Milí přátelé,

 

následující řádky Vám pomohou rozpomenout se kousek dále, na to, že není nic, co by nebylo. A jediné, co existuje, je láska. Vše, co existuje, je láska. Jinak by nebylo nic. A nic neexistuje. Proto je jasné, že

„NEEXISTUJE NIC NEŽ LÁSKA“ 

Co je tedy to všechno?                                    

Víme již, kdo je zdrojem veškerého života, tedy nekonečné energie. Energie Stvořitele Prvotního Všeho a Všech je ve všem, co existuje. Tedy ve všem. Veškerý vesmír je založen na vibraci, na ENERGII.

Všechno je energie - ať již jde o hmotu, světlo, zvuk, myšlenku nebo pocit. Mnoho vědců to potvrzuje výzkumy, které ukazují, že nejen vnější vlivy vyvolávají fyzikální změny v našem těle, nýbrž především myšlenky - a v širším slova smyslu pocity - ovlivňují biochemické pochody v našem organismu.

Myšlenky jsou tedy také energie, které mají vliv na zdravotní stav našeho fyzického těla. Negativní myšlenky způsobují onemocnění člověka, pozitivní jej léčí, popřípadě udržují při zdraví.

Myšlenky, pocity a také nevědomé pohnutky poznamenávají naše chování, naši gestikulaci, mimiku, každý pohyb a především také naše slova a jednání, což jsou ještě silnější energie. Nitro ovlivňuje zevnějšek - a naopak, což je možné, jelikož dochází k neustálé výměně, proudění energie. Dochází v nás ke stálému vzájemnému působení sil, které spolu komunikují.

Tato komunikace může být buď tvořivá, posilující a oživující, nebo ničící a nakonec způsobující nemoc - podle toho, zda jde o tok pozitivních nebo negativních energií.

 

Co jsou tedy pozitivní a negativní energie?

A co jsou pozitivní a negativní myšlenky?

 

POZITIVNÍ MYŠLENKY

Pozitivní myšlenky jsou tvořivé, konstruktivní myšlenky - jsou to myšlenky oduševnělé pocitem nezištné lásky; myšlenky, jejichž smyslem je blaho bližního, bez očekávání chvály, uznání nebo odměny; jsou to láskyplné, dobrotivé, dobromyslné myšlenky, myšlenky důvěry a přání dobrého, myšlenky posloužení, které pomáhají bližnímu v jeho stávající situaci učinit další krok; jsou to myšlenky míru a jednoty, myšlenky radosti a vnitřního štěstí -­ například také myšlenky na krásu přírody, která se rozdává jako síla a život v nesčetných formách a barvách, jsou to myšlenky vděčnosti, které plynou z pocitu obdarování... Zde z nás nezištně proudí energie ke druhému a přebohatě se k nám navrací, neboť jsme ti, kdož dávají, protože milujeme. Nesobecky milující myšlenky jsou Vesmírné tvůrčí energie.

 

NEGATIVNÍ MYŠLENKY

Negativní myšlenky jsou ničící, destruktivní myšlenky - jsou to egoistické myšlenky: myšlenky závisti, žárlivosti, nenávisti, hněvu, vzteku, agrese vůči bližnímu; jsou to depresivní myšlenky, myšlenky povyšování a ponižování; jsou to očekávání, myšlenky nedůvěry a nepřízně; jsou to hloubavé myšlenky přemýšlení, zamyšlení se, lpění na minulém i na budoucím; jsou to myšlenky strachu - strachu o existenci, strachu z nemoci, utrpení, nouze nebo smrti, strachu z toho, že nebudeme schopni dostát požadavkům všedního dne, strachu ze ztráty bohatství, ztráty partnera nebo bližních; jsou to myšlenky sebelítosti a falešného soucitu s bližním, který tomuto nikterak nepomáhá; jsou to myšlenky ničení, vykořisťování, trýznění a vraždění, především co se týče přírody, rostlin a zvířat; jsou to myšlenky na majetek, přání něco být či mít, myšlenky lačnosti po moci a panování; jsou to svévolné, sobecké myšlenky, bezohledné myšlenky, které se točí jen kolem vlastních zájmů a vlastního prospěchu.

Zde neproudí energie ke druhému; v činnosti nejsou dávající, nýbrž požadující síly; člověk, který myslí negativně, nedává, ale pokouší se získat energii, aby uspokojil své osobní sobecké potřeby a přání, popřípadě aby odboural vlastní nedostatek energie tím, že druhého o ni okrádá.

