Milí přátelé, 

 

jsme ve fázi, kdy jsme se rozpomenuli na svou duchovní podstatu a její jediný platný „zákon“ – zákon LÁSKY, která je zároveň ŽIVOTNÍ ENERGIÍ, energií TVOŘIVOU A LÉČIVOU. VEŠKERÉ BYTÍ, JSOUCNO JE ZALOŽENO "POUZE" NA LÁSCE SAMOTNÉ.

Existují však také energie, které jsou destruktivní a negativně ovlivňující naši podstatu – a následně naše fyzické tělo. Tyto negativní energie (blíže jsme si vysvětlili, o jaké se jedná, v kapitolce „vše je energie“) existují proto, abychom si uvědomili, že nejsou pravé, původní, věčné, nejsou reálné.

Něco nemůže existovat v nepřítomnosti toho, co není. Kdyby tedy existovalo pouze to „pozitivní“, nemohlo by to vyjádřit svou pozitivní podstatu, neboť by neexistovalo něco, co pozitivní není.

V nepřítomnosti toho, čím nejsme, nemůžeme být tím, čím jsme.

 

Vzpomeňme na Malou Duši a Slunce.....  

  "....Neexistuje totiž nic jiného než Světlo. Víš, nestvořil jsem nic, co bys nebyla, a tak pro tebe nebude jednoduché prožít sama sebe takovou, jakou opravdu jsi. Neexistuje totiž nic, čím bys nebyla.

"Jak to?" řekla Malá duše, kterou to trochu zmátlo.

"Podívej se na to takhle," řekl Bůh. "Jsi jako svíčka ve Slunci. A jsi tam na správném místě. Spolu s miliony, miliardami dalších svíček tvoříte Slunce. Bez vás by Slunce nebylo Sluncem. Leda, že by to bylo Slunce bez jedné ze svých svíček... A to by vůbec žádné Slunce nebylo, protože by nesvítilo tak jasně. Proto je otázka, jak poznat sebe sama jako Světlo, když jsi světlem obklopena.

"Hmm," zvedla Malá duše hlavu, "ty jsi Bůh. Vymysli něco!"

Bůh se znova usmál. "Už jsem to vymyslel," řekl Bůh. "Protože nemůžeš poznat sebe sama jako Světlo, když jsi ve Světle, obklopím Tě tmou."

"Co je to tma?" zeptala se Malá duše.

Bůh odpověděl, "To je to, co nejsi."

"Budu se tmy bát?" vykřikla Malá duše.

"Jen pokud se tak rozhodneš," odpověděl Bůh. "Ve skutečnosti není čeho se bát, pokud se nerozhodneš, že to bude naopak. Vidíš, všechno si to jen vymýšlíme."

"Aha," řekla Malá duše a hned se cítila lépe.

Potom Bůh vysvětloval, že abychom mohli vůbec něco zažít, objeví se pravý opak. "Je to veliký dar," řekl Bůh, "protože bez něho byste nemohli poznat, jaké věci jsou."

"Nerozeznali bychom teplo, kdyby nebyla zima, nahoře, kdyby nebylo dole, ani rychlé bez pomalého. Jak bychom rozeznali pravé bez levého? Jak bychom poznali tady, kdyby nebylo jinde, nyní, kdyby nebylo jindy?"

"A proto," řekl Bůh, "když jsi obklopena tmou, nehroz na ni pěstí, nezvyšuj svůj hlas a neproklínej ji." "Raději buď tmě Světlem a nezlob se na ni. Pak poznáš, kdo opravdu jsi, a všichni ostatní to také poznají. Nech své Světlo zářit tak, aby každý poznal, jak jsi jedinečná!" .......

(Celý příběh své Duše si můžete přečíst ve čteníčku - "Malá Duše a Slunce")

A proto, přátelé, se stačí rozpomenout na to, že nemoc nám umožňuje uvědomit si své ZDRAVÍ. Také UZDRAVIT SE. BÝT ZDRAVÝ. Když už víme, co je nemoc a bolest, pojďme se rozhodnout, že

TEĎ UŽ BUDEME PROŽÍVAT JEN ZDRAVÍ.

