PŘÍPRAVA NA KOMUNIKACI S VESMÍRNÝMI PŘÁTELI

Komunikace s Vesmírnými lidmi

Podmínky spojení

 

Přátelé, 

 

již "pouhým" čtením světelných, pravých informací nebo sledováním obrázků pozitivních vesmírných civilizací navazujete spojení s Vesmírnými lidmi. Čtení textů či knih o vesmírných lidech (pozitivních vesmírných civilizacích) nebo prohlížení obrázků již je navěky zapsáno ve Vaší duši a náležitě využito pro váš vlastní duchovní růst. Každý čtenář pravých, světelných - duchovních informací je s láskou pozorován Vesmírnými lidmi, kteří k němu vysílají ze svých Nebeských světů čistou a posilující energii lásky a pomáhají mu k vyššímu poznání.

Čtenáři světelných informací si vždy více či méně zvyšují vibrační úroveň svých těl (duchovních i těla fyzického), tím přispívají k vytváření jemnovibračního pole lásky na celé planetě Zemi a umožňují sami sobě i ostatním komunikovat s vyššími duchovními světy. "Pouhým" vysláním pozitivní myšlenky můžeme kdykoli pozdravit Vesmírné přátele, pohladit je, nebo jim sdělit své názory, otázky, prosby. V případě, že poZemšťan dosahuje jisté duchovní úrovně (a splňuje "podmínky" spojení s těmito pozitivními civilizacemi (viz dále)), může také přímo komunikovat s Přáteli z Vesmíru a setkávat se s nimi také osobně - fyzicky či astrálně. Nepotřebujete NIC VĚDĚT, NIC ZNÁT, NIC UMĚT, NIČÍM BÝT, NIC MÍT NEBO VLASTNIT. Ke komunikaci s PRAVÝMI - pozitivními SVĚTY, se Stvořitelem Prvotním všeho a všech, s pozitivními vesmírnými civilizacemi - tedy k přijímání pravých informací nepotřebuje nikdo vůbec nic, jen VĚDOMÍ SEBE SAMA (své pravé podstaty) - vědomí jednoty a neustálého spojení s Nejvyšším.

 

Mnoho pozemšťanů se v této klíčové době (době těsně před dosažením plnosti negativního stavu, o kterém rozhodují pouze samotní lidé) snaží navázat spojení s duchovními světy. Mnozí tato spojení šťastně navazují a komunikují s vyspělými mimozemskými civilizacemi, s Anděly Světla, tedy s pozitivními, vysoce duchovně vyspělými světy. Dostávají rady, pomoc a informace, ať už osobního nebo globálně závažného a důležitého charakteru. Mnozí pozemšťané však končí u zákeřného spojení se zástupci negativního stavu, protože jsou sami negativní, přijímají jen negativní, hrubé vibrace a jsou silně ovládáni (sami si to volí) právě za tímto účelem - napojovat se na negativní stav a řídit se podle jeho falešných pokynů (zákon shodných energií - stejné přitahuje stejné - lidé v negativním stavu si sami na sebe "přitahují" negativní vibrace).

Abychom mohli komunikovat v tomto svém stavu (tedy v tomto hmotném, fyzickém těle přebývajícím zde, v negativním stavu - v zóně vymístění) s pravými, pozitivními světy, je nezbytné zjemňovat své vibrace (žít pozitivní život), abychom vůbec mohli rozlišovat informace z pravých, vyspělých světů, které disponují pozitivními, tedy vysokými, jemnými vibracemi - vibracemi Lásky.

Abychom komunikovali s vyššími světy, přijímali pravé informace a rozuměli jejich významu, je nezbytné mít a používat jediné:

své vlastní POCITY.

Ano, právě ty, které se celý život učíte příliš nevnímat, odsouvat, nemít je, neřídit se jimi, stydět se za ně, nedávat je znát, omlouvat se za ně, nenávidět je, bát se jich...

 

POCITY

 

Ke komunikaci s Anděly Světla (pozitivními vesmírnými civilizacemi) potřebujete opravdu jediné. Své POCITY. Jestliže je máte a je vnímáte (což není u loutkolidí samozřejmostí, neboť si sami vybírají pocity nevnímat, nerozumět jejich významu a ignorovat je ve svém životě), pak máte vše, co potřebujete k nalezení všeho, co hledáte, k navázání kontaktu s ostatními bytostmi kdekoli v nekonečném Vesmíru se nacházejícími. Ke svému návratu Domů.

POCITY JSOU ŘEČÍ PRAVÝCH, DUCHOVNÍCH SVĚTŮ. Můžeme s trochou zobecnění říci, že Přirozeností Nejvyššího jsou tři základní pocity, které se radostně "množí" v nesčetné, nekonečné množství svých "bratrů a sestřiček", tedy pocitů přidružených, majících tentýž základ - pozitivitu a pravost, a tentýž význam. Jsou jimi LÁSKA - PRAVDA - RADOST.

Tyto pocity JSOU ENERGIÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA, tedy STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH. Při své manifestaci se MOHOU mísit, mohou se pociťovat zvlášť, jeden může být vnímán intenzivněji než ten druhý, můžete vnímat jen jeden, dva, nebo všechny tři najednou. Pokud však "tam jsou", pokud jsou to pocity, které prožíváte (nejen během spojení s Vesmírnými lidmi, ale v každém okamžiku vašeho života při jakékoli činnosti, aktivní či fyzicky pasivní), pak přijímáte informace z pravých, nebeských světů. Pak právě přijímáte PRAVDU. Nic jiného, než tyto pozitivní, pravé a nejsilnější vibrace (pocity) totiž pozitivní stav "nepoužívá". NIC JINÉHO TOTIŽ NENÍ ŽIVOT. LÁSKA - nejsilnější a nejmocnější energie - to je všechno, co EXISTUJE. A protože vše, co JE (tedy veškeré JSOUCNO), je LÁSKA, neexistuje nic než Láska. Láska je zároveň jedinou PRAVDOU, z níž vzchází veškerý nekonečný život. Láska a Pravda vyjadřují nekonečnou RADOST z jedinečného bytí, z věčné Jednoty bytí, z věčného života, kterým je LÁSKA.

Negativní stav (blíže o tom, co je negativní stav a proč byl aktivován a povolen Nejvyšším nabízíme v záložkách Lidská duchovnost, Zrada křesťanství, Proč jsou problémy a nemoci, Pravý život) tyto pozitivní, pravé energie NEPOUŽÍVÁ. Nemůže. Je negativní, rozhodl se být pouze a jen naprostým opakem všeho pravého, dobrého, šťastného, pozitivního a věčného. Negativní stav s těmito vysokými, nejčistšími a nejjemnějšími vibracemi nepracuje. Jakmile by je použil pro jakýkoli svůj projev, okamžitě by přestal existovat, opět by se dostal do své původní a pravé formy - pozitivního stavu - tedy vibrace LÁSKY. LÁSKA je pro negativní stav nepřípustná. Je to nejsilnější a nejmocnější energie, která existuje a na věčnost existovat bude. Negativní stav není schopen (odmítl) používat LÁSKU v její pravé formě (vytvořil pseudolásku), nemůže ji tedy používat ani ke komunikaci skrze srdeční čakru (právě skrze srdeční (čtvrtou) čakru probíhá komunikace s pozitivním stavem nejčastěji, neboť se téměř nemohou napojit negativní entity (souvislost s mírou otevření této čakry u každého člověka)). Radost je pro negativní stav stejně nepříjemná, jako pravda. (Proto pravdu musel negativní stav dokonale zprznil a zfalšovat, čímž vznikl NEGATIVNÍ STAV A CELÁ ZÓNA VYMÍSTĚNÍ). (Klíčové informace o negativním stavu, jeho aktivaci, jeho dočasné existenci, důvodech jeho dočasného vládnutí na naší planetě Zemi nabízíme v záložkách Lidská duchovnost, Pravý život, Zrada křesťanství a ve Světelné literatuře).

Při každé komunikaci s Vesmírnými přáteli přijímáte, prožíváte a zároveň zpětně vysíláte pozitivní vibrace lásky, pravdy a radosti. Cítíte je ve formě pocitů. Radost, Pravda a Láska - to jsou PRAVÉ pocity pocházející z Nebeských světů (z našeho Domova) a pokud je cítíte, pak určitě komunikujete s pozitivními světy a bytostmi tyto světy obývajícími. Tyto pravé pocity cítíte a prožíváte vždy, když přijímáte PRAVÉ, PRAVDIVÉ informace. Prožíváte je vždy, když JSTE VE SPOJENÍ SE SVOU VLASTNÍ PODSTATOU, tedy s Nejvyšším. Prožíváte je vždy, když komunikujete s jakoukoli bytostí z PRAVÝCH, Nebeských světů. JSOU TOTIŽ PODSTATOU SAMOTNÉHO ŽIVOTA.

Uvedené pravé pocity můžete pociťovat dohromady nebo odděleně, zvlášť, mohou se mísit, prolínat. Pokud však jakýkoli z nich cítíte, pak přijímáte pravé informace (pak jste dokázali nepřijmout ty falešné, zprzněné, které vám neustále implantuje negativní stav a podle nichž se tak často řídíte - blíže také v záložce Ovládací programy). Jak už víte, negativní stav zapracoval na lidských bytostech tak "dokonale", že VYCÍTIT JE PRO POZEMŠŤANA (ovládaného negativním stavem a vybírajícím si negativní způsob života) OBTÍŽNĚJŠÍ než VĚDĚT ČI ZNÁT. Pro lidské bytosti je to téměř "nadvýkon", pokud věří tomu, co protikladného společnost káže a učí (důležitá je inteligence a vědomosti, pocity nejsou primárně důležité, jsou snad jen "doplňky" pro vaše rozhodování... pocity jsou pro slabochy (informace z mateřských, základních i středních škol!), ovládejte je...). Lidé této planety Země (nacházející se v zóně vymístění, v temných světech negativního stavu) dospěli do fáze svého "vývoje", kdy fungují na bázi všeho opačného k tomu, co je PRAVÉ, původní, pozitivní a dobré. Loutkolidé jednají přesně jako loutky ovládané negativním stavem, loutek, které dělají přesně to, co chtějí a dělají druzí (tedy celý negativní stav - to je dokonalý reciproční zákon - zlo je živeno vlastním zlem - a primárně pseudotvůrci, kteří celou tuto loutkoscénu řídí). Je to tak přesvědčivý ovládací program ještěrů z pekel, že jedinec si myslí, že skutečně chce a musí chtít také on sám, to, co říkají a chtějí ostatní. Jinak by nebyl normální. Pseudotvůrcům se dílo zdařilo, lidstvo stále považuje lež za pravdu a věří falešným představám o svém vlastním životě. Loutkolidé se sami zřekli PRAVÝCH pocitů, odmítají je a tím si velice, převelice znesnadňují svůj návrat Domů. Lidé, kteří komunikují s negativním stavem, nepociťují pravé pocity, místo nich pociťují (pokud vůbec vnímají své pocity) negativní energie v jakýchkoli formách - strach (i o vlastní přežití, z nemoci, z chudoby), lítost, obavy, úzkost, nenávist, závist, myšlenky na majetek, na zisk či moc, slabost, pocity viny, touha po pomstě... Tyto pocity a mnohé další - stačí si vybrat z menu sestaveného pseudomistry - Ještěry z pekel - pociťují ti, jež upadli do pasti negativního stav. Způsobují veškerá neštěstí, nemoci a strádání, která na Zemi existují. Vlastní ovládání neumožňuje loutkolidem poznat, že to, co cítí, příjímají a neustále množí, je falešné a především destruktivní. Je to však každého svobodná volba takto žít a volit si pozitivní či negativní kvality svého života.

Lidé se nechávají ovládat a neustále přijímají falešné myšlenky, které považují za své, správné a pravdivé. Nedokáží je odlišit od těch pravých, přicházejících z pravých, nebeských světů a neustále jim odhalujících PRAVDU. Nedokáží to, protože NEVNÍMAJÍ SVÉ VLASTNÍ POCITY, a pokud ano, NEROZUMÍ JEJICH PRAVÉMU VÝZNAMU.

Ve stavu ovládání pak všichni souhlasí s názorem, že vyjádřit, ba dokonce pravdivě pocítit své vlastní pocity je nejen "trapné" či nežádoucí, ale především nemožné. Proto nesmyslné. Jednoduše to už lidé téměř an neumí, nejde to, neboť přetvářka, v níž každý den lidé žijí své vlastní životy, jim nedovolí odhalit a projevit svou "pravou tvář", svou skutečnou podstatu - svou DUŠI. Strach (z nepřijetí, odmítnutí, ztráty přátel, z "trapasu", ze ztráty jakýchkoli výhod, které s potlačováním a neprojevováním pravých pocitů pro jednoho plynou) je mnohdy tím, co neustále udržuje tutéž chybnou volbu jedince - vše nechat tak, jak je.

Jakmile se však člověk začíná vědomě vymaňovat ze svého ovládání a pracovat na svém duchovním růstu (pomoc dostává každý neustále, v každém okamžiku), jakmile naváže vztah s Nejvyšším či s Přáteli z Vesmíru, bude již neustále prožívat radostné pocity štěstí, klidu, lásky, harmonie a pravdy. Pak pozná, co je pravý život. Pak POzná, že VŠECHNO, čemu doposud věřil a v čem žil,

JE JINAK.

Jednou KAŽDÝ pozná, čím OPRAVDU JE.

 

Příprava na komunikaci s Vesmírnými přáteli

POCITY A MYŠLENKY - o nic jiného tady nejde!

 

Vědomá komunikace s Anděly Světla (vysoce duchovně vyspělými, pozitivními vesmírnými civilzacemi - Vesmírnými přáteli) a Stvořitelem Prvotním Všeho a Všech probíhá při otevírání duchovního srdce, které s sebou přináší zjemňování vibrací našich těl, prožívání nezištné Lásky a touhu žít pozitivní život, bez ovládání negativním stavem. Komunikace s Nebeskými světy je tedy úzce spjata s otevíráním srdeční (čtvrté) čakry (energetické centrum v oblasti hrudní kosti, které vysoké vibrace, energie z Nebeských, pravých světů přijímá) a v důsledku toho s otevíráním (odblokováváním) čaker ostatních (na této hmotné úrovni páté až dvanácté). Lidé, jež mají srdeční čakru zablokovanou (a je to převážná většina pozemšťanů, neboť si neustále sami volí negativní stav a své ovládání), nedokáží (otázka energií, vibrací) rozlišovat pravé informace z Nebeských světů, protože nemají tuto čakru funkční. Zablokovaná srdeční čakra je velice lákavá pro stranu negativní, pro Síly temna. Negativní strana využívá zablokování této čakry a doslova "bombarduje" každého člověka svými zprzněnými, falešnými myšlenkami (informacemi), které člověk právě díky svému ovládání velice silně vnímá. Ovládaný člověk často nedokáže odlišit falešné, nepravé myšlenky od těch pravých, neboť k tomu nemá funkční nástroj - funkční srdeční čakru. (Je to jeho VOLBA. Kdykoli má možnost učinit volbu jinou).

