"TAJEMSTVÍ" O PSEUDOTVŮRCÍCH

 

 

Přátelé,

 

je jisté, že žádný člověk zde na Zemi již nemá čas na to, aby vyčkával s přijetím pravdivých informací o svém vlastním původu, o tom, jak a kým byl jako lidská bytost v současné podobě pseudostvořen.

NEBYL to Stvořitel Nejvyšší, kdo stvořil LIDSKÉ BYTOSTI v této podobě a formě.

Současné lidské bytosti obývající naši planetu Zemi v této dimenzi bytí (pekelné světy zóny vymístění) NEBYLY NIKDY STVOŘENY K OBRAZU BOŽÍMU, jak by mnozí nadále rádi věřili a přesvědčovali v rámci svých náboženských systémů ostatní. BYLY TOTIŽ STVOŘENY NĚKÝM JINÝM NEŽ NEJVYŠŠÍM. ZÁMĚRNĚ A ZÁKEŘNĚ, PRO VLASTNÍ ÚČELY: NEGATIVNÍ.

V případě uznání negativity jako podstaty a zdroje bytí by ŽIVOT nejen v negativním stavu, v jakém právě pobýváme také my, pozbýval jakéhokoli smyslu. Ale málokomu, zdá se, to připadá natolik závažné, aby se místo zábavy po těžkém pracovním dni zabýval tím, JAKÝ JE PRAVÝ PŮVOD A ÚČEL JEHO BYTÍ, NEJEN V TOMTO KRÁTKÉM POZEMSKÉM ŽIVOTĚ.

 

PSEUDOTVŮRCI JSOU TĚMI BYTOSTMI, KTERÉ SE PODEPISUJÍ POD SVÝM PSEUDODÍLEM ZVANÝM LIDSKÉ BYTOSTI, TEDY LIDÉ.

 

TOTO NAPROSTO ELEMENTÁRNÍ UČIVO VŠAK CHYBÍ V UČEBNICÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL.

ZCELA ZÁMĚRNĚ A S DRTIVÝM KONEČNÝM DOPADEM NA NÁS SAMOTNÉ.

 

NEGATIVNÍ STAV PILNĚ PRACUJE NA DOSAŽENÍ SVÉ PLNOSTI.

Následující text předkládá klíčové události, zjevené Pánem Ježíšem Kristem. K této klíčové komunikaci se Stvořitelem Prvotním Všeho a Všech (Pánem Ježíšem Kristem) a přijetí Jeho/Jejího sdělení došlo skrze a díky Petera D. F. v osmdesátých letech dvacátého století.

Doporučujeme čtenáři prostudovat další světelné literární zdroje (Poselství z Nitra, Nové Zjevení Pána Ježíše Krista) a seznámit se především se ZÁKLADY DUCHOVNOSTI (také záložka "LIDSKÁ DUCHOVNOST"), které vám umožní pochopit předkládané informace v širších souvislostech. Souvislosti jsou opravdu klíčové k tomu, abyste SPRÁVNĚ A NÁLEŽITĚ POCHOPILI VÝZNAM VAŠEHO VLASTNÍHO ŽIVOTA a VEŠKERÉHO STVOŘENÍ vůbec.

 

 

"TAJEMSTVÍ" O PSEUDOTVŮRCÍCH

("tajemství" z pohledu NEGATIVNÍHO stavu, který jediný tají, przní, zkresluje a maskuje veškerou pravdu a používá významu slova "tajemství". Skutečná pravda není tajná, není žádným tajemstvím, nemůže být, i když negativní stav bude až do posledního dechu svá tajemství bránit a ovládat jimi loutkolidi - své výtvory)

 

Pro náležité pochopení souvislostí s těmito a všemi dalšími informacemi zde podávanými je nutné prostudovat další světelné zdroje. Za tímto účelem poukazujeme především na záložku tohoto webu: "LIDSKÁ DUCHOVNOST", a na další literární zdroje (které jsou zároveň součástí dalších záložek tohoto webu) - "Poselství z nitra", "Kdo jsi a proč jsi zde?", "Nové Zjevení Pána Ježíše Krista" (další kapitoly). Knihy jsou pro vás připraveny ve "Světelném čteníčku".

