Ashtar Sheran

Poselství vesmírných pilotů

"Čas ubíhá a propast mezi duchovní říší a říší člověka je stále hlubší. Lidstvo ve své nevědomosti a pýše pomáhá Satanovi k vítězství. .."

 

Proroctví

Třetí Fatimské tajemství

 

Zvláštní posel arcibiskupa z Coimbry předal Třetí Fatimské tajemství spolupracovníkům papeže v Římě. Pius XII. byl jeho obsahem tak zdrcen, že dotyčný dokument opět zapečetil s prosbou, aby byl předán příštímu papeži. Krátký čas nato zemřel.

V říjnu 1958 byl zvolen papežem Jan XXIII. Na počátku roku 1963 odpověděl na otázku, co se má stát s uloženým sdělením Matky Marie. „Zůstane i nadále tajemstvím Vatikánu. Veřejnost nemůže s ním být seznámena, protože by došlo ke všeobecnému zmatku v důsledku strachu obyvatelstva země.“

3. června 1963 Jan XXIII. zemřel. Jeho nástupce Pavel VI. také odmítl seznámit veřejnost s doposud skrývaným Třetím poselstvím. Vatikánská diplomatická služba se rozhodla seznámit s dotyčným dokumentem vedoucí osobnosti světa. Mezi ně patřil prezident Kennedy, ministr Mac Millan a Chruščov, kteří byli obsahem Tajemství tak otřeseni, jako před nimi papežové.

 

Výtah z textu Fatimského "tajemství":

„Ve druhé polovině 20. století očekávají lidstvo otřesné události, protože soustavně pošlapává zákony Boží. Nikde neexistuje pořádek, všude vládne Satan, který určuje průběh života Země.

Rozumové myšlení vědců bude zmateno. Objeví zbraně, kterými lze v jediném okamžiku zničit celé lidstvo. Tyto zbraně budou vyráběny ve stále větším množství, až nad nimi ztratí svět kontrolu. Jestliže náboženské instituce a vedoucí světové kruhy tomu nezamezí, sklidí lidstvo poslední a nejkrutější úrodu svého rozsévání. Ani potopa světa nebyla silou, která by se vyrovnala té, jakou si lidstvo volí v těchto dnech. Mnozí budou ztraceni, ti velcí, jako ti malí.

I pro církev přijde doba zkoušek. Kardinálové, biskupové, ale i faráři budou proti sobě bojovat. I v Římě dojde k velkým změnám. Co je shnilé, odpadne a co odpadává, nemělo by být zadržováno.

Svět se řídí do nesmírné katastrofy. Oheň a kouř budou padat shůry, voda oceánů se začne vypařovat a zpěněné vlny budou syčet a stoupat vysoko k nebi. Vše, co stojí, bude strženo, miliony lidí ztratí od hodiny k hodině život a ti, kteří zůstanou naživu, budou závidět mrtvým jejich smrt. Bolest, svízel všeho druhu, bída a zánik naplní celou Zemi.

Tento čas je vám stále blíže, propast blížícího konce je stále hlubší. Velcí zemřou s malými, vládci světa se svými národy, zástupci církve s jejich věřícími. Všude se stane vládcem smrt a bolest, přivozená Satanem posedlými služebníky na Zemi, jejímž jediným pánem se Satan stále znovu prohlašuje.

To vše se stane v době, kterou neočekává žádný z císařů a králů, kardinálů a biskupů. Přijde tehdy, až planeta Země řekne dost svému týrání a Bůh povolí ukončit Satanovu smrtící nadvládu nejen na Zemi.“

 

Proroctví Matky Marie v Garabandalu, 1. ledna 1965

Conchita: „Jednoho dne potká Zemi nesmírné neštěstí. Všude, na celém světě, budou probíhat nesmírné přírodní katastrofy a nikdo jim neuteče. Ti dobří, kteří věří na pomoc svého Otce, Boha, najdou v Něm záchranu. Věřte mi, lépe by bylo zemřít, než jen pět minut prožívat to, co nás čeká.

Matka Maria mi řekla, že před těmito strašnými událostmi, před zánikem starého světa, bude lidstvu předáno poslední varování, kterému následuje zázrak na nebi. Mezi varováním a zázrakem neuplyne ani celý rok. Přesné datum tohoto varování nevím, ale vím, ve kterém roce k němu dojde. Vím, že k němu dojde ve čtvrtek, někdy zvečera, počátkem jara.“

 

Ježíšova varování

„Již nesčíslná varování jsme vyslali do celého světa, do všech národů, ale namyšlenost, morální úpadek, egoizmus a arogance lidstva stoupá. Věda se cítí schopna nahradit Božský zákon života, cítí se pánem nad životem a smrtí, pánem nad zrozením a vším životním děním.

