HVĚZDNÁ SEMÍNKA (SVĚTELNÍ PRACOVNÍCI) A JEJICH PROBLÉMY

METAFYZICKÉ A ASTRÁLNÍ ÚTOKY

předal Mari Swaruu

 

Život hvězdných semínek na Zemi je těžký, o tom není pochyb. Nejjednodušší vysvětlení, proč je pro ně život na Zemi těžký, je to, že jsou ponořeni na místě, v říši, která je velmi odlišná od toho, na co jsou zvyklí, velmi odlišná od míst, kde se inkarnovali předtím. A to znamená, že vibrace Země se velmi liší od frekvence vibrací hvězdného semínka.

Když se tedy na věci podíváme z hlediska vibrací, je snadné pochopit, proč se hvězdná semínka cítí při životě na Zemi tak špatně nebo přinejlepším rozpačitě. Je to prostý problém nesouladu frekvencí. Když si vzpomeneme na princip dominantní frekvence, když je slabší frekvence ponořena do silnější, bude mít tato tendenci způsobit, že všechny ostatní budou více stejné. Proto bude hvězdné semínko ve své frekvenci neustále nuceno podřizovat se a stávat se více průměrným na Zemi a v její společnosti, frekvenci kolektivního nevědomí planety. A hvězdné semínko musí neustále bojovat, aby si udrželo svou frekvenci, která je stejná jako jeho individualita. Udržet si a následovat vlastní zásady a hodnoty v místě, které vás neustále chce nutit jednat a chovat se jako průměr, vyžaduje velké úsilí.

Ale dívat se na věci z pohledu zkušenosti žití na samotné Zemi to není tak jednoduché, protože hvězdná semínka vnímají život na Zemi jako nesrozumitelný a zmatený, mnohdy nevědí, kudy se vydat a jak to vyřešit, aby se v životě uživili, což je pro ně samotnou existencí na Zemi velmi stresující.

Aby toho však nebylo málo, k problémům hvězdných semínek, o nichž jsme hovořili v předchozích sděleních, se přidávají další: na hvězdná semínka jsou extrémně zaměřeny všechny druhy negativních, nízkých energií, entit a egregorů z nízkého, temného astrálu. Ne všechna hvězdná semínka trpí stejnými druhy útoků a jejich náchylnost závisí na hvězdném semínku a jeho frekvenci, což se dalo očekávat. Mám v úmyslu vám to všem sdělit a ne nahánět strach, snažím se hvězdná semínka posilovat, nikoliv oslabovat.

Hvězdná semínka jsou velmi silné duše a zdaleka nejsou proti ničemu bezmocná, zejména proti negativním astrálním formám a entitám všeho druhu. A právě tato vnitřní síla duše a charakteru způsobí, že se entity v nižším astrálu zaměří na hvězdná semínka.


Astrální entity mají jen malé nebo téměř žádné spojení se Zdrojem, takže se potřebují živit tvůrčí silou lidí s duší, kteří je zformují a projeví jako egregory. A tyto entity potřebují udržovat lidi v neustálém strachu, protože strach je skvělým koncentrátorem manifestace, protože zaměřuje pozornost subjektu na to, čeho se bojí.


Nejlepší způsob, jak se může hvězdné semeno bránit v Matrixu Země, zatímco je nahromaděno v jejím kolektivním nevědomí, je udržovat velmi vysokou frekvenci a vibrace, protože to zajišťuje, že hvězdné semínko nebude odpovídat žádným negativním věcem a událostem.

Nižší astrální entity si toho však všímají a vědí, že dokud je člověk v takové vyšší vibraci, stává se pro ně nedotknutelným, a tudíž nepoužitelným, protože entity nemohou jeho energii využít. Proto tyto nižší astrální entity udělají vše, co je v jejich silách, aby snížily vibrace hvězdného semínka a srazily je na průměrnou úroveň. Jinými slovy to můžete chápat jako snahu přivést zbloudilce zpět do stáda.

To může zahrnovat všechny druhy nízkoastrálních energetických útoků, které mohou zahrnovat denní i noční návštěvy nižších astrálních entit, které mohou způsobit i noční paralýzu, a mé doporučení, když k tomu dojde, je postavit se jim neohroženě čelem. Pokud jim budete čelit, stanete se pro ně zbytečnými, protože to, co chtějí, je váš egregor pěstující a posilující strach. Obvykle vás už nebudou obtěžovat, avšak jen po dobu, kdy dokážete strach zpracovat a udržovat své vibrace na vysoké úrovni. A to je váš úkol. Proto jste tady, hvězdní pracovníci.