 

TAJEMSTVÍ O PSEUDOTVŮRCÍCH

 

 

Výtah z knihy „Nové zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 108 – 136, 6. kapitola.

Dne 10. února 1988 ve 4:15 bylo ke mně slovo Pána Ježíše Krista, řkoucí:

 

„Mnoho bylo zjeveno ohledně povahy pseudotvůrců a jejich metod, jakými byl aktivován negativní stav, v knihách „Základy lidské duchovnosti“ a „Kdo jsi a proč jsi zde?“. Tehdy poprvé v dějinách lidstva na vaší planetě byly odhaleny původ a podstata negativního stavu. Dříve, než bylo toto odhalení, nikdo přesně nevěděl, jak negativní stav vešel do jsoucna a bytí.

 

Nejběžnější historka, uznávaná většinou lidí, se odvozuje z dosavadního smyslu několika míst v Bibli svaté. Například v Judově epištole ve verši 6 (tato epištola má jen jednu kapitolu) se píše:

 

„Ach ty anděly, kteří se nedrželi svého panství, ale opustili příbytek svůj,

On k soudu velikého toho dne vazbu věčnou v temnotě schoval.“

 

Z tohoto údaje se vyvozuje, že původ negativního stavu lze nalézt u andělů Božích, kteří z nějakého či jiného důvodu se rozhodli rebelovat proti Bohu a odejít z pozitivního stavu nebe a založit svou vlastní doménu. Není zde však řečeno, proč andělům se vůbec mělo zachtít udělat něco tak bláznivého. Ovšem výše citovaný údaj neobsahuje žádný vnitřní duchovní smysl. Žádná epištola jej nemá, jak již bylo zjeveno skrze Swedenborga. Je to však jiné s jinými údaji v Bibli svaté, které vnitřní, duchovní význam mají. První může být nalezen u proroka Izaiáše, kapitola 14, verše 12-15:

 

„Jak jsi spadl z nebe, Ó, Lucifere, synu rána! 

Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! 

A v srdci sis říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy;

zasednu též na hoře setkávání na nejzazším severu;

vystoupím nad výšiny oblaků, budu jako Nejvyšší.

„Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!“ “

 

Doslovný smysl těchto veršů napovídá, že existovala osoba jménem Lucifer (ranní hvězda), který byl synem Božím, a který se rozhodl svrhnout Nejvyššího a sám se stát Bohem. Následkem této pošetilé pýchy bylo to, že Bůh vyhodil Lucifera z pozitivního stavu. Po tomto činu se Lucifer usídlil v zóně vymístění (mimo pozitivního stavu), založil všechna pekla a zahájil své trvalé válčení proti Bohu a všem členům pozitivního stavu. Nicméně, dokonce i v tomto doslovném smyslu, tento údaj je vytržen z kontextu kapitoly. Týká se osudu babylónského krále, jenž byl vylíčen jako Lucifer. Ve vnitřním, duchovním smyslu tento údaj nemá vůbec co činit s nějakou zvláštní osobou či pozemským králem. V žádném případě se netýká nějakého anděla, archanděla či jiného hodnostáře pozitivního stavu. Vztahuje se však na veškerý negativní stav, reprezentovaný Babylonem a jeho vladaři. Popsán je zde proces aktivace negativního stavu a jeho konečného zániku. Źádný jiný význam se nemá vyvozovat z výše citovaného textu.

 

I ještě význačnější v tomto ohledu je to, co vylíčil prorok Ezechiel v kapitole 28 ve verších 12-19:

 

„Toto praví Pán Bůh:

 

Byl jsi znak dokonalosti, plný moudrosti a dokonce krásný...

Byl jsi v Edenu, zahradě Boží;

Pokrývaly tě všechny drahokamy:

Sardonyx, topas a diamant, beryl, onyx a jaspis, safír, tyrkys a smaragd se zlatem.