Láska a upřímná touha po spojení s Vesmírnými civilizacemi Vás však vždy povede k vytouženému cíli - k návratu Domů, do vyšších dimenzí bytí, odkud jste dočasně odešli, abyste si zde na Zemi splnili své světelné, pozemské poslání. Pouze LÁSKA, kterou se sami rozhodnete přijímat a žít , vám otevírá bránu štěstí a veškerého poznání, po kterém tolik toužíte. Pokud budete pracovat na svém duchovním růstu, pak se budete vědomě osvobozovat z ovládání negativním stavem, budete zjemňovat své vibrace, otevírat svá energetická centra a budete neustále v plné komunikaci s duchovně vyspělými bytostmi.

Počáteční, jednoduchá komunikace může být (a často je) opravdu "nenápadná", v podstatě ji nevnímáte zcela vědomě, prostě uděláte, uvidíte či uslyšíte něco, co jste měli, co jste v podstatě chtěli. Uvidíte, uslyšíte nebo prožijete v "pravou" chvíli něco, co jste vidět, slyšet nebo prožít měli, potřebovali a CHTĚLI. Vesmír Vám takto odpovídá na každou Vaši otázku, reaguje na každičkou Vaši prosbu či myšlenku a pokouší se pomoci Vám do té míry, jakou jste schopni v dané chvíli přijmout (vše je závislé na duchovní úrovni každého člověka, na jeho duchovním poznání a porozumění).

V každém okamžiku svého života jsme každý z nás v neustálé komunikaci s Nejvyšším, tedy s vlastní Niternou myslí, v níž Nejvyšší sídlí. (Většina lidí v důsledku svého ovládání tuto svou vlastní komunikaci nevnímá). Máme neustále možnost komunikovat s pozitivními vesmírnými bytostmi, Anděly a dalšími duchovními bytostmi, dle úrovně našeho duchovního vědomí. VŠE JE POUZE NAŠE SVOBODNÁ VOLBA.

Na počátku vaší snahy komunikovat s Přáteli z Vesmíru není možné a vůbec ne žádoucí, abyste slyšeli jakýkoli slyšitelný hlas, který k Vám bude promlouvat. Pravá komunikace je ta skrze POCITY, nikoli skrze vnější, fyzické (omezené) smysly, které lidé používají jako jediný možný prostředek komunikace (a které proto tak rád využívá negativní stav, neboť lidské bytosti jsou přesvědčeny, že není nic než hmota a vnější, fyzické smysly. Lidé jsou přesvědčeni, že pravdivé je pouze to, co lze vnímat smysly, co lze dokázat fyzicky, vnějšně, co lze vidět, slyšet... Jedině to je pro loutkolidi pravdivé. Proto si tuto cestu (skrze vnější smysly) pro ovládání lidí často volí negativní stav a jak se mu daří, můžete vidět sami na sobě, resp. na současném zoufalém stavu lidstva a jeho domova - planety Země).

Pro VÁŠ ŽIVOT je nejdůležitější TO, co NELZE VNÍMAT fyzickými SMYSLY. Co není vně, ale co je UVNITŘ. Jakmile začnete vnímat a komunikovat se svou vlastní Niternou myslí (kde ve vás přebývá Nejvyšší), pak poznáte, co je PRAVÉ a SKUTEČNÉ a co je pouze klam a dočasný svět iluzí. (O světě falešných iluzí, ve kterém loutkolidé každý den žijí a kterému věří jako skutečnému, nabízíme v záložce "Všechno je jinak").

 

"CO JE PODSTATNÉ, JE OČÍM NEVIDITELNÉ"

CO je tedy nezbytné pro schopnost přijímání informací z Pravých světů a pro komunikaci s vyspělými duchovními civilizacemi?

 

POCITY

Jak cítí a napovídá každému jeho vlastní DUŠE, otevírejte svá duchovní srdce, přátelé. Jakmile budete takto zvyšovat své vlastní vibrace (pozitivním, láskyplným životem s co nejmenší mírou ovládání), pak skrze své duchovní srdce (srdeční čakru) budete schopni neustále komunikovat s vysokými duchovními světy - s pozitivními vesmírnými civilizacemi. Tato komunikace se pro vás stane samozřejmostí, procítíte a poznáte, že jste neustále součástí všeho a všech - JEDNOHO CELKU, nekonečného Vesmírného společenství sentientních entit. Poznáte, že neexistuje žádná nejednotnost, pouze a jen JEDNOTA. Jednota se vším, co existuje.

Naslouchejte tedy svým pocitům, jedině ty jsou pravé, jsou jazykem vaší DUŠE. Skrze své POCITY rozlišujete myšlenky PRAVÉ od těch falešných (myšlenky, které neustále přijímáte z duchovních světů skrze svá energetická centra). Učte se znovu (tato schopnost je každému ve školkách a školách již od útlého věku záměrně co nejvíce potlačována - o to se pečlivě stará NEGATIVNÍ stav a jeho ovládací programy, kterým sami ze své vůle podléháte a necháváte jimi ovládat další a další generace) zachycovat a rozlišovat své vlastní pocity, které máte v každém okamžiku svého bytí. Předpokladem ovšem je, pocity vůbec MÍT - tedy nezbavovat se jich, nevyhazovat je, neodmítat je, nedělat, že je nemáte či nevnímáte, nežít vedle nich, ale S NIMI, v NICH. Že po vás chceme moc? Že po vás chceme to, co vám ve škole či snad v zaměstnání zakazují, co zesměšňují, degradují a co vám říkají, že je nežádoucí? Že to není žádoucí, řídit se svými pocity?

Jaký POCIT máte z právě přečtených slov, to je pro vás PRAVDOU. Jestli dáte nějaký význam svým pocitům (které máte vždy k dispozici jako pomoc z Nebeských světů) ve chvíli, kdy se rozhodujete, čemu budete věřit a považovat za pravdivé, to je pouze a jen vaše volba. POCITY každopádně MÁTE. Jsou vaší přirozeností, která VÁM NEUSTÁLE SDĚLUJE PRAVDU. Jak s nimi v životě nakládáte, je jen VAŠE SVOBODNÁ VOLBA.

Vaše volby, které neustále činíte, jsou odrazem vašeho duchovního vědomí, které vás neustále motivuje k poznání PRAVDY a k DUCHOVNÍMU RŮSTU. Jedině toto je smyslem ŽIVOTA. Vaše DUŠE k vám neustále promlouvá a je jen na vás, kdy JI ZASLECHNETE a POROZUMÍTE jejímu jazyku (tedy SVÝM VLASTNÍM POCITŮM).

Každý člověk má svobodnou vůli a volbu a neustále se rozhoduje, co je pro něj pravdivé a co není. Podle tohoto "klíče" žije každý člověk svůj život. Není nutné cokoli dodávat, všechna slova jsou zbytečná. Čemu uvěříte, co cítíte, jen jen VAŠE ROZHODNUTÍ.

Nenechte se ovládat svými pocity (to dělá negativně žijící člověk, který je těžce ovládán negativním stavem, neboť pouze takový člověk podléhá všemu, co mu umožní cítit se jako oběť) a zároveň neovládejte vy své pocity. Nevyhýbejte se jim, neignorujte je, "nechoďte" PROTI svým pocitům. Pokud to děláte, ztrácí jakýkoli pocit svůj význam. Ve váš vlastní a krutý neprospěch.

Jako příklad můžeme uvést pocit, který známe pod názvem STRACH (v případě hrubovibrační produktu negativního stavu), jehož pozitivní "formou"  je pocit "upozornění" či "varování" (pokud se jedná o zprávu z pozitivních, nebeských světů). Pokud například máte strach (nebo "nejasný pocit s obavami spojený") něco udělat (například skočit do vody, řídit auto, někam jít nebo naopak nejít atd.), pak není vůbec žádná náhoda, že takový pocit máte. Člověk, který vnímá své pocity, rozumí jim a plně jim důvěřuje, neignoruje tento pocit , protože ví moc dobře, že dostává pomoc (pokud opravdu ví, tak to platí i v případě, kdy se jedná o strach, tedy negativní pocit z dílny Ještěrů z pekel). Neskákejte (nesedejte za volant, nechoďte někam...) jen proto, že vám všichni ostatní (včetně vašeho mozku) říkají, ať nejste "zbabělec" či blázen, ať překonáte svůj "blbý" strach. Pozor, každý pocit k vám promlouvá z konkrétního, ne náhodného a naprosto důležitého duchovního důvodu. A není určen ani k tomu, abyste ho ignorovali, ani k tomu, abyste mu podlehli, ať už je jeho příčinou cokoli (ať už se vás skrze něj snaží ovládat negativní strana, nebo naopak vám pomoci a varovat vás strana pozitivní - ta samozřejmě nepoužívá strach v podobě hrubé, negativní vibrace, ale jedná se spíše o formu "nejasného", "zvláštního" či "nespecifického" pocitu, který vás upozorňuje, že to, co chcete udělat, nemusí být pro vás bezpečné, dobré). Každý pocit je energie, která si nehraje s náhodou a náhodně si nevybírá, koho že oblaží svou silou. Každá energie má vždy jasné určení a zcela důležitý a jedinečný význam. Pokud se jedná o energii strachu (hrubé, nízké vibrace z dílny negativního stavu, které nás chtějí ovládnout) nebo energii "neurčitého" či "nejasného, zvláštního" pocitu (který nás chce varovat před nebezpečím nebo nás na něco důležitého upozornit), je zapotřebí vždy obezřetnosti, bdělosti a aktivní snahy nalézt pravou příčinu toho, proč jste tuto energii přijali. A jak s ní naložíte. Vaše DUŠE a celý nekonečný Vesmír Vám neustále radí a pomáhají k dosažení toho, co si opravdu přejete, k dosažení vašeho poslání (naopak Síly temna dělají opak, ale i přesto jsou pro vás vlastně "výhodné", dokážete-li jejich negativní energii rozpoznat a využít ji ve svůj prospěch, nenecháte se jí oklamat, lapit a přeměníte ji v pozitivní - ve své vlastní poznání pravdy). Není náhoda či nějaká vaše "nemoc", máte-li například "strach" (resp. "nespecifický", "nejasný" pocit) z něčeho, čemu se ostatní jen vysmívají. Zamyslete se proto vždy nad možným důvodem vašeho strachu nebo "nejasného pocitu" a zvažte (s pomocí Stvořitele, Přátel z Vesmíru, Andělů), jak s tímto zjištěním naložíte. Pozitivní strana vás totiž může právě teď varovat před nebezpečím, zatímco negativní strana se vás právě pokouší skrze svůj "pravý strach" dokonale ovládnout (například ať máte strach udělat něco POZITIVNÍHO, dobrého, snaží se zabránit vám, ať neuděláte něco pozitivního). Pokud totiž nepochopíte pravý význam svých pocitů (ať už jsou jakékoli), pak se jimi vždy zákonitě necháte lapit a necháte se jimi (do větší či menší míry) OVLÁDAT. Ani strach vás však nemůže ovládat, pokud to sami nedovolíte. (Pokud se necháte ovládnout strachem a v důsledku toho ve strachu neustále žijete, prožíváte ho a nedokážete se od něj oprostit, resp. pochopit jeho pravý význam a následně se rozhodnout jej neprožívat, pak jste ovládáni negativním stavem a jste otrokem svého strachu, který jste sami přijali za svého pána). Každý jednou pozná, že strach však ve skutečnosti (v tom, čemu říkáme zde na Zemi skutečnost) vždy "pomáhá". Pokud totiž zjistíme jeho pravou příčinu, pak víme "vše". Pak totiž můžeme přijít na to, co pozitivního jsme chtěli udělat (v tom případě se nás skrze strach snaží ovládat negativní strana, ať to neuděláme), nebo co nebezpečného či špatného se chystáme udělat (v případě, že nás skrze "nepříjemný pocit" chce varovat a pomoci nám strana pozitivní).

Mnohem snadnější cestou, než se topit v pocitu strachu či jemu podobnému (za účelem rozkličování pravdy) je však ZAMĚŘIT SVOU POZORNOST NA LÁSKU, PRAVDU, RADOST. TY totiž mluví VŽDY NAPROSTO JASNĚ A JEDNOZNAČNĚ.  TYTO PRAVÉ POCITY JSOU TOTIŽ PRAVÉ. JSOU VZKAZEM Z NEBESKÝCH SVĚTŮ. TY SI NESPLETETE. NEMUSÍTE UVAŽOVAT, KTERÁ STRANA (zda pozitivní či negativní) VÁM LÁSKU, PRAVDU nebo RADOST POSÍLÁ.

LÁSKOU, PRAVDOU či RADOSTÍ TAK MŮŽETE "kontrolovat" VŠECHNY své pocity a nalézat jejich PRAVÝ význam, protože pokud je cítíte, pak si volíte tu SPRÁVNOU cestu, tedy cestu POZITIVNÍHO STAVU.

Tedy neovládejte svůj strach tím, že jej ignorujete a děláte, jakoby nebyl. Neboť v tu chvíli zahazujete obrovskou "nápovědu", pomoc, resp. příležitost se nedostat do závažných problémů, můžete také ohrozit svůj vlastní život, ale především zahazujete šanci pochopit pravý význam svého strachu (nebo svého "nejasného pocitu" - v případě pomoci z Nebeských světů). Pokud strach nebo jakékoli "zvláštní" či "nejasné" pocity (například varování, pocit "někam nejít" nebo "něco nedělat") přehlížíte a snažíte se je ignorovat, přijímáte falešné myšlenky ("ovládni svůj strach, nevšímej si ho a udělej to") negativního stavu, ocitáte se v pasti a především často v ohrožení vlastního života. Pocity mají NEUSTÁLOU PLATNOST a naprosto klíčový DUCHOVNÍ VÝZNAM pro vás samotné. Promlouvají k vám zcela JASNĚ a ze zcela konkrétního, duchovně závažného důvodu.

obr.: Možná, že řidič vůbec neměl strach z řízení vozu. Mohl to být klidně velice zkušený, výborný řidič. V tom případě měl zákonitě JINÝ POCIT (z dílny pozitivního stavu), který jej neustále varoval před následky každé jeho dílčí volby, které ve svém součtu vedly k tomuto nepříznivému, avšak přirozenému následku. (Stejně tak své vlastní, negativní myšlenky řidiči (a dalším zúčastněným) neustále implantoval negativní stav. Které řidič zachytil, které si zvolil a kterými se řídil, je zřejmé. Ovládaný člověk vnímá nejsilněji hlas negativního stavu). Nic než svobodná VOLBA každého člověka komunikovat se svou podstatou, vnímat své vlastní pocity a naslouchat radám vlastní DUŠE, nebo to nedělat. Každý má svobodnou volbu kdykoli ukončit své ovládání a zvolit si pozitivní stav, stejně tak, jako si volit stav negativní. Duše vedla řidiče až do tohoto okamžiku neustále k tomu, aby dnes neztratil svůj život nebo nepoškodil své zdraví. Svobodnou vůli a svobodnou volbu pro tvoření všech okolností svého vlastního života má každý člověk. Nejsou žádné oběti, žádní padouši.