 

Myšlenky jsou tedy energie rozličného druhu a síly. Podle charakteru myšlenek vytváříme energetické pole specifického druhu. Toto energetické pole se stává tím silnější, čím častěji a intenzivněji stejně nebo podobně myslíme; neboť stejnorodé myšlenky se vzájemně přitahují a utvářejí společné, mohutnější energetické pole - časem pravý energetický komplex.

Je tomu tak proto, že v celém Vesmíru se nemůže žádná energie ztratit; energie se nemůže rozplynout, pouze se může přeměnit z jednoho stavu do druhého (což fyzika vyjadřuje tzv. zákonem zachování energie).

 

CO SE DĚJE S POZITIVNÍMI A NEGATIVNÍMI MYŠLENKAMI?

Nemůže-li se žádná energie ztratit, musí tedy také každá jednou vytvořená myšlenka „někde“ zůstat nebo být. Co se tedy děje s pozitivními a negativními myšlenkami?

Každá myšlenka, resp. každý komplex myšlenek má, jelikož je energie, určitý tvar - jasnovidci mohou tyto myšlenkové formy vidět. Jsou to samočinné existence, které v sobě nesou místo svého určení.

Myslíme-li například láskyplně na určitého bližního, vydává se námi vytvořené energetické pole lásky na cestu k tomuto člověku. Jeho určením je tedy příkaz přivést k tomto člověku energii lásky. Proto nalezne toto myšlenkové energetické pole lásky s neomylnou jistotou správného příjemce.

Přitom je nezávislé na tom, zda příjemce tyto myšlenky zná a kde se nalézá; myšlenkové energie nejsou vázány prostorem a časem a vždy dosáhnou svého cíle. Podle toho, do jaké míry je příjemce schopen je přijmout, mohou v něm pak tyto pozitivní energie působit - tvořivě, oživujícím způsobem. Není-li momentálně schopen tyto pozitivní energie přijmout, protože je v dané chvíli negativně naladěný, tak zůstávají pozitivní energie v jeho auře, ve vyzařování jeho duše, až je vyvolá tím, že začne pozitivně myslet.

Myslíme-li na nějakého člověka negativně, vytváříme tím negativní energetické pole. Tím, že například vysíláme myšlenky nenávisti nebo závisti, tak putují tyto myšlenky, které jsou samočinné existence, rovněž k tomuto člověku a pokoušejí se ho ovlivnit.

Jestliže příjemce tedy myslí podobně, dochází u něho k rezonanci - společný energetický komplex se rozkmitává; negativní myšlenky se v něm zesilují. Mohou se tak vytvořit pořádné myšlenkové mraky -­ takový člověk je jakoby „zahalen“. To znamená, že již nevidí toho druhého tak, jaký opravdu je; není již schopen poznat v bližním to dobré. Následkem může být hádka nebo jiný konflikt.

Jestliže ale vyslané negativní myšlenky nenaleznou v bližním žádnou odezvu, jelikož v něm nic podobného neexistuje - žádná tzv. „odpovídající shoda“, potom tento nemůže být těmito negativními impulsy ovlivněn. Je-li však citlivý, pak může negativní myšlenky svého bližního cítit; jsou jako malá píchnutí jehlou - nebo se dotyčný z neznámého důvodu necítí dobře.

 

ZÁKON SETBY A SKLIZNĚ

VŠECHNO SE VRACÍ

 

Je vesmírnou zákonitostí, že vše, co vyšleme, se dříve či později opět k nám vrátí - ať již je to pozitivní nebo negativní.

Vysíláme-li pozitivní, nezištné myšlenky, budou tyto působit nejen u příjemce, ale vrátí se k nám, k odesílateli, a budou v nás působit pozitivně. Jestliže pak myslíme stejné nebo podobné myšlenky, opět se v nás tyto myšlenky zesílí a vytváří se dále pozitivní energetické pole. Neboť stejné nebo podobné se přitahuje. ­Přijímáme to, co jsme vyslali - a vytváří se tak společný, mohutnější energetický komplex. Nakonec obdržíme více, než jsme vyslali - také proto, že vyslané energie se spojí s odpovídajícími myšlenkovými formami a energetickými poli.

Kdo dává nezištně, obdrží všechno, co potřebuje - a ještě navrch.

