„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. ...“

Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah

 

Přátelé,

                     

Následující sdělení jsou sděleními, vzkazy i částmi rozhovorů, které jsme vybrali z knih "Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru", jejichž zpracovatelem je pan I. A. Benda, světelný pracovník, který je již mnoho let v plné komunikaci s Vesmírnými lidmi a plní si skrze svou teleinformační práci pro druhé své poslání.

Tyto "Rozhovory" obsahují klíčové informace k vývoji lidstva na planetě Zemi, důležitá varování, rady a zajímavosti o životě našich vesmírných přátel obývajících nejrůznější planety, galaxie a dimenze, a jsou výsledkem vzájemných, přátelských rozhovorů (i osobních setkání) pozemšťanů s těmito pozitivními vesmírnými civilizacemi, jejich zástupci. Komunikace pozemšťanů s vesmírnými lidmi (pozitivními vesmírnými civilizacemi) je již několik desítek let v plném proudu. Již mnoho let vyspělé, pozitivní vesmírné civilizace sil Světla chrání naši planetu Zemi a pomáhají pozemšťanům a Zemičce v jejich (našem) vzájemném soužití, tedy prakticky ve všech oblastech života, je-li to třeba. A třeba to opravdu je.

Je to jejich práce, jejich poslání, pomáhat ve vývoji méně vyspělým civilizacím a společnostem, jako jsme my, lidé na této planetě Zemi v minus třetí dimenzi bytí záporných vesmírů. Dávno bychom planetu Zemi zničili, resp. zničili životy své, nebýt neustálé pomoci vesmírných přátel, kteří jsou povinni (do míry, kterou neporušují Nejvyyšší kosmické zákony - zákon svobodné vůle) zasáhnout, pokud naše jednání na ZEMI přesahuje dosah naší planety. Pokud svým jednáním lidstvo na Zemi OHROŽUJE DALŠÍ CIVILIZACE VE VESMÍRU. Pokud jedna civilizace ohrožuje jinou, resp. život v kterékoli jiné části vesmíru, je povinností vyspělejších civilizací zasáhnout, a to tak, aby nebyl porušen zákon svobodné vůle a volby. Ostatně vesmírní přátelé Vám to řeknou sami....

Vesmírní lidé neustále komunikují s pozemšťany a ti následně pracují na tom, aby se důležité vzkazy vyspělých civilizací dostaly ke všem lidem na Zemi. Předávají je dále, a tak má každý člověk možnost se s těmito klíčovými informacemi seznámit, vzít je na vědomí a nastoupit cestu ven z negativního stavu, ve kterém se lidstvo jako celek aktuálně doslova topí.

V současné době (rok 2018) se zásadním způsobem mění vědomí lidstva, lidstvo dospělo do další fáze svého (ne)vývoje, do další epochy svého duchovního (ne)uvědomění a nadešel čas, kdy se Země připravuje na transformaci (přesun/převibrování ze současné minus třetí dimenze temného vesmíru do vyšší, páté dimenze bytí pozitivních vesmírů Stvořitele Prvotního všeho a všech). Aby mohlo k transformaci dojít hladce a bez problémů, byly zahájeny procesy, které tuto transformaci na Zemi připraví a následně umožní. Změny se týkají planety Země jako celku, tedy včetně nás, lidských bytostí. Pozitivní lidé, kteří budou v rozhodujícím okamžiku (evakuace Země) splňovat vibrační parametry pro to, aby mohli být zachráněni a přemístěni na Novou Zemi do páté dimenze bytí, již nyní pociťují velké, někdy méně příjemné (avšak nutné z hlediska přípravy svých těl) změny, projevy a události ve svých životech. Vědomí, probuzení či probouzející se lidé však vědí, jaký smysl tyto události mají a vydrží-li a neustoupí-li z pozitivní cesty svého duchovního růstu, pak vědí, že je brzy čeká nový život, život v nebeských světech Stvořitele našeho milovaného.

obr.: Pro přečtení textu k obrázku doporučujeme obrázek přetáhnout na plochu Vašeho počítače a otevřít z plochy

 

V této záložce nabízíme pouze několik vybraných sdělení výše uvedených knih, klíčových a důležitých pro informovanost všech pozemšťanů. Všechna sdělení (resp. všechny knihy "Rozhovorů") jsou vám kdykoli k dispozici na webových stránkách pana I. A. Bendy www. vesmirni-lide.cz (www.nebeska-univerzita.cz).

I když jsou mnohá z vybraných následujících sdělení a rozhovorů "staršího data", jsou neustále platná, resp. den ode dne NABÝVAJÍ VĚTŠÍ A REÁLNĚJŠÍ PLATNOSTI a NALÉHAVOSTI. Veškerá sdělení lidstvu jsou platná právě nyní, protože my, lidé této planety Země jsme neučinili za posledních dvacet let téměř žádné změny, které by vedly alespoň ke zlepšení kritické situace, ve které se všichni nacházíme (žijeme v otroctví, v těžké nejednotě, nemocech, neštěstí, strachu, ovládání: jsme pod těžkým vlivem SIL TEMNA, devastujeme planetu Zemi a způsobujeme tak její očistné procesy, kterými se zakončí pobyt nás všech na Zemi v této záporné dimenzi bytí zcela).

Sdělení jsou různorodá, týkají se různých oblastí života našeho pozemského i života vesmírných přátel, je jen na Vás, která pro Vás budou přínosná a která Vás povzbudí na cestě k PRAVÉMU ŽIVOTU.

Všechny knihy "Rozhovorů" (10. dílů) si můžete stáhnout na webu I. A. Bendy www.vesmirni-lide.cz, kde najdete také mnohé další, klíčové informace potřebné k duchovnímu růstu a probuzení celého lidstva. Upozorňujeme čtenáře, že pravdivost knih "Rozhovorů" není stoprocentní,  chyby vznikají při samotném přenosu informací, jejich přijímání (míra ovládání člověka silami temna v okamžiku komunikace), dále při zpracování (které naneštěstí často podléhá vkládání vlastních myšlenek a pochybností, "čemu nerozumím, to si upravím podle svého"), případně při dalších překladech a zpracováních. Mnoho lidí, kteří se snaží o komunikaci s pozitivními vesmírnými civilizacemi, často komunikují s negativním stavem, který je v tu chvíli v pohotovosti a napojuje se na tohoto člověka. Mnoho lidí nerozezná (nebo zaměňuje) myšlenky pravé od falešných, negativní stav jim implantuje své negativní informace, které člověk přijímá a považuje je za pravé a pravdivé.

Je proto opět důležité vyciťovat pravdivost předkládaných informací. Mějte na paměti, že každý člověk je schopen přijímat PRAVÉ, SVĚTELNÉ INFORMACE jen do takové úrovně, jaká odpovídá jeho aktuálnímu duchovnímu uvědomění, jaké je schopen na své aktuální úrovni přijmout a chápat. Poté je opět jen na něm, jak s přijatými informacemi naloží.

 

Děkujeme všem, kteří se jakkoli podílejí na šíření SVĚTLA.

 

610. Nouzové sdělení od matičky Země

Přijala Helena K., 26.4.1999, místo: Bednáreček     

                                                                                                           

„Mé milé děti,

 

nesmírně dlouho a nesmírně vroucně vás miluji a jsem stále s vámi. Každý den pozoruji, jak se měníte, jak procházíte svým vývojem a jak někteří zbytečně trpíte stejně, jako trpím já za vás. Já sama nemohu před vámi nikam utéct, nikam se schovat. Neustále mě pronásledujete svými pozemskými výbuchy, ať již atomovými či jinými bombami.

 

Vím, že je válka vaší potřebou, ale dokud se nenaučíte věci řešit jinak, nepomůžeme jeden druhému. Každému z vás vnukám myšlenku, jak vše zařídit v klidu a v míru a každý z vás mi v duchu slibuje, že mě ušetří. Vaše city však hovoří za vás!  Řežete si pod sebou větev, na které se nespokojeně vrtíte a divíte se, že už to praská.

 

Nikdo z vás nebude ušetřen, jestli já padnu. Každý z vás ponese svůj díl viny a nespraví se samo nic. Velmi těžko byste napravovali svůj omyl. Příroda na vaší úrovni bytí je vyčerpatelná a donekonečna dávat nebude. Vzmužte se, lidé, a pohleďte tváří pravdě v tvář. Před mou pravdou neuhnete. Nikdo neunikne trestu za zničení a pustošení. Každého takového smetu ze stromu života a zaplatí při účtování ve chvíli stonu vše do poslední kapky, která už přetekla. Nikdo nebude ušetřen za zločiny spáchané na svém současném domově. Ani já neuniknu trestu a porobě, pokud vás nechám jen tak bez zásahu ničit, vraždit a pustošit mne, tedy část nekonečného Vesmíru. Znám jiné planetární bytosti, dříve krásné, které nyní trpí pod hostiteli z bláta a smogu....

 

Vemte toto na vědomí, mé krásné děti. a šetřete si půdu pod nohama, vždyť vás živí. Ať potom nejste zklamaní. Mrzelo by nás to všechny.

 

                                                                           Loučí se vaše milující planeta Země.“

 

(385.)  Pravda                                

Přijal Luboš M., místo: Čechy pod Kosířem, 7.7.1998, 19:15 – 19:35 hodin

....                                                                                   

„Ptáš se po pravdě. Je ve svém postavení úplně jednoduchá, i když ve svém projevení nekonečně pestrá. Tolik pojmů kolem tebe je (projevů) a stejně je to jen nepatrné zrníčko prachu všech možností utváření forem, které ve vesmírech existují. Vesmírů je mnoho a každá kupa těchto celků tvoří zase o řád vyšší stupně atd. A v každých těchto světech lze nalézt organizované životní formy i v takové podobě, kterou bys za život vůbec nepokládal. Vše je však řízeno stejnými Kosmickými zákony. I celé celky, které by jsi charakterizoval jako kopu kamení či hmoty ve Vesmíru mají své vědomí a to vědomí jiného řádu či charakteristiky, než je tvoje poznání života jako takového.....

 

Dostali jste impuls k přemýšlení a sama planeta si musí též odlehčit. Podrobnosti už víš, alespoň z části. Evakuace zatím nebude (je právě po vrcholu evakuační krize – pozn. zpracovatele), čeká se na další vývoj. Vědomí lidstva jako celku se teprve posouvá na vyšší úroveň a tento okamžik je velmi zásadní. Můžete udělat skok vpřed, stejně tak uvrhnout sami sebe zpět do pravěku.

 

V čase, ve kterém se nacházíte, se uplatňují vlivy dvou typů. Jednak doznívá éra Ryb, která s sebou nese klid, ale i touhu po hmotě a hašteření, a na druhé straně Vodnář, jenž s sebou nese duchovní postup a poznatky o životě všeobecně. Toto je bod, na který působí i jiné faktory tobě neznámé. Vaše demonstrace síly atomu velice ohrožuje nejen Zemi. Pokud by došlo ke kolapsu, bude zasáhnuto zvenčí, protože taková situace to umožňuje. Můžete toho mnoho zničit. Jsou tu však síly, entity na stráži a jsou připraveny. Takže vězte, že nic nezmůžete svými zbraněmi a technikou. Jsou daleko před vámi. Přišli na pomoc, ne z agrese. To je důležité. Rozšiřovat poznání skutečné Pravdy. Dbejte zákonů Stvoření a nebude nutný ani tento dohled. Však myslím, že to zatím zůstane, jak je. Balancujete mezi klidem a katastrofou. Snažte se to pochopit. I Země je s vámi až moc trpělivá, ale může se stát, že Země bude nucena zapojit mechanismy, které vrátí poměry na ní do rovnováhy.

 

Vše je forma energie. Její různé frekvence se manifestují v celém Díle. Pokud tyto frekvence vybočují nějak z přirozené rovnováhy, tak za pomoci jiných energií jiných frekvencí je vše uvedeno zpět do rovnováhy. Někdy tomu ovšem předchází delší úsek času nebo projevu nerovnováhy. O to razantnější změna poměrů a způsob návratu k normálu.“

 

 

386. Polovtělené bytosti             

Přijal Luboš M., 7.7.1998, 19:35 – 19:41 hodin, místo: Čechy pod Kosířem                                                                                         

.....

„Bytosti nejsou polovtělené ve smyslu vtělení napůl, ale tak, že mají jemnohmotnější tělesnou strukturu. Mají jednotlivá tělesná uskupení či části této formy vzdáleny dál od sebe. Jako plot má jemnější či hustší pletivo. Je to dáno vibracemi duchovní části a tím vybuzenou energií odpudivou. Později přechází na jiné netělesné formy bytí (duchovní a světelné bytosti – pozn. zpracovatele). Tam jsou již frekvence vibrací energie tak vysoké, že není možno hovořit o hmotě, ale jen o uskupení energie s vědomím já, které je však podstatně rozšířeno.“

 

 

387. Cyklická bytost                    

Přiijal Luboš M., 7.7.1998, 19:42 – 19:46 hodin, místo: Čechy pod Kosířem

                                                                                                  

„Cyklická bytost je já, které putuje těly od nádechu k výdechu Podstaty (Velkého třesku - pojem dle naší astronomie) a dál stále dokola (milióny inkarnací od Velkého třesku až k návratu ke Stvořiteli – pozn. zpracovatele).

 

Každý tento cyklus toto já však přetváří a určitým způsobem moduluje či naplňuje. Cyklů je nekonečno stejně, jako Podstata nemá konce. Je to obtížně pochopitelné a poznání přichází až se splynutím do Podstaty.“

 

 

388. Volný přenos

Přijal Luboš M., 10.7.1998, místo: Čechy pod Kosířem

                                                                                                 

„To, co bylo řečeno, je pravda. Je mnoho možností, jak reagovat na realitu a tím tvořit realitu dál. Je mnoho variant vlastního osudu a mnohé z nich procházíme, protože ty jsou naším vlastním dílem. Jsou našimi výtvory. Veškeré události jsou příčinné a není náhodných dějů ani myšlenek. Vše, co jest, je realita Podstaty Tvůrce, je přímo Jím a je přímo vámi jako jednotkami Jeho samého. Tvoříte to, co je ve všech detailech již hotové a tak se nedá hovořit o rozšiřování vědomí Podstaty (narozdíl od poznání Podstaty - pozn. webu), neboť ta obsahuje všechny varianty Jsoucnosti, všechny možnosti, které je vůbec možno označit takto. Jevy životní jsou všechno formy již stvořené a i když tvoříte svůj osud, stejně jen vybíráte varianty pro sebe do budoucna, ale Podstatné vnímání teď hotové.

 

Jsou pojmy, které obsáhnout není snadné. Není možné násilně měnit osud. Je to uhnutí mimo zákony Jednoty jako Tvůrčího díla. Tyto zákony jsou vlastně Jednota. Vše, co jest, je Jednota v podobě různých forem vyjádřená. Proto je energie hmota a myšlenka a všechno je to jen Podstata = Bytí, Zákon a Celek. Je to jednota forem. Tyto formy pak zase ze svého vjemu tuto Jednotu hledají (vracejí se k ní a do ní). Od určité doby ovšem. Taková rostlina či primitivní živočich jsou též forma Jednoty. Jednotou je, je její částí. Až lidský druh ve svých variantách od určité doby pojem Jednota nese ve svém vědomí a nachází stále víc aspektů tohoto. Je to proces, který dále umožňuje s rozvojem vědomí rozvoj hmotné (nejzevnější, nejhrubší) a energetické složky až k nejvyšší dokonalosti, kde splývá s Podstatou. Stává se Podstatou. I když nikdy nebyla ve formě, kdy by tou Podstatou nebyla. Vše je jen vývin uvědomění, tedy vnímání.(Někteří lidé nevěří ve Stvořitele, ale přitom každý z nich má energii Stvořitele ve svém duchovním srdci – pozn. zpracovatele.)

 

392.  Úkol Boha

Přijal N. D. Walsch, část dialogu s Bohem, úryvek z knihy „Hovory s Bohem“

 

„Úkolem Boha není vytvářet okolnosti a podmínky vašeho života. Bůh vás stvořil podle obrazu svého. Vy tvoříte zbytek užitím schopností, které vám dal Bůh. Bůh stvořil život. Dal však člověku svobodnou vůli, aby se svým životem mohl nakládat podle svého přání. V tomto smyslu je vaše vůle Boží.

 

Svůj život žijete tak, jak jej žijete a já vám do toho nezasahuji. Tohle je velká iluze, v níž žijete: Že Boha zajímá, co děláte.

 

Nezajímá mě, co děláte, ale vy to nechcete slyšet. Zajímá vás, co dělají vaše děti, když je pošlete ven, aby si hrály? Považujete za důležité, zda hrají na babu nebo na schovávanou? Samozřejmě, že ne, protože víte, že se jim nic nemůže stát. Připravili jste jim prostředí, které považujete za přátelské a bezpečné. Samozřejmě, že doufáte, že se jim nic nestane. A když se jim náhodou něco stane, pomůžete jim, vyléčíte je a umožníte jim, aby se opět cítili bezpečně, aby byly šťastné a opět si hrály. A druhý den vás opět nebude zajímat, zda budou hrát na babu nebo na schovávanou. Samozřejmě jim řeknete, které hry jsou nebezpečné. Nemůžete jim však zabránit v tom, aby dělaly nebezpečné věci. Ne vždycky. Ne navždy. Ne v každém okamžiku od této chvíle do smrti. Rozumní rodiče si to uvědomují. Nicméně rodiče mají starosti o výsledek.

 

Tato ditochomie – nepříliš velký zájem o proces, ale velký zájem o výsledek – dost přesně charakterizuje ditochomii Boha.

 

Bůh se však v jistém smyslu nezajímá ani o výsledek. Nezajímá se o KONEČNÝ VÝSLEDEK. Je to proto, že KONEČNÝ VÝSLEDEK JE ZARUČENÝ.

 

A tohle je vaše další velká iluze: Že výsledek života je nejistý. Právě pochybnosti o konečném výsledku stvořily vašeho největšího nepřítele, kterým je strach. Neboť jestliže pochybujete o výsledku, pak musíte pochybovat také o Stvořiteli – musíte pochybovat o Bohu. A jestliže pochybujete o Bohu, musíte žít celý Život ve strachu a s pocitem viny. Pochybujete-li o Božích úmyslech - a o schopnosti Boha dosáhnout konečného výsledku – jak se můžete uvolnit? Jak můžete najít klid? Ačkoli je Bůh dokonale schopen své úmysly realizovat, vy tomu nemůžete a nebudete věřit (přesto, že tvrdíte, že Bůh je všemohoucí), a proto si ve své představivosti budete muset vytvořit moc rovnou Bohu, abyste našli sílu, která je schopna zmařit vůli Boží. A proto jste si ve své mytologii vytvořili bytost, které říkáte „ďábel“. Dokonce si představujete, že Bůh s touto bytostí bojuje (neboť si myslíte, že Bůh řeší problémy stejným způsobem, jako vy). A nakonec si představujete, že by Bůh mohl tento boj prohrát.

 

Tohle vše je popřením všeho, co víte o Bohu, ale na tom vám nezáleží. Žijete ve své iluzi a v neustálém strachu, protože jste se rozhodli pochybovat o Bohu.

 

Kdybyste však učinili nové rozhodnutí, co si myslíte, že by se stalo?

 

Řeknu vám tohle: Žili by jste tak, jako žil Budha. Jako žil Ježíš Kristus. Jako žili všichni světci, které zbožňujete.

 

A přece by vám lidé nerozuměli, stejně, jako nerozumějí většině světců. Kdybyste se snažili vysvětlit svůj pocit pohody, svou radost, svou vnitřní extázi, poslouchali by vaše slova, ale neslyšeli by je. Snažili by se vaše slova opakovat, ale přidávali by svá.

Divili by se, jak můžete mít něco, co oni nemohou najít. A pak by začali žárlit. Jejich žárlivost by se brzy změnila v zuřivost a ve svém hněvu by se snažili přesvědčit vás, že to jste vy, kdo nerozumí Bohu.

 

A kdyby se jim nepodařilo zkazit vám radost, snažili by se uškodit vám; tak velká by byla jejich zuřivost. A kdybyste jim řekli, že ani smrt vás nemůže připravit o vaši radost ani změnit vaše přesvědčení, zajisté by vás zabili. Kdyby pak viděli, s jakým klidem jste smrt přijali, považovali by vás za světce a opět by vás začali milovat.

 

Neboť v povaze lidí je milovat, zničit a pak opět milovat to, čeho si váží nejvíce........“

.......

 

394. Sdělení

Přijala Kateřina P., 4.6.1998, místo: Zlín

 

„Dnes v noci bylo definitivně rozhodnuto o evakuaci. Část lidstva v počtu několika milionů lidí bude propuštěno z Temna (cca 1/5 lidstva planety Země – pozn. zpracovatele), které (Temno) bude na Zemi až do zániku lidstva vládnout dál v plné míře. Ano, bude to peklo na Zemi. Po likvidaci a očištění Země se větší část (zachráněného) lidstva vrátí zpět.  ………. Světlo nad Temnem nezvítězilo, Temno zanikne autodestrukcí. Takže se udělalo mnoho kompromisů, aby se věcem nechal volný průběh.

 

Odejde spousta lidí, takže nedojde k takové expanzi, která by poškodila okolní Vesmír. Všechno bude interní věc Země. Jako mor. Takže co se stane … (Jedna z pravděpodobných možností 1. fáze očisty – pozn. zpracovatele).

 

Ve vaší zemi: epidemie nových nemocí. Záplavy. Výbuch plynu v Praze.

V Evropě požáry, sucha, hladomor. Občanské války. Snížená porodnost, snižuje se počet obyvatel. Velká bída. Japonsko a Kurily mizí pod vodou v důsledku zemětřesení. Propukne davová hysterie a strach. Stěhování národů k vám. Velké masy lidí projdou vaší zemí. Jdou za nadějí. Ale štěstí nedosáhnou (nezmění-li své vibrace - pozn. webu). Za několik let stejně všichni zahynou.

 

V Africe už probíhá pandemie, obyvatelstvo vymírá a nerozmnožuje se. Narození zdravého a duchovního dítěte je zázrak.

V Severní Americe bude poškozena část pobřeží, jinak nic. Lidé se nepoučí, a odtamtud bude hrozit největší zdroj - původ - ke zkáze lidstva. Je tam obrovská nevědomost, velký potenciál Temna.

 

Ostatní části Země zůstanou nepoškozeny (ne do míry neobyvatelnosti - pozn. webu).

 

Ve vaší zemi je obrovský potenciál duchovnosti. I když se odstěhujete, vaše skutky a myšlenky budou působit dál. Zaseli jste jiskry v duších lidí, a ty budou doutnat, až přijde jejich čas.

Plejáďané z planety Ommnur.“

                                                                                          

(Ti, co nebudou evakuováni, si vytrpí své, a stejně se tedy duchovně posunou, ačkoli dosud nechtěli. To je ale jen 1. fáze očisty – pozn. zpracovatele).

 

395. Tváře z Marsu

Přijala Kateřina P., 6.6.1998, místo: Zlín

                                                                                              

.............

.... Skutečnou příčinou možné katastrofy je negativní chování lidstva samého. Pokud by žilo v lásce a harmonii, mohlo by nyní tímto zvýšením vibrace vlastních těl převibrovat do vyšší dimenze. Tím by včas uniklo tomuto gravitačnímu působení planety Nimiru a hlavně dalšímu působení Sil temna. Tady můžeme pouze opět vidět, že vždy primární příčinou problémů lidí je duchovní příčina (nedostatečné duchovní uvědomění - pozn. webu) čili příčina spojená s negativním chováním lidí – energie myšlenek – z toho vyplývající (nízké, hrubé) vibrace těl lidí, a následně na to navazuje pohyb hmoty, materiálu, přičemž materiálním lidem se jeví jako příčina jen toto!
 

Planeta Nimiru je vzdálena nyní cca 15 světelných hodin (dráha planety Pluta je vzdálena cca 5 světelných hodin) a rychle se blíží k planetě Zemi, pouhý průlet centrem Sluneční soustavy s perihelem u dráhy Země drasticky ovlivňuje řadu planet ve 3. dimenzi!!! Ve vyšších dimenzích nikoli! K tomuto katastrofickému ovlivnění – zemětřesení atd. není nutná žádná srážka s planetou Zemí.

 

Tato GIZEH s ještírky vždy zde ovlivňovala negativně běh dějin lidské civilizace, ale k vývoji člověka na Zemi patří to, aby v tomto prostředí byl schopen v případě postupu výše sám poznat vlastním srdcem dobro od zla. Odsud je také řízena na dálku myšlenkovými impulsy ta část lidí v řídících funkcích – hlavně sdělovací prostředky, vlády, armády, velké firmy, církve, aby jednali v souladu se Silami temna a aby se lidé na planetě Zemi nemohli duchovně (vibračně) posunout a dovědět se Pravdu o Stvořiteli, Silách světla a Silách temna, o Kosmických zákonech, inkarnaci a celém současném kritickém vztahu lidstva k planetě Zemi!!!

(Doplněno zpracovatelem pro lepší pochopení.)

 

Toto je další důkaz, že váš čas se chýlí ke konci také. Je to kosmický zákon. Kdo ho vezme na vědomí, bude zachráněn a obydlí jinou část Vesmíru tak, jako se naši předkové ocitli na Plejádách. Ostatní nevěřící zahynuli nebo částečně poškození přešli na vaši planetu. I vy máte tuto volbu, ale ve vaší Sluneční soustavě už není žádná obyvatelná planeta 3. dimenze. Pouze ve druhé, ale takový propad se připouští jen těm, kteří odtud pocházejí přímo, tj. jsou tu u vás první život. Ale toto bude probíhat už pouze formou posmrtného života, nikdo z vás by tuto evakuaci neudělal. Jste v horší pozici, máte méně na vybranou.

 

Zachráníme vás, kteří si to sami přejete a pracujete na tom, aby to bylo možné (tj. pouze tuto cca 1/5 lidí s dostatkem vibrace těla – pozn. zpracovatele). Duchovno bude žít dál ve fyzickém těle. To je zatím vše.

Plejáďané z planety Ommnur.“                                                                                            

 

396. Poselství určené všem

Přijala Kateřina P., 10.6.1998, místo: Zlín

 

„Pocházíme z planety Ommnur z hvězdokupy Plejád ze čtvrté kvadratury pátého stupně MI šířky.

 

Přišli jsme za účelem pozvednout vědomí lidstva, zapojit ho do kosmického vědění, a tím zasáhnout do naší lepší budoucnosti.

 

Naše aktivita se chýlí ke konci. Už nesmíme víc vykonat, byly určeny hranice naší působnosti. Bohužel naše plány byly mnohem většího rozsahu, než co se skutečně podařilo. Už se brzy vrátíme domů. Všechno bylo mnohem obtížnější, než jsme si to představovali. Ani nejlepší vůle nic nezmůže, pokud není spolupráce. Jen mizivá část lidstva pochopila. Většinou to byli členové světelné rodiny a členové světelné rady. Ti svou odvahou k přímému vtělení dokázali rozvinout přirozenou schopnost některých lidí, ale bylo to málo. Byl předpoklad lavinovitého šíření, který nevyšel. Probuzení neměli dost sil, aby přesvědčili stejný počet dalších a postup se neuskutečnil. Opatření proti Silám světla (ze strany sil Temna - pozn. webu) byla velmi silná a nepřekonatelná v tak krátkém časovém období. Protože nám byl vymezen pro tuto práci pouze určitý čas, který se chýlí ke konci, musíme opustit vaši Zemi a rozloučit se.

 

Nezbývá než čekat na sebezničení. Jen část lidstva smí být zachráněna (dle vibrace těl cca 1/5 – pozn. zpracovatele). Je to tak, jak říkáš – dík za každou dušičku. Naše práce stála za to. Dá se říct, že už v současné době můžeme přepsat naše dějiny, protože nastane celý řetěz změněných událostí. Rozhodně nedojde k atomové válce, to je zajištěno, a to byl hlavní cíl.

 

Všeobecné kosmické vědomí vaší soustavy teď sice po vašem odletu (evakuaci) ze Země poklesne, ale nedá se nic dělat. V rámci svobodné zóny se budou dít na planetě Zemi hrozné věci. Stejně jako rakovina zahubí tělo, ze kterého žije, a tím zaniká, tak se zničí Temné síly. Zahltí se vlastním jedem a tím, že nebudou mít z čeho žít, protože zničí všechno. Tvořit neumí, jen negovat.

 

Připrav se na odlet, poletíš s námi. Tvůj život na planetě v páté dimenzi bude plnohodnotný a šťastný.

Plejáďané z planety Ommnur.“                                           

obr.: Evakuační pozice lodí Sil Světla

 

 

397. Poselství

ijala Kateřina P., 12.6.1998, místo: Zlín

 

         „Lidé!

 

My Plejáďané vás varujeme před působením Temných sil. Jste křehcí, zranitelní a oni toho zneužívají. Chtějí vás zničit. Varujeme vás před nástrahami formou falešných informací ve vašich masmédiích, hlavně televize. Neříkají vám pravdu, zatajují vám mnohé skutečnosti. Dnes proběhla první vlna zemětřesení. Byla zatím slabá – jako varování. Ale zatají se to. Podobně zatají druhou, silnější, která bude asi za dva týdny. A pak už bude pozdě. Země se už dala do pohybu. Setřásá vás jako škodlivý hmyz. A ještěři se postarali o to, aby byly škody co největší. Mají hlad, touží po utrpení. Nenechte se zmást relativním klidem ve zprávách a v televizi a v novinách. Pravdu se dovíte, až bude pozdě.

Plejáďané z planety Ommnur.“

                                                                                  

 

398. Poselství

Přiijala Kateřina P., 13.6.1998, místo: Zlín

 

„My, Plejáďané z planety Ommnur, sdělujeme vám, lidem z planety Shan (Země), že jste svým nezodpovědným jednáním poškodili svou Matku Zemi. Ta teď vás hodlá setřást ze svého povrchu. Ti z vás, kteří žijete v lásce k Bohu a k sobě navzájem, budou zachráněni.

Vyvolili jste se sami svým přístupem a osobní zodpovědností.

 

My ani vy neznáme hodinu a den odletu, a proto buďte stále připraveni jako my. Až nastane pravý čas, všichni se to dozví. Nemějte strach. Čeká vás naděje na lepší život, než tady na Zemi. Budete moci plně rozhodovat o svém štěstí bez omezení zákony byrokracie a podivné morálky. Hlavu vzhůru, nenechte se odradit falešnými proroky a zkostnatělými vědeckými argumenty. Pravda je jen jedna, a to zákony boží lásky. Zvedněte hlavy, přestaňte se zabývat drobnými denními starostmi a soustřeďte se na SVÉ SRDCE. Co v něm najdete? Je tam Bůh? Je tam nekonečný prostor? Prostor pro bezpodmínečnou lásku? Pak jste vyvolení a budete spaseni. Nezáleží na rase, pohlaví, věku, vzdělání. Jen na srdci. To mějte otevřené. Víc nepotřebujete. To je vaše největší bohatství. Láska ke Stvořiteli je nejsilnější energie, se kterou můžete tvořit nové světy, nový život. Máte obrovské předpoklady pro založení nové, vysoce kultivované společnosti.

 

Nepromarněte svou příležitost a staňte se členy velké vesmírné rodiny Světla, kde jste vřele očekáváni.

 

Máme vás rádi. Vaši bratři a setry z planety Ommnur.“

 

405. Poselství všem lidem planety Shan

Přijala Kateřina P., 26.7.1998, místo: Zlín

 

„Útoky na vaše citlivé duše sílí, sledujeme to. Buďte stateční a nenechte se zlomit argumenty těch, kteří nechtějí změnit svůj způsob života a přijmout plnou odpovědnost za své chování. To, že jsou ve většině, ještě neznamená, že mají pravdu. Buďte silní a pevní ve své víře, že láska je nejsilnější energie ve Vesmíru a přemůže všechno, co Láskou není. Pokud budete příliš oslabení a budou vám chybět argumenty, sdružujte se, ať se vzájemně zase posílíte. Útočí se na vás ze všech stran, obyčejně na nejcitlivějších místech a mnohokrát od lidí, které považujete za vysoce duchovní nebo se za ně aspoň vydávají. Všechno zaznamenáváme, každičký čin, každičkou myšlenku. Jsme stále s vámi, milovaní bratři a sestry. Nezoufejte, čas pravdu odhalí. Už se to blíží.

Vaši bratři a sestry z Plejád.“

                                                                                                    

 

420. Falzifikáty kruhů v obilí

Přijala Kateřina P., 22.8.1998, místo: Zlín

 

„Od roku 1992 převzal Robert Irving roli hlavního falzifikátora a vytvořil mnoho vzorů na polích jižní Anglie. Velmi úzce spolupracoval s Jimem Schasklem, který byl zaměstnán při hlavním stanu CIA ve Virginii. Brzy vznikla celá síť falšovatelů, jejich činnost kulminuje ve velice komplikovaných obrazcích = květin Fiveova pole, Pavučina a velké formace připomínající štíry, dále šnekovité piktogramy.

 

Fenomén měl být označen za banalitu způsobenou přírodními nebo lidskými vlivy, nehodnou dalšího vědeckého zájmu. Jednoznačně byla zamítnuta „mimozemská hypotéza“, pokud jde o vysvětlení vzniku obilných kruhů.“

(SDĚLENÍ z knih "Rozhovorů s poučením od mých přátel z Vesmíru zpracovatele I. A. Bendy s čísly 1701 a 1702, o kterých se píše v obrázku, nabízíme v textovém bloku níže - pozn. webu)

 

(Lidé se nesmí dozvědět pravdu, už vůbec ne o možnosti své záchrany před vlastní destrukcí, toť politika NEGATIVNÍHO STAVU. Lidé jsou ovládáni a nemají téměř žádný přístup k pravým informacím. To, co projde do vysílání Tv, je jen to, co projít mohlo, přesněji řečeno MĚLO - přesně podle plánu negativního stavu a jeho smrtících zájmů! Mocní tohoto světa rozhodují o tom, čemu mají lidé věřit a čemu ne. A převážná většina lidí - ovládané loutky - dokonale tancuje, jak negativní stav píská. Co řeknou ostatní, tomu věří všichni. Lidé jsou ovládané loutky (skrze ovládací programy šité každému na míru). Nemají ČAS (čas?) zjistit, že všechno v jejich životě je jinak. Mnozí nemají ani chuť. Je totiž nesmírně pohodlné přijímat to, co se jim předkládá. A podle těchto not se hraje a bude hrát až do poslední minuty zde na Zemi. Negativní stav neustále vyhrává. Jen díky lidem, kteří uctívají ty, pro které dennodenně otročí a kterým bezmezně věří. Bez toho, aniž by sami hledali pravdu. A poháněcí síla pro toto jednání lidí? Nic než STRACH (pozn. webu)).

 

520. O Vesmíru a předimenzování

Přijal Vlastimil H., 19.1.1999, 6:20–7:19 hodin, místo: Šumperk

 

„Vidím, že jsi připraven, můžeme pokračovat. Dnes si můžeme povídat, o čem chceš.“

 

O Vesmíru. Můžeme?

 

„Jistě, můžeme. Chceš změnit také chápání lidí co se týká Vesmíru. To je dobře, protože je to také velmi důležitý názor a souvisí s názorem a chápáním běžného života. Běžný život, ve kterém se nacházíš, je pouhou jednou realitou v tom nekonečném prostoru, který se rozprostírá kolem vás. Kdybyste se chtěli vypravit Vesmírem na cestu vašimi současnými dopravními prostředky, tak byste dorazili stěží, při délce vašeho života, na konec sluneční soustavy. Ona totiž tím, co znáte, nekončí. Je tam další planeta, žijící ve tmě.

 

Chtěl bych říci lidem, že každá planeta je stvořena proto, aby nesla život. Proto byl celý Vesmír stvořen.

 

A nemusí to být Vesmír obydlen vždy je živočichy, rostlinami a lidmi, které znáte vy. Jsou i jiní tvorové, vám dosud neznámí, v jiných končinách tohoto Vesmíru. To, co vy nazýváte světem okolo vás, je jeho pouhou mikročástí. V dalších realitách na stejných místech stejné planety je možné najít jiný svět, jiný život. Tyto světy se navzájem nepotkají, ale vzájemně se významně ovlivňují. Vy ovlivňujete svým chováním a působením danou část Vesmíru. Tu část, která je schopna vás vnímat a vy ji. Vesmírné brány, kterými k vám proniká život z jiných dimenzí, se mohou otevírat a zase zavírat. Od toho nese název brány. Otevření brány je limitováno vždy určitým časovým úsekem. Tento úsek by měl brzy skončit. Dochází k prolínání realit a otevírat se budou i jiné brány, větší, které se změní v celé reality – dojde ke splynutí. Ano, je to v souladu s knihou „Poslové úsvitu“. Nezažil to nikdo na planetě Zemi a tak to není k čemu přirovnávat. Bude se to zdát, jakoby jste byli ve snu. To, co sem bude přicházet, bude nové, hektické, barevné a natolik sci-fi, že to rozhází v mnoha případech vaše myšlení a zbourá dosud postavené paradigmata o všem, co je kolem vás. Bez duchovního vedení a povzbuzování se bude mnohým lidem zdát, že už nic nemá smysl. Proto je potřeba lidi učit, stále vysvětlovat. Říkat jim stále dokola, že nic okolo nich není trvalé a vše se v každém okamžiku mění.

 

Planeta se vyvíjí a vy tomu nemůžete zabránit, můžete se jen přizpůsobit. Ve Vesmíru existuje více takových civilizací jako jste vy, to je pravda, ale takový vývoj, který nabral váš biologický druh, není vidět na jiných planetách. Někde jsou i krutější vlády, ale zbraně, kterými disponujete vy při svém vývojovém (nízkém) stupni, jsou na vás moc moderní, pokrokové. To myšlení některých lidí u vás, kteří těmito zbraněmi a systémy manipulují, se vymyká jakékoliv logice života. Jen ničit, vyhrožovat, zastrašovat... a k čemu to nakonec?

 

Máte už nyní vzor, dostávají se k vám zprávy o životě Vesmírných lidí a bude těch zpráv stále přibývat. Čtěte a poslouchejte pozorně. To je možná varianta vašeho vývoje, ale nejen osobního, ale jako celého biologického druhu, protože je potřeba lidi učit, je potřeba jim otevřít oči a zrušit uvnitř nich ty staré programy, které jim napovídají a je řídí k vlastní destrukci a záhubě. Zákony Vesmíru jsou jen jedny a je úplně jedno, v které části tohoto Vesmíru se právě nacházíte. Platí všude úplně stejně. Ironií tohoto vašeho hledání Vesmíru, Pravdy a Poznání je to, že máte vše v sobě, vše, co potřebujete a někdy i více, než jste schopni vůbec využít. Čím více pochopíte sami sebe, tím více budete chápat i Vesmír okolo sebe a bude vám připadat známější a přátelštější. To bude ale jen tím, že stále více budete přátelštější  a hodnější sami k sobě. K čemu vám budou údaje a cifry o vzdálenostech k planetám, ke sluncím, k jiným galaxiím, když nedokážete zvládnout  ani sami sebe, svůj vztah k ostatním? To chcete do Vesmíru roznášet svoji chamtivost, nenávist a zlobu? Není lepší být plný lásky a světla a roznášet jej dál? I to Slunce, které vidíte na obloze, rozšiřuje kolem sebe světlo a lásku. Láska není jen slovo, které byste měli používat k označení toho, že spolu jdou dva do postele a za dva týdny se už zase neznají. Je to cit, prožitek lásky patří k nejkrásnějším, které vám umožňují prožít, milovat vše okolo sebe – lidi, zvířata, stromy, rostliny i houby. I vy ji obsahujete. Podívejte se do sebe, do svého vesmíru, kde máte černou díru, kterou vám uniká pryč energie, při čem se vybíjíte? Buďte průzkumníkem každý nejdříve ve svém vesmíru, než budete chtít poznávat jiné světy. Chtít někdy moc znamená sebezničení. I moc mé lásky by pro vás všechny znamenalo zničení, zničení vašich těl. Když však budete svůj vývoj sledovat, přemýšlejte nejen nad prací, ale i nad svým každodenním chováním, budete moudřejší a s poznáním i láskyplnější. Ty informace o svém okolí a o svém nitru si dávejte do souvislostí. Vždyť je to okolí pouze odrazem něčeho z vás. A tak když budete chtít něco ve svém okolí změnit, změňte to nejdřív uvnitř sebe a to okolí se změní také! Zajisté i s vaším přičiněním. I maminka, která si místo kachlových kamen pořídila plynové, musela nejdříve zjistit, že je pro ni něco jiného lepšího. Stejných příkladů najdete každý ve svém okolí určitě tisíce, jen se nad tím trochu zamyslet.

 

522. Hora Říp

Přijala Katka P., 22.1.1999, 21:10–21:42 hodin, místo: Zlín

                                                                                                                            

(Část sdělení neuvedena.)

 

„Takže hora Říp:

 

Původně sídlo keltských „bohů“. Uvnitř je neobjevená jeskyně, její vchod je dobře zasypaný. V ní se konaly kultovní obřady. V těchto prostorách je kalendář, určující běh dějin vašeho národa českého, kalendář, který v předem určených intervalech burcuje síly vlastenců a tím zajišťuje, aby váš národ nezanikl při tak malé početnosti pod nátlakem větších a agresivnějších národů, kterých se přes vaše území už přehnala spousta. A ještě další se přesunou. Je zde také časový spínač pro aktivaci blanických rytířů, aby mohli v této blížící se době největšího ohrožení pomoci. Všechno je řízeno myšlenkovými impulsy vašeho národa, vy sami si tvoříte své dějiny a máte velmi silnou ochranu. Jen si stále málo důvěřujete, rádi přijímáte vám naprosto cizí myšlenkové formy a styl života, který vám vůbec nevyhovuje. Jednou německý, podruhé ruský, potřetí americký... Kdy už konečně pochopíte, jaká síla je ve vás ukryta? Kdy ji konečně začnete používat? Bylo by to ve prospěch vás i ve prospěch celého světa. Ano, doslova celého světa, protože od vás se očekávají převratné změny pro celý dnešní svět bílé rasy – dosud agresivní, bezohledně likvidující všechno, co se nepodobá jejím pravidlům. Genocida domorodých velmi duchovních kultur na celých kontinentech je toho typickým příkladem – viz Amerika, Austrálie, těžké narušení struktury Afriky. Nic dobrého jste světu nepřinesli po duchovní stránce. Tento čas končí. Váš národ povede lidstvo k lásce, pokoře a úctě jednoho k druhému, ke Stvořiteli, ke všemu živému. Proto je tak důležité, abyste si svoji zodpovědnost uvědomili a pracovali takto. Znovu zdůrazňujeme: Váš potenciál duchovního růstu je obrovský. Jsou na vás upřeny oči tisíců civilizací ve Vesmíru. Buďte stateční, věřte sobě a síle lásky. Je jí ve vás hodně a je to vaše největší deviza.

Druidové dějin.“

                                                                                                       

Děkujeme vám, milí, drazí lidé za toto důležité sdělení, které nás povzbuzuje do další práce pro Stvořitele našeho.

Toto sdělení bylo přečteno 100 lidem na přednášce v Semilasu v Brně dne 23.1.1999.

 

 

527. Sdìlení z Alaharu

Přijala Katka P., 26.1.1999, 20:04–20:53 hodin, místo: Zlín

 

         „Milá sestřičko,

 

Ptáš se, jestli používáme při svých obřadech a meditacích také různé pomůcky jako vy. Ano. Živý oheň, jako základní živel, se formuje do různě tvarovaných svíček ve všech barvách, ale nejčastěji se používá fialová a bílá. Vonné tyčinky ze vzácných dřev a směsí symbolizují svou krásnou vůní vzduch. V prostředí, kde se medituje, bývají často fontánky nepravidelně stříkající a barevně nasvětlené – voda. Se zemí se spojujeme přímo tím, že stojíme nebo sedíme na přírodním materiálu. Pěkně pečlivě a s láskou si takto meditační místo připravíme a tím i sebe uvolníme a nachystáme k hluboké meditaci.

 

Dovol, abychom se ti představili. Jsme lidé z planety Alahar ze čtvrtého souhvězdí od centrálního slunce Plejád (terminologie Plejáďanů, nikoli naší astronomie – pozn. zpracovatele). Jsme na 5. vibračním stupni a s velkým očekáváním a touhou se těšíme na okamžik postupu do 7. dimenze, který se blíží. Děkujeme Stvořiteli, že nám umožnil být při tom, při tak významné události. I když je pravdou, že ne všichni z nás postoupí. Opět záleží na individuální vyspělosti jedinců. Větší část zůstane žít nadále v 5. dimenzi. Menší bude obývat paralelní svět v dimenzi 7., odkud bude přímo pomáhat ve vývoji těm vyspěle mladším. I my se teď už dokážeme přímo stýkat s bytostmi 7. dimenze a vytvořit podmínky vibrační pro naše setkání, učení je tak dobře možné.

 

Ale naprosto nemožné je toto provést u vás. Váš prostor je neuvěřitelně zamořený, těžký, studený a kluzký. Máme pocit, že vstupujeme do smrdutého bahnitého močálu, který nás chce pohltit. Neobyčejně husté osídlení, zničená ekosféra a nízká etika nám neumožňuje fyzické kontakty s vámi. Moc jsme po tom toužili a také se o to pokoušeli, ale výsledky této odvahy byly sebevražedné. Za cenu těžce poškozeného zdraví se nestalo vůbec nic. Váš "informační" systém při své technické vyspělosti je pouze dokonalým nástrojem lži a podvodné manipulace. Všechna naše setkání byla zatajena.

Nejdříve jsme se o to pokoušeli v USA (zde je přímo žalostný stav, hodně hrubé, nízké vibrace). Téměř všichni vaši lidé byli okamžitě zavřeni do ústavů, i když měli fotografie a videozáznamy. Abychom takto neubližovali, začali jsme velmi opatrně připravovat setkání v severských zemích Evropy. Tito lidé žijí čistějším způsobem života, v přírodě, ale zase bez techniky a propojení s okolním světem. Nenašel se nikdo, kdo by šířil informace dál.