 

 

ŽIJTE V SOULADU SE SVÝMI POCITY - jedině tak PROŽIJETE vědomý a šťastný život a dojdete svého cíle

 

Ignorace nebo podlehnutí. To jsou dva protipóly, jak se svými pocity loutkolidé zde na Zemi nakládají, v domnění, že žádný jiný přístup není možný (nebo alespoň žádoucí, "moderní" či přípustný). Nic než svobodná volba každého člověka. Negativní stav slaví úspěch. Pokud se nechcete účastnit jeho hostin, jejichž hlavními i vedlejšími chody jsou vaše vlastní, negativní a hrubé vibrace, které neustále pro své pány - ještěry z pekel množíte, pak je čas přijmout PRAVDU. Pravdu, o kterou NEMÁ 98 procent loutkolidí - "přirozeně" s přirozeností negativního stavu - ZÁJEM.

Neignorujte své pocity.

Nenechte se ovládat svými pocity.

Jednejte v SOULADU se svými pocity, používejte své pocity (pokud jim porozumíte) k účelu, pro jaký vznikly - tedy k POZNÁNÍ PRAVDY, k rozlišování pravých a nepravých informací (myšlenek), k nalezení odpovědí na své otázky, k pomoci při rozhodování v souladu s vaší podstatou a tedy k vlastnímu DUCHOVNÍMU RŮSTU a ke šťastnému návratu DOMŮ, do nebeských světů, ke Stvořiteli.

Je na vás, jak se rozhodnete, přátelé. Je na vás, JAK CHCETE ŽÍT a jestli chcete poznat PRAVDU O SOBĚ SAMÝCH A O VEŠKERÉM ŽIVOTĚ JEŠTĚ V TOMTO ŽIVOTĚ, kde k tomuto poznání máte naprosto jedinečné a již nikdy se neopakující podmínky.

Nezapomínejte, že jste neustále více či méně (vaše volba) ovládáni negativním stavem a vaše ovládání je to, co vám brání i uvěřit tomu, co vám zde předkládáme. Je na vás, jak s tímto poznáním naložíte.

Nezapomínejte, že vaše pocity jsou jazykem vaší DUŠE. A vaše DUŠE je vaše PODSTATA, přátelé, to jste VY SAMI. Jste svou DUŠÍ, JSTE DUCHOVNÍ BYTOSTÍ, NEJSTE SVÝM FYZICKÝM TĚLEM, ale to už asi všechno víte... Vaše podstata je DUCHOVNÍ, POZITIVNÍ, PRAVÁ. Je VĚČNÝM ŽIVOTEM, který je samotným STVOŘITELEM. VAŠE DUŠE SI NEPŘEJE NIC JINÉHO, NEŽ OPĚT PROCÍTIT SVOU PODSTATU A BÝT JÍ. Kdy jí to umožníte, záleží jen NA VÁS.

Abyste se mohli spojovat s vyššími duchovními bytostmi nekonečného Vesmíru (pozitivními civilizacemi, Anděly), je nezbytné žít čistou LÁSKOU. Zjemňovat vibrace svých těl (žít pozitivní život, nebýt zdrojem hrubých vibrací). Být zdrojem LÁSKY ke všemu a ke všem. Mít touhu po poznání PRAVDY. Mít DŮVĚRU v SEBE, stejně tak, jako v LÁSKU Stvořitele, jejímž vyjádřením a dílem JSME MY SAMI, každý z nás. ROZUMĚT SVÝM PRAVÝM, pravdivým POCITŮM A ŽÍT S NIMI V SOULADU.

To vše už máte. Jste vybaveni vším, co vám umožňuje POznávat vše, co jste svou inkarnací zde na Zem zapomněli. A mnohem více...

PRAVÉ POCITY JIŽ ZNÁTE.

RADOST, PRAVDA, LÁSKA.

JSTE tedy PŘIPRAVENI ROZLIŠOVAT MYŠLENKY, KTERÝMI NEUSTÁLE TVOŘÍTE SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT.

MYŠLENKY

 

Pravé POCITY potřebujete ke svému vytouženému snu, přátelé, ke komunikaci s Anděly Světla (pozitivními vesmírnými civilizacemi) a Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Už víte, že pozitivní, pravé světy komunikují SKRZE POCITY, resp. skrze DUCHA a DUŠI, tedy svou vlastní podstatu. Jak jinak, když vše, co existuje, je pozitivní, pravé, tedy duchovní. VŠE JE BŮH. STVOŘITEL.

 

Co POCITY umí, že to neumí nic jiného?

 

Vaše POCITY, přátelé, jsou dokonalým a nenahraditelným indikátorem PRAVDIVOSTI MYŠLENEK. Pocity (srdeční čakra, chcete-li něco "uchopitelného") jsou "rozlišovači" všech informací, které v každém okamžiku přijímáte. Kdo jiný by to dokázal? Mozek, říkáte?

Váš mozek informace pouze zpracovává. Více toho neumí. Mozek je pouhým přístrojem na "rozžvýkání" všech myšlenek, které skrze srdeční čakru přijímáme. Mozek všechny příchozí myšlenky naprosto dokonale a přesně podle svých programů a algoritmů zpracuje, vyhodnotí předloží nám je (naší mysli) v podobě výsledku, který je pro nás - dle jeho programu (genetického naprogramování) - nejvýhodnější. Tím jeho práce končí. Mozek nám "nepoví", co je pravdivé a co ne, mozek nám neorazítkuje informace na pravé a nepravé, kterými se máme či nemáme řídit, chceme-li pro sebe jen to nejlepší. Lidský mozek předkládá svému majiteli naprosto VŠE, CO DO NĚJ PŘIJDE (díky našemu pobytu v negativním stavu, v zóně vymístění do něj přichází i to, co produkují Síly Temna, tedy vše nepravé, falešné, destruktivní, nepravdivé). Myšlenky zpracované do pro vás srozumitelné podoby vám mozek předloží a tím "končí" v souvislosti s tou či onou konkrétní informací.

POCITY TEDY prostě POTŘEBUJEME. Jsou pro nás "životně důležité", použijeme-li nepříliš přesného jazyka pozemského. Pocity jsou naším jediným pomocníkem v odhalování zákeřnosti negativního stavu, kterému v tomto životě nechceme podlehnout. Ostatně ani nemáme. PROTO JSME SI TUTO INKARNACI VYBRALI (v případě bytostí inkarnovaných z pozitivních světů).

 

JSOU TO PRÁVĚ A JEN POCITY (srdeční čakra jako jejich "domov"), které ROZLIŠOVÁNÍ PRAVOSTI A PRAVDIVOSTI MYŠLENEK provádějí. NIC JINÉHO A NIKDO JINÝ TO NEUMÍ A NEDĚLÁ.

Vše, co o myšlenkách "víte", je JINAK. Lži, kterým stále věříte, vám nebudou předkládány donekonečna. Není to možné (už jen díky skutečnosti, že negativní stav není věčný, jakmile dojde své plnosti a vyčerpá svou užitečnost, bude ukončen - blíže záložka "Lidská duchovnost", "Pravý život" a další). Kdy se rozhodnete poznat Pravdu vy, záleží jen na vás samotných.

Pouze a jen proto, že téměř nikdo z loutkolidí zde na Zemi nezná (nechce poznat) původ, moc a skutečný význam MYŠLENEK nejen pro sebe samotného, ale pro ŽIVOT CELÉ PLANETY a potažmo CELÉHO NEKONEČNÉHO VESMÍRU, vládne zde na Zemi stále ještě NEGATIVNÍ STAV a jen proto je tato Země se svými obyvateli ve fázi TĚSNĚ PŘED KONCEM SVÉ EXISTENCE. Ne, toto opravdu není science ficition. Už je to REALITA. Čas totiž pokročil...

MYŠLENKY NEVZNIKAJÍ V MOZKU, JAK VÁS UČÍ VE ŠKOLE

NEGATIVNÍ STAV ZAPRACOVAL NA ZPRZNĚNÍ LIDSKÉ MYSLI

 

Abychom vůbec mohli blíže pojednávat o myšlenkách a jejich pravém významu, je naprosto nezbytné připomenout, že myšlenka je ENERGIE. Energie nesoucí konkrétní informaci. Vše, co existuje, JE ENERGIE. A protože není nic, co neexistuje, energie je vším, co existuje. Myšlenka je vším, co existuje. Vše, co existuje, je myšlenka. Myšlenka Nejvyššího, který tvoří vše, co existuje. Myšlenka je energie, která je tvůrčí. Myšlenka tvoří. Tvoří veškeré okolnosti nekonečného života. Má neomezenou moc, má neomezené působení, neomezené vlastnosti, neomezenou sílu, kvalitu, formu, obsah.... (Klíčové informace o přirozenosti Nejvyššího nabízíme v klíčové záložce "LIDSKÁ DUCHOVNOST").

 

PRAVÝ původ myšlenek

Pro pochopení vlastního myšlení lidských bytostí a možností komunikace s vesmírnými civilizacemi a vyspělými duchovními bytostmi stačí poznat (znovu znát to, co už dávno víte, jen jste záměrně zapomněli) PRAVÝ PŮVOD myšlenek. Jak už jsme přiblížili, PRAVÝM ZDROJEM myšlenek (tedy PRAVÝCH, PRAVDIVÝCH, POZITIVNÍCH, tvořících samotný ŽIVOT) je pouze NEJVYŠŠÍ - resp. NEJVYŠŠÍ v každé sentientní bytosti, tedy vše PRAVÉ, DOBRÉ, POZITIVNÍ, PŮVODNÍ A JEDINÉ SKUTEČNĚ EXISTUJÍCÍ. Veškeré PRAVÉ myšlenky, jež neustále "létají" ve formě energií celým nekonečným Vesmírem, jsou tedy dílem VAŠÍ PRAVÉ - DUCHOVNÍ PODSTATY. Veškeré PRAVÉ myšlenky pocházejí z duchovních sfér, jsou nehmotnými esencemi, jsou tvůrčí energií ABSOLUTNA Nejvyššího - pravých, tj. duchovních světů. Jsou absolutním VĚDOMÍM VLASTNÍ PODSTATY. Myšlenky jsou vyjádřením podstaty každé bytosti, jsou přáními její podstaty, jsou nekonečným tvůrčím zdrojem našeho vlastního života. Myšlenka je energie, skrze kterou každá bytost neustále tvoří svůj život v nekonečných formách a podobách.

Myšlenka je tím, co nám umožňuje tvořit, co nám poskytuje nekonečné množství příležitostí, jak tvořit a prožívat své životy. Absolutní Láska a Moudrost Nejvyššího nám neustále a navěky umožňuje neustále tvořit to, po čem toužíme, po čem touží naše podstata, DUŠE. ŽIVOT JE ABSOLUTNÍ LÁSKA STVOŘITELE. ŽIVOT JE STVOŘITEL. BŮH.

MYŠLENKY jsou tedy energie, jejichž zdrojem jsou duchovní světy (nehmotné), jejich podstata je DUCHOVNÍ.

Myšlenky v duchovních světech neustále vznikají a neustále mění svou formu (nikdy nezanikají, žádná energie - tedy samotný ŽIVOT - nikdy nezaniká, pouze mění svou formu, je-li to něčí vůle a volba), jsou projevem Absolutní Moudrosti a Absolutního Vědomí Nejvyššího.

 

PROTOŽE VŠAK JE STÁLE AKTIVOVÁN NEGATIVNÍ STAV a MY ZDE NA ZEMI ŽIJEME V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ (záporná dimenze bytí, temné světy pseudotvůrců) DOČASNĚ existuje také jiný zdroj myšlenek než PRAVÝ, PŮVODNÍ A JEDINÝ. Je TO zdroj nepravý, falešný - NEGATIVNÍ STAV. Blíže viz text dále!

Shrnutí

MOZEK, jakožto fyzický, hmotný orgán, NENÍ zdrojem myšlenky. Mozek tvořit myšlenky neumí. Je to fyzický orgán s dokonale naprogramovaným algoritmem svých kompetencí a činností (v případě nás, pseudolidí, jsou inženýry těchto programů pseudotvůrci, kteří se pečlivě postarali o to (genetické manipulace a biklonování), aby pseudolidský mozek dělal POUZE to, co je v zájmu negativního stavu - aby náš MOZEK nebyl schopen jakkoli rozlišit PRAVDU od LŽI, aby byl člověk skrze svůj zprzněný mozek dokonale ovladatelný a ovládaný. Mozek je falešně naprogramován tak, aby předkládal svému majiteli přednostně to, co je pro něj "logické", nejjednodušší, nejvýhodnější - vždy je to však proti tomu, co je skutečné, dobré, pravé, pozitivní a pravdivé. (Vědomí: Mám tu práci vzít, i když nechci? Já to tam nevydržím, je to hrozné, není mi tam dobře..." Mozek (pseudologicky, proti pravému pocitu): "Samozřejmě, nebuď blázen, jak se uživíš, co budeš jíst, vždyť tě zavřou! Zbláznil ses? Musíš!" Vědomí (nechává se ovládnout falešnou myšlenkou nabídnutou svým mozkem): "To je pravda. Musím tam jít, musím to vzít. Musím, i když nechci, i když to nechci dělat. Musím myslet rozumně...Já se tam ale zblázním... Je mi to jedno...Musím se překonat... Co by si o mě řekli ostatní...")

 

PRAVÝ ZDROJ MYŠLENEK ZNÁME. JAK tedy myšlenky PŘIJÍMÁME?

