Milí přátelé,

 

víme už tedy, že naše myšlenky jsou energie s velmi mocným účinkem. Seznámili jsme se s působením pozitivních a negativních myšlenek na nás samotné i na ostatní bytosti, ke kterým tyto myšlenky případně vysíláme.

Jak to ale přímo souvisí s naší podstatou a se zdravím? Pojďme ještě o krok dále…

 

Myslíme-li negativně (strach, zlost, obavy, smutek...), vchází tato myšlenka do našeho podvědomí a ukládá se v něm - a kmitá nyní v naší auře, ve vyzařování naší duše. Jestliže naše negativní myšlení nepoznáme a neusilujeme o jeho přeměnu tím, že bychom litovali, prosili o odpuštění a vysílali pozitivní myšlenky za negativními, potom padá negativní myšlenka – po uplynutí tzv. karenční lhůty - do duše, a sice jako zatížení.

Duše je nás vnitřní člověk, jemnohmotný útvar, který v sobě ukládá, podobně jako počítač, všechny pozitivní i negativní příčiny: duše je kniha života. Negativní příčiny vytvářejí "provinění" duše – také nazývané karma. Jsou jakýmsi programem v duši, který čeká, že bude uveden v činnost.

(pozn.: "Vina" je termín, jehož význam mu určili lidé, žijící svůj pozemský život zde, na planetě Zemi v zóně vymístění. Ve skutečnosti (v pravých světech) "vina" v tomto smyslu neexistuje. Nemůže, neboť NIC NENÍ OTÁZKOU VINY. Vše je záležitostí svobodné VOLBY. A volba, ať je jakákoli, má vždy své opodstatnění pro toho, kdo si volí. V tomto smyslu "provinění duše" se jedná spíše o "zatížení" duše, tedy o kumulaci chybných voleb z pohledu Pravého života).

 

Všechno je komunikace

 

Tyto komplexy příčin nebo programy v duši jsou vždy znovu nasycovány a vyživovány odpovídajícími myšlenkami, pocity a způsobem chování - po mnoho inkarnací.

Tyto vyživované komplexy příčin zase řídí city, myšlení a život člověka, neboť se zrcadlí do mozku a komunikují s podvědomím a povrchním vědomím. Neboť vše spočívá na komunikaci a stejné tíhne ke stejnému. Nemohli bychom zachytit žádnou myšlenku, neuskutečnilo-li by se již dříve nějaké spojení, které by tuto myšlenku uvedlo dříve do pohybu. Tato komunikace, která probíhá pod naším cítěním, myšlením a mluvením, je tak zvaná podkomunikace. Mohli bychom také říci, že je „základem“ naší povrchní komunikace. Může obsahovat buď egoistické motivace - potom jsme řízeni negativními programy, které se nacházejí v duši; nebo jednáme z nezištné motivace - potom jsme vedeni pozitivními silami.

Stále platí, že stejné komunikuje opět se stejným. Myslíme-li sobecky, komunikujeme s odpovídajícími, negativními energiemi; myslíme-li nezištně, komunikujeme s pozitivními, Vesmírnými (božskými) energiemi - neboť Vesmír (Stvořitel) je láska.

Kdo žije negativně a nesnaží se o nové pozitivní naprogramování svého myšlení - tedy zaměřit se na svou vlastní podstatu - ten komunikuje také s jinými, jeho myšlení odpovídajícími energetickými poli, která oscilují kolem něho a v atmosféře; podle okolností může být dokonce ovlivněn od nižších duší z astrálních světů. Potom již není sám sebou, nýbrž je - většinou, aniž by si toho byl vědom - řízen jednak programy, které sám vytvořil, jednak energetickými poli a dušemi, které ho okrádají o energii (blíže v záložkách Pravý Život nebo Čteníčko).

Snaha o pozitivní život je ochranou před takovým řízením, neboť Vesmír přijímá již i poctivé snažení a vůli obrátit se.

 

Příčiny začínají působit - jako nemoc

 

Negativní příčiny jsou tedy programem v naší duši a ty - není-li tento program včas zrušen, popř. přeprogramován - jednou začnou působit. Podle nezměnitelných kosmických zákonitostí se v určitém okamžiku negativní energie určitých příčin vlejí do těla - člověk onemocní, nebo jej stihne „osudová“ rána.

Nemoc je tedy vždy následkem námi samotnými vytvořených negativních příčin, tedy následkem našeho vlastního chybného chování. Každá nemoc má tedy svou příčinu ve špatném myšlení a chybném životě člověka. Neboť: neexistuje žádný účinek bez příčiny. Nepostihne nás nic, co jsme sami již někdy nezpůsobili.