Nastala nová etapa, velký rozvoj literatury, příliv duchovních směrů z Asie a jejich vřelé přijetí, které vibračně začalo lidi povyšovat. A byli stále otevřenější a schopní cítit různost energií a vibrací, což předtím nebylo. A tak jsme v roli pozorovatelů, neustále vyhodnocujeme stupně vibrací a čekáme na každý vhodný okamžik, kdy se můžeme telepaticky napojit. Máme radost z toho, jak prudce počet lidí, kteří jsou schopni komunikovat, vzrůstá. Jen kvalita je velmi různorodá a kolísavá. Na vašem území je teď schopno komunikovat asi 600 000 obyvatel ve věku od 6 let. 200 000 dětí s námi denně běžně vypráví. I na ně jsou bohužel velmi silné vaše negativní vnější vlivy, ale děti jsou naštěstí méně ovladatelné, oproti dospělým. Ti stále hlavně nemají čas. Váš životní styl je sebezničující, je to likvidační systém sebe sama. Ten nedostatek prostoru pro základní věci je až neuvěřitelný. Čím déle pozorujeme váš svět, tím více obdivujeme vaši odvahu, že jste se sem narodili. Čeká vás dlouhý šťastný život v lásce a učení a my vám při tom pomůžeme ze všech svých sil.

 

Tvoje sestřičky z Alaharu.“

 

Děkujeme za toto krásné a výstižné sdělení, bylo předneseno na přednášce v Paláci Unitária v Praze dne 30.1.1999,160 lidem. S láskou Katka a Ivo.

 

532. Délky ve Vesmíru        

Přijala Katka P., 31.1.1999, 22:15–22:19 hodin, místo: Zlín

 

Ptá se Ivo: Jaké délky používáte ve Vesmíru?

 

Pleja: „Ve Vesmíru používáme délku parsek (také vaše míra).“

Parsek (pc) je vzdálenost, ve které vidíme poloměr dráhy planety Země (AU – astronomická jednotka) (cca 150 miliónů km) pod úhlem 1 úhlové sekundy – pozn. zpracovatele.

 

Planeta Erra má zcela podobné rozměrové parametry jako planeta Země včetně jejího oběhu kolem slunce Taygeta.

 

Vztah mezi parsekem (pc) a astronomickou jednotkou (AU) a světelným rokem (ly) je následující:

 

1 AU =  1,49597892x10 na 11 m (průměrná vzdálenost Země od Slunce), tedy

1 AU =  149, 597 892 miliónů km.

1 ly   =  63 240 AU = 9,461x10 na 15 m.

1 pc  =  3,26 ly = 206 265 AU = 3,086x10 na 15 m.

1 kpc (kiloparsek) =  10 na 3 pc = 3 260 ly =  3,086x10 na 19 m.

1 Mpc (megaparsek) = 10 na 6 pc = 3 260 000 ly = 3,086x10 na 22 m.

 

Světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo za 1 rok v našem Vesmíru a to ve 3. dimenzi. Pozor! V jiných dimenzích se světlo pohybuje jinou rychlostí (jsou tam jiné vibrace látky a energií a tedy jiné fyzikální konstanty). Proto Vesmírní lidé nepoužívají jednotku délky světelný rok.

Absolutní svítivosti hvězd jsou v jiných dimenzích jiné!

 

 

545. Neporozumění partnera pro duchovní hledání

Přijala: Pavla K.

 

Mnozí z vás musí překonávat další těžkou zábranu, neporozumění manželky nebo manžela pro duchovní hledání.

 

Lidé, kteří se snaží výsměchem, zákazy a podobným negativním způsobem zabraňovat duchovnímu růstu svého spolužijícího, neví, jak těžké karmické provinění si připravují pro další životy. Jejich jednání je jedním z nejtěžších prohřešků vůči bližnímu. Snažte se je překonat klidem, tolerancí, láskou a vědomím, že Váš partner ještě nedosáhl vývojového stupně, který by mu umožnil odbourat zábrany rozumového, materiálního cítění, aby byl schopen vidět dál, za jeho hranice. Čas k pochopení všeho, proti čemu dnes bojuje, přijde později.

 

Negativní síly se snaží zabránit hledání duší, jejich touze po volnosti a vyšším poznání, blokují každé duchovní probuzení a většina lidí věří jejich klamným, lživým intuicím více než skutečné pravdě. Nenechte se odvést z cesty, kterou jste jednou nastoupili! Máte mnoho pomocníků, kteří vás provázejí a sílí. Proste je o pomoc, kterou dostanete.

 

Každá životní zkouška je hořkým, ale zázračným lékem našeho vnitřního lékaře. Přivádí nás blíže vnitřnímu zrání a všemu, po čem toužíme: Spokojenosti, harmonii a tomu, čemu říkáme štěstí.

 

Nenechávejte manželské neshody kvůli rozdílným duchovním názorům vyústit v hádkách nebo jiných negativních činech. Otevírají vaši auru působení negativních sil, které nepříznivý stav neshod ještě více vyhrocují.

 

Uvědomte si, že manželské soužití, pramen, z něhož dnes vycházejí vaše slzy, byl jednou pramenem vašeho štěstí. Měřte slova a myšlenky svého druha nebo družky stejnou mírou jako své vlastní v době, kdy jste ještě nebyli zralí pro Světlo, které se dnes ve vaší duši probouzí.

 

Manželství (nebo také partnerství, neboť vnější, pozemské manželství nemá pravý,, duchovní význam) symbolizuje uskutečnění snů dvou milujících se duší, ale i karmickou "povinnost", se kterou souhlasily před svým zrozením. Potkání duší na životní pouti není náhodné. Dojde-li mezi nimi k vzájemné disharmonii, měly by klidně, bez emocí přemýšlet o jejich přícinách. Objektivně, ne jednostranně. Většina rozporů vychází z dominance a egoismu partnerů, kteří jsou přesvědčeni jen o své vlastní pravdě. Snaží se předělávat svého druha, ale i celý společný život podle své představy a rozhodovat vůlí vlastní, ne vůlí společnou.

 

Známý indický básník Tagore říká: „Milujte se, ale nečiňte ze své lásky pout!“

Kalil Gibran: „Manželská láska by měla být oceánem, spojujícím dva samostatné břehy. Buďte strunami harfy, které zůstávají odděleny, ale společně vytvářejí překrásnou melodii.“

 

556. Ranní rozhovor s Plejou o hygieně, mravencích a jiných věcech (166)

Přijal Ivo A. Benda, 19.3.1999, 6:51–7:39 hodin, místo: Zlín

 

         „Milý Ivo,

 

Jsem to já, Pleja, vítám tě do dnešního dne a poslouchám, co máš hezkého na srdci.“

 

Prosím tě, Plejo, jaké pomůcky denní hygieny používají Plejáďané planety Erra?

 

„Ano, poslouchala jsem vás již včera, ano, i my používáme hřeben na česání vlasů, dále kartáčky na očistu zubů, dále máme ostřikovací a vibrační pomůcky na očistu ústní dutiny a také se snažíme o to, aby náš chrup byl krásný a zdravý. Dále se používají pomůcky denní hygieny – tj. nůžky na nehty, pilníčky, také jsou tam další pomůcky, které se u vás nepoužívají, jsou založené na principu vibrací a energetické stimulace růstu vlasů a nehtů. Naše hygiena je důkladná, zde není možné, aby někdo byl neučesaný, neostříhané nehty či něco podobného. Pro umývání pokožky používáme tekutá mýdla – oleje, které jsou vypouštěny přímo z hygienického zařízení. Toalety používáme také, ale nepoužíváme k očistě papír – to je nehygienické, ale máme na toto opět speciální vibračně-energetické zařízení. Koupele provádíme komplexní, ve speciálních vanách, kde se používají i olejové roztoky sycené minerály, které dodávají tělu také část důležitých látek k životu. Ano, současně máme rádi sprchování a také tuto masáž proudem vody. I ve sprchování se používají některé vám neznámé pomůcky, kdy se tělo regeneruje a harmonizují se povrchové meridiány energií, takže je to taková komplexní zdravotní regenerační očista. Máme na toto čas, neboť toto je tak důležité pečovat o své tělo, které ubytovává vašeho ducha, a které potřebuje hodně lásky. Ano, všechnu hygienu děláme s láskou, ne ve spěchu a tím tělu dáváme další sílu, kterou tolik potřebuje.

 

Ano milý Ivo, jsem ráda, že jsi se se mnou spojil, vím, že často na mne myslíš, co asi dělám a tak podobně, ano, je to zde příjemný život na této vesmírné lodi, kde vše plyne v klidu, lásce a harmonii, i když máme zde určitou disciplínu, ale to ty už znáš a víš proč.

 

Nyní se nachází naše loď ve výšce 125 km nad Zlínem a kontroluje veškeré pohyby, které se dějí ve tvém okolí. Ano, vše je tak zabezpečeno, že se můžete radovat, jak je vám po chuti. Vím, že máš touhu, abychom se brzy setkali ve větším počtu, ano, i k tomu dojde a na tom právě pracují i mnozí lidé zemí českých, kteří se rozhodli jít touto cestou, cestou lásky a porozumění, cestou radosti a tolerance. Ano, nyní tedy budeme i nadále strážit tento prostor, bude další zajímavý vývoj v tomto regionu zemí českých a tak se budeme těšit na naše další kontakty.

 

Ano, chceš vzkázat pozdravy všem těmto bytostem, které máš namalovány na obrázcích, ano, zdraví tě také, posílají lásku a věř, že budou rády sledovat, co se zde s jejich portréty děje, tímto tak přispívají k navázání kontaktu s lidmi zemí českých a to z těchto našich planet Plejád.

 

Ano milý Ivo, máš radost z tohoto rozvoje kontaktů, jak lidé láskou a srdcem rozvíjejí svůj potenciál citů a pokory, který je v každém ukryt a tak budeme dále rádi sledovat tyto změny, které se zde dějí velkým tempem. Další vývoj událostí bode velmi zajímavý, mnoho lidí má tyto informace u sebe a začínají se tímto hlouběji zabývat. Ano, toto je tak krásné období, že jsme se takto dočkali po tisíci letech, kdy jste byli naposledy členy Kosmické konfederace planet, a tak se dále odvíjely události, které měly pročistit vaše duše, které po tisíci letech temna opět dospěly do tohoto bodu spojování s Vesmírnými lidmi, kteří na toto tolik čekali. Ano, nyní tedy budeme rádi navazovat spojení s těmi lidmi, kteří kráčí cestou lásky a pokory a radosti z toho, že navazují tyto kontakty snadno a krásně, citlivě a nenásilně, trpělivě a houževnatě, aby se stali plnohodnotnými členy Kosmické konfederace planet. Ráda, milý Ivo, ti mohu toto sdělení předat a tak se potěšit z předání těchto zpráv radosti mnoha dalším lidem zemí českých a planety Země. Ano, je to výborné a budu se radovat z dalšího vývoje událostí.

 

(Nyní následuje otázka ohledně budování informačního systému – vynechána.)

 

Dále se ptáš na naše zájmy, ano, já mám ráda přírodu jako ty, ano, jak jste se krásně přivítali s mravenci na mravenčí stráni 10 minut od vás, ano, bylo to krásné se tímto kochat, rádi budeme sledovat, jak si vyměňujete lásku i s touto částí přírody, neboť ona je tak rozmanitá a krásná. Tato mraveniště mají od 35 000 do 120 000 jedinců, ty jsi, milý Ivo, byl také mravencem v jednom z minulých životů, bylo to cca 6500 životů, takže o tom, jak tento život probíhá, máš zapsány informace ve tvém nitru, stačí se jen rozpomenout. Ano, hezky jste si s nimi také povídali, vidíš, že i mravenci vnímají mentálně okolí, pokud na něj šlápneš, také ho to bolí přesně tak, jak jste slyšeli (au-au-au-ouvej). Máme radost, jak ještě tento kout krásné přírody je zde zachován a tak se dále bude dít, neboť tato stráň je také místem důležité tvorby našeho milovaného Stvořitele, kterého milujeme a pozorujeme ve všech těchto projevech přírody, které nás obklopují.

 

Ano, milý Ivo, miluji tě upřímně tak, jako ty mne a mám radost, že jsme se mohli spolu takto spojit, ráda cítím tvé vibrace lásky a radosti, pokory nad celým stvořením, které okolo sebe vnímáš a pozoruješ.

 

Loučí se s tebou – tedy na tomto papíře – s láskou Pleja.“

 

Děkuji ti, milá Plejo, za toto hezké povídání. Rád jej předám lidem zemí českých. S láskou Ivo.

 

 

564. Historie planety Země (168)

Přijal Ivo A. Benda, 20.3.1999, 20:30–21:13 hodin, místo: Zlín

                                                                                                                           

„Ano milý Ivo, hovoříme k tobě my, druidové dějin, kteří máme zapsány všechny informace této planety Země. Ptáš se na historii planety od jejího vzniku.

 

Planeta Země vznikla odtržením od hvězdy Sírius B a to tak, že proletěla vzdálenost 6 světelných let sem do této Sluneční soustavy (SS) a byla zachycena před 3,7 miliardami let na úrovni 4. planety od Slunce. Po 250 miliónech let se pohybem zvenčí přesunula na polohu 2. planety od Slunce a tam byla stabilizována. Podobným způsobem se do naší SS dostala Venuše, po jejímž přiřazení se Země stala 3. oběžnicí. Venuše přiletěla také z jiné SS – směrem od souhvězdí Labutě. Velikost  Země byla tehdy zhruba poloviční – to souvisí s rozpínáním tohoto Vesmíru, jak sám víš, a právě tyto pevné kontinentální desky, které dnes na Zemi znáš – většinou jako souše, byly původním celým povrchem planety Země. Jak se rozpínal Vesmír v době vzniku Země až dosud, byla změněna velikost planety Země za těchto 3,7 miliardy let na současnou. Tedy dnešní mořské dno o hloubce nad 1 km je plocha Země vytvořená rozpínáním Vesmíru. Ty jsi se tímto zabýval již před 10 lety, víme o tom. Po vzniku Země byl povrch planety pustý, prostý života, jak jej znáte dnes. Ano, začaly silné tektonické poruchy, které vytvořily kontinentální kry a jsou důležité pro vývoj stvoření všech stupňů.

 

První život na planetu Zemi byl dovezen z Vesmíru před 3,3 miliardami let a to bytostmi, které dostaly tento úkol od Stvořitele našeho milovaného. Byla to těla jednoduchých jednobuněčných živočichů a rostlin, která se potom v praoceánu dále vyvíjela řízenými zásahy, korekcemi tak, jak to znáš ze školy. Ano, bylo vše řízeno bytostmi, které již tehdy pracovaly na oživování mladých planet a slunečních systémů.

 

Nyní se ptáš na trvání a členění lidské civilizace na této planetě Zemi. První lidé byli zde vysazeni a kříženi před 8,5 milióny let lidem Pleione od hvězdy VEGA, kterou znáš ze souhvězdí LYRY. Civilizace se nacházela v 7. dimenzi a měla všechny parametry pro další vývoj a růst v souladu s Kosmickými zákony. Na základě nedodržení těchto zákonů nastal propad této civilizace do 5. a nyní do 3. dimenze planety Země. Při všech těchto propadech část bytostí byla pokračovateli dalších civilizací na jiných planetách ve Vesmíru. Můžeme nazvat nejstarší civilizaci Atlantida I, tedy v 7. dimenzi, Atlantida II v 5. dimenzi a Atlantida III ve 3. dimenzi, která měla poslední pád před 11200 lety, a která má ohromné zázemí z minulých civilizací. Vy jste pokračovateli této Atlantidy III. Ano, milý Ivo, nyní se ptáš, jaké to byly civilizace.

 

Atlantida I byla souborem civilizací, které v přepočtu na pozemský čas trvaly celkem 6,5 miliónu let, bytosti zde měly polohmotnásvětelná těla, ve kterých žily řádově statisíce let. Planeta Země v 7. dimenzi je polohmotná také, je poloprůhledná, a proto zde slunce svítilo „nepřetržitě“, neustále byl den, i když bylo Slunce na opačné straně Země, tak byla prosvětlena. Tyto civilizace intenzivně spolupracovaly s mnoha dalšími vesmírnými civilizacemi a byly schopny cestovat po celém tomto Vesmíru. Tato civilizace Atlantida I se vyvíjela tak, že zpracovávala poznatky a zkušenosti ze tvoření dalších částí Vesmíru, tedy oživování jednotlivých planet v jiných částech Vesmíru. Měla určité pády, které byly způsobeny nesouladem s Kosmickými zákony a ty ji vibračně posunuly do 5. dimenze.

 

Atlantida II. Zdejší vývoj trval asi 1,8 miliónu let, kdy byla současně i nadále korigována a tvořena pozemská zvířecí rasa lidoopů tak, aby byl napojen Zemský informační potenciál těl planety Země, tedy informací z DNA těchto těl. Její práce se také neobešla bez určitých porušení Kosmických zákonů a tak následoval další propad do 3. dimenze,

 

Atlantida III,

ve které tyto civilizace žily celkem asi 800 000 let. To byla Atlantida III, která má ty prvky a vlastnosti, které nacházíte ve starých záznamech a chrámech a v pyramidách po celém světě. Byly to vyspělé civilizace a také spolupracovaly s Kosmickou konfederací planet. Život v tehdejších tělech trval od 30 do 10 tisíc let tak, jak se stále více porušovaly Kosmické zákony – zákony našeho Otce milovaného. Po posledním zániku před 11 200 lety, jak je již v „Rozhovorech“ uvedeno, se nadále prohluboval propad do Tmy, a to tím, že v roce 1600 př.n.l. bylo ztraceno spojení vládců v Egyptě s Vědomím Síria a s jinými civilizacemi, a tím poslední civilizace upadly do úplné tmy nevědomosti a zapomnění.

 

Nyní, po 24 000 letech galaktické noci vstupuje planeta Země do fotonového pásu a lidé mají jedinečnou příležitost se duchovně posunout do 5. dimenze a již teď si povyšovat svoji duchovní úroveň. Nyní lze lehce navazovat spojení se všemi bytostmi Vesmíru, to posledních 24 000 let nebylo snadné. Takže těšíme se, jak tento postup zvládnete a jak se rozpomenete na to, čím jste kdysi byli. Všechny tyto prožitky jsou zapsány v informačním poli planety Země, řada lidí může toho stále více využívat jako zkušenosti a tak se bude posouvat ve svém duchovním poznání.

 

Ano, toto ti, milý Ivo, předali druidové dějin, kteří s láskou pozorují tuto planetu Zemi.“

 

Děkuji vám, milí druidové dějin za toto hezké povídání o historii planety Země, které doplňuje stávající informace a posouvá tak naše poznání na novou úroveň. S láskou Ivo.

 

569. Zdravotní stav lidí zemí českých

Přijala Kateřina P., 27.3.1999, 8:32–9:17 hodin, místo: Zlín

                                                                                                                 

Ptá se Ivo A. Benda, odpovídá civilizace DHOH.

 

Kolik procent lidí je v zemích českých zcela zdrávo?

 

„Stav zdraví je dán životem za předchozích cca 20 let, nikoli pouze za kvalitu života v roce, ke kterému bylo zdraví zjištěno!

 

1948: 3 %

Lidé byli zuboženi 2. světovou válkou, hlad, strach, špatná celková životospráva, špatná lékařská péče.

 

1958: 45 %

Nastala konsolidace životních poměrů, lidé měli pozitivní myšlenky - budování, domácí zvířata se pěstují stále především u obydlí lidí - přirozené životní podmínky zvířat, ale lidé nekonzumují velké množství masa, jako o 10-20 let později. Populační exploze, rodí se hodně zdravých dětí.

 

1968: 55 %

V letech 1961-68 byl vrchol kvality zdraví obyvatel českých zemí. Chemizace dosud nezačala, potraviny domácích zvířat byly stále z chovů z rodinných statků (tedy celkový objem za posledních 20 let) a i nadále se nejí velké množství masa. Lidé neměli stres a strach z budoucnosti. Pokračuje velká porodnost zdravých dětí. Nejlepší komplex zdravotní péče, vaše zdravotnictví dosáhlo vrcholu.

 

1978: 38 %

Projevuje se vliv chemizace v zemědělství a také se začíná projevovat již několikaleté poškozování životního prostředí (elektrárny atp.). Stále lidé zatím nepociťují větší stres a strach z budoucnosti.

 

1988: 15 %

Hlavním faktorem na snížení zdraví obyvatel je chemizace ve všech oblastech, chemie se dostává do všeho, pitná voda, veškeré potraviny (tzv. extenzívní růst hospodářství – pozn. zpracovatele), nábytek (formaldehyd, PVC), domy, spotřební zboží, hračky. Lidé konzumují mnohem větší množství potravin, než je nutné k jejich životu, to platí i o mase. Maso domácích zvířat je již plné stresových hormonů, které vznikají při porážkách zvířat v masokombinátech. Značné porušování Kosmických zákonů! Lidé jsou mnohem více nespokojeni se svou prací než v minulosti.

 

1998:  2 %

Najít zdravého člověka je vzácnost, narození zdravého dítěte je zázrak. Porodnost klesla na minimum. Hlavní příčiny tohoto stavu lze shrnout do těchto bodů:

 

1. Zhoršení celé ekologie

- nedostatek pitné vody

- vysoký obsah chemických látek ve všem

- nevhodný způsob chovu domácích zvířat

- nadměrná konzumace masa

 

2. Stres

- finanční stres

- velké pracovní výkony za málo peněz

- neuspokojení v práci (negativní myšlenka)

- poslední 2 roky velká sociální nejistota

Celkové negativní myšlení se ihned promítá do nemocnosti.

 

3. Zhoršující se zdravotní péče

- základní zdravotní péče je pro mnohé lidi nepřístupná – finance

Nemocní lidé nejdou k doktorovi vůbec – strach z velké finanční ztráty v zaměstnání, příp. ztráta zaměstnání

Mnoho věcí si musí pacient platit. Velké vzdálenosti do nemocnic – ruší se nemocnice v menších městech.

- nelidský přístup k lidem"

.......

Nic než neustálé svobodné volby nás, lidí, na planetě Zemi...

 

579. Sdělení

Přijala Božena S., 27.2.1999, místo: Sezimovo Ústí                                                                                        

 

Milí moji, povězte mi nějaké informace o Nové Zemi.

 

„Nová Země bude pro vás domovem, který se vymyká vašim představám, Jen k ráji by se dala přirovnat svým uzpůsobením. Vše na ní bude vzkvétat a lidé budou žít svůj život bez válek a strázní. Ten přechod bude pro vás bolestný, protože je vaše Země zamořená negativní energií z vašich bojů a myšlenek. To vše se musí projevit, abyste sami spatřili, co jste zlého přivodili.

 

Pochopíte, že váš duch má velkou sílu, pokud se přikloní k víře v Boha, to jest Pána Ježíše Krista a že vám bude nápomocen přejít do vyšších vibrací.

 

Přechod bude mít charakter náhlých změn ve všem okolo vás a lidé si nebudou jisti ničím. Vše se začne měnit a příroda bude svou očistu provádět velmi razantně.

 

Ti lidé, kteří přijali pokorně tyto děje v plné oddanosti Bohu, budou lépe vybaveni proti mnohým strádáním. Tito lidé pochopí a poznají, že toto se musí dít, aby bylo možno postoupit do vyšší úrovně. Tak lehčeji přežijí tyto zvraty a vibracemi se přiblíží vyšší dimenzi. Pro ně pak bude žití na nové Zemi darem a oni si ho budou velice vážit.

 

Ti lidé, kteří nepochopí důležitost změny myšlení, budou muset setrvat na nižší úrovni, kde se budou dále vyvíjet. Je to právě to třídění zralých duchů od nezralých, o kterém tak často hovoříme.

 

Váš čas se chýlí a lze říci, že jsou tyto změny za dveřmi. Pomáhejte proto ostatním lidem pochopit důležitost doby, kdy se mohou ještě vzpamatovat z letargie a svým obratem v myšlení se zařadit k budoucím obyvatelům nové Země.

 

Máte velkou zásluhu, vy, co tyto změny vítáte a jdete jim naproti. Tím dáváte příklad svým spolužijícím a pomáháte Stvořiteli. Není možné, aby váš svět skončil, jak to mnozí předpovídají. Bůh nemá v úmyslu Zemi zatratit, ale chce ji naopak přivést k rozkvětu (obnovit na ní pravý život, který jsme jí za léta svého drastického a bezduchého řádění vzali - pozn. webu). Je na vás lidech rozhodnutí, kde v budoucnu budete chtít žít. Na novou Zemi však již nelze zanášet ony lidské nesváry a války. Nová Země bude jen zdrojem radosti a štěstí pro vše živé. Proto ten přísný výběr duší, které zde budou moci pobývat.

 

Mluvila jsi s flotilou Ptaahovou, s jejími lidmi, kteří ti drží palce v tom vašem světě plném Temna. Nic se neboj a buď silná.

To ti sdělil Ptaah.“                                                  

 

           „Sdělení pro lidi planety Shan (Země)

 

Pokud si zničíte planetu Zemi, je to vaše volba, ale pokud chcete zasahovat do ostatního Vesmíru, tak vám v tom zabráníme. Je to na vašem rozhodnutí, jak si zvolíte, a podle toho si pak také sklidíte. Mnoho z vás jste si přečetli leták a pozastavili se nad jeho obsahem, ale hned jste ho odložili a žijete dál postaru. Máte ale jedinečnou možnost si ještě v tomto lidském těle zvýšit vibrace natolik, že přejdete do jiné dimenze. Ve Vesmíru jsou lidé, kteří již čekají, až vás přijmou mezi sebe. Je to mnohokrát jasnější, když si uvědomíte, že celý Vesmír se nestvořil sám od sebe a také nějakému účelu slouží. Vy, lidé na planetě Shan, jste si zničili svoji planetu natolik, že už vaše matička Země dále odmítá vás nésti a chce se od vás očistit. Pokud vás ještě stále nese, tak jen díky lásce a meditacím a velké lásce, kterou jí posíláme my, Vesmírní lidé také. Jakýkoliv pokus při evakuaci o její zastavení bude z vaší strany zbytečný. Již dnes jsme schopni eliminovat váš jaderný potenciál. Kdykoliv se snažíte nahlédnout do Vesmíru, jste schopni vidět pouze zlomek z toho, co se ve skutečnosti vše děje. Je to Vesmír plný života, který vám máme právo zabránit poznat, pokud se snažíte nějakým způsobem o jeho narušení.

 

Toto sdělení vám předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

638. Povídání se Stvořitelem o toleranci

Přijala Julie T., 12.5.1999, 12:00-13:00 hodin, místo: Praha

                                                                                                                      

 

         „Ahoj Lásko,

 

Zdraví tě tvůj milovaný Otec - Stvořitel. Chtěl bych si s tebou dnes povídat o TOLERANCI. S příchodem Lásky přichází totiž zároveň i tolerance a té je v tuto chvíli na Zemi velmi potřeba. Každý člověk, každá bytost je takový zázrak sám o sobě, proto bychom měli k ostatním také tak přistupovat, jako k zázraku. V každém z vás jsem Já, v každém z vás je váš Bůh, když říkám v každém, tak myslím v každém. I v tom nejkrutějším, nejbezcitnějším člověku jsem Já, on si mne pouze neuvědomuje. I on je součástí mého plánu, mé veliké kosmické hry. Proto, prosím vás, buďte tolerantní, to však neznamená naivní, ale respektujte osobnosti druhých lidí. Neodsuzujte hned prvního, který vám zrovna není po chuti, třeba se na celou věc jen dívá z jiného úhlu a vy to zjistíte až později, že vlastně vaše myšlenky a názory vyjadřovaly to samé, byly pouze podané jinou formou.

Prosím, buďte tolerantní, lidé často neví, co činí, ještě nenašli sami sebe, neuvědomili si svou pravou podstatu, nebo ji dokonce sami v sobě ztratili. Tápou, jsou zmatení. Vy je však svým příkladem – Láskou a tolerancí můžete třeba znovu přivést na světelnou cestu a třeba taky ne. Ale prosím, NESUĎTE, ale naopak MILUJTE bezpodmínečně a bez výjimek. To opravdu ale neznamená, aby jste se stali „naivními jelimánky“, kterým všichni budou ubližovat, oni se budou jen usmívat a přitom je to bude bolet. To ne. Své okolí přijímejte realisticky, avšak mějte stále na paměti, že Já jsem v každém z vás. Ještě horší než ubližování ostatním je nechat dobrovolně ubližovat sami sobě, (aby jste si toto ospravedlnili, vymysleli jste si, že cesta ke Mne vede jen skrze utrpení – není to pravda. Cesta ke Mně vede skrze uvědomění si sebe sama, tedy Mne. Někteří mohou dosáhnout uvědomění v těch nejbolestnějších a nejtěžších chvílích. Je to jejich VOLBA. Utrpení je však pouze jeden z nekonečna prostředků uvědomění si sebe sama, které si můžete sami vybrat, tak proč si nevybrat jiné… Pokud ale žijete v Lásce, prožíváte a prociťujete Lásku stále a v každém okamžiku, potom vám už nikdy, nikdo a nic NEUBLÍŽÍ.

 

Ale jste lidé, jste lidé hledající a postupně znovu nacházející, proto žijete zde, aby jste se zpět „probudili“ a prociťovali Lásku v každém okamžiku. Vím, ne stále se vám to ještě daří, - i ti z vás, kdo Lásku již znají, mají chvilky, kdy zapomínají a mají pocit, že ji ztrácí. Lásku ztratit nemůžete, můžete jen na ní zapomenout… V těchto chvílích je důležité, abyste uměli říci NE svému okolí a nenechali se stáhnout zpět do dramatu této společnosti, které staví na závisti a odsuzování. Proto znovu prosím, buďte TOLERANTNÍ, jak ke svým nejbližším, rodině, lidem ve vašich skupinkách, ale hlavně k lidem mimo ně, kteří se vám mohou jevit jako egoističtí materialisté, honící se přes mrtvoly pouze za penězi, ale hlavně vězte, že i oni mají uvnitř sebe nádherné něžné světýlko, které zračí, že i oni jsou součástí mého tvoření a vy jim můžete velmi pomoci toto světýlko znovu spatřit. Vždyť nejtěžší je vždy první krok a oni vaši Lásku a podporu potřebují víc než lidé, kteří již pevně kráčí po světelné cestě, po cestě k uvědomění. A pokud na tyto lidi nemáte zrovna náladu, nemáte na ně sílu, tak je nechte být a jděte jinam, máte volbu, ale nerozčilujte se a NESUĎTE je, nýbrž tolerujte jejich volbu.

 

Pokud se všichni budete navzájem tolerovat, okamžitě zaniknou jakékoliv války, jakékoliv náboženské spory, politické rozepře atd. a konečně bude moci Láska, mír a harmonie rozkvétat na planetě Zemi.

Láska je radost. Láska je tolerance. Milujte a nesuďte.

Miluji vás všechny,

váš Otec - Stvořitel"

 

664. Sdělení o Turínském plátně a Znojemské rotundě (183)

Přijal Ivo A. Benda, 13.6.1999, 20:40–21:03 hodin, místo: Zlín                                                                                                                            

      

  „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, mám radost, jak se zajímáš o tyto vaše dějiny, ano, máš otázku, jak a kdy vzniklo turínské plátno s otiskem Ježíšovy tváře. Tento otisk byl proveden asi o půl roku později, až se Ježíš zotavil ze strádání. Ježíš nebyl nikdy na kříži, byl ukřižován jiný člověk – trestanec (tehdy se běžně zabíjeli lidé na kříži – pozn. zpracovatele). Ježíš úmyslně fyzicky vytvořil otisk na více plátnech přebalením přes svoji tvář, odevzdal plátna Jidáši, a ten plátna předal dále. (To je důkaz, neboť pokud by otisk provedl po ukřižování, kdy byl týrán, nemohla by jeho tvář být tak krásná a bez známek utrpení – pozn. zpracovatele). Jidáš nebyl zrádce v pravém slova smyslu, byl jen aktérem hry předem domluvené. Ano, toto je jeho pravá podoba, na vašem obrázku je jen nepatrná odlišnost (barva očí nebyla hnědá, ale modrá) (viz barevná příloha této knihy – pozn. zpracovatele). Existují ostatní otisky, ale vám nejsou známy.

........

Ano, milý Ivo, toto ti s láskou dávám já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

683. Doba 99

Přijal: Vladan S., 23.3.1999, 13:25-13:51 hodin, místo: Jeseník

                                                                                                                    

 „Milovaní lidé, nejen planety Země, toliko zkoušené drahé Matičky. Nejednoduchá doba je, a proto se k vám obracím s tímto poselstvím. Není důležité se zlobit, ale mít rád a Lásku takto i dávat dál. Prosím, nedělejte ukvapené závěry. Mnoho lidí se připravuje na velké věci. Různí lidé jsou inkarnováni zde na Zemi, aby vám pomohli. Jsou zde však ale i jiní, kteří nejsou s to řídit se Vesmírnými zákony, a proto vyciťujte, s kým se bavit, s kým prožívat různé chvíle, komu předávat různé informace, aby toho nezneužil, komu věřit a komu ne. Vy cítíte, jste lidé, živé bytosti, jen si to více uvědomujte.

 

Nejste roboti. Nenechejte si toto vtloukat do hlavy. Máte právo se bránit. A já vám nyní, chcete-li, poradím jak. Vyciťujte a … když vás někdo bude obtěžovat svým necitlivým myšlením, když vám někdo bude vnucovat svůj názor - koncentrujte se do svého duchovního srdce uprostřed hrudi - tam jste vy, celí se mnou, s celým Vesmírem. Zde jste v bezpečí, můžete tomu dotyčnému odpustit, posílat lásku a také zde za něj můžete poprosit.... Pamatujte, že každý útok je voláním o pomoc. Proto vysílejte lásku - a útoky jsou ty tam - ale to také záleží na duchovní úrovni. Pokud člověk již vyzařuje tolik moře lásky - ani moc se již nemusí snažit koncentrovat se do duchovního srdce a posílat lásku. Mnoho lidí hledá Stvořitele všude možně kolem a ani je nenapadne, že oni jsou jím skrze duchovní srdce uvnitř sebe sama.

 

Pravda je pro mnohé velmi bolestná a těžká. Skrze lásku a otevřené srdce se dostanete mnohem dále. Život není jenom honění se za penězi, život není takový, jaký někteří propagují a podstrkují vám, lidem.

 

Ale nejsou jen špatní lidé, jsou i dobří, kteří rádi pomohou a pomáhají (a to jak na Zemi, tak v celém Vesmíru – pozn. zpracovatele). Nemusíte se bát. Strach je jen vymyšlením něčeho, aby jste mohli být lépe ovládáni. Uvědomte si to, prosím. Buďte sami sebou. Nemusíte se ničeho bát. Kdo dodržuje Vesmírné zákony - ten je podporován Mnou, celým Vesmírem. Kdo říká pravdu, se ničeho nemusí bát. Kdo ukazuje cestu lásky druhým, ten se také nemusí ničeho bát. Bojí se vždy jen ti, kteří jsou pod vlivem....

Vždy mějte otevřené srdce a oči, aby jste mohli prokouknout ty, kteří chtějí jen na lidech určitým způsobem vydělat. Je důležité se dívat na vše s nadhledem. Jen si vzpomeňte - vše kdo co vyzáří, to se mu vrátí. Kolik lásky dáš, tolik se ti jí vrátí a to mnohem vícekrát - ale i naopak. Vrátí se mu vše a ještě více. A u obou případů to nemusí být hned.

 

Děj se vůle Boží - nechceme, aby se někomu něco dělo špatného. My chceme jen, aby si lidé uvědomili, že to, co dělají, není v souladu se Zákony Vesmíru. Bolestné dny pro některé jsou proto, aby si vzpomenuli a uvědomili své já, své duchovní srdce, a ne, aby se zabývali nátlaky někoho jiného. Pro některé tato doba je hořká také proto, že přestože byli námi varováni, přesto někteří dělali a někteří ještě dělají dodnes mnoho proti Vesmírným zákonům. Je to jen selekce, ne násilí. Je to milost planetě Zemi a ne násilí. Je to milost lidem jdoucím pravdou Lásky, ne násilí. Lidé milí, máte možnost se kdykoliv stát láskyplnými. Dávám vám možnost a vy si ji někteří necháváte ujít. Proč? Proč se nezeptáte svého Duchovního srdce, kde sídlí nejvyšší Já. Tato doba je výběrem zrn od plevele. Staňte se, prosím, všichni tímto zrnem, zrnem lásky, dokud je ještě čas. Nacházíte se v době citu a ne rozumu. Věk Vodnáře je věk vysokých (jemnohmotných) vibrací. Hrubohmotní lidé těžko v těchto vibracích přežívají, pokud nezmění svou duchovní hodnotu. A právě obrácením se ke Stvořiteli s prosbou o pomoc lze přežít. Však i to je svobodná vůle. Tento rok vám, lidé, ukáže, kdo doopravdy jaký je, kdo jak je dobrý a naopak.

 

Katastrofy a jiné těžkosti si lidé dělají svým myšlením. Někteří odsuzují za toto Stvořitele - Stvořitel je Všeláska - jen se jim vrací to, co vyzářili. Dal jsem vám svobodnou vůli a vy jste ji takto využili. Však musíte počítat také s důsledky tohoto konání. Příčinou je svobodná vůle. Důsledek je to, co tato svobodná vůle vytvoří. Ale už dost. Proto mnoho lidí z planety Země, ale i mnoho přátel z Vesmíru prosí za planetu Zemi a lidi na ní. Prosí za Lásku, vše dobré a čisté. A já jim v tomto vyhovím, protože jsem Všeláska.

 

Buď si lidé uvědomí své Já, půjdou cestou Lásky, nebo půjdou jinam na jinou planetu podobného vývoje, kde budou pokračovat v hledání pravdy. To není násilné, je to jen jediný předpoklad pro lepší žití, žití v Lásce na planetě Zemi. Co se již natropilo na matičce Zemi, to stačí, to už stačí. Je na vás, na lidech, aby jste změnili, co se ještě změnit dá.

 

Vesmírné zákony jsou zákony přírody, svobody, lásky ke všem a ke všemu. Vyjádření lásky je vyjádření svého já, svého nejvyššího já a to já je Stvořitel uprostřed vaší hrudi. Lidé zapomněli na svého Stvořitele. A proto jsou nyní probouzeni. A to není pro některé lehké. A to pro ty, kteří nejsou otevřeni lásce. Naopak ti, kteří jdou cestou lásky, ty já chválím - jdou správně a v cestě jim nic nestojí, a to proto, že jdou v lásce, v tom je ta jednoduchost, jednoduchost žití, být sám sebou. Spoléhejte více na cit a sami na sebe, než na ostatní, nemusí se vám to v této době vyplatit.“

 

obr.: Pro přečtení textu k obrázku doporučujeme obrázek přetáhnout na plochu Vašeho počítače a otevřít z plochy

 

 

939. Znovu o ukřižování Krista (234)

Přijal Ivo A. Benda, 18.2.2000, 15:53-16:10 hodin, místo: vlak Pardubice-Česká Třebová

                                                                                

„Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem rád, že jsi se se mnou spojil, a že se stále snažíš takto pracovat pro Stvořitele našeho milovaného. Máš na mě otázku na tu paní H., která ti volala včera večer. Ano, otázka ukřižování Krista je dvojsmyslná. Jednak, že se fyzicky nestala, stala se ale v myšlence mnoha lidí. Neboť když Temno usilovalo o jeho smrt, dostalo Krista před zraky tehdejších lidí do „úzkých“, a přestože byl Kristus před tímto aktem vyměněn za trestance, přesto v očích tehdejších lidí byl ukřižován. Tato operace výměny byla provedena proto, že Kristus nemusel trpět za někoho druhého, neboť karmické zákony platí pro každého člověka, a každý si svoji karmu nese za sebe a na sebe, nikoliv na druhé či za druhé lidi, kteří si toto přejí. Pro současnou církev je toto velké sousto, a proto z tohoto budou mít jen problémy. Je tam ale mnoho překrouceného, takže toto není jediný jejich problém. Vše je tvorba Stvořitele našeho milovaného, to znamená, že stále působí přesně Jeho Kosmické zákony (zákony energií), které jsou neměnné. Proto, milý Ivo, máš tyto informace a takto s nimi můžeš naložit, jak uznáš za vhodné.

 

Dále ti chci sdělit, že se těšíme na naše setkání v Uničově, ano, dále se můžeš takto snažit a uvidíme, jaký to bude mít účinek.

 

Tyto další události, které se blíží, jsou již na spadnutí, tj. očišťování planety Země a dále další kontakty s námi, Vesmírnými lidmi. Nyní tedy máš radost z dosavadních výsledků, a proto tedy se těším na další spolupráci.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Aštar, velitel velké vesmírné flotily.“

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, milý Ivo, také já tě srdečně zdravím, spolu se mnou také mnoho bratří a sester z lodí vesmírných. Dále se zvyšuje informovanost lidí o nás, a dále se lidé mění k lepšímu zde, ve střední Evropě. Ano, v současné době jste se přehoupli přes zimní vrchol hrubých vibrací, a začíná sezónní růst vibrací s vrcholem v létě každý rok. Toto je dále určováno našimi informacemi a láskou, kterou vysíláme planetě Zemi.

 

Toto ti, milý Ivo, s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám, drazí přátelé vesmírní, za odpovědi a tato krásná sdělení pro lidi planety Země. S láskou Ivo.

 

940. O životě Krista – doplňující informace

Přijala Helena K., 18.2.2000, místo: Česká Lípa

                                                                               

„Milá Helenko, to jsem já, Orton, duchovní ručitel Galaxie, můžeš se ptát.“

 

Milý Ortone, děkuji, že s tebou mohu hovořit, protože se budu hodně ptát. Prosím tě, Ortone, když jsi žil na Zemi jako Ježíš Kristus, byl jsi ženatý?

 

„Helenko, ano byl, Ivo ti to říkal a je to pravda, a já ti to potvrzuji. Žil jsem v Japonsku a měl jsem hodně dětí, 5 dcer a 3 syny a byl jsem šťastný. Žil jsem jako každý obyčejný člověk.“

 

Byl jsi jako Ježíš ukřižovaný (fyzicky)?

 

Nebyl jsem ukřižovaný. Na kříži byl jiný muž. Já jsem odešel do Japonska a tam jsem žil.“

 

......

 

Do kolika roků jsi pak žil?

 

Žil jsem 78 let a pak jsem odešel k Otci - Prvotnímu Stvořiteli všeho a všech.“

 

Učedníci o tobě věděli, že jsi v Japonsku?

 

„Ne, nevěděli to, protože se o to nezajímali. Já jsem odešel do Nebe, a pak se vrátil do Japonska.“

....

 

Milá Helenko, chci ti poděkovat za to, jak pracuješ pro lidi. Jsem rád, že si všechno takto ověřujete a ty se zdokonaluješ v kontaktech. Pokračuj tak dále a hodně čti duchovní knihy, medituj, to teď hodně potřebujete všichni.

 

Helenko, už budeme končit, zase se zítra spoj se mnou a budeme si takto povídat, ale dneska už je hodně hodin, měla bys jít spát. Já se s tebou loučím,

s Láskou Orton, duchovní ručitel Galaxie. Vyřiď pozdrav Ivovi.“

 

Děkuji ti, Ortonku, za povídání a já se budu snažit zdokonalovat ve všech věcech. Loučím se s Láskou, sestra Helena z planety Země.

 

941. O životě Ježíše Krista – doplňující informace

Přijala Helena K., 20.2.2000, místo: Česká Lípa 

                                                                                

„Milá Helenko, jsem tady já, Orton, duchovní ručitel Galaxie a tvoje MDB.“

(MDB je multidimenzionální bytost. Každý člověk má jedenáct těchto MDB (člověk je jednou MDB z dvanácti těchto svých bratrů a sester). MDB každého člověka tvoří jeho pravou, skutečnou, nebeskou rodinu. Každá MDB člověka se nachází v jedné z dvanácti fyzických dimenzí fyzického (nejzevnějšího) vesmíru a jejich bytí probíhá ve stejném okamžiku - pozn. webu).

 

Milý Ortonku, můžeme pokračovat v otázkách, které mám připravené. Jak jsi živil rodinu, když jsi byl zde na Zemi jako Ježíš Kristus?

 

„Helenko, to byla úplně jiná doba na Zemi a také v Japonsku to bylo jiné.“

 

Chodil jsi do práce?

 

„Helenko, do práce jsem nechodil jak to je teď, pracoval jsem doma, vyráběl jsem různé výrobky ze dřeva a prodával nebo vyměňoval za jiné nám potřebné zboží. Také jsme si sami pěstovali zeleninu, ovoce a různé plodiny k obživě. Neměli jsme ani takové nároky, jako jsou ve vaší době. Žilo se skromně a hodnotně. Byl jsem vyučen tesařem. Měl jsem tu práci rád. Když někdo dělá práci s láskou, tak ji má rád a najde k ní vztah a daří se mu v ní.“

 

Prosím tě, co po tobě zůstalo v Japonsku? (Otázka od Iva)

 

Helenko, láska k lidem a přírodě i věcem a život podle zákonů Božích, příklad, jak by měli lidé žít v lásce a podle zákonů Nejvyšších. To jsem také předal mým dětem a ty to předávají dále...

Učil jsem lidi léčit silou myšlení, energií, pozitivním myšlením. Miloval jsem všechny lidi bez rozdílu a předával jsem jim vše, co jsem dostal od Otce - Stvořitele prvotního všeho a všech, mnou milovaného. Hlavně lásku a s tím i všechny pozitivní věci spojeny, však to už sama víš, předávala jsi mé učení. Když jsem se oženil, věnoval jsem se hodně rodině, manželce, dětem. Především před mým pobytem v Japonsku jsem se plně věnoval lidem. To byla služba na plný úvazek...