Dovedné zhotovení tvých tamburin a píšťal bylo připraveno na den, kdy jsi byl stvořen.

 

Byl jsi zářivý cherub ochránce;

Já jsem tě ustanovil;

Pobýval jsi na svaté hoře Boží;

Procházel ses uprostřed ohnivých kamenů.

Byl jsi dokonalý ve svých způsobech ode dne svého stvoření,

dokud se v tobě nenašla nepravost.

 

Pro hojnost tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil;

proto sis znesvěcením všeho vybral vyjít ven z hory Boží,

proto jsi, cherube ochránče, vyšel ven z prostředku ohnivých kamenů.

 

Povyšoval ses kvůli své kráse, svoji moudrost jsi zkazil kvůli svým schopnostem;

Sám ses tak svrhnul k zemi, sám ses položil před krále, aby pohlédl na tebe veškerý lid.

Znesvětil jsi své svatyně množstvím svých nepravostí, nepravostí svých obchodů;

proto vzplál oheň z tvého středu;

ten tě pohltil, jak jsi čekal,

ten tě obrátil v popel na zemi před očima všech, kteří tě spatřili.

Všichni z lidí, kteří tě znali, se v tobě viděli;

stal ses hrůzou, a nebudeš již nikdy navěky.“

 

 

doslovném smyslu tento text pojednává o zničení tyrského krále. V pravém, ve vnitřním, duchovním smyslu, je zde obsaženo vyprávění o PSEUDOTVŮRCÍCH, čili o prvních bytostech na planetě Nula (tehdejší Zemi), u nichž se zrodil nápad aktivace negativního stavu.

 

Popisuje se jejich původní stav velkého vědění, moudrosti, vědy a schopností, jež byly použity při nastolování negativního stavu všech druhů zla a falešností.

 

Byl jsi v Edenu, zahradě Boží“ zde znamená být v přírodním stupni Stvoření Nejvyššího. Skutečný přírodní Vesmír je vnímán a pojímán jako Boží zahrada neboli Eden. Drahokamy, které jsou zde vypočítávány, znamenají rozličné hluboké duchovní, duševní a přírodní znalosti a inteligenci, jimiž byli obdařeni, a také vědu genetického inženýrství („množství tvých obchodů“).

 

Byl jsi zářivý cherub ochránce“ označuje jejich umístění ve Stvoření – v nejvnějšnějším stupni, jenž je vnímán jako obalující kůže veškerého Stvoření. Negativní stav nemůže být počat nikde jinde, než v nejzevnějším přírodním stupni Stvoření.

 

Pobýval jsi na svaté hoře Boží“ značí, že lidé na této planetě byli původně integrální součástí pozitivního stavu.

 

Dokud se v tobě nenašla nepravost“ znamená otázku, kterou položili tehdejší učenci:

 

 

„Jak by VYPADAL ŽIVOT,

kdyby byl odvozován NE z duchovních principů a NE od Nejvyššího,

NÝBRŽ ZE STUPNĚ PŘÍRODNÍHO,

z nejvíce zevního postavení Stvoření,

NIKOLIV z nejniternější pozice Stvoření, jak tomu vždy bylo?

 

 

Ptát se takto znamená UČINIT TEN NEJPRVNĚJŠÍ krok směrem k plné aktivaci negativního stavu. Proto se to považuje za „nepravost“, kvůli ohromným duchovním důsledkům a následkům, které to má pro veškerý přítomný časový cyklus Stvoření!

 