 

Přátelé, nemůžeme Vám dát žádnou jinou "radu" na vyléčení než tu jedinou možnou a platnou, pro každého, pro všechny a všude. Jediná cesta k uzdravení je

Léčení pozitivním myšlením a pozitivním životem

Léčení LÁSKOU

 

Tak jako negativní myšlení a život ovlivňuje odpovídajícím způsobem tělo a vyvolává v něm nemoc, tak také může naopak pozitivní myšlení a život zmírnit, léčit a uzdravit. Myslíme-li totiž pozitivně, nesobecky, tedy božsky, komunikujeme s vesmírnými silami - a v důsledku toho mohou také proudit zesíleně vesmírné (božské) energie jádrem bytosti do duše a nakonec také do těla. Pozitivní myšlení a pozitivní život je klíčem k vnitřnímu i vnějšímu zdraví.

 

Sebepoznání jako předpoklad k léčení

Je jistě dobré poskytnout oslabenému a nemocnému tělu lékařskou pomoc - např. přírodními léčivými prostředky, aby byly opět aktivovány oslabené samoléčící mechanismy, a bylo tak podpořeno tělo. Abychom ovšem dosáhli skutečného dalekosáhlého a trvalého vyléčení, musí být odstraněny příčiny onemocnění - vnitřní příčiny. Veškeré uzdravení přichází z nitra - to věděl již také Paracelsus.

To předpokládá, aby nemocný chtěl chybné chování, které je původem jeho choroby, poznat a aby se ho chtěl zbavit. Každé onemocnění a každá tělesná nevolnost nám chce cosi sdělit. Tělesné potíže, příznaky a symptomy jsou upozorněními na kořen, na ten negativní energetický komplex, který brání volnému toku duchovních sil do organismu. Tak může být nemoc těla cennou pomocí při odhalení kořenů toho, co stojí v cestě harmonii, a tak omezuje účinnost éterických sil.

„Sebepoznání je prvním krokem k nápravě“ ­ praví lidové pořekadlo; to platí v etickém smyslu a odrazí se v dalším průběhu také na zdraví.

 

Lítost a odpuštění

Jestliže jsme poznali negativní příčiny, které vedly k onemocnění, je-li odhaleno chybné chování, pak je třeba je vymazat, popř. přeměnit. Chceme-li to upřímně, protože nás mrzí to, co jsme učinili (nikoliv v první řadě proto, že se chceme uzdravit), pak pocítíme v sobě lítost a řekneme si, že chybné chování změníme a již ho nebudeme opakovat.

Potom je dobré důsledně praktikovat odpovídající pozitiva. Jestliže byl příčinou např. strach, měli bychom se zaměřit na tento okamžik a vědomě mu začít čelit důvěrou a odvahou.

(Mnoho dalších příčin – druhů negativních myšlenek, které často vedou k onemocněním, si můžete znovu připomenout v kapitolce „vše je energie“).

Často jsou negativní myšlenky, které nakonec vedly k nemoci, zaměřeny též proti jiným lidem. Myšlenkový komplex, tato samočinná bytostnost, vyhledala bližního a snažila se jej negativně ovlivnit, nebo mu odčerpat energii, například postojem očekávání. To znamená, že jsme vytvořili vinu - a pokud není odčiněna, jsme na svého bližního vázáni.

Jestliže došlo v druhém člověku na základě našeho negativního myšlení a chování k zesílení jeho vlastního negativního myšlení a jestliže tím náš bližní sám vytvořil negativní příčiny, např. jestliže v návalu hněvu napadl agresivně jiného člověka, potom neseme my část viny, kterou vytvořil náš bližní svým chováním (jiná situace ale je, pokud náš bližní koná negativní skutky bez naší negativní podpory – pokud jsme neumocnili jeho energetické negativní pole, pak pochopitelně neneseme žádnou odpovědnost za jeho negativní činy).