 

K přijímání myšlenek jsme vybaveni jedinečným "nástrojem". Nástrojem, resp. transformátorem myšlenkových energií, vibrací. Je to jedno z energetických center (čaker) našeho těla, která jsou součástí komunikačních kanálů umístěných v blízkosti našich těl. K příjímání všech MYŠLENEK (informací), máme k dispozici čakru čtvrtou, zde na Zemi nazývanou čakra SRDEČNÍ. Pokud má člověk tuto čakru plně OTEVŘENOU, tedy plně funkční, pak skrze tuto srdeční čakru neustále přijímá pouze pravé, pravdivé myšlenky, tedy MYŠLENKY z PRAVÝCH SVĚTŮ, z duchovních světů Stvořitele Prvotního všeho a všech. (Na obrázku vlevo můžeme vidět krásnou, pozitivní bytost vyspělých duchovních civilizací (vyšších dimenzí bytí), jejíž srdeční čakra je plně otevřená a viditelně skutečně září, vyzařuje "neskutečně" silnou a mocnou pozitivní energii - LÁSKU).

 

Protože většina loutkolidí zde na Zemi si neustále volí negativní stav, má většina z nich svou srdeční čakru ZABLOKOVANOU (svým negativním způsobem života, životem bez pravé, nezištné Lásky - pozor, neplést si s láskou, kterou zahrnujete své "nejbližší", v případě, že lásku k ostatním bytostem (nejen lidským) neznáte... mimochodem, co jste měli dnes k obědu?), tedy zavřenou. A to je závažný problém, protože tuto nefunkční srdeční čakru mohou za těchto podmínek s úspěchem používat také negativní entity, tedy Síly temna, které k ní mají přístup jen proto, že je zablokovaná. A tak člověk (žijící v negativním stavu) neustále přijímá také myšlenky produkované v negativních světech pseudotvůrců, tedy myšlenky falešné, nepravé, nepravdivé, destruktivní.

Nezapomínejte, přátelé, že negativní světy jsou také (primárně) světy DUCHOVNÍ. (Pozor, NEJSOU to pozitivní duchovní světy, ale negativní (opačné) duchovní světy, jejich tvůrcem NENÍ Nejvyšší, ale vysoké duchovní bytosti, které se od Něj vzdálily a učinily tuto svobodnou volbu - blíže v záložce Pravý život - Pseudotvůrci a Lidská duchovnost!). Vše, co existuje v hmotném, tedy v nejzevnějším Vesmíru (tedy také naše planeta Země v pozitivních i negativních dimenzích Vesmíru!) má vždy svůj PŮVOD v oblastech DUCHOVNÍCH, taková je POSLOUPNOST VEŠKERÉHO TVOŘENÍ. Negativní stav tedy také existuje souběžně v DUCHOVNÍCH OBLASTECH a sférách, odkud je projektován do nejzevnějšího (hmotného) Vesmíru. Z těchto DUCHOVNÍCH OBLASTÍ (avšak zóny vymístění) je NEUSTÁLE (avšak dočasně) PSEUDOTVŮRCI UDRŽOVÁN A DOKONALE ŘÍZEN! Bližší informace o tomto naprosto zásadním vědění nabízíme také v záložce LIDSKÁ DUCHOVNOST).

obr.: Člověk volící si negativní způsob života má zablokovanou srdeční čakru a snadno podléhá ovládání ze strany Sil temna. Nerozlišuje pravé, pozitivní myšlenky, přijímá za své negativní myšlenky, například myšlenky na majetek, moc, slávu, bohatství, úspěch, ovládání druhých... a řídí se podle nich. Nic než svobodná volba každého člověka.

 

Myšlenky přijímáme skrze srdeční čakru. Myšlenky tedy "proudí" ze srdeční čakry do MOZKU, který se stará o jejich následné zpracování, které provádí na základě svého GENETICKÉHO naprogramování. Následně mozek zpracované informace předkládá naší vnější MYSLI, avšak (v důsledku našeho pobytu v negativním stavu) v souladu s tím, co je pro nás "nejvýhodnější" - ovšem jen vzhledem ke genetickému naprogramování (genetické manipulace pseudotvůrců!) celé naší osobnosti (například včetně našich vlastností, schopností talentu či zájmů, které ne vždy jsou pozitivní, žádoucí a příznivé pro náš pravý, tedy duchovní vývoj). Zda-li jsou lidským mozkem předkládané informace V SOULADU s tím, co je SKUTEČNĚ PRAVDIVÉ a pro nás životně DŮLEŽITÉ, může každý poznat na základě kvality života svého a života lidstva jako celku.

Je nezbytné si uvědomit, že NEGATIVNÍ STAV v rámci genetických manipulací při pseudotvoření lidských bytostí záměrně a zákeřně zprznil genetickou výbavu každého člověka, jak jen to bylo možné, za tím účelem, abychom byli po celý tento život co nejvíce vzdáleni od své PRAVÉ PODSTATY (DUCHOVNÍ), abychom se nemohli (a neměli potřebu) spojit se svou podstatou, resp. s nekonečným Vesmírem a jeho obyvateli (pozitivními duchovními bytostmi). Pak bychom totiž prohlédli celou past negativního stavu, který by tímto prohrál a nemohl by tak dotáhnout svůj pokus o dosažení svého ambiciózního cíle - dobytí Nejvyššího - do úplného konce.

 

POZOR, zde na této Zemi žijeme v zóně vymístění existující dočasně, NEžijeme v PRAVÝCH SVĚTECH

 

PSEUDOTVŮRCI SI LIBUJÍ V GENETICKÝCH MANIPULACÍCH

JEJICH SPECIALITOU SE STAL LIDSKÝ MOZEK

 

Nebyli bychom pseudolidé (tedy dílo negativního stavu, který své pseudolidi pseudostvořil k obrazu svému za použití pravého materiálu Nejvyššího (bez Něj by nebylo vůbec možné cokoli stvořit), který pseudotvůrci UKRADLI a následně zfalšovali a zprznili dle svých pekelných potřeb), kdybychom neoplývali zprzněním každičké součásti našeho hmotného těla. Právě na mozek, který zpracovává přijímané informace, se pseudotvůrci museli ve svém vlastním zájmu velice pečlivě zaměřit, pokud chtěli, aby jim loutkolidé sloužili jako spolehlivé nástroje k dosažení jejich pekelných cílů. Povedlo se - pseudotvůrci zprznili původní (pravý) lidský mozek natolik, že je plně pod kontrolou NEGATIVNÍHO STAVU. Síly Temna provedly v lidském mozku (jeho genetické struktuře) tolik zásahů, kolik bylo nezbytných a možných, a dosáhly dílčího cíle: OVLÁDÁNÍ KAŽDÉHO ČLOVĚKA (pokud si to sám zvolí, neboť svoboda volby je zaručena, zákony NEJVYŠŠÍ jsou Absolutní - k silné nevoli negativního stavu - také pro samotný negativní stav).

Protože byl aktivován negativní stav (blíže k tomuto naprosto klíčovému tématu o tom, PROČ EXISTUJE NEGATIVNÍ STAV, CO JE NEGATIVNÍ STAV A PROČ NEJVYŠŠÍ DOVOLIL DOČASNOU EXISTENCI NEGATIVNÍHO STAVU, nabízíme v záložkách Pravý život, Proč jsou problémy a nemoci, Zrada křesťanství!) a prozatím je stále v dominantním módu, je nezbytné vědět, že jedním z jeho klíčových úkolů při fabrikování lidských bytostí bylo zprznit pravou lidskou MYSL a znemožnit tak lidským bytostem ROZLIŠOVAT PRAVÉ MYŠLENKY, s primárním cílem zabránit lidským bytostem v komunikaci s Nejvyšším a s pozitivními vesmírnými civilizacemi. Jedním z klíčových cílů pseudotvůrců bylo zabránit lidským bytostem přijímat a rozlišovat PRAVÉ informace, aby se lidské bytosti nemohly rozpomenout na to, kým opravdu jsou, a aby lidské bytosti přijaly svobodně a ze své vůle NEGATIVNÍ STAV jako jediný možný život a aby tak negativní stav zvítězil ve svém vlastním boji nad Nejvyšším.

(Připomínáme, že negativní stav byl aktivován (s povolením Nejvyššího a za podmínek Jím stanovených - blíže viz záložka Lidská duchovnost, Pravý život, Zrada křesťanství, Proč jsou problémy a nemoci) na dobu určitou, do té doby, než negativní stav vyčerpá svou užitečnost, než dojde své plnosti, tedy do doby, kdy dojde k úplnému a naprostému zodpovězení otázky (položené v určitý časový úsek ve Stvoření): "JE MOŽNÝ ŽIVOT bez STVOŘITELE, bez DUCHOVNOSTI?" Negativní stav (v čele s již uvězněnými pseudotvůrci) již bolestně tuší, že nemůže nikdy nad Stvořitelem Prvotním všeho a všech zvítězit, avšak bude se o to pokoušet až do posledního svého dechu (závěrečná eliminace negativního stavu se velice rychle blíží, negativní volby lidských bytostí zde na Zemi jsou v souladu se záměry negativního stavu a jsou tedy tím, co určuje rychlost dosažení plnosti negativního stavu a nutnost jeho závěrečné eliminace (resp. negativní stav sám sebe zničí, neboť pouze pozitivní - původní a jediné pravé a skutečné může být věčné - život - láska - Stvořitel - duchovnost).

Z těchto naprosto závažných důvodů pseudotvůrci zprznili lidskou mysl natolik, aby každá lidská bytost měla pouze a jen MINIMÁLNÍ (nezbytně nutný) kontakt se svou pravou myslí (a pravými informacemi) a aby následně mozek pravé informace nepřijímal "s vědomím pravosti". Připomínáme, že Pseudotvůrci nikdy nemůžou dosáhnout úplného zničení pravé mysli, resp. znemožnit jakékoli živé bytosti komunikovat s Nejvyšším, protože bez této životní energie - tedy bez STVOŘITELE v každé bytosti přítomném - není možný žádný ŽIVOT. Jiskra Boží je tím, co dává a umožňuje samotný ŽIVOT, zároveň tak zajišťuje každému bez výjimky možnost kdykoli komunikovat se svou vlastní PODSTATOU a možnost činit svobodné volby v souvislosti s pozitivním či negativním životem. Pokud chtěli pseudotvůrci pseudotvořit živé, žijící a čijící bytosti, museli se smířit s touto absolutní a nezničitelnou pravdou a museli ponechat každé své pseudostvořené bytosti (pseudolidem, tedy nám všem) minimální (věřte, že se postarali o to, aby to bylo opravdu "absolutně minimální") přístup (nepřímý přístup) ke své vlastní podstatě (k Niterné mysli). Pseudotvůrci totiž musí každé živé bytosti ponechat její ŽIVOTNÍ ENERGII, chtějí-li vůbec ŽIVÉ BYTOSTI pseudotvořit, byť jinak naprosto k obrazu svému (blíže v záložce Pravý život - pseudotvůrci a záložce Lidská duchovnost).

Stvořitele se tedy pseudotvůrci při prznění svých louktolidí nikdy nemohou "zbavit". A nebyli by to pseudotvůrci a celý jejich negativní stav, kdyby maximálně neznemožnili a neztížili každému loutkočlověku toto pravé spojení s Nejvyšším, pro které museli ponechat přístup. A tak vytvořili pseudomysl. Každou z nich (každý máme mysl niternou, vnitřní a vnější - blíže k tomuto v záložce PRAVÝ ŽIVOT) obalili do tvrdých (energoprotonoplazmových) obalů, aby si ještě "potuplovali", že jedinec bude mít naprosto minimální (a velice znesnadněnou) snahu, touhu a POTŘEBU komunikovat s PRAVÝMI SVĚTY, se svou podstatou, a že bude mít nanejvýš omezené schopnosti přijímat a rozlišovat PRAVÉ MYŠLENKY z NEBESKÝCH SVĚTŮ, odkud pochází (ovládací programy, které "nasadili" na loutkolidi navíc podporují zablokování jejich srdeční čakry a opět dále omezují schopnost lidí vyciťovat pravost informací).

Tato schopnost a vůle loutkolidí zde na Zemi je skutečně díky pilné práci negativního stavu natolik omezena, že téměř nikdo (neustále se to týká více než 90% současných loutkolidí naší planety Země, údaj posledních několika let je stále stejný - stejně hrozivý) neví, kým opravdu je, téměř nikdo nezná PRAVÝ smysl svého života zde na Zemi ani smysl či původ veškerého života v nekonečném Vesmíru. A co hůře, drtivá většina pozemšťanů nemá touhu to vůbec poznat. POZNAT PRAVDU O SOBĚ SAMÝCH.

Pro pohodlné čtení textu v obrázku doporučujeme obrázek přetáhnout na plochu svého počítače a následně otevřít.

 

Tím, že negativni stav "zapracoval" na zprznění lidské mysli (vytvořil pseudomysl, jejím jednotlivým částem omezil přísun pravých informací a usnadnil přijímání informací zprzněných), nemohl nechat své téměř dokonalé dílo bez vyšperkování. Pseudomysl uzpůsobil tak, aby fungovala na bázi "přednostního" příjmu a zpracovávání myšlenek negativním stavem vytvářených a do lidské mysli implantovaných. K tomu si pseudotvůrci vytvořili "skvělý" pekelný nástroj - své OVLÁDACÍ PROGRAMY, skrze něž je 98 procent loutkolidí na Zemi neustále ovládáno přijímáním falešných myšlenek a jednáním v souladu s nimi.    

Tak tedy, negativní stav implantuje neustále, v každém okamžiku lidským bytostem (svému dílu!) své vlastní, tedy negativní, zlé, falešné a nepravé myšlenky, které každý z nás neustále PŘIJÍMÁ, stejně tak, jako neustále přijímá myšlenky PRAVÉ, myšlenky z NEBESKÝCH SVĚTŮ. (NEGATIVNÍ, falešné myšlenky je člověk schopen přijímat jednak proto, že žije (tento život) v negativním stavu (který je jejich producentem) a "technicky" proto, že má více či méně zablokovanou srdeční čakru, která je právě proto přístupná také Silám temna (viz výše)).

Protože je stále negativní stav aktivován a my v něm máme zcela specifickou úlohu (počínaje naší svobodnou volbou se negativního stavu účastnit (tato naše inkarnace)), je také toto počínání negativního stavu dočasně povoleno (svobodná vůle).