Naučil jsem se spoustu hodnotných věcí od lidí, kterým jsem sloužil. Služba druhým vždycky obohatí život sloužícímu. Přišel jsem na Zem oslavit jméno Otce - Prvotního Stvořitele všeho a všech mnou milovaného.“

 

Ortone, byl jsi také v Americe?

 

„Ano Helenko, byl jsem v Americe, jen krátce, to byl také můj úkol. Byl jsem na těch konkrétních místech, kde jsem mohl naplnit své světelné poslání, jež jsem si před svou inkarnací vybral a zvolil. Před mým zrozením na planetu Zem jsem si společně se Stvořitelem Prvotním všeho a všech pečlivě (a díky prozřetelnosti Boží) vybral tato místa mého pozemského působení. A tak jsem si splnil své světelné poslání...

......

 

Děkuji ti moc, Ortonku, za všechno, já se budu snažit takto všechno splnit a vyřídit. Loučím se s láskou a posílám pozdravy všem ostatním bratrům a sestrám, kteří jsou s tebou. Sestra Helena z planety Země z České Lípy.

 

 

2668. Z Nebe pro Zemi

Přijal Martin P., 21:00-21:30 hodin, 18.10.2005, Plzeňsko

 

 

„Milé děti, co otročíte dnes v těchto dnech na této planetě, Já věru velkou radost nemám z tohoto stavu… Kam až necháte dojít svůj stav, kam až se necháte odvléci? Já, váš milující Otec Stvořitel, ptám se vás. Sesílám vám proudy lásky a impulsů z Nebes, co na vás padají jako třpytící se déšť. Ptám se vás, kde je dno vaše, kdy probudíte se ze spánku, ze svých iluzí? Já seslal jsem vám schéma z Nebes (obrázek zpracoval pan I. A. Benda, uvádíme jej pod tímto sdělením - pozn. webu), pro vás tak jednoduchý a přehledný, abyste viděli, jaká scéna zde na planetě Zemi panuje, abyste si uvědomili svůj stav v této komické scéně. Bude-li to nutné, sešlu vám další a další…, ale lidé milí, moje děti, vy sami musíte přijmout informace z Nebe a rozhodnout se, zda vám budou ku prospěchu, a to Já vám radím, nechť se to stane. Povím vám k tomu jednoduše na vysvětlenou, Já vidím lidstvo jak hrabe se do podzemí, kope tunel stále hlouběji a hlouběji, vidina zlatého dna táhne je dolů do Temnoty. Tento tunel, co většina si volí hrabat, je však slepý, slepá ulička to je, čím hlouběji se člověk nachází, tím méně je vidět Světlo za sebou. Ale nejen tito lidé tu jste, také moji Andělé, co sem se zrodili tu jsou, oni tunel do podzemí nehrabou. Oni rozdávají a rozsévají semena lásky, tyto máte vy nechat vyklíčit a z nich vyroste velký strom. Po něm máte stoupati k výšinám Nebeským, tam na vás čekám Já, váš milující Otec Stvořitel. Na mnoha větvích mnoho pomocníků jest, co vám pomocnou ruku dávají, všichni mají společný cíl, pomoci a stoupat výš po tomto stromu života. Proto zanechte tohoto bezcenného propadu do Temnot a vydejte se vzhůru ke Mně, Já vás čekám stále, již dlouho…..

 

Nyní, přátelé, pokračuji tímto, že není již mnoho co dodati k vašemu stavu pozemskému. Milí lidé, my vás již mnoho desítek let varujeme před úpadkem společnosti, stále vám říkáme, jaké důsledky mají negativní volby, lidé vězte, my vám k tomuto dodati chceme tyto věci konkrétní, co nemusí být každému zcela jasny. V poslední době dochází k takovému propadu k Temnotám, že se budou dít zásadní události globálního charakteru, co jste si zvolili a ve většině volíte, proto vysvětlíme vám ještě podrobněji:

 

My vás varujeme již déle, že do temných děr otročit se lidstvo směřuje, vy byste mohli však namítnout, že tyto věci nezdají se být reálné…  Sundejte si růžové brýle a pochopte, že Síly temna mají velmi rafinovaný cíl, oni nemohou uvrhnout vás do temných děr HNED, to by mohli lidé - lidské loutky poznat, že něco nekalého se tu děje, a tak vám ukrajují pomalu, ale jistě, vaši energii pro své bezbožné cíle! Sekundu po sekundě volného času ubírají, opasky stále utahují, strom po stromu likvidují, litr po litru vody otravují, takto rafinovaně vás oklešťují o VAŠI energii – s VAŠÍM dovolením! Pokud by snad loutka poznala, že něco není v pořádku, jistěže mohou povolit, a pak zase přitlačí na pilu o to víc!

 

Milí lidé, my vás proto žádáme, OTEVŘETE SVÁ SRDCE, my do něj lásku a informaci posíláme, abyste mohli zjistit, o jakou hru se tady jedná. Toto je jediný klíč k vaší svobodě, ke kvalitnímu životu – jedině LÁSKA ve vašem otevřeném srdci. My vás neustále milujeme a toužíme po tom, abyste se vysvobodili z ovládání temnými silami a abyste byli opět šťastni.

 

S láskou vám toto předali vaši vesmírní bratři a sestry, co nad vámi se stále vznášejí.“

 

Děkuji vám všem za krásné a důležité informace, rád je předám dále.

Klíčový obrázek zpracovaný světelným člověkem, panem I. A. Bendou (www.vesmirni-lide.cz)

 

 

2669. Sdělení

Přijal Martin P., 23.00 hodin, 24.12.2005, místo: Plzeň

 

„Naše lodi jsou strategicky rozmístěny, vaše svátky vánoční nyní utišily bolest vaší matky Země, my jsme rádi, že alespoň tento bohulibý den tu máte. Víte, je to krásné se dívat, když alespoň jeden den je relativně klid, hrubé vibrace se nepatrně snížily v důsledku bližšího souznění lidí ke svým bližním. Mé srdce si přeje, aby tento den byl delším a pro vás se stal symbolem pozitivního života.

Můj příteli, my jsme rádi, že vás tu máme na Zemi za pomocníky, emocí je mnoho, co bych chtěl vyjádřit, budiž vám sesláno z Nebe od nás mnoho díků a lásky. V současnosti probíhají další události na Zemi i ve Vesmíru. Vaše matka Země je strhaná, ani dnešek není příliš harmonický, ale díky i za toto, kdy si vaše Matka alespoň trochu vydechne. Již víte, že následkem negativních energií se již Země začíná očišťovat, toto je pro ni radostná událost, radujte se proto s ní a jistěže ji můžete při tomto procesu pomáhat. Upřímný dík všem, kteří nosí stále lásku ve svém srdci. Z naší stanice pro vás, váš bratr Aštar.

„Můj příteli i já tě srdečně zdravím, jsem tu s tebou celou dobu a čekám, až mě zavoláš. Chtěl bych ti říci, že jsme na vás hrdi. Máte před sebou již obzor Nebe, kam patříte. Není to lehké ani pro nás, tato závěrečná situace planety Země. Lidstvo je ve svých volbách a chování opravdu zvláštní, tyto dny jsou pro vás svátkem, avšak vidíš co tomu předcházelo, že to zas tak klidné není, (předvánoční „řádění“ lidí – pozn. příjemce) ale díky za každé zlepšení vibrací. Stále vás tu máme pod ochranou a tak to bude i nadále. Jsme velice rádi, že se můžeme setkávat při nočních návštěvách a spolu se tak radovat z dosažených výsledků. Toto kritické období zimy bude velmi rozhodující pro celou společnost a tak buďte stále milující. I my vás velmi milujeme.

Přijměte můj dík a mé srdečné pozdravy celé mé flotily. Ptaah.

 

 

2670. Sdělení

Přijal Martin P., 20:00-20:25 hodin, 2.11.2005, Plzeňsko

 

„Co nejsrdečněji tě zdravíme, tvoji Andělé z lodí vesmírných.

Jsme nesmírně rádi, že se nadále takto snažíte pracovat a na nás se s láskou obracíte touto komunikací. Rádi ti předáme nové informace o dění vesmírném i pozemském. Dnes jsme se sešli, mnoho bytostí moudrých, velitelů a duchovních vůdců pod vedením Pána Ježíše Krista a projednáváme tuto vaši situaci vzniklou na vaší planetě s hlavním tématem vašeho exodu. Tento proces má mnoho aspektů a dějů, které je potřeba harmonicky sladit a tak na tomto stále pracujeme. Víš, že již mnohdy byla situace kritická a cítil jsi ji, tedy pláč této vaší a naší drahé Země. My korigujeme stále dění zde, vaši práci, ale nejen zde, i v ostatních státech a částech Země je nutno vše připravit a sjednotit. Toto jsou hlavní body před touto gigantickou operací, pro jejich dokončení je a bylo nutno již mnohokrát pomoci této vaší Zemi tolik zkoušené. Dnes se děje již mnoho událostí ve světě, z kterých nemáme velkou radost a tak vězte, že toto naši práci urychluje. Vy již dobře cítíte, že zásadní věci se dějí na Zemi, ale i ve Vesmíru, a tak ti to můžeme potvrdit, že již mnohokrát byla Země na pokraji svých sil a to tímto řáděním lidí v nevědomosti, kteří ani netuší, jakou budoucnost si tvoří, některé podobné jsi již viděl a setkal se s nimi, tak víš, o čem hovoříme. Stále, naši milí přátelé, pracujte tak, jak to cítíte, my také stále pracujeme pro Stvořitele. Ať už se zde stane to či ono, vězte, že o vás, dobré duše, bude postaráno, tak, jak jste si zvolili žít, tedy v lásce a míru. Moc se na vás těšíme a přejeme si, abyste vydrželi tak, jako doteď.“

 

Děkuji přátelé za hezká slova, rád je předám dále.

Sdělení VESMÍRNÝCH PŘÁTEL k obilným kruhům z roku 2001

 

1701. Největší piktogram – 6 spirál (340)

Přijal Ivo A. Benda, 27.11.2002, 21:00-21:40 hodin, místo: Česká Lípa

 

                                                                 

Sdělení 1701 je přijato k největšímu piktogramu v obilí o průměru přes 260 m, který byl pořízen Vesmírnými přáteli – Ptaahovou flotilou 12.8.2001. Celý piktogram je sestaven pouze ze 409 dotýkajících se plných kruhů tvořících 6 spirál – ramen ze středu, jejichž konce se dotýkají poloviny sousedního ramene. Bylo to vyvrcholení všech dosavadních piktogramů na planetě Zemi, které pozorovatelé označili za nejimpozantnější útvar, jaký se kdy objevil. Ležel na úbočí kopce ve Wiltshire v Anglii. Některé z kruhů mají průměr až 24 metrů (jako velký dům) a celá formace se rozprostírá na ploše 60 000 m čtverečních. Na Zemi se nepodařilo uspokojivě vysvětlit, jak by se něco podobného dalo stihnout lidským přístupem za jedinou letní noc (je krátká). Navíc elektrostatické a magnetické měření ukázalo, že elektrostatické napětí v soustředných kruzích dosahuje hodnotu až 80 voltů. (Popis z původního zdroje – pozn. zpracovatele.)

 

Pro pochopení předané informace je potřeba mít znalosti Duchovního učení (viz www.vesmirni-lide.cz a zde zvláště NOVÉ ZJEVENÍ) a minimální základy numerologie. Pro příjemce je navíc nezbytná kvalitní niterná komunikace v lásce a pokoře. Tedy celkově je potřeba být v pokročilejší pozici Duchovní cesty.

 

(Nebojte se, přátelé, znalosti základů numerologie nejsou nutné pro to, abyste porozuměli logickým součtům, které jsou ostatně v tomto sdělení rozepsány. Plně postačí pročíst sdělení, které zahrnuje již také numerologické operace. Pro pochopení si nemusíte ověřovat, zda jsou propočty prováděny podle nějakých numerologických pravidel. Pokud to potřebujete, pak samozřejmě budete muset do tajů numerologie nahlédnout. Znalosti duchovního učení, duchovní cesty člověka a potřeba niterné komunikace  jsou však předpoklady pro plné pochopení souvislostí vzkazu našich vesmírných přátel., pozn. webu).

 

Přijal Pavel K.:

 

„Datum vzniku 12.8.2001: Numerologický součet čísel je: 1 + 2 + 8 + 2 + 1 = 14 a to je: 1 + 4 = 5 = 5. DIMENZE – PŘEVIBROVÁNÍ – informace k důležité události Země a lidí – převibrování ze 3. do 5. dimenze.“

 

Přijal Ivo A. Benda:

 

6 ramen po 13 článcích: 6 x 13 = 78 ; 78 + 1 (střed) = 79 = 7 + 9 = 16 = 1 + 6 = 7 = DUCHOVNÍ PLNOST. Spirála znázorňuje DUCHOVNÍ CESTU POZEMSKÉHO ČLOVĚKA, v závěru ROTACE a UMOCNĚNÍ ENERGIE – PŘEVIBROVÁNÍ. Střed = výchozí bod – 3. dimenze, obvod = 5. dimenze. Napojení jakoby zpět značí v 5. dimenzi schopnost maximálně využít minulých prožitků (včetně z minulých životů), kruhy = ETAPY SE ŽIVOTY, boční kroužky značí odhazování negativních energií z genů při zvládnutých duchovních zkouškách, ale také možnosti volby jít SLEPOU CESTOU neúspěchu a chyb (jakoby plýtvání energie). Rozměry kruhů mají info o INTENZITĚ – pracnosti – duchovní práce: 2. půlka spirál se již ZMENŠUJE, neboť je více vysvobozená z pasti negativního stavu a spojení s jinou spirálou značí též schopnost VYUŽÍVAT INFO – prožitky svých MDB (multidimenzionálních bytostí – já), tím se SNIŽUJE odpor 2. strany, a tedy pracnost v původním chápání. Tehdy se stále více využívá darů Ducha. 6 spirál značí VZESTUP ČLOVĚKA (= 6) a také VZESTUP 6 MDB s ženským - femininním principem (láska a dobro) a mužským – maskulinním principem (pravda, moudrost), tj. celkem 12 MDB ve 12 dimenzích tohoto hmotného Vesmíru.

 

Kruhy spirál značí ETAPY V DUCHOVNÍ CESTĚ: Kruhy jsou RŮZNÉ, ne stejné, zato střed a 6 spirál a jejich propojení je JEDNOZNAČNÉ. Těch, které se NEDOTÝKAJÍ středu (Stvořitel) a další spirály (Jednota), je 11!  1+1 je zvýrazněná 2 – PRŮNIK pozitivního a negativního stavu! Největší kruh na spirále značí BOD ZVRATU – OBRATU, tj. když dochází k OBNOVENÍ pevného spojení do JEDNOTY. Zvětšování kruhu = zvětšování oddělenosti, a opakem je zmenšování oddělenosti a je zde SYMETRIE. Výchozí dokonalá úroveň je PŘEKONÁNA vyšší dokonalou úrovní – VNĚJŠÍ KRUH, a stále do NEKONEČNA – PRINCIP POSLOUPNOSTI TVOŘENÍ. Na konci etapy je POSLEDNÍ SOUD – sebesoud – POCHOPENÍ = zapojení konců spirál a značí to také, že MDB jsou na sobě ZÁVISLÁ.

 

Dále piktogram značí popis Stvoření: Ve středu VNITŘNÍ NEBE emanující přes STŘEDNÍ NEBE (spirály) do VNĚJŠÍHO NEBE. Tam je nejzazší úroveň – ZOBRAZUJÍCÍ, proto to zvláštní – zpětnovazební zapojení konců spirál do středu následující spirály. To, že je sestaven JEN Z KRUHŮ značí, že v každé části celého Stvoření je STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH (kruh), kruhy se DOTÝKAJÍ – vše je se vším spojeno, tvoří CELEK – JEDNOTU. Ve středu je 6 vrcholů – začátky spirál – MERKABA. Celkem 409 kruhů: 4 + 9 = 13 = 1 +12 = Stvořitel Prvotní + 12 dimenzí tohoto hmotného Vesmíru. 12 je základním strukturním číslem Stvoření, např. 12 x 4 dimenzí má celé Stvoření (12 – vnitřní, 24 střední, 12 vnější).

 

Je tam ZÁKLADNÍ PRVEK TVOŘENÍ: Nejprve ODDĚLENÍ od Stvořitele (najednou), CESTA ODDĚLENOSTI (včetně oddělení energií po stranách), a pak v nejzevnější úrovni SPOJENÍ DO JEDNOTY (postupný proces).

 

Spirála vyjadřuje ROTACI: VŠE JE V POHYBU, VE ZMĚNĚ. Znamená to také JEDINOU SPIRÁLU, kdy každé stvoření POZNÁVÁ SAMA SEBE, tj. STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH, a to skrze SVÉ PROŽITKY a to poznání je NEKONEČNÉ – POHYB SPIRÁLY STÁLE DOKOLA. Pokud bereme těch 6 KROKŮ, značí, že se nejvíce poznává přes ČLOVĚKA (6)! ZDE V NEJZAZŠÍ ZEVNĚJŠNOSTI JE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TVORBA = ODPOVĚDI NA POLOŽENÉ OTÁZKY!“

 

 

1702. Sdělení od Aštara a Ptaaha (341)

Přijal Ivo A. Benda, 10.12.2002, 13:40-14:06 hodin,  místo: Česká Lípa

                                                               

 

„Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem opět rád, že jsi se se mnou takto spojil a že ti mohu předat další informace.

 

Ano, máš otázku na umístění piktogramu spirála v Anglii (obr. 775, obrázek zpracovatele I. A. Bendy). Jeho umístění na úbočí kopce ve Wiltshire v Anglii je ODPOVÍDAJÍCÍ MÍSTU, kde byla položena tato otázka bytostí civilizace Adam a Eva na Pravé planetě Zemi a v Pravém Stvoření. Ano, tento piktogram je SOUČÁSTÍ odpovědi na otázku (nejzávažnější otázku, jaký kdy byla ve Stvoření položena - pozn. webu): JAK by vypadal život BEZ spolupráce se Stvořitelem Prvotním všeho a všech a BEZ dodržení jeho ZÁKONŮ LÁSKY. Tato odpověď je zahrnuta i v tomto piktogramu, i když plně bude zodpovězena až v PLNOSTI NEGATIVNÍHO STAVU.

(O těchto zmíněných souvislostech je nutné se dozvědět především z knihy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Základy lidské duchovnosti, dále také Kdo jsi a proč jsi zde?, či Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření. Tyto knihy nabízíme na tomto webu v dalších záložkách, v rámci jednotlivých klíčových témat a také v rámci "Světelného čteníčka" - pozn. webu).

 

Ano, dále ti chci sdělit, že mám velikou radost ze setkání v Kladně (45 lidí) a v Českých Budějovicích (110 lidí), která opět otevřela řadě lidem oči i srdce, a která jsou zase dalším impulsem do práce světelné mnohých z nich. Ano, takto tedy mají další přesné informace o své pozici zde na této planetě Zemi a mohou se dále snažit v pomoci bližním svých v návratu domů, do Pravého Stvoření. Opět se ukazuje, že řada lidí je již pokročilejší, neboť si studují naše informace a pracují s láskou pro Stvořitele prvotního všeho a všech.

 

Dále ti chci sdělit, že také další tiskoviny zaslané do Národní knihovny v Praze obohatí tento knihovní fond a budou ku pomoci každému člověku, který se chce dozvědět pravdu a který má zájem na sobě pracovat. Ano, takto se můžeš i nadále snažit, milý Ivo. Také již 1300 tebou zaslaných petic proti čipové totalitě má velký ohlas a lidé se opět zamýšlí nad svojí pozicí zde na této planetě v dnešní době. Seznamují se s rafinovaností druhé strany, jak pomocí svých loutek připravujé svůj ďábelský plán k ovládání všech lidí na planetě Zemi na 99,99%. Ano, i ve vaší zemi státní firma České radiokomunikace dobudovala větší část rozsáhlé světlovodné sítě s kapacitou přenosu 10 GB, kudy má jít v počáteční fázi většina informací k ovládání lidí. EU však připravuje rozsáhlý satelitní systém s ještě větší kapacitou zpracovaných dat, avšak odolný některým očistným procesům planety Země (zemětřesení, záplavy atd.). Ano, toto vše lidé platí ze svých mnohonásobných daní (50%) a čelní představitelé vašeho státu o tomto takto rozhodují. Ano, vše je ve volbě každého jednotlivce, jak se rozhodne a co bude dělat v nadcházejících dnech, měsících a letech.

 

My, Vesmírní Přátelé jsme vás s láskou v srdci již mnohokrát upozornili na Síly temna, které vás ve velkém ovládají. Jedině LÁSKOU a VYCIŤOVÁNÍM se můžete vysvobodit pryč z pasti negativního stavu DOMŮ, do PRAVÉHO STVOŘENÍ.

 

Toto sdělení ti, milý Ivo, s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

„A nyní se, milý Ivo, připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, to, co nyní u vás probíhá, má velmi dramatický průběh z hlediska utajení a kamufláže, jakou provádí druhá (temná) strana.

 

Ano, skutečně na lidi připravují čipový totalitní systém, který jim má zabezpečit jejich ovládání na 99,99 % a pomocí takto ovládaných loutek pak vypěstovat novou rasu lidí s vyššími schopnostmi - tak, aby měli zabezpečenu svou stávající pozici, ze které plánují dobýt Stvořitele Prvotního všeho a všech. Ale to se jim nepodaří, neboť Stvořitel je JEDINÝM A VŠEMOCNÝM TVŮRCEM veškerého Stvoření, jsa Absolutní ve své Absolutnosti veškerého jsoucna a bytí. Vše toto  tak současně probíhá také jen s Jeho svolením.

 

Ano, vydrž milý Ivo v této cestě světelné, já ti posílám společně s bratry a sestrami proudy lásky z lodí našich vesmírných. S láskou v srdci ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám, drazí Přátelé, i Tobě, Stvořiteli Prvotní všeho a všech. S láskou Ivo.

Časopis CHIP 12/2002:

 

„České radiokomunikace dokončily síť optických kabelů propojujících severní oblasti České republiky. Téměř 600 kilometrová trať je napojena na stávající část páteřní sítě ČR (Praha – Brno) a v Ostravě, Hradci Králové a v Ústí na Labem. Umožňuje přenášet digitální signály rychlostí až 10 Gb/s ; technologickým řešením je SDH společnosti Lucent Technologies. Prvním zákazníkem se stal TransGasNet.“

 

Lucent Technologies figuruje jako jeden z hlavních aktérů v PROJEKTU L.U.C.I.D.! - pozn. zpracovatele (I. A. Bendy, www.vesmirni-lide.cz).

 

O projektu LUCID nabízíme bližší informace v záložce "Za oponou" a také ve Světelném čteníčku - OVLÁDACÍ PROGRAMY SIL TEMNA - pozn. webu.

 

Buďte bdělí, přátelé,

závěrečný večírek SIL TEMNA JE SOUČASNOSTÍ a blíží se ke svému absolutnímu vyvrcholení.

 

Nedovolte, aby Váš zítřejší den byl stejně zoufalý a lhostejný, jako ten dnešní.

INFORMUJTE OSTATNÍ, PŘEDÁVEJTE DÁLE SVĚTELNÉ INFORMACE!

 

1002. Jak pracují ve Vesmíru s časem

Přijala Helena K., 28.3.2000, 22:15-22:27 hodin, místo: Česká Lípa

                                                                               

„Hlásím se ti já, Hljara z Plejád, můžeš hovořit Helenko.“

 

Milá Hljarko, jsem ráda, že se můžeme spolu bavit. Chci se tě zeptat, jestli máte ve Vesmíru hodiny, nebo podle čeho poznáváte čas, například když se chcete s někým sejít v určitou dobu, jak to u vás funguje?

 

„Milá Helenko, čas jako vy na planetě Zemi nemáme (měření času – pozn. zpracovatele), ŘÍDÍME SE MYŠLENKOU. HODINY NEMÁME, ale přesto chodíme všude přesně. Když se chceme s někým sejít, tak se nemusíme domlouvat, vyšleme myšlenku, myšlenkový impuls, my si nic dopředu NEPLÁNUJEME, ŽIJEME V ČASE TEĎ, už jsi o tom četla v knize „Hovory s Bohem“. Píše se o tom i v dalších doporučených knihách. Je to výhoda oproti vám v tom, že nemůžeme nikde a nikdy přijít pozdě, nebo se honit a spěchat, aby nám neujel autobus.“

 

Děkuji ti Hljarko za vysvětlení, teď si to umím lépe představit. Já se s tebou už loučím, jsem dneska příjemně unavená z toho, co jsme dělali pro lidi, s láskou se loučím, sestra Helena z planety Země.

 

„Já se také loučím s láskou a děkuji za práci pro lidi, mám tě moc ráda, za to, jak takto pracuješ a s radostí roznášíš letáky do schránky, i pro nás to je zábavné. Ahoj Helenko naše milá, všichni tě zdravíme a posíláme lásku a přejeme dobrou noc, sestra Hljara z Plejád.“

 

1010. Zajímavé odpovědi na otázky

Přijala Helena K., 7.4.2000, 8:45-10:30 hodin, místo: Česká Lípa

                                                                                 

Otázky klade Ivo a Helenka.

 

(1)

Milý Firkone, jak pomáháte zacelovat ozónovou díru na severní polokouli?

 

„Helenko, pomáháme, ale už není čas takto stále postupovat. Lidé vaší krásné planety Země námi milované stále ničí více a více ozon. My to děláme jen proto, aby jste mohli plnit své úkoly a poslání, ale donekonečna to dělat nemůžeme. Je to pro nás vydávání hodně energie a světla. Zacelujeme ozónovou díru na severní polokouli, tam je to nejhorší. Ozon celkově je poškozovaný stále tím, co lidé vyrábějí, různé spreje a výrobky, které ničí ozon. Je to stále všechno v pohybu. Naším úkolem je vám pomáhat ve všem, co se tady děje, jinak by už dávno vaše planeta Země byla zničena. My tyto úkoly plníme z radosti, neboť jsme se rozhodli ze svobodné vůle vám s láskou pomáhat. Někdy to je pro nás moc nebezpečné, ale poučné, prožíváme s vámi tvorbu našeho Stvořitele námi všemi tolik milovaného.“

 

(2)

Miluška D. napsala Ivovi, aby zrušil peníze a dával knihy „Rozhovory“ zdarma lidem. Bylo by to pro lidi planety Země správné řešení? Co by to pro ně znamenalo?

 

„Helenko, vy jste se s Ivem správně rozhodli a máte bohatou zkušenost, že bez peněz v této době nelze vůbec nic udělat. Lidé na planetě Zemi si nedovedou představit život bez peněz, a pro mnohé by to znamenalo i smrt, ano, tak to skutečně je. Tak, jako vy vidíte v duchovním světle smysl a všechno, tak oni zase v penězích a majetku. Proto Stvořitel zatím peníze nezruší, ale nechá lidi, aby si k tomu přišli sami. To znamená, že jednoho dne nebude nic, ani peníze, ani hmotný majetek, jinak to udělat nejde. To je také důvod, proč přijde očista Země a katastrofa. Stvořitel by mohl učinit mnoho jiných postupů k záchraně na vaší planetě Zemi, ale lidé si to potřebují PROŽÍT NA VLASTNÍ KŮŽI, aby jim to přineslo užitek, a rozhodli se ze své svobodné vůle, že to už nikdy činit nechtějí a nebudou. Všechno zlé je k něčemu dobré, to už Helenko víš, ty to často používáš, a je to přesná definice. Všechno dopadne, jak má, je to tvorba Stvořitele - vaše - a to zase často říká Ivo, a tak to víte přesně, jak to tady funguje. Milušce D. Posílejte lásku. Jsou to také vaše testy (zkoušky).“

 

....

 

(4)

Včera jsem byla v práci v šicí dílně, neměla jsem z toho dobrý pocit a zjistila jsem, že tam pracovat nemohu a nechci, je to, Firkone, správné rozhodnutí?

 

„Milá Helenko, je to perfektní rozhodnutí, protože jsi zjistila, kde patříš. Nám se tam také nelíbilo, byl to pro nás také velký zážitek. Představ si, kolik rámusu nám lidé posílají do Vesmíru a kosmu, my se s tím pak vypořádáváme. Dobře, že jsi si tuto zkušenost vyzkoušela na vlastní kůži, aspoň se už nebudeš vracet a také jsi lépe pochopila lidi, jak na tom jsou, když pracují v takové dílně nebo dokonce v továrnách.

 

Lidé si ani neuvědomují, že to je v jejich prospěch, vždyť tam ztratili zdraví. Oni vidí jen peníze, a z čeho budou žít. Místo aby se nad situací zamysleli a našli jiná řešení, která existují a jsou, ale to by museli pro to mnohem více udělat a obětovat něco ze sebe. Pro ně je pohodlnější chodit do továrny a nestarat se o jiné věci, ale proto tady lidé nejsou. Mají tady různá poslání a duchovní růst. Položte si otázku, jak používá váš stát peníze, k jakému prospěchu? Co pro to dělají lidé, aby sjednali nápravu toho, co se jim nelíbí, každý jednotlivec, protože se to vztahuje na každého jednotlivce, takže se nemůže nikdo z toho vymlouvat, že nemá moc to změnit. Každý jednotlivý člověk, jednotlivý člověk pro tuto situaci, jaká je nyní ve vašem státě, může udělat všechno, co je v jeho silách. Když si člověk řekne už předem, že nemůže nic změnit ani pro to udělat, tak vám říkám, že také nic neudělá. Vy to už víte, jak to je. Mnoho lidí je nespokojeno, hovoří o tom, ale stále jen hovoří a jsou to jen slova, ale skutky jsou ty tam. Ještě jednou to zdůrazním:

Každý jednotlivý člověk má moc změnit situaci ve vašem státě. Každý.

Jste BOŽÍ DĚTI a máte Stvořitele ve svých SRDCÍCH.

 

VYTVOŘTE KRÁSNÝ, LÁSKYPLNÝ STÁT A BUDETE VŠICHNI ŠŤASTNI.

 

Nebo si myslíte, že jste vytvořili to, po čem skutečně toužíte? Vytvořte si sami, co chcete a po čem toužíte, nečekejte, že to za vás udělá někdo jiný, to se nikdy nedočkáte, začněte každý sám u sebe. Proto jste tady, aby jste tvořili, co sami chcete ze své svobodné vůle.

 

NENECHTE SE NIKÝM OVLÁDAT.

 

Děkuji ti, milý Firkone, za užitečné povídání, mám z toho velkou radost, posílám tobě i ostatním Vesmírným přátelům proudy lásky, sestra Helena a bratr Ivo z planety Země.

 

„Já také děkuji Helenko tobě a Ivovi, jsem rád, že jsem mohl vzkázat lidem planety Země tato slova od nás, vesmírných přátel, kteří vás všechny lidi planety Země milují a mají rádi, posíláme vám všem proudy lásky, za všechny bratr Firkon z Vesmírné flotily z Plejád.“

Hledáte nový svět... Přestaňte jej hledat. Začněte jej TVOŘIT.

(Váš STVOŘITEL - Bůh)

 

 

1011. O pohybu a točících se dětech

Výtah z knihy „Kryon“ II. díl., místo: USA

 

Pohyb“.

 

Další činnost, která je důležitá pro vaše porozumění, je pohyb.

 

Když se zvířata (pozemská) narodí, mají instinkt a intuici. Vědí o svých předcích. Novorozeňata vědí, kde se skrýt. Vědí, kde je potrava, všichni bez zdánlivého učení a vzpomínek. (Některá z těchto zvířat mají charakteristické rysy nebo znaky magnetické navigace a přímé spolupráce magnetické části biologické s magnetickým polem Země na molekulární úrovni).

 

Drazí, věnujte prosím pozornost tomuto: Pozorujte děti!

       

Duch vám přeje pozorování vašich vlastních dětí. Když se narodí, mají určitou intuici, kterou si přinesly z dřívější duchovní zkušenosti. Kultura kolem nich ještě není rozvinuta do takové úrovně, aby jim ukázala něco jiného. Jedna z prvních věcí, které si děti přejí dělat, když už jsou schopné pohybu, je točení se dokola. Není to náhoda. Pozorujte je.

Proč to dělají? ...... protože intuitivně vědí, že jim to slouží k vyvážení polarizace jejich orgánů. Když jsou už schopné pohybu, vstát a běžet, co dělají? Roztáhnou ruce a točí se dokola! (Sledujte kterým směrem).

 

Pokud se točíte doleva a jste na severní polokouli Země (nad rovníkem), je to jemné vyrovnávání vaší polarizace. Udržujete si tím zdraví a vyrovnanost.

Pokud se točíte doprava a jste nad rovníkem, je v tomto procesu použito více energie, což slouží k léčení.

 

Pro ty, kteří žijí nebo se pohybují pod rovníkem (na jižní polokouli Země), je to opačné.

Funkčnost tohoto je z důvodu polarity Země, kdy na severní polokouli je plusová a na jižní polokouli mínusová.“

 

Předávala vesmírná bytost Sil světla Krajon.

 

Pozn. zpracovatele: Kniha není přeložena do českého jazyka a má v anglické verzi vysokou pravdivost (cca 100 %) a aktuálnost na dnešní dobu.

 

1014. Sdělení (242)

Přijal Ivo A. Benda, 12.4.2000, 21:35-21:48 hodin, místo: Česká Lípa

                                                                                

 

„Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, ptáš se, zda mají zvířata sny. Ano, mají, jsou to sny jednoduché a jsou tam také některé prožitky z astrální sféry. Tyto jim slouží ke kontrole vlastních prožitků, je to jakási protiváha tohoto pozemského života.

 

Ano, dále se ptáš, milý Ivo, zda pan Havel dostal tvůj dopis. Zatím ne, ale už se chystají mu ho dát, a tak uvidíme, jak vše proběhne.

 

Ano, dále se ptáš, jaká je nyní situace zde na Zemi i ve Vesmíru. Na Zemi prakticky končí rozřazování lidí do vibračních prostorů a ve Vesmíru se tisíce lodí stále připravují na evakuaci všeho, co by bylo možno evakuovat, pokud k tomuto dá náš milovaný Stvořitel pokyn. Země je stále více sužována pozemskými lidmi, a tak se vše ubírá k očistným procesům. Ano, ty výzvy, kterou jsi psal ráno, byla od nás, a je dobře, že se dostane mezi lidi ve všech formách. Je to velmi závažná situace, lidé by si měli uvědomit, co činí a jak se změnit. Proto se takto dále můžeš snažit, milý Ivo, a uvidíš, co z toho všeho bude. Jsem rád, že se stále mnozí lidé snaží na sobě pracovat, a že mají touhu být lepšími. Naše pomoc v těchto těžších obdobích bude předána těm lidem, kteří ji přijmou, a kteří budou schopni rozlišovat srdcem a citem Síly světla a Síly temna.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já ti posílám proudy lásky, milý Ivo, a uvidíš, co způsobí tento dopis, který jsi napsal vašemu prezidentovi. Vše takto probíhá podle plánu Stvořitele našeho milovaného a takto i tento krok.

 

Tvá myšlenka o tom, že by měli novináři být tak láskyplní, že by byli schopni kontaktu s námi, je zajímavá, touto podmínkou by se změnily všechny noviny, časopisy a média vůbec. Tím by lidé nedostávali pouze negativní zprávy z 80%, ale začaly by pozitivně působit jejich informace na všechny lidi zemí českých. Pokud by jste toto prosadili, udělali by jste velký krok kupředu směrem ke Kosmické konfederaci planet. A dále, milý Ivo, zde v lodích máme velkou touhu se s tebou setkat osobně, a to brzy, neboť tento čas je k tomuto zralý. Ano, máš radost z tohoto všeho, a tak budeš ještě dále více se radovat z této vaší společné práce pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

1026. Odběry vzorků půdy u České Lípy (246)

Přijal Ivo A. Benda, 20.4.2000, 6:24-6:41 hodin, místo: Česká Lípa

                                                                             

            „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ptáš se na to pole, na kterém jste včera viděli ty rozbrázděné prohlubně. Ano, správně jste poznali, jsou to místa, na kterých byly před týdnem lodě Ptaahovy flotily a odebraly tam několik metráků půdy do hloubky 1,5 metru a pak toto bylo mírně zasypáno. Tyto odběry se provádí pravidelně na mnoha místech planety Země a jsou analyzovány hlavně na znečištění chemické (včetně radioaktivity z pozemských činností – atomové zkoušky a atomové elektrárny). Vaše půda je již hodně zamořena vším možným a takto se sleduje, jak toto zamoření pokračuje. Ten hluk, který jste minulou středu 12.4.2000 slyšeli, to byl hluk z těchto automatů, které prováděly odběr. Stroje jsou bez posádky a jsou diskovitého tvaru o průměru 4 až 6 metrů. Mají uvnitř schránky na cca 2 m3 vzorků půdy. Správně jste si včera všimli, že v rozryté půdě nejsou stopy lidských bot anebo otisky nářadí lidí, jsou tam otisky polokruhovité, které jsou zbytky po očištění kypřících nástrojů automatu. Odběr trval celkem 3 hodiny, proběhl v noci ze středy na čtvrtek 12.-13.4.2000.

 

Takže toto jsem ti chtěl sdělit, milý Ivo, na tvoji otázku a to je k tomuto vše. Jsem rád, že jste toto objevili, a že se také lidé dozví tyto skutečnosti.

 

S láskou ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, milý Ivo, správně jste poznali místa odběru vzorků půdy z planety Země, kde jsou takové podmínky, které vypovídají o stavu zamoření a znečištění radioaktivními a chemickými látkami, a také hrubými vibracemi. Toto místo je jen 300 m od nejbližších vašich obytných domů a tyto jsou také zdrojem hrubých vibrací, které zamořují půdu v okolí. Nyní je stav kritický a těsně před očistnými procesy, neboť toto je tak znečištěno, že planeta Země již nemůže takto dál pokračovat. Jsem moc rád, že se i toto dozví lidé a budou si moci doplnit obrázek o tomto svém počínání.

 

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé za toto vysvětlení pro lidi. Fotografická dokumentace včetně schématu je na internetu www.universe-people.cz (barevné obrázky 180-208).  S láskou Ivo.

 

 

1027. Velký pátek          

Přijal Ivo A. Benda, 21.4.2000, 20:25-20:58 hodin, místo: Česká Lípa

                                                                               

            „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, máš otázku na dnešní Velký pátek. Je to tak, jak cítíš, ukřižování Ježíše Krista je ovládací program Sil temna zavedený a udržovaný církví. Výsledkem je, že za celý rok církev neřekne nic jiného, než o ukřižování a utrpení. O tom, co Ježíš Kristus kázal, neřekne nic, sám jsi to slyšel (právě hovořil kardinál Vlk v rozhlase jen o tomto – pozn. zpracovatele). Máš další důkaz působení Sil temna na davy lidí a hlavně platí, že lidé, kteří toto poslouchají a zaměřují se na tato lživá slova, zavádí si další negativní hrubovibrační energie do svých těl. Ty jsi nikdy k tomuto neměl důvěru a cítil jsi, že je to nesmysl, a že to bylo poněkud jinak. Proto jsi dnes také nedržel půst, nejsi ovládaná loutka. Ty cítíš, že Temnotě již mnoho času nezbývá, a tak dále stupňuje křečovité ovládání těch lidí, kteří se nechají takto ovládat.

 

Ti lidé, kteří vyzařují lásku, jsou neovladatelní, a mají svoji kvalitu života. Proto takto žijete v lásce i vy oba s Helenkou, neboť tak máte další krásné možnosti si vzájemně obohacovat život. Ano, nyní jsou zde lidé, kteří se rozhodli pro lásku a dobro, v klidu a pohodě a stále více cítí vysoké vibrace ve svých tělech. Za jejich nezištnou lásku jsou sami milováni, mají se rádi, a tak se neustále snaží žít opravdovým, láskyplným životem. Toto je tak důležité, že se dále mají možnost takto snažit a směrovat se do vyšších světů Stvořitele našeho milovaného. Neboť tam stále více lásky jest, tam mnoho Světla září a blíže u Stvořitele našeho milovaného tyto duše se nachází.

 

Toto jsem ti chtěl sdělit já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano, milý Ivo, dnešní den je lidstvo opět klamáno o ukřižování, ale i toto je zkouška Stvořitele našeho milovaného, jak lidé obstojí, zda se budou řídit srdcem nebo rozumem, anebo tím, co slyší z většiny médií. Lidé jsou již z těchto ovládacích programů otupělí a mají je často tak zabudované do svých těl, že si prostě neumí představit něco jiného. Proto tedy ti lidé, kteří se řídili srdcem, mají jiný názor na tuto „událost“ a jsou přesvědčeni o pozitivnějších věcech, o jiné pravdě. Ježíš Kristus vám dával informace o lásce v životě lidském, o dodržování zákonů Božích, a to je rozhodující. Neboť tímto způsobem lze postoupit do vyšších světů, podobných, jako je také svět na planetě Erra, odkud pocházím. Lidé se tedy opět dělí tak, jak už bylo řečeno, na ty, kteří se nechávají ovládat (a nepostoupí výše) a na ty, kteří jsou neovladatelní (a mohou tak postoupit do vyšších světů). Máš tedy takto možnost poznat, jak se lidé chovají a jednají v tomto Tmou ovládaném prostředí. Chtěli bychom, aby co nejvíce lidí procítilo pravdu a poznalo, jak se správně chovat a jednat v souladu s Kosmickými zákony Stvořitele našeho milovaného.

 

Za všechny členy mé flotily ti toto posílám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, nyní tedy máš tento den jako test, jak se lidé zachovají a co si představí pod pojmem Ježíš Kristus. Zda utrpení a mučení, anebo šíření Světla a Pravdy o lásce mezi lidmi, správném způsobu života v souladu s Božími zákony, neboť jen respektováním PRAVDY se mohou tyto duše inkarnované v lidských tělech vysvobodit a posunout výše, do vyšších světů, zpět ke Stvořiteli našemu milovanému.

Dále ti chci, milý Ivo, sdělit, že nyní se již lidstvo z velké části dělí do skupin dalšího směru inkarnací, tak, jak máš uvedeno v tabulce Dělení duší (sdělení 927. – pozn. zpracovatele, kniha "Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru" - pozn. webu). Ano, toto je takto dáno tvorbou našeho Stvořitele milovaného, a tedy všechny příležitosti k posunu poznání se všem lidem na planetě Zemi stále nabízejí, a to tak, že nikdo nebude moci říci, že nevěděl. Každé duši dávám příležitost k postupu a poznání Vesmírných zákonů Stvořitele našeho milovaného, a toto je takto rozhodující, jak se bytost lidská rozhodne, a jak naloží s těmito informacemi světelnými. Toto tedy jsem ti chtěl dnes sdělit, milý Ivo, a toto je zatím vše.

 

Lásku posílám všem lidem a přeji jim, aby

CO NEJVÍCE ROZVINULI LÁSKU VE SVÝCH SRDCÍCH.

Toto jsem s láskou předal já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

Děkuji vám, drazí přátelé, za tato sdělení pro všechny lidi planety Země. Posílám vám proudy lásky, Ivo.

 

 

1028. Velký pátek a láska

Přijala Helena K., 21.4.2000, 22:00-23:05 hodin, místo: Česká Lípa

                                                                              

„Milá Helenko, jsem tu já, Sol-tec, velitel pomenší flotily z planety Ajacit.“

 

Milý Sol-tecu, je Velký pátek významný i pro nás kontaktéry?

 

„Ano Helenko, je významný i pro vás kontaktéry. Tím, že tento den existuje, jste se dozvěděli pravdu, protože jste ji díky tomuto Velkému pátku hledali a nalezli, a to je VELKÝ VÝZNAMNÝ DEN. Přece se u vás říká, všechno „špatné je pro něco dobré“, a to je svatá pravda. Záleží na každém jednotlivci, co si z toho vybere pro sebe. Jestliže někdo hledá upřímně a s láskou pravdu, tak ji vždycky najde, i když to někdy trvá delší dobu (to proto, že jste, lidé, málo trpěliví a všechno byste chtěli hned). Viděla jsi dneska v ČT1 pohádku JABLOŇOVÁ PANNA. Byla to pěkná pohádka a tam to bylo znázorněno, jak to skutečně funguje i v této době, kdo má v srdci pravou, čistou lásku, tak přemůže zlo a zvítězí. To platí v každé době stále, jen pravá, čistá láska zvítězí, síly zla ustoupí lásce. Milí lidé, naši bratři a sestry planety Země, hledejte ve svých srdcích pravou čistou lásku, hlídejte si ji, je to vaše moc nad zlem. Mnozí z vás jste ji už poznali a víte, jak je mocná, a pak jste o ni přestali pečovat, a znovu jste ji ztratili. Láska je ve vašich srdcích, je křehká a jemná, citlivá, pěstujte ji ve svých srdcích a pečujte o ni. Láska je to, co celý život hledáte. Tuto pravou čistou lásku vám dal váš bratr Ježíš Kristus. Přinesl vám na planetu Zemi tento vzácný dar pro každého. Ježíš Kristus je láska.

 

Přepsáno z knihy Mormon na pokyn Sol-teca: Moroni 7.kp. 45-47 verš:

 

„A pravá láska je shovívavá, dobrotivá, bez závisti, není nadutá, nevyhledává své, nerozčiluje se, nezná zlých myšlenek, netěší se ze zlomyslnosti, nýbrž z pravdy, snáší všechny věci, věří vše, všeho se naděje a všechno vytrpí.