Abychom tato zatížení duše odčinili, musíme potom prosit o odpuštění a - jestliže se i ten druhý k nám postavil negativně - odpustit. Jestliže jsme mysleli a žili negativně, tedy v rozporu s nezištnou láskou, jednali jsme vždy také proti Vesmíru (Stvořiteli), neboť ten je nezištná láska.

Jestliže došlo ke slovním potyčkám nebo dokonce k násilnostem vůči nějakému bližnímu, měli bychom svého bližního přímo požádat o odpuštění a napravit to, co jsme způsobili - pokud je to možné. Jestliže jsme „pouze“ vyslali negativní myšlenky a pocity, měli bychom toto očistit v sobě, to znamená ne jít za bližním a mluvit s ním o tom přímo; měli bychom to udělat spíše prostřednictvím Vesmírné síly (Stvořitele), to znamená jejím prostřednictvím požádat duši našeho bližního o odpuštění. Potom můžeme vyslat k bližnímu pozitivní myšlenky, myšlenky míru a přání dobrého.

Když odpustíme a prosíme o odpuštění, může nám také Vesmír "odpustit" (rozpustit energii naší chybné volby a přetvořit ji).

 

Pozitivní myšlení

 

Smysl nemoci

Tak jako negativní myšlení a žití způsobily, že jsme onemocněli, může nás pozitivní myšlení a konání přivést k uzdravení. (Správně, přátelé, nejsou to léky z lékárny, které vás uzdraví).

První pozitivní kroky ve směru ke zdraví jsou tedy sebepoznání, lítost, odpuštění a napravení, tedy očištění příčin vyvolávajících nemoc.

To přirozeně předpokládá akceptování nemoci a přiznání, že my sami jsme za ni zodpovědní - a nic a nikdo jiný za ni nenese vinu.

Dalším krokem k překonání nemoci je poznání, že nemoc nějaký smysl, že jde vlastně o DAR, o dar v podobě odpovědi, zda-li žijeme život, jaký jsme sami původně chtěli a jaký jediný možný jest – život podle vesmírných zákonů. Prostřednictvím nemoci je nám dána možnost poznat své chybné chování existující v nás samých a překonat ho – tím v  nás pak duchovní síly zesílí. V podobě nemoci se vlastně vylévá zatížení duše, které se vytvořilo v minulosti - možná již v dřívějších životech. Je to milost, neboť toto duše po odložení svého fyzického těla, v duševní říši, již nemůže. Zde na Zemi se lze pomocí fyzické schránky, těla, mnohého zatížení duše zbavit - např. právě v podobě nemoci.

Když rozpoznáme smysl nemoci a příležitost, kterou nám nemoc dává, a tím ji také přijmeme, pak v nás může vděčnost vystupovat na povrch.

Vděčnost je velká pozitivní síla. Může mnohé ovlivnit ­ právě při nemoci a utrpení. Mnohé nám může být odňato, jsme-li navzdory bolesti a nouzi plni vděčnosti a důvěry. To jsou pozitivní, tedy budující a tím utišující a léčivé energie.

Kdo v utrpení děkuje a miluje, ten je opravdovým velikánem a je blízko spáse.

 

Opory vědomí

Další možnost, jak vybudovat pozitivní energetické pole, je vědomé sebeprogramování pozitivními myšlenkami - takzvanými oporami vědomí. Jsou to pozitivní slova, která pronášíme často do našeho nitra. Působí také jako úleva a lék, protože v nás oslovují a posilují to pozitivní, zdraví.