Lidstvo se nepoučilo z chyb minulosti. Opakuje stále stejné chyby. Vlády světa umožňují Satanovi ovládat národy a získat moc nade vším životním děním na Zemi. Moje pozemská matka, Maria, vás již tak často varovala, ale vy jste hluší vůči jejím slovům. I ti, kteří se prohlašují mými zástupci na Zemi, jsou ovlivňováni Satanskými silami, ztrácejí stále více a více důvěru svých věřících a cítění pro čisté Boží pravdy.

Objímám v lásce všechny, kteří mají důvěru v lásku. Nebojte se, jsem s každým, kdo žije láskou! Budu vaším průvodcem v těch hrozných dnech, které si lidstvo přivodilo zpupností a ignorací zákonů Božích. Důvěřujte mně!“

 

Z kroniky v Akakoru

Brazilský indiánský kmen Ugha Mongulala je majitelem tabulek, starých již 12 000 roků. Jsou v nich údaje o směrování lidských činů, přicházejících přírodních katastrofách a o vše ničící válce se strašnými zbraněmi bílých ras.

Duchovní vůdci Akakoru, kteří tyto záznamy před mnoha tisíci lety psali, neměli tušení o moderních zbraních 20. století a o atomové bombě. Popsali však její působení s neuvěřitelnou přesností. Atomová bomba září při výbuchu opravdu víc než slunce dopadající na Zem a uvolňuje nesmírné ohnivé orkány, které zachvátí celou Zemi.

„Hory a údolí se budou třást jako osikové listí. Z nebe bude padat krev, maso lidského těla změkne a bude se za hrozných bolestí na člověku rozpadávat. Lidé ztratí veškeré rozumové schopnosti a sílu. Jejich těla se rozpadnou zaživa. Země bude plná nářku a bolestného sténání všech, kteří umírají ve strašných křečích. To je následek lidského barbarizmu vůči sobě navzájem a vůči Matce přírodě - planetě Zemi.“

 

Edgar Cayce

„Konec - katastrofy - evakuace.“

„Nejjistější obranou je důvěra v Boha. I v nejtěžším okamžiku zůstaňte klidní. Intenzivní myšlence a prosbě o Jeho pomoc následuje blesková intuice a záchrana.

Snažte se žít čistě, v lásce k bližnímu, abyste byli schopni vnímat vnitřní hlas, jímž k vám Bůh promlouvá. Kdo Mu důvěřuje a dodržuje Jeho zákony, nemá se čeho bát.“

 

V budoucích dnech…

 

Poselství amerických pilotů, převzaté od velitelů vesmírných lodí.

E. P. Hill - USA, „In days to come“

 

Velitelé vzdušných lodí pod vedením Ashtara Sherana předávají lidstvu své poselství:

 

Zdravíme vás všechny, milí obyvatelé planety Země, kterou nazýváme SHAN. Milióny pozemšťanů očekávají s nedočkavostí náš příchod, touží nás nejen slyšet, ale především vidět. Mnozí věří, že jsme schopni činit zázraky, ale ty od nás neočekávejte. Ne, že bychom činy, které byste nazvali zázraky, nebyli schopni provést, ale nechceme, abyste nás hodnotili tak jako vaše pozemské šarlatány a takzvané kouzelníky.

Každý náš čin a krok je prováděn podle přesně stanoveného plánu. To vám chci sdělit jménem všech, kteří přicházejí s láskou a jsou připraveni ohrožované planetě Zemi poskytnout pomoc. Pomocí pro nás by byla možnost současně přistávat ve všech zemích vaší planety, abychom mohli používat éterické síly lásky, které by pomáhaly ukončit nesmyslnost všech hádek, rozporů a nesmířlivosti mezi pozemskými národy.

Než dojde k naší vzájemné spolupráci, milí pozemšťané, musíte si být vědomi nebezpečných, Satanských sil vašich současných zbraní, mám na mysli například vodíkové bomby, atomové zbraně a podobně, které ohrožují nejen život váš, ale i život univerza.

Ničící charakter mají primárně vaše negativní myšlenky. Jste přesvědčeni, že války, nemoci a zlo, které na Zemi prožíváte, pochází od Boha. Přemýšleli jste, kdo je Bůh? Věříte v jeho existenci? Bůh je Láska, jak můžete podezírat Lásku z tak nízkých činů, vycházejících z lidských myšlenek. Modlíte se za pokoření nepřítele, za ztrátu jeho života. Pro nás je to otřesné. Vždyť jsme všichni potomky jednoho a téhož Otce. Vraždíte se, nenávidíte, přejete si navzájem zlo. I zvířata a celá příroda náležejí k bratrskému celku všech životů univerza. Jak se chováte ke zvířatům? I ty zabíjíte, živíte se jejich těly, týráte je, ačkoliv vám věrně slouží.