Jelikož je hvězdné semínko chráněno svou vysokou vibrací, stává se prakticky nezranitelným vůči přímým astrálním útokům. Temné entity tedy budou hledat jiné cesty, jak se k hvězdnému semínku dostat nepřímo, a to hledat slabá místa v jeho životě. A nejčastější slabinou, kterou využívají, jsou ostatní lidé s nižšími vibracemi, kteří obklopují hvězdné semínko, a manipulují s nimi tak, aby jednali způsobem, který může u hvězdného semínka vyvolat negativní emocionální reakci a spolu s ní snížit jeho vibrace.

Lidé, které mají temné entity tendenci pro tyto účely nejvíce manipulovat, jsou ti, které hvězdné semínko navštěvuje nejčastěji. Členové rodiny jsou na prvním místě seznamu, protože hvězdopravce dobře znají a znají jeho spouštěče, slabosti a reakce, zejména otcové a matky, protože hvězdopravce znají celý jeho život.

Ostatní členové rodiny, včetně bratrů a sester, jsou samozřejmě na vrcholu seznamu lidí, kterými mohou nižší astrální entity manipulovat, aby se dostaly k hvězdnému semínku a vyvolaly emocionální reakci, která sníží jeho frekvenci. Přátelé a spolupracovníci jsou zařazeni jako další nejčastěji využívaní pro tyto účely. Důvodem je udržet život hvězdného semínka v chaosu, aby se jeho frekvence snížila co nejníže. Všimněte si, že se vždy najde alespoň jeden člověk, který bude hvězdné semínko neustále otravovat a obtěžovat, aby mu co nejvíce ztížil život.

Většina těch lidí, kterými nižší astrální entity manipulují, je minimálně napojena na Zdroj. Jsou to oddané loutky Matrixu, které nezajímá nic kromě vnějšího, hmotného světa a které jsou udržovány v potřebném modu Matrixu něčím podobným algoritmu, který je produktem kolektivního nevědomí. Důvodem jejich existence a role v životě hvězdného semínka je právě vyvolání potřebné, nízkovibrační emocionální odezvy. Velmi často se jim tato práce daří, často světelní pracovníci podléhají jejich tlakům, jejich přáním a požadavkům, aby se jim zavděčili nebo aby se vyhnuli posměchu či pomluvám. To je však tanec v bludném kruhu.


Vše uvnitř Matrixu na Zemi bude chtít donutit hvězdné semínko, aby se stalo více stejným, aby se chovalo a jednalo jako každý jiný. Zformovat a udržet si svou individualitu vyžaduje velké úsilí a je pravděpodobně výzvou a důvodem, proč se inkarnovat na Zemi, naučit se být silný a neochvějný.

Nízkým astrálním entitám stačí k zahájení útoku - ať už na hvězdné semínko či na nevědomou loutku Matrixu - jakákoli nízká vibrace. Pochybnosti, strach, lítost, zášť, nenávist, zloba a další nízkovibrační frekvence se v mžiku stávají energetickou bombou pro tyto nízké entity. Platí tak, že mnoho lidí, včetně slabých hvězdných semínek, je těmito bytostmi parazitováno, jak je vysvětleno u fenoménu posedlosti. Jde prostě o to, kdo je silnější: Bytost z nižšího astrálu, která může být i démonem, nebo člověk na konkrétní duchovní úrovni.

Nejlepším způsobem, jak může hvězdné semeno tomuto problému čelit, je vyřešit své problémy s lidmi, kteří jsou proti němu využíváni. Pokud tato osoba nechce své problémy vyřešit, hvězdnému semínku nezbude nic jiného než si od ní udělat odstup, ať už je to kdokoli, protože se říká, že rodokmen může a měl by také být prořezán.

Vím, že je to těžký krok, protože se tam neustále používá spousta emocionální manipulace, protože osoba, která hvězdné semínko obtěžuje a snižuje jeho frekvenci a vibrace, může mít narcistické rysy, takže se s ní nedá jednat. Nezapomeňte, že vy a vaše vibrace jsou průměrem lidí, s nimiž jste většinu času, a obsahu, který konzumujete v podobě rádia, televize, médií, videí, knih, časopisů, piktogramů, papyrů, klínopisných tabulek, simulací filamentů, holografických obrazovek a všeho podobného.

