POMOC VESMÍRNÝCH PŘÁTEL

nám, poZEMšťanům

Pozitivní, láskyplné vesmírné civilizace žijí na svých domovských planetách v naprosté harmonii a souladu se zákony Nejvyššími, Vesmírnými, zákony Stvořitele Prvotního Všeho a Všech. Intenzivně pracují na svém duchovním růstu, pracují nezištně pro celek, pro blaho a radostný život všech svých bližních. Pomáhají také ostatním bytostem jiných dimenzí nekonečného Vesmíru, neboť je v zájmu celého nekonečného Vesmíru, aby se duchovní úroveň méně vyspělých civilizací a společenství neustále zvyšovala ku prospěchu veškerého Stvoření. Pozitivní mimozemské civilizace jsou vyspělá společenství pozitivních dimenzí Vesmíru žijící v naprostém souladu se zákony NEJVYŠŠÍMI - zákony LÁSKY a žíjící v lásce, pravdě a dobru. Jedině za těchto okolností je existence takové civilizace věčná a naplňující svůj jediný - PRAVÝ - význam. V souladu s tímto pozitivním životem naplňují vesmírné civilizace také své další důležité poslání - POMOC DUCHOVNĚ MÉNĚ VYSPĚLÝM CIVILIZACÍM nižších dimenzí bytí, které jsou na nižších úrovních duchovního uvědomění a které z této své pozice činí mnoho chybných voleb s naprosto závažnými následky pro celý Vesmír.

 

Mezi tyto málo vyspělé civilizace patříme také my, obyvatelé této planety Země.

V každém okamžiku svého dočasného pobytu zde na Zemi způsobujeme my lidé utrpení a bolest samotné Zemi - vysoké duchovní bytosti, která toto vše stále ještě z lásky k lidem trpí.

V každém okamžiku svého dočasného pobytu zde na Zemi NERESPEKTUJEME NEJVYŠŠÍ ZÁKONY STVOŘITELE, ubližujeme svým bližním, ničíme vše, co nám bylo darováno pro náš šťastný život a SVOBODNĚ SI VOLÍME NEGATIVNÍ STAV - ŽIVOT V PEKELNÝCH SVĚTECH NEGATIVNÍHO STAVU.

VĚTŠINA POZEMŠŤANŮ SI NEUVĚDOMUJE ZÁVAŽNÉ NÁSLEDKY SVÝCH NEGATIVNÍCH VOLEB, keré zde na Zemi neustále činí. NECHTĚJÍ JE POZNAT. JE TO JEJICH VOLBA.

 TI, KTEŘÍ SI UVĚDOMUJÍ A ZNAJÍ ZÁVAŽNOST NEGATIVNÍCH VOLEB LIDSTVA, SE SNAŽÍ JE NEČINIT, ŽÍT POZITIVNÍ ŽIVOT A VZDĚLÁVAT OSTATNÍ. JE TO JEJICH VOLBA.

PŘÁTELÉ Z VESMÍRU JSOU NEUSTÁLE PŘIPRAVENI POMOCI VŠEM POZEMŠŤANŮM.

PŘÁTELÉ Z VESMÍRU ZNAJÍ NÁSLEDKY CHYBNÝCH VOLEB POZEMŠŤANŮ, A PROTO NÁS NEUSTÁLE VARUJÍ A NABÍZÍ NÁM SVOU POMOC.

MOHOU NÁM POMOCI ZACHRÁNIT NAŠI PLANETU, MOHOU NÁM POMOCI ZASTAVIT VEŠKERÉ UTRPENÍ, BÍDU, VÁLKY A HRŮZY, KTERÉ JSME SI SAMI SVOBODNĚ VYTVOŘILI A KTERÝMI TRÝZNÍME A USMRCUJEME SAMI SEBE.

MOHOU NÁM POMOCI ZVLÁDNOUT VŠECHNY PROBLÉMY, KTERÉ JIŽ NIČÍ SVÉ VLASTNÍ TVŮRCE - NÁS SAMOTNÉ -

BUDEME-LI SI TO SAMI PŘÁT.