Pro množství tvých obchodů“ znamená ROZSÁHLOU EXPERIMENTACI V GENETICKÉM INŽENÝRSTVÍ A FABRIKACI ROZLIČNÝCH ŽIVOTNÍCH FOREM, jež NEJSOU přímo odvozeny ze žádných pravých duchovních principů. Tvé nitro se naplnilo násilím, a ty jsi zhřešil“ označuje, že vědci se následkem úspěšného genetického inženýrství stali hlavní hnací silou lidstva směrem k nastolení negativního stavu a vnucením své vůle a volby („nitro“). Tento svobodný výběr měl za následek to, že se objevil HŘÍCH.Hřích“ není nic jiného, než využití vlastní svobodné vůle a volby pro nesprávný neduchovní účel neboli pro vlastní výhodu bez ohledu na obecné dobro či na Pána Ježíše Krista (tenkrát Nejvyššího). Toto vede k znesvěcení pravých duchovních principů, což je zřejmé ze slov: „Proto sis znesvěcením všeho vybral vyjít ven z hory Boží“. „Vyjít ven z hory Boží“ označuje být vyloučen (primárně vyloučit se sám učiněnou svobodnou volbou)  z  pozitivního stavu Stvoření a upadnout do Zóny vymístění. Verše, které následují za tímto údajem, popisují budoucí osud aktivátorů negativního stavu („... a nebudeš již nikdy více navěky.“). Toto teprve nastane. Pojem „Lucifer“ byl vysvětlen jinde (viz stránky 10-11 v první kapitole knihy „Chápání a naplnění našeho pozemského života“ a na stránkách 17-18 první kapitoly knihy „Čtvero pojímání duchovní struktury Stvoření".)

 

Tudíž ze shora popsaného a vysvětleného má být očividné zas a zas, že nikdo z jedinců duchovního světa by nemohl chtít ani být schopen dát původ negativnímu stavu. Historie a tajemství pseudotvůrců byly zahaleny velkou nevědomostí a z převážné části o nich nebylo nic dáno znát nikomu, až do doby uveřejnění knihy „Základy lidské duchovnosti“. Přesto je tu nějaký nepřímý následek jejich existence na vaší planetě, a to ve formě obskurních zkazek o Lemurii, Atlantidě, El Dorádu a v podobných vyprávěních. Nikdo přesně neví, co ty země znamenají, kde se nacházely na vaší planetě, ba zda vůbec existovaly. Dosud nemáme žádný hmatatelný, přesvědčivý důkaz o jejich existenci. Koneckonců, jak si vzpomínáte z knihy „Základy lidské duchovnosti“, postarali se pseudotvůrci velmi pečlivě o to, aby byly důkladně vyhlazeny z povrchu pozemského všechny stopy jejich existence.

Swedenborg něco zjevil o Zlatém, Stříbrném a Bronzovém věku atd. Není v jeho spisech žádná přímá zmínka o existenci pseudotvůrců, vyjma jakési vědomí toho, že na vaší planetě býval stav čistých duchovních principů lásky a moudrosti. Tento stav se postupně zhoršoval až do takzvaného Pádu. Avšak ze spisů Swedenborga nelze vyvozovat pravou znalost a pochopení původu negativního stavu.jeho době nikdo nebyl připraven na to, aby snesl plný rozsah takového poznání. (Před 250 lety – pozn. zpracovatele.) Duchovní podmínky tehdy byly takového druhu, že nebylo vhodné zjevit o tom více. Nicméně vnitřní smysl některých vyprávění zaznamenaných v Bibli svaté obsahuje tuto plnou znalost. Avšak nikdo nemá klíč k rozluštění toho vnitřního smyslu. Ten klíč byl schován úmyslně, aby se dovolilo negativnímu stavu projevit NAPLNO svou povahu. Kdyby klíč byl přístupný dříve, než došlo k tomuto odhalení, nikomu by se nezachtělo zůstat v negativním stavu. Negativní stav by neměl příležitost prokázat svůj význam. V takovém případě by bylo Stvoření nesmírně ZNEPOKOJENO, že tak životně osudná a závažná ODPOVĚĎ CHYBÍ. Bylo by ve své životní povaze - činit volbu - OCHUZENO o jednu z nejdůležitějších znalostí – CO NEVOLIT.