Příklady takovýchto opor vědomí jsou:

„Jsem zdráv.“

„Mnou proudí božská, kosmická síla, která vyživuje všechny buňky, orgány.“

„Léčivá Vesmírná síla je ve mně. Proudí v každé buňce mého těla.“

„Jsem připraven(a) přijímat Vesmírnou energii a uzdravit se.“

(Můžete si, přátelé, vytvořit také další slovní spojení, které Vás posilují a pomáhají Vám přijímat energii z Kosmu – VY JSTE TI, KDO TVOŘÍ. Vše pozitivní - včetně silných myšlenek samotných - přitahuje opět stejné, tj. pozitivní. Tak i vaše myšlenky na zdraví a vděčnost se mohou proměnit ve skutečnost, neboť se "zhmotní", a to se stejným nábojem, tedy pozitivním - uzdravením).

 

Léčivá modlitba a léčivá meditace

Intenzivnější účinek než opory vědomí může mít léčivá modlitba a léčivá meditace.

Záleží na vás samotných, jakou „modlitbu“ či meditaci si utvoříte. Sami nejlépe vycítíte, jaká slova, na jakém místě, v jakých podmínkách potřebujete slyšet, aby Vám dodávala sílu a odvahu. Někteří mohou tiše sedět a pokoušet se oprostit od myšlenkových pochodů (mimichodem toto je velice obtížné, jen tak sedět a neprodukovat žádnou mentální aktivitu – pouze vnímat hlas své Duše). Jiní mohou poslouchat hudbu a představovat si nejkrásnější vizi lásky a harmonie. Je to na vás, přátelé, protože Vy jste VŠÍM, CO JE. Proto jedině VY SAMI můžete najít cestu ke své podstatě a ke svému uzdravení.

Čím více je každodenní život utvářen pozitivním myšlením, čím víc se tedy stává všední den modlitbou, tím účinněji mohou také léčivé modlitby působit.

 

Svobodná vůle

Vcelku lze tedy říci, že pozitivní myšlení a pozitivní žití tvoří jednak základ pro zdraví, jednak je nutnou podmínkou pro vyléčení.

Záleží na nás samotných, zda chceme komunikovat s pozitivními, nesobeckými, Vesmírnými léčivými silami, které mají nakonec za následek zdraví, nebo zda chceme komunikovat se silami negativními, egoistickými, destruktivními a tím vytvářet negativní příčiny, které mají za následek negativní účinky, například nemoci, nehody či nešťastné náhody...

Tak si určujeme svůj "osud" sami; je to naše svobodná vůle, která nám přináší buď štěstí, harmonii, mír, radost a zdraví - nebo kterou se sami  zatracujeme k disharmonii, utrpení a nemoci.

Máme vždy svobodnou volbu, zda se chceme poddat nižším silám - pak musíme také nést následky, jestliže se včas neobrátíme - nebo zda se obrátíme k vyšším, Vesmírným energiím, tím, že budeme usilovat o nezištnou lásku ke svým bližním a také ke svým pobližním, rostlinám a zvířatům, tedy budeme jednat podle příkazu všech příkazů: „Miluj bližního svého jako sebe samého.“

 

Bližší a naprosto klíčové informace o negativním stavu, který je neustálým ZDROJEM negativních energií, skrze které neustále OVLÁDÁ KAŽDÉHO ČLOVĚKA, nabízíme především v záložkách Pravý život, Proč jsou problémy a nemoci, Zrada křesťanství, Lidská duchovnost.

 

Přátelé,

vy sami máte v ruce klíč ke svému zdraví...

Na kterou stranu jím budete otáčet, záleží jen na VÁS.

Vždycky máte možnost VOLBY.

Vaše ZDRAVÍ je OTÁZKA VAŠÍ VOLBY.

 

 

Přejeme Vám radost z vědomí vlastní odpovědnosti ze své zdraví.

Ema a Auron

Duchovní učitel Emanuel přináší všem trpícím a nemocným návod, jak pomocí léčebné koncentrace ulehčit a zvládnout jejich tělesné a duševní potíže.

LÉČENÍ nemocného orgánu, oslabeného místa

(zpracovala 30Helena03)

I v případě, že je nemoc karmickou záležitostí, mohou nemocní získat tolik síly, že nemoc zvládnou a celkovou tíhu nemoci plně nepocítí.