Vysoká duchovní vyspělost Andělů Světla, jejich vysoké vibrace Lásky a jejich nezištná práce pro Stvořitele a celé Jeho Stvoření jsou tím, co je zplnomocňuje k tomu, aby pomáhali nám, pozemšťanům, zde na Zemi, nacházející se v zóně vymístění (v pekelných světech negativního stavu). Andělé Světla (pozitivní vesmírné civilizace), nám zde na Zemi neustále pomáhají a chrání naši planetu ve vesmírných flotilách. Jsou to Andělé, kteří prošli podobným vývojem a způsobem života, jako je ten náš. Své minulé životy prožili v obdobných podmínkách, jaké prožíváme my, v negativním stavu. Také již prožili mnoho životů v samotném Nebi. Díky těmto bohatým zkušenostem a díky možnostem nahlížet zpětně do všech svých minulých životů (vyspělé duchovní bytosti tuto schopnost mají, neboť ji používají pouze k užitku a prospěchu všech ve Stvoření) jsou nám tito Přátelé z Vesmíru schopni velmi přesně, efektivně a podrobně poradit, poskytnout rady, co a jak dělat či nedělat, jak zvládat životní situace, které si svobodně volíme a tvoříme. Tito Nebeští přátelé disponují také prožitky z temných světů, kde žili buď na základě své dobrovolné inkarnace se SVĚTELNÝM posláním (pomoci tamním méně vyvinutým bytostem), nebo se zde "propadli" na základě svých chybných voleb předchozích životů. 

Pokud by se kolem planety Země pohybovaly ve svých flotilách civilizace, resp. bytosti, které by tyto podobné prožitky neměly (jakkoli moudré a duchovně vyspělé by tyto civilizace byly), NEROZUMĚLY BY NÁM a jejich pomoc by nemusela být zcela efektivní. Pro poskytování tak důležité duchovní pomoci je znalost, resp. PROŽITEK specifických podmínek a prostředí rozhodující pro efektivitu této pomoci. Relativně významný je v tomto případě také například vzhled těchto bytostí. Andělé Nebe konkrétní civilizace (Plejádské) jsou nám nejvíce fyzicky podobní, což je například důležité při osobních setkáních (abychom se jich nebáli). Proto jsou to většinou právě Plejáďané, kteří nám intenzivně pomáhají v nejrůznějších formách a podobách. Samozřejmě existuje spousta dalších pozitivních vesmírných civilizací, jejich fyzický vzhled se však natolik odlišuje od našeho pozemského, že bychom mohli mít "problém" reagovat na jejich přítomnost bez negativních pocitů strachu z neznámého...).

Naše fyzické tělo je svým původem Plejádské rasy. Právě Plejáďané jsou ti, kteří neziště pomáhají poZEMšťanům po mnoho let a setkávají se s nimi na různých místech na Zemi, předávají jim důležité informace a poselství pro celé lidstvo.

 

(Zajímavost: Přirozená obnova zubů u Plejádské rasy probíhá zcela přirozeně ve 150 letech života. Plejáďané – Andělé ve Vnějším Nebi žijí ve svém fyzickém těle stovky až tisíce let, podle své duchovní vyspělosti a svého života, svých voleb).

Ano, přátelé, i my, poZemšťané, bychom mohli žít mnohem déle v našem současném, fyzickém těle. Svými vlastními volbami jsme se však sami "odsoudili" ke zcela opačným a nepřirozeným projevům tak brzkého stárnutí, resp. umírání. Opouštíme svá fyzická těla po několika málo letech, a co víc, zhuntovaná, nemocná, doslova prožraná vším, co je toho schopno. A co více, MYSLÍME SI, ŽE TO TAK MÁ BÝT.... Že to jinak NEJDE....

OPAK JE PRAVDOU, přátelé, A VY MŮŽETE BÝT TĚMI, KTEŘÍ TO DOKÁŽETE...

 

Energie a ochrana

 

Vesmírní přátelé s radostí pomáhají pozitivním lidem při řešení složitých životních situací. Pomáhají radou a láskou. Pokud člověk upřímně touží po pomoci vesmírných přátel a prosí o tuto pomoc, pak ji také obdrží. Pokud se pozitivní člověk ocitne v ohrožení života a prosí světelné kosmické přátele o pomoc, přátelé zasáhnou v těchto vyjímečných případech i jiným způsobem, než radou a energetickými impulsy lásky a zachrání dotyčného člověka například i před případnou smrtí.