 

Nemáte-li tedy pravé lásky, milovaní bratři a sestry moji, pak nejste ničím, neboť LÁSKA NIKDY NEPŘESTÁVÁ. Proto lpěte pevně na pravé lásce, která je největší z věcí, neboť všechny věci pominou, avšak pravá láska jest čistou láskou Kristovou a trvá věčně.“

 

Milý Sol-tecu, děkuji za krásné poselství pro lidi planety Země. Posílám ti proudy lásky a ještě jednou moc děkuji, líbí se mi to, sestra Helena z planety Země.

 

„Milá Helenko, i já děkuji za toto spojení a posílám lásku a přeji dobrou noc a sladké sny. Bratr Sol-tec, velitel pomenší flotily z planety Ajacit.“

 

1029. Další místo odběru půdy a zprávy o ničení planety Země lidmi

Přijal Ivo A. Benda, 24.4.2000, 7:00-7:39 hodin, místo: Česká Lípa

 

            „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil. Mám pro tebe další zprávy. Ptáš se na tuto vysokou teplotu, která vás postihla na jaře. Je to anomálie počasí způsobená opět negativními myšlenkami lidí, stejně jako jiné anomálie, mohou člověku dát zpětnou vazbu, že něco není v pořádku. Část lidí tomu rozumí, větší část zatím ne. Proto je tak důležité stále informovat lidi.

 

Dále ti chci sdělit, že pan Havel již zjistil, že tento dopis (dopis, který psal a poslal pan Benda prezidentu V. Havlovi a který je spolu s dalšími dopisy zaslanými dalším politikům i umělcům dalšími světelnými lidmi součástí sdělení těchto "Rozhovorů" - pozn. webu) je již na internetu a tak stále více cítí, že něco dělá špatně. Ano, v politice je mnohem více ovládacích programů Sil temna nežli svobodného jednání a rozhodování. Chybí tam láska a cit. Politikové s tímto zatím nepracovali, a to je hlavní prostor ke zlepšení stavu. Ale jejich vlastní duchovní stav je odrazem jejich svobodné vůle, chování a jednání. S tím souvisí jistěže i neschopnost navázání jakéhokoliv kontaktu s námi, Vesmírnými lidmi. Proto, milý Ivo, se dále můžeš takto snažit a pomoci těmto lidem v jejich duchovním růstu. Mají na toto mnozí předpoklady, jen je využít.

 

Dále ti chci sdělit, milý Ivo, že to druhé místo odběrů půdy u Božíkova a Bohatic mezi Zákupy a Mimoní u železniční trati je dalším z mnoha takovýchto míst, které jsi objevil a včera zmapoval. Je třeba, aby si lidé planety Země uvědomili závažnost a odpovědnost ve svém počínání při ničení planety Země, že toto jim zůstává jako karma k řešení do příštích životů, a vše budou v budoucnu napravovat, každý tolik, kolik poničil svým nevědomým chováním. Jedná se o všechny tři druhy poškození půdy – tj. chemické znečištění, radioaktivní znečištění a hrubé vibrace – negativními myšlenkami. Proto se tedy můžeš dále takto snažit, milý Ivo, a šířit informace i o tomto, aby lidé pochopili tento zákon – ZÁKON KARMY – ZÁKON SETBY A SKLIZNĚ, který zde v tomto hmotném Vesmíru takto působí. I volbou politiků, kteří zde takto vše vedou, se lidé podílí na tomto ničení planety Země. Každým druhem negativních myšlenek a jednání se pozemský člověk podílí na tomto. Proto tedy je nutná blížící se očista planety Země, která toto dále již nemůže snášet, aby mohla opět zazářit v radosti a štěstí v novém očištěném šatu, neboť všechno má svůj čas a každá (negativní, nepravá) událost jednou skončí.

 

Toto jsem ti s láskou předal já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě zdravím milý Ivo a posílám lásku. Ano, včera jsme tě pozorovali při té dokumentaci míst v terénu mezi Zákupy a Mimoní. Jsou to další místa, kterých je na planetě Zemi tisíce, ze kterých takto odebíráme vzorky půdy k analýze a zjišťujeme přírůstky znečištění hrubými vibracemi, chemií a radioaktivitou od posledního termínu odběru. Tyto odběry a analýzy máme na práci také neustále, neboť stále se zvyšuje znečištění a zamoření vaší planety Země, a tak zdárně spějete k očistným procesům všeho druhu – záplavy, vichřice, zemětřesení, nemoci, lokální války. Při tomto jsou vibračně očištěna území (proudící voda má mnoho očišťovacích funkcí – energií, o kterých vaše věda nemá ani potuchy), a také jsou ukončeny inkarnace (životy) některých hrubovibračních lidí, kteří sami vyzařují hrubé vibrace, ale také svými činy způsobují řetězy negativních akcí, které mají za následek ničení planety Země (velké materiální požadavky, volba politiků, kteří sami rozhodují o ničení planety Země, sami jako vojáci vstupují do armád zabíjet lidi, a vůbec veškeré negativní činnosti, jež jsou v rozporu s Kosmickými zákony). Lidé by si měli již konečně uvědomit své chybné počínání, kterým si připravují zkázu, utrpení a vybírají si svobodně stovky a tisíce ne zrovna příjemných životů (viz 927. Dělení duší).

 

Toto my, Vesmírní lidé, známe velmi dobře, a proto vás takto varujeme, neboť každý jednotlivec si vybírá přesně ty budoucí prožitky, které korespondují s dosavadním způsobem jeho života (nikoliv života jeho bližních). ZÁKON SETBY A SKLIZNĚ je nepřenositelný, tedy důsledky počínání si každý jednotlivec prožívá v dalších SVÝCH ŽIVOTECH, neprožívá si důsledky chování a jednání druhých lidí. Energie se totiž zapisuje do těl původce energií, a dále do kauzálního počítače – hvězdy, ve vašem případě je to vaše Slunce. Každý člověk má svůj postup a svoji bilanci energií (protikladných a souhlasných činů) zapsánu v sobě a ve Slunci. Toto je takto důležité a odpovídá to i důležité okolnosti, že totiž každý dospělý člověk odpovídá sám za sebe, neodpovídá za chování a jednání jiných dospělých lidí.

 

Toto jsem ti milý Ivo s láskou předal já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí a milí přátelé za tyto důležité informace, já rád je předám lidem planety Země. S láskou Ivo.

 

1035. Rozhovor s Asket

Přijala Helena K., 29.4.2000, 23:00-23:50 hodin, místo: Česká Lípa

                                                                                

Otázky kladou Helenka a Ivo.

 

„Ahoj Helenko, tady je Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit.“

 

(1)

Prosím tě Asket, všimnul si někdo kromě nás těch odebraných vzorků půdy?

 

„Milá Helenko, zatím si toho kromě vás nikdo nevšiml. Lidé tomu nevěnují pozornost. Myslí si mnozí, že to udělali zemědělci, že tam něco zkouší, část lidí si toho vůbec nevšimla. Víš, jak jsou lidé zamyšlení sami do sebe, mají hodně zbytečných (pro ně důležitých) starostí.“

 

(2)

K čemu vám slouží výsledky analýz?

 

„Výsledky analýz nám slouží k tomu, abychom zjistili, jak je vaše planeta Země znečištěna a v čem bychom jí mohli pomoci podle našich možností. Zjišťujeme podle výsledku, jak dlouho to planeta Země vydrží, než začne očista. Očista a evakuace je ta poslední možnost, jinak budeme dělat a zkoušet možnosti, které připadají do úvahy. Máme několik variant možností, a tak děláme, co Stvořitel dovolí. Budeme takto pracovat do posledních chvil. Vaše planeta je ovšem na tom špatně, snažíme se udělat to, co je teď pro planetu nejlepší.

 

(3)

Vadí vám také tito noční hluční lidé (opilci), kteří zde na sídlišti právě ruší?

 

„Ano Helenko, vadí nám také lidé, kteří takto chodí po nocích a ruší vás i nás v našich záchranných akcích, a my s nimi máme větší práci. Velmi nám tímto chováním znesnadňují pomoc vaší planetě Zemi. Tito hluční lidé také narušují přírodu a v ní zvířata. Zvířata všeobecně jsou citlivá na tento rámus, který někteří lidé dělají.“

 

(4)

Jsou ještě jiná místa v okrese Česká Lípa?

 

„Ano, v celém okrese Česká Lípa jsme tyto vzorky nabrali a ještě budeme pokračovat, protože to je důležité, abychom takto pracovali pro vaši planetu Zemi. Připravujeme tím i planetu Zemi na očistu, která podle výsledků analýz bude skutečně nutná, i když je až na posledním místě v řešení momentální situace.“

.....

 

Máme vás rádi, s láskou se loučí za všechny vesmírné přátele, kteří se s vámi setkají, když o to budete mít zájem, Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit.“

Děkuji vám všem, milí vesmírní přátelé, a posílám vám proudy lásky, sestra Helena z planety Země.

 

1038. Sdělení

Přijal Jaroslav S., 28.4.2000, 9:30-9:46 hodin, místo: Kroměřížsko

                                                                            

Stvořiteli mnou milovaný, prosím o spojení s přáteli z Vesmíru.

 

„Ano Jarku, hlásím se ti já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, ptáš se, jak jsi se včera spojil. Bylo to dobré, je na čase trochu více si důvěřovat a stále vysílat lásku lidem a planetě Zemi. K tomu, na to, co se ptal Standa, můžeš pro něj přijmout sdělení, jehož začátek jsi přijal již v kuchyni.

 

            Milý Stando,

 

je krásné sledovat tě, jak odvádíš práci pro Stvořitele našeho námi a vámi tolik milovaného. Je to obrovské množství světla, které se šíří po zemích českých. Mnoha lidem již otevřelo oči, a proto, chceš-li, klidně bez váhání se můžeš pustit do komunikace s námi. Máš pro to všechny předpoklady. K přeletům našich lodí ti povím jen, že jsi jich viděl hodně. Dosti bratří a sester se sletělo k této překrásné planetě Zemi a provedlo několik zajímavých přeletů. To ovšem nebyl jediný účel jejich příletu. Mají zde pochopitelně poslání. Tyto přelety jsou ti také odměnou za tuto práci a impulsem k zamyšlení, neboť komunikovat s námi není až zas tak obtížné a mnoho lidí toto již poznalo a těší se ze vzájemných úspěchů a radosti z této činnosti a práce. Každý přispívá jistým dílem, které se postupně skládají do překrásné mozaiky dějů, neboť prokázali odolnost vůči nástrahám a ovládacím programům Sil temna. Ano, je to tak, schyluje se k událostem, o kterých jsme již psali a je také pravdou to, že nezareaguje-li váš prezident, tak už nikdo. Nebude totiž už na co čekat. Padesát let již uplynulo a myslíme, že toho již bylo dost. Není možné stále na něco čekat, jak se u vás humorně říká. Je však nutné být stále pevný a věřit si. Každým dnem vám posíláme lásku, která ve vašich tělech rozproudí krásné energie, které tak rádi cítíme. Ano, i my máme toto rádi.

 

Ano Jarku, to, jak teď cítíš na pravé straně tváře a nyní na noze, tak to jsem já, Aštar, přišel jsem tě navštívit a nyní si předáváme energie. Ty jsou velmi důležité pro váš vývoj, dodávají sílu a léčí. Ano, proto také nejste nemocní, neboť se snažíte vyvarovávat hrubovibračním zdrojům. To je přesně to, co ti už říkal náš bratr Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. A nyní předávám slovo Ptaahovi.“

 

„Ahoj Jarku, jsem rád, že máš touhu se se mnou spojit. Daří se nám dobře a toužebně očekáváme váš přechod do páté dimenze. Do dimenze a světů, kde je více lásky, světla, porozumění. Už vás vidím, jak se krásně proháníte hustým lesem, kde do korun stromů prosvítá Slunce Amon. Takže není to tak, jak vám Temno motá hlavu s těmi řeckými bohy. Bůh Slunce, vody, ohně apod. Tím, že použili pravé jméno vaší hvězdy, nádherné bytosti, tak tím vytvořili důmyslný program, který jsi prohlédl. Jen tak dál, vydržte a sviťte. Buďte s láskou ....

 

Ano, Jarku, věřit si je důležité, ten přelet můžeme provést, když chvíli počkáš a budeš trpělivý, tak uvidíš, máme pro tebe malé překvapení.“

 

Děkuji vám i tobě Stvořiteli za toto sdělení.

 

 

1039. Sdělení od matky Země

Přijal Petr S., 12.4.2000, 18:03-18:05 hodin, místo: Mělnicko

                                                                           

„Synu, tady tvá matka Země tě zdraví, pozoruji tě, co děláš, miluji vás, a prosím vás, neválčete, nehádejte se, ale milujte se a mír uzavřete, jedině tak budete šťastní, to vám, milí lidé, říkám já, vaše matka Země.“

 

1043. Rozhovor s Hljarou o spartakiádách

Přijala Helena K., 5.5.2000, 9:10-9:24 hodin, místo: Česká Lípa

                                                                          

Otázky klade Ivo.

 

„Milá Helenko, tady je Firkon z Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Líbily se vám spartakiády na Strahovském stadionu?

 

„Helenko, moc se nám líbily, byl to pro nás krásný zážitek a všichni vesmírní přátelé jsme to sledovali. To jste se ještě uměli a dokázali mezi sebou domluvit a dohodnout se v jednotě. Dokázali jste společně vytvořit (i s bratry a sestrami ze Slovenska) pro všechny lidi na planetě Zemi i pro nás, vesmírné přátele, nádherný zážitek a radost v našich i vašich srdcích. Na spartakiády se všichni lidé i my těšili a rádi na to vzpomínají. V té době měli lidé k sobě blíž, a teď, když se ohlédnete zpět a do současnosti, tak zjistíte, jak jste si čím dál více cizí, a jdete s vývojem zpět místo kupředu. Spartakiáda byla dobrá v tom, že jste dokázali společně s radostí vytvořit pro všechny tu nádhernou atmosféru a krásu, užitek ze společné práce, která stála za to a mnozí teď na tyto chvíle s radostí vzpomínáte, a teď vám zbyly tyto krásné vzpomínky. Je to smutné i pro nás, vesmírné přátele, protože spartakiády měly smysl, aby lidé měli radost a k sobě blíž, lidé mají radost, když mohou potěšit druhé a vidí, že jejich práce a hodiny nacvičování měly velký význam pro celou planetu Zemi a Vesmír. Ty Helenko sama víš, kolik jste si užili radosti ze společného nacvičování, kde jste se blíž poznali mezi sebou, a to je důležité, aby se lidé spolu radovali a těšili a vytvořili něco tak krásného, jako byly spartakiády. Lidé opustili a nechali si vzít to, z čeho měli upřímnou a velkou radost a potěšení, a tak je teď situace taková, jaká je. Lidé, zamyslete se na tím, co vám teď zbylo pro radost a štěstí, můžete se ještě upřímně radovat a těšit v tak velké jednotě, jakou byla spartakiáda? Rádi bychom vám pomohli, jsme vaši vesmírní přátelé, láskyplní bratři a sestry, a jsme tu pro vás.“

 

Děkuji ti milá Hljarko, s láskou Helena z planety Země.

 

Helenko, já také děkuji, sestra Hljara z Plejád.“

 

1063. Rozhovor s Aštarem a Ester o manželství a partnerství mezi mužem a ženou

Přijala: Helena K., 28.5.2000.  11:20-12:20 hodin, místo: Česká Lípa

                                              .

Ptá se Helenka.

 

„Hlásím se ti já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily a moje žena Ester.“

 

(1)

Jak má milovat muž svou ženu?

 

„Milá Helenko, jsem moc rád, že ses dnes obrátila na mě a na mou ženu, pro tak důležité otázky, protože to je základ, ze kterého se odvíjí vše ostatní.

 

Základem je mít trvalý a pevný láskyplný vztah mezi mužem a ženou. Především to je pravá, čistá láska, o které jsi už psala a víš z předešlého sdělení, trpělivost, tolerance, oddanost jeden druhému. Milovat svou ženu pro mě a mnoho dalších vesmírných přátel znamená být oddán jeden druhému, současně mít stejné duchovní myšlenky a růst, společně pracovat na duchovním vývoji, znamená to také být spolu co nejvíce a nejčastěji, umět se spolu radovat, ale také prožívat méně radostné chvíle. Právě v těžkých chvílích jsme spolu a tyto věci řešíme společně s láskou, to je velmi důležité.

 

Lidé na planetě Zemi často dělají chybu, když se v těžkých chvílích uzavřou do sebe a snaží se sami řešit svou situaci, to není správné. Také se snaží ukrýt před sebou (muž a žena, manželé, partneři) své slabé stránky, to je velmi špatná reakce. Hovoříte o tom v obřadních síních při svatebním obřadu. Oddávající říká: „Buďte spolu v radosti i těžkosti, oporou jeden druhému“, to je svatá pravda, jenže mnozí vůbec nežijete podle toho, a to je velká chyba.

 

Stydíte se za své slabosti, hlavně to dělají muži. Pro muže je ponížení plakat před svou ženou, v tom jim brání jejich pýcha. Mnozí říkáte, že muži nepláčou, ale tak to není. Pláč muže není slabost, je to momentální stav, tak jste stvoření, v životě na Zemi se střídá radost, smích, pláč, naučte se s tím vypořádat a překonat tyto emoce.

 

Vždycky je nejlepším řešením podívat se problému přímo do očí a vyřešit jej. Pak vám bude zase hezky, procítíte slunce v duši a srdci. Jestli máte mezi sebou v partnerském vztahu pravou čistou lásku, tak ji používejte k řešení těchto těžkostí i prožívání radosti.

 

Toto je poselství pro ty, kteří nemají ještě jasno v těchto vztazích, anebo si to potřebují jen připomenout.“

 

„Teď se připojuji já, Ester, manželka Aštara. Souhlasím s tím, co řekl Aštar, je to pravda, a to potvrzuji shodně s dalšími vesmírnými přáteli.“

 

(2)

Jak má milovat žena svého muže?

 

„Helenko, žena má milovat svého muže stejně, jako on ji, to je důležité. Ženy by měly mít trpělivost a cit pro své muže, když se jim občas něco nepovede, nebo některé věci nezvládnou. Ano, je také důležité, aby byli spolu často a společně se duchovně vyvíjeli, a to hlavně na začátku svého vztahu. Později, když se lépe poznají a vytvoří si pevný láskyplný vztah, můžou se i na delší dobu odloučit, bez jakýchkoliv důsledků. V životě to tak je, že partneři nejsou stále jen spolu. Nejdůležitější je si na začátku vytvořit pevné pouto pravé čisté lásky, a to někdy trvá delší dobu, záleží na partnerech, jak to zvládnou. Pak i dlouhodobé odloučení jejich vztah nenaruší, samozřejmě, aby to nebylo často a dlouho. Prostě všeho s mírou, a to platí ve všem. Každé manželství, partnerství se stále vyvíjí a mění, přináší stále nové a nové změny v duchovním rozvoji. Ani jeden z partnerů by se neměl cítit v přítomnosti toho druhého znuděný. To svědčí o tom, že není něco v pořádku a mělo by se s tím co nejdříve něco udělat. Pro nás je naše manželství velkým požehnáním, jsme šťastni v našem duchovním vývoji.“

 

„K tomu se připojuji já, Aštar, neboť i pro mě to je velké požehnání v tom, co jsme spolu prožili, a stále prožíváme, je to nádherné mít tak skvělou ženu Ester, jsem šťastný a láskyplný muž.

 

Toto jsme vám předali Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily, a moje milá žena Ester, posíláme všem lidem na planetě Zemi proudy lásky a přejeme úspěšné láskyplné manželství či partnerství, v duchovním rozvoji.“

 

Děkuji vám Aštare a Ester, jsem šťastná za vaše milé a překrásné poselství planetě Zemi. S láskou sestra Helena z planety Země.

 

1096. Příprava I. vlny evakuace – planeta Epicot

Přijala Jana Z. (v kontaktu od r.1993), 1.7.2000, 10:30-12:45 hodin, místo: Praha

 

Vážený Ivo, přijala jsem poselství od Vesmírných lidí, v němž mě naši bratři a sestry prosí, abych jej předala tobě ke zveřejnění, což s obrovským díky činím.

                                                                            

Ptaah:

 

„Poskytneme ti, hvězdné dítě Jano, sdělení, které předáš kontaktéru Ivo A. Bendovi na jeho přednášce v Kolíně.

 

Pozemšťané! Je čas zvýšit svoje vibrace na takovou úroveň, abyste mohli přistoupit k životu fyzickému na překrásné, mladé, úrodné planetě Epicot, připravené pro evakuaci obyvatel vaší drahé planety Shan, matičky Země! Prožijte ve svém srdci odpuštění, odpusťte sami sobě, všem, kdo vám v životě ublížili, poproste Stvořitele našeho, aby vám pomohl přistoupit k tomuto prožitku a učiníte tak první krok ke kontaktům s bytostmi Sil světla, vesmírnými bratry a sestrami, kteří vás pak povedou v dalším životě. Všechna vaše rozhodování řídí Stvořitel. Planeta Epicot je velmi mladá, překrásná planeta, obohacená bohatými přírodními zdroji čerpání pozitivní energie – voda, rostlinstvo, lesy, zvěř. Je tam vše potřebné pro vás, obyvatele matičky Země na bázi přírodního života na vyšší duchovní úrovni, než jaké dosahujete v této době na Zemi. Budete žít v překrásném přírodním prostředí v lásce a mírumilovnosti a pokud se necháte vést Vesmírnými lidmi, budete v kterýkoliv okamžik připraveni pro evakuaci. Prožívejte každý svůj den tak, jakoby byl posledním, abyste byli pohotoví! Materiální hodnoty, které řídí váš život, nikdy nepřinesou vaší duši mír a vibrační úroveň, které musíte dosáhnout! Opusťte svůj materiální svět a probuďte lásku ve svých srdcích a žijte podle vůle Stvořitele našeho!

 

Semjase:

 

„Lidé matičky Země – Shan! V této době se probouzí ke Světlu jen v hlavním městě Praze Stvořiteli zaslíbené země Bohemia – Čechy 30 000 lidí, kteří jsou vedeni k tomuto probuzení Vesmírnými lidmi a našimi kontaktéry, pozemšťany, kteří s námi spolupracují na PROGRAMU SVĚTLA A LÁSKY. Tito lidé Sil světla jsou vedeni Stvořitelem, pro kterého obětavě pracují dnem i nocí a jejich mise přináší skvělé výsledky. Materiální svět, pro který jste dosud obětovali své životy, nikomu z vás nepřináší spokojenost v duši, ani lásku, po které toužíte! Proste o odpuštění sobě samým a ostatním a nechte své životy řídit Stvořitelem naším, budete tak spojeni s Vesmírnými lidmi Sil světla! Milujeme vás, bratři a sestry!“

 

Aštar a Karné:

 

„Lidé, probuďte se! Jsem velitelem Velké vesmírné flotily, zodpovědný za 4. sektor Vesmíru, 10 miliónů vesmírných lodí, připravených pro vaši evakuaci, NYNÍ STÁLE V POHOTOVOSTI VE KTERÉMKOLI OKAMŽIKU PŘEVÉZT OBYVATELE SHAN – MATIČKY ZEMĚ DO BEZPEČÍ. Pro vás jsme připravili mladou, krásnou a úrodnou planetu Epicot! Moje velitelství je umístěno na vesmírné stanici Šáre a mám na starost část Vesmíru Bela, Quadra, 4. sektor, pocházím z vysoké duchovní společnosti v 5. dimenzi.

 

Lidé, přestaňte svým negativním jednáním ohrožovat Zemi

a další mírumilovné bytosti ve Vesmíru, které vám vždy pomáhali,

pomáhají a budou pomáhat.

Jsme vaši vesmírní bratři a sestry a milujeme vás!

Ve svém každodenním jednání probouzejte lásku k sobě samým, ke svým bližním a ostatním lidem, zvířatům, rostlinám a všemu kolem vás, abyste se mohli spojit s vyspělými planetami. Vystoupím v TV rád a je třeba, aby pro to ve stejný čas meditovalo mnoho lidí Sil světla, je nutné, aby se připojil každý s láskou v srdci, opakujte tyto meditace, aby se vytvořila vysoká vibrační úroveň, která ochrání i vesmírné bytosti Světla, pak budu moci vystoupit ve vaší televizi se svým poselstvím. Nepřestávejte meditovat každou neděli ve stejnou dobu ve 22:00 hodin, povedeme vás a budeme tyto meditace řídit.

 

Vaší planetě hrozí globální katastrofa, kterou musíte odvrátit

a za tímto účelem jsou v neustálé pohotovosti evakuační vesmírné flotily.

1/15 až 1/5 pozemšťanů se bude podílet na utváření nové společnosti

v 5. dimenzi!

 

Lidé, vyzařujte lásku, buďte sami sebou

a nenechte se nikým a ničím ovládat!

 

Poznámka:

Toto sdělení je taktéž vhodné k šíření jako leták.

 

1097. Varování před spuštěním jaderné elektrárny Temelín v ČR

Přijala Jana Z., 7.7.2000, 12:00-12:36 hodin, místo: Praha

 

Technika automatického psaní v jazyce planety HOOVA – viz čb. obrázky na www. universe-people.cz zde výklad v českém jazyce (znovu přijat).

 

„Vzácná bytosti Světla, dítě Hvězd, mám pro tebe, Janičko, a všechny bratry a sestry prosbu o společnou meditaci věnovanou protestu proti uvedení české jaderné elektrárny v Temelíně do provozu. Je to velmi důležité!“

 

Ivo, plním tím vůli Stvořitele, a předávám toto poselství vesmírných přátel pro uveřejnění a uskutečnění společných meditací. S díky, Světlo tě provázej, Jana.

 

„Pozemšťané,

 

mluví k vám ASHTAR SHERAN, velitel Velké vesmírné flotily vesmírné stanice Šáre.

 

Negativní vibrace Sil temna OVLÁDAJÍ VAŠI SPOLEČNOST, MÉDIA A VLÁDU. JEJICH PŮSOBENÍM DOŠLO K ROZHODNUTÍ UVÉST JADERNOU ELEKTRÁRNU V TEMELÍNĚ DO PROVOZU. NEJSOU RESPEKTOVÁNY AKCE „DĚTÍ ZEMĚ“ A VŠECHNY SKUPINY (ŘÍZENÉ NÁMI Z VESMÍRU, BYTOSTMI SIL SVĚTLA, KTEŘÍ VÁS MILUJÍ A POMÁHAJÍ VÁM), KTERÉ PROTESTUJÍ V ZÁJMU ZACHOVÁNÍ ČISTÉ PŘÍRODY, PODLÉHAJÍ NESPRAVEDLIVÉMU ÚTLAKU. JE NUTNÉ JIM POMOCI!

 

VYZÝVÁM VŠECHNY PRACOVNÍKY SIL SVĚTLA, SPOJTE SE DOHROMADY. TAK, ABY SE PO CELÉ ZEMI JEDNOTLIVÉ SKUPINY NAŠICH BRATŘÍ A SESTER SCHÁZELY KE SPOLEČNÝM AKCÍM PRO ZABRÁNĚNÍ UVÉST JADERNOU ELEKTRÁRNU V TEMELÍNĚ DO PROVOZU TAK, ABY NIKDY NEOHROZILA NAŠI ZEMI... A JEJÍ OBYVATELE! TATO SETKÁNÍ K MEDITACÍM V KRUHU SE SPOJENÝMA RUKAMA BUDOU ZAHÁJENA 15.7.2000 VE 12:00 HODIN V ÚDOLÍ ŠÁRKY, KTERÉ STVOŘITEL DAROVAL BYTOSTEM SVĚTLA V PRAZE (Praha 6 – Nebušice) A BUDOU POKRAČOVAT PO CELÉ VAŠÍ KRÁSNÉ ZEMIČCE BOHEMIA

KAŽDÝ TÝDEN V SOBOTU VE 12:00

 

DOKUD TYTO MEDITACE MY, VAŠI VESMÍRNÍ PŘÁTELÉ NEODVOLÁME! SPOLEČNÝM ÚSILÍM ZABRAŇME NEŠTĚSTÍ! STVOŘITELI, OCHRAŇUJ VAŠE ŽIVOTY A JEHO SVĚTLO A LÁSKA AŤ VÁS PROVÁZÍ! MILUJEME VÁS, BRATŘI A SESTRY!

 

ASHTAR SHERAN A VESMÍRNÍ PŘÁTELÉ.

 

Poznámka:

odkazech na www.universe-people.cz jsou uvedeny tyto kontakty organizací a hnutí, které aktivně pracují pro záchranu přírody a planety Země v ČR:

Greenpeace ČR, Děti Země, Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR, Sdružení CALLA - sdružení pro záchranu prostředí

 

 

1099. O situaci na Zemi a o Ježíši Kristu

Přijal Jan O. „Kuželka“, 5.3.2000, místo: vysokohorská chata nad Tanvaldem

 

„Přejeme ti dobré ráno, milý Jeníčku, a zdravíme tě v překrásném prostředí Jizerských – malebných to vašich hor. Tvá „dovolená“ se „přehoupla“ do své druhé poloviny a jak správně tušíš a víš, rádi bychom ti odpověděli na otázky, které napadají nejenom tebe, ale řadu duší (bytostí) inkarnovaných (zrozených) v současné době na této vámi i námi milované planetě – matičce Zemi.

 

Nutno podotknout, že všechny „informace“, které ti rádi sdělíme, jsou k dispozici v Akaši – živoucí knihovně planety Země a všechny „vyspělé“ duše (ve smyslu poznání - pozn. příjemce) mají možnost si tyto údaje „přečíst“ a oživit...

 

(1)

Nejdříve tedy o situaci kolem na samotné planetě – vaší i naší matičce. Země pokračuje pozvolna (varianta razantní a globální očisty – jak známo – byla naštěstí díky láskyplným bytostem dosud vyloučena – pozn. příjemce) v předimenzování a některé oblasti v 5. dimenzi už jsou v podstatě „hotovy“. Vidíme je a jsou opravdu překrásné . . .  Je to výsledek a „práce“ nejenom samotné Země, ale i všech láskyplných bytostí inkarnovaných kdy na vaší planetě (především těch „současně žijících“), jejich přání a tužeb. Již brzy lidé pochopí, že oni sami jsou „stvořiteli“ a uvidí, jakou moc má LÁSKA...

 

Ano, podvědomě se bráníš tomu pojmu „moc“, protože byl zneužit dušemi, které mají dojem, že v současné době vládnou světu. Však poznají, že je to pouze iluze, a že „dějiny“ této planety (i celého Vesmíru) se odehrávají především v srdcích láskyplných bytostí. Je tomu tak díky přání našeho Stvořitele všeho a všech.

 

Láska má tedy v tomto (i jiných) světě obrovskou moc, i když to pro mnohé není na první pohled patrné.

 

Láskyplní lidé na této planetě však v zásadní míře ovlivňují dění jak „budoucnosti“ ve 3. dimenzi, v 5. dimenzi, v astrálním světě, tak i v celém Vesmíru.

 

Zde na Zemi se v současnosti „hraje“ velmi „vysoká“ hra“ a celý Vesmír se této hry přeje zúčastnit...!

 

(2)

A teď tedy k otázce Ježíše Krista, která tě (a nejenom tebe) velmi zajímá.

 

Každá „vyspělá“ duše, která se rozhodne pro inkarnaci „vládne“ mnoha schopnostmi, jež jsou pro mnohé skryté v zapomnění. Je však otázkou „času“ a tedy rozpomínání, kdy se před každou láskyplnou duší tyto „schopnosti“ objeví v plné míře a ona je začne používat pro dobro a lásku všeho a všech.

 

Nejinak tomu bylo i u Ježíše Krista. Bylo by bláhové se domnívat, že Ježíš (jehož jméno bylo Jan – podobně jako tvé) byl z hlediska zrození a životní „pouti“ výjimkou (jak se snaží proklamovat církev a její „ovečky“). Mnozí neustále mluví o jakési „čistotě“, která však v jejich smyslu slova neexistuje. Je to jejich „zbožné“ přání . . .  (u této věty se Stvořitel ohromě baví – pozn. příjemce).

 

Dalo by se říci, že výjimečné bylo poslání Ježíše a úkol, který si předsevzal splnit. Vše však bylo výsledkem již mnoha předchozích „životů“ této duše – a to nejenom na planetě Zemi. Tato duše poznala v „minulosti“ všechny rozmanité podoby života a bytí, a vždy dokázala s láskou „otevřít“ srdce mnoha bytostem, které se s ní setkaly...

 

Také chceme připomenout spojitost duše Ježíše Krista, duše Ortona a duše planety Země. Ačkoli se tyto bytosti nachází v různých dimenzích, mají toho tolik společného, že bych něco podobného těžko v tomto (i jiných) Vesmíru hledal . . .

 

Nemělo by význam vyjmenovávat inkarnace této krásné dušičky, neboť žila mnoho tzv. „obyčejných“ životů (i život Ježíše byl a je „obyčejný“) – právě těch, které žijete vy všichni, a i ona se vždy rozpomínala na to, co je jejím úkolem a poznávala, jak velkou roli a moc má v životě LÁSKA a DOBRO...!

...

(Nutno podotknout, že v tomto sdělení si se mnou Prvotní Stvořitel povídal skrze „uvozovky“, aby lidé cítili, jak jsou někdy slova zbytečná a obtížně vystihují podstatu – pozn. příjemce.)

 

S láskou ke Stvořiteli Honzík „Kuželka“ O.

 

1100. Varování před Temelínem (265)

Přijal Ivo A. Benda, 7.7.2000, 8:48-9:07 hodin, místo: Brno - Královo Pole

                                                                           

„Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že ses se mnou takto spojil, a že se hezky rekreuješ v Brně a okolí. Ano, nyní jsou další významné události, které opět ubližují planetě Zemi, a to spouštění atomové elektrárny Temelín. Ty víš, jak tyto elektrárny ničí planetu, jednak tímto štěpením jádra – zářením, jednak dávají další okruh obrátek materiálního způsobu života mnoha lidí. My zde ve Vesmíru, bratři a sestry Sil světla, vedeme tyto organizace a pomáháme jim v  tomto boji za zastavení používání atomové energie – štěpení jádra, Děti Země, Duha, v těchto zemích českých, zvaných Bohemia. Tato planeta Země již nesnese další ničení a spuštěním atomové elektrárny Temelín si lidé dávají nad hlavu „Damoklův meč“, který bude aktivní v očistných procesech Země – zemětřesení. Proto se lidé vzpamatujte, vlády, církve a většina organizací je ovládána Silami temna, které toto ničení Země podporují. Používají rafinované triky, aby obyvatelstvo oklamali, a je to opět pro každého zkouška – test, jak používá vlastní srdce a cit, a jak se zachová, zda v myšlence podporuje tyto organizace nebo nikoli. Ty víš, milý Ivo, kolik ničení planety zde probíhá a lidé, jakoby byli hluší a slepí, necítící prázdné figurky, se kterými tahají Síly temna na šachovnici své hry. Proto vás varujeme, lidé pozemští, před touto další aktivitou, neboť ani u nás se nikde na planetách štěpení jádra nepoužívá, je to velmi nebezpečné pro planetu a obyvatelstvo na ní žijící. Informujte všechny, včetně vaší vlády, aby si uvědomili, čeho se v případě spuštění Temelína v krásné krajině nejen jižních Čech dopouští. Lidé, zastavte se!

 

S láskou v srdci ti toto sdělení předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě milý Ivo zdravím a posílám proudy lásky. Ano, situace s tímto Temelínem je vážná, tisíce civilizací Sil světla varují pozemské lidstvo před používáním energie ze štěpeného jádra, lidstvo si vytváří tímto karmu na mnoho let, mnoho svých inkarnací, kterou budou muset následně dříve či později odčinit – buď vlastním poznáním a napravováním škod takto způsobených, anebo prožitím si na vlastní kůži radioaktivní zamoření a veškeré následky z toho vyplývající. Řekli jsme již, že planeta Země se začíná očišťovat, a tam patří i zemětřesení, zvláště v této kopcovité krajině. Každý rozumně uvažující člověk si domyslí, co se stane po zemětřesení s atomovou elektrárnou. Ne nadarmo varujeme pozemské lidstvo před těmito událostmi a záleží na lidech, co si zvolí – vyberou. Ti lidé, kteří chtějí zabránit používání atomové energie, mohou každou sobotu meditovat za zastavení používání atomové energie ve 12 hodin od 15.7.2000 v údolí Šárky v Praze 6 se spojenýma rukama do doby, nežli dáme pokyn k ukončení těchto meditací.

 

S láskou, milý Ivo, všem lidem toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

1101. Ze života Plejáďanů

Přijala Miloslava D., 24.5.2000, místo: Benešovsko

                                                                                                     

 

„U nás to probíhá takto. Pustí-li si lidé telestěnu, tak se jim ukáže tohle jako mně, když přiletím domů. To znamená, jak pokročila práce na rekonstrukci nového vznášedla nebo nového meziplanetárního korábu. Potom, jaké pokroky mají naše děti ve škole a také, co se událo nového na planetě Eřře. Co se týče počasí, jestli je dobře vedené (Plejáďané si řídí počasí – pozn. zpracovatele) a na poslední stránce je také kultura, kde se co složilo nového, a tato stránka našeho poslechu je velice dlouhá, protože naši lidé takto se u nás vlastně baví. Tato stránka naší poslechové reakce je proto velice žádaná, protože naše kultura, ta vyjadřuje, jak se lidé mají mezi sebou rádi. Každý člen naší společnosti má přístroj, kterým si zavede, co vlastně chce poslouchat, takže každý slyší a vidí, co ho vlastně zajímá. A tohleto jsem ti poslal já, co zajímá mně. Já si rád poslechnu tohle, protože to potřebuji vědět, potom osobně vše navštívím druhý den po svém příletu a jiní lidé, například umělci, si také pouští něco jiného. Ale většinu pořadů sledují s námi. To jsem ti podal jenom takovou ukázku z toho, co vlastně sledujeme my v našich sdělovacích prostředcích. Také lidé, a to hlavně ti se ukazují při práci, jak to dělají, vy jste to měli také, ale u nás to probíhá přesně takto. Anebo také přiletí-li přátelé z jiné planety k nám se podívat, také jsou takto nám předvedeni, ale ti se jinak chovají, jak mluví o věčné lásce mezi hvězdnými systémy, ano, takto se to u nás nazývá. Protože k nám přilétají lidé i z dalekých slunečních soustav i galaxií i z jiných vesmírů, jako je vesmír DAL.

                                                                       Ptaah.“

 

„Když přiletíme domů, tak nejprve se přivítáme s rodinou, potom teprve, a to až druhý den po našem příletu domů, si obstarám já to ostatní. Snad ti to došlo, o co já se starám, a když člověk má nějakou tu planetu na starosti, tak první starost potom po rodině je hned, jestli je vše na planetě Eřře i jinde v pořádku a rozvoj dětí probíhá tak, jak je to ustanoveno. To je takové doplnění toho, co jsme sem dříve už dodali. Kdyby se stalo něco jiného, to já jsem zase v takovém spojení s našimi lidmi, že bych chvátal k tomu místu, kde by mně hned potřebovali, ale jde-li všechno takto, že jinak u nás je klid a mír, tak první cesta je k rodině, potom po nějaké té hodině usednu před telestěnu a informuji se takto, jak už jsem ti to předal.

                                                                                                          Ptaah.“

 

1104. Zemětřesení v Čechách

Martin W., 11.7.2000, 5:00-5:30 hodin, místo: Předklášteří

                                                                                                 

Ahoj!

 

Sedám k počítači přesně v 5.00 hodin s poněkud zvláštními pocity, protože co jsem teď, před pár minutami zažil, to se mi ještě nestalo.

 

Asi ve 4.54 jsem se probudil – sám od sebe, tedy myšleno bez budíku.

 

No a za pár sekund (15, 20?) to přišlo...

 

Bylo to krátké, velice krátké, ale na to, jak to bylo krátké, to bylo, myslím, celkem silné. …… Co? ZEMĚTŘESENÍ!!! Jestli bych měl upřesnit, tak odhaduji 5-7 sekund a sílu z 10 stupňové stupnice možná 3-4. Začal mě klepat – vibrovat - dokonce počítač na stole a naprosto zřetelně jsem cítil, jak „pracujou“ zdi a podlaha….

 

Pocity? Zvláštní. Jak jinak, v cihlové, už rozviklané, krabičce v druhém patře.

Hned jsem si uvědomil, co to je, ale když si to uvědomuji teď, tak jsem se ani „nějak zvlášť“ nebál.

A taky jsem si říkal, že v místech, kde toto mají často, přichází v zápětí další vlna…

No, je 5.20 a zdá se, že nic.

Už jsem jich tady několik (5-8) za těch víc jak čtvrt století zažil, ale myslím, že toto patřilo k těm silnějším.

 

Jsem zvědav, jestli něco nebudou říkat třeba ve zprávách, ti “naši pisálci”. Zkuste, hoši, třeba zachytit nějakou zprávu….jestli ji ale nestornují….

 

Mějte se moc fajn                     

                                       Martin.

 

Poznámka zpracovatele:

 

Následující den o zemětřesení informovaly v hlavní zpravodajské relaci TV PRIMA, ČT1. TV NOVA ale nesdělila nic, zato spoustu jiných negativních informací jako vždy.

 

Zemětřesení mělo epicentrum pouhých 20 km jihovýchodně od Vídně (čili ne v Alpách, jak běžně tvrdí naši „vědci z geofyzikálních ústavů“ - cítíte tu úzkost z toho názvu?) a sílu 4,8 Richterovy stupnice, ale bylo cítit kromě Rakouska v celé ČR, a samozřejmě na Slovensku (Bratislava byla jen 60 km daleko od epicentra), v Maďarsku, Srbsku. Na jižní Moravě a v jižních Čechách dosahovalo dle zpráv z tisku síly 3-4 stupně Richterovy stupnice, v tomto pásmu je také jaderná elektrárna Dukovany (v plném provozu) a připravuje se jaderná elektrárna Temelín do provozu v jižních Čechách. Dle jejich tvrzení tyto elektrárny vydrží 7 stupňů Richterovy škály, ale vyzkoušeno to nemají, a co když bude zemětřesení 7,5 stupně a výše? Tak silné epicentrum jako nyní - 4,8 Richtera u Vídně nikdy dosud nebylo, pouze z Alp v severní Itálii bylo vyšší s podobným efektem u nás před 15 lety. Jak si mohou lidé být jistí, že nedojde k neštěstí? Zvířata a zlomek citlivých lidí dokážou vycítit zemětřesení minuty až hodiny předem. A co „vědci“? Ti předvídat zemětřesení neumí (to sami běžně přiznávají), s planetou Zemí nekomunikují, neboť mají hrubé vibrace a jsou ovládáni ještěry z pekel. Taková je realita. Řada lidí jim tu jejich „vědu“ nebaští, a budou se přidávat další a další. Neboť poznají na vlastní kůži již brzy hodnotu této „vědy“ a všech těchto úřadů, které se tváří, že nikdo jiný tady na tyto informace není, nikdo nemá lepší informace, než oni! Takže my lidem s Vesmírnými lidmi nabízíme zcela jiné – pravdivé informace, kde zemětřesení je jednou z forem očisty planety Země od negativních energií!

 

Na internetové adrese www. vesmirni-lide.cz v menu obrázky je zveřejněno několik novinových článků o tomto zemětřesení z českého tisku.

 

1109. Ze života Plejáďanů

Přijala Miloslava D., 2000, místo: Benešovsko                                           

 

„Když my máme takovou techniku, to neznamená, že si doma něco neuděláme, to znamená úpravu v obydlených místnostech, protože my ženy se učíme technice, ale nemusíme takto prát, uklízet místnosti, to nám obstarává robot, ale třeba si upravíme lože, to ano, nebo drobný úklid v místnostech. Také musíme se věnovat dětem, to je velice důležité, a potom také děláme na jiných planetách, to se týče nás, kteří sem létáme, a líbí se nám, že ty se ptáš na takovéto věci, co se týče zahrádek, to si obděláváme tuze rádi, a to všechno chce svůj čas.

 

Vy se tam honíte, ale tak zbytečně, když byste to mohli mít lepší, jako to máme my, ženy na takových mírumilovných planetách, jako jsou naše planety.“

 

„To jsem se přidal já, Ptaah, protože tam jsi měla něco od jiných žen, čili našich sester. Ale oni tu jsou i z jiných planet. Celý den máme co dělat, ale je to práce u nejmodernějších přístrojů, o kterých vy nemáte ani potuchy, ale budete-li jednotní, budete-li si ve všem pomáhat, tak potom budete mít to, co máme my, ženy, protože jedině takto se pohnete se vším vpřed.“

 

„My máme své muže velice rádi, budeme věčně . . . “

 

Pokračování tohoto rozhovoru v jiný den.

 

„Všechno jsme ti dali po pravdě, protože ty se ptáš na takové věci, které jsou opravdu potřebné vědět pro to, aby jste si všichni utvořili obrazy budoucího života, a to je právě tenhle, který my nyní všechny ženy, které jsou zaměstnané službou ve vesmírných stanicích, nebo sem teprve letíme ve vesmírných lodích na vaši planetu Zemi nebo i jinam. Tohleto jsme ti poslali z jedné vesmírné veliké mateřské lodi, když jsme se nyní přichystali na cestu k vám. Proto to takto ber, že tu jsme, ale ty třeba sedíš nyní doma celý měsíc nebo i víc, ale co my za tu dobu vykonali cest. Třeba z naší planety na vaši planetu Zemi nebo i jinam, anebo jsme chvíli sice doma, ale také na jiných planetách, nebo na vesmírných stanicích, zatímco vy se můžete dostat jenom o kus dál od vašeho bydliště, když vám to čas nebo to, co tam nyní ještě máte (peníze – pozn. zpracovatele), umožní se někam podívat. Přece někdy pozoruješ jasné nebe a vidíš nás, jak letíme, a my potom, když letíme nad určitou oblastí vaší Země a přístroje nám zaznamenají takové myšlenky, že na některých místech sedí nebo stojí osamělí lidé nebo skupina lidí a sledují nebe nebo dělají meditace nebo myslí na to, že i ve Vesmíru jsou možná lidé nebo uvědomělé bytosti, co umí myslet. Potom my můžeme, a děláme to rádi, takovým lidem posílat světelná znamení, nabudíme povrch vesmírné lodi, ten se rozsvítí pronikavým světlem, to chvíli necháme při našem letu, potom to vypneme a pokračujeme v letu s tímto malým osvětlením. To jsme ti poslali všechny ženy nejen z Plejár i z Plejád, to jsme my z jiných planet tohoto hvězdokupového systému. Zdravíme ostatní uvědomělé ženy, čili naše přítelkyně i sestry zdravíme, a přejeme vám všem úspěch v té vaší činnosti mezi ostatními lidmi.