 

 

 

SKUTEČNOST O PSEUDOTVŮRCÍCH

 

 

(2. kap. Geneze)

Tentokrát je možno přistoupit ke zjevení některých dodatečných informací o tajemství pseudotvůrců. Příběh o pseudotvůrcích má svůj začátek ve Svaté Bibli,druhé kapitole Genese, verši 15, s pokračováním k verši 26 kapitoly jedenácté téže knihy. Vše, co následuje po tom verši, jsou historické události, v nichž jsou vyjádřena duchovní tajemství hlubšího významu, vztahující se na následky aktivace negativního stavu, k přirozenosti Nejvyššího a Jeho/Její inkarnaci na vaší planetě, na Jeho/Její zápasy s pekly, k jeho/Jejímu vkročení a pobytu v peklech, k procesu spasení a, což je nejdůležitější, k procesu Jeho/Její fúze, kdy se stane Pánem Ježíšem Kristem.

 

Prvních jedenáct kapitol Genese nemá vůbec žádný historický význam. Tam je vylíčeno hluboké tajemství aktivace negativního stavu pseudotvůrci a jak se odehrálo. Činnost samého prvního člověčenstva na vaší planetě je popsána ve verších 19-20 druhé kapitoly Genese v Bibli svaté. (Poznámka o pojmech „člověčenstvo“ a „lidstvo“. Termín „člověčenstvooznačuje první skutečné lidi, žijící na pravé planetě Zemi. (Pravá Země je skutečná Země, ostatní „Země“ v jiných dimenzích jsou její "varianty", odlesky, jež existují v jiných, konkrétních duchovních úrovních, nejsou tedy pravé - pozn. zpracovatele). Pojem „člověk“ značí jak ženský, tak i mužský princip. Termín „lidstvo“ se vztahuje pouze na lidi, zfabrikované pseudotvůrci a umístěné na planetě Nula (planeta Nula je nejzevnějšnější odlesk skutečné podstaty planety Země – pozn. zpracovatele). Opět zahrnuje jak ženský, tak i mužský rod.)

Adam“ reprezentuje toto lidstvo. Adam nebyl jedna samotná osoba, jak tomu stále ještě mnozí na vaší planetě věří.Adamem“ se popisují první androgynní lidé (obojpohlavní lidé – pozn. zpracovatele). Měli za úkol přichystat určitou dimenzi na té planetě pro aktivaci negativního stavu umístěním všeho na této planetě do vhodné pozice k tomuto účelu a stavu.

 

Fakt o těchto přípravách je skryt ve slovech verše 20: „Člověk tedy pojmenoval všechen dobytek, ptactvo ovzduší i všechnu polní zvěř!Pojmenovat“  v této souvislosti znamená ODHALIT a OZNAČIT určité důležité OBSAHY a IDEJE v rozličných oblastech VĚDOMĚ CÍTÍCÍ MYSLI (dobytek, ptactvo, zvěř), které se staly osudově závažnými pro genetické inženýrství, přípravu to pro aktivaci negativního stavu.

 

V této konotaci

dobytek“ znamená genetický kód pro vývoj niterných oblastí budoucí lidské mysli.

Ptactvo“ znamená genetický kód pro vývoj vnitřních oblastímysli;

a všechna polní zvěř“ je genetickým kódem pro vývoj všech aspektů vnější mysli.

 

Navíc znamenají tyto tři pojmy také rozmanité duchovní stavy, jimiž je nadělena mysl skrze tyto genetické kódy.

 

V předcházejícím verši té kapitoly, verši 19, se tvrdí: „Ze Země vytvořil Pán Bůh všechnu zvěř polní a všechno ptactvo ovzduší, přinesl je Adamovi, aby viděl, jak je nazve. A jak každého živého tvora Adam nazval, tak se jmenoval.“ Povšimněte si, prosím, že slovo „dobytekse nezmiňuje v tomto verši. Náhle se objevuje na samém začátku následujícího verše (20). Také se zde liší pořadí jejich pojmenování. Ve verši 19 na prvním místě stojí polní zvěř a po ní následuje ptactvo. Ve verši 20 nejdřív přichází dobytek, na druhém místě je ptactvo a zvěř polní je na třetím místě. Máte zde situaci poněkud OBRÁCENOU. Což není jen tak náhodou.