To, čeho se bojíte a co nazýváte katastrofou, vychází z vás samých. Co jste zaseli, musíte sklízet. Nabízíme vám pomoc, ke které nás vyzval Bůh. Bůh, kterého neuznáváte a přisuzujete mu všechny vaše životní těžkosti. Jen jedno u Něho nehledáte: Lásku, protože nejste schopni sami lásku dát.

Musíte nejprve začít u sebe sama, začít se učit ctít a zachovávat Božské zákony, nastolit vládu lásky k bližnímu a všemu Božskému stvoření, aby mohl Boží hlas proniknout až do vaší duše.

My, obyvatelé vám neznámého univerza, jsme syceni svatou přísahou dodržovat Božské univerzální zákony, jejichž nejdůležitějším článkem je láska k bližnímu. Jakmile porušíme svůj slib, ztratíme na dlouhé eony všechno, čeho jsme doposud dosáhli. Neobávejte se nás. Nedovedeme lhát, podvádět a licoměrnictví je nám neznámé. Přicházíme jako vaši obránci a osvoboditelé z temnoty, v níž žijete, osvoboditelé od všech negativních sil, které vás spoutávají, aniž byste si toho byli vědomi.

Čím více poznáte nutnost pracovat na svém morálním vzestupu, čím čistší bude vaše myšlení, představy, jednání a vztah ke všem spolužijícím, čím více ustoupí do pozadí sobectví a zdůrazňování vlastního Já, tím více si uvědomíte svou sounáležitost s celým kosmem a bolesti zemského života ztratí nad vámi moc.

Zdravím vás srdečně se všemi spolupracovníky. Naše láska, pomoc a porozumění zůstává s vámi. Potkávejte i vy nás s pocity kosmického bratrství.

 

Ashtar, velitel deseti milionů vesmírných pomocníků, kteří mají své opěrné body v oběžné dráze vaší Země

 

Současný stav Země

Poslední boje

 

Dlouhý, tvrdý boj proti Satanským mocím, které ovlivňují a spoutávají vědomí lidstva, probíhá v současné době ve všech oblastech planety Terra (Země). Je posledním, rozhodujícím bojem mezi Světlem a Tmou. Obyvatelé Země, buďte si toho vědomi a obraťte své kroky směrem k dobru a lásce!

K vítězství dobra a šťastné budoucnosti je zapotřebí učit se rozpoznávat již ve svém myšlení rozdíl mezi čistotou a pravdou, lží, temnotou a pokrytectvím. Nenechte se zlákat stále více se množícími spolky a naukami, které předstírají pokoru a hledání cesty k Bohu, ale jsou nástroji negativních sil. Snaží se přivést lidstvo do duševního zmatku a do područí zla. Nevěřte ani těm, kteří vás ujišťují, že jsou vyvolenými vůdci národa a chtějí lidstvo přivést zpět k Bohu a k rozkvětu země. Opravdoví poslové Boha pracují v tichu, bez senzací a lákadel. Věřte jen na lásku svého Tvůrce. K tomu nepotřebujete spolky a nauky různých senzaci vzbuzujících sdělení, kterými se otevírá vaše aura pro působení negativních sil.

 

Mnozí z vás si řeknou: „Zneužití moci a podobné poměry jako dnes byly na Zemi ve všech dobách a budou i nadále.“ Moje odpověď: „Ne!“ Morální stav dnešního lidstva klesl k bodu, který ještě nikdy nebyl na Zemi dosažen. Vyžaduje radikální změny vnějšího a vnitřního života Země a jejích obyvatel. Lidská nenasytnost, chtivost po bohatství a zisku zruinovala přírodu, nekontrolované vědecké pokusy mnoha zemí a zneužívání přírodních sil hrozí nezvládnutými nemocemi a degenerací. Války, zneužívání nových objevů pro vzájemné vraždění a boj o moc, zabraňují evolučnímu vývoji ve smyslu biologickém i duševním.

Lidstvo zůstává spoutáno hmotou a rozumem, není schopno proniknout za jejich hranice. To všechno jsou následky působení Satanských sil, jimž se člověk otevírá ve stále větší míře. Planeta Země je zahalena těžkým, tmavým, světlu téměř neprostupným pláštěm negativních energií, vycházejících z myšlení a činů jejích obyvatel.