                                   Pleja, Semjase, Hljaara, Alena.“

 

1111. Rozjímání a sdělení

Přijala Miloslava D., 5.7.2000, místo: Benešovsko

                                                                                              

Včera při západu Slunce přišla zase bouře. Byl to krásný pohled. Mraky byly ozářené zapadajícím Sluncem, při tom byla bouře. Blesky se míhaly a při tom byla vidět ta záře. Takto jsem to ještě neviděla. U mě je vše nádherné, co je přírodní. Nyní ráno opět je krásně. Já musím žasnout, neboť znám dny i v létě pod mrakem, nebo mlhu, ale nyní? V noci jsem se probudila a vyhlédla oknem ven. Svítily opět hvězdy i brzy ráno, když se rozednívalo. To se nedá popsat, ta nádhera těch krásných svítání, kdy se třpytí nebe samými hvězdami, jenom na východě je vidět už slabý pruh světla, jak Slunce vysílá své paprsky, než ono samo vyjde. Nyní, když jsem se opět probudila, mi svítilo Slunce přímo do obličeje. Tolik krásy je, když se dívám do Vesmíru, jenom nám chybí dosud jedno. Cestovat po něm.

 

„Až lidé z planety Země se přestanou mezi sebou hádat, tak se toho všichni také dočkají. Vy, co takto se snažíte, vás to čeká nejdřív. Až lidé pochopí tohle učení, tak vám bude vše zpřístupněno. Zatím vás to čeká, vy, co jdete vpřed, takto v čele, že se nevzdáváte této krásné myšlenky.

 

Ptaah."

 

1112. O planetě Eřře

Přijala Miloslava D., červenec 2000, místo: Benešovsko

                                                                                          

 

„Jako u nás by jste to měli mít. Ne taková veliká města, jenom takto roztroušená obydlí, okolo nich krásné, nejen květinové, záhony, také zeleninu, ale také mnohem krásnější stromečky, nežli je tomu u vás, prostě sytější barvy. A potom těch květů, myslíš, že u nás jsou skleníky?  Vůbec ne. Protože, když celý národ má k dispozici celou planetu, tak se všechno pěstuje na volném vzduchu, to je také nejzdravější, a potom se to rychle dopravuje k nám domů. Já sám mám u obydlí, kde bydlím, krásný květinový keř růží, ale mnohem větší, nežli je tomu u vás. Tak si toho všichni hledíme, a potom, jsme-li někde na cestách, zapneme androida, a on se o toto vše stará, nežli přiletíme. Tak se to u nás dělá, když jsme někde na cestě nebo lidé také pracují na jiných planetách. Prostě lidé u nás používají techniku, aby měli čas nejen na vzdělávání sebe sama, ale také chtějí něco poznat, a hlavně vidět, a to se musí každý naučit vidět v lidech jenom to dobré, a to se všichni nyní učíte. Jenom krásu, tu je třeba vyhledávat, a to nejen v přírodě, ale hlavně v lidech, a ty se to nyní učíš a ostatní lidé také. A vy jste byli jiní lidé a pevně věřím, že budete.

 

Ptaah, Guetzal a přidal se i Kohun."

 

1113. Rostliny a zvířata v našem životě

Přijala Miloslava D., červenec 2000, místo: Benešovsko

                                                                                       

„My opravdu nemáme žádné květiny ani rostliny doma v bytě, protože naše okolí je samotnou zahradou, a když u nás vyjdeš z domu, tak hned vidíš a cítíš takovou vůni, nejen květin, ale také rostliny vydávají takovou vůni, že ani vy to nemáte. Tak proč to mít doma? Vy to máte zatím jiné, když to máte tak zabydlené, jako ta vaše města, a tam jsou opravdu ty rostliny v takovém vězení, to tak nazvat, protože my se snažíme, aby i ty rostliny měly prostor, aby to dobře rostlo. Tak milujeme svoji planetu Erru a vše, co na ní roste a pohybuje se. A i jiné planety takto milujeme, prostě vše, co je v celém Vesmíru. A kdo takto bude milovat, ten se potom dočká zařazení do takové společnosti, jako je naše....

.......

Ptaah, Alena."

                                                                                             

 

1114. Kontrola klimatu na Eřře

Přijala Miloslava D., 2000, místo: Benešovsko                                 

 

„Pomocí obrovských zářičů se upravuje klimatické podnebí, když je to potřeba v oblastech, kde máme převážně rostliny, které jsou choulostivé na to, aby rostly všude. Třeba veliké odrůdy ovoce nebo zeleniny se v tomto pásmu umístí, a to je tak veliká plocha, a tam se to pěstuje. Je to takový obrovský skleník, ale je na volném vzduchu, a ten zářič se zapíná a vypíná samočinně, protože je tak naprogramován, aby ta teplota byla stejnoměrná a rostliny, čili plodiny, nám dobře dozrály.

Ptaah."

 

                                                                          

1116. Plejáďané střeží náš klid

Přijala Miloslava D., 30.4.2000, místo: Benešovsko

                                                                                      

Opět krásné slunečné ráno. Sedím tu doma v místnosti. Kdyby si moje rodina a ostatní lidé uvědomili, jakou ochranu nám všem samo Tvoření poskytuje. Jenom ji všichni chtít. Vesmírní lidé, naši přátelé, střeží náš klid.

 

Budeme střežit, když si to pozemský člověk bude vroucně přát. Jako si to přeješ ty a ostatní ti, kteří se učí tomuto, že život je přednější a hlavně láska, ta všechno spojuje. Vidíš, jenom tato všelijaká hudba i písně, to nás s tebou spojí, a také něco si tam pustíš na tom svém seznamu, který si pod naším vedením dáváš ty dohromady, i toto je třeba dát lidem vědět, že takto se s námi dá spojit. Však jsme tady a už jsme ti to i ostatním dali vědět, že studujeme vaši kulturu a říkáme vám všem, co je pro vás dobré a co ne.

 

Ptaah a Alena, také já, Solar se přidávám."

                                          

1117. Plejáďané a naše kosmické lodě

Přijala Miloslava D., 3.5.2000, místo: Benešovsko

                                                                                         

Dopoledne jsem byla zase v P. Cestou jsem se stavila u toho rybníka. Přilákal mě tam žabí koncert. Sice u nás jsou také rybníky, jeden dokonce ve vsi, ale takové kvákání ve dne tam slyšet není. Leda v noci. Ale v P., to bylo něco. Tento rybník je nyní moc zarostlý vodní trávou. Plno pulců jsem nyní viděla ve vodě. U M. jsem byla nadšena krásnou technikou, kterou si M. opatřil s pomocí přátel. Je to vysílačka, čili tam, v malé kuchyňce má pár přístrojů na vysílání a přijímání. Ukázal mi také, jak zachytit vysílání z orbitální stanice MIR. Z kosmu, kde nyní žijí a pracují ruští kosmonauti. Byla jsem nadšena, když jsem slyšela tu ruskou řeč. Prostě, já si vážím všech lidí z celého našeho světa, kteří se věnují mírové práci.

 

„Víš, my ty jejich stanice nebo lodě vidíme, ale nevšímáme si jich. Pouze jsme si zaznamenali to, co nám lidé ze Země posílají, ale to je jenom výzva o navázání kontaktu s námi (není to upřímná, nezištná touha a přání - pozn. webu). Ale nyní pracujeme takto, a ty to víš, že nyní člověk sám může vysílat a přijímat toto (bez přístroje – pozn. zpracovatele), že se můžeme spolu bavit i na velikou vzdálenost.

 

Protože lidé pracují stále na tom, aby se jiní měli dobře, a potom stále vaši vědci chtějí mít převahu, to si pamatujte, že potom, až se změní myšlení lidí a budou se starat o druhé lidi, aby se měli všichni stejně, potom se ukážeme všem lidem.“

Ptaah."

                                                                              

1118. Lety Plejáďanů

Přijala Miloslava D., 2000, místo: Benešovsko

                                                                                             

Naše technika je přístupná každému člověku, ba i ta, kterou používáme ve Vesmíru. Takřka každý člověk může a je schopen létat vesmírnou lodí, ale jenom někteří se vydávají na veliké vzdálenosti. Ostatní lidé letí třeba jenom o dvě nebo tři sluneční soustavy dál, když tam mají práci. Ale opakuji. Takový výcvik, jaký prodělávají vaši lidé, co takto musí pracovat, to u nás není zapotřebí. Rádi bychom s vámi se všemi navázali kontakt, ale oni většinou jsou u toho vašeho vojska, a u nás nic takového není. Každý člen naší společnosti se může zúčastnit těchto letů až třeba do vesmíru DAL, ale musí se hodně učit této technice, kterou používáme k těmto letům. Jinak nic.

 

Ptaah."

 

1122. Rozhovor

Přijal Martin W., 12. 7. 2000, místo: les Pod Pasníkem

 

Prosím milovaného Stvořitele s láskou a pokorou o kontakt s Aštarem Šeranem.

„Ano, hlásí se ti Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily. Na co se chceš zeptat ?“

Něco o zemětřesení, elektrárně Temelín a o přeletech, které jsme s přáteli viděli.

 

„Ano, toto včerejší zemětřesení byla jen nepatrná část schopnosti planety Země očistit se od negativních energií, hrubých vibrací, které ji velice ničí. Byla tři. Ráno před pátou hodinou, které jsi velice dobře vnímal, pak kolem třetí hodiny a menší v 17 hodin. Ranní bylo nejsilnější. Je to ale opravdu malý zlomek schopností vaší krásné planety Shan. Někteří lidé se opravdu zamysleli, že něco není v pořádku. Byli to lidé, kteří už byli informováni o nás, Vesmírných lidech a problémech planety Země i vás lidí. Jsou to poněkud větší a častější očistné procesy, než dříve, a bude jich přibývat.“

 

Proč jsem se probudil právě před tím zemětřesením?

 

„Ano, byl jsi ve spánku v kontaktu s námi, Vesmírnými lidmi, a řekli jsme ti o zemětřesení. Tak jsi se rozhodl je vnímat v plném vědomí. Myslím, že to bylo pro tebe velice zajímavé a zvláštní. Je také dobře, že jsi to pojal s humorem. I když víš moc dobře, že je to vážná věc.

 

Další věc je elektrárna Temelín. Je to opravdu velice závažné rozhodnutí vaší vlády a politiků, kteří jsou jen figurky negativních entit – ještěrů – a vidí jen peníze a „zisky“. Neohlížejí se na vás, lidi zemí českých a vůbec ne na planetu Zemi. Neumí si ani uvědomit, že je to maximálně nebezpečné, zvláště v této době, kdy budou očistné procesy. Předej toto dále dalším, i Ivovi.

 

Znovu apeluji na všechny bytosti Sil světla na planetě Zemi a v českých zemích. Pokuste se zastavit spuštění jaderné elektrárny Temelín! Udělejte pro to všechno!

 

Posílejte lásku planetě Zemi, která to potřebuje stále více. I lidem, kteří pracují v provozu v Temelíně, aby se správně rozhodli.

Situace je vážná.

 

Ještě ti odpovím na poslední dotaz – přelety. Ano, vím, byli jste velice příjemně překvapeni množstvím našich lodí, které jste viděli za 4 dny. Létáme tam velice často a duchovním lidem se zviditelňujeme, odcloňujeme. Také je i zdravíme blikáním a úhybnými manévry, což jste také viděli. To místo máme rádi. Nejsou tam hrubé vibrace a ani lidí tam mnoho nebydlí jako jinde.“

 

Kdo letěl při těch dvou jasných přeletech s kličkující drahou letu?

 

„V první lodi byla Pleja a ve druhé lodi byla Asket. Byl to pro vás jedinečný zážitek. Jsme moc rádi, že se vám to líbí. Jen vydržet, sviťte, rozdávejte lásku a pracujte dál. Pak se můžeme i setkat osobně, tváří v tvář.“

 

Děkuji ti milý Aštare za kontakt, loučím se s láskou.

 

1129. Pravá duchovní skutečnost lidského života

Přijal Petr F., 8. 3. 1988, místo: Santa Barbara, California, USA

 

Pán Ježíš Kristus, výňatek ze sdělení 13. kapitoly (Jak přežít lidský život) knihy Nové sdělení Pána Ježíše Krista:

 

„Někteří duchovní vůdcové mezi lidskými tvory věří, že lidský život je školkou k zalidňování nebes pozitivního stavu. Jaké by to bylo „krásné“ místo, takové nebe, kdyby bylo zabydleno lidským plemenem! Můžete být ujištěni, že přítomnost typického lidského života v nebesích by způsobila to, že by se velice rychle obrátila v pekla. Také si můžete být jisti, že nic z lidského života nemůže vstoupit do nebes či přežít tam delší dobu. Než lidští tvorové budou schopni vkročit do nebe, musí projít procesem změny struktury, přestavby, obnovy, vzkříšení a genetické i duchovní transformace, aby se mohla od nich odstranit typická lidskost (resp. "pseudolidskost" negativním stavem utvořená a vyšlechtěná, nikoli lidskost v prapůvodním smyslu - pozn. webu). Až se toto provede, mohou tak učinit. Ale pak již nic z typického lidského života v nich nezůstane.

 

Pravou DUCHOVNÍ SKUTEČNOSTÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA je, že byl ZFABRIKOVÁN K TOMU, ABY SE STAL ŠKOLKOU PRO PEKLA, nikoliv pro nebesa. Jako kdokoliv jiný, tak i lidští tvorové mohou být spaseni od tohoto příšerného údělu spasitelským aktem Pána Ježíše Krista. Kdyby byl lidský život stvořen k tomu, aby se stal školkou pro nebesa, pak by nebyla existovala pro Pána Ježíše Krista potřeba se inkarnovat do lidského života. Jedním z mnoha důvodů pro inkarnaci Pána Ježíše Krista do lidského života bylo dát lidskému životu příležitost (a názorný příklad - pozn. webu) odpoutat se od toho strašlivého osudu, pro jaký byl zfabrikován.“

 

1139. Stav na planetě Zemi z Vesmírného pohledu

Zpracoval: Ivo A. Benda, 8. - 9.8. 2000, místo: Česká Lípa

 

Tento materiál byl zpracován jednak výtahem některých částí knihy „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“ (především kapitola 7. Pojetí Antikrista) z r. 1988 Petra D. F. a jednak komunikací se Stvořitelem prvotním všeho a všech.

 

KOMUNIKACE je omezena tak, jak je vyjádřeno ve schématu. Planeta Země je jediné místo ve Stvoření, odkud mohou získávat informace všechny bytosti Stvoření, vyjma samotných obyvatel planety Země (až dosud). Vinou prazvláštního uspořádání z dílny pseudotvůrců zde panuje tolik prapodivných organizací a náboženství (a jejich „pravd“), že pro běžného člověka je tento stav naprostý chaos a dezinformace a zprznění všeho, co lze zprznit. Bytosti Světla ale i Temnoty díky tomuto uspořádání jasně a přehledně zjišťují, co NEVOLIT, tedy tvorbu pseudotvůrců bez Stvořitele našeho milovaného na vlastní pěst. Samotná lidská společnost je něco tak prapodivného, co nemá ve všem Stvoření obdoby z hlediska omezení a nemožnosti takové existence lidských tvorů. Pán Ježíš Kristus provedl spasitelský čin tím, že Absolutní vědomí pomocí fyzického zfabrikovaného těla od Josefa a Marie – produktu pseudotvůrců, proniklo nejen na planetu Nula a předal tím informaci o Pravdě, Lásce, ale po té toto tělo použilo k postupnému proniknutí do všech 12 negativních stupňů zóny vymístění od –1 po – 12, a tím všem jejím obyvatelům dalo informaci o Pravdě, Lásce, kterou nikdy dříve neměli a nemohli mít (pseudotvůrci každou pravdivou informaci zprzní – kontaminují svými ovládacími programy). Dává tedy všem bytostem zóny vymístění i planety Nula volbu na obrácení se zpět ke Stvořiteli. V tomto fyzickém zfabrikovaném těle se vrací zpět Absolutní vědomí v těle od Josefa a Marie (může ale být vzhledově pozměněno) od stupně –12 po –1 a pak zpět na planetu Nula, Zemi = 2. příchod Pána Ježíše Krista, kde završí tvorbu této vývojové fáze Stvoření – ukončení negativního stavu, který bude navěky eliminován.

 

Pro vysvětlení, pro bytosti negativního stavu není jejich poloha negativní (nevnímají ji tak), neboť neměly dosud možnost poznat povahu pozitivního stavu, neboť jim tyto informace chybí (vyjma pseudotvůrců) (viz graf). Navíc bytosti temnot se domnívají (pod ovládacími programy pseudotvůrců), že se nikdy nemohou dostat zpět ke Stvořiteli (že je navždy zatratil). Pravý opak je pravdou. Vše je tedy relativní poznání každé sentientní entity.

 

O aktivaci negativního stavu (před mnoha milióny let) mají kompletní informace pouze Pán Ježíš Kristus, Stvořitel, a pseudotvůrci. Pseudotvůrci jsou aktivátory negativního stavu ve Stvoření (stalo se to na planetě Zemi před stamilióny let) a současně „hlavní manažeři“, ovládající celý negativní stav i planetu Nula.

 

Pseudotvůrci nezfabrikovali jen člověka pozemského – což je 7 miliónů let linie z opičích – zvířecích předků a 4 milióny let lidské historie plné zla a zabíjení (95 % lidského stvoření je zvířecího původu, 5 % je z původní ukradené čisté Božské bytosti Světla), ale celou evoluci, přírodu planety Země za stamilióny let (metodou cestování v čase zpět - miliardy let - navštívili Zemi a uvedli vlastní pseudotvorbu od prvních živých tvorů až po dnešní, včetně opic, na Zemi) proto, aby dnešní vědci nemohli najít ani stopy po čisté tvorbě Stvořitele, Jeho čistých láskyplných bytostech pozitivního stavu. Vědci si proto myslí, že se člověk vyvinul samovývojem – metodou přirozeného výběru - darwinismus. Původní kontinent na Zemi byl jeden s příjemným klimatem, ale od doby pseudotvorby byl metodou řízených zásahů planetkami rozštěpen na dnešní kontinenty (cca 200 miliónů let), neboť těmito násilnými metodami museli pseudotvůrci často likvidovat vlastní nepodařenou a zprzněnou pseudotvorbu (včetně ještěrů), až se dopracovali k dnešnímu člověku. Člověka zfabrikovali během několika fází (přes sto miliónů let i s jeho předchůdci) tak, že především rozdělili původní JEDNO vědomí čisté duchovní bytosti stvořené Stvořitelem na TŘI oddělené vědomí (metodami genetickými – naše fyzické tělo – největší změny na mozku, nervové soustavě a v sexuální oblasti, pseudoduchovními – různé ovládací programy, a jinými pro nás nepochopitelnými – mimo náš prostor a čas) tak, aby tato rozdělená vědomí mohli kontrolovat. 95 % vědomí průměrných pozemšťanů je pod jejich kontrolou a jen 5 % je původní Božská tvořivost - Láska. Také proto, aby člověk neměl vědomí, odkud původně pochází, totiž z čisté lásky Stvořitele našeho milovaného. Kdyby pseudotvůrci mohli, byla by vědomí oddělena na 100 % od Stvořitele, ale pseudotvůrci nemají Lásku = životní energii, takže jejich fabrikát by ihned zemřel. Proto ten malinký otvůrek v jejich pojetí slouží k napájení pseudobytosti (loutky) životní energií od Stvořitele. Můžete si to představit tak, že původní čistá bytost od Stvořitele s neomezenou komunikací a tvořivostí se všemi bytostmi Stvoření pozitivního stavu ve 100 % kondici (obr. 3) byla rozdělena na 3 vědomí – oddělené jako skořápkami vejce uvnitř sebe, kde ale museli pseudotvůrci nechat zcela minimální otvůrek k proudění minimální životní energie od Stvořitele prvotního všeho a všech. U tohoto minimálního otvůrku ale nasadili po 3 negativních bytostech = stíny, a to na každou z úrovní mysli (tedy celkem 3 x 3 = 9 stínů u každého průměrného pozemšťana), které mají na práci kontrolu a prznění jakékoliv čisté informace od Stvořitele a Světla, která se k otvůrku dostane. V Duchovní cestě je touto základní fází výchozí bod – fáze spící, a právě bytosti Světla tisíce let čekají na to, až se u toho kterého pozemšťana objeví minimální prasklinky v těch skořápkách, kterými může proudit Světlo = pravdivá informace od Stvořitele a bytostí světla. Další duchovní cestou jsou vlastně ty skořápky - bariéry likvidovány, až se opět obnoví původní jedno čisté vědomí v komunikaci se vším, se Stvořitelem a s bytostmi Světla, bytost se stává multidimenzionální. Proces transformace těla – fabrikátu zpět se nazývá divinizace.  Stát démonů, který zde máme instalován, má hlavní funkci v ovládání a kontrole těchto 3 oddělených vědomí - nejvnitřnější mysl = intuice, vnitřní mysl, vnější mysl = rozum – je to provedeno tisíci způsoby, od celého státního uspořádání (např. Ministerstvo kultury povoluje činnost novin, a je plně odpovědno za 90 % negativních energií, které v novinách existují). Všude, kam se podíváte, máte ovládací programy pseudotvůrců („vrcholových manažerů“ – mimozemských entit největšího zla ve Stvoření). Proto nemusíte hledat ty ovládací programy (jsou prostě téměř všude), ale naopak můžete hledat ty čisté informace lásky a dobra, kterých je v organizovaných společnostech jen cca 5 %, a to díky inkarnacím bytostí Světla do těchto zfabrikovaných těl (jiný způsob neexistuje), které v takových těžkých podmínkách pracují. Přesné % odpovídá i míře zprznění pozemského člověka, jeho těla a jeho vědomí pseudotvůrci.

 

TŘI ODDĚLENÁ VĚDOMÍ LIDSKÉ BYTOSTI zfabrikovaná pseudotvůrci – každé oddělené vědomí má ještě 3 úrovně (jen 5 % komunikace je se Stvořitelem a s bytostmi Světla, 95 % informace je ovládána – zprzněna Temnotou, řízena stejně jako řídí manažeři firmu). Takto je ovládáno 50 % (3 miliardy) lidí, 30 % je částečně ovládaných, 20 % lidí není téměř vůbec:

Realizací Duchovní cesty člověk na Zemi se může dopracovat k této struktuře vědomí bez jakéhokoliv omezení či spoutání.

 

PRAVÁ SENTIENTNÍ MYSL stvořená čistou pravou tvorbou Stvořitele (bez zásahu psedotvůrců), komunikace se Stvořitelem a všemi dalšími sentientními bytostmi probíhá neomezeně (nikdo ji neprzní a neovládá):

 

Zlikvidovali například precizně všechny stopy po civilizacích Atlantidy a Lemurie a dnešní vědci v tomto úspěšně pokračují – Akademie věd. Všechny dnešní negativní životní projevy jsou jejich pseudotvorbou, jako např. bodavý hmyz, nebezpečná zvířata, nebezpečné bakterie a viry (např. AIDS), rostliny – plevely atd.

 

Tyto informace mají cenu pro tzv. „vzdělané“ lidi, neboť jejich vzdělání je vlastně ovládací program – fabrikace, a jim mohou tyto informace pomoci zbourat to, co je naučili ve školách, a nahradit pravdou o skutečnosti.

 

Pro lidi bez vzdělání tyto informace nemají takovou cenu (dle míry „vzdělání“), neboť jejich vědomí nebylo zprzněno do takové míry, jako u tzv. „vzdělaných“ lidí.

 

Tyto informace jsou pomocí i pro agenty negativního stavu (mohou konvertovat do pozitivního stavu), kteří byli a jsou aktivními nástroji Sil temna. Pro příklad uvedu jen namátkou jména, která se zasloužila o hodně práce v oblasti prznění a ovládání lidského vědomí: Grygar Jiří, Fyzikální ústav (Vesmír je studený, mrtvý, bez života – i přes ČT), Klaus Václav – zavedení finančních ovládacích systémů po r. 1989, které svazují v rozhodující míře vědomí lidí, Vojtíšek Zdeněk – Společnost pro studium sekt a náboženských směrů – i pomocí BIS manipuluje s desítkami novinářů a pracovníky školství celé České republiky, a ihned przní informace o Vesmírných lidech ( „nebezpečná sekta“) – vše pod vládou ČR, z novinářů především lidé z Lidových novin (jaká perfektní kamufláž – tento název novin), Karel Pacner – autor knihy „Hledáme kosmické civilizace“ 1976 aj., který velmi aktivně pracuje mnoho let pro Temnotu v oblasti ovládání inteligentních vzdělaných lidí, dnes redaktor MF DNES, dále několik lidí UFO skupin a jejich časopisů (Magazín 2000, Ufomagazín, Fantastická fakta, Fakta X), zvláště v Plzni – Klub psychotroniky, ze zahraničí Michael Hesemann, kteří dělají reklamu negativním mimozemšťanům a vsouvají mnoha lidem zprzněné informace o lidské historii a postavení člověka ve Stvoření. Vše za souhlasu Vlády ČR v čele s prezidentem Václavem Havlem.

 

Toto nejsou obviňující informace, ale odhalující, a cítím povinnost informovat lidi o tomto, když to zatím jiní lidé nedokázali, především, aby byli OSTRAŽITÍ a aby se dokázali poučit. Každý z agentů negativního stavu může konvertovat do pozitivního stavu, záleží na jeho svobodné vůli. Nikdo není zatracen, zde má každý příležitost obrátit se ke Stvořiteli, proto také Stvořitel dovolil tuto tvorbu pseudotvůrcům a hlavně proto, aby KAŽDÁ SENTIENTNÍ BYTOST VE STVOŘENÍ VĚDĚLA, CO NEMÁ VOLIT. Kdyby Stvořitel nedovolil tvorbu pseudotvůrcům (tvoření bez Stvořitele, bez LÁSKY), porušil by vlastní zákon svobodné vůle, a bytosti ve všech vesmírech by nepoznali plnost negativního stavu.“

 

„Fakticky existují  3 strukturální komponenty ve Stvoření. Každá z těchto součástí sestává ze svého vlastního diskrétního vesmíru, to jest, ze svých vlastních mnohočetných vesmírů, jimž se může sumárně říkat MULTIVESMÍR. Takže je

 

(1)

DUCHOVNÍ MULTIVESMÍR stvoření se svou vlastní strukturou, dynamikou a specifickými zákony;

 

(2)

INTERMEDIÁLNÍ MULTIVESMÍR se svou vlastní strukturou, dynamikou a specifickými zákony a

 

(3)

FYZICKÝ či PŘÍRODNÍ MULTIVESMÍR se svou vlastní strukturou, dynamikou a specifickými zákony.

 

Navíc každý multivesmír sám o sobě je složen ze svých vlastních dvanácti specifických dimenzí, jakými a skrze které nepřetržitě uskutečňuje své jsoucno a bytí.

 

ZÓNA VYMÍSTĚNÍ nebyla stvořena Stvořitelem, ale ideami relativních sentientních entit. Z tohoto důvodu, až se jednou ta idea trvale eliminuje, přestane zóna vymístění existovat.“

 

„Planeta Země, Nula, je jediným místem ve Stvoření, kde se stýkají negativní a pozitivní stav, tedy jsou inkarnováni agenti negativního a pozitivního stavu a informace jsou zde přístupně pro obě strany. Pouze zde se tedy projevuje nyní plnost negativního stavu, který byl na planetě Zemí aktivován před stamilióny let, a který po dosažení maximální plnosti bude na Zemi také ukončen Pánem Ježíšem Kristem. Konečné střetnutí Pána Ježíše Krista má být se samotnými pseudotvůrci. Je to rovněž osobní, soukromou a intimní záležitostí mezi Pánem Ježíšem Kristem a pseudotvůrci. Avšak k tomuto střetnutí by nemohlo dojít, dokud by hmotné tělo Ježíše Krista neprošlo fúzí (s prvky Josefa a Marie a Absolutním vědomím) a nebylo hybridizováno v povšechnosti přirozenosti Nejvyššího a Nejvyšší se nestal plností Pána Ježíše Krista. Pochopte, že Absolutní vědomí Nejvyššího se nemůže dostat do přímého kontaktu s negativním stavem – ihned by byl zničen - anihilace, a tím by se neprojevila plnost negativního stavu. Nyní tedy jsou již prostředky, kterými je možno uskutečnit toto střetnutí.“

 

Str. 148 – 164, Kapitola 7. Pojetí Antikrista – cituji z větší části kapitoly knihy „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“  :

 

„V průběhu této hybridizace a fúze byli pseudotvůrci uvězněni a drženi v plné izolaci od ostatního Stvoření a od zóny vymístění, aby nemohli zasahovat do tohoto procesu (jinak by např. ihned zasáhli proti inkarnaci Ježíše Krista – pozn. zpracovatele), a aby se negativnímu stavu poskytla příležitost existovat z vlastní volby a ne z vnucené nutnosti. Přece je známo, že pseudotvůrci mají prostředky, jimiž mohou lidem vnutit negativní stav v rozporu s jejich svobodnou vůlí a dobrovolným výběrem. Jelikož toto nebylo déle již přípustné (po tom, co Ježíš Kristus byl přítomen na planetě Nula), muselo dojít k jejich uvěznění. Avšak, mějte v paměti, prosím, že pseudotvůrci jsou aktivátory negativního stavu. Díky tomu postavení, negativní stav nemůže být zrušen bez jejich osobní a bezprostřední účasti v tomto procesu.

 

V určitou chvíli, kdy vše bude přichystáno pro tu dobu a míra negativního stavu bude dovršena, pseudotvůrci budou ještě jednou a naposled propuštěni. Jejich propuštění bude omezeno na zónu vymístění a zvláště pak na planetu Nula – vaši planetu, kde byl jejich začátek, a kde taky musí skončit a být nakonec poraženi. Návrat pseudotvůrců je fakticky to, co se míní pojmem antikrist či dravec z moře.

 

V rámci příprav pro jejich navrácení bylo nedávno vysláno do pekel pseudotvůrců několik agentů, zvláště nadaných a určených Pánem Ježíšem Kristem na zvláštní misi, aby tam vykonali utajenou práci. V průběhu té mise byla zavedena určitá ohraničení a omezení v činnosti pseudotvůrců, způsobující, že by již nikdy více nebyli schopni vstoupit do žádné oblasti pravého Stvoření a uvalovat na lidi něco, co je proti jejich svobodné vůli a volbě, dokonce i v jejich doméně. Znalost cestování v čase byla jim Pánem Ježíšem Kristem odňata již dávno před tím. Nicméně v jiném ohledu budou moci se objevit ve své plné „síle“ a „slávě“ a vystoupit před svým vlastním výtvorem – lidstvem na vaší planetě a před všemi tvory pekel a jiných oblastí zóny vymístění, které vytvořili před svým uvězněním.

 

Účelem pro dovolení návratu pseudotvůrců je fakt, že je nemožné úplně odhalit povahu negativního stavu bez přímé účasti těch, kdo jej aktivovali a učinili dominantním. Jejich budoucí účast v tomto činu je však založena na docela jiných podmínkách. V minulosti, kdy pseudotvůrci měli úplně v moci zónu vymístění, vládli tam pomocí násilí a donucování, nedávajíce žádný svobodný výběr svým fabrikátům. Konec konců, zformovali své tvory tak, aby se jim nic jiného nezachtělo, než být negativními. Když mne nic jiného nezajímá, nemám pak na vybranou, než být takovým, jakým jsem byl původně uzpůsoben. Jediný výběr na jakékoliv počáteční fázi vývoje a fabrikace je volba být či nebýt (vzpomeňte si na Wericha – pozn. zpracovatele). Avšak v okamžiku, kdy se zvolí bytí, automaticky se předpokládá, že se to má stát jenom jedním určitým způsobem – být negativní. Žádná jiná motivace neexistuje.

 

Jiným rozpoložením, v němž se tehdy ocitli tito tvorové, byl nedostatek jakékoli znalosti o jejich pravém původu. Domnívali se, že přišli do svého jsoucna a bytí buď jakousi náhodou, nebo skrze negativně přírodní příčiny, či z vůle Boží, jsou stvořením Božím nebo bohů. Považujete-li toto za pravdu, pak není vůbec třeba něco měnit v negativním způsobu života. Považujete-li toto za pravdu, pak není vůbec třeba něco měnit v negativním způsobu života. Především ani nevidíte, ba ani nepovažujete svou cestu jako zlou, negativní. Za druhé, jste-li Božím stvořením, pak je zřejmé, že Bůh vás stvořil takovými, jakými jste, a proto jste právě tak, jak máte být. Na druhé straně, pokud jste sem přišli nějakou náhodou, aniž by se kdo byl namáhal vás stvořit, pak vůbec na tom nezáleží, co jste zač. Koho to zajímá ?  Takový postoj tedy byl geneticky zakódován ve většině tvorů, zfabrikovaných pseudotvůrci.

 

S lidskými tvory na vaší planetě zašli dokonce ještě dále. Podle jejich plánu neměli lidští tvorové nikdy poznat, kdo byli jejich tvůrci. Na místo toho, mělo se předpokládat, že jsou výtvorem Božím, jehož přirozenost byla pečlivě definována pseudotvůrci v pojmech zkreslených a zfalšovaných, anebo že vznikli evolučně z opic, tak vhodně jimi zfabrikovanými za tímto účelem, a pak postavených do blízkosti jeskynních lidí. Stalo se tedy, že nikdo na vaší planetě neví jistě, jak tam vznikl sentientní život.

 

Nicméně buďte zpraveni, že plné odhalení a následná eliminace negativního stavu není možná bez takové znalosti. A nejen to: Plné poučení o pravé povaze negativního stavu je nemožné, dokud všichni tvorové, i lidští, zfabrikovaní pseudotvůrci, si nezvolí pseudotvůrce dobrovolně, ze svobodné vůle. Takový výběr není možno učinit, dokud jsou uvězněni a nikdo, nebo jen nepatrný počet ví, že pseudotvůrci vůbec existují. Co je třeba si uvědomit, je to, jak již bylo před tím uvedeno, že negativní stav nemůže být vyřazen, dokud nedojde k jeho dočasnému, úplnému vítězství na vaší planetě. Jenom tehdy bude možno získat plné poznání jeho pravé povahy a tyto poznatky pak bude možno provždy uložit v povšechnosti veškerenstva pro věčné poučení a zobrazení toho, co NIKDY NEVOLIT.

 

Důvod, proč se to má stát fyzicky na vaší planetě, je zřejmý: Vaše planeta je svou polohou JEDINÝM STYČNÝM BODEM pozitivního a negativního stavu navzájem. Avšak vaše planeta představuje plnost konkretizace a zpřítomnění nejzevnějšího fyzického stupně zóny vymístění. Ať se stane cokoliv v pozitivním či negativním smyslu, mohou se projevit jeho následky a výsledky jenom v tom stupni, na kterém hmatatelnost, konkretizace a zpříkladnění pomocí zevních událostí jsou tou pravou podstatou toho stupně. V postavení negativního stavu pekel a jiných oblastí zóny vymístění taková plnost není přístupná, protože jim schází tento negativně přírodní stupeň (Jak už bylo uvedeno – Síly temna nemají krásné planety s přírodou jako Světlo, neboť nedokáží žít v harmonii s přírodou – pozn. zpracovatele). Mají rozdílný stav, jiné podmínky a jsou jiného stupně. Tak je uspořádáno Stvoření a zóna vymístění.

 

Pamatujte si prosím, jak se zdůrazňuje před tím, že pravé poučení o čemkoliv se může naskytnout jenom z důsledků, následků a výsledků jakékoliv vyskytující se ideje, nikoliv však z ní samotné. Nepostoupí-li nějaká idea ke svému stávání se čili zpřítomnění a uskutečnění ve formě svých důsledků, následků a výsledků, pak zůstává jen prázdnou zmínkou bez jakékoliv hmatatelnosti. Prázdná zmínka neposkytuje žádné poučení ani základ pro růst. A toto je důvod, proč negativní stav musí zcela vyhrát na vaší planetě dříve, než bude možno jej trvale zrušit.

 

Pokud na vaší planetě se ještě zdržují nějací agenti pozitivního stavu a pokud jakási zrnka pravdy jsou ještě rozeseta po prostorách rozmanitých učení, nemůže k úplnému odhalení ošklivé povahy negativního stavu dojít. Jejich přítomnost působí, že se to nemůže stát. Jejich přítomnost to blokuje. Z toho důvodu budou pseudotvůrci propuštěni a cele ovládnou vaši planetu, ale jen na velmi krátkou dobu, dostatečnou k úplnému zničení a odstranění zrnek pravdy a dobra ještě přítomných na vaší planetě a ke skoncování s přítomností agentů pozitivního stavu. Jak si jistě vzpomenete, byla tato situace předpověděna již prorokem Danielem v kapitole 7 ve verši 25 a ve Zjevení Ježíše Krista v kapitole 13 ve verši 7.:

 

„Bude mluvit okázalými slovy proti Nejvyššímu

a bude pronásledovat svaté Nejvyššího,

bude se snažit změnit doby a zákon.

Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času. (Daniel 7:25)“

 

„A bylo mu dáno, aby vedl válku proti svatým

a aby nad nimi zvítězil. Dostala moc nad každým kmenem, jazykem i národem. (Zjevení 13:7).“

 

Celý proces a následky návratu pseudotvůrců je popsán ve vnitřním smyslu v kapitole 13 Zjevení Ježíše Krista v Biblí Svaté. Že negativní stav na kratinkou dobu úplně zvítězí, je zřejmé ze slov Ježíše Krista, jež jsou zaznamenána u Matouše 24, verš 21 a u Marka 13, verš 19. Tam můžeme číst:

 

„Neboť tehdy nastane veliké soužení,

jaké nebylo od počátku světa až do nynějška, a nikdy již nebude. (Matouš 24:21).“

 

„Neboť v těch dnech přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku Božího stvoření až do dneška, a nikdy již nebude. (Marek 13:19).“

 

„Neboť v těch dnech“ označuje návrat pseudotvůrců. „Nastane veliké soužení“ znamená úplné vítězství pseudotvůrců. Zbytek verše naznačuje, že taková situace neexistovala od doby, kdy Bůh stvořil Své stvoření a nikdy znovu nebude. Když jednou už dojde ke konkrétnímu zobrazení života v plnosti negativního stavu a každý ve Stvoření bude mít příležitost pozorovat, poučit se a zaznamenat na věky fakta života bez přítomnosti čehokoliv pozitivního v tom nejkonkrétnějším přírodním stupni, a to jenom na tom místě, kde to vůbec může mít nějaký smysl – pak podobná situace se nebude nikdy muset odehrát na věky věků.

 

Jak bylo shora uvedeno, někteří lidští tvorové (následovníci Swedenborgova učení) věří, že všechny tyto události se mohou odehrát jen ve světě duchů, a že vaše planeta unikne tomuto příšernému osudu. Zde se však nevzalo v úvahu, že svět duchů je mezisvětem. Tento svět sám nepředstavuje plnost všech stupňů, jak to činí vaše planeta. Jinak by se nenazýval zprostředkujícím světem. Je nutno zas a znova opakovat, že nemůže dojít k úplnému odhalení negativního stavu (před zraky všech – pozn. zpracovatele) a k úplnému a náležitému poučení ohledně života bez čehokoliv pozitivního jinak, než ve stavu naprosté úplnosti se všemi možnými výsledky. Tento stav je nejzevnějším stupněm přírodního světa a zóny vymístění, a to je planeta Nula. Jak si vzpomínáte, byla planeta Nula přesně za tímto účelem umístněna ve zvláštní a prapodivné oblasti na kraji zóny vymístění a do blízkého sousedství s pozitivním stavem Stvoření, a to v jeho nejzevnějším stupni.

 

A nyní se krátce podívejme na vnitřní smysl kapitoly 13 ve Zjevení Ježíše Krista v Biblí svaté. Jistě si pamatujete z předešlých sdělení, že vnitřní smysl, skrytý v doslovných údajích Zjevení i na jiných místech Biblí svaté má mnohočetné významy, jež jsou přizpůsobeny všem dobám, situacím a okolnostem. Takže kapitola 13 má taky takovou strukturu. Z toho důvodu vnitřní smysl této kapitoly bude vyžadovat ve vztahu s každou zvláštní dobou a situací jiné interpretace. Jeden z takových výkladů byl zprostředkován Swedeborgem. Jeho interpretace je správná a platná, pokud se týká událostí, k nimž došlo za jeho časů v intermediálním světě. Přítomná interpretace má platnost pro tuto dobu a pro planetu Nula.

 

První verš:

 

         „A viděl jsem, jak se z moře vynořil dravec, mající sedm hlav a deset rohů;

         a na jeho rozích deset korun, a na jeho hlavách jméno rouhání.“

 

Tento verš vnitřně popisuje povahu pseudotvůrců. „Dravec vynořující se z moře“ znamená návrat pseudotvůrců. „Dravec“ zde značí pseudotvůrce. „Z moře“ označuje nejnižší, nejhlubší peklo, kde byli uvězněni Pánem Ježíšem Kristem. „Mající sedm hlav“ značí všechno nahromaděné poznání všech dob a všech typů ve jsoucnu a bytí. „Deset rohů“ označuje veškerou nahromaděnou schopnost upotřebení těch vědomostí k produkci životních forem a k manipulaci souvztažností. „A na jeho rozích deset korun“ označuje souhrn všech zfalšovaných pravd. „A na jeho hlavách jméno rouhání“ označuje, že všechno to poznání i schopnost byly použity k aktivaci negativního stavu.

 

Verš 2:

"Ten dravec, kterého jsem viděl, byl jako levhart,

jeho nohy byly jako tlapy medvěda,

a jeho tlama jako tlama lví.

A drak mu dal svou sílu i svůj trůn i velikou moc.“

 

„Ten dravec, kterého jsem viděl, byl jako levhart“ značí uzpůsobení pseudotvůrců sklonem k násilí proti moci Nejvyššího. „Jeho nohy byly jako tlapy medvěda“ označuje náklonnost k odmítání všeho, co je pozitivní a dobré. „A jeho tlama jako tlama lví“ znamená přivlastnění si PODOBY Pána Ježíše Krista. „A drak mu dal svou sílu i svůj trůn i velikou moc“ označuje to, že všechny jiné oblasti pekel, zbytek zóny vymístění, planeta Nula a všechny náboženské směry, duchovní hnutí, filosofické soustavy, kulty atd. (drak) podrobí se úplně pseudotvůrcům a poskytnou jim všechny k dispozici mající prostředky, které získaly a mají k dispozici od doby uvěznění pseudotvůrců.

 

Verš 3.:

 

         „Viděl jsem jednu z jeho hlav, jako by byla smrtelně raněná,

         ale jeho smrtelná rána se zahojila.

A celý svět obdivoval a následoval dravce.“        

 

„Viděl jsem jednu z jeho hlav, jako by byla smrtelně raněná,“ odráží skutečnost uvěznění pseudotvůrců, izolaci a ztrátu vědění jak cestovat v čase, a také ztrátu jiných důležitých znalostí. „Smrtelně raněná“ značí, že všichni ve Stvoření se domnívají, že toto je trvalý stav, a že pseudotvůrci nebudou již nikdy vypuštěni na svobodu. „Ale jeho smrtelná rána se zahojila“ znamená, že tomu tak není, a že budou ještě hrát další důležitou roli v životě negativního stavu. „A celý svět obdivoval a následoval dravce“ znamená bezpodmínečné uznání pseudotvůrců za bezkonkurenční vládce.“

 

Verš 4:

 

         „Uctívali draka, který dal moc dravci;

         a uctívali dravce řkouce:

         Kdo je takový jako dravec ?

         Kdo s ním může válčit ?“

 

„Uctívali draka“ znamená přijetí zel a nepravd negativního stavu za jedinou moc. „Který dal moc dravci“ značí, že negativní stav přiznává, že pseudotvůrci jsou skutečnými aktivátory negativního stavu a padělateli lidských tvorů, jakožto i všech tvorů v peklech a jiných oblastech zóny vymístění. „A uctívali dravce řkouce: Kdo je takový jako dravec ? Kdo s ním může válčit ?“ označuje zjištění, kde se nachází pravý zdroj negativního stavu, že vše, co je v negativním stavu a co z něho vychází, nemůže převládnout nad pseudotvůrci, jelikož jsou ztělesněním negativního stavu, jeho aktivátory a otci.

 

Verš 5:

 

         „A byla mu dána ústa mluvící velké věci a rouhání,

         a byla mu dána moc trvat po čtyřicet dva měsíce.“

 

„A byla mu dána ústa mluvící velké věci a rouhání,“ znamená to, že pseudotvůrci přijdou s velkými slovy lásky a moudrosti, míru a sjednocení, pozitivnosti a dobroty. Ale tím, že tato slova slouží účelům podvádění, ukáže se, že jsou to slova čistého zla, nepravd, násilí, rozbroje a zkázy. „A byla mu dána moc trvat po čtyřicet dva měsíce“ značí přemožení sil pozitivního stavu až do chvíle, kdy se provede plné zobrazení života bez čehokoliv pozitivního. „Čtyřicet dva měsíce“ nemá význam prvků fyzického času. „Čtyři“ v této souvislosti značí plnou míru. „Dva“ zde označuje zlo a nepravdy. Takže „čtyřicet dva“ znamená plnou míru všeho zlého a nepravdivého.