Přátelé z Vesmíru posílají neustále každému pozemšťanovi proudy lásky pro ochranu a pro upevnění zdraví. Málokdo ovšem tuto energii vnímá, a proto ji málokdo dokáže využít ve svůj prospěch. Přátelé sledují u každého člověka jeho energetický stav, který může být (a často je) nevyrovnaný, resp. rozkolísaný z nejrůznějších příčin (negativní rozpoložení v důsledku nezvládnuté životní situace, chybné životní volby nebo konání, ale také pobývání v prostředí bohatém na negativní energie, např. v zaměstnání, v hromadné dopravě, v supermarketu - tam, kde se vyskytuje více lidí na omezeném prostoru a je zde tedy velká kumulace různých, převážně negativních, energií a hrubých vibrací). Pokud je člověk pozitivní (snaží se vědomě o pozitivní život v lásce, pravdě a radosti), dostává (podle své duchovní úrovně) od Vesmírných přátel energetické proudy pro vyrovnání energií v těle. Vyrovnávání energií je nezbytné pro udržení celkové kondice člověka, pro jeho životní sílu, kterou využívá ve prospěch svého vlastního bytí a sebeurčení a v neposlední řadě také vlastního ZDRAVÍ. V rámci této "energetické pomoci" dále vytvářejí Vesmírní přátelé nad člověkem energetický kužel, což je energetická ochrana před negativními energiemi různého původu a charakteru. V noci, během spánku nám Vesmírní přátelé "opravují" energetické disharmonie a odstraňují astrální parazity, které jsme na sebe během dne "nalepili".

Přátelé z Vesmíru jsou vždy připraveni nám pomáhat, léčit nás a ochraňovat. Tato jejich pomoc však úzce souvisí s duchovní úrovní každého člověka. Jejich pomoc nám však nemůže být "vyšší", než je náš aktuální duchovní stav, resp. naše duchovní uvědomění, tedy na jaké duchovní úrovni se daný člověk nachází. Je to zcela v souladu s kosmickými zákony. Vyšší duchovní pomoc dokáže přijmout jen jedinec, který je na odpovídající úrovni této pomoci, který ji dokáže v podstatě rozeznat a využít v plné síle. V opačném případě tento člověk nemá jak rozeznat, že pomoc mu leží u nohou, nedokáže ji vůbec PŘIJMOUT. Proto je, přátelé, přáním každé bytosti (resp. duše) vlastní duchovní růst, zvyšování duchovní úrovně, až na samý vrchol duchovní cesty, až k bodu osvícení (tzv. 7. duchovní otáčka), kdy tento jedinec disponuje parametry na převibrování do vyšší dimenze bytí. V těchto případech tak většinou učiní i se svým současným fyzickým tělem. V této fázi duchovního uvědomění se tento pozemšťan již pravidelně stýká s Vesmírnými přáteli i fyzicky, navštěvuje přímo jejich vesmírné lodě a cestuje s nimi po Vesmíru a na jejich domovské planety. (Při završení 7. duchovní otáčky dosahuje člověk parametrů převibrování (osvícení)).

 

Globální pomoc lidstvu

Ozónová díra

Přímo z mateřských lodí zacelují Vesmírní lidé (tuto práci vykonávají například Arkturiané) ozónovou díru na planetě Zemi nad Antarktidou. Nad jižním pólem je ozónová díra mnohem větší než nad severním pólem, přestože 80 procent zdrojů znečištění se nachází nad severní polokoulí. Tento zdánlivý rozpor je způsoben tím, že Vesmírní lidé záměrně (a velice pracně) udržují hranice ozónových děr na linii osídlení pozemšťanů - tak, aby si pozemšťané byli vědomi toho, co dělají (stále nám dávají možnost poučení se z vlastních chybných voleb, prozření a zastavení našich činů!). Zároveň přátelé z Vesmíru neplýtvají svou energií více, než je zapotřebí ke skutečné a žádoucí pomoci lidstvu (s respektováním svobodné vůle pozemšťanů!) - k poučení lidstva na Zemi - jakákoli pomoc je pomocí jen tehdy, pokud odpovídá duchovní úrovni příjemců této pomoci, tedy tak, aby naplnila účel poučení a poskytla možnosti učinit volbu novou, jinou, vedoucí k nápravě těch předchozích chybných. (Pozemšťané však této nabídky zatím stále nevyužívají, nepoučili se a pokračují ve svém ničivém jednání. Svobodná vůle každé bytosti ve Vesmíru je vždy respektována, proto ani VESMRÍNÍ LIDÉ NEBUDOU TOTO DĚLAT DONEKONEČNA.