A TAK ŽIJE KAŽDÝ ČLOVĚK ZDE NA ZEMI (na této Zemi v zóně vymístění, v záporné dimenzi bytí v temném vesmíru!) se zprzněnou pseudomyslí a téměř nikdo tuto pravdu o sobě samém neví. NECHCE ZNÁT. Jenže MÁ ZNÁT. Jen proto zde každý JE. Pravdu může každý KDYKOLI znát. (Pozor, v zóně vymístění se pravdu nedozvíte ze zdrojů, které mylně považujete za pravé a pravdivé - tedy ani ve vzdělávacích institucích či médiích, tedy tam, kde byste ji čekali - zde na Zemi (tady jsme v záporné dimenzi bytí, nejsme v PRAVÝCH světech) je vše precizně ovládáno a řízeno negativním stavem, jehož hlavním cílem je ZABRÁNIT každému dostat se k PRAVDĚ! Pravdu proto negativní stav neustále przní a falšuje a takto zprzněné informace neustále a masově předkládá loutkolidem, kteří ve svém ovládání (svobodně si jej však sami volí) vše "baští". Tyto nevýhodné podmínky ke svému rozpomínání na PRAVDU jsme si však KAŽDÝ SVOBODNĚ ZVOLILI! A přesto a PRÁVĚ PROTO existuje VŽDY východisko. Pravdu pozná každý, kdo si to přeje. STEJNĚ JAKO SE SNAŽÍ NEGATIVNÍ STAV, STEJNĚ TAK NEUSTÁLE PRACUJE STAV POZITIVNÍ A NEUSTÁLE POMÁHÁ KAŽDÉMU V POZNÁNÍ PRAVDY! CO SI KDO VOLÍ, JE POUZE A JEN JEHO SVOBODNÁ VOLBA).

Shrnutí k přijímání myšlenek

 

V každém okamžiku svého života každý z nás neustále PŘIJÍMÁ myšlenky jak PRAVÉ, tak ty FALEŠNÉ, z negativních světů (zablokovaná srdeční čakra není plně funkční a jen proto je přístupná také pro negativní stav). Pro následné zpracování a předkládání všech přijatých myšlenek a informací má každý člověk k tomuto účelu uzpůsobený fyzický orgán - MOZEK - v případě nás, loutkolidí zde na Zemi však dokonale zprzněný pseudotvůrci. Geneticky zmanipulovaný a zprzněný tak, aby kalkuloval ve prospěch negativního stavu, to jest v neprospěch člověka, v neprospěch jeho pravé podstaty - v neprospěch jeho ŽIVOTA.

Bližší informace k lidskému mozku a úrovních lidské mysli nabízíme v záložce "PRAVÝ ŽIVOT", "Lidská duchovnost".

Všechny příchozí myšlenky (skrze naše energetická, nehmotná těla) se tedy dostávají přes SRDEČNÍ ČAKRU do MOZKU, který následně tyto myšlenky zpracovává. Mozek tedy myšlenky netvoří, ten je pouze přijímá, přijímá ony energie, které vnímá jako konkrétní informace, a následně je ZPRACOVÁVÁ. Zpracované myšlenky (dle dokonale naprogramovaných algoritmů samotnými pseudotvůrci) pak mozek předkládá mysli - vzhledem ke svému genetickému zatížení předkládá mozek v podstatě pouze ty, které vykalkuloval jako "výhodné" pro svého "pána" - svého majitele i pro celý negativní stav.

Vše, co podporuje negativní stav (myšlenky na majetek, moc, bolest, nespravedlnost, strach, neúctu, faleš, lež, podvod, vykořisťování, ovládání, nenávist, zlobu, závist, lítost, veškeré utrpení, nelásku, neštěstí, obvinění, smutek a další a další hrubovibrační - negativní energie!) se tak dostává vždy jako první do VĚDOMÍ ČLOVĚKA. Ten - dle míry svého duchovního vědomí (a ovládání) se následně rozhoduje, do jaké míry se těmito myšlenkami ve svém životě bude řídit.

Toto vše je součástí pseudoživota, který je možný jen díky dočasně aktivovanému negativnímu stavu a který jsme se sami svobodně rozhodli prožít (někteří jen přežít a někteří dokonce ani to ne).

Je na každém člověku, jak s těmito předloženými myšlenkami DÁLE naloží, které přijme za pravdivé a které za falešné, kterými se bude řídit, kterými ne, které budou klíčové pro to, jak následně myslí, mluví, jedná. Jak ŽIJE každý okamžik svého života.

A PRÁVĚ V TUTO CHVÍLI NASTUPUJE "na scénu" TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ - TO, CO MÁME K DISPOZICI K POZNÁNÍ PRAVDY.

POCITY.

Ano, "obyčejné" pocity.

JEDINĚ POCITY DOKÁŽÍ ROZLIŠIT PRAVOU MYŠLENKU OD TÉ FALEŠNÉ.

 

MOZEK NEŘEŠÍ PŮVOD ani KVALITU MYŠLENEK. NENÍ NA TO NAPROGRAMOVÁN, TAKŽE TO JEDNOUDUŠE NEUMÍ. LIDSKÉ BYTOSTI ZDE NA ZEMI NEMAJÍ PŮVODNÍ, PRAVÝ MOZEK (blíže také v záložce Pravý život), ale MOZEK, který byl GENETICKY ZPRZNĚN pseudotvůrci. OD NĚJ tedy POMOC V PODOBĚ PRAVDY NEČEKEJME.

JE ZAPOTŘEBÍ TUTO INFORMACI PŘIJMOUT, přátelé naši, v opačném případě přešlapujete na místě, dále se řídíte tím, co vám servíruje váš zprněný a falešně naprogramovaný mozek, dále se řídíte negativními myšlenkami, v domnění, že to jsou ty PRAVÉ a PRAVDIVÉ. Nebudete dále vědět, že přijímáte falešné myšlenky, které mají jediný cíl: škodit vám a bránit vám v poznání pravdy o tom, kým skutečně jste. Nebudete dále vědět, že MÁTE nástroj k tomu, abyste rozlišovali pravé, pravdivé myšlenky od nepravých, falešných a vysvobodili se tak ze svého ovládání. NEBUDETE MÍT DÁLE POTŘEBU TENTO NÁSTROJ POUŽÍVAT.

Budete tak do konce svého pozemského života (mnozí ještě po mnoho svých dalších životů) uvězněni v pasti negativního stavu a budete pro něj neustále otročit.

Pokud však toužíte opět znát PRAVDU o sobě samých, pak jste se rozhodli začít žít svůj život VĚDOMĚ. Pak toužíte ZAČÍT POUŽÍVAT své pocity k tomu, aby vás přivedly K PRAVDĚ, kterou SAMI JSTE.

obr.: Pro přečtení textu obrázku doporučujeme přetáhnout si obrázek na plochu počítače a otevřít jej.

 

POCIT - MYŠLENKA - POCIT

 

Pro vaše pochopení možností komunikace s Vesmírem je tedy nezbytné porozumět SVÝM POCITŮM a ROZLIŠOVAT své MYŠLENKY. Pro každého, kdo touží poznat PRAVDU, žít PRAVÝ, pozitivní život, a kdo pracuje na svém duchovním růstu, je nezbytné rozlišovat myšlenky a ověřovat jejich PRAVOST, tedy jejich původ. Není jednoduché nepodlehnout hlavní a oblíbené mozkové činnosti (záměr pseudotvůrců) - KALKULOVAT A HLEDAT VÝHODY. LIDSKÝ MOZEK TUTO ČINNOST DĚLÁ AUTOMATICKY a řekněme "přednostně", byl takto zprzněn PSEUDOTVŮRCI, aby NEzpracovával informace v souladu s duchovními zákony, v souladu s Pravdou, ale tak, aby počítal výhody, prospěch, zisk, falešné hodnoty.

Mozek zpracovává přijímané informace BEZ OHLEDU na to, jaký je jejich původ, jestli jsou pravdivé či nepravdivé, pravé či nepravé. Mozek to jinak neumí.

Je na KAŽDÉM ČLOVĚKU, JAK POTÉ S PŘEDLOŽENÝMI INFORMACEMI NALOŽÍ.

Je na KAŽDÉM ČLOVĚKU, zda-li informaci VYHODNOTÍ JAKO PRAVDIVOU NEBO NEPRAVDIVOU, se kterou se ZTOTOŽNÍ, kterou přijme za určující pro své záměry a kterou se bude následně ŘÍDIT.

MOZEK je "pouhý" fyzický orgán, jeho náplní práce a jeho podstatou je práce s algoritmy, zpracovávání dat, třídění, zařazování, přiřazování, kalkulování... Je to skutečně POUZE počítač, který pracuje dle přesně daných a nainstalovaných (JEŠTĚRY Z PEKEL!) schémat a postupů! (Výkonnost ovlivňují také fyzické faktory, genetické dispozice, dědičnost, trénink - "zdokonalovat" se však může jen v tom, čím sám mozek je, tedy pouhým matematickým přístrojem, byť mnoha funkcí). Mozek zpracovává přijímané myšlenky a následně je předkládá dalším úrovním mysli. TO JE VŠE. NIC JINÉHO VÁM MOZEK NEPOVÍ.

NEČEKEJTE OD svého MOZKU RADU, CO DĚLAT ČI NEDĚLAT, chcete-li se rozhodnout.

 

NEPTEJTE SE MOZKU, CO JE SPRÁVNÉ A CO NENÍ.

A NEZLOBTE SE NA NĚJ ZA TO, ŽE TO NEVÍ.

JAK MŮŽE zprzněný lidský MOZEK (mozek pravých lidí stvořených Nejvyšším měl zcela jiné parametry a funkce - pravé, dokonalé a naprosto v souladu se vším, co jeho nositelé - původní lidské bytosti - ke svému pozitivnímu životu a svému duchovnímu růstu potřebovali), počítačový algoritmus, UMĚT ROZLIŠIT PRAVDU OD LŽI? Náš zprzněný mozek záměrně neumí vyhodnotit vibrační parametry, parametry energií. To mu pseudotvůrci nenaprogramovali, nemohou být přece sami proti sobě. JAK MÁ MOZEK rozeznat povahu a původ ENERGIE? PRO MOZEK JE vše STÁLE JEN INFORMACE, KTEROU MUSÍ ZPRACOVAT A PŘEDLOŽIT VÁM JI VE FORMĚ NĚJAKÉHO VÝSLEDKU PRO VÁS SROZUMITELNÉHO. ZBYTEK JE NA VÁS.

CO TEDY DOKÁŽE ROZLIŠIT, CO JE PRAVDIVÉ A CO FALEŠNÉ? CO JE PRO VÁS DOBRÉ A CO NE? CO VÁS DOVEDE K CÍLI A CO VÁM CESTU POŘÁDNĚ ZKOMPLIKUJE? CO VÁM PŘINESE RADOST A ŠTĚSTÍ A CO VÁM PŘINESE UTRPENÍ, NEMOCI A NEŠTĚSTÍ? MOZEK TO NENÍ, to už víme.

Je to DUŠE.

A jak máte rozumět její řeči, ptáte se?

Jazykem vaší DUŠE je P O C I T.

POCIT je nástroj k POZNÁNÍ PRAVDY.

POCIT je nástroj k poznání PRAVDIVOSTI.

POCIT JE NÁSTROJ K POZNÁNÍ SEBE SAMÉHO.

K POZNÁNÍ BOHA.

K POZNÁNÍ VEŠKERÉHO ŽIVOTA.

VÍTEJTE ZPÁTKY.

ZPĚT U SVÝCH POCITŮ.

 

Pro rozlišování pravosti a pravdivosti myšlenek existuje pouze jediný pravý nástroj: VYCIŤOVÁNÍ. Tuto schopnost - SCHOPNOST VYCIŤOVÁNÍ - máme každý z nás. KAŽDÝ Z NÁS JSME TOUTO SCHOPNOSTÍ OBDAŘENI, máme neustále ZARUČEN NÁVRAT DOMŮ, odkud jsme se na "chvíli" vzdálili. TUTO SCHOPNOST - schopnost vyciťování - však nemají naše fyzické smysly či orgány, ale POUZE naše DUŠE.

PRAVOU, tedy PRAVDIVOU myšlenku vycítíte svou DUŠÍ. A když si nebudete jistí, jaký pocit vás směruje k pravdě, když si nebudete jistí, co vám vaše pocity říkají, když si nebudete moci nějak ověřit, co je pravdivé a co není, pak pro vás máme láskyplnou radu STVOŘITELE NAŠEHO MILOVANÉHO...

LÁSKA. PRAVDA. RADOST.

TO JSOU POCITY, KTERÝCH SI VŠÍMEJTE. KDYKOLI A KDEKOLI.

TYTO PRAVÉ POCITY VÁM TOTIŽ VŽDY UKAZUJÍ PRAVDU.

obr.: Nevyhovující pravda x Uklidňující, povzbuzující lež.

 

Jak už víte, vyciťování, komunikace se svou podstatou se uskutečňuje skrze SRDEČNÍ (čtvrtou) ČAKRU vašeho těla. ENERGIE LÁSKY - NEJSILNĚJŠÍ ENERGIE JE PODSTATOU VEŠKERÉHO ŽIVOTA A TEDY VAŠEHO VYCIŤOVÁNÍ, vašich PRAVÝCH, PRAVDIVÝCH POCITŮ.

Tato nejsilnější energie v celém Nekonečném Vesmíru, jak už víte, NENÍ ENERGIÍ NEGATIVNÍHO STAVU. Negativní stav s LÁSKOU NEPRACUJE. PRACUJE PROTI NÍ. NEMŮŽE PRACOVAT S LÁSKOU, NECHCE-LI ZNIČIT SÁM SEBE. PROTO JE VYCIŤOVÁNÍ JEDINÝ MOŽNÝ A JEDINÝ ÚČINNÝ NÁSTROJ, KTERÝ MÁTE K DISPOZICI K BOJI S NEGATIVNÍM STAVEM, přátelé.

A vězte, že TO je ten NEJMOCNĚJŠÍ NÁSTROJ, JAKÝ V CELÉM NEKONEČNÉM VESMÍRU EXISTUJE, EXISTOVAL A EXISTOVAT NAVĚKY BUDE.

 

KONTROLUJTE SVÉ MYŠLENKY

 

Pokud chceme v tomto životě POznat pravdu o sobě samém a pracovat na svém duchovním růstu (což je jediný pravý smysl pozemského života nás všech), je nezbytné ZKOUMAT KAŽDOU MYŠLENKU, kterou NÁM MOZEK PŘEDKLÁDÁ, OVĚŘOVAT JEJÍ PRAVDIVOST, PRAVOST A VÝZNAM PRO NÁS SAMOTNÉ. POUŽÍVAT SVÉ MYŠLENKY JAKO NÁSTROJ TVOŘENÍ SVÉ VLASTNÍ REALITY - SVÉHO VLASTNÍHO ŽIVOTA.

KONTROLOVAT SVÉ MYŠLENKY - ty, které se rozhodujeme přijmout za své a následně podle nich jednat, chovat se a konat. Kontrolujte, zda-li vaše myšlenky (které se chystáte přijmout) jsou pozitivní, konstruktivní, láskyplné, nezištné, plné porozumění, touhy po dobru, radostné - zda-li mají atributy pozitivity, tedy pravosti. Rozlišujte je od těch, které jsou negativní, destruktivní, energii vysávající, egoistické, zlé, nepřirozené, odporující podstatě života - LÁSCE.