 

Vnější „příčiny“ jako bakterie, viry, léky a mnoho dalšího mohou být vždy jen tím, kdo se jednoduše přidal. Přidal k prostředí, se kterým rezonuje jeho vlastní podstata. Negativnímu. Pokud mají mikroorganismy negativní náboj a schopnost ničit, usmrcovat, pak hledají prostředí, kde toto budou moci vykonávat. Těžko by se dobrovolně vrhli do prostředí zdravého, pozitivního člověka, kde by byly ihned odstraněny, kde by nepřežily ani chvíli. Jsou tedy vždy jen jakýmisi spouštěcími mechanismy, chcete-li. Mohou dosáhnout účinku jen proto, protože v nás nacházejí odpovídající prostředí, nedostatek pozitivní energie a oslabení sebeléčivých sil a tím půdu připravenou pro onemocnění, způsobené vytvořenými negativními příčinami.

Kdy, kde a jak se tyto účinky vyskytnou, neumíme ovšem my, lidé, předvídat, protože duchovní procesy zrání se odehrávají mimo prostor a čas. Mohou se projevit ihned, nebo po několika letech, nebo dokonce v pozdějších pozemských životech. Některé nemoci mohou mít svou příčinu také v některém z předchozích životů. Tehdy se negativním myšlením a životem vytvořilo duševní zatížení nebo duševní vina - dnes se může projevit v podobě nemoci.

V každém případě však není nic, co se nám přihodí, ani náhoda, ani smůla nebo štěstí, ani vina bližního, nebo dokonce trest Boží - nýbrž je to stále plod naší vlastní práce.

 

Přitom probíhají vysoce komplexní vnitřní pochody - podobně jako u počítače. Existuje také souvislost určitých vzorů chování (jejichž základem jsou opět určité vzory myšlení) a určitých podob nemoci.

Na duchovní zákonitosti, které zde působí, se dále zaměříme podrobněji.

Pro podrobnější informace doporučujeme velmi srozumitelnou (a krátkou) knihu Pána Ježíše Krista "Síla modlitby - Smysl a účel tvého pozemského života - Zákon příčiny a účinku (Karmický zákon)", kde je přesně popsáno, jak a proč vzniká nemoc, jaký je její výzam a také její potenciál. Najdete ji v našem čteníčku - "zdraví, léčení" a "život".

 

 

Strom života v člověku

Vším, co existuje - tedy také hmotou i člověkem ­ proudí kosmická síla, energie, která vše oživuje, vyživuje a zachovává; bez této síly, která je „za“ veškerými útvary, by ani hmota ani člověk nemohli existovat. Můžeme tuto sílu nazývat „všesílou“ nebo „všeduchem“ nebo „proudícím éterem“ - nebo „Bohem“. Je to Duch Boží, který je život, který je ve všech formách bytí energií, která vše udržuje, umožňuje růst a zrát. Je to věčně se rozdávající proud nezištné lásky, absolutně pozitivní energie.

Tato absolutní energie, Duch Boží, působí také v člověku - ve hmotném i v duchovním těle člověka. Každý člověk nosí totiž v sobě druhé, jemnohmotné tělo, které svým tvarem přibližně odpovídá tělu hmotnému - duši - a prostřednictvím kterého je hmotné této zásobováno duchovní energií.

Abychom skutečně pochopili podstatu zdraví a nemoci, musíme se důvěrně obeznámit nejen se skladbou tohoto „vnitřního člověka“, nýbrž i se způsobem působení Ducha Božího (univerzální energie) v člověku.

 

Duchovní koloběh energie

 

Centrum duchovního těla v člověku je tzv. jádro bytosti - mystikové jej nazývali mimo jiné jiskrou Boží nebo jiskrou duše. Nalézá se v oblasti temene hlavy a je to nesmrtelná, nezatížitelná, věčná část duše. Skrze toto jádro bytosti proudí do člověka Duch Boží, éterická síla.

Duchovní energie plyne potom z jádra bytosti po hlavní dráze - po levé straně těla podél páteře - dolů až do oblasti pánevní, do tzv. sběrné pánve. Poté proudí duchovní síly opět - po pravé straně těla podél páteře - vzhůru do bytostného jádra duše. Při tomto toku duchovní síly prochází proud energie sedmi energetickými uzly, které bývají označovány také jako centra vědomí - na východě jsou známy jako čakry.