 

Verš 6:

 

         „A tak otvíral svá ústa v rouhání se Bohu,

         aby se rouhal Jeho jménu i jeho stánku,

         a těm, kdo přebývají v nebi.“

 

„A tak otvíral svá ústa v rouhání se Bohu“ označuje nepřiznání jiného Stvořitele než pseudotvůrce. „Rouhat se Jeho jménu“ znamená popření pravé Přirozenosti Boha, který je Pán Ježíš Kristus. BOŽÍ JMÉNO JE PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Popřít tento fakt je rouhání. „Jeho stánku“ značí popření všech pravých duchovních principů a jejich sjednocení v Pánu Ježíši Kristu. „A těm, kdo přebývají v nebi“ označuje popření existence veškerého pozitivního stavu. Rouhání se těmto věcem znamená, že pseudotvůrci budou prohlašovat, že není jiné reality mimo negativního stavu, a že ten je vlastně jediným pozitivním stavem. Vše ostatní se považuje za neexistující. A protože jsou stvořiteli negativního stavu, jenž je představen jako stav pozitivní, pak není Boha a Stvořitele jiného mimo ně. Toto je pravý význam slova „rouhání“ v rámci tohoto textu.

 

Verš 7:

 

         „A bylo mu povoleno vést válku proti svatým a porazit je.

         A dostal moc nad každým kmenem, jazykem i národem.“

 

„A bylo mu povoleno vést válku proti svatým a porazit je“ znamená úspěšné odstranění všech agentů pozitivního stavu z celé zóny vymístění i planety Nula i jakéhokoliv zrnka pravdy a dobra obsaženého v rozličných lidských učeních. „Dostal moc nad každým kmenem, jazykem i národem“ značí úplné vítězství negativního stavu v zóně vymístění a na planetě Nula bez jakékoliv výjimky a vyloučení.

 

Verš 8:

 

         „Budou ho uctívat všichni, kdo prodlévají na zemi,

jejichž jména nejsou zapsána v knize života Beránka,

zabíjeného založením světa.“

 

„Budou ho uctívat všichni, kdo prodlévají na zemi“ znamená všechny ty, co jsou v zevnějšnostech duchovnosti a v lásce k zevnímu vlastnictví a povrchním hodnotám. „Jejichž jména nejsou zapsána v knize života Beránka“ označuje všechny tvory v zóně vymístění a všechny lidské tvory, kteří byli původně zfabrikováni pseudotvůrci, a kteří odmítli uznat pravou Přirozenost Pána Ježíše Krista (Beránka).“

 

„Zabíjeného založením světa“ znamená neustálou snahu všech v negativním stavu odmítat fakt, že Nejvyšší učinil Své Božství Lidským a Své lidství Božským a stal se tak Pánem Ježíšem Kristem. Odmítnout tuto skutečnost  značí zabíjení pravdy vlastním srdcem a myslí („založení světa“).

 

Verš 9:

 

         „Kdo má uši, slyš !“

 

„Kdo má uši, slyš !“ označuje, že jen ti, co otevřeli svá srdce a mysli pro pravdu, budou schopni vnímat skutečnost těchto faktů.

 

Verš 10:

 

         „Kdo vede do zajetí, půjde do zajetí.

         Zabije-li kdo mečem, bude mečem zabit.

         Zde je trpělivost a víra svatých.“

 

„Kdo vede do zajetí, půjde do zajetí“ označuje nutnost nést následky aktivace a přijetí negativního stavu. „Zabije-li kdo mečem, bude mečem zabit“ znamená nutnost poučit se z důsledků prohlášení, že negativní stav je jedinou realitou v jsoucnu a bytí. Prohlašovat něco podobného znamená zabíjet duchovně. Toto přijmout za své značí duchovní smrt. „Zde je trpělivost a víra svatých“ označuje, že pozitivní stav toleruje všechny tyto příšernosti a ohavnosti negativního stavu kvůli závažnému duchovnímu poučení, vědom si slibu, učiněného Pánem Ježíšem Kristem před veškerým Stvořením a před všemi všude, že negativní stav bude po té, až dojde k tomuto poučení, natrvalo a navěky eliminován a zrušen.

 

Verš 11:

 

         „A potom jsem viděl jiného dravce, jak povstal ze země,

         měl dva rohy jako beránek, ale mluvil jako drak.“

 

„A potom jsem viděl jiného dravce, jak povstal ze země“ značí zformování nového náboženského systému víry, vyvozeného z pseudovnitřní mysli (země zde označuje pseudovnitřní mysl). „Měl dva rohy jako beránek“ značí kombinaci a sjednocení všech druhů zla a nepravd stejným způsobem, jak jsou zkombinovány a sjednoceny dobro a pravda v Pánu Ježíši Kristu (Beránek). „Mluvil jako drak“ označuje, že toto nové náboženství bude čerpat z přístupných zkreslenin a nepravd, jak jsou obsaženy ve všech lidských náboženských soustavách, sektách, kultech, okultních a jiných pseudoduchovních směrech či trendech („drak“).

 

Verš 12:

 

         „A vykonává veškerou moc toho prvního dravce v jeho přítomnosti

         a nutí zemi a všechny, kdo na ní prodlévají,

         uctívat prvního dravce, jehož smrtelná rána se uzdravila.“

 

„A vykonává veškerou moc toho prvního dravce v jeho přítomnosti“ odráží vztah těchto náboženství a pseudotvůrců. Vynoření se těchto náboženství je motivováno jedině přítomností pseudotvůrců. „Nutí zemi a všechny, kdo na ní prodlévají, uctívat prvního dravce, jehož smrtelná rána se uzdravila“ znamená, že toto nové náboženství prohlásí pseudotvůrce za jedinou duchovní moc a Boha multivesmíru, který se má uznávat a uctívat, neboť byli schopni se dostat ven z vězení, do něhož byli uvrženi Pánem Ježíšem Kristem, a tím dokázali, že jsou mocnější než Pán Ježíš Kristus, který je v jejich očích podvodníkem a imitátorem. Propuštění a návrat pseudotvůrců se bude vnímat, jako že oni sami byli s to se dostat ven, když se chytrácky vyhnuli všem zátarasům na ně postaveným pozitivním stavem. Nepoznají, že to bylo z dovolení Pána Ježíše Krista. V tomto je důvod, proč „celý svět obdivoval a následoval dravce“ (verš 3).

 

Verš 13:

 

         „Předvede veliká znamení, dokonce učiní,

že oheň z nebe sestoupí před zraky lidí na zem.“

 

„Předvede veliká znamení“ značí přesvědčivý důkaz o jejich schopnostech mysli a provádění zázraků. „Dokonce učiní, že oheň z nebe sestoupí před zraky lidí na zem“ označuje, že všude toto se činí s velkou a intenzívní náklonností, se slovy lásky, dobra a pokoje, přece vědí, co lidé očekávají a co se jim líbí.

 

Verš 14:

 

         „A svádí ty, co prodlévají na zemi, těmito znameními,

což mu bylo dovoleno činit pod dohledem dravce,

říkajíc těm, co dlí na zemi,

aby zhotovili obraz tomu dravci,

který byl zraněn mečem, a přitom žil.“

 

„A svádí ty, co prodlévají na zemi, těmito znameními“ znamená, že lidé, kteří oceňují zevní jevy bez jakéhokoliv uvážení vnitřních duchovních hodnot, ochotně akceptují ta slova a zázraky. „Což mu bylo dovoleno činit pod dohledem dravce“ znamená, že vše se dělá z úplného pověření pseudotvůrců. „Říkajíc těm, co dlí na zemi, aby zhotovili obraz tomu dravci, který byl zraněn mečem, a přitom žil“ znamená zvnějšnění zevnějšností. Ti, co jsou v zevní formě bohoslužby, potřebují všelijaké zevnější symboly, popisy a obrazy pro předmět své bohoslužby, kterým v tomto případě jsou pseudotvůrci.

 

Verš 15:

 

         „Byla mu dána moc vdechnout život obrazu dravce,

         že ten obraz jak hovořil, tak i způsoboval,

         že budou zabiti všichni,

         kteří nebudou uctívat obraz dravce.“

 

Tento verš popisuje skutečnost, že moderní technologie a všechny vědecké výdobytky budou použity k  vládání mysli, jednání a skutků, takže v nich nezůstane z pozitivního stavu vůbec nic.

 

Verše 16 a 17:

 

         „A přinutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky,

         přijmout znamení na jejich pravé ruce nebo na jejich čela,

         a tak nikdo nesmí kupovat, ani prodávat, vyjma těch,

         kdo mají znamení či jméno tohoto dravce nebo číslo jeho jména.“

 

Oba tyto verše popisují novou formu genetického inženýrství, oživeného pseudotvůrci a daného k dispozici vědcům za účelem pozměnění lidského mozku a duševních pochodů, a to takových způsobem, aby nemohly obsahovat žádný sklon vůči pozitivnímu stavu, ba, aby o něm nezůstala ani jediná vzpomínka. Najde-li se stopa náklonnosti či zůstane-li z něj něco v paměti, pak tací lidští tvorové budou podrobeni smyslové deprivaci, a když odmítnou uposlechnout, budou zlikvidováni.

 

Verš 18:

 

         „Tu je moudrost. Ať každý, kdo má rozum, spočte číslo toho dravce;

         neboť je to číslo člověka. Jeho číslo je 666.“

 

„Tu je moudrost“ znamená proniknutí do tajemství negativního stavu a jeho úplné odhalení. „Ať každý, kdo má rozum, spočte číslo toho dravce“ značí, že správné chápání negativního stavu se může získat jenom z poznání povahy pseudotvůrců, jeho původců. „Neboť je to číslo člověka“ znamená, že negativní stav povstal v nejzevnějším přírodním stupni u lidí na planetě Země. „Jeho číslo je 666“ značí, že trvání negativního stavu je ohraničeno pouze na jeden časový cyklus Stvoření, a že je omezen pouze na zónu vymístění a na planetu Nula. „666“ značí zkrácený cyklus času, v němž negativní stav je aktivován za účelem duchovního poučení. Všechny jiné časové cykly mají kód „777“. „777“ značí plnost pozitivního stavu, avšak „666“ znamená nedostatek této plnosti, což dává příležitost negativnímu stavu, aby došel plného plodného dozrání. Ve skutečnosti znamená „666“ plnost negativního stavu, nacházejícího se navenek od pozitivního stavu. Protože planeta Nula je v přírodní souvztažnosti s tímto nejzevnějším v pozitivním stavu, ke vzniku negativního stavu musí dojít na vaší planetě. Avšak toto je rovněž důvodem, proč jeho konec musí nastat také na vaší planetě. Toto je způsob hierarchického duchovního uspořádání Stvoření. Tato hierarchie nemůže být porušena.

 

Nyní není možné zjevit, jakými prostředky budou pseudotvůrci propuštěni, jakým způsobem se objeví znovu na vaší planetě a v jaké formě a za jakých okolností. Bude to však velmi dramatické a jasné na pohled v každém případě. Nemáte být překvapeni, objeví-li se v kosmických lodích a prohlásí-li, že jsou spasiteli lidstva, jež bude, vlastně již je, na pokraji úplné zkázy a sebezničení. Jak víte, hodně se povídá, že se objeví kosmické lodě, a že cizí životní formy se přihrnou na pomoc vaší planetě. Je mnoho „kanálů“, které předávají různé zprávy od těchto nepozemských či dávných lidí. Nenechte se obalamutit žádným z nich. I když hovoří kladně a dobře, mile, láskyplně a moudře, nic z nich nepřichází z pozitivního stavu. Tyto jevy se všechny odehrávají v rámci příprav způsobu pro návrat pseudotvůrců. Ovšem bude to vše s velkou „parádou a doprovodem“, abychom použili vašeho výrazu.

 

Mezi všemi tvory včetně lidí bude určitá známost a příbuznosti s pseudotvůrci, s výjimkou velmi malého počtu agentů pozitivního stavu, kteří zůstanou na vaší planetě pro zakončení nějakých záležitostí Pána Ježíše Krista a pak budou odvoláni. Tato známost a příbuznost vyjde na povrch z hluboce uchovaných vzpomínek v prohlubních pseudomysli, kdy v nich poznají své „tvůrce-rodiče“.

 

Musíte zas a znovu chápat, že pseudotvůrci budou vystupovat především jako zachránci. Sjednotí vaši planetu v jeden národ. Odstraní všechny války, hlad, nemoci a zevnější utrpení a bídu. Zavedou mimopozemské cestování po celé zóně vymístění. A učiní mnoho jiných „pozitivních“ věcí podobného rázu. Jakmile dostanou pevně do svých rukou celé lidstvo i veškerou zónu vymístění, pak tehdy odhalí své pravé záměry, a to v tak hrůzném rozsahu, že se nenajde slov ve vašem slovníku, ani si to nedovedete představit, aby se to dalo popsat.

 

Právě v té chvíli se pustí znovu do práce s geny, kdy se pokusí vyvinout nadčlověka, či celou armádu nadlidí, ozbrojených plody nejvyšších technologických výdobytků nepředstavitelných rozměrů. Podaří se jim vyrobit obrovskou armádu takových nadlidí s nesmírně negativními a zlými sklony a použijí toto vojsko k napadení sil pozitivního stavu přes devátou dimenzi, skrze určité časoprostorové uzly, se všemi druhy souvztažnostních prostředků. „Zahojení smrtelné rány“ značí též obnovení jejich schopnosti cestovat v čase a prostoru, avšak nikoliv do minulosti. Cesty do minula jimi nebudou obnoveny. Po dokončení těchto příprav a když procítí, že jsou hotovi podniknout tuto invazi, provede Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista malinkou, žádnými prostředky nevypátratelnou chybičku v jejich výpočtech pro vstup do devátého rozměru. Při pokusu pseudotvůrců a jejich armády nadlidí vejít do deváté dimenze a vynořit se znovu v pozitivním stavu Stvoření, ta chyba způsobí, že budou vychýleni do limba – místa a stavu vně dvanáctidimenzionální struktury zfabrikovaného časoprostoru. A co se budou zdržovat v tom limbu, bude nad nimi vyhlášen soud.

 

Nacházet se v limbu znamená pro pseudotvůrce plnou ztrátu veškeré moci i jejich zvláštních schopností. Ale znamená to taky naprosto neutrální stav, bez jakéhokoliv vlivu stavu pozitivního či negativního. Značí to rovněž, úplné odkrytí veškerých vzpomínek na dobrovolnost postoje aktivátorů negativního stavu i všechny zobrazení důsledků, následků a výsledků negativního stavu. Najednou každý pozná pravou skutečnost původu negativního stavu i důvod, proč mu bylo dovoleno, aby vládl v tomto časovém cyklu. S tímto důležitým vědomím bude každému v negativnímu stavu prezentována nová volba – přejít do pozitivního stavu, podstoupit proces duchovní transformace v Nové škole, anebo, nebude-li někdo s konverzí souhlasit – ODEJMUTÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE Z JEJICH MYSLÍ, KDY SE STANOU SOUČÁSTÍ LIMBA – NICOTY, STANOU SE NIČÍM.

 

Tímto aktem bude negativní stav natrvalo a navěky zrušen, a veškeré poučení o jeho povaze se završí. A takto se splní slib Pána Ježíše Krista, daný ve chvíli stvoření základů jsoucna a bytí. Tímto aktem bude dovršena a ukončena poslední fáze Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. Jeho/Její slova “Učiněno jest !“ (Zjevení 21:6) stanou se skutečností. Ale toto je jeden z mnoha možných scénářů pro to, jak se všechno bude dít. Avšak který způsob bude použit, bude záležet na mnohých složitých činitelích, o nichž nelze nic zjevit z bezpečnostních důvodů až do doby jejich uskutečnění.

 

Na závěr této kapitoly nechť jsou odhaleny ještě další důvody pro návrat pseudotvůrců.

 

1.

Existuje určitý duchovní princip ve jsoucnu a bytí, který řídí tento průběh událostí. Tato zásada stanoví:

 

Je-li něco jednou započato v nějakém místě, stavu a podmínkách, pak postupuje ke svému projevení se na všech úrovních vědomí v  jsoucnu a bytí, dokud nezavrší celý kruh a neskončí ve stejném místě, stavu i podmínkách, kde bylo započato.

 

Jak víte, může se Vesmír pojímat jako něco kulatého. Vše v něm se pohybuje v kruhovitých smyčkách.

 

Negativní stav byl spuštěn pseudotvůrci na planetě Zemi – Nule. A proto musí jeho konec nastat také na planetě Nula zároveň s návratem pseudotvůrců. Je nepředstavitelné, aby bylo možno zcela odhalit škaredou tvář negativního stavu a poučit se o jeho pravé povaze bez zcela otevřené účasti těch, kdo jej vyvolali. Jejich předešlá účast byla ze zcela odlišné pozice – jako vyvolávajícího činitele, nikoliv jako činitele zobrazujícího. Nyní tedy mají ukončit negativní stav z pozice zobrazování. Nikdo neví, ano zdaleka si nemůže představit, jak vypadá život v negativním stavu bez zjevné přítomnosti těch, kdo jej aktivovali.

 

Jak víte, pseudotvůrci po aktivaci negativního stavu odešli z planety Nula a zabydlili se v peklech, které vytvořili a založili. Takže se přímo nikdy nezúčastnili zobrazující fáze jeho aktivace. Jejich účast byla nepřímá přes agenty, nestvůry, démony, ďábly a satanáše, kteří byli jimi zfabrikováni pro tento účel. Ve skutečnosti lze považovat tento akt aktivace negativního stavu za první příchod pseudotvůrců. Povšimněte si zde, prosím, paralely mezi Prvním příchodem Ježíše Krista a prvním příchodem pseudotvůrců a mezi Druhým příchodem Pána Ježíše Krista a druhým příchodem pseudotvůrců. Jedno předchází druhé. Takže nejdříve došlo k prvnímu příchodu pseudotvůrců, kdy aktivovali negativní stav a pak se usadili v duchovním světě. Toto skončilo na začátku Prvního příchodu Ježíše Krista, kdy byl učiněn konec jejich prvního příchodu tím, že byli uvězněni a odloučeni od ostatních oblastí Stvoření a zóny vymístění. První příchod Ježíše Krista započal získáním tělesné formy, vytvořené z genetického materiálu pseudotvůrců a zóny vymístění, a skončil totální fúzí a hybridizací toho těla s povšechností přirozenosti Nejvyššího. Tehdy se Nejvyšší stal doopravdy Pánem Ježíšem Kristem. Tímto aktem dal se do pohybu Druhý příchod Pána Ježíše Krista. Mezi tím se projevovaly, osvětlovaly, uskutečňovaly a zpřítomňovaly důsledky, následky a výsledky prvního příchodu pseudotvůrců a Prvního příchodu Ježíše Krista.

 

Mějte na mysli důležitý fakt, že oby – jak první příchod pseudotvůrců, tak i První příchod Ježíše Krista – se udály na planetě Nula v poněkud obráceném směru. Negativní stav je vyvolán na planetě Země, v krajně zevním stupni fyzického Vesmíru Stvoření a šíří se dovnitř směrem k duchovnímu stupni Stvoření. Objevení se pseudotvůrců v duchovním světě znamenalo fakticky jejich první příchod. Na druhé straně, konal se První příchod Ježíše Krista zvnitřku směrem k zevnějšku: Božský element byl oddělen od Absolutní zevní mysli Nejvyššího, prodělal fúzi s elementy Marie a Josefa, vložen do Mariina lůna a fyzicky se narodil jako zvláštní kříženec. Objevení se Ježíše Krista na planetě Nula započalo Jeho/Její první příchod.

 

Jak negativní stav skončil pobyt v doméně pozitivního stavu předsunutých stanovišť pseudotvůrců v nebesích, tak pozitivní stav v podobě Ježíše Krista skončil v doméně negativního stavu v tom místě, kde se může prožívat plnost jeho vyjádření i vlivu – a to je vaše planeta, planeta Nula. V důsledku povahy formulovaných duchovních principů nemůže dojít k Druhému příchodu Pána Ježíše Krista dříve, než se udá druhý příchod pseudotvůrců. V tomto ohledu je správná domněnka Pavlova, formulovaná ve druhé epištole k Tesalonickým v kapitole 2 ve verši 3. Citujme: „Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, neboť ten Den nepřijde, dokud nedojde nejprve k odpadnutí a neobjeví se člověk hříchu, syn zatracení . . . “

 

Je samozřejmé, že Pavel ani nikdo jiný neměl zdání o existenci pseudotvůrců nebo o tom, kdo je „člověk hříchu“ či „syn zatracení“. Jak všichni ostatní, tak i Pavel měl za to, že je to jedna osoba, syn Ďábla, kdo je jen jinou osobou; podobně jak Ježíš Kristus, kdo je Synem Božím, je též  jinou osobou. Jinými slovy, je to osoba, kterou křesťané nazývají Antikristem. A nyní budiž řečeno, že druhý příchod pseudotvůrců a Druhý příchod Pána Ježíše Krista se udá opět v obráceném směru. Tentokrát to bude dvojí zpětné obrácení. Zatímco při svém prvním příchodu zahájili pseudotvůrci cestu v nejzevnějším stupni a skončili v duchovním světě, při druhém příchodu vykročí ze svého vlastního pseudoduchovního světa, z nejnižšího stupně (pro ně nejniternějšího) a skončí na planetě Nula, obklopené všemi úrovněmi, stupni a oblastmi zóny vymístění, od jejího nejvnitřnějšího (nejnižšího) až do toho nejzevnějšího – přírodního stupně zóny vymístění – planety Nula. Naproti tomu započne Druhý příchod Pána Ježíše Krista ne na planetě Nula, jak to bylo při prvním příchodu, nýbrž v  tom nejniternějším Stvoření, v duchovním světě, odkud bude postupovat krok za krokem, přes všechny úrovně, stupně a oblasti Stvoření a skončí na planetě Nula v těle, ve fyzickém těle Pána Ježíše Krista. Pomocí těchto procedur se mohou všechny úrovně Stvoření plně podílet na tomto dění.

 

Tvrzení o tom, že Druhý příchod Pána Ježíše Krista skončí na vaší planetě v těle, ve fyzickém těle, přesně tak, jak tomu bylo při odchodu Ježíše Krista z vaší planety, ti přijde jako velké překvapení, Petře, a všem tvým dětem, se kterými sdílíš toto zjevení. Jak známo, Swedeborg i ty jste měli za to, že Druhý příchod Pána Ježíše Krista je událostí čistě duchovní, bez hmotného projevu, tak, jak první příchod byl čistě fyzickou událostí. Swedeborgův i tvůj problém, Petře, byl v tom, že jste si vyložili Druhý příchod Pána Ježíše Krista ze stanoviska jeho počáteční fáze. V té fázi byl vskutku duchovní událostí bez jakékoliv fyzické či literní manifestace. Tuto událost jste vnímali z hlediska ukončenosti, mysleli jste, že existuje jen jedna fáze Druhého příchodu. Toto je případ omezeného literárního způsobu myšlení. Je to porušením výše formulovaného duchovního principu: Cokoliv se začne v jednom stupni, místě, stavu, musí tam též skončit. Jinak by to nemělo žádný smysl ani význam. Bylo by to nedokončené podnikání.

 

Ovšem doslovný popis Druhého příchodu Pána Ježíše Krista v Biblí Svaté nemá žádný reálný význam. Symbolika, použitá v jeho vylíčení, představuje to, co se děje s lidskou myslí ve chvíli Druhého příchodu. Závažnost těchto událostí je nesmírná a nevypočitatelná dle žádných měřítek.

 

Druhý příchod pseudotvůrců umožňuje negativnímu stavu dostat se do pozice jeho úplného odhalení v procesu jeho vítězství na planetě Nula. Takže musí skončit na planetě Nula. Druhý příchod Pána Ježíše Krista umožňuje úplnou eliminaci a naprosté zrušení negativního stavu, proto také musí skončit na planetě Nula. Není jiné cesty.

 

2.

Není možné úplné odhalení negativního stavu, ani plná znalost jeho pravé povahy, aniž by se poznal a zažil na vlastní zkušenosti jeho zdroj. Od začátku druhého historického údobí na vaší planetě, jež začalo objevením se jeskynních lidí (lidských tvorů) (před 7 milióny let – pozn. zpracovatele), bylo lidstvo souženo mučivou nejistotou v otázce, proč negativní stav existuje, jaký má účel a jak povstal. Četné pokusy odpovědět na tyto otázky nedotkly se ani povrchu pravdy o těchto záležitostech. Trvalo to až do chvíle napsání knihy „Základy lidské duchovnosti“, kdy se začaly dostávat odpovědi na zmíněné otázky.

 

Avšak nelze dát na tyto otázky plné, vyčerpávající a naprosto uspokojující odpovědi, dokud nedojde k přímé účasti pravého zdroje negativního stavu v tom, co rozpoutal v tomto časovém cyklu. Vzhledem k tomu, že planeta Nula byla určena k této konkrétní, celé a vyčerpávající odpovědi, musí se tomu zdroji, pseudotvůrcům, dovolit, aby se vrátili, aby tak každý mohl na vlastní oči vidět a poučit se, proč a jak se vše přihodilo. Odpověď z jiného pramene, dokonce i přímo od Pána Ježíše Krista, by byla neuspokojivá, protože On/Ona ani kdokoliv jiný není původcem či zdrojem negativního stavu. Potvrzovat platnost se musí a je možno jen ze samotného pravého pramene. Toto je duchovně – vědecký princip jakéhokoliv předpokladu.

 

Je tedy návrat pseudotvůrců nezbytnou podmínkou pro eliminaci negativního stavu, jelikož je prameništěm odpovědí na všechny otázky tak životně důležité pro multiversální poučení. Jen pseudotvůrci mají ty nejobsažnější odpovědi. Źe se pseudotvůrci musí vrátit na vaši planetu, je zřejmým faktem, vezme-li se v úvahu postavení vaší planety, které zaujímá v hierarchii duchovní organizace. Žádné jiné místo neposkytuje nutné prostředky pro takové specifické, konkrétní, zkušenostní poskytování odpovědí a poučení.

 

3.

Náležité a hodnotné provozování plnosti přirozenosti pozitivního stavu s plností povahy stavu negativního může nastat jenom z průzkumu zdrojů obou stavů a vyplývajících z nich důsledků, následků a výsledků. Předpokládá se, že pramenem pozitivního stavu je Bůh. A zdrojem stavu negativního má být ďábel a satan. Avšak, ač každý ví, že zdrojem pozitivního stavu je Bůh, nikdo přesně neví, kdo je ďábel a satanáš. Má se falešně zato, že existoval jakýsi archanděl se svými anděly, jenž se rozhodl stát se bohem, a který proto byl shozen z nebe do vnějších temnot. Vnější tma je ovšem zóna vymístění. Tento nehodný a vzbouřený archanděl se stal ďáblem a satanem. Ani se neví, jaký je rozdíl mezi ďáblem a satanem. Ve zjevení Ježíše Krista v kapitole 12 ve verši 9 je uvedeno: „A veliký drak, ten dávný had, zvaný Ďábel a Satan, který sváděl celý svět, byl vyvržen.“ V této kapitole drak je nazýván oběma jmény: Ďáblem i Satanem. Také je nazýván „dávným hadem“. Ve vnitřním smyslu tohoto verše

 

„drak“ označuje VEŠKERÝ NEGATIVNÍ STAV;

 

„ten dávný had“ jsou PSEUDOTVŮRCI;

 

„ďábel“ představuje VŠECHNY DRUHY ZLA NEGATIVNÍHO STAVU;

 

„satan“ jsou VŠECHNY NEPRAVDY NEGATIVNÍHO STAVU.

 

(Toto jsou důležité klíčové pojmy – proto jsou tak zdůrazněny oproti jiným – pozn. zpracovatele)

 

V tomto verši se popisuje vypuzení lidské éry a všech předsunutých pozic negativního stavu z domény stavu pozitivního a z mezisvěta. Ve skutečnosti však nikdo neví, co je pravou povahou „toho dávného hada“, jak se projevuje, jak došlo k jeho vzniku, byl zahalen do hlubokého tajemství (samotnými pseudotvůrci – logicky, sami se nebudou odhalovat, pak by jejich ovládání nefungovalo – pozn. zpracovatele). Naproti tomu ani nikdo v negativním stavu přesně neví, kdo je Pán Ježíš Kristus. Jak bylo popsáno v druhé kapitole této knihy, existuje nejméně sedm možných dohadů o jeho/Její přirozenosti. Většina lidských bytostí a tvorů v peklech se domnívá, že Ježíš Kristus je buď Synem Božím, nebo jakýmsi osvíceným člověkem, anebo někým, kdo nikdy neexistoval, ale byl vymyšlen lidmi pro sebeklam i pro oklamávání jiných. Většina taky se domnívá, že ďábel a satan je padlým andělem, či že byl původně bratrem Ježíše Krista – jak tomu na příklad věří Mormoni – který se rozzuřil, když se dozvěděl, že Bůh dal přednost Ježíši pro funkci Spasitele. Spasitele čeho ?  Nebyl-li žádný negativní stav, pak od čeho bylo nutno něco spasit ?

 

Tak tedy „bratr“ Ježíše Krista, nazvaný Lucifer, stal se žárlivým a závistivým, i vzbouřil se proti BohuOtci. Toto je bláznivé uvažování plné rozporů. Pocity žárlivosti a závisti jsou negativní city. Pocházejí z negativního stavu. Prožíval-li je Lucifer, syn Boha, pak tyto city vycházely z Boha. Odkud by jinak vycházely ? Vždyť tehdy ještě neexistoval nějaký negativní stav. Protože každý pocit musí mít svůj zdroj, jediným pramenem těch pocitů musel mít Bůh. Takže podle tohoto bláhového pojímání, Bůh je aktivátorem negativního stavu.

 

Tento bláznivý uzávěr nepřinesl nic, než více zmatenosti. Fakticky tedy nikdo v negativním stavu nemá správnou představu a ponětí o pravé povaze jak pozitivního, tak i negativního stavu. Tím, že účastníci negativního nemají náležité představy o těchto životně závažných věcech, nemají možnost úplně odhalit pravou podstatu negativního života. Plné odhalení je možné jenom z pozice správných představ o tom, co je ta přirozenost. Jenom pseudotvůrci mají takové představy. Proto jen oni mohou zobrazit a projevit plně pravou přirozenost negativního stavu. Toto je účelem jejich druhého příchodu.

 

Když toto vše se osvětlí, pak dojde k poslední fázi Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. V této fázi budou moci členové negativního stavu poprvé poznat, kdo je Pán Ježíš Kristus a co je pravou přirozeností pozitivního stavu, v porovnání se stavem negativním v jeho plně vítězném rozpoložení na vaší planetě. Takové porovnávání je základem pro plnost duchovního poučení ohledně přirozenosti negativního stavu, jakožto i stavu pozitivního.

 

Jde zde o velké duchovní tajemství. Členové pozitivního stavu nemohou plně poznat a prožít přirozenost pozitivního stavu, dokud nebude odhalena povaha negativního stavu ve své plnosti  a dokud nedojde k poslední fázi Druhého příchodu Pána Ježíše Krista na vaší planetě. Toto může být dokonáno, jenom když na scénu vstoupí pseudotvůrci.

 

4.

Aby se docílilo všeho toho, co bylo výše vylíčeno, musí být rekapitulován proces aktivace negativního stavu. Nikdo přesně neví, jak byl negativní stav ve skutečnosti konkrétně aktivován. „Nové zjevení“ poskytuje o této záležitosti jenom teoretické údaje. Nemůže předložit jasné, živé zobrazení. Takové ilustrování potřebují zvláště členové negativního stavu pro své konečné spasení. Nicméně, též mnoho členů pozitivního stavu o tom nic neví. Zdroj poznání se najde jen v historických záznamech, ukrytých v univerzalitě povšechnosti, k níž byl až donedávna uzavřen přístup. Jen Pán Ježíš Kristus a pseudotvůrci vědí přesně, jak byl negativní stav aktivován. Pán Ježíš Kristus však nemůže, jsa absolutně pozitivním, zobrazovat ten proces živým příkladem na členech pozitivního stavu. Proto dojde k návratu pseudotvůrců a jim bude povoleno zobrazit ten proces od A do Z, použito vašeho rčení.

 

Co se zde bude dít, je to, že pseudotvůrci obnoví své experimentování, čímž budou moci zobrazit na živých příkladech proces aktivace negativního stavu. Tedy každý obdrží odpověď v konkrétním vyobrazení na otázku, jak byl aktivován negativní stav. Bez odpovědi na tuto otázku negativní stav by nemohl být deaktivován a zrušen. Byl by stále motivován k tomu, aby déle trval ve svém jsoucnu i bytí, a to tak dlouho, až by to „jak“ dostalo odpověď.

 

5.

Pán Ježíš Kristus má Své osobní, soukromé a intimní důvody, proč se chce s pseudotvůrci setkat tváří v tvář, což je známo jenom Jemu/Jí. Tyto důvody nemožno zjevit, pokud nedojde k tomuto setkání.

 

Během prvního setkání, kdy pseudotvůrci byli uvězněni, působil Ježíš Kristus ještě z pozice relativní separace od Nejvyššího. Jeden z tajemných důvodů, proč Nejvyšší potřeboval fyzické tělo Ježíše Krista, bylo to, že předvídal jeho nutnost pro konečné, osudně nejzávažnější setkání. TOTO POSLEDNÍ SETKÁNÍ BUDE Z POZICE SJEDNOCENÍ, Z NOVÉ PŘIROZENOSTI PÁNA JEŽÍŠE KRISTA JAKO JEDNOTY VŠECH ELEMENTŮ, VČETNĚ PRVKŮ VZATÝCH ZE ZÓNY VYMÍSTĚNÍ A PLANETY NULA, ELEMENTŮ, JEŽ BYLY TOTIŽ PŮVODNĚ ZFABRIKOVÁNY PSEUDOTVŮRCI. Toto je to největší tajemství. K poslednímu setkání musí dojít v plnosti všech stavů a podmínek a na místě, kde negativní stav byl původně vyvolán. Duchovní válka skončí na vaší planetě, neboť také začala na vaší planetě. Pseudotvůrci ji zahájili, jsou to oni, co ji také musí ukončit plnou porážkou. Jeden aspekt tohoto největšího tajemství je, že PSEUDOTVŮRCI BUDOU PORAŽENI Z POZICE SVÝCH VLASTNÍCH FABRIKACÍ. Toto je naznačeno ve vnitřním smyslu Zjevení Ježíše Krista (Apokalypsy), kapitola 17, verše 16 a 17:

 

         „A těch deset rohů, které jste viděli na tom dravci,

         bude nenávidět nevěstku, zpustoší ji a obnaží,

         bude jíst její tělo a spálí ji ohněm.“

 

         „Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby splnili jeho záměr,

         být jedné mysli a odevzdávat dravci své království,

         dokud se slova Boží nevyplní.“

 

Ale je také tajemným faktem, že Pán Ježíš Kristus obsahuje v Sobě plnost přirozenosti zóny vymístění a planety Nula, po provedení hybridizace a dinivizace (opětné přetransformování negací fabrikátu zpět do pozitivního stavu – pozn. zpracovatele) lidského těla, získaného během přebývání na vaší planetě. Jde zde o to, aby se PROKÁZALO PŘED TVÁŘÍ PSEUDOTVŮRCŮ A VŠECH, NACHÁZEJÍCÍCH SE V NEGATIVNÍM STAVU I JINDE PO CELÉM STVOŘENÍ, ŽE JE ZCELA MOŽNÉ MÍT TAKOVÝ DRUH TĚLA, JEŽ BYLO PŮVODNĚ VYTVOŘENO Z IDEJÍ POUHÉHO ZLA A SAMÝCH NEPRAVD, - A PŘECE BÝT ZCELA A ABSOLUTNĚ POZITIVNÍM BEZ JAKÉHOKOLIV BAŽENÍ ČI TOUŽENÍ PO ZLU A NEPRAVDÁCH. Pseudotvůrci totiž chvástavě prohlašovali, že nikdo nemůže být docela pozitivní a dobrý, když má takové tělo. Znovu je třeba připomenout, že zde spočívá to největší tajemství. Protože toto tělo povstalo z prvků vaší planety, bude to vaše planeta, kde se tento fakt obrazně prokáže před tváří pseudotvůrců. V tomto aktu je obsažena i možnost spasení pro samé pseudotvůrce – což je jiné veliké tajemství. Tímto konečným aktem bude ukončen časový cyklus, v němž došlo k odehrání se všech těchto mystérií, a dojde pak k zahájení konečné fáze Posledního soudu (viz následující kapitolu).

 

Po tomto aktu a po dokončení Posledního soudu vejde do jsoucna a bytí nový cyklus času, jenž se nazývá Nové nebe a Nová Země.

 

Ten/ta, co má uši, ať slyší a naslouchá tomu, co Pán Ježíš Kristus zjevuje k této kapitole.“

 

1140. Tajemství o pseudotvůrcích

Přijal Petr D. F., 10. 2. 1988, místo: Santa Barbara, California, USA

 

To, co zde cituji z knihy „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“ se týká životně každého člověka na Zemi, neboť každý má šat - hmotné tělo – zfabrikované pseudotvůrci ! ! !  Pochopení tohoto faktu dává možnost řešení problému každého člověka na Zemi.

 

Tyto informace šiřte všemi směry, neobávejte se ničeho, hlavně do škol – učitelůmúředníkům a vědcům a všem dalším zájemcům. Bude to velký průšvih pro pseudotvůrce. S láskou  Ivo A Benda.

 

Kapitola šestá. (Strana 108 – 136.)

 

Dne 10. února 1988 ve 4:15 bylo ke mně slovo Pána Ježíše Krista, řkoucí:

 

„Mnoho bylo zjeveno ohledně povahy pseudotvůrců a jejich metod, jakým byl aktivován negativní stav, v knihách „Základy lidské duchovnosti“ a „Kdo jsi a proč jsi zde ?“. Tehdy poprvé v dějinách lidstva na vaší planetě byly odhaleny původ a podstata negativního stavu. Dříve, než bylo toto odhalení, nikdo přesně nevěděl, jak negativní stav vešel do jsoucna a bytí.

 

Nejběžnější historka, uznávaná většinou lidí, se odvozuje z dosavadního smyslu několika míst v Biblí svaté. Na příklad v Judově epištole ve verši 6 (tato epištola má jen jednu kapitolu) se píše:

 

         „Ach ty anděly, kteří se nedrželi svého panství, ale opustili příbytek svůj,

         On k soudu velikého toho dne vazbu věčnou v temnotě schoval.“

 

Z tohoto údaje se vyvozuje, že původ negativního stavu lze nalézt u andělů Božích, kteří z nějakého či jiného důvodu se rozhodli rebelovat proti Bohu a odejít z pozitivního stavu nebe a založit svou vlastní doménu. Není zde však řečeno, proč andělům se vůbec mělo zachtít udělat něco tak bláznivého. Mohlo by se zdát, že hodně toho v hlavě neměli, když přišli na takovouto hloupost. Ovšem výše citovaný údaj neobsahuje žádný vnitřní duchovní smysl. Žádná epištola jej nemá, jak již bylo zjeveno skrze Swedeborga. Je to však jiné s jinými údaji v Biblí svaté, které vnitřní, duchovní význam mají. První může být nalezen u proroka Izaiáše, kapitola 14, verše 12-15:

 

         „Jak jsi spadl z nebe, Ó, Lucifere, synu rána ! 

Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů ! 

A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy;

zasednu též na hoře setkávání na nejzazším severu;

vystoupím nad výšiny oblaků, budu jako Nejvyšší.“

„Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy !“ “

 

Doslovný smysl těchto veršů napovídá, že existovala osoba jménem Lucifer (ranní hvězda), který byl synem Božím, a který se rozhodl svrhnout Nejvyššího a sám se stát Bohem. Následkem této pošetilé pýchy bylo to, že Bůh vyhodil Lucifera z pozitivního stavu. Po tomto činu se Lucifer usídlil v zóně vymístění (mimo pozitivního stavu), založil všechny pekla a zahájil své trvalé válčení proti Bohu a všem členům pozitivního stavu. Nicméně, dokonce i v doslovném smyslu, tento údaj je vytržen z kontextu kapitoly. Týká se osudu babylónského krále, jenž byl vylíčen jako Lucifer. Ve vnitřním, duchovním smyslu tento údaj nemá vůbec co činit s nějakou zvláštní osobou či pozemským králem. V žádném případě se netýká nějakého anděla, archanděla či jiného hodnostáře pozitivního stavu. Vztahuje se však na veškerý negativní stav, reprezentovaný Babylonem a jeho vladaři. Popsán je zde proces aktivace negativního stavu a jeho konečného zániku. Źádný jiný význam se nemá vyvozovat z výše citovaného textu.

 

I ještě význačnější v tomto ohledu je to, co vylíčil prorok Ezechiel v kapitole 28 ve verších 12-19:

 

         „Toto praví Pán Bůh:

„Byl jsi znak dokonalosti, plný moudrosti a dokonce krásný.

         Byl jsi v Edenu, zahradě Boží;

Pokrývaly tě všechny drahokamy:

Sarndonyx, topas a diamant, beryl, onyx a jaspis, safír, tyrkys a smaragd se zlatem.

Dovedné zhotovení tvých tamburin a píšťal bylo připraveno na den, kdy jsi byl stvořen.“

 

Byl jsi zářivý cherub ochránce; Já jsem tě ustanovil;

Pobýval jsi na svaté hoře Boží; Procházel ses uprostřed ohnivých kamenů.

Byl jsi dokonalý ve svých způsobech ode dne svého stvoření,

dokud se v tobě nenašla nepravost.

 

Pro hojnost tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil;

proto jsem tě svrhnul jako znesvěcenou věc ven z hory Boží,

a vyhladil jsem tě, cherube ochránče, z prostředku ohnivých kamenů.

 

Povyšoval ses kvůli své kráse, svoji moudrost jsi zkazil kvůli své skvělosti;

Svrhl jsem tě k zemi, položil tě před krále, aby mohli na tebe zírat.

Znesvětil jsi své svatyně množstvím svých nepravostí, nepravostí svých obchodů;

proto  jsem rozhořel oheň z tvého středu; ten tě pohltil,

a Já tě obrátil v popel na zemi před očima všech, kteří tě spatřili.

Všichni z lidí, kteří tě znali, se nad tebou zděsili;

stal ses hrůzou, a nebudeš již nikdy navěky.“ “

 

V doslovném smyslu tento text pojednává o zničení tyrského krále. Ve vnitřním, duchovním smyslu, je zde obsaženo vyprávění o pseudotvůrcích, čili o prvních lidech na planetě Nula (tehdejší Zemi), u nichž se zrodil nápad aktivace negativního stavu.

 

Popisuje se jejich původní stav velkého vědění, moudrosti, vědy a schopností, jež byly použity při nastolování negativního stavu všech druhů zla a falešností.

 

„Byl jsi v Edenu, zahradě Boží“ zde znamená být v přírodním stupni Stvoření Nejvyššího. Skutečný přírodní Vesmír je vnímán a pojímán jako Boží zahrada neboli Eden. Drahokamy, které jsou zde vypočítávány, znamenají rozličné hluboké duchovní, duševní a přírodní znalosti a inteligenci, jimiž byli obdařeni, a také vědu genetického inženýrství („množství tvých obchodů“).

 

„Byl jsi zářivý cherub ochránce“ označuje jejich umístění ve Stvoření – v nejvnějšnějším stupni, jenž je vnímán jako obalující kůže veškerého Stvoření. Negativní stav nemůže být počat nikde jinde, než v nejzevnějším přírodním stupni Stvoření.

 

„Pobýval jsi na svaté hoře Boží“ značí, že lidé na této planetě byli původně integrální součástí pozitivního stavu.

 

Dokud se v tobě nenašla nepravost“ znamená otázku, kterou položili tehdejší učenci:

 

„Jak by VYPADAL ŽIVOT,

kdyby byl odvozován ne z duchovních principů a ne od Nejvyššího,

NÝBRŽ ZE STUPNĚ PŘÍRODNÍHO,

z nejvíce zevního postavení Stvoření,

nikoliv z nejniternější pozice Stvoření, jak tomu vždy bylo ?“

 

Ptát se takto znamená UČINIT TEN NEJPRVNĚJŠÍ krok směrem k plné aktivaci negativního stavu. Proto se to považuje za „nepravost“, kvůli ohromným duchovním důsledkům a následkům, které to má pro veškerý přítomný časový cyklus Stvoření !

 

Pro množství tvých obchodů“ znamená ROZSÁHLOU EXPERIMENTACI V GENETICKÉM INŽENÝRSTVÍ A FABRIKACI ROZLIČNÝCH ŽIVOTNÍCH FOREM, jež nejsou přímo odvozeny ze žádných pravých duchovních principů. „Tvé nitro se naplnilo násilím, a ty jsi zhřešil“ označuje, že vědci se následkem úspěšného genetického inženýrství stali hlavní hnací silou lidstva směrem k nastolení negativního stavu a vnucením své vůle a volby („nitro“). Tento svobodný výběr měl za následek to, že se objevil hřích. „Hřích“ není nic jiného, než využití vlastní svobodné vůle a volby pro nesprávný neduchovní účel neboli pro vlastní výhodu bez ohledu na obecné dobro či na Pána Ježíše Krista (tenkrát Nejvyššího). Toto vede k znesvěcení pravých duchovních principů, což je zřejmé ze slov: „Proto tě svrhnu jako znesvěcenou věc z hory Boží.“. „Srazit z hory Boží“ označuje být vyloučen z pozitivního stavu Stvoření a upadnout do Zóny vymístění. Verše, které následují za tímto údajem, popisují budoucí osud aktivátorů negativního stavu („... a nebudeš již nikdy více navěky.“). Toto teprve nastane. Pojem „Lucifer“ byl vysvětlen jinde (viz stránky 10-11 v první kapitole knihy „Chápání a naplnění našeho pozemského života“ a na stránkách 17-18 první kapitoly knihy „Čtvero pojímání duchovní struktury Stvoření.)“

 

Tudíž ze shora popsaného a vysvětleného má být očividné zas a zas, že nikdo z jedinců duchovního světa by nemohl chtít ani byl schopen dát původ negativnímu stavu. Historie a tajemství pseudotvůrců byly zahaleny velkou nevědomostí a z převážné části o nich nebylo nic dáno znát nikomu, až do doby uveřejnění knihy „Základy lidské duchovnosti“. Přesto je tu nějaký nepřímý následek jejich existence na vaší planetě, a to ve formě obskurních zkazek o Lemurii, Atlantidě, El Dorádu a v podobných vyprávěních. Nikdo přesně neví, co ty země znamenají, kde se nacházely na vaší planetě, by zda vůbec existovaly. Dosud nemáme žádný hmatatelný, přesvědčivý důkaz o jejich existenci. Konec konců, jak si vzpomínáte z knihy „Základy lidské duchovnosti“, postarali se pseudotvůrci velmi pečlivě o to, aby byly důkladně vyhlazeny z povrchu pozemského všechny stopy jejich existence.