 

Kromě přímých astrálních útoků ze strany místních entit bývají hvězdná semínka silně napadána také nejrůznějšími technologickými prostředky, jako je například syntetická telepatie vycházející z věží mobilních telefonů. To tehdy, když hvězdné semínko a jeho aktivity, to, čím se zabývá, dostatečně silně odporují agendám, které mocnosti realizují. Jinými slovy, velice aktivní hvězdná semínka se obvykle mohou stát cílovou osobou. Hvězdná semínka, zejména ti silnější, jsou pro Matrix obecně skutečnou nepříjemností, protože hluboce narušují status quo. Celý systém je tedy bude chtít přinutit, aby se přizpůsobili průměru.

Temné, nízké astrální entity budou mít také tendenci hnízdit v blízkosti místa, kde žije silné hvězdné semínko, ve snaze snížit celkovou frekvenci oblasti, protože hvězdné semínko přirozeně zvýší frekvenci oblasti jednoduše tím, že tam je. Je tedy zcela běžné, že hvězdná semínka mohou mít nepříjemné sousedy, kteří je přímo či nepřímo obtěžují ve snaze vyvolat emocionální reakci snižující frekvenci.

Kreativita nižších astrálních entit je nekonečná, pokud jde o snahu dostat se k hvězdnému semínku, takže buďte venku obezřetní. A pouhé vědomí, že tyto entity existují, vědomí, že nižší astrál se vždy snaží dosáhnout, využít a ovlivnit dobré lidi, kteří mají fyzické tělo, je silným krokem k jejich kontrole a udržení na uzdě. Nemají rády, když jsou odhalovány, protože svou sílu čerpají z manipulace, takže se vždy budou snažit skrývat a vždy způsobí, že je bude chránit samotný Matrix, takže většina lidí uvěří, že ani neexistují.

Nejlepším a nejsilnějším způsobem, jak se chránit před všemi druhy astrálních útoků, je udržet vysoké vibrace svých těl. Udržet se ve svém osobním rámci, být si jistý sám sebou. Důvěra v sebe samé je odrazem vaší důvěry ve vaši Božskou podstatu. Celkově buďte nebojácní, a abyste byli nebojácní, musíte podrobně studovat a pozorovat vše, co ve vás může vyvolat strach. Jakmile pochopíte, co to je a proč to ve vás vyvolává strach, můžete ho poměrně účinně překonat, přičemž nezapomeňte, že nebezpečí je skutečné, ale strach je konstrukt mysli.

Buďte tam venku silní a nebojácní, milá hvězdná semínka.

 

Pro čtení textu obrázku stačí si obrázek přetáhnout na plochu počítače a rozkliknout.

Problémy hvězdných semínek, pracovníků světla a probuzených lidí

Já tady přece nepatřím!

(1)

Jedním z nejtěžších existenciálních problémů, která probouzející se hvězdná semínka řeší, je hluboké a sílící vnitřní vědomí, že nepatří tam, kde jsou, a mám na mysli příslušnost k rodině, kultuře, druhu nebo dokonce planetě, na které se nachází. 


Zapomenout na to, kým tito lidé byli a kde žili před tím, než se inkarnovali na Zem, je pro každou inkarnovanou duši nezbytným předpokladem toho, aby mohli naplno prožít, jaké to je být člověkem, aby mohli s čistým štítem a vědomím svobodné vůle prožít také svůj další život. Kdyby si vzpomněli na své minulé životy, na to, z jakých vysokých sfér přišli, pak by jejich zkušenost na Zemi ztratila svůj význam, svůj záměr, a duše by nemohla získat onen naprosto jedinečný a neopakovatelný zážitek z této inkarnace, která by tak pozbyla svého pravého smyslu, neboť by byl ovlivněn přirozený duchovní vývoj každé bytosti. Duchovní růst je totiž cílem každé duše. A rozpomenutím na minulé životy dochází k silnému a pro každou duši nežádoucímu a nesmyslnému zásahu do jejího dalšího vývoje.

Problémem toho všeho u hvězdných semínek je, že jejich duše mají přirozeně tak vysokou frekvenci, že si mohou pamatovat mnoho ze svých předchozích životů a zážitků předtím, než se inkarnovali zde na Zem, a nejčastější z těchto vzpomínek nemusí být nutně na konkrétní události, ale na hluboké vnitřní vědomí, že patří jinam. Toto hluboké vnitřní vědomí je může činit velmi nešťastnými, protože nepopiratelně vědí, že existuje jiné, pravé, harmonické a láskyplné místo k existenci a oni ho zažili. Proto mají velmi silnou potřebu vrátit se do tohoto stavu nebo místa, které cítí a vědí, že tam patří, a kde se cítí být součástí, přijímaní a milovaní.