 

Ze Země“ znamená z idejí sentientní mysli. V tomto ohledu je to z idejí vnější mysli, z nichž zvěř polní je utvořena. Není stvořena, nýbrž UTVOŘENA. Stvořené je vždy původní. Utvořené se odvozuje z něčeho, co již bylo stvořeno. „Polní zvěř“ též znamená všechny lidské city v jsoucnu i bytí.Ptactvo ovzduší“ označuje všechny duševní a přírodní vědomosti v jsoucnu a bytí.Přinést je k Adamovi“ znamená, že všechny tyto vědomosti i city byly vštěpeny prvnímu lidstvu, takže nic nescházelo v jeho schopnostech náležitě volit.Aby viděl, jak je nazve“ značí jejich užití a využití ve snaze docílit plné kontroly nad všemi zákony, které vládnou nad životem člověčenstva (prvních lidí - pozn. zpracovatele). Toto se označuje slovy: „Jak každého živého tvora Adam nazval, tak se jmenoval. „Nazvat“ znamená použít a uplatnit. Tak se jmenoval“ znamená plnou kontrolu nad všemi zákony, které vládnou životem člověčenstva a jeho přirozeností.

 

Aby se mohl řádně aktivovat negativní stav, je NUTNO mít úplnou znalost všech zákonů, schopných produkovat život. Jde tu o to, že první lidé, stvoření přímo Nejvyšším, nemohli zcela aktivovat negativní stav sami od sebe, protože byli stvořeni plně z elementů pozitivního stavu. Vše, co přichází přímo od Nejvyššího, nemůže vytvářet nic záporného. Z toho důvodu se lidem poskytne plná znalost, jak produkovat život. Následně jej začnou vytvářet. Ten život teď není odvozen přímo z Nejvyššího, nýbrž jen nepřímo – prostřednictvím těchto lidí. A toto je přesně to, co se popisuje ve výše citovaných dvou verších.

 

Přidané slovo „dobytek“ znamená, že ti lidé byli schopni objevit také ZÁKONY, řídící duchovní principy, na jejichž základě je vybudována Nejniternější duchovní mysl. To, že pořadí je zde zcela obrácené, znamená, že získáním takové znalosti mohli tito lidé rozeznat skutečnost, že aby mohli započít cokoliv nové, musí postupovat nejdříve podle řádu Stvoření – nitra navenek.

 

Duchovní je první (dobytek),

duševní je druhé (ptactvo ovzduší)

a přírodní čili fyzické je třetí (zvěř polní).

 

Že Pán Bůh dal tomu jiné pořadí značí, že touha lidí pro vědění předchází samo vědění. Bez náklonnosti nelze mít silnou motivaci k tomu, aby se něco dělalo nebo poznávalo. Proto náklonnost přichází první. Avšak při třídění tohoto poznání je třeba od počátku postupovat podle multiversálního řádu.

 

Ale pro Adama se nenašel pomocník jemu přiměřený“ označuje, že ti lidé neměli žádnou pravou náklonnost pro aktivaci negativního stavu. Jediné, co byli ochotni učinit, bylo předání nahromaděného poznání ve věci genetického inženýrství a produkce nových životních forem, jakožto i jiných ohromných vědomostí, jimiž byli obdařeni. Takže až ta znalost byla klasifikována, náležitě uspořádána a zaznamenána ve všech genetických pamětních bankách („Adam pojmenoval“), byli původní androgynní lidé z planety Země odvoláni. Z této genetické pamětní pokladnice byl vytvořen NOVÝ TYP ČLOVĚČENSTVA, v němž byly odděleny principy femininity a maskulinity. Pokud si vzpomínáte, obsahovala androgynní forma stejně oba elementy v plném jejich projevu. Z té formy, vlastně z genetického materiálu, který byl zde ponechán, povstalo nové plemeno lidí ve svém jsoucnu i bytí – rozštěpené na mužskou a na ženskou fyzickou formu. Tyto události jsou vylíčeny ve verších 21 až 25 v druhé kapitole první knihy Genese v Bibli svaté. „A Pán Bůh způsobil, že Adam upadl do hlubokého spánku, a usnul“ značí odvolání prvních lidí z planety Země. „Vzal jedno z jeho žeber“ znamená použití genetické pamětní banky a materiálu, ponechaného prvními lidmi, za účelem odluky maskulinního a femininního principu.A uzavřel to tělo v tom místě“ označuje nahrazení přímého prožívání jednoty všech principů maskulinity a femininity a všech duchovních faktorů jim odpovídajících nepřímým, skrze vnímání jejich vnějších projevů ve formě rozdílných fyzických těl.