 

K záchraně lidstva byl Bohem vypracován plán osvobození. Každé vítězství je provázeno i ztrátami. Proto je samozřejmé, že i vítězství nad vládnoucí temnotou bude provázeno bolestí a útrapami, tak, jak si lidstvo již zvolilo. Lidstvo se musí vyzbrojit silnou vůlí a láskou ke svému Tvůrci, který slíbil, že všichni, kteří se k Němu uchýlí, zůstanou ušetřeni hrůz posledních bojů staré Země. Návrat k Bohu však nemůže přijít až v posledním okamžiku, jak jste tomu zvyklí, až když nevidíte jiné východisko. Kdo z vás ještě nezačal, obraťte svůj život k víře v Boží lásku a ochranu, učte se více milovat své bližní a zušlechťujte kontrolou myšlenek, činů a pocitů svůj charakter. Pak máte jistotu, že budete i v nejnebezpečnějším okamžiku chráněni Božskou silou. Ale musíte dokázat, že jste jí hodni, že jste hodni života v příštím „Zlatém věku“. Kdo to nedokáže, zůstane v nízkých atmosférických sférách, jejichž náplní jsou i nadále bolest a útrapy.

 

Den ode dne dochází ke stále silnějším proměnám vnější struktury Země. Stále viditelnější jsou hrůzné záměry temných mocí, které nechtějí uvolnit Zemi ze své nadvlády, a žádné utrpení obyvatel Země jim není dost veliké, aby dosáhly svůj cíl. Jim naproti však stojí armáda Pána Ježíše Krista, tedy Boha, Stvořitele Prvotního všeho a všech. Pán Ježíš Kristus je a zůstane vítězem, protože dobro a láska jsou silnější než temnota a zlo.

 

My, vaši vesmírní bratři, jsme připraveni pod vedením Pána Ježíše Krista vám pomoci v těžkých katastrofách, před nimiž stojíte. Důvěřujte nám. V přesně určeném čase vyšleme naše Ventlas - vy jim říkáte „létající talíře“ - na všechna ohrožená místa. Pomocí telepatie budou informováni naši pozemští spolupracovníci a všemu obyvatelstvu bude sdělen náš příchod pomocí rádia a televize. Přístroje nemusí být zapnuty. Naše technické poznatky jsou mnohem vyšší než vaše. Působení všech druhů energií ovládáme mnohem hlouběji než vaše pozemská věda.

Jsem si vědom, že je to pro vás neuvěřitelné tvrzení, ale náš vědecký pokrok nelze srovnávat s poznatky pozemskými, které zůstávají daleko za vesmírnou úrovní. Můžeme uskutečnit věci, které byste považovali za fantazii. Nízká morální a duchovní úroveň zabraňuje pozemšťanům příjem většího množství vědeckých poznatků, protože by je zneužili pro války a vraždění.

Po celé roky pozorujeme všechny oblasti vaší planety a každého obyvatele Země, o nichž vedeme přesné záznamy.

Přijdeme k vám v tělesné formě pozemského člověka v materializovaných kosmických lodích, které mají své přistávací dráhy ve stratosféře. Náš příchod není řízen pozemským kalendářním systémem, nýbrž impulsy Boha, které jsou reakcí na chování lidstva v probíhajícím vývojovém cyklu. Je zapotřebí, aby lidstvo svým obratem k Bohu a dobru ukázalo snahu o zlepšení svého morálního stavu. Očekává-li pomoc, musí ukázat, že je jí hodno.

Náš zájem je zaměřen hlavně na vytvoření nových životních cílů lidstva, zvýšení jeho morální úrovně, na odstup od svévolného ničení životů formou válek a vzájemného nepřátelství, na odstup od získávání moci pomocí strachu a násilí. V současné době je Země planetou strachem ohrožovaných otroků. Průběh jejího života určují tyrani, podléhající nadvládě temných mocí. Existují země, například v Jižní a Střední Americe, v Africe a v Asii, kde vládne nepopsatelná nespravedlnost a krutost.

 

Naším velitelem je Stvořitel Prvotní všeho a všech, Pán Ježíš Kristus, nositel nejvyšší lásky a dobra, také váš budoucí král. Jeho příkaz zní: „Zachraňte každou duši, která se chce vrátit ke mně Domů!“

Mnozí z vás budou odvoláni, aby pomohli z nadsvětí na Zemi pozůstalým, tak, jako to již tisíce a tisíce nadzemských bytostí činí. Intenzita této pomoci roste s duchovní čistotou, hloubkou a láskou ke společnému Tvůrci a k bližnímu.

Mír s vámi! Ashtar Sheran

 

Velký Exodus (odchod)

 

Nastane brzy, v chápání vašeho pozemského času, jakmile bude dosažen kritický bod planetárních událostí, které změní auru Země a její magnetické pole. Tento okamžik určuje lidstvo svými činy a stupňujícím se morálním propadem.

 

Strukturální přeměny na Zemi ve smyslu geografickém a biologickém dosáhnou stupně, který vyžaduje záchranu lidstva pomocí plánovaných evakuací.

Před vyvrcholením ničících katastrof bude mít lidstvo možnost pozorovat Matkou Marií v Garabandalu předpovězený „zázrak“ na nebi.

Pomoc lidstvu v jeho nejtěžších dobách je již dnes promyšlena a připravena až do posledního detailu.