Silné vnitřní vědomí, které má každé hvězdné semínko o tom, že nepatří do pozemské říše, jim může v životě způsobit mnoho problémů. Za prvé čelí posměchu a psychickému týrání ze strany nejbližší rodiny a přátel, což v nich vyvolává pocit nedostatečnosti, poškození, bláznovství nebo jednoduše pocit, že s nimi není něco v pořádku, což způsobí, že hvězdné semínko vstoupí do fáze sebezapření, kdy se bude snažit co nejlépe přizpůsobit svému okolí.

To je však pouze stadium, kterým hvězdná semínka procházejí, protože brzy narazí na nevyhnutelnou skutečnost, že si nemohou pomoci a jsou tím, kým skutečně jsou. Je však také mnoho těch, kteří v tomto stadiu zůstanou, nechají se pohltit Matrixem a podlehnou jeho síle ovládání. Novou šanci na svůj duchovní růst pak dostanou v dalších inkarnacích, avšak pro každou duši je velmi bolestné vědomí toho, že byl tento život promrhán. Mnozí doslova promrhají tento život, tuto svou pozemskou inkarnaci, kterou nevyužili ke svému smyslu, a tím se neustále vracejí zpět.

 

Mnohá hvězdná semínka, ta silnější, si však nakonec uvědomí, že je nemožné přizpůsobit se ze své podstaty nemocnému světu, a právě když si to uvědomí, začnou chápat, že musí rozvinout své jedinečné schopnosti, aby se v něm dokázali orientovat a zvládat svou existenci ve jménu své duchovní podstaty i pozemského záměru.

Jakmile hvězdné semínko zestárne, začne si uvědomovat, že své rodině a většině svých přátel nedokáže vysvětlit, kdo ve skutečnosti je. To, co hvězdné semínko říká, považují jeho blízcí či známí jen za nezodpovědné fantazírování, jako by nežilo v realitě a nohama na zemi, a mnohdy to také považují za obyčejné šílenství.

Hvězdné semínko si brzy uvědomí, že musí žít dvojí život, jak nejlépe umí, aniž by šlo proti svým osobním hodnotám a zásadám, a to může být velmi obtížné, pro někoho více než pro jiného, v závislosti na lidech kolem něj.

Dobré je, že pokud je hvězdné semínko dostatečně důsledné a souzní se svými hodnotami, dříve či později se setkává s vibračně více odpovídajícími lidmi nebo oni se přitáhnou k hvězdnému semínku v závislosti na jeho síle a vibraci. Vesmírný zákon "stejné ke stejnému" nemá omezení.


Existuje však nejsilnější typ hvězdného semínka, které může na Zemi fungovat samo, izolované od ostatních, které je v souladu se svou hvězdnou identitou a se svými principy a hodnotami a které si vyvinulo dostatečnou schopnost orientovat se v Matrixu a dokonce ho využívat ve svůj prospěch, aby naplnilo své životní poslání a očekávání.

A když už mluvíme o životním poslání, to je nejobtížněji definovatelné, protože je plně závislé na svobodné vůli a záměru každé duše, každého hvězdného semínka.

To, že jim to říkáme, mnohé z nich neuspokojuje, protože cítí potřebu dělat něco důležitějšího a smysluplnějšího než jen existovat jako jakási éterická anténa, která má přitahovat frekvenci a vibrace vyšších sfér na Zemi. Své životní poslání a cestu však může znát pouze každý sám, nikdo jiný mu ji nemůže najít, nikdo další nemůže znát poslání druhého. Druzí vám mohou podat pomocnou ruku na vaší vlastní cestě, po které jste se rozhodli jít, mohou vám být oporou i pomocníky, avšak smysl svého vlastního života můžete nalézt a naplnit jen vy sami. To je svobodná vůle. To je Bůh.