Jestliže člověk vysílá negativní myšlenky, působí tyto rovněž v něm; posilují v něm odpovídající negativní energetická pole. To, co vysíláme, je tedy částí nás samých; posiluje v nás to, co v nás již odpovídajícího je. Jelikož jsme původci myšlenek, jsme za ně také zodpovědní.

Tak se každá myšlenka snaží způsobit v nás to, co jsme vyslali. Každá myšlenka je tedy příčina usilující o to, aby v nás působila. Svými myšlenkami jsme se předem naprogramovali. Mluvíme také o zákonu příčiny a účinku, který bývá také nazýván zákonem setby a sklizně: „Každá myšlenka je semenem, které v sobě již latentně nese odpovídající plod.“ (Doporučujeme k přečtení výborný text - Zákon příčiny a účinku - viz čteníčko).

 

Myslíme-li a žijeme-li pozitivně, tedy nesobecky, budou i plody pozitivní, budující. Usídlí se v nás harmonie, spokojenost, štěstí, radost a vděčnost; budeme vnitřně i zevně zdrávi. A co víc - budeme pomáhat také všem ostatním, neboť je budeme posilovat svými pozitivními vibracemi lásky a radosti. (To platí například také o působení na jídlo, které jíme a kterému jsme vděční za jeho energii. Posílejme pokrmům (živým - viz živá strava) lásku a pomůžeme jim splnit si své poslání a povznést je na vyšší duchovní úroveň).

 

Jestliže ovšem myslíme a jednáme negativně, egoisticky, budou plody rovněž odpovídající. Naši bližní nás nebudou akceptovat - protože my je nebudeme akceptovat; budeme osamělí - protože jsme to my, kdo se uzavíráme; setkáme se s odmítnutím - protože my odsuzujeme a znehodnocujeme - a mnoho dalšího. A nakonec onemocníme, nebo nás postihne „osudová“ rána.

Veškeré energie se tedy neztrácí - přeměňují se a působí dle svých povah a určení.

V podstatě je tento energetický "zákon" zcela jednoduchý. To jen dokazuje jeho sílu a smysluplnost. Jakákoli složitost, chaos, je produktem negativního stavu. Vše jednoduché, přímé a čisté - to je PRAVÝ ŽIVOT.

 

Přátelé, rozpomněli jste se, jak MOCNÉ jsou MYŠLENKY.  Myšlenky jsou TVŮRČÍ. Jsou základním kamenem pro SLOVO. Slovo je TVŮRČÍ. A slovo dá vznik ČINU. Čin je TVŮRČÍ.

Myšlenka, slovo, čin. Myšlenka, slovo, čin. Toto je TVOŘENÍ.

Máme k dispozici tyto mocné nástroje tvoření. A používáme je každý den, v každém okamžiku našeho života. Tvoříme tak svůj život. Tvoříme všechny okolnosti našeho života. Záleží JEN na NÁS, jaký ŽIVOT SI pomocí těchto nástrojů utvoříme.

A energie - jejich podstata - se "oklamat" nedá. Platí zákony energie. Zákony STVOŘENÍ. Nemohou neplatit. Tedy tvořte, přátelé.Přejeme Vám, aby Vaše tvoření bylo vědomé. Většina z nás tvoří na nevědomé úrovni a tato většina je přesvědčena, že život je něco, co se jim "děje", často proti jejich vůli. žE SE JIM DĚJE NĚCO, CO SI NEPŘÁLI. Nyní víte, přátelé, že to je nemožné. Nikdo kromě Vás samotných nemůže tvořit Váš vlastní život a všechny okolnosti v něm. Nic se neděje PROTI Vaši vůli. Není to možné.

 

 

Tedy tvořte, přátelé. Myšlenkou. Slovem. Činy. Nezapomínejte, že veškerá energie těchto nástrojů je mocná. Každá najde svůj cíl. Ať už v pozitivním nebo negativním důsledku.

Tvořte a rozhodujte se, jak budete prožívat všechny Vámi stvořené okolnosti Vašeho života.

 

 

Tvořte, přátelé. Utvořte si vše, po čem Vaše duše touží.

Vždycky jste to dělali. Děláte to také v tomto životě.

Nechť je vaše vlastní tvoření opět VĚDOMÉ.

 

„NEEXISTUJE NIC NEŽ LÁSKA“ (Vesmír)

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...