 

Mnoho pozemšťanů odmítne záchranu ze strachu o svůj majetek. O ty, kteří se svěří naší péči, bude postaráno vzhledem k jejich duševnímu stavu, duchovní zralosti a stáří. Někteří budou převedeni do spánku, aby byli schopni zpracovat prošlé duševní otřesy, a po probuzení zůstanou s ostatními zachráněnými v kosmických lodích, podobných velkým městům, až do svého návratu na Novou Zemi. Jiní budou pro tento život připravováni na jiných planetách, kde je možná jejich aklimatizace a zajištěn jejich další vývoj. I zvířata a rostliny budou přeneseny na tyto planety, aby nebyl přerušen jejich vývojový cyklus a mohly být vráceny opět na Novou Zemi.

Děti budou přeneseny během spánku do pro ně zvlášť připravených prostorů kosmických lodí, prosáklých vibracemi lásky. Po krátkém čase dojde k jejich spojení s rodiči. Během pobytu projdou zde určitým transformačním cyklem, na jehož konci se stanou moudrou, zralou osobností, která se vrátí na novou pročištěnou Zemi jako její budovatelé. Nemějte strach o své děti. Bude o ně, tak jako o vás, pečováno s láskou. Láska je vedoucí silou našeho života a není schopna krutostí, které znáte ze života pozemského.

Strukturální podstata příštího člověka bude polohmotná. Každý jedinec na Nové Zemi bude schopen telepatie, jasnozření a teleportace.

Se zesílenou bdělostí pozorují vaši vesmírní bratři vývoj událostí na Zemi, především stav a polohu zemských pólů, jejichž změnu by nebyl schopen nikdo přežít.

Záchranou před přicházejícím infernem přírodních událostí je masová evakuace. Nikdo k ní nebude přinucen, svobodná vůle je rozhodující. Evakuace zajišťuje zachování fyzické struktury člověka, jeho přežití v připravených kosmických lodích a po skončení katastrof návrat na Novou Zemi. Výzva bude krátká, protože probíhající dění nepřipustí dlouhé rozmýšlení. Každý z vás ji bude mít možnost vnímat. Domluvte se včas se svými rodinnými příslušníky. I když vstoupí do záchranných člunů v oblastech blízkých nebo vzdálených místům, kde žijí jejich příbuzní, budou po vstupu do záchranných lodí opět spojeni s dřívější rodinou, přáteli nebo dětmi.

Důležitým pomocníkem pro harmonickou evakuaci je morální čistota a důvěra ve vyšší pomoc. Člověk s nízkým, pudovým životem a negativními sklony nebude schopen snést čistou energii levitace (zrušení síly přitažlivosti, vznášení se v prostoru) a atmosféru lásky v prostorách záchranných lodí. Proto vás vyzýváme již nyní: pracujte na svém duchovním růstu! Zabývejte se myšlenkami na existenci Tvůrce. Od nich vychází všechna síla, která nás i vás provází veškerým životním děním. Vírou, láskou a činy dobra zlehčujete zhmotnění své fyzické podstaty a přibližujete se k zduchovnění, které vám umožní v nastávajících těžkých událostech záchranu.

Ještě je velmi mnoho těch, kteří nejen na svého Tvůrce nevěří, ale i vědomě porušují Jeho zákony. Hledejte cestu k Němu. S vírou v Boha přichází i změna morálního nazírání a pozitivní životní hodnoty. Kontrolujte svoje myšlenky, pocity, odmítejte závist, žárlivost, nesváry, odmítejte všechno, co se staví proti lásce k bližnímu. Učte se být tolerantní, uvědomujte si stále znovu, že nejvíce kritizujete a odsuzujete to, co děláte sami. Učte se vidět ve všech lidech, ale i ve zvířatech a rostlinách, v celé přírodě své bratry. Znovu zdůrazňuji: Začněte důkladnou kontrolou svých myšlenek, z nichž všechno vychází. Každý z vás je to, co myslí.

Zachránění, kteří se snaží žít čistě a nemají dostatek duchovních poznání, budou mít možnost na našich lodích projít cyklem, kterému za Zemi říkáte školení, aby byli schopni žít na pročištěné, zduchovnělé, polomateriální Nové Zemi.

Velký exodus lidských duší planety Země začne okamžikem, v němž naše počítače naznačí, že je dosažen bod nejvyššího nebezpečí. Toto nebezpečí může mít globální nebo lokální charakter, podle toho, je-li postižena celá planeta nebo jen její jednotlivé oblasti. Rozhodující pro sílu nebezpečí pro jednotlivé národy a oblasti jsou činy a morální úroveň jejich obyvatel.