Jedním z nejdůležitějších prvků, jak toho dosáhnout, je však nejprve poznat, tedy znovu objevit, kdo jste, aniž byste potřebovali, aby vám to někdo potvrdil či vyvrátil. Vaším úkolem je poznat, že jen v sobě máte Nejvyšší Pravdu a Mír, tedy všechny předpoklady k tomu, abyste klidně a s hlubokým porozuměním, úctou a pokorou přijali svou nadpozemskou identitu. Abyste s radostí a s úlevou přijali fakt, že už se nepřizpůsobíte očekáváním vnějšího světa ovládaném negativním stavem, že budete vědomou lidskou bytostí, žijící v tomto chaotickém světě proto, abyste v něm obnovili Mír, Harmonii a Lásku.

Buďte bdělí, světelní pracovníci. Budťe stateční a moudří v poznávání vašeho světa. Neboť všechno má svůj pravý, hluboký smysl. Všechno.

O problémech, s nimiž se potýkají pracovníci světla a probuzení lidé během života na Zemi

Problémy s penězi

 

hovoří Mari Swaruu

přijato pozemšťany

 

Peníze jsou vynález negativního stavu, velkolepým vynálezem nevědomého lidstva, které po celou dobu konfrontace s nimi pociťuje pravou tvář celé této hry s názvem peněžní systém. Své vlastní otroctví si lidstvo zaručilo tím, že peníze bylo vždy obtížné vydělat nebo získat.

Světelné lidské bytosti (hvězdná semínka) ale čelí dalším výzvám, které začarovaný kruh peněz jako podmínky pozemského přežití ještě více ztěžují.

První výzva, které čelí, je nejzřejmější. Hvězdná semínka se prostě nemohou zařadit do společenské struktury, která se tak extrémně liší od jejich frekvence a vibrací. Dělá se jim z toho špatně a přirozeně chtějí utéct od samotného konceptu zapadnutí do společenské role, která postrádá jakýkoli pravý význam. Běžné práce, které většina lidí prostě považuje za samozřejmé, že je musí vykonávat a přijímat jako součást společenské struktury, jako nezbytnou součást života, jsou pro pracovníky světla naprosto nepřijatelné.
Nesmíří se s takzvanou normální prací od šesti do půl třetí či dvanáctihodinovkou jako dělník v továrně u pásu výrobní linky, jako zedník, horník, prodavač, bankéř, účetní nebo sekretářka v malé sterilní kóji, na úřadě nebo ve firmě, protože cítí, že to není nic jiného než otroctví. A pokud světelný člověk z jakéhokoli důvodu skončí v takovém zaměstnání, bude mít pocit, že z něj vysává samotný život, a udělá vše pro to, aby z něj unikl. Bude se dívat z okna a přát si být kdekoli jinde, dokonce i v rohu, odkud se z toho okna dívá, kdekoli jinde než u pásu výrobní linky, v montážní hale, za pokladnou nebo u svého stolu obklopeného papíry, které pro něj nemají žádný význam.

Aby toho nebylo málo, vyspělé duše, světelní lidé nesnesou iracionální, nelidské a neuctivé šéfy ani virtuální zaměstnavatele, které ani neznají a kteří se rádi na své zaměstnance vrhají, jako by měli právo je zotročovat jen proto, že jsou jejich nadřízení nebo že jim platí mizerný plat. Podobné platí i o kolezích, kteří světelné pracovníky dříve nebo později považují a označují za divné, nepřizpůsobivé, neschopné, hloupé nebo dokonce společensky nebezpečné.


Světelní lidé jsou citliví na nespravedlnost a jsou velice citliví a vnímaví na jakékoli zneužívání jich samotných nebo kohokoli, koho vnímají jako zranitelného nebo znevýhodněného, ať už jde o lidi nebo zvířata. Žádný citlivý, dobrosrdečný člověk takové okolnosti nesnese, ale hvězdná semínka nejsou ochotna takto dlouho trpět, přehlížet to, namlouvat si, že to musí snášet, že je to normální, když to ostatním nevadí. Nejsou ochotná, protože vědí, jak moc jim to ubližuje a jak je to sráží na kolena. Udělali by téměř cokoli, než aby tam za takových okolností déle byli.

To vede k tomu, že světelní lidé nejsou přirozeně ochotni pobývat delší dobu v takovém zaměstnání a raději si hledají alternativní způsoby přežití, mezi které často patří i život ve sklepě u rodičů, v malém skromném příbytku v pronajatém bytě či jinde.