Provádějte léčebnou meditaci trpělivě, vytrvale, s láskou a oddaností k Bohu. Intenzita působení koncentrace záleží na každém z vás. Nakolik jste schopni ovládnout sami sebe a zaměřit svoji vůli na pozitivní průběh.

Každá nemoc vychází z duše, v níž se shromažďuje negativní energie nezpracovaných zážitků z minulých životů i života současného, negativní energie myšlení, cítění a jednání, tak dlouho, až dojde k jejímu uvolnění, které se navenek projevuje nemocí. Snažte se léčebnou koncentraci podporovat a zesilovat kontrolou myšlení, pocitů, mluvení, jednání, zlepšováním svých vztahů ke všem, kteří vám nejsou nakloněni, nebo k těm, které sami odmítáte. Protože nejsilnější léčebnou silou je LÁSKA.

Základním předpokladem pro úspěšné probuzení léčivé síly vlastního ducha je víra, láska, představivost a pravidelnost cvičení. Nejvhodnější čas je před usnutím, aby mohl duchovní průvodce během spánku opravit eventuální chyby, které jste udělali, a zesílit působení cvičení. Před spánkem také už nejste rušeni nároky denních povinností, pokud ovšem jste schopni se od nich odpoutat. To závisí na pevnosti vaší vůle. Při cvičení můžete sedět nebo ležet. Usnete-li během provádění tohoto cvičení, dokončí váš duchovní pomocník všechny potřebné náležitosti.

Nyní zklidněte svou mysl i své tělo. Není nic důležitějšího, než vy sami a vaše vlastní energie. Soustřeďte se na svoji auru. V představě ji uhlaďte a zacelte veškeré trhlinky či otvory. Pokud se začnou objevovat myšlenky, emoce, nebo dotírat starosti, odmítněte je.

Požádejte svého duchovního průvodce o pomoc při zvládnutí koncentrace a s důvěrou oslovte také Pána Ježíše Krista, tedy Boha.

Uvědomte si své tělo. Roky vám slouží, ve dne v noci pracuje. S láskou se zaměřte na orgán, který začíná být nemocný, poškozený. I on je taková malá, samostatná žijící jednotka. Přislibte jí přísun uzdravující síly.

Každý člověk je nositelem Ducha, jiskry darované Bohem. Duch je tedy Světlem, je Láskou, je nejvyšší Pravdou, je vším, co existuje. V Boží jiskře dřímou silné léčivé síly. Nyní poproste svého duchovního pomocníka, určeného vám Bohem, svého duchovního průvodce, aby tyto síly probudil.

Energie vystupuje z centra našeho bytí. Je to místo v oblasti srdce, kterého se dotýkáme, když říkáme „já“, „já“. Životní síla proplachuje vaše orgány, celé Nitro.

Vědomě posílejte po delší dobu světlou, teplou energii na nemocné místo.

Vědomě posílejte po delší dobu světlou, teplou energii na nemocné místo.

Vědomě posílejte po delší dobu světlou, teplou energii na nemocné místo.

Nyní se soustřeďte na vnitřní ticho. Na proudění tepla. Na rodící se harmonii v Nitru.

Pamatujte, že každá dotírající myšlenka, představa, ruší spojení s naším Duchem, vyšším Já, Boží jiskrou, a sráží nás zpět do rozumového stavu, tedy do nižšího Já, neboli ega.

Ale vytrvalost, pevná vůle i přítomnost čistých duchovních bytostí časem dovolí vytrvat v tomto tělo uzdravujícím stavu. Po určité době dochází také pomocí Světla Pána Ježíše Krista - Boha v nás k pročištění a oživení celého těla, k duševní harmonii a zesílené obraně před onemocněním.

Nyní poděkujte duchovnímu světu za pomoc a požádejte svého duchovního průvodce o uzavření aury.

zpracovala 30Helena03

drobné úpravy: Ema, Auron

Vaše uzdravení a vaše zdraví jsou jen

vaše

VOLBY.