V KAŽDIČKÉM OKAMŽIKU SVÉHO ŽIVOTA NEMÁTE JINOU PRÁCI (nechcete-li být otroky negativního stavu a prožívat osobně jeho úplný a hrůzný konec), NEŽ KONTROLOVAT MYŠLENKY, KTERÉ PŘIJÍMÁTE ZA SVÉ, neboť v tu chvíli jste za ně ODPOVĚDNI, jste ODPOVĚDNI za jejich přijetí, stávají se vašimi myšlenkami, se kterými se ztotožňujete, se kterými souhlasíte a v souladu s nimiž následně myslíte, mluvíte a jednáte.

NENECHEJTE SE MYŠLENKAMI OVLÁDAT, protože "chudák" MOZEK vám předkládá VŠECHNY, které stíhá přijímat. Jakmile přestanete své myšlenky zkoumat a podrobovat testu pravdivosti a pravosti, pak budete OVLÁDÁNI těmi, které vás budou "bodat", které budou hlasitější, lákavější, které se budou "lépe prodávat", přesně podle rukopisu negativního stavu a potažmo dle vašeho gusta (Ještěři z pekel vědí moc dobře, na jaké myšlenky "slyšíte" a které rádi přijímáte, vědí o vás naprosto vše, neustále vás sledují a dle míry vaší negativity a veškerých vašich vlastností a genetických predispozic (které vám sami velkoryse darovali) nasazují své ovládání - čím negativněji člověk žije, tím je ovládání pro Síly temna snazší).

Jakmile přestanete své myšlenky zkoumat a podrobovat testu pravdivosti a pravosti, pak budete jednat vždy podle přání negativního stavu a přikládat neustále sami sobě pod kotel, který na vás za tuto obětavou prácičku v jejich pekelných světech čeká. A tak nejen v tomto životě budete dále prožívat bídný život v nemocech, strachu, utrpení, lži, zoufalství... a divit se, proč je život takový... krutý, nespravedlivý, těžký...

Že se kráva či prase jí? Že je to normální a nutné k přežití lidstva?

Že musíte denně otročit pro hmotu, jinak nemůžete přežít tento život?

Že je dobré to a špatné tamto?

Tyto a další myšlenky vám předkládá váš mozek, který takto zpracoval informace přijaté skrze zablokovanou srdeční čakru (v případě lží a falešných myšlenek je jejich primárním zdrojem negativní stav, sekundárním pak například jakýkoli člověk či skupina lidí, která se s touto myšlenkou ztotožnila a šíří ji dále - například média, vzdělávací instituce, rodiče, kněží, lékaři, politické mocnosti...).

MOZEK vám PŘEDKLÁDÁ VŠE, CO DO NĚJ PŘICHÁZÍ. BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI TO JE ČI NENÍ PRAVDIVÉ, JESTLI TO JE ČI NENÍ PRO VÁS DOBRÉ. "Běž tam, nedělej to, řekni to, věř tomu, kup to, nehádej se, stihni to, nedívej se tam, neboj se, udělej to, nečti to, přepni to, dej mu to...." Mnohé z toho mohou být pravé informace a rady, které vám - rozlišíte-li je - radí, odpovídají na vaše otázky, pomáhají dosáhnout konkrétního cíle. Mnohé z toho jsou však také falešné rady a informace, které vás mají zmást, zlákat udělat něco, co pro vás není dobré, co vám způsobí potíže, co vám uškodí, co vás bude ovládat, co vám zabrání dostat se k pravdě a také komunikovat s vyššími duchovními světy.

 

JAKÉ MYŠLENKY SI VYBÍRÁ JAKO PRAVDIVÉ (a jimiž se následně řídí) DRTIVÁ VĚTŠINA LOUTKOLIDÍ ZDE NA ZEMI?

ODPOVĚĎ ZNÁTE SAMI. STAČÍ SE ROZHLÉDNOUT KOLEM SEBE. STAČÍ SE PODÍVAT NA ŽALOSTNÝ A HRŮZNÝ STAV PLANETY ZEMĚ A samotných LOUTKOLIDÍ TUTO PLANETU DEVASTUJÍCÍCH svými hrubými vibracemi. Tedy primárně myšlenkami.

TAK TEDY, přátelé, co vám chceme říci, je:

VĚŘTE, že MOZEK NEVÍ, CO JE PRO VÁS DOBRÉ. NEPTEJTE SE JEJ PROTO NA RADU.

PRO RADU A PRO PRAVDU MUSÍTE JINAM.

 

DO SVÉHO NITRA.

DO SVÉ DUŠE.

DO SVÉ VLASTNÍ PODSTATY.

TAM NENÍ NIC NEŽ PRAVDA.

VAŠE NITERNÁ MYSL VÁM NEUSTÁLE ODPOVÍDÁ, PO ČEM SE PTÁTE.

STAČÍ NASLOUCHAT.

STAČÍ VYCIŤOVAT.

 

VYCIŤOVAT.

VYCIŤOVAT PRAVDIVOST TOHO, CO PŘIJÍMÁTE.

 

SVOBODNÁ VŮLE A VOLBA JE VYJÁDŘENÍM VĚČNÉHO ŽIVOTA.

    Je vyjádřením ODPOVĚDNOSTI, kterou má KAŽDÝ z nás - za své myšlení a jednání.

Odpovědnosti ZA veškeré okolnosti svého vlastního ŽIVOTA.

 

Každý člověk se neustále SÁM ROZHODUJE, jakou myšlenku přijme za pravou (a podle ní jedná a chová se ve svém životě) a jakou přijme za falešnou, nehodnou se jí zabývat a řídit se jí ve svém životě.

KAŽDÝ ČLOVĚK ČINÍ V KAŽDÉM OKAMŽIKU SVOBODNOU VOLBU, JAKO MYŠLENKU PŘIJME ZA SVOU, S JAKOU SE ZTOTOŽNÍ A JAKÁ BUDE ŘÍDÍCÍ ENERGIÍ PRO JEHO NÁSLEDNÉ JEDNÁNÍ.

KAŽDÝ ČLOVĚK JE PLNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA SVÉ MYŠLENKY, TEDY ZA TO, JAKÉ MYŠLENKY PŘIJÍMÁ ZA SVÉ, S JAKÝMI SE ZTOTOŽŇUJE A PRO JAKÉ NÁSLEDNÉ CHOVÁNÍ A JEDNÁNÍ SE PAK V SOULADU S TOUTO VOLBOU ROZHODUJE.

PŘIJME-LI ČLOVĚK NEGATIVNÍ, tedy FALEŠNOU PSEUDOMYŠLENKU Z PEKELNÝCH SVĚTŮ ZA SVOU A DÁ-LI TÉTO FALEŠNÉ MYŠLENCE PUNC PRAVDIVOSTI, JE TAKÉ ZA TOTO SVÉ ROZHODNUTÍ PLNĚ ODPOVĚDNÝ. SAMOZŘEJMĚ JE ODPOVĚDNÝ TAKÉ ZA VEŠKERÉ NÁSLEDKY TĚCHTO SVÝCH UČINĚNÝCH VOLEB, KTERÉ V TU CHVÍLI VSTUPUJÍ DO BYTÍ.

NEGATIVNÍ MYŠLENKY NEUSTÁLE "BOMBARDUJÍ" TĚLA KAŽDÉHO ČLOVĚKA NACHÁZEJÍCÍHO SE V NEGATIVNÍM STAVU. NIKDO VŠAK NENÍ NIKDY NUCEN ANI POVINEN JE PŘIJÍMAT A ŘÍDIT SE JIMI. KAŽDÝ MÁ NEUSTÁLE SVOBODNOU VŮLI A VOLBU, JESTLI SI ZVOLÍ POZITIVNÍ NEBO NEGATIVNÍ STAV PRO SVÉ JEDNÁNÍ A ŽITÍ. KAŽDÝ JE K TOMUTO ROZHODOVÁNÍ PLNĚ KOMPETENTNÍ, PLNĚ VYBAVEN.

PŘIJME-LI ČLOVĚK NEGATIVNÍ, FALEŠNOU MYŠLENKU ZA SVOU A ROZHODNE-LI SE JÍ ŘÍDIT, NÁSLEDNĚ JEDNÁ V SOULADU S TOUTO MYŠLENKOU A S JEJÍMI VIBRAČNÍMI PARAMETRY.

NEPRAVÉ, FALEŠNÉ, NEGATIVNÍ MYŠLENKY MAJÍ VIBRACE SVĚTŮ, V NICHŽ VZNIKLY, tedy NEGATIVNÍHO STAVU. JSOU TO NÍZKÉ, HRUBÉ VIBRACE, které ČLOVĚK ve formě negativních myšlenek PŘIJÍMÁ, NASÁVÁ je a dále je MNOŽÍ (SKRZE SVÉ NÁSLEDNÉ NEGATIVNÍ JEDNÁNÍ, KTERÉ JE TOUTO MYŠLENKOU vedeno).

A jak má člověk rozpoznat pravou myšlenku z Nebeských světů od té nepravé, falešné, nepravdivé, implantované do mysli negativním stavem?

CO MÁ POUŽÍT K ROZLIŠENÍ PRAVÉ, PRAVDIVÉ MYŠLENKY OD FALEŠNÉ, NEPRAVDIVÉ, NEDOBRÉ PRO NĚJ SAMOTNÉHO?

CO MÁ POUŽÍT, KDYŽ TO MOZEK NEUMÍ?

TO JE OTÁZKA, NA KTEROU JSTE MĚLI DOSTAT ODPOVĚĎ JIŽ DÁVNO, OD RODIČŮ, případně VE ŠKOLE, nemyslíte?

JENŽE JSTE SE K NÍ DOPRACOVALI AŽ NYNÍ. NENÍ NÁHODA, ŽE PRÁVĚ NYNÍ JSTE NALEZLI SVOU ODPOVĚĎ.

 

Většina loutkolidí naší Země se (naneštěstí pro ně samotné) nezabývá tím, jaké myšlenky jim MOZEK ve finální fázi servíruje, jestli jsou pravdivé a pro jejich skutečný prospěch, či jsou falešné, snažící se je dále ovládat, odvést pryč od PRAVDY a nutící je tak činit další a další negativní volby a živit neustále negativní stav.

obr.: Agenti negativního stavu pilně pracují na účinném ovládání každého člověka. Neustále przní a překrucují pravé informace z pozitivního stavu a implantují do mysli člověka své vlastní, falešné pseudoinformace. (Chyba v textu obrázku "pseudoanděly").

 

Ti z nás, kteří se vydali na cestu k poznání Pravdy a snaží se rozlišovat PRAVOST a pravdivost svých myšlenek, začínají zcela přirozeně naslouchat své DUŠI a rozumět jejímu jazyku, tedy svým vlastním POCITŮM. Je to pravá podstata každého z nás, která tuto touhu po PRAVDĚ neustále vyjadřuje a žije jí. Přátelé z Vesmíru, Andělé, všechny vyspělé, pozitivní vesmírné civilizace a Světelné bytosti a samozřejmě náš Stvořitel milovaný vědí velice dobře, jak obtížné podmínky (včetně své zprzněné lidské pseudomysli) tady na Zemi (v zóně vymístění) my, loutkolidé máme pro své rozpomínání na svou vlastní podstatu.

NEUSTÁLE NÁM (a samozřejmě planetě Zemi, která je již na pokraji zhroucení díky hrubým vibracím negativních loutkolidí) POMÁHAJÍ, neustále nám nabízí pomocnou ruku. A radí nám i nyní, když se nemůžeme rozhodnout, kterou myšlenkou se řídit, která je ta pravá, dobrá pro nás samotné:

 

"NEJVYŠŠÍ myšlenka je vždy ta, která obsahuje RADOST".

(Bůh)

 

Toto je, přátelé, CÍL pozemšťana ve fyzickém těle. Vymanit se (z dobrovolně zvoleného) ovládání negativního stavu, "očišťovat se" od všech druhů negativních, hrubých vibrací (včetně myšlenek) a nastoupit cestu vlastního duchovního růstu. Až dokážete naslouchat svým POCITŮM a rozlišovat MYŠLENKY PRAVÉ od těch falešných (vaše vlastní od těch cizích), pak už budete mít jen krůček k hlubší komunikaci, pak začnete komunikovat s bytostmi vyšších dimenzí a světů vědomě, pak budete sami sebou, začnete se radovat, začnete se samozřejmě také uzdravovat - začnete se vracet Domů. Vše pravé a dobré pro vás spočívá ve vlastní NITERNÉ komunikaci, která je tou nejmocnější a nejvyšší formou komunikace mezi všemi bytostmi v nekonečném Vesmíru.

Poté, přátelé, jakmile se Vám podaří alespoň do jisté úrovně vyciťovat a přijímat PRAVÉ informace, pokud budete mít tu nejupřímnější touhu a lásku v srdci, můžete se osobně setkat (tedy také fyzicky) s přáteli z Vesmíru, navázat s nimi přátelství a třeba taky přijmout jejich pozvání na "proleťku" v jejich létajícím talířku... Mnoho pozemšťanů si již tyto nádherné chvíle s Vesmírnými přáteli užívá, mnoho pozemšťanů pravidelně navštěvuje kosmické lodě Vesmírných přátel a tráví s nimi nádherné chvíle.

(Zážitky pozemšťanů, kteří navštívili Vesmírné přátele různých planet i dimenzí na jejich lodích i jejich planetách, nabízí světelná literatura (záložka Světelné čteníčko) - například knihy Uvnitř vesmírných lodí, Planeta Logo, Andělé v hvězdných lodích a další, více také na webu I. A. Bendy www.vesmirni-lide.cz)

Pocity... myšlenky... a co SLOVA, ptáte se...

 

Méně duchovně vyspělé bytosti, tedy také my, pozemšťané, musíme (sami si tak svobodně volíme) své myšlenky formulovat verbálně, chceme-li s ostatními vůbec komunikovat a dorozumívat se. Jinak to neumíme, resp. nedovoluje nám to naše nízká duchovní úroveň. Pro vyspělé civilizace je vnější komunikace skrze SLOVA absolutně nepotřebná a zbytečná, neboť vědí velice dobře, že slova nemohou nikdy dokonale a přesně vyjádřit přesný charakter, povahu myšlenky. Vyspělé duchovní civilizace slova ke komunikaci nepotřebují a nepoužívají. Komunikace v pravých světech probíhá skrze myšlenky - energie, které jsou zcela jednoznačné, přesné, čisté a srozumitelné pro každého a kdykoli. V případě potřeby (například návštěvy jiných dimenzí, planet, civilizací, které ještě slova ke komunikaci používají), jsou tyto bytosti schopny hovořit jakýmkoli jazykem.