 

Swedenborg něco zjevil o Zlatém, Stříbrném a Bronzovém věku atd. není v jeho spisech žádná přímá zmínka o existenci pseudotvůrců, vyjma jakési vědomí toho, že na vaší planetě býval stav čistých duchovních principů lásky a moudrosti. Tento stav se postupně zhoršoval až do tak zvaného Pádu. Avšak ze spisů Swedenborga nelze vyvozovat pravou znalost a pochopení původu negativního stavu. V jeho době nikdo nebyl připraven na to, aby snesl plný rozsah takového poznání. Duchovní podmínky tehdy byly takového druhu, že nebylo vhodné zjevit o tom více. Nicméně vnitřní smysl některých vyprávění zaznamenaných v Biblí svaté obsahuje tuto plnou znalost. Avšak nikdo nemá klíč k rozluštění toho vnitřního smyslu. Ten klíč byl schován úmyslně, aby se dovolilo negativnímu stavu projevit naplno svou povahu. Kdyby klíč byl přístupný dříve, než došlo k tomuto odhalení, nikomu by se nezachtělo zůstat v negativním stavu. Negativní stav by neměl příležitost prokázat svůj význam. V takovém případě by bylo Stvoření nesmírně ZNEPOKOJENO, že tak životně osudná a závažná ODPOVĚĎ CHYBÍ. Bylo by ve své životní povaze – činit volbu, OCHUZENOU o jednu z nejdůležitějších znalostí – CO NEVOLIT.

 

PŘÍBĚH O PSEUDOTVŮRCÍCH

 

Poznámka zpracovatele: Čtenář nechť dobře pojme definice pojmů, které jsou zde zavedeny, jinak nepochopí smysl důležitých událostí, které jsou zde popisovány. Dobře rozlišujte, co tvoří Stvořitel – je stvořeno, a co utváří pseudotvůrce z podkladů Stvoření bez souhlasu Stvořitele – co je utvořeno ! Důležité je si všímat vytváření 3 myslí z původní jedné mysli sentientní bytosti – čistě Stvořené od Stvořitele. 3 myslí proto, aby ji bylo možno kontrolovatřídit pseudotvůrci, obdobně, jako řídí, ovládají a utvářejí na Zemi manažeři nějakou firmu !

 

Tentokrát je možno přistoupit ke zjevení některých dodatečných informací o tajemství pseudotvůrců. Příběh o pseudotvůrcích má svůj začátek ve Svaté Bibli, v druhé kapitole Genese, verši 15, s pokračováním k verši 26 kapitoly jedenácté téže knihy. Vše, co následuje po tom verši, jsou historické události, v nichž jsou ukrytá duchovní tajemství hlubšího významu, vztahující se na následky aktivace negativního stavu, k přirozenosti Nejvyššího a Jeho/Její inkarnaci na vaší planetě, na Jeho/Její zápasy s pekly, k jeho/Jejímu vkročení a pobytu v peklech, k procesu spasení a, což je nejdůležitější, k procesu Jeho/Její fúze, kdy se stane Pánem Ježíšem Kristem.

 

Takže prvních jedenáct kapitol Genese nemá vůbec žádný historický význam. Tam je vylíčeno hluboké tajemství aktivace negativního stavu pseudotvůrci a jak se odehrálo. Činnost samého prvního člověčenstva na vaší planetě je popsána ve verších 19-20 druhé kapitoly Genese v Biblí svaté. (Poznámka o pojmech „člověčenstvo“ a „lidstvo“. Termín „člověčenstvooznačuje první skutečné lidi, žijící na pravé planetě Zemi. (Pravá Země je skutečná podstata Země, ostatní „Země“ v jiných dimenzích jsou její odlesky a nejsou tedy pravé – toto je třeba rozlišovat – pozn. zpracovatele). Pojem „člověk“ značí jak ženský, tak i mužský princip. Termín „lidstvo“ se vztahuje pouze na lidi, zfabrikované pseudotvůrci a umístěné na planetě Nula (planeta Nula je nejzevnějšnější odlesk skutečné podstaty planety Země – pozn. zpracovatele). Opět zahrnuje jak ženský, tak i mužský rod.) „Adam“ reprezentuje toto lidstvo. Adam nebyl jedna samotná osoba, jak tomu stále ještě mnozí na vaší planetě věří. „Adamem“ se popisují první androgynní lidé (obojpohlavní lidé – pozn. zpracovatele). Měli za účel přichystat určitou dimenzi na té planetě pro aktivaci negativního stavu umístěním všeho na této planetě do vhodné pozice k tomuto účelu a stavu.

 

„Fakt o těchto přípravách je skryt ve slovech verše 20: „Člověk tedy pojmenoval všechen dobytek, ptactvo ovzduší i všechnu polní zvěř !“ „Pojmenovat“  v této souvislosti znamená ODHALIT a OZNAČIT určité důležité OBSAHY a IDEJE v rozličných oblastech VĚDOMĚ CÍTÍCÍ MYSLI (dobytek, ptactvo, zvěř), které se staly osudově závažnými pro genetické inženýrství, přípravu to pro aktivaci negativního stavu.

 

V této konotaci

 

dobytek“ znamená genetický kód pro vývoj niterných oblastí budoucí lidské mysli.

 

Ptactvo“ znamená genetický kód pro vývoj vnitřních oblastí té mysli;

 

a všechna polní zvěř“ je genetickým kódem pro vývoj všech aspektů vnější mysli.

 

Navíc znamenají tyto tři pojmy také rozmanité duchovní stavy, jimiž je nadělena mysl skrze tyto genetické kódy.

 

V předcházejícím verši té kapitoly, verši 19, se tvrdí: „Ze Země vytvořil Pán Bůh všechnu zvěř polní a všechno ptactvo ovzduší, přinesl je Adamovi, aby viděl, jak je nazve. A jak každého živého tvora Adam nazval, tak se jmenoval.“ Povšimněte si, prosím, že slovo „dobytek“ se nezmiňuje v tomto verši. (Bůh nepřipravoval genetický kód pro vývoj niterných oblastí budoucí lidské mysli – pozn. zpracovatele.) Náhle se objevuje na samém začátku následujícího verše (20). Také se zde liší pořadí jejich pojmenování. Ve verši 19 na prvním místě stojí polní zvěř a po ní následuje ptactvo. Ve verši 20 nejdřív přichází dobytek, na druhém místě je ptactvo a zvěř polní je na třetím místě. Máte zde situaci poněkud obrácenou. Což není jen tak náhodou.

 

Ze Země“ znamená z idejí sentientní mysli. V tomto ohledu je to z idejí vnější mysli, z nichž zvěř polní je utvořena. Není stvořena, nýbrž UTVOŘENA. Stvořené je vždy původní. Utvořené se odvozuje z něčeho, co již bylo stvořeno. „Polní zvěř“ též znamená všechny lidské city v jsoucnu i bytí. „Ptactvo ovzduší“ označuje všechny duševní a přírodní vědomosti v jsoucnu a bytí. „Přinést je k Adamovi“ znamená, že všechny tyto vědomosti i city byly vštěpeny prvnímu lidstvu, takže nic nescházelo v jeho schopnostech náležitě volit. „Aby viděl, jak je nazve“ značí jejich užití a využití ve snaze docílit plné kontroly nad všemi zákony, které vládnou nad životem člověčenstva (prvních skutečných lidí – pozn. zpracovatele). Toto se označuje slovy: „Jak každého živého tvora Adam nazval, tak se jmenoval“. „Nazvat“ znamená použít a uplatnit. „Tak se jmenoval“ znamená plnou kontrolu nad všemi zákony, které vládnou životem člověčenstva a jeho přirozeností.

 

Aby se mohl řádně aktivovat negativní stav, je nutno mít úplnou znalost všech zákonů, schopných produkovat život. Jde tu o to, že první lidé, stvoření přímo Nejvyšším, nemohli zcela aktivovat negativní stav sami od sebe, protože byli stvořeni plně z elementů pozitivního stavu. Vše, co přichází přímo od Nejvyššího, nemůže vytvářet nic záporného. Z toho důvodu se lidem poskytne plná znalost, jak produkovat život. Následně jej začnou vytvářet. Ten život teď není odvozen přímo z nejvyššího, nýbrž jen nepřímo – prostřednictvím těchto lidí. A toto je přesně to, co se popisuje ve výše citovaných dvou verších.

 

Přidané slovo „dobytek“ znamená, že ti lidé byli schopni objevit také zákony, řídící duchovní principy, na jejichž základě je vybudována Nejniternější duchovní mysl. To, že pořadí je zde zcela obrácené, znamená, že získáním takové znalosti mohli tito lidé rozeznat skutečnost, že aby mohli započít cokoliv nové, musí postupovat nejdříve podle řádu Stvoření – z nitra navenek.

 

Duchovní je první (dobytek),

 

duševní je druhé (ptactvo ovzduší)

 

a přírodní čili fyzické je třetí (zvěř polní.

 

Že Pán Bůh dal tomu jiné pořadí značí, že touha lidí pro vědění předchází samo vědění. Bez náklonnosti nelze mít silnou motivaci k tomu, aby se něco dělalo nebo poznávalo. Proto náklonnost přichází první. Avšak při třídění tohoto poznání je třeba od počátku postupovat podle multiversálního řádu.

 

„Ale pro Adama se nenašel pomocník jemu přiměřený“ označuje, že ti lidé neměli žádnou pravou náklonnost pro aktivaci negativního stavu. Jediné, co byli ochotni učinit, bylo předání nahromaděného poznání ve věci genetického inženýrství a produkce nových životních forem, jakožto i jiných ohromných vědomostí, jimiž byli obdařeni. Takže až ta znalost byla klasifikována, náležitě uspořádána a zaznamenána ve všech genetických pamětních bankách („Adam pojmenoval“), byli původní androgynní lidé z planety Země odvoláni. Z této genetické pamětní pokladnice byl vytvořen nový typ člověčenstva, v němž byly odděleny principy femininity a maskulinity. Pokud si vzpomínáte, obsahovala androgynní forma stejně oba elementy v plném jejich projevu. Z té formy, vlastně z genetického materiálu, který byl zde ponechán, povstalo nové plemeno lidí ve svém jsoucnu  i bytí – rozštěpené na mužskou a na ženskou fyzickou formu. Tyto události jsou vylíčeny ve verších 21 až 25 v druhé kapitole první knihy Genese v Biblí svaté. „A Pán Bůh způsobil, že Adam upadl do hlubokého spánku, a usnul“ značí odvolání prvních lidí z planety Země. „Vzal jedno z jeho žeber“ znamená použití genetické pamětní banky a materiálu, ponechaného prvními lidmi, za účelem odluky maskulinního a femininního principu. „A uzavřel to tělo v tom místě“ označuje nahrazení přímého prožívání jednoty všech principů maskulinity a femininity a všech duchovních faktorů jim odpovídajících nepřímým, skrze vnímání jejich vnějších projevů ve formě rozdílných fyzických těl.

 

To, že dokonce i po tomto aktu se další lidé na Zemi ještě jmenovali „Adam“, znamená, že byli utvořeni z genetické pamětní zásoby a z jiného materiálu originálních lidí. Lze to poznat z příštího verše (23): „Toto teď je kost z mých kostí a tělo z mého těla !  Ať ženou se nazývá, vždyť z člověka vzata jest.“ Tento verš, tak jako všechny verše zde a jinde, ve vnitřním smyslu Biblí svaté mají mnohočetné významy. Vztahuje se na mnoho jiných záležitostí mimo řečeného. Několik z těchto rozmanitých duchovních věcí bylo zjeveno ve spisech Swedenborga. O dalších byla zmínka v předešlých knihách zprostředkovatele tohoto přenosu. To, co se zde nyní zjevuje, týká se jen tajemství pseudotvůrců.

 

„Vzít z člověka“ znamená v probírané souvislosti plnost duchovního stavu obou principů, jak byly reprezentovány androgynními lidmi. „Člověk“ neznamená muže. „Ať ženou se nazývá“ značí odloučení femininní formy a jejích duchovních činitelů od původního zdroje – člověka – androgyna. V této konotaci žena neznačí ženský rod. Znamená odpojení femininního principu od jeho původně jednotného zdroje. Je zde popsána struktura, jež se stane základnou pro aktivaci negativního stavu, jak naznačuje jeden z vnitřních smyslů, mající vztah k této věci, v následujícím verši (24). „Proto opustí člověk svého otce i matku a připojí se ke své manželce a stanou se jedním tělem.“ V této zvláštní souvislosti „člověk“ představuje jak ženský, tak i mužský rod. Že „člověk opustí svého otce i matku“ znamená odloučenost od vlastního duchovního zdroje. Zde „matka a otec“ značí Nejvyššího – jednoho Absolutního rodiče. „Připojí se ke své manželce“ označuje zde, že se vzdá svého duchovního dědictví a bude vše vyvozovat ze své zevnější, osobní „egotisované“ přirozenosti. „Manželka“ v této souvislosti znamená vlastní přirozenost odvozenou z vnější mysli. „A stanou se jedním tělem“ značí, že vše se bude odvozovat z vnějších senzuálně – senzorických vjemů, nikoliv z nitra či z duchovních principů.

 

Verš 25: „Oba dva byli nazí, člověk i jeho manželka, ale nestyděli se“. Tento verš popisuje duchovní stav druhých, tělesně rozloučených lidí, kteří přišli po odchodu androgynních lidí z planety Země. „Být nahý“ značí nebýt ještě zkažený negativním stavem.  Je to stav nevinnosti předcházející stavu hanby – aktivaci negativního stavu.

 

Třetí kapitola Genese ve svém vnitřním smyslu se ve skutečnost věnuje popisu procesu aktivace samotného negativního stavu. Do určité míry tento proces byl odhalen v knize „Základy lidské duchovnosti“ v poslední kapitole knihy „Realita, mýty a iluze“ a v knize „Kdo jsi a proč jsi zde ?“. Některé závažné aspekty tohoto procesu již byly zjeveny ve Swedenborgových spisech. Čtvrtá kapitola Genese ve svém vnitřním smyslu odráží mimo jiné duchovní stav a podmínky, v nichž žili lidé zrození jiným způsobem než přímým nadělením Nejvyššího. Toto je narození podle vědeckých genetických principů, nikoliv podle principů duchovních. Tímto činem napevno nastupuje duchovní úpadek lidstva. Tento fakt se odráží v příběhu o Kainu, jenž zabil svého bratra Ábela. „Ábel“ označuje čistotu duchovních principů, odvozených z lásky Boží a z lásky k Bohu. „Kain“ znamená separaci těchto principů od té lásky. Plnost duchovní deteriorace a dominance negativního stavu nemůže dojít k plodnému dozrání, pokud je tu jakékoliv vědomí Boží lásky a jakýkoliv stupeň lásky k Bohu. Takové cítění odstrašuje od plné manifestace povahy negativního stavu. Ve skutečnosti jeden z mnoha aspektů hlubšího významu vnitřního smyslu vraždy Ábela Kainem je vylíčení procesu genetického inženýrství a manipulace, jimiž byly hlavní duchovní principy vztahující se k pravé lásce (Ábela) odstraněny nebo umrtveny v genech, ze kterých se měly zfabrikovat příští generace lidí. Na místě toho jsou nahrazeny sebeláskou a láskou k zevnějšnostem (Kain). Taková lásky zatemňuje vnímání pravdy a vede k vývoji jejích zkreslenin a ke zrodu naprostých nepravd a zel.

 

Pátá kapitola Genese ve svém vnitřním smyslu popisuje, mimo jiných věcí, duchovní stav každé následné epochy, jež nastoupily po aktivaci negativního stavu. Jména osob v té kapitole jsou odrazem obsahu a idejí, které vládly v každé následující epoše, a stupně jejího zla a nepravd. Věk zmíněných osob odráží či obsahuje popis kvality, životního stylu a vědecké inteligence a znalostí, které vlastnili lidé té které následné epochy. Tato čísla neříkají nic o skutečném tělesném věku nebo časovém trvání. Fakticky každá epocha v té době trvala přibližně dva milióny let (více, či méně, v závislosti na její jakosti, kterou bylo potřeba projevit, aby další krok úpadku mohl dojít ke svému plodnému dozrání).

 

V základě existovalo dvanáct takových epoch, každá měla svou výrazně odlišnou kvalitu a obsah životního stylu, jakožto i stupně vědění ve věci genetického inženýrství. Končily plnou ztrátou jakéhokoliv náležitého duchovního vědomí a záměnou pravých duchovních principů potopou nepravd, zkaženosti a bezbožnictví. Tento konec je popsán v niterném smyslu v šesté a sedmé kapitole Genese v Biblí svaté – příběhem o Velké potopě. Prvním dvanácti epochám předcházela epocha androgynních lidí, kteří na tento svět přišli z přímého nadělení Nejvyššího. Sama první epocha z těch dvanácti je ta, ve které přímé nadělení bylo NAHRAZENO vědeckým biklonováním, jak je popsáno v knize „Základy lidské duchovnosti“. Tato epocha trvala v pojetí fyzického času nejdéle – přibližně dvacet pět miliónů let.

 

Na konci dvanácté epochy, popsané v šesté kapitole knihy Genese v Biblí svaté, bylo prováděno nejpronikavější genetické experimentování. Výsledkem těchto pokusů byla produkce rozličných životních forem, převážně negativního rázu. Tyto produkované jedinečné živočišné formy na vaší planetě jsou označovány vašimi učenci různými paleontologickými termíny (jako např. dinosauři). Ve stejnou dobu docházelo na vaší planetě k jiným rozmanitým vědeckým pokusům. Jeden z nich skončil pečlivě naplánovanou katastrofou, jež spustila doby ledové a jiné fenomény, které rozštěpily kůru vaší planety a rozdělily jednu pevninu na několik kontinentů. Tento proces vyústil vyhlazením většiny živočišného a rostlinného života existujícího tenkrát a vytvořeného pseudotvůrci. K tomu došlo obzvláště během dvanácté epochy jejich přítomnosti na vaší planetě. Dvanáctá epocha skončila Velkou potopou, po níž vešla do jsoucna a bytí nová, docela jiná epocha. Nová epocha ve skutečnosti počala historii jeskynního člověka a moderních dějin, jak se objevují na vaší planetě v přítomné době (posledních 7 miliónů let, z toho 4 milióny let lidských dějin – pozn. zpracovatele).

 

To, jak se pseudotvůrci usadili v peklech, je vylíčeno ve vnitřním smyslu první části jedenácté kapitoly knihy Genese.

 

Noemův příběh se vztahuje na akt Nejvyššího, jímž zachoval určitý stupeň duchovní uvědomělosti, jako semene pro budoucí duchovní znovuprobuzení. Popotopní epocha, kterou označuje slovo „Noé“ a jeho odvozeniny – synové: Šém, Chám a Jáfet, odráží postupné zatlačení náležitého duchovního vnímání s ohledem na praktickou upotřebitelnost duchovních principů. Což znamená, že bylo nutno podržet určitý stupeň znalosti pravdy o duchovních principech, ale nebyla žádná motivace ani přání žít ve shodě s těmi duchovními principy. Znalost sama o sobě musí být zachována bez ohledu na to, na jaké je úrovni. V té době tato znalost byla ještě vědomá. Později, zvláště pak ve většině případů v přítomné době je nevědomá, uložená v hlubších záhybech Nejniternější duchovní mysli, v té části, jež se nazývá univerzální vědomí.

 

Žádné znovuprobuzení ani spasení všech lidí z negativního stavu, ba ani úplná eliminace negativního stavu nejsou možné bez zachování vitální a osudně závažné znalosti pravdy ohledně pravých duchovních principů. V Biblí svaté toto zachování se nazývá „ostatky“ či „zbytky“. Jenom ostatky či zbytky budou spaseny. Takže proces spasení je možný jenom z pozice těchto ostatků nebo zbytků. V té době, kdy bude negativní stav úplně odhalen, a po vyčerpání jeho užitečnosti, budou otevřeny u každého dveře k těmto zbytkům: Veškeré poznatky pravdy o pravých duchovních principech i všechny jiná tajemství o aktivaci negativního stavu vstoupí do vědomého uvědomění každého; a učiní se poslední volba ohledně vlastní pozice čili toho, kde kdo bude chtít být. Tímto posledním krokem skončí éra negativního stavu. Celý časový cyklus, v němž toto vše proběhlo, se uzavře a nový cyklus času – bez negativního stavu a bez pekel – vejde v jsoucno a bytí.

 

Noemova epocha představuje vědomé nahromadění pravdy, ale ne natolik dobra. Následující epocha, popsaná Noemovými syny, odráží genetickou manipulaci pseudotvůrců, jíž se takto nahromaděné poznatky zcela vytlačí z vědomého uvědomění a umístí do nevědomého módu lidské mysli, kterou sami geneticky zfabrikovali. Toto je doba, kdy zcela DOZRAJE ideová koncepce jeskynního člověka. V této době došlo k ZPĚTNÉMU CESTOVÁNÍ V ČASE, před DOBU STVOŘENÍ PLANETY ZEMĚ, což je popsáno ve druhém verši 11 kapitoly v Genesi. Toto se tam uvádí:

 

         „I stalo se, že když cestovali od východu, nalezli pláň v zemi Sinear, a bydlili tam.“

 

Když cestovali od východu“ v této souvislosti má dvojí význam.

 

Jeden značí cestování zpět v čase za účelem ŘÍZENÍ VÝVOJE VAŠÍ PLANETY A VYKONÁVÁNÍ VLIVU NA JESKYNNÍHO ČLOVĚKA A VYVINUTÍ ZCELA ROZDÍLNÉHO  L I D S T V A, nikde ani nikdy předtím neexistujícího.

 

Druhý význam je v tom, že DOCELA OPUSTÍ POZITIVNÍ STAV A PRAVÉ STVOŘENÍ A USÍDLÍ SE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ.

 

„Nalezli pláň v zemi Sinear“, kde „pláň“ souvztaží s pekly.

 

Země Sinear“ souvztaží se zónou vymístění.

 

Sinear“ je kódové jméno pro Babylon.

 

Babylon“ je pak kódovým jménem pro veškerý negativní stav se všemi druhy zla a nepravd v jeho aktivovaném a dominantním způsobu.

 

Když se jednou pseudotvůrci zařídili v peklech, postoupili k dalšímu experimentu s genetickým materiálem, který získali od prvních lidí. Že provádění těchto pokusů bylo založeno na zcela falešných premisách, je zřejmé ze slov následujícího verše (3) v kapitole 11 Genese:

 

„Měli cihly místo kamení“.

 

Cihly“ souvztaží se všemi falešnými pojmy, které nahradí pravdu – „kámen“.

 

„Nuže, nadělejme cihel, a důkladně je vypalme“ znamená produkci docela nového druhu falešných představ, které byly pevně ustanoveny jako styl neduchovního života, jenž měl dominovat nad lidstvem na vaší planetě.

 

„Měli asfalt místo malty“ značí zlý úmysl.

 

Vše toto bylo prováděno se zlým úmyslem, aby se DOKÁZALO, že život na vaší planetě NEPOVSTAL Z DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ NEJVYŠŠÍHO, nýbrž ze samotné přírody či od pseudotvůrců – falešných bohů. Slovo „asfalt“ má tuto zvláštní souvztažnost.

 

Budování babylonské věže symbolizuje úsilí pseudotvůrců o zřízení bašty přímo v nebesích a svrhnutí vlády Nejvyššího. Toto je prorockým vylíčením budoucího usilování pseudotvůrců právě v době, kdy mělo dojít k inkarnaci Ježíše Krista – cestovat dál zpátky v čase, před čas a prostor, před započetí Aktu stvoření. Účelem toho pokusu bylo zablokovat proces Stvoření, a namísto toho nastolit plnou vládu pseudotvůrců, zfabrikovat vlastní pseudostvoření, jež by se zcela podřídilo jejich vládě bez jakékoliv účasti Nejvyššího. Pokud si vzpomínáte, tento krok nebylo dovoleno podniknout a ta zvláštní znalost cestování v čase byla pseudotvůrcům navždy odebrána. Také byli odloučeni od všech v zóně vymístění a uzamčeni ve speciálním stavu a na místě, známém až donedávna jenom Pánu Ježíši Kristu. Tímto aktem Pána Ježíše Krista končí příběh o pseudotvůrcích – prozatím.

 

Nicméně přetrvávají následky jejich činnosti, historie jejich fabrikací – nyní existující lidé a jiní tvorové v peklech a v ostatních končinách zóny vymístění. Bude to trvat do doby úplné eliminace negativního stavu. Pamatujte si, prosím, že každý čin nebo činnost, každá idea a její projev se může potvrdit ve své platnosti jenom podle svých důsledků, výsledků a následků. Tedy negativní stav musí dál pokračovat až do doby, kdy se všechny tyto důsledky, výsledky a následky projeví, zpřítomní a uskuteční. Takto se získává pravé poznání. Nic se vpravdě nemůže poznat bez tohoto zobrazení. Následky, výplody a výsledky aktivit pseudotvůrců jsou plně znázorněny v kvalitě života lidí na vaší planetě počínaje dobou, kdy se objevil jeskynní člověk. Pokud si vzpomínáte, byl jeskynní člověk zfabrikován pseudotvůrci za tím účelem, aby svedli budoucí vědce uvěřit klamu, že lidští tvorové pochází z opic evolučním procesem, a ne z jiného duchovního pramene. Většina vědců na vaší planetě dosud ještě věří této FALEŠNÉ BAJCE. (A tato falešná bajka se učí jako ovládací program ve většině školách po celé planetě – pozn. zpracovatele.)

 

Nyní je z dosud řečeného v této kapitole jasné, že vaše planeta má DVĚ výrazně odlišné historie.

 

(1)

Jedna je historie o pseudotvůrcích a jejich předchůdcích – než se vystěhovali do zóny vymístění a než přestěhovali fyzický stav jedné dimenze samé planety Země. (Přes 100 miliónů let – pozn. zpracovatele.)

 

(2)

Druhá začíná příběhem jeskynního člověka a pokračuje až do přítomné doby. Toto bude pokračovat do chvíle, kdy negativní stav se ujme vší vlády a dočasně zvítězí na vaší planetě. Okamžik toho vítězství bude znamenat konec druhého údobí. (7 miliónů let – pozn. zpracovatele.)

 

(3) Plná dominance negativního stavu.

Zde započne třetí perioda. Kvalita a obsah tohoto údobí nemohou být toho času odhaleny. Avšak to údobí bude mít velice krátké trvání kvůli pozitivnímu stavu.

 

(4) Úplná eliminace negativního stavu a návrat do původního postavení ve stavu pozitivním.

Na konci třetí periody bude negativní stav navěky eliminován. Prostředky a způsob jeho eliminování nesmí být zjeveny z bezpečnostních důvodů. Postačí zde odhalit, že negativní stav – ať jakýmikoliv prostředky – BUDE ÚPLNĚ, DOKONALE A NA VĚKY ELIMINOVÁN.

 

Toto je slavnostní příslib Pána Ježíše Krista, učiněný všemu Stvoření a všem, kdo v přítomné době jsou v pasti negativního stavu.

 

Fyzické postavení této planety během její první historie – době, kdy pseudotvůrci na ní přebývali – bylo jiné. Musíte si pamatovat, že všechno ve Stvoření a ve fyzickém Vesmíru, jakož i v zóně vymístění, závisí na činnosti a ideách sentientních myslí. Obsah a jakost těchto aktivit a idejí čijících myslí určuje fyzickou pozici, životní styl, události a osud jakékoliv  planety nebo sluneční soustavy, galaxie, veškerého Vesmíru a multivesmíru s jejich vlastními dimenzemi, odrážením a „zrcadlením“ (o této záležitosti bude více zjeveno později). Takže vaše planeta v údobí první historie byla se vším svým odrážením nejen v jiném fyzickém postavení, ale i v jiné sluneční soustavě a v jiném vesmíru. Ta sluneční soustava měla dvě slunce. Pozice a sklon planety Země byly takové, že dvě slunce se zjevovala střídavě, periodicky. Kdykoliv jedno slunce se ukázalo na jedné hemisféře, druhé bylo na opačné. A obráceně. Nikdy se neobjevila spolu ve stejnou dobu nebo na stejné obloze. Západ jednoho slunce znamenal východ druhého. V té časové periodě na vaší planetě tudíž neexistovala žádná noc. Důvodem pro takové uspořádání bylo, že noc a temnota souvztaží s duchovní ignorancí a s nevědomými duševními pochody. V průběhu celé historie pseudotvůrců a jejich předchůdců nikdy nebyli bez znalosti a vědomí si pravých principů a zákonů, vládnoucích multiversu a sentientní mysli. Jejich mysl byla při plném vědomí na všech svých úrovních a žádné nevědomé procesy neexistovaly. Proto žádná temnota ani noc nebyla možná. Kvůli těmto podmínkám byla fyzická situace planety Země udržována v solárním systému se dvěma slunci. Zároveň teplota a počasí bylo regulováno tak, že se udržovalo neustále příjemné, hojivé, mírné klima bez bouřek a extrémních výkyvů. Schopnost kontrolovat a regulovat přírodní zákony myšlenkovými principy činí tuto skutečnost možnou. Jak víte, pseudotvůrci byli velkými mistry v oblasti takové kontroly.

 

Ale po vystěhování z této planety a až se usadili v peklech (či přesně: až vytvořili podmínky pro pekla), zpětným cestováním v čase se dostali do blízkosti doby stvoření planety Země se všemi jejími rozmanitými dimenzemi. Během procesu cestování v čase pozměnili osud jedné dimenze planety Země a taky svůj vlastní osud. Byly záměrně zničeny všechny životní formy, jež existovaly v původní dimenzi Země. Pseudotvůrci přemístili a vzali se sebou všechen genetický materiál tehdy existujících živočichů a rostlin, jakožto i všeho ostatního, aby jej pak mohli přetvořit pro své vlastní účely.

 

Jakmile zmíněná dimenze planety Země byla přetvořena, byla pak fyzicky přestěhována přes dimenzionální zákruty osmou dimenzí a umístěna na hranici mezi zónou vymístění a pravým Stvořením do velice neobvyklé pozice. Byla uložena do vyšinutého solárního systému, který má jen jedno Slunce. Pro tuto neobyčejnou situaci a neobvyklé postavení stala se zmíněná dimenze planety známou jako planeta Nula. Jak bylo uvedeno výše, je to jediná planeta, kde mohou koexistovat oba stavy, jak pozitivní, tak i negativní, a to za účelem, jenž byl zjeven v předešlých kapitolách této knihy (více o této věci a pozici planety Nula bude zjeveno později).

 

V procesu fyzického stěhování vaší planety byl jeden kontinent rozštěpen na několik, vznikly extrémní výkyvy počasí a teploty od pólu k pólu, byly zavedeny roční doby a započala ÉRA NA VAŠÍ PLANETĚ SE ZAHÁJENÍM STAVU NEVĚDĚNÍ A NEVĚDOMÝCH POCHODŮ. Tyto procesy souvztaží s nepříznivými přírodními klimatickými podmínkami na vaší planetě.

 

Nejdříve postrádala planeta Nula jakoukoliv životní formu. Aby se mohla obydlet vhodnými životními formami, jež byly s to plně zobrazit všechny důsledky, následky a výsledky aktivace a dominance negativního stavu, bylo nutno zprvu geneticky experimentovat s takovými podmínkami a formami, jež by se nejvíce hodily pro toto zobrazení. Pamatujte, prosím, že aktivovat negativní stav a uvést jej do dominující pozice je jedna věc, ale zcela jinou věcí je úspěšně znázornit následky, výsledky a důsledky takového příšerného aktu.

 

Prvním historické období vaší planety a jejího obyvatelstva bylo období aktivace negativního stavu. Druhé období bylo zobrazení důsledků, následků a výsledků negativního stavu. Třetí období je plná dominance negativního stavu. A čtvrtým historickým údobím je úplná eliminace negativního stavu a návrat do původního postavení ve stavu pozitivním. Podle fyzických časových měřítek má každé historické období, jež následuje za prvním, stále kratší a kratší dobu trvání. První historická éra – aktivace trvala nejdéle (mnoho miliónů let); druhá éra je značně kratší (stále ještě působí – vy v ní žijete); třetí historická éra bude velice krátká a čtvrtá bude dokonce ještě kratší.

 

Poznámka o slově „dimenze“: shora bylo řečeno, že jedna dimenze nebo reflexe Země byla přestěhována přes osmou dimenzi. Toto slovo je zde použito v rozdílném spoluoznačení, než tomu bylo v jiných knihách Nového zjevení. Tam to označovalo duchovní dimenzi, zprostředkující dimenzi, fyzickou čili přírodní dimenzi a jí odpovídající dimenzi zóny vymístění. Zde však slovo „dimenze“ je použito ve smyslu časo-prostorového a percepčního módu fyzického – přírodního Vesmíru a jemu souvztažných činitelů duchovního a intermediálního světa, jakožto i zóny vymístění. Každý vesmír v rámci multivesmíru a jemu odpovídající zóna vymístění sestává z dvanácti takových dimenzí či stavů. Na své planetě Nula poznáte ze zkušenosti tři rozměry – délku, šířku a výšku. Někdo z vás si uvědomuje čtvrtou dimenzi, jež obvykle se rovná času. Někteří postulují i pátý rozměr, aniž by jej ve skutečnosti zkušenostně vnímali. Nikdo nic neví o zbývajících sedmi rozměrech ani teoreticky, ani zkušenostně.

 

Pseudotvůrci však měli plnou znalost všech dvanácti dimenzí, jak teoreticky, tak empiricky, pohybujíce se v nich podle libosti. Takže byli schopni cestovat a stěhovat celá nebeská tělesa jak v mezích jakéhokoliv vesmíru, tak i přes různé dimenze a do úplně jiných vesmírů, galaxií a slunečních soustav. Těmito prostředky byli schopni dopravit a doplnit na vaši planetu jakékoliv ideje a výsledky svého genetického experimentování a inženýrství.

 

Jakmile se takto zařídili v pro sebe vhodné pozici, pustili se do druhé řady genetického experimentování. Jak si vzpomínáte, záležitostí první řady pokusů bylo, aby se na svět přivedli lidé ne přímo daní Nejvyšším, ale pomocí zvláštního genetického biklonování s četnými variacemi. V druhé sadě pokusů bylo experimentování zaměřeno na vývoj živých, myslících a cítících entit, jež by se hodily k zobrazení plné povahy negativního stavu a pro prokázání faktu, že ty či ony duchovní principy nejsou buď nutné k produkci života, nebo nejsou odvozeny z Nejvyššího. Tato idea však se mohla uskutečnit jen s jednou podmínkou: Vše se mělo udat v BLÍZKÉM sousedství pozitivního stavu.

 

Jeden z hlavních důvodů, proč pseudotvůrci umístili vaši planetu v tak podivné pozici, bylo umožnění kontaktu se členy pozitivního stavu ve formě a za okolností vzájemného PROMÍCHÁVÁNÍ SE, nikoliv odloučenosti. Rozhodováním o tom, za jakých podmínek se lidé mají rodit na této planetě, podařilo se pseudotvůrcům ZAJMOUT některé členy pozitivního stavu a v mnohých případech i přetáhnout je na čas na svou stranu. Potřebovali nový genetický materiál, VZATÝ z pozitivního stavu. Čím je nový materiál silnějším, tím manifestace nové negativní formy je zlořádnější a vytrvalejší. Dalším důvodem pro toto podivné umístění planety Nula bylo ukázat pozitivnímu stavu, že negativní stav je schopen vlastního nezávislého života a jak početní jsou jeho následovníci. Bylo to pro ně věcí soutěživosti. Negativní stav neustále konkuruje pozitivnímu stavu. Nemůžete soutěžit s někým, jestliže ten někdo nemůže vidět vaše výdobytky, ať jsou jakékoliv (připomíná mi to „výkladní skříně“ socialismu, např. JZD Slušovice – pozn. zpracovatele). Ovšem v této soutěži jde o LIDSKÉ DUŠE. Toto bylo a je povoleno Pánem Ježíšem Kristem za účelem, jenž byl dříve vysvětlen.

 

V procesu druhé várky experimentování byly vyvinuty a naprojektovány rozmanité životní formy rostlinstva a živočichů, aby se objevily na planetě Nula. Úmyslně napodobili evoluční proces. Z toho můžete vidět, jak darwinovská evoluční teorie je MYLNÁ (je to další z tisíců ovládacích programů lidské mysli od pseudotvůrců – Sil temna – pozn. zpracovatele). Evoluční teorie je založena na chybném vědeckém pojetí. Darwin a jeho následovníci měli za to, že druhy se vyvíjejí procesem přírodního výběru, aby se přizpůsobili podmínkám, existujícím v různých prostředích planety za účelem přežití nejsilnějšího a nejzpůsobilejšího. Myšlenka evoluce je správná v tom smyslu, že rozličné životní formy byly pseudotvůrci vytvořeny, vyzkoušeny a vyřazeny jedna za druhou. Prováděli genetické pokusy tak dlouho, až přišli na nejvíce žádoucí a nejvýhodnější podmínky na této planetě, podmínky nejvhodnější pro PROVEDENÍ JEJICH PLÁNU. Něco jako přírodní výběr NIKDY neexistovalo. Vše bylo pečlivě naplánováno. Pojetí přírodní selekce je dosud nejbláznivější nápad v hlavách vašich učenců.

 

Pokud si vzpomínáte, byla vaše planeta původně, než došlo k aktivaci negativního stavu, obydlena pouze pozitivními životními projevy. Neexistoval tenkrát žádný druh dravců, ani jedovatých, zlořádných usmrcujících zvířat a rostlin. Živočichové a rostliny byli v podstatě blahodárně kladnými. Byli však všichni zničeni během dimenzionálního přemístění vaší planety. Ale jejich genetický materiál byl zachován. V průběhu mnoha miliónů let experimentování vyzkoušeli pseudotvůrci v procesu křížení mnohé kombinace rozmanitých životních forem – mnohé byly úspěšné a mnohé úspěšné nebyly. Ponechaly ty, co byly zdaření, a užili je pro další křížení. Zničili to, co se nepodařilo (něco z těchto procesů ale bez dalších důležitých souvislostí je např. v knize Ivo Wiesnera „Předpeklí ráje“ – pozn. zpracovatele).

 

Vyhlazení a zmizení různých druhů živočichů na vaší planetě nebylo důsledkem přírodních či kosmických katastrof, jak by vědci rádi věřili. Ani to nebylo následkem působení ze strany lidí, jak tomu je v přítomné době s vyhubenými zvířaty rukama lidské chamtivosti a stupidity. Tak zvané přírodní katastrofy a typické lidské chování byly přivedeny do plodnosti pseudotvůrci a některými dalšími procesy v peklech s tím, aby se docílila DESTRUKCE zmíněných DRUHŮ, NEHODÍCÍCH SE PRO JEJICH ÚMYSLY. Nynější pokračující hubení některých druhů má hlubší duchovní souvztažnost (hubí je fabrikáty pseudotvůrců – pozn. zpracovatele). Druhy dávno zmizelé i ty, co zmizely ne tak dávno, spolu s těmi, co postupně mizí, mají být odstraněny dříve, než dojde k úplnému vítězství negativního stavu na vaší planetě. Ty druhy jsou souvztažnostmi nevhodné oddanosti a sklonů, které vyčerpaly svou užitečnost. Proto jejich pokračování by bylo překážkou a porušováním tohoto závažného procesu – plné vítězství negativního stavu na planetě Nula. Musíte si uvědomit, že jakmile určitý stav nebo sklon či cit či emoce nebo element myšlení nejsou již déle udržitelné, pak se musí odstranit. Jinak by nic nemohlo dojít k dozrání, jak v pozitivním, tak v negativním smyslu. Ve chvíli, kdy dojde k jejich odstranění, všechny s nimi souvztažící životní formy a elementy přestanou existovat. Takto dovedli pseudotvůrci vyhladit všechny nevhodné druhy z povrchu vaší planety před tím, než by z nich vzešly trvale úspěšné výsledky. (Není nahodilé, že po tomto zdařilém díle nedocházelo k žádnému dalšímu evolučnímu vývoji na vaší planetě. Zastavil se právě v  době.) A takto dosahují současně působící síly negativního stavu svých cílů v tomto ohledu. Prostřednictvím svých vlastních agentů na vaší planetě vyvolávají proces eliminace čehokoliv nebo kohokoliv, co neslouží jejich záměru.

 

 

FABRIKACE JESKYNNÍHO LIDSKÉHO TVORA A JEHO MODERNÍHO POTOMSTVA

 

Tak došlo k tomu, že v procesu experimentování podařilo se pseudotvůrcům získat podivného hybrida, jehož vzorce chování byly v rozporu se vším, co bylo pozorováno u živočichů pozitivního typu. Účelem zde bylo zfabrikovat zvěř, ptáky, hmyz, ryby, rostliny a plody atd., které by odrážely ve svém chování zlořádnost, útočnost, násilí, strach, jedovatost a pud zabíjení. Žádné takové zvíře, ani pták, ani hmyz, ryba, rostlina nebo plody atd. do tohoto časového úseku NEEXISTOVALY. Tomuto typu chování vaši veterinární a sociální psychologové rádi dávají nálepku „instinkt útoku nebo útěku“. Jakmile se pseudotvůrcům podařila produkce těchto protivných životních forem, ihned je uvrhli na vaši planetu pro ilustraci. Z jednoho velmi zvláštního živočicha se zmíněnou přirozeností, vlastně z jeho genů, zfabrikovali nekonečný počet hybridů, rozmístili je všechny na planetě Nula, aby viděli, jak dobře se hodí pro splnění KONEČNÉHO CÍLE – FABRIKACI JESKYNNÍHO LIDSKÉHO TVORA A JEHO MODERNÍHO POTOMSTVA. Tato experimentace vyvrcholila ve FABRIKACI TVORA PODOBNÉHO OPICI, který se stal vhodným PROTOTYPEM vývoje nyní existující formy lidského těla.

 

V průběhu tohoto experimentování a křížení byly zfabrikovány rozmanité životní formy jak inteligentního, tak i neinteligentního rázu. Některé z nich byly prapodivné. Ne všechny byly zachovány na vaší planetě. Většina inteligentních životních forem, nevyhovujících podmínkám na vaší planetě, byla umístěna jinde. Je třeba si totiž uvědomit, že jednou utvořená či zfabrikovaná sentientní životní forma – a to nehledě na to, jakými prostředky – pozitivními či negativními, pak navěky nemůže být zničena. Pouze nesentientní životní formy mohou být – a často jsou – zničeny. Inteligentní životní formy, formy schopné pojetí pojmu „já jsem“, mají v sobě ŽIVOTNÍ ENERGII, jež původně byla UKRADENA u Nejvyššího (v případě negativních životních forem). V té energii je přítomnost Pána Ježíše Krista (který tenkrát byl Nejvyšším). Díky této přítomnosti takový život nikdy nemůže být zničen. Je to pramen a možnost spasení všech v negativním stavu a pro obrácení do stavu pozitivního (také někteří Vesmírní lidé, mající s námi částečně společné předky, se dokázali vymanit z negativního stavu, ale procesem dlouhodobé konverze – duchovním růstem - se zpět transformují k dokonalým nehmotným bytostem v blízkosti Stvořitele našeho milovaného – pozn. zpracovatele).

 

Takto Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista zajistila těmto zvláštním inteligentním životním formám místo, stav a podmínky, jež vyhovují jejich přirozenosti. Jak jistě víte, lidské pohádky obsahují mnoho příběhů o divných a podivných tvorech, mluvících zvířatech, rostlinách atd., a to jak povahy pozitivní, tak i negativní. Obsah těchto příběhů je fakticky čerpán z tehdy existující skutečnosti (procesu výše uvedených experimentací).

 

Někteří z těchto tvorů zfabrikovaných pseudotvůrci byli příliš pozitivní nebo uvědomělí, jiní ne dosti nevědomí, nebo příliš důvtipní, či zas příliš jednostranně zlí pro záměry pseudotvůrců. Tvorové převážně pozitivní byli vyzvednuti z negativního stavu a umístěni na planetách uprostřed říše pozitivního přírodního vesmíru, kde se mohli vyvíjet zcela v souladu s principy duchovní progrese. Tvorové na jiném krajním pólu obývají rozmanité oblasti zóny vymístění a pekel, kde mají za úkol neustále fabrikovat nové typy zla a nepravd ve všech možných formách a stavech.