Aby světelný člověk přežil a prosperoval, musí být schopen vydělávat peníze jinde, něčím, nějakou činností, kterou dělá rád nebo alespoň s potěšením. Problém je v tom, že společnost na Zemi není koncipována tak, aby lidé mohli vydělávat peníze tím, co je baví, co mají rádi a k čemu mají ty nejlepší předpoklady a schopnosti. Aby mohla z jedinečnosti každého jednotlivce prosperovat a rozvíjet se celá společnost. Ne, takto to na Zemi nemáte. Celá kultura na Zemi je navržena tak, aby lidi zotročovala a vykořisťovala ve jménu efektivity a zisku korporací. Drobné podnikání je vždy pod nějakým útokem. Vlády, které jsou ve službách velkých značek a korporací a které jsou pouhými loutkami mocných, jim jednoduše velmi ztěžují přežití. Skutečné umění a lidská tvořivost má pro ekonomickou mašinérii jen malou hodnotu, pokud nejsou autoři nějak spojeni s vůdci a kontrolory daných sfér prostřednictvím tajných společností a organizací, které diktují, co je společensky přijímáno, jaké umění a kteří autoři budou úspěšní a kteří ostatní ne.
Hvězdná semínka pak budou v tomto případě čelit dalšímu problému... démonizaci zpeněžení jejich díla, umění a všeho, co nabízejí, protože společnost byla naprogramována tak, že tyto věci považuje za méněcenné a že pokud vůbec, měly by se rozdávat a poskytovat zdarma. To se týká zejména všeho, co souvisí s duchovnem, léčitelstvím, bylinami a přírodní léčbou a mimozemskými civilizacemi.

Všechny významné duchovní skupiny, stejně jako ty, které zkoumají cokoli, co souvisí s neidentifikovanými létajícími objekty a mimozemšťany, jsou silně infiltrovány, řízeny nebo byly záměrně vyvinuty třípísmenkovými agenturami (CIA, NSA atd.), náboženskými skupinami a dalšími vládními organizacemi s jasným záměrem a posláním kontrolovat tento druh informací a jejich vnímání širokou veřejností. A jednou z prvních věcí, kterou lidé, kteří je ovládají, udělají, je démonizace ostatních lidí, kteří na těchto duchovních tématech pracují, případně i vydělávají na živobytí. Mocní a jejich celosvětově propojené organizace si všechna tato společensky klíčová a nejdůležitější témata lidského poznání monopolizují, aby všechny peníze tekoucí ze zájmu osatních proudily k nim a jejich organizacím, ale především proto, aby měli zaručenu naprostou kontrolu nad tím, co mají lidé vědět a čemu mají věřit.

V průběhu let tyto velké, společensky akceptované organizace New Age prosazovaly myšlenku, že peníze by neměly být spojovány se spiritualitou, což je koncept, který se původně zrodil v Bibli. Také spojili silnou myšlenku, že pokud někdo profituje z nějaké duchovní činnosti, tím spíše, pokud má něco společného s mimozemšťany, pak to musí být automaticky falešné. Podařilo se jim do mysli veřejnosti vštípit, že peníze a zisk jsou přímo spojeny s falešnými informacemi - protože jsou v tom peníze, musí to být automaticky falešné. Jak trefné, zamyslíme-li se nad tím, že všichni pracují jen pro peníze...

Vydělávání peněz si zastánci New Age a všech podobných moderních organizací (ne náhodou zrozených v pravý čas na světlo světa) spojují jako hlavní motivaci a cíl každé duchovní činnosti, bez ohledu na její druh, hodnotu a pravdivost informací nebo samotné činnosti, například duchovního léčení. Mimozemšťany si okamžitě spojují s podvodem a vyděláváním peněz, duchovní léčitelství s psychologickou nekalou praxí a bylinné léčitelství s lékařskou nekalou praxí, protože společnost byla naprogramována tak, aby si myslela, že pouze společensky uznané a následně uznávané instituce, jako jsou univerzity, jsou nositeli konečné a neměnné pravdy. A proto každý, kdo nemá společensky uznaný univerzitní titul, nemá a nemůže mít znalosti potřebné k výkonu jakéhokoli povolání, které vyžaduje licenci či akreditaci, tedy potvrzení o tom, co je správné.
To opět znamená monopolizovat nejen informace, ale i samotnou pravdu, a to vše za účelem ekonomického monopolu a kontroly populace. Jen chudák si ještě stále nevšimnul, v jaké pasti lží se na Zemi motá a co denně svou činností a přisluhováním mocným koná.