Také vás napadlo, že myšlenky jednoho jsou pak veřejné a "dostupné" PRO VŠECHNY OSTATNÍ? Že je nikdo nemůže skrýt, že nikdo si nemůže něco myslet, aniž by to ostatní nevěděli?

ANO, JE TO TAK. JE TO PŘESNĚ TAK. Překvapuje vás to?

Bytosti pravých světů totiž NEPOTŘEBUJÍ NIC SKRÝVAT, jako my, loutkolidé. To dělá pouze NEGATIVNÍ STAV, který se nás tímto snaží dostat do pasti a neustále nám "pomáhat" klesat do nižších a NIŽŠÍCH duchovních sfér. Veškeré myšlenky VYSPĚLÝCH DUCHOVNÍCH BYTOSTÍ jsou NEUSTÁLE volně "dostupné" pro každého. Každý člen vyspělé společnosti se tak snaží (má-li stejný cíl - duchovně růst) být zdrojem čistých, pravých myšlenek, které neustále obohacují všechny členy tohoto společenství a přispívají tak k neustálému duchovnímu růstu každého jeho člena. Společný PRAVÝ cíl, o který usilují a na kterém se podílí KAŽDÝ člen společnosti - to je znak vyspělosti každé civilizace. (Doporučujeme knihy  Planeta Logo a Uvnitř vesmírných lodí).

Vyspělé vesmírné civilizace však nepoužívají myšlenky jen ke komunikaci. Používají je také k jejich hlavnímu účelu: k TVOŘENÍ. Tvoření všeho, co potřebují. (Ano, také například naši předkové Atlantiďané, Babyloňané, Lemuřané zde na Zemi měli tyto schopnosti, než jich sami využili ke svému vlastnímu zániku). Vyspělé duchovní civilizace si tvoří vše myšlenkou. Svá obydlí, veškerou infrastrukturu, věci, které potřebují (dle úrovně) dopravní prostředky... MYŠLENKA JE TOTIŽ NÁSTROJ TVOŘENÍ, ostatně JAK MYSLÍTE, ŽE NÁŠ MILOVANÝ STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH STVOŘIL NEKONEČNÝ VESMÍR?

A nyní si představte, přátelé, že my, lidé na této planetě Zemi, kteří jsme ovládáni nenávistí vůči sobě samým, neúctou, závistí, zlostí, žárlivostí, pomstychtivostí, nadřazeností, myšlenkami na majetek a bohatství, touhou po moci... a dalšími destruktivními energiemi z dílny negativního stavu, COPAK BYCHOM ASI UTVOŘILI, POKUD BYCHOM OPĚT UMĚLI TVOŘIT samotnou MYŠLENKOU, tak, jak jsme to kdysi všichni v pravých světech běžně činili? Copak bychom utvořili V TOMTO NAŠEM NEGATIVNÍM STAVU, KDY NÁŠ TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ PŘEDBĚHL VÝVOJ DUCHOVNÍ? KDY NEVÍME, KÝM JSME A DOKÁŽEME ZABÍJET, MRZAČIT A TRÝZIT OSTATNÍ ŽIVÉ BYTOSTI, VČETNĚ PLANETY ZEMĚ, KTERÉ JSOU NAŠÍM VLASTNÍM ŽIVOTEM? KDY VE JMÉNU SVÉHO "VÝVOJE" JSME ZPLODILI ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ, NUKLEÁRNÍ SMRTÍCÍ ZBRANĚ, SMRTÍCÍ EPIDEMIE, HLADOMOR A DALŠÍ SEBEDESTRUKTIVNÍ VÝTVORY? OPRAVDU SI MYSLÍTE, ŽE JSME VYSPĚLÁ CIVILIZACE?

MYSLÍTE, ŽE BY ŽIVOT NA TÉTO ZEMI JEŠTĚ EXISTOVAL, pokud bychom mohli opět tvořit myšlenkou - negativní myšlenkou, kterou neustále sami, ze své svobodné vůle přijímáme za řídící pro své jednání? Jak dokonalé jsou NEJVYŠŠÍ ZÁKONY STVOŘITELE, jejichž podstatou je DUCHOVNÍ ENERGIE. Jak dokonalý je VĚČNÝ ŽIVOT, nemyslíte, přátelé?

Znak naší duchovní nevyspělosti a našeho ovládání negativním stavem: Naše slova se často neshodují ani s našimi myšlenkami!

 

Slova, která pozemšťané (a ostatní duchovně méně vyspělé bytosti) používají, jsou nejméně přesným nástrojem k vyjádření myšlenek, resp. jsou nejméně spolehlivým nástrojem pravdy. Pozemšťané používají slova a sami mnohdy tápou, jaká slova použít, aby co nejpřesněji vyjádřili svou myšlenku (pokud to vůbec chtějí). Tak vznikají nedorozumění, zkreslení pravdy, nepochopení, několikerý smysl... to vše pouze více a více znesnadňuje komunikaci a živí negativní stav (ostatně je to jeho dílo, včetně národností a zmatku v jazycích, negativní stav záměrně vytvořil mnoho jazyků a zemí, aby lidstvo zde na Zemi mělo PROBLÉMY se mezi sebou dorozumívat, aby bylo složité si vzájemně rozumět a vzájemně spolupracovat. Blíže k tomuto také v záložce Zrada křesťanství, Lidská duchovnost).

Aby toho nebylo málo, co lidé se slovy dokáží, dokonce používají slova, která NEJSOU V SOULADU S JEJICH vlastními MYŠLENKAMI.

Jednoduše řečeno: Něco si myslím a něco zcela jiného říkám. Tak takovýto úpadek lidské civilizace je typický pro aktuální období - období těsně před dosažením plnosti negativního stavu, před závěrečnou eliminací negativního stavu a ukončením života na této planetě Zemi, to jest v této záporné dimenzi bytí.

Lidstvo SAMO SVÝM VLASTNÍM JEDNÁNÍM NEUSTÁLE PROHLUBUJE PROPAST, DO KTERÉ SAMO PADÁ. JAK TÍMTO pozemšťané ŠKODÍ SAMI SOBĚ A ZNEMOŽŇUJÍ si TAK SVŮJ VLASTNÍ VÝVOJ, to nechtějí stále poznat. Dokonce jim ani nevadí (když jim nejde o ostatní bytosti ve Vesmíru), že tímto svým nerozvážným, nevědomým jednáním neustále MNOŽÍ veškeré SVÉ PROBLÉMY, NEŠTĚSTÍ, VÁLKY, UTRPENÍ, NADŘAZENOST, NADVLÁDU, NEJEDNOTNOST A NESPRAVEDLNOST, které se dotýkají jejich vlastního každodenního života, kdekoli na Zemi. NIC NEŽ SVOBODNÉ VOLBY LIDSTVA, jejichž hodnota se projeví ve formě přirozených následků, výsledků a důsledků pro každého.

MYŠLENKA - SLOVO - ČIN - to jsou nástroje TVOŘENÍ a taková je jejich posloupnost

 

Slova, jak vy sami dobře víte, přátelé, jsou to, co omezuje, dává limity tomu, co cítíte, co opravdu vnímáte, co prožíváte. Není náhoda a už vůbec ne nic negativního a nesprávného (jak se vás možná snaží přesvědčit ostatní), když prožíváte něco, co ani nechcete verbalizovat, nechcete svůj jedinečný zážitek (například z nějakého setkání, ze svého úspěchu či neúspěchu, z okouzlení přírodou, koupání v moři, lásku ke svému bližnímu atd.) ani slovy označit, protože cítíte, že MYŠLENKA, resp. POCIT, který máte, JE NAPROSTO DOSTAČUJÍCÍM A NEJPŘESNĚJŠÍM VYJÁDŘENÍM VAŠEHO POCITU. Nejen pro vás, ale toužíte, aby to tak bylo i pro ostatní, aby ostatní prožívali totéž, co vy, nebo o tom alespoň věděli... Cítíte tu pravost a pravdivost tohoto vašeho pocitu, této vaší myšlenky?

Jistě se Vám ve Vašem životě stalo, že jste nenacházeli slova pro své myšlenky, pocity a přání, pro vyjádření toho, co jste chtěli. Není divu, slova jsou pouhý slabý, nedokonalý, alternativní, doplňkový dorozumívací prostředek tam, kde "to jinak nejde". V tomto případě "to jinak nejde" u většiny pozemšťanů v hmotném světě, kteří neumí využívat svých pravých schopností (telepatických a mnohých dalších, které používají vyspělé civilizace), zapomněli na ně a jsou v plném ovládání negativního stavu. Lidé nevědí o své DUCHOVNÍ podstatě, neznají své vlastní schopnosti, kterých se sami zříkají (sami si volí vlastní NEVĚDOMOST a NESCHOPNOST UŽÍVAT DARY DUCHA) a které závratně převyšují možnosti a schopnosti jejich fyzických, hmotných a dočasně existujících těl. Loutkolidé si neuvědomují své vlastní uvěznění v pasti negativního stavu, neboť uvěřili této pasti jako realitě a zvykli si na falešný, mrtvý a podmíněný pseudoživot bez lásky, radosti a pravdy.

Od první chvíle života každého člověka zde na Zemi je záměrně "útočeno" a "mířeno" na jeho MOZEK a jeho co největší "rozvoj" a také na MLUVENÍ. MLUVIT, MLUVIT, MLUVIT. Ten, kdo nemluví, jako by nebyl. Kdo nemluví "dobře", není nikým. Říkají: Mluvte, mluvte... Ať zamluvíte to, co cítíte. Ať při mluvení plně zaměstnáte mozek a pěkně z úst servírujete falešné mylšenky, jimiž je Váš mozek přeplněný... Útočeno na Váš mozek je samozřejmě také veškerým dalším učením, učením, učením. Toho, co není pravda, co není reálné, co není pravé. JEN ABY TO NIKDO NEPOZNAL, JEN ABY NAD TÍM NIKDO NEZAČAL PŘEMÝŠLET. PROTO JE TŘEBA PŘIDAT, VÍCE A VÍCE, více učiva, více povinností, více informací, více úkolů, více zájmů, více zábavy... A PSEUDOTVŮRCŮM SE DÍLO DAŘÍ, jak můžete vidět na celé historii LIDSTVA NA PLANETĚ ZEMI od počátku ZAZNAMENANÉ existence. Kolik lží přijímá člověk jen proto, že "TO ŘÍKAJÍ" ostatní. Že to píší ostatní. Že se to UČÍ ostatní. Že to ŽIJOU VŠICHNI OSTATNÍ. Proto je to PRAVDA? 

 PROTO JE TO PRAVDA? 

SKUTEČNĚ PRAVDU POZNÁTE PODLE POČTU LIDÍ, KTEŘÍ JI UZNÁVAJÍ A PROPAGUJÍ? Čím více lidí jí věří, tím jistější je to pravda?

Lidé si však svůj stav a svou nevědomost se všemi svými důsledky SAMI VOLÍ. V každém okamžiku mají SVOBODNOU VOLBU. Mohou KDYKOLI toto změnit. Změnit své NEGATIVNÍ MYŠLENÍ, MLUVENÍ A JEDNÁNÍ. Mohou se kdykoli začít vysvobozovat z ovládání negativním stavem, poznávat pravdu. Lidé se mohou kdykoli vydat na cestu svého vytouženého duchovního růstu. Jakmile to udělají, budou schopni komunikovat se svou podstatou a se všemi, kteří jim mohou pomoci vrátit se co nejdříve DOMŮ, do Nebeských světů Stvořitele Prvotního všeho a všech.

 

Komunikace

 

Již víte, přátelé, co je nezbytné POznat, chcete-li být sami sebou, co je nezbytné se znovu naučit, chcete-li vnímat svou vlastní podstatu a komunikovat s ní. Poznali jste, co je nezbytné rozlišovat a používat, chcete-li se spojovat s vyspělými vesmírnými civilizacemi, s našimi Vesmírnými přáteli.

 

Ve fázi, kdy již skutečně komunikujete a dokážete nevkládat své "vlastní" myšlenky - přesněji řečeno nepravé pseudomyšlenky (implantované negativním stavem) do toho, co přijímáte z PRAVÝCH SVĚTŮ (pravé myšlenky již poznáte, jdou vždy ruku v ruce s pravými pocity - RADOST, PRAVDA, LÁSKA), pak je dobré si tuto komunikaci také zaznamenávat. Mnoho pozemšťanů toto dělá, právě proto, aby mohli předávat informace Vesmírných přátel ostatním, kteří třeba ještě nejsou komunikace schopni. (Spousta světelné literatury je toho důkazem). Někdo tedy komunikuje tak, že si průběh této komunikace zapisuje do formy sdělení, tito lidé říkají, že jim doslova "ruka začala psát sama", vůbec nevěděli, co budou psát a jaké "to bude". Jednoduše to ucítili. VZALI DO RUKY TUŽKU A PSALI, byť nevěděli, co vlastně psát budou (doporučujeme čteníčko Hovory s Bohem, N. D. Walsch). Tito lidé jsou zde inkarnováni právě pro toto své světelné, teleinformační poslání, mohou předávat životně důležité světelné informace prostřednictvím knih (teleinformační obor). Další pozemšťané komunikují "bez průpisky". Tito lidé si zvolili meditační obor, ovšem nejsou to určitě ti, co celé dny sedí, modlí se a například odříkávají mantry. Jsou tady proto, aby lidem předávali důležité informace, které přijímají z vyšších světů, aby sloužili ostatním, aby jim pomáhali na jejich duchovní cestě, ne aby celý svůj pozemský život prožili v tranzu, uzavřeni ve svém světě, daleko od civilizace, bez předávání informací (pokud to jsou informace opravdu PRAVÉ, SVĚTELNÉ). Tito lidé mají tedy tzv. meditátorské poslání a NEZBYTNÁ SOUČÁST JEJICH PRÁCE je předávat tyto informace dále, třeba jen ústně. Někteří také komunikují s pomocí světelných obrázků, propojovacích pomůcek na Anděly a Stvořitele Nejvyššího - pozitivní obrázky jsou silné zářiče pozitivních vibrací a jsou vhodným propojovacím kanálem s Vesmírem, navíc pro někoho mohou být i pomůckou k lepšímu soustředění. K tomuto účelu nabízíme spoustu světelných obrázků, stačí si jen vybrat, který je ten VÁŠ PRAVÝ, ve kterém TO uvidíte, uslyšíte nebo ucítíte... (záložka Obrázky).