Jakmile se vyčerpá doba, která je dána (Nejvyšším) lidstvu k nápravě (vzhledem k závažnosti důsledků pro celý Vesmír tato doba nemůže být nekonečná), a pokud během této doby se lidstvo nepoučí a nezmění své volby, pak se jakákoli další pomoc ve smyslu eliminace či mírnění negativních důsledků negativního jednání pozemšťanů míjí účinkem a není již žádoucí. Pak se důsledky a následky voleb pozemšťanů musí zákonitě projevit, bez ohledu na jejich sílu či dopad na každého, kdo se těchto voleb účastnil a účastní.

Vesmírní přátelé tlumí válečné konflikty, resp. jejich důsledky a neustále kontrolují všechny jaderné elektrárny, jaderné zbraně a sklady jaderného materiálu. Brání hromadným katastrofám, ochraňují naši planetu Zemi před výbuchy a veškerým zamořením z této lidské EXTRÉMNÍ NEGATIVNÍ ČIINNOSTI vyplývajícím. Mezi další nezbytnou pomoc nám poZEMšťanům patří také částečné zacelování ozonové díry v rámci oblastí s nejhustším osídlením, aby lidé ještě vůbec mohli ve svých domovinách přežívat. Lidé ani netuší (ovšem mohli by), že bez této pomoci z Vesmíru by naše planeta Země vypadala zcela jinak. Lidstvo by již mělo zcela jinou skladbu, příroda by dávno nebyla přírodou. (Blíže např. "Za oponou, deaktivace atomového arsenálu").

Naši Vesmírní přátelé však nemohou tuto pomoc NEVĚDOMÉMU A NEGATIVNÍMU LIDSTVU (lidstvo je nevědomé a negativně jedná ze své vlastní svobodné vůle, neboť KDYKOLI může poznat pravdu a začít si volit pozitivní život - toto nám neustále zaručuje Nejvyšší!) poskytovat věčně. Nemohou, neboť by tím porušili kosmické zákony. Lidstvo si neustále volí svůj vlastní "osud". A do něj nemá právo ani možnost (ve skutečnosti to není ani prakticky možné!) nikdo zasahovat. Vesmírní přátelé, resp. Stvořitel Prvotní všeho a všech nám jen stále dává čas, možnost změnit své jednání, změnit svůj "osud", který bychom zákonitě změnit chtěli, jakmile bychom poznali následky svých chybných voleb. Jediná možnost záchrany planety a jejích obyvatel (resp. již jejích parazitů) je ZMĚNA. Globální změna MYŠLENÍ A NÁSLEDNĚ JEDNÁNÍ LIDSTVA NA CELÉ naší PLANETĚ. A - LOGICKY - UTVOŘENÍ SI ZCELA JINÉHO KONCE, NEŽ KTERÝ SI VOLÍME NYNÍ.

obr.: Vesmírní přátelé likvidují raketu vyslanou nevědomými pozemšťany. Pokud negativní řádění lidstva přesahuje hranice planety Země a ohrožuje okolní Vesmír, jsou pozitivní vyspělé vesmírné civilizace povinny zasáhnout za účelem udržení bezpečnosti všech ostatních. Civilizace nacházející se na vyšší duchovní úrovni jsou povinny, oprávněny a schopny chránit samy sebe a celý Vesmír, pokud je ostatní, méně duchovně vyspělé civilizace (v tomto případě my, pozemšťané) ohrožují.