 

Řídícím pracovníkům světových korporací se prostřednictvím jejich propagandistické mašinérie a jimi silně infiltrovaného a řízeného hnutí New Age podařilo naprogramovat do myslí široké veřejnosti, že témata, jako jsou mimozemská poselství, bylinné léčitelství, tradiční zdraví, spiritualita a sebezdokonalování, duchovní růst, channelovaná poselství a mnoho dalších podobných, by měla být - pokud jsou vůbec povolena - šířena zdarma. Ano, takto by to fungovalo, ale pouze v pozitivních světech, kde žádné peníze, žádná podmíněná existence bytostí neexistuje. V tomto světě, v negativní dimenzi bytí, však má tento záměr zcela jiný kontext a účel. Tady nejde o chtění nastrčených a dobře placených aktivistů poskytnou lidstvu bezplatné, charitativní služby. V zájmu mocných není, abyste přišli na to, kým jste a abyste duchovně rostli. Mocným na Zemi nejde o váš duchovní růst, ten je doslova jejich noční můrou, tomu se snaží ze všech sil zabránit, neboť kdyby se vám dařil, jejich moc nad vámi, nad světem by se rozplynula jako pára nad hrncem. Zjistili byste totiž, že to jste vy, kdo máte veškerou moc nad svými životy a nad celým světem. 

Toto vše, všechny tyto překážky mají pracovníkům světla velmi znepříjemňovat život ve všech sférách, mají jim ztížit vlastní přežití, protože nebudou schopni vydělávat peníze ani skrze své jedinečné schopnosti, se kterými se na Zem inkarnovali, aby probouzeli lidstvo ze spánku nevědomosti. A tak jsou světelní pracovníci nuceni neustále se točit v kruhu otrocké práce, jež pouze živí a množí negativní stav. 

To také způsobí, že hvězdným semínkům na konci dne, který zaplnili otrockou činností bez pravého smyslu a duchovních hodnot, nezbyde žádná energie, aby mohla rozvíjet své duchovní schopnosti a být lidstvu přínosem. Tímto způsobem správci Matrixu na Zemi omezují schopnosti a vliv hvězdných semínek a pracovníků světla na širokou veřejnost, protože účinně kontrolují a omezují jejich schopnosti a projevy pomocí peněz. Peníze jsou téměř dokonalým ovládacím programem negativního stavu, který je na většinu lidí dostatečně účinný k tomu, aby neměli čas ani důvod starat se o cokoli jiného než o peníze, o své vlastní přežití.

Světelní pracovníci dobře vědí, proč jsou skutečně na Zemi a že jejich úkolem také je to, aby našli způsob, jak přežít a prožít svůj život ve světě, kde peníze potřebují. Jsou postaveni před výzvu najít způsob, jak vydělávat peníze skrze to, co je v souladu s jejich pravou podstatou, s jejich vysoce vyvinutými schopnostmi, s jejich radostí z bytí a s jejich pravým posláním. Jedině tak totiž mohou nejlépe konat činnost, kterou si zvolí. Najít činnost, která bude co nejméně škodit sobě i druhým, včetně planety Země, vysoké duchovní bytosti, je jedním z obtížných úkolů, které na Zem přišli světelní pracovníci zvládnout.

Mnoho světelných lidí na Zemi teprve poznává své jedinečné schopnosti, kterými byli obdařeni z Nebe ke splnění své pozemské mise. V každém případě je to součást jejich práce na sobě, je to součást jejich duchovního růstu a poznání. Jak už víte, nejste tady na dovolené, máte prožít nádherný život v lásce, radosti, míru, zdraví a harmonii, ale máte zároveň pilně pracovat. Pracovat nikoli pro negativní stav a jeho systém otroctví, ale pracovat na svém duchovním růstu a duchovním růstu celé společnosti.

Den má na Zemi dvacet čtyři hodin a každý člověk ve fyzickém těle má také omezené množství energie na den a na celý život. Pokud je to, co mohou nabídnout, pro ostatní lidi cenné a přínosné, pak to musí být kompenzováno peněžní hodnotou, která pomůže zajistit, aby světelný člověk nabízející a realizující své schopnosti a pomoc mohl mít prostředky nejen ke své obživě, ale aby také mohl pokračovat v této činnosti.

