myšlení, změní se i vaše chování, neboť jeho hnací silou jsou jen a jen vaše myšlenky a vaše přesvědčení.

 

To, čemu věříte a jak myslíte, to vytváříte. Každá vaše následující myšlenka krmí systémy přesvědčení, které zastáváte. Vaše myšlenky v každém okamžiku určují, co budete vy i ostatní prožívat. Čím nižší, čím více hrubovibrační jsou vaše myšlenky, tím více se oslabujete ve své schopnosti tvořit a tak oslabujete svou vlastní schopnost věřit a znát, že věci můžete změnit. V konečném důsledku znemožňujete sami sobě tvořit takovou realitu, kterou chcete skutečně prožívat. Na individuální i globální úrovni. Ve skutečnosti je to totéž, neboť nic není od sebe odděleno. Oddělenost neexistuje.

 

Lidské bytosti,

jste láskyplné a mocné. Jste to vy, kdo máte všechny schopnosti k tomu, abyste tvořili svou vlastní realitu. Abyste změnili svůj svět, chcete-li jej opravdu změnit.

Láskyplně vám v rámci pomoci na této vaší cestě připomínáme...

 

Buďte vděční za to, co máte, i když se vám to zdá málo. Litování toho, co nemáte, ukrývá a živí přesvědčení o nedostatku a chudobě. Vaše vděčnost způsobí pravý opak, vesmír vám poskytne vše, po čem skutečně "toužíte", jak říkáte zde na Zemi. Vděčnost, kterou prociťujete, přitáhne vše, za co jste vděční a co právě proto máte již v tom okamžiku, kdy se vám jeví, že to nemáte. Vaše připoutanost k penězům a majetku vám brání prožívat radost z dostatku a uvědomovat si jej.

 

Sledujte své myšlenky a omezte či nejlépe opusťte všechny hrubovibrační, negativní myšlenky - ty, které vás oslabují, které vás zneklidňují, znejisťují, rozčilují... které nejsou v souladu se zákony Lásky, Radosti, Míru a Dostatku. Opusťte všechny falešné a zprzněné vzorce myšlení, které blokují vaše spojení se s vlastním Nitrem a poznávání Nejvyšší Pravdy. Opusťte své falešné představy, které kotví a paralyzují vaše mylná přesvědčení a tím vám znemožňují růst, poznávat nové souvislosti Bytí a duchovně se vyvíjet.

 

Pusťte minulost, dovolte jí odejít a rozpustit se, aby vám došlo, že neexistuje, že existuje jen a jen ve vaší pseudomysli. Minulost ani budoucnost neexistují. To už víte. Postavte se svým démonům a svým stinným stránkám čelem! Přestaňte se jich bát, překročte je a jděte dál. Bez ohledu na to, čím jste kdy byli a co jste kdy udělali.

Nezáleží na tom, co jste udělali nebo neudělali. Jediné, na čem záleží, je to, kam se právě teď rozhodnete jít, kam se právě v tomto okamžiku rozhodujete, že nasměrujete své kroky.

Nemůžete se pohnout vpřed, pokud jste uvízli ve své minulosti. Nemůžete se pohnout a začít tvořit, ani pokud žijete budoucností, která je jen falešnou představou, již jste si vytvořili za účelem úniku z minulosti. Ani to vám však nic nepřinese. Jediné, co je skutečné, je PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK. Vše, co se "stalo" nebo se "stane", se nestalo v minulosti nebo se nestane v budoucnosti. Vše se vždy stalo či stane v jediném skutečném okamžiku - v přítomném okamžiku. Je neuvěřitelné, že tento jediný skutečný okamžik - přítomnost - vnímáte nejméně či dokonce téměř vůbec, zatímco jste plně obtěžkáni a uvězněni v minulosti a budoucnosti.

Čím dříve to poznáte - po-znáte, tj. znovu budete znát, to, co už dávno víte a co jste vždy věděli, tím dříve začnete prožívat to, po čem celý svůj pozemský život stále jen toužíte...

Zvyšujte své vibrace, vibrace svých buněk, každičké buňky vašeho těla, každé části vaší věčné jemnohmontné a dočasné hrubohmotné podstaty.

Opusťte vše, co vás oslabuje. Věci, myšlenky, lidé, místa, činnosti, jídlo, emoce, touhy... Zoufalství, touha po moci, bohatství, závist, nemoc, nenávist, pomsta, lítost, smutek, hněv... Hrubé vibrace, které vás oslabují a ničí, poznáte. Poznáte je "na sto honů". Nedělají vám dobře a vy to moc dobře víte. Nemůžete to nepociťovat, nemůžete to nevědět. Můžete to pouze ignorovat a naprogramovat si do mysli přesvědčení, že hrubé vibrace potřebujete, že s nimi musíte žít, že jsou "v pořádku", abyste byli "in" a abyste "přežili". Jak však přežíváte, to sami vidíte. Své životy přežíváte, nikoli PROŽÍVÁTE. A děláte to již po tisíciletí. Celá vaše Země je nasáklá hrubými vibracemi, jejichž příčinou jste vy sami. 

Změňte to. Chcete-li žít a nechat žít, změňte to. Na této Zemi ale nemáte na tuto akci nekonečný čas.

Snažte se neinvestovat do drbů, dramat a starostí jiných lidí a snažte se zůstat co nejvíce nesoudící. Nesuďte, neposuzujte, neodsuzujte. Nechte každého jít svou vlastní cestou. Nepomlouvejte a nehodnoťte neustále druhé. Ó, jak zábavná a důležitá je pro vás na Zemi tato vaše každodenní činnost! Změňte to, chcete-li se dostat vpřed.

Jezte dobré jídlo, pijte dostatek vody, dopřejte si dostatek spánku a vykonávejte činnost a práci, která je vyjádřením toho, kým opravdu jste. Vykonávejte činnost, která je projevem vaší Radosti z Bytí, která upevňuje vaše zdraví a šíří Lásku, Radost, Mír a Klid mezi ostatní.

 

Mějte klidnou mysl. 

Jen vy sami můžete způsobit, že se věci "stanou", neboť si je sami utvoříte.

 

Buďte křišťálově jasní ve svých záměrech a konkrétní v tom, o co Vesmír s pokorou a úctou žádáte. 

Důvěřujte. Důvěřujte bez pochybností sobě. Vaše důvěra ve své vlastní schopnosti jsou projevem vaší důvěry v Lásku Nejvyššího.