Jadernými pokusy narušená vnitřní vyváženost Země vede v budoucnosti v mnoha již vyhaslých sopkách k obnovené erupční činnosti, k zemětřesení, pohybům zemského povrchu, záplavám měst a zemí, ke vzbouřeným oceánům a k přírodním katastrofám všeho druhu. Tyto události jsou působením příčin, vyvolaných lidskou nenasytností a morální nevyvážeností.

Jako markantní příklad vám může posloužit těžké zemětřesení v květnu a červnu 1990 v Iránu. Zničilo kolem 150 000 lidských životů, zanechalo tisíce zraněných a statisíce lidí zůstalo bez přístřeší. Tato přírodní katastrofa je jen malá nuance Zemi v budoucnu očekávajících katastrof. V době katastrof budou lidé bezradní. Nebudou vědět, co mají dělat, aby uchránili holý život. Teprve nyní se mnozí rozpomenou na Boha a budou prosit o pomoc. Pozdě.

Je možné, že v nastalém zmatku a nepřehlednosti se rozhodne některý z národů k použití nukleárních zbraní, což by znamenalo naprostý konec. Vaši vesmírní bratři však mají možnost přesné kontroly a dojde-li k tomuto nebezpečí, budou lidstvo zavčas varovat pomocí spolupracovníků na Zemi, s nimiž jsou intuitivně spojeni, a zahájí okamžitou evakuaci. Pak nechte všechno ležet a použijte naše záchranné vesmírné čluny. Nelitujte zanechaného majetku a peněz. Pro vaši budoucnost mají cenu pouhého prachu na cestě.

Jsme si vědomi, že obranné síly některých národů nás přijmou jako nepřátelskou invazi, proti které použijí všechny jim dostupné prostředky. Přeruší záchranné akce a soustředí veškeré síly na naše zničení. V tom případě použijeme pro vaši záchranu formu levitace, o níž jsme již hovořili.

Pro méně senzitivní jedince budeme neviditelní. Spoléhejte se na pomoc spolužijících, kteří nás budou schopni vnímat a sledovat.

Znovu se vracím k upozornění, že duševní struktura jedinců, kteří se vyžívají jen hmotnými požitky, holdují zlu a egoizmu, způsobují bolest svým spolužijícím, je tak zhmotněna, že budou mít extrémní fyzické těžkosti, snést a prožívat vibrace lásky a dobra v našem prostředí.

Již léta upozorňujeme v našich poselstvích stále znovu lidstvo na nutnost morální čistoty a lásky, na nutnost víry v našeho společného Tvůrce, Boha. Ti, kteří žijí podle Jeho zákonů, žijí vibracemi Jeho lásky a přijmou naše vyzařování jako nesmírně obšťastňující pocit, jako plášť zahalující je pocitem bezpečí, oddanosti a krásy.

 

Země, učební prostor pro provinilé (zatížené) duše, je na konci jednoho ze svých vývojových cyklů. Bude pročištěna, obnovena, její vibrace zvýšeny, čímž získá polohmotnou strukturu a bude opět otevřena inkarnacím bytostí na jejich cestě návratu k Otci. Obyvatelé Nové Země nebudou znát války a vraždy, egoizmus, závist, nenávist a podobné negativní pocity. Budou se učit žít ve vzájemné lásce, podpoře a vděčnosti vůči Bohu.

Stále bližší je příchod Meziplanetárního bratrství, které přinese lidstvu rozkvět doposud nepoznaných vědeckých poznatků. Mnoho lidí, kteří se s tímto úkolem v poslední době inkarnovali, žije již mezi vámi.

Nebojte se změn, které vás očekávají. Důvěřujte v Boha. On, který měl sílu vás stvořit, má i sílu vás ochránit, pokud o tuto ochranu prosíte a jste-li natolik čistí, aby k vám mohla proniknout.

Těšte se na nádheru příštího domova, zemi svobody, míru, zdraví a lásky.

 

Přistání na Zemi

 

Na Zemi není všude vhodné místo a dostatek prostoru pro přistání našich kosmických lodí, proto použijeme i takzvané miniaturní čluny. Jejich úkol je plně přizpůsoben úkolu mateřských lodí. Vnější forma těchto člunů je kovová koule, se stříbrně šedým, samostatně osvětleným vnitřkem. Tyto čluny jsou řízeny dálkově, nemají žádnou posádku a při letu k mateřské lodi mohou být řízeny člověkem. K tomu postačí jen dva hmaty. Mohou přistát kdekoliv a stejně se bez problémů zvednout do výšky. Signalizační zařízení upozorňuje na blízkost elektrického vedení a jiných překážek, jimž se automaticky vyhnou.

Ve vnitřním prostoru miniaturních kosmických člunů je místo pro šest osob, kterým bude sděleno vše potřebné prostřednictvím zabudovaných vysílačů. K odletu dojde jen po zvednutí startovací páky.