Pokud pracovníci světla nabízejí své služby zdarma, je to jejich volba na základě individálních okolností, které jim to umožňují. Ani na tom není nic špatného, v případě, že světelní pracovníci nehazardují v souvislosti s nedostatkem prostředků ať už se svým zdravím či bezpečím. K čemu by jim byly jejich schopnosti, skončili-li by na ulici, bez jídla, bez přístřeší, bez prostředků, případně s podlomeným zdravím, bez pomoci či možnosti uplatňovat své schopnosti ve jménu světla.

Peníze jsou jen formou energie, byť hrubovibrační a destruktivně působící na všechny, kteří jsou na nich závislí a jejichž život je jimi podmíněn. Také proto i samotní pracovníci světla mají tendenci spojovat si peníze se špatnými věcmi, otroctvím a vykořisťováním, a to je účinně odstraňuje z jejich života, protože mají často negativní asociace. Ví dobře, že peníze jsou chorým výplodem zástupců negativního stavu, mocným nástrojem na ovládání lidstva. Hvězdná semínka se nakonec s bohatstvím vibračně neshodují, což způsobuje, že zůstávají chudá a mnohdy tak nemají nejpříznivější podmínky k tomu, aby mohla rozvíjet své vrozené schopnosti a naplnit tak své poslání na Zemi, které si sama do této inkarnace uložila.

To se ještě zhorší, když si hvězdná semínka vzpomenou nebo uvědomí, že vyspělé, pozitivní nebeské civilizace nežijí zákony ekonomiky, nemají peněžní systém, na co také, když existuje pouze Jednota a naprostý dostatek všech zdrojů pro všechny členy těchto společností. Ale dokud jste na Zemi, v záporné dimenzi bytí, kde je aktivován negativní stav, a dokud jste na jeho systému do té či oné míry závislí, peníze jsou nezbytné, ať se vám to líbí nebo ne. Špatné je na nich "pouze" to, že umožňují mocným řídit a ovládat skrze ně vaše životy, vaše zdraví, vaše naděje i sny. Jsou tak zneužívány jako účinný prostředek k zotročování a kontroly společnosti jako celku. Peníze by nemusely být kořenem všeho zla, pokud by je lidstvo umělo používat ku prospěchu všeho a všech. Na Zemi máte mnoho vynálezů, které by mohly plnit zajímavý účel, pokud by byly použity správně, nezištně a v zájmu duchovního rozvoje. Pramálo z nich však tento účel splňuje, můžeme-li vůbec v tomto časovém období duchovního úpadku lidstva na Zemi nějaký najít.

Peníze mohou vytvářet utrpení a bolest, takže je snadné je spojovat s nebezpečím, ale nemusí to tak být vždy. Mohou být nástrojem, jak dosáhnout svého, a mohou způsobit stejně tak škody jako užitku, záleží na tom, kdo a jak je používá. Jsou-li použity na boj proti temnotě, pak jsou použity správně a moudře. Negativní stav sám sebe zničí svými vlastními zbraněmi. Jeho zbraň je dvojsečná a ten, kdo najde a dokáže tuto chladnou zbraň přetavit ve světlo, které pomůže byť jednomu člověku ve smyslu jeho duchovního probuzení, pak splnila účel. Kdo použije peníze k tomu, aby mohl jakkoli předávat a šířit světlo a duchovní poznání, ten je použil správně. Skutečným problémem tedy nejsou peníze samotné, ale to, kdo a jak je používá, k jakému účelu. Problémem lidstva jsou peníze a problémem peněz je lidstvo a jeho priority, co má hodnotu a co ne.

Přijde čas, kdy se lidstvo duchovně vyvine nad potřebu používat peníze ve své společnosti. Nyní je však stále nezbytné, abyste i vy do té či oné míry přistoupili na hru s penězi, avšak s pochopením všech souvislostí a možností. Používejte je k dobrým účelům a pokud potřebujete, přitahujte je tím, že přijmete, že si je zasloužíte a že ve vašich rukou se nikdy nemohou stát nástrojem zla, protože je budete používat jen k nezbytným a dobrým účelům. S vděčností přijímejte dostatek, který máte ještě dříve, než si myslíte.


Kdyby byly lidstvu v tomto bodě jeho duchovního vývoje peníze odebrány, jednoduše a rychle by si vyvinulo nějakou jinou formu nebo systém, aby mohlo pokračovat přesně v tom, co dělá doposud. Tak jest na Zemi, tak si lidstvo volí. 

Peníze v rukou vyspělých duší však mohou být nástrojem, který zbaví lidstvo závislosti na nich. Používejte je moudře.
Buďte stateční a otevření. Buďte šťastní a bohatí.