 

To, že dokonce i po tomto aktu se další lidé na Zemi ještě jmenovali „Adam“, znamená, že byli utvořeni z genetické pamětní zásoby a z jiného materiálu originálních lidí. Lze to poznat z příštího verše (23): „Toto teď je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať ženou se nazývá, vždyť z člověka vzata jest.“ Tento verš, tak jako všechny verše zde a jinde, ve vnitřním smyslu Bible svaté mají mnohočetné významy. Vztahuje se na mnoho jiných záležitostí mimo řečeného. Několik z těchto rozmanitých duchovních věcí bylo zjeveno ve spisech Swedenborga. O dalších byla zmínka v předešlých knihách zprostředkovatele tohoto přenosu. To, co se zde nyní zjevuje, týká se jen tajemství pseudotvůrců.

 

Vzít z člověka“ znamená v probírané souvislosti plnost duchovního stavu obou principů, jak byly reprezentovány androgynními lidmi.Člověk“ neznamená muže. „Ať ženou se nazývá“ značí odloučení femininní formy a jejích duchovních činitelů od původního zdroje – člověka – androgyna. V této konotaci žena neznačí ženský rod. Znamená odpojení femininního principu od jeho původně jednotného zdroje. Je zde popsána struktura, jež se stane základnou pro aktivaci negativního stavu, jak naznačuje jeden z vnitřních smyslů, mající vztah k této věci, v následujícím verši (24). „Proto opustí člověk svého otce i matku a připojí se ke své manželce a stanou se jedním tělem.“ V této zvláštní souvislosti „člověk“ představuje jak ženský, tak i mužský rod. Že „člověk opustí svého otce i matku“ znamená odloučenost od vlastního duchovního zdroje. Zde „matka a otec“ značí Nejvyššího – jednoho Absolutního rodiče. „Připojí se ke své manželce“ označuje zde, že se vzdá svého duchovního dědictví a bude vše vyvozovat ze své zevnější, osobní „egotisované“ přirozenosti.Manželka“ v této souvislosti znamená vlastní přirozenost odvozenou z vnější mysli. „A stanou se jedním tělem“ značí, že vše se bude odvozovat z vnějších senzuálně – senzorických vjemů, nikoliv z nitra či z duchovních principů.

 

Verš 25: „Oba dva byli nazí, člověk i jeho manželka, ale nestyděli se“. Tento verš popisuje duchovní stav druhých, tělesně rozloučených lidí, kteří přišli po odchodu androgynních lidí z planety Země.Být nahý“ značí nebýt ještě zkažený negativním stavem. Je to stav nevinnosti PŘEDCHÁZEJÍCÍ stavu hanby – aktivaci negativního stavu.

 

(3. kap. Geneze)

Třetí kapitola Genese ve svém vnitřním smyslu se ve skutečnost věnuje popisu procesu aktivace samotného negativního stavu. Do určité míry tento proces byl odhalen v knize „Základy lidské duchovnosti“ v poslední kapitole knihy „Realita, mýty a iluze“ a v knize „Kdo jsi a proč jsi zde?“. Některé závažné aspekty tohoto procesu již byly zjeveny ve Swedenborgových spisech.