 

Pomoc Přátel z Vesmíru na individuální úrovni

 

Přátelé z Vesmíru s láskou, pokorou a úctou pozorují každého člověka na planetě Zemi. Přijímají každou naši myšlenku (vše je energie!), pozorují naše jednání a činy. Pozorují a posílají poZEMšťanům lásku k uvědomění si své vlastní a jediné podstaty - duchovní. Nikoho však neovládají, nikoho nesoudí. Nemohou zasahovat do svobodných voleb lidí a jejich životů. Ve svých krystalových počítačích mají rovněž uloženy všechny informace z minulých životů daného člověka, například i 300 000 let zpětně. Tyto informace ohledně minulých životů každého poZemšťana shromažďují zástupci civilizace DHOH ze slunečního systému KRUGER. Jejich posláním je evidovat každou bytost ve Vesmíru, každý okamžik jejich života, každou jejich myšlenku, skutek, přání, záměr... Jsou to ARCHIVÁŘI, nebo též nazývaní DRUIDOVÉ DĚJIN. Právě s nimi také spolupracují ostatní pozitivní vesmírné civilizace za účelem pomoci všem, celému vesmírnému životu.

Přátelé z Vesmíru touží pomoci nám, pozemšťanům, a jsou nesmírně rádi, pokud o tuto pomoc kterýkoli pozemšťan požádá. Jejich pomoc je tedy v podstatě "ušitá na míru" každého z nás, zcela v souladu s našimi potřebami, aktuálními problémy nebo přáními. Jak už jsme zmínili, jejich pomoc může být efektivní pouze v případě, že je chtěná, upřímně vyžádaná a s láskou přijímaná. A především - pokud je člověk schopen ji vůbec přijmout.

Pro duchovní růst každé bytosti ve Vesmíru je žádoucí učit se z vlastních chyb, resp. chybných voleb, které činí v průběhu svých nesčetných životů. Proto také Andělé Nebe znají své vlastní minulé životy, nahlížejí zpětně do minulých životů a nabírají poučení a rady, co a jak udělat lépe a vyvarovat se chyb ve svých budoucích životech. Každý individuální či kolektivní čin, myšlenka, jednání se zaznamenává do krystalových počítačů a také se tyto údaje zapisují do Ducha a Duše těchto bytostí.

Jak jsme zmínili už dříve, nejintenzivněji nám, poZemšťanům, pomáhají právě Plejáďané (mimo jiné také díky podobnému zjevu jako je náš). Rádi bychom vám představili alespoň některé bytosti této pozitivní Plejádské rasy, které se na Vaše rozpomenutí moc těší. Moc se těší na společné přátelství s Vámi. Přejeme Vám krásné okamžiky plné radosti a štěstí při osobních setkáních...

 

Moc rádi Vám představujeme některé z Vesmírných přátel, kteří se na Vás moc těší. Přejeme krásné seznamování...


AŠTAR ŠERAN, Anděl Nebes, věk 28 000 let.

Kosmický strážce, Velitel Velké vesmírné flotily 10 miliónů (kilometrových a větších) mateřských lodí s velitelstvím na vesmírné stanici ŠÁRE (multidimenzionální kosmická loď o délce 42 km, působící současně ve více dimenzích najednou).

Vyzařuje z něj LÁSKA, MOUDROST, POKORA, TRPĚLIVOST. 

Pochází z vysoké duchovní společnosti v 5. dimenzi NEBES planety NIRBUA (naše Venuše ve 3.dimenzi). Jeho duch je inkarnován s tímto duchovním posláním do polohmotného těla v 5. dimenzi z VYSOKÝCH NEBESKÝCH SVĚTŮ. Jeho výška je přes 2 metry, hmotnost těla 18 kg. Má zelenomodré, intenzivně zářící očka. Vzhled tváře a vitalita fyzického těla odpovídá na 18 let průměrného pozemšťana.

Má na starosti tu část Vesmíru, kterou vesmírní lidé nazývají Bela, Quadra nebo 4. sektor Vesmíru. Základ jeho práce je v neustálé vynikající komunikaci se STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO a VŠECH a další hierarchií tohoto Vesmíru. Má tisíce Astrálních těl, pomocí kterých pracuje a současně komunikuje v mnoha částech Vesmíru s tisíci bytostmi najednou. Spolupracoval a žil také v Atlantídě před 11 200 lety, do jejího zániku. Má ženu Ester, Izák je jeho nejstarší syn.

Aštarova Velká vesmírná flotila stráží naši planetu Zemi od ledna 1998, vždy v ZIMNÍM OBDOBÍ, od poloviny října do poloviny dubna. Druhou polovinu roku chrání naši planetu ZEMI před negativními entitami a jejich vpádem na naši planetu PTAAHOVA vesmírná flotila z PLEJÁD.