 

Tedy v průběhu těchto kriticky a osudově závažných experimentací byl použit princip hybridizace. Z genetické pamětní banky i z jiného materiálu sentientního inventáře zděděného po prvních lidech, žijících na planetě Země, před tak zvaným Pádem, byly použity dva elementy. V prvním kole pokusů byly vyzkoušeny různé kombinace s fúzí jednoho či druhého genu a geny vzatými z protichůdných elementů. Účelem této experimentace bylo přijít na takovou fúzí spojenou kombinaci, jež by dovedla potlačit všechny pozitivní duchovní principy, vzpomínky, city, emoce a zážitky. A která by také potlačila smysl pro jednotu, jednotnost a harmonii všech principů femininity a maskulinity, lásky a moudrosti, dobra a pravdy, jakožto i všech jiných duchovních principů. Tato represe měla být takového rozsahu, aby hybrid, takto prošlý fúzí, vůbec si jich nebyl vědom a přitom přece jen měl zachovaný smysl pro „já jsem“ a byl zcela inteligentní, schopen se učit a do určité míry též vynalézavý a tvořivý.

 

Toto se nakonec podařilo provést. Dalším krokem bylo vytvořit takové podmínky, v nichž by duch a duševnost nově vyvinutého, fúzí připraveného křížence, mohly být POLAPENY VE ZVLÁŠŤ UZPŮSOBENÉM TĚLE, KTERÉ BY ZNAČNĚ OMEZILO MOŽNOST PLNÉHO PROJEVU DUCHA A DUŠE V NĚM ULOŽENÝCH, ČÍMŽ BY SE STALY ÚPLNĚ ZÁVISLÝMI NA TĚLE PRO PŘEŽITÍ V POZEMSKÉM DUCHOVNÍM, DUŠEVNÍM A FYZICKÉM OVZDUŠÍ (uvědomte si prosím, že většina lidí své životní projevy považuje za přirozené, dané od Boha či od přírody, vůbec nechápe, že většina našich životních projevů – negativní myšlenky a jednání jsou produktem pseudotvůrců, a lidé svým potlačeným nitrem – 5 % v akci – pozitivního nedělají téměř vůbec nic ze své svobodné vůle ! – pozn. zpracovatele).

 

Pokusnou otázkou zde bylo:

 

CO BY SE STALO, KDYBY DUCH – NEJNITERNĚJŠÍ DUCHOVNÍ MYSL,

OBSAHUJÍCÍ POZITIVNÍ IDEJE ŽIVOTA I VŠECHNY POZITIVNÍ DUCHOVNÍ PRINCIPY,

A DUŠE – VNITŘNÍ MYSL, OBSAHUJÍCÍ VŠECHNY KLADNÉ ASPEKTY

VĚDOMĚ UVĚDOMĚLÉ DUŠEVNOSTI,

BYLY VLOŽENY V ŽIVOČIŠNÉ TĚLO A ZVÍŘECÍ DUŠEVNOST,

SESTÁVAJÍCÍ Z HRUBÝCH EMOCÍ, NEINTELIGENTNÍCH INSTINKTŮ A PUDŮ,

ZALOŽENÝCH NA PRIMITIVNÍCH POTŘEBÁCH PŘEŽITÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ

BEZ JAKÉKOLIV DUCHOVNÍ UVĚDOMĚLOSTI ČI SCHOPNOSTI VYVINOUT POJETÍ „JÁ JSEM“ ?

 

Jak si vzpomínáte, v této době pseudotvůrci již úspěšně vyvinuli opici podobného tvora, jenž sloužil jako prototyp k tomuto účelu (to bylo před více než 7 milióny let – pozn. zpracovatele). V něm se plně rozvinuly všechny negativní aspekty chování a duševnosti, hrubé síly a agrese, zabíjení a ničivosti, strachu a bojovnosti, bezohledného zachování druhu a územní dominance a - což je nejhlavnější – směřování všech pudových činností navenek, k zevnějšku. V něm se zajistilo plození způsobem zevním, bolestným a nebezpečným, bez účasti jakýchkoliv duchovních principů. V této fázi experimentování byla zkoušena kombinace genů víceméně úspěšně. Účelem bylo vytvořit podmínky, v nichž by pozitivní, niterné, duchovní aspekty sentientního ducha a duševnosti byly úplně potlačeny a zablokovány do nejzazšího možného stupně (čili ne zcela – to není možné – pozn. zpracovatele), avšak aby byly přitom dostatečně přítomny, dávajíce vědomí „já jsem“. Toto temné vědomí „já jsem“ mělo dát určitý stupeň pocitu odlišnosti od jiných životních forem; a také motivaci vyvinout dostatečně vysokou úroveň inteligence a tvořivosti k službám toho záměru, pro který tyto podmínky byly vyvinuty pseudotvůrci (v míře zla a nepravd proti tomuto byl Hitler malým, nechodícím a nemluvícím dítětem – pozn. zpracovatele).

 

Je očividné, že tento tvor, sloužící jako prototyp, sám o sobě, bez jakékoli směsi genetického materiálu, vzatého ze sentientních životních forem, byl jen dalším tupým zvířetem, neschopným zobrazit následky aktivace negativního stavu. Tentokrát se pseudotvůrcům již podařilo vypěstovat tvora z idejí „čistého“ zla a nepravd. V genech toho tvora nezbylo již nic z pozitivního stavu dobra a pravdy. Toto bylo konečným cílem. Nyní tedy mají pseudotvůrci vhodný genetický materiál, se kterým mohou experimentovat jeho kombinováním s genetickými elementy, již dříve prošlými fúzí, znovu uspořádanými a přestavěnými, elementy, pocházejícími z ženské a mužské genetické banky. Provedli tudíž fúzi sentientního hybrida s genem opici podobného tvora, čímž se vyvinula nová hybridní životní forma, která dosud neexistovala. Nový hybridní tvor byl tím příslovečným jeskynním člověkem (měl by se ve skutečnosti nazývat jeskynním lidským tvorem, aby se tak naznačilo, že jde o zcela jinačí, dosud neznámou sentientní životní formu). Pseudotvůrci nasadili tento výtvor na planetě Nula (vaší planetě), pečlivě sledovali a ovlivňovali jeho vývoj v průběhu celé historie vaší planety (to bylo před 4 milióny let a trvá to dosud – pozn. zpracovatele).

 

Budiž zde zdůrazněno, že bylo by omylem předpokládat, jako by pseudotvůrci nasadili na povrchu vaší planety jen jednoho či dva takové nově vyvinuté hybridy – sentientní tvory. Pamatujte si, že v té době již byla zdařile rozštěpena planetární pevnina na několik kontinentů. Zfabrikovali tudíž tisíce a tisíce takových tvorů a umístili je na rozličných kontinentech a ostrovech, aby se tak dal popud k rozvoji různých variací kultur a kmenů schopných zvěčňovat negativní stav v rozmanitých modech a podmínkách. Současně modifikovali tohoto prototypního, opici podobného tvora, učinivše z něj úplnou opici, jak ji znáte na vaší planetě, a souběžně s novým hybridem ji též nasadili na vaší planetě. Nasazení této opice bylo dvojí. Jedním bylo ve zpátky jdoucím čase. Opice se objevily v různých pečlivě určených stádiích zdánlivě evolučního rázu, před statisícem nebo i pár milióny lety, než došlo ke skutečnému nasazení nové hybridní sentientní formy – lidských tvorů. Druhý způsob bylo simultánní promítnutí.

 

OKLAMÁNÍ VĚDCŮ ZKOUMAJÍCÍCH VZNIK ČLOVĚKA

 

Účelem první projekce bylo založit vědecké podvodné napálení, které by u pozdějších učenců vytvořilo dojem, že lidští tvorové se vyvinuli v přírodě, evolučně z opic, a že nebyla do toho zapletena žádná zevní božská moc. Tím by se došlo k závěru, že původ lidských tvorů není v Bohu, ani v duchovních principech, nýbrž je výsledkem šťastlivé kombinace rozmanitých přírodních částic, atomů, molekul a prvků, čímž se nakonec umožnil vznik vědomého vnímání. V tomto ohledu tedy rozumovost a sebeuvědomělost nevycházejí z jakéhosi Absolutního stavu inteligence a Vědomí, nýbrž z mrtvých elementů hmoty.  Je-li tomu tak, pak neexistují ŽÁDNÉ niterné duchovní principy. A existují-li, pak nejsou původním zdrojem sentientního života, ba vlastně žádné formy života, jen jakýmsi bezpříčinným DOPROVODEM života. Duchovní principy samy o sobě by mohly vznikat z neduchovních kombinací mrtvých elementů. Podobný závěr je nevyhnutelný, vezme-li se v úvahu výše uvedené.

 

Tedy NYNĚJŠÍ LIDSTVO na vaší planetě není ničím jiným, než SPECIÁLNÍM HYBRIDEM,

ZFABRIKOVANÝM PSEUDOTVŮRCI za tím ÚČELEM,

Aby se ZOBRAZILY DŮSLEDKY, VÝSLEDKY A NÁSLEDKY AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

A ABY SE PROKÁZALO, ŽE NENÍ TŘEBA ŽÁDNÉHO BOHA ANI DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ

KE ZRODU SENTIENTNÍHO ŽIVOTA.

 

V průběhu experimentace s tímto novým sentientním hybridem – lidskými tvory – jedním z hlavních principů bylo DOCÍLENÍ ÚPLNÉ ODLUKY A NEVĚDOMOSTI JINÉHO SENTIENTNÍHO ŽIVOTA V MULTIVESMÍRU I V JAKÝCHKOLIV JINÝCH DIMENZÍCH MIMO VLASTNÍ PLANETU A VESMÍR. Toto bylo ŽIVOTNĚ ZÁVAŽNOU PODMÍNKOU, kterou bylo nutno ustanovit, aby tito tvorové byli zcela izolováni od jakékoliv objektivní informace ohledně jiných sentientních forem, jiných dimenzí a multivesmíru obecně, zvláště pak od PRAVÉ znalosti jejich původu, jakožto i nevědomého uvědomění si existence pozitivního stavu – pravého Stvoření.

 

Toto bylo docíleno fabrikací hmotného těla z genů prototypního opici podobného tvora s nepravými modifikacemi. Do toho těla byly vloženy pomocí fúze značně pozměněné geny, vzaté z genetického fondu sentientních životních forem. V procesu té fúze a hybridizace byly všechny pozitivní, duchovní aspekty těch sentientních životních forem zapouzdřeny v speciálně vyhotovených genetických „nádobách“, blokujících většinu jejich obsahu. Pouze PRAMALÝ, NEKONEČNĚ MALINKATÝ OTVOR BYL PONECHÁN, ZCELA OMEZEN NA PROSAKOVÁNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE, která neustále oživuje to tělo (viz obrázek 2 předchozího sdělení 1139 – pozn. zpracovatele). Pseudotvůrci velmi dobře věděli, že chtěli-li dovolit přítomnost sentience v tom nově vyvinutém kříženci, pak bylo nutno ponechat neporušenými některé duchovní principy té sentience. Jinak by se minuli cílem. Avšak pomocí velmi zamotané a složité genetické i jinačí, korespondenční manipulace a kombinace, se jim úspěšně podařilo v genu sentience zablokovat vědomí duchovnosti, jen se z něj vysává životní energie bez uvědomění si, co je pravým zdrojem té energie. Navíc vybudovali pseudotvůrci z genetického materiálu toho prototypního tvora a z výsledků velmi složitého přeuspořádání duchovních korespondencí další geneticko-duchovní nádobu, jež v sobě uzavřela pravou duševnost, obsaženou v elementech, přišlých ze sentientních životních forem. Ta duševnost ve svém původním stavu byla velmi pokojná, něžná a laskavá a nikdy nemohla zplodit vražednou násilnost, útočnost, nenávist, ani žádné jiné záporné emoce, pocity, myšlenky, postoje a chování, tak hojně přítomné na vaší planetě.

 

Tak se stalo, že tato kladná duševnost byla zakryta zmíněnou nádobou s ponecháním malinkatého otvoru, jenž dovolil pozměněný přenos životní energie z duchovní sféry těch sentientních genů a umožňující zachování duševní uvědomělosti nově vyvinutého hybrida – lidských tvorů. Nakonec další, jiná genetická nádoba byla použita pro zapouzdření obsahu vnější mysli pravých sentientních životních forem. Z idejí těchto forem bylo vybudováno hmotné tělo pro manifestování duchovních idejí vlastního ducha a duše zevním chováním, vnějšími vztahy a postoji. Uvědomělost této zevní formy byla úplně zablokována, tak, aby současná lidská bytost nemohla poznat, co je být a pociťovat a vypadat jako pravá sentientní bytost v opravdové fyzické formě, vytvořené z ryzích pozitivních elementů lásky a moudrosti.

 

A znovu byl ponechán nesmírně malinký otvůrek pro proudění životní energie z nejhlubší niternosti přes vnitřní oblast do nejzevnějšího území těla, aby jej tak zachovávala při životě a fungujícím. Jakmile se toto provedlo, byl vyvinut zvláštní genetický a souvztažnostní obal z elementů negativního stavu, do něho byly uloženy pravá nejniternější duchovní mysl, pravá vnitřní mysl a pravá vnější mysl, odvozené z genů sentientních životních forem, oddělující je od těla a od tělesné vědomosti si jich. Pouze infinitesimálně nepatrné spojení bylo ponecháno mezi nimi a hmotným tělem, jež bylo omezeno na pouhé přijímání životní energie pro zachování jakéhosi stupně životnosti v tom těle (opět viz obrázek 2 předchozího sdělení 1139 – pozn. zpracovatele).

 

V dalším kroku byly mezi tělem a tím obalem, obsahujícím pravou sentientní mysl, nyní rozdělenou na tři rozdílné oblasti nejniternější, vnitřní a zevnější, vytvořeny z genetického a jiného souvztažnostního materiálu toho prototypu zvířecího tvora na úrovni každé nádoby tři zřetelně odlišné pseudomysli. Tedy na úrovni Nejniternější duchovní mysli, zapouzdřené v té geneticky a negativně uzpůsobené duchovní nádobě, byla vybudována niterná pseudomysl. Byla umístěna v její okružní blízkosti, aby tak úplně obklíčila zmíněnou nádobu a zajistila zachycení všeho, co by prosakovalo ponechaným malinkým otvorem, a vše prověřila dříve, než by došlo k prozrazení nějaké informace škodící jsoucnu a bytí negativního stavu. Obdobné napodobeniny byly zbudována a uloženy kolem pravé vnitřní i pravé vnější mysli.

 

Máte zde tudíž, vrstva na vrstvě, OCHRANU, zřízenou proti proniknutí čehokoliv vskutku duchovního a pravdivého z nyní separované a izolované opravdové sentientní mysli nebo přicházejícího přes ni. Jak můžete vidět, účelem zde bylo separovat a izolovat JEDNU sentientní mysl, jež sestává ze tří vlastních aspektů, a vytvořit TŘI rozličné mysli, které mají být izolovány a odloučeny jedna od druhé do nekonečna. Zapamatujte si, že pravou povahou negativního stavu je budovat vše na principech ROZLOUČENOSTI A IZOLACE.

 

V pravém Stvoření NEEXISTUJE taková separace a izolace. Sentientní mysl všech čijících entit v pozitivním stavu Stvoření a jeho multivesmíru je úplně a cele SJEDNOCENA. Je to JEDNA MYSL, jež se projevuje ve třech ASPEKTECHnejniternějším, vnitřním a zevnějším. Toto uspořádání je obrazem pravé přirozenosti Stvořitele – Pána Ježíše Krista. S takovým uspořádáním by však negativní stav nikdy nemohl dojít svého uzrání. Dokud tam je jednota a jednotnost mysli, plná vláda patří pozitivnímu stavu. TOTO JE PRAVÁ POVAHA POZITIVNÍHO STAVU. Aby se mohl negativní stav aktivovat, bylo nutno se odchýlit od tohoto uspořádání. Vzpomeňte si, prosím, že prvním krokem ve směru aktivace negativního stavu bylo rozdělení jedné androgynní (obojpohlavní) formy na dvě (jednopohlavní) tělesné formy – jednu ženskou a druhou mužskou. Plné odůvodnění pro tuto separaci, jakožto i pro to, proč sentientní život na původní planetě Země musel začít v androgynní formě, bylo zjeveno a pěkně vysvětleno v knize „Základy lidské duchovnosti“. Není zapotřebí, aby se tyto důvody uváděly zde.

 

Z toho vysvítá, že aktivace negativního stavu je ve skutečnosti procesem postupné separace různých duchovních principů z jejich soudržné celistvosti a jednoty s následnou odlukou jejich schránek sentientní mysli. Každý duchovní princip se všemi svými nekonečnými odvozeninami má svou specifickou schránku v sentientní mysli. Tím, že je schopna přijímat a obsahovat každý princip s jeho svérázností, drží se sentientní mysl na živu. Žádný jiný zdroj života neexistoval, není a nikdy nebude existovat. A protože všechny pravé duchovní principy jsou odvozeny z pravé Přirozenosti Pána Ježíše Krista, neexistuje žádný jiný zdroj života mimo Pána Ježíše Krista. Tímto se Pánem Ježíšem Kristem slavnostně prohlašuje, že tento výrok je Absolutní pravdou.

 

Odloučením a odštěpením těchto duchovních principů od jejich sjednocujícího Zdroje je možné jejich PŘEKRUCOVÁNÍ, PRZNĚNÍ A FALŠOVÁNÍ. A teď tedy nemají žádné spojení s tímto Zdrojem. Nemožnost tohoto spojení dovoluje pak to, že zmatek a nesprávný výklad jejich obsahu se stává realitou. Tímto aktem je provedena separace a izolace specifických schránek v sentientní mysli. Čímž ve skutečnosti došlo k vyvrcholení a úplnému odloučení a rozdělení jedné sentientní mysli na tři různé, oddělené mysli. Nicméně tato separace a izolace sama o sobě, i když nesmírně vítána pseudotvůrci a nutná pro jejich konečný cíl, přece jen nebyla pro něj dostatečná. K jejich zármutku je zde stále ta vrozená, vštěpená tendence různých aspektů a schránek sentientní mysli vyhledat dřívější stav a navrátit se do tohoto stavu jednoty, jednotnosti, soudržnosti a celistvosti.

 

K zajištění toho, aby separace a izolace této mysli trvala do nekonečna (absolutně nutná podmínka, má-li negativní stav přežít), vybudovali pseudotvůrci výše popsané genetické a souvztažnostní nádoby a bloky, které obklopují každou mysl odděleně. Navíc vytvořili jeden povšechný genetický a korespondenční obal, jenž odlučuje celou mysl se svými třemi úrovněmi od ostatního těla. A nejen to: Ještě z genů toho zvířete, jimi tak vhodně zkříženého, zfabrikovali tři zcela rozličné pseudomysli, jimiž obklíčili pravou sentientní mysl v jejích třech aspektech. Avšak ani toto uspořádání nebylo dostatečné pro zachování života negativního stavu.

 

V následujícím stádiu svých experimentací pseudotvůrci vytvořili a oživili nový druh bytostí zvaných STRÁŽCI. Tito strážcové byli umístěni v blízkosti každé úrovně – u Nejniternější duchovní mysli, u vnitřní mysli a u zevnější mysli – aby ZABRAŇOVALI JAKÝMKOLIV ZMĚNÁM v záležitostech lidské mysli. Funkce těchto strážců byla popsána v páté kapitole této knihy. LEGIE DÉMONŮ velí těmto strážcům, aby tak bylo zajištěno, že náležitě střeží status quo. Tito strážcové se nazývají „STÍNY“ a „STINNÉ POSTAVY“. Nyní můžete vidět, v čem spočívá rozumové zdůvodnění transformačního procesu, jak byl vylíčen v předešlé kapitole. Též z toho můžete vidět, proč sekvence ve zjevování těchto kapitol je, jaká je. Každá kapitola čerpá z myšlenek předchozí kapitoly. Je zde duchovní logika. (Kniha Nové zjevení Pána Ježíše Krista650 stran ve 30 kapitolách a zde v „Rozhovorech“ pro zdůraznění nejdůležitějších a nejaktuálnějších faktů přepisuji jen to, co lze v krátké době učinit – pozn. zpracovatele.)

 

Proces separace a izolace, na němž byl negativní stav vybudován, není omezen výše popsaným uspořádáním. Zůstal tu jeden krok, osudově závažný, jenž bylo nutno dokončit. Bylo zapotřebí připravit plán pro globální separaci a izolaci forem od ostatních končin Stvoření a od zóny vymístění. Tento druh odluky a izolace je něco nevyhnutelného, chcete-li se, aby lidští tvorové na vaší planetě byli udržováni v nevědomosti ohledně pravé povahy Stvoření a zóny vymístění.

 

Shora vylíčeným uspořádáním byl ustanoven stav neustálé ignorance a nevědomých procesů. Neznalost a nevědomé duševní pochody jsou životní pohonnou láskou pro zvěčňování negativního stavu. Jimi se trvale zajišťuje, že veškeré poznávání přichází ne ve směru z niternosti, nýbrž zvenčí. Nevíte-li nic o své niterné, duchovní přirozenosti, pak se budete obracet navenek, budete poučováni zvenčí, věříce, že cokoliv je vám řečeno jinými zkušenějšími zevnějšími autoritami, je pravda. Tato situace je však omezena pouze na planetě Nula.

 

Z toho důvodu byla planeta Nula ponechána v úplné izolaci a separaci od ostatních oblastí své Galaxie a Vesmíru. Lidské tělo bylo vytvořeno z genů zvířete pomocí speciálního genetického inženýrství. A tělo toho zvířete, na druhé straně, bylo učiněno z elementů zóny vymístění. Tyto elementy byly zhmotnělými a zkonkretizovanými odvrženými duchovními idejemi sentientních entit pozitivního stavu, jež odmítly přijmout jejich obsah a jednat dle něho. Pokud si vzpomínáte, obsahem těchto idejí byl výběr ve věci prohlášení a víry, že život nevychází z Pána Ježíše Krista (dříve Nejvyššího) ani z jeho/Jejích duchovních principů, nýbrž z něčeho a někoho jiného. Tyto odvrhnuté ideje – opaky se všemi důsledky jejich možné aktivace ustanovují život zóny vymístění. Z nich byl prototyp – živočich zfabrikován. Tedy ve skutečnosti bylo lidské tělo, které je tělem zvířecím, zfabrikováno pseudotvůrci v modifikované formě, z negativních antielementů zóny vymístění. K těmto ohraničujícím elementům byly přidány prvky planety Nula, a tak došlo k hybridizaci zcela nového, nanejvýš omezeného typu těla. Nic podobného dříve neexistovalo. Do toho hybridizovaného těla byly vloženy, způsobem shora popsaným, dva elementy, které prošly fúzí, a které patřily sentientním životním formám.

 

Kvůli tomuto uspořádání byly duch života a jeho duše vhodně polapeny v tom nesmírně omezeném a omezujícím těle; a nemohou se z něho dostat ven jinak, než jeho zabitím, nebo opotřebením, anebo když samo umře. Každý pohyb ducha a jeho duše tedy zcela závisí na činnosti toho těla.

 

OMEZENÍ LIDSKÉHO TĚLA

 

Ale co je zač, toto tělo ?  Jen si všimněte, jak jste omezováni. Chce-li vás duch někam jít, musí brát s sebou to těžkopádné a nepohodlné tělo. Aby v něm přežil, musí duch a jeho duše usměrňovat všechny své činnosti na pečování o tělo. Vaše tělo požaduje velmi zvláštní prostředí, velmi svérázné ovzduší a neustálou, minutu za minutou, péči a ochranu. Máte-li příliš málo nebo příliš mnoho kyslíku, nebo tohoto či onoho chemického prvku, vaše tělo podlehne otravě, bude poškozeno a umře. Jíte-li a pijete-li příliš mnoho nebo málo, vaše tělo trpí a umírá. Běžíte-li příliš rychle či dlouho, vaše tělo se vyčerpá, může se zhroutit a umřít. Spíte-li nebo odpočíváte příliš málo nebo nadmíru, může se zhroutit a zemřít. Jste-li vystaveni extrémnímu horku či chladu, vaše tělo může umřít. Chcete-li cestovat, musíte vymyslet nějaký druh zevnějšího dopravního prostředku, aby se vaše tělo pohybovalo rychleji. Avšak překročíte-li rychlost pohybu, který je pohodlný a bezpečný pro to vaše tělo, pak přežít velmi dlouho nebude moci. Vaše tělo vyžaduje zvláštní druh zemské přitažlivosti, aby se mohlo nosit pohodlně. Velká gravitace ho rozdrtí. Příliš malá gravitace působí pocit nepohodlnosti oslabováním svalového napětí. Lze takto vypočítávat do nekonečna všechny hrubá omezení, jež jsou vlastní vašemu tělu. Přesto vaši učenci bláhově považují funkci těla za zázrak. Div to tedy je, ale ne ve smyslu, jak si to oni myslí. Div divoucí je v tom, že v takovém těle se vůbec může uchovat nějaká jiskřička života. Další komplikací izolovanosti a ohraničenosti je vylučování výměšků. Tento požadavek ovládá rozvrh dne. Nedojde-li k eliminaci jedů, dojde nakonec k smrti těla.

 

Všechny tyto faktory zapříčiňují, že jste úplně zaneprázdněni péčí o tělo a jeho separovaný a izolovaný život.

 

NENÍ ČAS, NEBO JEN VELICE MÁLO NA COKOLIV JINÉHO

MIMO PEČOVÁNÍ O TĚLESNÉ PŘEŽITÍ.

 

TOTO JE TA PRAVÁ PAST NEGATIVNÍHO STAVU.

 

Právě tyto svérázné, podivné a neobvyklé potřeby vašeho těla působí, že se nacházíte v GLOBÁLNÍ A MUTIVERZÁLNÍ IZOLACI. Jen si řekněte, jak daleko můžete cestovat ve Vesmíru nebo v prostoru s tím vaším tělem ?  Jste nuceni si vystavět velmi složitou prostornou loď, v níž by se přesně imitovalo tělesné a mentální prostředí, v němž by vaše tělo mohlo žít se zachováním zdravého rozumu. A jakou pak rychlostí může vaše tělo cestovat ?  Což může překročit světelnou rychlost bilionkrát, aby navštívilo jiné končiny této Galaxie a také se vrátit na rodnou planetu ještě za živa ?

 

Na počátku druhé historické éry tato fyzická izolace a separace nabyla směšných rozměrů. V té době lidští tvorové byli tak primitivní, že cestovali pěšky. Později začali užívat zvířat pro tento účel. Není tomu tak dávno, že Evropané na příklad neměli tušení, že je jakási Amerika nebo že mohou existovat nějací Američané. A američtí indiáni nevěděli, že existují Evropané atd. Tato situace byla záměrně vytvořena, aby se pokračovalo se separací a izolací vašeho rodu co nejdéle. Teprve v posledních dvou desetiletích jste byli schopni letět na Měsíc. A jen se podívejte, jak nemotorně těžký ochranný oděv a jak komplikovaný dopravní prostředek se musel vymyslet, aby vaši astronauti mohli cestovat na Měsíc a zpět !

 

Samozřejmě způsob vlády se mění i u negativního stavu. Tak zvaný vědecký pokrok je přizpůsobován většímu a rychlejšímu rozšiřování negativního stavu až k jeho konečnému a úplnému odhalení. Nicméně, pokud jste v těle takto uspořádaném, pak nehledě na to, do jaké míry jste si vědomi této situace i bez ohledu na to, jak dalece jste duchovně transformováni, musíte počítat s tím tělem. Hmotně a geneticky je odloučeno od ostatních oblastí vaší mysli způsobem shora popsaným. Tato okolnost vždy bude rodit problémy, strachy, úzkost, ustaranost, nemoci a všemožné nepříznivé podmínky, vlastní tomu druhu těla. Z toho důvodu, jak si vzpomínáte, předešlá kapitola končila varováním, že dovršení procesu duchovní transformace ještě nevede k volnosti a vysvobození od této odloučenosti a zmíněného uspořádání. Stále jste ještě uvězněni v těle. Nic se v tomto ohledu nemůže změnit žádnými prostředky až do doby, kdy bude odloženo na stranu a vy v něm již nebudete déle přebývat. Jediným rozdílem v tomto ohledu je, že po prožití duchovní transformace budete – podle dřívější zmínky – schopni mít větší moc nad vlastním životem; budete řídit svůj životní styl ve větší shodě s přirozeností pozitivního stavu. Toto určí, co budou vaše budoucí volby, až se zbavíte tohoto vašeho „zázračného těla“.

 

Musíte si pamatovat, že většina lidských tvorů ve své povšechné a úplné nevědomosti v této oblasti považuje své postavení i situaci, v níž se nacházejí jejich těla, za dění zcela normální. Nic se jim nezdá abnormálním v těchto okolnostech. A proto se zamilovávají do tělesného života a lpí na něm zoufale. Osvojí si určitý životní styl, mentalitu, ba i duchovnost, jež by byla oporou tohoto životního stylu. Úplně se ztotožní se všemi návyky, způsoby a zásadami tohoto života. Proto po smrti těla přetrvají jejich lásky, zvyky a přitažlivosti toho života, které si berou s sebou. Po příchodu do duchovního světa tento druh lidských tvorů (převážná jejich většina) má tendenci odmítnout vše, co není v souladu s osvojeným, známým a blízkým. Takový způsob ulpění a ztotožnění je udržuje stále ve spárech negativního stavu. Proto volí cestu do pekel, kde pokračují na čas, na časy a poločas ve svém oblíbeném, blízce známém a „pohodlném“ životním stylu bez ohledu na to, jak je bídný a záporný. Máte-li v lásce bídu, nešťastnost a zápornost, pak jediný život, který může mít pro vás nějaký smysl, je ten, který je s nimi v souladu. Vše ostatní je přebytečné. Je to věru těžké si představit, že nesmírně velká většina lidských tvorů je zamilována do mizérie, neštěstí a negativity. Důvod pro možnost takového postoje je v tom, že lidé považují tyto nepříznivé stavy za normální a přirozené. Nepociťují to jako bídu, neštěstí a zápornost, nýbrž jako jedině možnou skutečnost, jež jim poskytuje iluzi štěstí, radosti a uspokojení. (Lidé si zatím v drtivé většině neuvědomují tento celkový problém s jejich postavením, stejně, jako v Africe v Sahelu si lidé neuvědomují, že mají hlad, neřeší ten problém, protože jej ještě nerozpoznali – pozn. zpracovatele).

 

Musí se na prvním místě poznat a přiznat, že vlastní životní styl NENÍ to, čím se zdá být. A za druhé musí se pocítit SILNÁ touha změnit status quo. A tady vstupuje na scénu proces transformace. Poskytuje lidským tvorům zjevení o tom, oč ve skutečnosti běží. Tím mohou nabýt moci nad svými životy a výběry. To je připravuje na život v pozitivním stavu, až odloží svá těla, aniž by museli setrvávat do nekonečna v životě negativního stavu někde v peklech. Dává to pocit naděje a radosti nad budoucím splněním příslibu Pána Ježíše Krista. Poskytuje jistotu, že vlastní život na této planetě má smysl, význam a světlou perspektivu. Máte kontrolu nad problémy. Problémy nemají kontrolu nad vámi. Problémy ovšem budou tam stále, pokud žijete v těle, avšak budete jejich pány, nikoliv otroky. A taky budete pány svého života ve směru z nitra na venek. Toto je pravým účelem procesu duchovní transformace. Nad to se nemá do něj nic více vkládat. Chcete-li toho docílit, pak potřebujete jen postupovat podle procedury, popsané v předešlé kapitole této knihy.

 

Teď – když ukončili tuto fázi experimentací (fabrikace lidských tvorů), když ustanovili plnou dominanci negativního stavu aktivovaného po celé zóně vymístění a na planetě Nula, když se stali nepopíratelnými vládci a diktátory ve své doméně – pokročili pseudotvůrci k další fázi experimentování. Tato fáze se týká plánu jimi zamýšleného v době, kdy vaše planeta byla zdařile zalidněna jeskynním člověkem a kdy vývoj lidské civilizace byl na cestě.

 

Někteří z vás mohli by se ptát, proč v tomto okamžiku Nejvyšší neeliminoval negativní stav. Vždyť pseudotvůrci vyhráli a plné odhalení povahy negativního stavu bylo docíleno !  Dvě věci jsou mylné v tomto závěru: Za prvé negativní stav do té chvíle existoval z donucení, nikoliv na základě svobodného výběru. Jak si můžete vzpomenout z deváté kapitoly knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, ničemu se nelze naučit pod nátlakem, pouze svobodnou volbou. Ve skutečnosti nemůže zobrazení důsledků negativního stavu jak se patří nastat, dokud negativní stav není zvolen svobodně jako žádoucí životní styl.

 

V průběhu aktivace negativního stavu byly nutné dvě fáze:

 

Za prvé – sama aktivace. Proces aktivace byl násilný, z donucení. Tvorové, kteří byli zfabrikováni pseudotvůrci, neměli na vybranou, než být negativními. Teprve inkarnace Ježíše Krista jim přinesla možnost volby, čili jinou alternativu.

 

Druhou fází je znázornění důsledků, následků a výsledků té aktivace. Tato druhá fáze nemohla započít před odchodem Pána Ježíše Krista z vaší planety. Je založená na svobodě být negativním.

 

V průběhu počáteční aktivace nikdo ve Stvoření nechtěl si zvolit být negativním ani znázorňovat konsekvence dominujícího negativního stavu. Toto je důvodem, proč jiné plemeno tvorů muselo být zfabrikováno. Těmto tvorům negativní stav byl vnucen jako jediná životní možnost. Jak sami víte, dokonce i v dnešní době mnoho tvorů v zóně vymístění, jakožto i mnoho lidí nemá ani potuchy, že něco jiného existuje, než co mají a co jsou. Když tato situace mezi tvory a lidmi byla ustanovena, došlo k Prvnímu příchodu Pána Ježíše Krista. Jeden z hlavních následků Prvního příchodu Pána Ježíše Krista bylo vysvobodit všechny tvory z donucenosti být negativním, a tak jim dát možnost jiného výběru. Eliminování negativního stavu v tomto stádiu, to jest dříve, než by se prokázal a osvědčil jako vyvolený životní styl, bylo by předčasné a nevedlo by k pravému novému poučení.

 

Druhou mylnou stránkou ve výše položené otázce je, že v té době, před inkarnací Ježíše Krista na vaší planetě, neměl Nejvyšší ve své přirozenosti žádné prvky ze zóny vymístění ani z planety Nula. Bez těchto elementů v Sobě, musel by se Nejvyšší v procesu eliminace negativního stavu objevit v zóně vymístění i na vaší planetě v plné Své esenci i substanci. Kdyby se to bývalo stalo, pak by byla veškerá zóna vymístění i planeta Nula se všemi svými obyvateli náhle, v oka mihu, zničena. Kdyby zóna vymístění měla zahynout, pak neustále odmítané ideje volně zvoleného popírání Boha a Jeho/Jejích duchovních principů by neměly kam padat. Odrazily by se a byly by vrženy zpět na odesílatele a zničily by ho v procesu ANIHILACE. A tak by zahynulo veškeré Stvoření. Stvoření nemůže snést pomyšlení, že by nebylo možné zbavovat se takových představ, a že by se nenašlo místo pro jejich odhození. V takovém případě zmíněné představy by se měly uznat za platné. Idea, že existuje Bůh a je jediným zdrojem života, a představa, že Bůh neexistuje, nebo není jediným pramenem života, nemohou být stejně pravdivé. Avšak, není-li jedna z těchto idejí odhalena a náležitě odmítnuta, nemajíc, kam by spadla, pak se odrazí a uhodí zpátky, vyžadujíc, aby byla považována za pravdivou. V tomto případě musí obě ideje být uznány jako pravdivé. Takové protichůdné přiznání by končilo okamžitým šílenstvím a sebevraždou všech  ve Stvoření.

 

Je jisté, že Nejvyšší by mohl učinit jiné Stvoření, stvořit jiný multivesmír. Pak by se musel celý proces opakovat zas a znovu kvůli bytostní otázce, jež byla formulována v této knize i v jiných knihách Nového zjevení tohoto přenosce. Pán Ježíš Kristus, tehdy Nejvyšší, takto nepostupuje. Z toho důvodu byl Nejvyšším připraven zvláštní Velký plán spasení, který má co činit s obsahem i významem jak Prvního, tak i Druhého příchodu Pána Ježíše Krista.

 

První významná fáze experimentování pseudotvůrců, s jejími četnými podfázemi, byla jen půlkou jejich plánu. Druhá půlka toho plánu byla povážlivější a daleko tajemnější ve srovnání s první polovinou. Plný obsah toho plánu a prostředky, jimiž se docílilo jeho částečného splnění, se nemohou nyní odhalit, ba snad vůbec nikdy. Jen důležité ideje toho plánu mohou být zjeveny (nikoliv však jejich proces).

 

Druhá fáze experimentování byla namířena na vyvinutí zvláštních psychických sil a výdobytků jejich mysli a těla, jež by se téměř rovnaly moci Nejvyššího. Je řečeno „téměř“. Důvodem pro tohle „téměř“ je fakt, že žádný z pseudotvůrců není absolutní. Všichni byli stvořeni. Proto postrádají zkušenost absolutního stavu. Toto by se však mohlo obejít pouhou početností. Zfabrikuje-li se dostatečný počet tvorů s tak obrovskou mocí a kondicí, pak souhrnný součet všech by se mohl rovnat moci Nejvyššího. Babylonská věž (Genese 11:1-9) o tom svědčí.

 

Tedy pseudotvůrci pokračovali se svými pokusy, až se jim konečně povedlo vyvinout zvláštní a neobyčejnou životní formu z nejryzejšího zla, která se téměř rovnala moci ryzího dobra, které je v Nejvyšším. Do této formy vpojili fúzí všechny své vlastní geny se všemi modifikovanými geny z genetického fondu všech životních forem prvních androgynních lidí na vaší planetě. Tato neobyčejná kombinace zrodila nejmocnějšího, nejschopnějšího a nepředstavitelně inteligentního křížence, jaký nebyl, ani nikdy nebude již počat, zrozen či vyvinut. Jakmile toto bylo dokonáno, odhodili pseudotvůrci své dřívější formy a vstoupili do čerstvě vyvinutého hybrida, a tak se vskutku stali „bohy“. (Rozličné lidské mytologie, obsahující vyprávění ze života „bohů“, o jejich pantheonu, moci a nesmrtelnosti a také jak ovlivňovali lidský život, jako na příklad mytologie Řeků a Římanů, jsou odrazem toho, jak se pseudotvůrci stali „bohy“).

 

V takovém novém stavu a v takových podmínkách pokročili pseudotvůrci ve svém plánu cestovat dál v čase zpět, až ke chvíli, kdy ještě NEBYLO započato s uskutečněním Stvoření. Nově hybridizovaní pseudotvůrci věřili, že kdyby dokázali zastihnout Boha DŘÍVE, než jakékoliv sentientní entity existovaly, pak by zůstal bez podpory ze strany Stvoření, pročež by byl více náchylný k porážce, nebo přinejmenším k jednání o podílení se s nimi o Svou moc. Tato situace je vystihnuta v proroctví Izaiáše, kapitola 63, verš 5:

 

         „Rozhlédl jsem se, ale nebylo pomocníka, užasl jsem, opora žádná.

         K záchraně Mi dopomohla vlastní paže, oporou Mi bylo moje rozhořčení.“

 

Slovo „rozhořčení“ v této souvislosti neoznačuje lidskou emoci zuřivosti. Znamená vědomí Absolutní moci Pána Ježíše Krista, která se nedá pokazit nějakým vyjednáváním či transakcemi a negativním stavem, v tomto případě s nově hybridizovanými pseudotvůrci. Ukončení této fáze pokusu vyvolalo inkarnaci Pána Ježíše Krista. Tělesné narození Ježíše Krista na vaší planetě způsobilo, že pseudotvůrci odložili tehdy cestování do zmíněného období. Potřebovali se soustředit na zničení Jeho/Jejího poslání. To poslání OHROŽOVALO celý jejich plán. Takže ta cesta byla vlastně odložena do NEKONEČNA. Povšimněte si prosím, že to nebylo náhodou, že k narození Ježíše Krista došlo právě v době, kdy se pseudotvůrcům podařilo dokončit vlastní negativní transformaci, čili, abychom byli přesnější, svou transmogrifikaci. Též není vůbec nahodilé, že proces narození Ježíše Krista následoval nebo byl paralelou týchž principů křížení, jakých použili pseudotvůrci. Tato paralela může vyvolat dojem, že Nejvyšší si vypůjčil tento proces u pseudotvůrců. Pravdou je pravý opak. Pseudotvůrci použili a přivlastnili si principy života-tvořivého procesu, které ukradli u nejvyššího. Původně byla tato dovednost Stvořitelem dána všem sentientním entitám. Byla zakořeněna v jejich genech. Takže byla pro ně k dispozici v genetickém materiálu, zděděném po prvních lidech, žijících na vaší planetě. Proces tvoření nekonečných odrůd sentientního i nesentientního života je procesem hybridizace.

 

V počáteční fázi je zde idea stvoření a sentientních entit. Tato idea nastává v Absolutní mysli Nejvyššího. Po svém výskytu idea postoupí k promítnutí navenek od té Mysli jako nezávislá, svá vlastní, sentientní životní forma. Jakmile se tato životní forma objeví, začne budovat svou vlastní genetickou zásobárnu. Z té jsou vzaty rozličné geny a jsou zkombinovány s částečkami, emanujícími z životní síly, která sama bez přestání vyzařuje z činností Absolutní mysli Nejvyššího – Pána Ježíše Krista. Kombinace těchto elementů rodí zcela rozdílné sentientní životní formy. A tak to pokračuje dál až na věčnost. Nicméně, žádná z těchto entit neobsahuje přímý Absolutní element, vzatý od Nejvyššího. Jsou původními idejemi Nejvyššího, ale nejsou Nejvyšším (více o tomto předmětu je nalezeno v knihách „Základy lidské duchovnosti“ a „Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření“). Byla jenom jedna výjimka z tohoto pravidla – od věčnosti do věčnosti – a to bylo narození Pána Ježíše Krista. V tom narození, jak si můžete vzpomenout z řečeného v druhé kapitole této knihy, byl použit element nejzevnější části Absolutní zevní mysli Nejvyššího, který byl fúzován a zkřížen se dvěma prvky zóny vymístění a planety Nula, které byly vzaty z genů Josefa a Marie.

 

Tato procedura byla nezbytná k zastavení pseudotvůrců. Jediný způsob, jak je zastavit, aniž by muselo během tohoto procesu dojít k něčímu vyhlazení, bylo použití jejich vlastních zbraní, jejich vlastního výtvoru ve formě slabounkého lidského těla, když bylo učiněno božským zvláštním procesem, zvaným divinizace, jak bylo popsáno v druhé kapitole, a s tím tělem – nebo s tím, co s ním souvztaží – vstoupit v jejich doménu a izolovat je od ostatního Stvoření i zóny vymístění. Dělat něco jiného by bylo k ničemu. Toto jsou pravidla zóny vymístění. Nejdříve je nutno zachovat všechny pravidla, aby se získala jejich znalost z první ruky, než by se mělo přistoupit k jejich zdolání a vítězství nad nimi. Každý, včetně Pána Ježíše Krista, má se řídit těmi pravidly. Tím, že předtím neměl žádnou hmatatelnou tělesnou a intimní zkušenost života negativního stavu, nemohl Ježíš Kristus nic dělat, jedině ovšem, jestli by si přál zahubit celé Stvoření (což by, mimochodem, Mu/Jí nikdy nepřišlo na mysl).

 

Proto kvůli spasení veškerého Stvoření a pro konečné úplné a věčné eliminování negativního stavu, rozhodl se Nejvyšší jako Ježíš Kristus sejít dobrovolně do zóny vymístění, žít v těle, původně zfabrikovaného pseudotvůrci, zažít z první ruky, zač je negativní stav, vstoupit do pekel pseudotvůrců a uvěznit je na neurčitou dobu. V průběhu toho činu Pán Ježíš Kristus vzal pseudotvůrcům znalost cestování v čase a oslabil jejich mocné dovednosti, získané s pomocí té tajemné negativní transmogrifikace, jež byla krátce výše popsána. Separoval a izoloval je ve zvláštních podmínkách a oblasti, nepřístupných až donedávna nikomu, dal jim plně pocítit, jak chutná izolace a separace, tak účinně vnucené lidským tvorům, kteří byli jimi zfabrikováni, jakožto i jiným tvorům v zóně vymístění a v peklech. Věru jim to patřilo. Od této chvíle neměli pseudotvůrci absolutně žádný přístup k nikomu a k ničemu a donedávna nikomu nebylo dovoleno, z bezpečnostních důvodů, vstoupit do jejich oblasti. Nikomu není známo mimo Pána Ježíše Krista, jak se k nim dostat a jak se s nimi stýkat. Tato separace byla nutným krokem, aby každý měl příležitost prožívat negativní stav i všechny jeho důsledky dobrovolně, na základě vlastního výběru, nikoliv z donucení. Kdyby pseudotvůrci byli na scéně, taková zkušenost by nebyla možná. Ovládali by situaci a nadále by uvalovali na lidi břemeno negativního stavu. Tímto přítomným stavem však tajemství pseudotvůrců nekončí. Musí dojít k ještě jednomu drastickému kroku dříve, než jejich historie a všechno, co zapříčinili, bude moci natrvalo a navěky skončit. Některé aspekty toho tajemného kroku budou zjeveny v příští kapitole.

 

Ten/ta, co má uši k slyšení a k naslouchání, nechť slyší a poslouchá to, co Pán Ježíš Kristus zjevuje v této kapitole.“

 

1151. Sdělení od planety Země

Přijal Petr S., 18. 8. 2000, místo: Mělnicko


„Tady tvá Matka Země, ano, vidím vás, mé milé děti. Ráda si s tebou povídám, jsem smutná z toho, jak stále ještě někteří lidé nechápou, že já, vaše planeta Země jsem živá, ano, já jsem živá, cítím, slyším, vidím, žiji tu s vámi, prosím vás, mé děti, obraťte se do svého nitra, tam jste v bezpečí, tam je vaše síla, láska, Bůh vás doprovázej, ano, to ti s láskou v srdci říkám, já, vaše Matka Země, děkuji všem, i já vám lásku obětuji, s láskou Matka Země.“