Těmito čluny bude evakuováno málo osob. Duchovní nevědomost, konfesionální omyly a veřejnými informačními prostředky podporovaná nedůvěra k meziplanetární pomoci, ale i strach zanechat na Zemi svůj majetek, zadrží většinu obyvatelstva před použitím našich lodí. Raději půjdou jisté smrti vstříc. Brzy po přechodu do nadzemí poznají pravdu a budou litovat promarněných příležitostí.

Strukturální proměny fyzického těla pozemských obyvatel začne již v miniaturních člunech. Astrální tělo se rychle zbaví své zátěže, hmotného těla, a převezme vedení.

 

Po nástupu do některé ze záchranných lodí budete vyzváni, abyste prošli tunelem, v němž bude sterilizováno vaše pozemské oblečení, ale i vy sami. Dodržujte, prosím, naše pokyny, například výzvu, abyste se při průchodu tunelem neobraceli. Proč? Světelné reflexy procházejícího prozařování zkreslují výraz lidského obličeje a mnozí z vás by propadli hysterii bezdůvodného strachu. Po projití očisťovacím tunelem přejdete do světlého prostoru s několika lůžky. Kolem těchto lůžek je instalován běžící pás, na který odložíte svoje oblečení. Únava, následek prožitých dějů, vás přivede do hlubokého spánku. Mezitím bude, opět pomocí běžícího pásu, připraveno pro každého z vás nové oblečení: punčochové kalhoty zároveň s podešvemi a svrchní šaty. Vše je z elastického bílého materiálu, podobného přírodnímu hedvábí. Během spánku budou spící obohaceni hodnotnými energiemi. Probudí se osvěženi, bez hladu a žízně, vnitřně obšťastněni a uklidněni. Po vašem důkladném odpočinku, jakmile budete sami připraveni, dojde k setkání s vedoucími kosmické lodi.

Již od prvního okamžiku bude každému z vás jasné, s jakou láskou jste přijímáni a jak bude i nadále o vás pečováno. Nebojte se ptát. Na vaše otázky bude pravdivě a trpělivě odpovězěno.

Vím, že nyní zbývá ještě zodpovědět další otázku, která ve vás všech hoří: „Co tam budeme celý čas dělat?“

V kosmických lodích panuje harmonie vyšších světů. Velmi rychle se vžijete do této atmosféry lásky a všeobecné harmonie. Pak rozhodnete sami, co chcete dělat. Většina z vás bude vděčná za zprostředkování nových poznatků, které pro vás doposud byly cizí. Například poznatků o cíli a průběhu kosmických životů, stavějících na atributu lásky, pochopení hluboké moudrosti a nutnosti „jeden pro všechny, všichni pro jednoho“, porozumění života jako celek v Božím celku. Rozumovému vědomí budoucího člověka se otevřou nové prostory a rozdělení sil. Jiní opět soustředí svůj zájem na prakticky zaměřená poznání, ale všichni budou toužit po poznání vnitřním, které doposud neznali.

Zvýšená vibrace Nové Země přispěje k tomu, že mnohé zmizí z vaší osobnosti, jiné se opět rozvine k hlubokému vědomí, v němž se neviditelné stane viditelným a nemyslitelné reálným.

Stále častěji budete svědky našich návštěv na Zemi. Země a planety vašeho slunečního systému se blíží s nepředstavitelnou rychlostí vše měnící auře centrálního slunce Alkyone. Ta změní i povrch planety Země. Dříve pokleslé kontinenty se opět vynoří nad mořskou hladinu a velká část moří zmizí v podzemských prostorách. I atmosféra Země se změní, její vibrace bude zvýšena. Čím více se planeta Země blíží centrálnímu slunci, tím více kosmických lodí cizích slunečních systémů se kolem ní stahuje. Ty, které nepřicházejí s nejčistšími úmysly, jsou zadrženy našimi vesmírnými strážemi a přinuceny k návratu. Ve Vesmíru existuje organizace, ke které náleží několik milionů planet. Její název byste přeložili jako „Univerzální světová federace“. Je tvořena planetami, jejichž vývojové stadium dosahuje různých stupňů, ale všechny mají společný cíl: pomoci ostatním.

I vaše planeta byla jednou vyvolena k přijetí do tohoto svazku. Ale po zániku Atlantidy čekáme až podnes na zrození podobné kultury a civilizace. Vaše morální kultura klesá hluboko, až k vraždám, válkám, jen aby jeden či jiný národ, instituce nebo jedinec dosáhli moci a bohatství. Bůh je vám cizí, nevěříte na jeho spravedlnost a existenci, vaše hrůzné skutky přičítáte Jeho moci a vůli. Oprostěte se z mylných konfesionálních domněnek, stvořených člověkem, aby udržel svoji moc a nadvládu, a hledejte Boha v čistotě svého Nitra. Tím budete probuzeni pro porozumění vyšších duchovních hodnot, které povedou národ do rozkvětu ducha i rozumu, řízeného láskou a moudrostí.