 

PTAAH z Plejád, Velitel vesmírné flotily 100 000 mateřských lodí (kilometrových rozměrů a větších). Bratr plný lásky a pokory, pomáhající k povznesení duší. Věk 732 let.

 


 

Souhvězdí Plejád

Amanaa, Anděl Nebe                                                                                  

 

 

 

 

   

 

Biolog-lékařka, Anděl Nebes

 

 

 

 

 

 

 

Anděl Nebes, nepochází z Plejád, ale ze souhvězdí Síria. S bytostmi Síria komunikovali v minulosti vysocí kněží v Egyptě. Egyptské civilizace však v průběhu svého vývoje neustále duchovně upadaly a kolem roku 1600 př. n. l., kdy nastal další zlom v duchovním úpadku Egypta, se civilizace z oblasti Síria odmlčely. Nikdo v Egyptě již nesplňoval vibrační podmínky pro komunikaci s tak vyspělou civilizací. Po tomto zastavení vzájemné komunikace nastal další, a to strmější úpadek Egyptské říše.

 

 

PLEJA. Jedná se o upravené foto pozemšťanky. Obrázek je velmi blízko skutečné podoby této Vesmírné ženy, vznikl jako výsledek pozorování mentálním zrakem Davida. Detaily bylo velice obtížné vypracovat lépe... oči má vícebarevné, tvář hubenější, uši více klenuté, vlasy při práci na lodi spojené vzadu do copu, tmavěhnědé až černé. Podrobné portréty Vesmírných lidí mají pravdivost kolem 90%, vyšší hodnota není možná vzhledem k duchovní úrovni poZEMšťanů (intenzita lásky vyzařující z obrázků s vyšší pravdivostí by mohla být pro běžné pozemšťany nebezpečná, Vesmírní lidé nám nechtějí ani nemohou jakkoli ubližovat). Obrázky jsou také energetické kanály, přátelé, a mají obrovskou sílu (viz léčivé obrázky, energetické...)

Plejáďanka Semjase z planety Erra

 

 

 

 

 

 

 

 

GORLOJ - nejstarší a nejváženější člen Vysoké rady naší Galaxie 5 milionů civilizací Andělů Sil Světla v Nebi. Celá bytost září čistou láskou včetně jejího duchovního srdce. Vysoká rada je poradním orgánem, s jejímiž doporučeními Andělé v Nebi mohou a nemusí souhlasit. (Malba 2007).

 

 

 

Ze stejného souhvězdí jako Gorloj pochází například také Jargiďan (civilizace Jarga).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluneční systém Epsilon Eridani je vzdálen 10,8 světelných let od naší Sluneční soustavy a nachází se v souhvězdí Řeka Eridanus. Zde se nachází zajímavé civilizace Sil Světla JARGA a ACHELE. (Bližší informace ve sdělení 493.2 v Rozhovorech s poučením od mých přátel z Vesmíru).

 

Sluneční systém hvězdy Kruger 60 A, B je vzdálen 13,5 světelného roku od naší Sluneční soustavy a nachází se také v souhvězdí Řeka Eridanus. Zde se nachází zajímavá civilizace Sil Světla DHOH

 

 

Venušané - z planety Venuše, v naší Sluneční soustavě, ale z 5. dimenze

                        
 


Vesmírný člověk z planety UMMO při setkání s panem Maierem ve Švýcarsku. Malba podle fotografií.

 

 

Plejáďanky Asket a Nera ze Souhvězdí Plejád, z planety ERRA (vlevo). Skutečná fotografie, foceno ve vesmírné lodi. Rozmazaný výsledek je zcela normální, neboť naše (pozemské) přístroje nejsou schopny v 5. dimenzi zachytit kvalitní obraz, jsou tam zcela jiné vibrace než tady na Zemi ve 3. dimenzi. Vpravo další krásná bytost z Erry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těší se na Vás všechny pozitivní Vesmírné civilizace nekonečného Vesmíru...

 

Duše naší planety Země,

planety stále více trpící negativními, hrubými vibracemi lidí -

Matka světa - GAIA

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...