Někteří lidé mohou například v rámci komunikace a napojování na vesmírnou podstatu malovat, zpívat, skládat hudbu, hrát na nástroje, tvořit literární či filmová díla - to vše však ze zdrojů a na úrovni pozitivních, jemnovibračních energií, které dokáží napojovat na duchovní podstatu všech, kteří jsou tohoto umění účastni (tedy těch, kdo umění produkují a zároveň těch, kteří jej přijímají). Tito pozemští umělci si zvolili pro tento svůj život meditační umělecký obor jako své poslání. (Například pan J. Lada, L. Štaidl, K. Gott, H. Vondráčková, H. Zagorová a další... blíže také v záložce Vaše poslání).

A tak, přátelé, pokud se chcete spojit se sebou samými, pak stačí jediné. Odpoutat se od HMOTY, která limituje vše, co děláte a také to, co PROŽÍVÁTE a čemu věříte. Je to falešná hra iluzí a vy to začínáte chápat... Uvěřili jste hmotě jako jediné možné realitě a začali jste žít jen pro hmotu. Vše MIMO hmotu bylo až doposud pro vás nesmyslné, nereálné, směšné, nežádoucí... jaké ještě? Ted už však víte, že vaše PODSTATA je DUCHOVNÍ, nikoli hmotná. Že NEJSTE HMOTOU, svým tělem. Jak dlouho se ke své vlastní podstatě budete vracet, záleží jen na vás.

Jen díky spojování se se svou vlastní PODSTATOU a také s POMOCÍ VESMÍRNÝCH PŘÁTEL MŮŽEME pochopit, prožít a poznat, CO JE SKUTEČNÁ REALITA. A poznáváme to neustále, skrze vše, co realita není. Jde jen o to začít si to UVĚDOMOVAT. ZAČÍT ŽÍT VĚDOMÝ ŽIVOT.

 

V rámci niterné komunikace je důležité rozlišovat - jak jinak, než vyciťováním (mozek Vám to nepoví), která informace pochází Z NEBE a která Z PEKELNÝCH SVĚTŮ. KOMUNIKACE s pozitivními vesmírnými civilizacemi a duchovními světy je možná skrze otevřenou srdeční čakru (to jest "v duchu", je neslyšitelná). Možná je také komunikace prostřednictvím otevřené sedmé čakry (nad temenem hlavy), která může být i slyšitelná. Ta je však mnohem obtížnější na intuici, protože tato čakra je zároveň výborným propojovacím kanálem pro TEMNOU STRANU. Tímto kanálem (skrze otevřenou sedmou čakru) s vámi mohou slyšitelným hlasem komunikovat jak Síly Světla, tak i Síly temna. Rozlišení pravých a falešných informací je tedy v rámci slyšitelné komunikace (hlavně pro "začatečníky") velice obtížné. Komunikace (příjem myšlenek) je možná také skrze dva pomocné komunikační kanály probíhající podél těla (kterým se však Síly temna již také "přizpůsobily" a nasadily na ně odpovídající své, kterými se pokouší neustále rušit příjem pravých informací - blíže záložka Lidský mozek).

Čtvrtá, tedy SRDEČNÍ čakra (pokud je plně otevřená) má  tu "výhodu", že zde mají přístup JEN STVOŘITEL NEJVYŠŠÍ a SÍLY SVĚTLA - pozitivní bytosti Nebeských světů. (Mluvíme o situaci, kdy je srdeční čakra plně otevřená, funkční, v opačném případě (jejího zablokování) skrze ni přijímáme rovněž informace z negativních světů).

Niterná komunikace bývá zpočátku nejprve částečná, ve formě jednoduchých "slov", resp. myšlenek. Jedno, dvě, nanejvýš tři pokyny se mohou stále opakovat, dokud je člověk "neuslyší", nevycítí a nepřijme. Jakmile jedinec slovo přijme a zpracuje, přichází další slovo, resp. myšlenka. Dříve to není možné, dříve by to postrádalo jakýkoli smysl. Zkuste se, přátelé, třeba právě nyní zamyslet nad tím, jestli nedostáváte každý den odpověď na svou otázku. Pořád stejnou. A přesto ji nevidíte. Nebo neslyšíte. Nebo necítíte? Je to ONA. Zítra ji dostanete zase, pokud ji stále chcete najít, spolehněte se. Uslyšíte ji nebo uvidíte třeba v rozhovoru cizích lidí, v šumění řeky, v praskání ohně, ve svém kroku, v motýlku, který kolem Vás proletěl, ve znaku na cestě, v čísle přijíždějícího autobusu, ve větvičkách na zemi, uspořádaných do odpovědi, na kterou čekáte...

V závěru duchovní cesty, to jest na konci 7. duchovní otáčky (blíže viz záložka Duchovní cesta), se komunikace stává naprosto spontánní, se spoustou živých dialogů v průběhu celého dne. Uslyšíte odpovědi na vše, co vás zajímá, jak se má Ptaah nebo Semjase či další vesmírní přátelé, kteří se na komunikaci s Vámi moc těší a čekají na ni v každém okamžiku.

Motivací k vaší radostné komunikaci s Vesmírnými přáteli nechť je pro vás kniha Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru, která na vás čeká na webu I. A. Bendy www.vesmirni-lide.cz, www.nejsme-otroci.cz. Vybrané rozhovory z těchto knih nabízíme také na tomto webu v podzáložce s názvem "Rozhovory s vesmírnými přáteli").

Váš duchovní vývoj, přátelé, je založen na Vašem upřímném zájmu o poznání PRAVDY, na Vaší nezištné Lásce, kterou ve svém životě projevujete a na intenzivní práci na sobě v zájmu těchto cílů. Může být samozřejmě neustále podporován vaším přátelstvím s pozitivními Vesmírnými bytostmi - Anděly Světla a jejich pomocí, budete-li si to PŘÁT. STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH JE NEUSTÁLE S VÁMI, JSTE S NÍM V NEUSTÁLÉM SPOJENÍ, V KAŽDIČKÉM OKAMŽIKU SVÉHO ŽIVOTA. VAŠE SPOJENÍ NENÍ NIČÍM PODMÍNĚNO.

Podrobnější informace k přijímání informací nabízíme v záložce "SVĚTELNÉ ČTENÍČKO". 

 

 

"Podmínky" spojení s VESMÍRNÝMI LIDMI

 

Vše podstatné již znáte, přátelé, poznali jste, jaké dovednosti je dobré znovu získat, chcete-li prožívat PRAVÝ život, chcete-li prožívat svou vlastní PODSTATU. Toužíte komunikovat s Vesmírnými přáteli a my jsme moc rádi, že tímto kráčíte po své vysněné cestě. Abyste mohli pochopit příčiny případných počátečních (či průběžných) nezdarů ve vaší snaze, uvádíme "podmínky" spojení s přáteli z Vesmíru a s naším Stvořitelem Prvotním Všeho a Všech.

Pseudohodnoty materialismu, bohatství, moci, požitků a ovládání ostatních, které v současnosti vládnou celému světu jsou tak silné, že pro mnoho lidí bude splnění těchto podmínek "nadlidský" výkon. Přátelé, VY JSTE TI, kteří TO DOKÁŽETE. Vše negativní LZE VŽDYCKY ZAMÍTNOUT, ZTRATIT, NEZVOLIT SI. KDYKOLI SI VY SAMI BUDETE PŘÁT. Osvoboďte se (alespoň částečně) od hmoty, od lásky ke hmotě, ke všemu, na co si můžete sáhnout, co můžete vidět, slyšet, čichat nebo chutnat. Nic z toho totiž není nejen důležité, ale ani REÁLNÉ.

Vaše podstata NENÍ hmotná. Jste tady, abyste se na to rozpomenuli a veškeré "kvality" hmotného světa jen využívali k účelu, pro jaký vznikly, ne abyste jimi BYLI. Jakmile se rozpomenete, KÝM JSTE a ČÍM JE HMOTNÝ SVĚT PRO VÁS (doporučujeme záložku Všechno je jinak, kde se dozvíte, v jakých falešných představách žijete), pak tyto níže uvedené "podmínky" nebudou pro vás žádnými PODMÍNKAMI.

Budou projevem Vaší PŘIROZENOSTI.

Níže uvedené "podmínky" jsou v podstatě pomůckou, radami, jak postupovat vpřed, pokud jste se vydali na cestu ke Světlu. Jedná se o základní předpoklady vašeho vlastního bytí v tomto pozemském, hmotném životě, v případě, že si volíte život pozitivní a svůj duchovní růst. Díky jejich naplňování v tomto fyzickém, hmotném světě a těle zvyšujete, případně stabilizujete svou vibrační - duchovní úroveň.

 

Je nezbytné:

 • Žít láskyplným, harmonickým a duchovně - citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého Stvořitele Prvotního všeho a všech, svého Ducha i své fyzické tělo, tím také milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí.
 • Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí, čeho jsou aktuálně schopni (vzhledem ke své úrovni).
 • Milovat všechna ostatní Stvoření, „živá“ i „neživá“, tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí, než my, lidé.
 • Omezit pojídání masa na minimum, nejlépe vůbec. Nepít nadměrně alkohol, nejlépe vůbec, nekouřit.
 • Zbavit se negativní literatury, tj. knih a časopisů o válkách, násilí, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO - únosy, zřícení lodí apod.). Jsou to všechno zářiče hrubovibračních energií. Oslabují vaše energetické pole a hrubé vibrace působí na vaše vlastní zdraví i zdraví ostatních, kteří s vámi žijí.
 • Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy (v nichž je násilí, agresivita, intriky...). Neztotožňovat se s politikou, neboť je plná hrubých vibrací (vše, co má v sobě negativní energie vyvstávající z touhy po moci, vládě, zákonech, uplatňování nesmyslných práv a povinností, přikazování, ovládání je oslabující, ovládající a srážející váš vlastní duchovní růst).
 • Nevlastnit nepotřebný majetek (Vlastnění nemá žádný význam, neboť se týká hmoty a negativní touhy něco mít, vlastnit. Tato vlastnost, resp. touha by se vám do vyšších dimenzí nehodila, přátelé, nemohli by jste převibrovat či žít ve vyšších dimenzích, neboť tam nikdo nic nevlastní, nikdo nemá touhu vlastnit, nikdo ji nezná, všechno patří všem, vše je Stvořitele - tedy všech).  Zajistit si jen to nezbytné pro svůj pozitivní a zdravý život, to je vaším úkolem.
 • Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností.
 • Pracovat alespoň minimálně pro ostatní bytosti ve věci šíření informací o Přátelích z Vesmíru, a to mírným, nevnucujícím způsobem. Jedná se o práci nezištnou, vedoucí ku prospěchu všech a jejich návratu Domů.
 • Neubližovat jiným stvořením, bez výjmky.
 • Odpouštět bližním a sobě.

 

Pro zahájení komunikace s Přáteli z Vesmíru nebo se Stvořitelem Nejvyšším není třeba, přátelé, znát či používat žádné ustálené spojení či zavazující odstavce, zaříkávadla, úryvky či modlitby. Neboť není nic důležitějšího a silnějšího než POUHÉ UPŘÍMNÉ SRDCE a TOUHA PO SPOJENÍ A PROŽITÍ SVÉ PODSTATY. Stvořitel Prvotní všeho a všech a všechny pozitivní Vesmírné bytosti zachycují neustále každou Vaši myšlenku, pocit touhy po komunikaci, bez ohledu na to, zda předříkáváte nazpaměť nějaké procedury (ve skutečnosti bezduché odříkávání frází či "předepsaných" (kýmpak?) modliteb jen zaměstnává váš mozek, odvádí pozornost od vašeho PRAVÉHO ZÁMĚRU, od vaší duše, od samotného SPOJENÍ).

Stačí se soustředit na spojení, oprostit se od všech myšlenkových pochodů, "vyřadit z provozu" mozek (na který bude v tu chvíli o to více útočit negativní strana a dodávat vám intenzivněji své negativní impulsy, aby vás jakkoli zastavila v tomto pozitivním záměru), upřímně poprosit o spojení s Vesmírnými přáteli (se Stvořitelem) a vyjádřit vděčnost nad tím, že dostáváte naprosto vše, po čem toužíte. POUZE LÁSKA, kterou vyzařujete, LÁSKA VAŠÍ PODSTATY, je vždy tím, CO VÁM TOTO SPOJENÍ NEUSTÁLE UMOŽŇUJE. JSTE TOTIŽ SAMOTNOU LÁSKOU.

 

NEEXISTUJE NIC NEŽ LÁSKA...

Pokud by někomu z vás přece jen pomohla nějaká rada, pak pro zahájení komunikace nabízíme například tuto:

 

„Drahý Stvořiteli Prvotní Všeho a Všech, mnou milovaný, prosím o spojení 

- s Tebou“ (snadnější spojení)

- s mými přáteli z Vesmíru, s Aštarem, Ptaahem, Gorlojem, Semjase, Asket, Nerou, Jamahamou, Talidou a mými MDB..." (u MDB doporučujeme se spojovat pouze s MDB od +5. nebeské dimenze a výše, v opačném případě byste se napojili na negativní stav)

Můžete prosit o spojení s mnoha dalšími světelnými bytostmi z nebeských společenství, s kýmkoliv si zvolíte. Stačí v duchu říct jeho/její jméno nebo si tuto bytost jen představit a již myšlenka k němu nebo k ní letí. Pokud neznáte další jména přátel vesmírných, vyšlete k nim jen myšlenku, prosbičku, ať se s vámi spojí někdo z vesmírné flotily, který, nebo která má touhu si s Vámi popovídat...

Při tomto spojování je NUTNÉ mít ty nejčistší myšlenky a lásku v srdci. Můžete si připravit také tužku a papír, abyste si mohli zaznamenávat odpovědi na své otázky nebo rady. Při samotném psaní je pak velice důležité vysílat jen lásku a nevkládat do proudu slov své vlastní myšlenky a zvláště ne pochybnosti. Jakkoli by se vám zdálo, že přijímaným informacím nerozumíte, nenechte se zmást, ovlivnit svými pochybnostmi a důvěřujte. Niterná komunikace probíhá nejlépe přes čtvrtou, srdeční čakru („v duchu“, není slyšitelný hlas), která, pokud je dostatečně otevřená, slouží jako filtr před negativními entitami, resp. jejich impulsy. (Jak jsme uvedli už dříve, komunikovat lze také přes 7. čakru (slyšitelný hlas), zde však mohou být napojeny obě strany, tj. i negativní entity. Tato forma komunikace je tedy náročnější na intuici, vlastní vyciťování). 

Přejeme vám, přátelé, nekonečné množství krásných zážitků při budování přátelství s Vesmírnými lidmi.

 

Už na vás čekají... Přijdete? 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...