……

Velké nebezpečí pro Zemi leží v možnosti poruch rovnováhy magnetických polí na jižním a severním pólu. Změny polohy zemské osy by měly za následek totální zánik všeho života na Zemi.

Univerzální kosmická federace pozoruje nepřetržitě události na vaší planetě a již nesčíslněkrát poskytla pomoc, když člověk ve své nevědomosti vystavil pozemský životní prostor silnému poškození až zániku.

 

Evropské země, v nichž došlo k přímému setkání se zástupci kosmu: Dánsko, Německo, Anglie, Finsko, Francie, Itálie, Norsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Švédsko, Španělsko, Rusko.

Pro přečtení textu obrázku jej doporučujeme přetáhnout (okopírovat) na plochu vašeho počítače

 

Nová Země, Mesiáš - Alfa

 

Pročištěná Země Mesiáš - Alfa s novou oběžnou dráhou bude zařazena do souhvězdí Alfa, jehož obyvatelé se stanou bývalým lidem pomocnými přáteli. Po skončení všech katastrof se bude zdát, že se čas zastavil. Spěch a shon neexistuje a všichni zachránění se cítí plni životní síly. Nová Zemská atmosféra je naplněna substancemi nutnými pro život, takže nepociťují hlad, žízeň a únavu. Bolest a smutek jsou potlačeny a zachráněné, přeměněné duše se sklánějí v pokoře a lásce před Tvůrcem všech a všeho.

Nová Země je planetou harmonie, míru a duchovní svobody.

Její teplota je konstantní. Teplo, ale ne horko, umožňují bohatý rozkvět a zrání přírody. Člověkem zamořená půda poklesla do hloubky, kde bude v příštích tisíciletích pročištěna. Úrodná půda, z hloubky zdvižené dno dřívějších oceánů a horských plošin, zajišťuje bohatou úrodu. Bydlení a stavba obytných přístřešků je pramenem radosti. Stavební materiál poskytne jen příroda.

Znalosti a schopnosti zachráněných nejsou zapomenuty. Budou obnoveny ve vědomí budoucího člověka a použity ve prospěch všech. Inteligence obyvatel dosáhne neobyčejného rozvoje.

Nová Země, planeta lásky a harmonie. Šťasten, kdo na ní bude žít!

Smrt ztratí svou hrůzu. Obyvatelé Nové Země dosáhnou vysokého věku a prožijí vědomě svůj odchod do nadzemských sfér, odkud budou schopni kontaktu se svými pozůstalými.

Pomocí zesílené duchovní senzibility budou obyvatelé Nové Země schopni proniknout za hranice hmoty, hovořit se svým duchovním průvodcem a jeho pomocníky. Poznají, že smrt je jen přechod z jednoho životního prostoru do druhého a budou schopni, jak už bylo řečeno, kontaktu se svými milovanými i v astrálním těle. Časové odstupy mezi jednotlivými inkarnacemi budou kratší, až dojde k dosažení duchovní zralosti, která už další inkarnace nevyžaduje.

Vládcem Nové Země je Pán Ježíš Kristus, vítěz nad zlem, nad Luciferem. Pán Ježíš Kristus bude viditelný všem obyvatelům.

Umění dosáhne na Nové Zemi vysoké úrovně. Příští umělci budou schopni intuitivně z astrálních dimenzí přijmout a předat ostatním spolužijícím díla neskonalé harmonie a krásy.

Technická inteligence univerza čeká již dlouho na možnost předání svých poznatků planetám, jejichž morální čistota a spojení s Bohem zaručují, že předané poznatky nebudou zneužity pro vzájemné boje a potírání.

Děti budou seznamovány s kosmickou vědou již od samého počátku jejich výuky. Jejich duch bude mnohem vyvinutější než duch dětí staré Země, kde byl silně omezován zákonitostí materie a nezdravým způsobem života. K rozvoji celkové inteligence rostoucích generací přispěje i vývoj ve zdravé, neznečistěné přírodě a rodině.

Nebojte se budoucnosti. Přijměte s pokorou vámi zaviněné katastrofy a obraťte se s vděčností k Bohu, jehož láska k vám zůstává přes všechny nesprávnosti, obviňování a nedůvěru tak velká, že vám zajišťuje budoucnost, kterou byste ve svém nynějším životním stavu charakterizovali jako život nebeský.

 

Literatura:

G. S. Leone / K. u A. Veit: Auẞerirdische Raumschiffe im Einsatz am Ende der Zeit.

podle výše uvedené knihy zpracovala Pavla Kašparcová (1996), zdroj: www.rozhovorysezivotem.cz