Tyto energetické uzly, centra vědomí, mají za úkol rozdělit éterickou sílu po mnoha rozvětvených drahách skrze nervy k jednotlivým orgánům v těle. Každé z center tedy zásobuje určitou oblast duchovní energií. Nakonec je tak každá buňka spojena s jedním centrem vědomí a jím je nasycována duchovní energií. Zvláštní význam má přitom čtvrté centrum vědomí. Je to svého druhu spínací a poháněcí stanice, která táhne opět energii nahoru ze sběrné pánve a ji vede pak dále k jádru bytosti.

 

Centra vědomí - ČAKRY

 

Každé centrum vědomí je současně nositelem určité etické kvality. Podle toho se tato centra vědomí nazývají - odspodu nahoru:

pořádek, vůle, moudrost, vážnost, trpělivost, láska, milosrdenství.

Je to sedm základních sil božského života - přičemž je každá síla opět obsažena ve všech ostatních.

Tak vypadá tedy duchovní strom života v člověku, viděno odspodu nahoru - přičemž se kořeny tohoto stromu nacházejí nahoře - následovně:

Centrum vědomí POŘÁDKU se nalézá nad sběrnou pánví v oblasti kostrče.

Druhé duchovní centrum - tedy centrum božské VŮLE leží v oblasti kosti křížové.

V krajině bederní se nachází třetí centrum vědomí, centrum MOUDROSTI.

Centrum VÁŽNOSTI je pak umístěno mezi lopatkami v blízkosti srdce.

Na něho se napojuje v oblasti šíje páté centrum TRPĚLIVOSTI.

V naší hlavě leží šesté a sedmé centrum vědomí. Šesté má své sídlo mezi očima; je to centrum BOŽSKÉ LÁSKY. Sedmé centrum, centrum MILOSRDENSTVÍ, se nalézá nad ním v záhlaví, v blízkosti podvěsku mozkového. Toto centrum je kořenem, zakotvením stromu života a nazývá se také „brána k absolutnu“.

Centra vědomí jsou pulsující a rotující útvary, světelná centra energie v našem duchovním těle. Přitom čtvrté (vážnost) a také šesté (láska) centrum vědomí září zvláště intenzivně.

Ve čtvrtém centru působí ještě jedna zvláštní síla - síla Pravé Lásky. Je to dodatečná, podpůrná, vysvobozující a léčivá síla v nás. Říkáme jí jednoduše "srdeční čakra" - podle umístění a také podle významu - nezištná LÁSKA v nás...


 

 

Všimněte si, přátelé, jak vyzařují tato duchovní centra - centra vědomí - pozitivním bytostem různých vesmírných civilizací....

 

 

 

A takto "bojujeme" s ještěry z pekel o znovunabytí své podstaty...o otevření našich čaker - o znovuzískání zablokované energie - o svůj PRAVÝ ŽIVOT...

To je smysl našeho života v tomto fyzickém těle - otevírat svá duchovní srdce rozpomínáním na to, kým ve skutečnosti JSME. ŽE NEJSME NIC NEŽ LÁSKA. Jakmile si to uvědomíme, jakmile to prožijeme a poznáme, pomůžeme tím také ostatním. Nezištně budeme rozdávat lásku kolem sebe a.. vrátíme se domů.

Osvobozovat se ze zajetí negativního stavu a uzdravovat svá duchovní centra vědomí můžete, přátelé, pouze LÁSKOU. A tak, buďte láskou ve všem - V MYŠLENÍ, V MLUVENÍ, V JEDNÁNÍ. Jedině tak budete tvořit láskou. A utvoříte LÁSKU.

Ukažte všem cestu, pokud si to přejí, a rozzařujte další a další srdce...Vzpomeňte na to, že vše je energie a jak působí...

Další podrobnosti k tomuto tématu Vám můžeme samozřejmě ozřejmit v rámci osobního setkání nebo pořádaných přednášek.

 

 

Přátelé,

jak již víme, naše centra vědomí touží po přílivu pozitivní energie, aby mohly plně zásobovat všechny naše orgány, tkáně, buňky a udržovat je tak ve zdraví.

Pozitivní energie je všude neomezené množství a její užívání není NIČÍM PODMÍNĚNO.

Stačí ji začít přijímat a vysílat - a procítit tak neomezené možnosti naší DUŠE vyléčit své tělo.

S láskou ke Stvořiteli
Ema a Auron

 

Pojďte se rozpomenout ještě dále…na souvislost mezi zastíněním (nedostatečným zásobením) centra vědomí a onemocněním fyzického těla jako zákonitým důsledkem...