 

(4. kap. Geneze)

Čtvrtá kapitola Genese ve svém vnitřním smyslu odráží mimo jiné duchovní stav a podmínky, v nichž žili lidé zrození jiným způsobem než přímým nadělením Nejvyššího. Toto je narození podle vědeckých genetických principů, nikoliv podle principů duchovních. Tímto činem napevno nastupuje duchovní úpadek lidstva. Tento fakt se odráží v příběhu o Kainu, jenž zabil svého bratra Ábela. „Ábel“ označuje čistotu duchovních principů, odvozených z lásky Boží a z lásky k Bohu.Kain“ znamená separaci těchto principů od té lásky. Plnost duchovní deteriorace a dominance negativního stavu nemůže dojít k plodnému dozrání, pokud je tu jakékoliv vědomí Boží lásky a jakýkoliv stupeň lásky k Bohu. Takové cítění odstrašuje od plné manifestace povahy negativního stavu. Ve skutečnosti jeden z mnoha aspektů hlubšího významu vnitřního smyslu vraždy Ábela Kainem je vylíčení procesu genetického inženýrství a manipulace, jimiž byly hlavní duchovní principy vztahující se k pravé lásce (Ábela) odstraněny nebo umrtveny v genech, ze kterých se měly zfabrikovat příští generace lidí. Na místě toho jsou nahrazeny sebeláskou a láskou k zevnějšnostem (Kain). Taková láska zatemňuje vnímání pravdy a vede k vývoji jejích zkreslenin a ke zrodu naprostých nepravd a zel.

 

(5. kap. Geneze)

Pátá kapitola Genese ve svém vnitřním smyslu popisuje, mimo jiných věcí, duchovní stav každé následné epochy, jež nastoupily po aktivaci negativního stavu. Jména osob v té kapitole jsou odrazem obsahu a idejí, které vládly v každé následující epoše, a stupně jejího zla a nepravd. Věk zmíněných osob odráží či obsahuje popis kvality, životního stylu a vědecké inteligence a znalostí, které vlastnili lidé té které následné epochy. Tato čísla neříkají nic o skutečném tělesném věku nebo časovém trvání. Fakticky každá epocha v té době trvala přibližně dva milióny let (více, či méně, v závislosti na její jakosti, kterou bylo potřeba projevit, aby další krok úpadku mohl dojít ke svému plodnému dozrání).

 

(6. a 7. kap. Geneze)

V základě existovalo dvanáct takových epoch, každá měla svou výrazně odlišnou kvalitu a obsah životního stylu, jakožto i stupně vědění ve věci genetického inženýrství. Končily plnou ztrátou jakéhokoliv náležitého duchovního vědomí a záměnou pravých duchovních principů potopou nepravd, zkaženosti a bezbožnictví. Tento konec je popsán v niterném smyslu v šesté a sedmé kapitole Genese v Bibli svaté – příběhem o Velké potopě. Prvním dvanácti epochám předcházela epocha androgynních lidí, kteří na tento svět přišli z přímého nadělení Nejvyššího. Sama první epocha z těch dvanácti je ta, ve které přímé nadělení bylo NAHRAZENO vědeckým biklonováním, jak je popsáno v knize „Základy lidské duchovnosti“. Tato epocha trvala v pojetí fyzického času nejdéle – přibližně dvacet pět miliónů let.

 

Na konci dvanácté epochy, popsané v šesté kapitole knihy Genese v Bibli svaté, bylo prováděno nejpronikavější genetické experimentování. Výsledkem těchto pokusů byla produkce rozličných životních forem, převážně negativního rázu. Tyto produkované jedinečné živočišné formy na vaší planetě jsou označovány vašimi učenci různými paleontologickými termíny (jako např. dinosauři). Ve stejnou dobu docházelo na vaší planetě k jiným rozmanitým vědeckým pokusům. Jeden z nich skončil pečlivě naplánovanou katastrofou, jež spustila doby ledové a jiné fenomény, které rozštěpily kůru vaší planety a rozdělily jednu pevninu na několik kontinentů. Tento proces vyústil vyhlazením většiny živočišného a rostlinného života existujícího tenkrát a vytvořeného pseudotvůrci. K tomu došlo obzvláště během dvanácté epochy jejich přítomnosti na vaší planetě. Dvanáctá epocha skončila Velkou potopou, po níž vešla do jsoucna a bytí nová, docela jiná epocha. Nová epocha ve skutečnosti počala historii jeskynního člověka a moderních dějin, jak se objevují na vaší planetě v přítomné době (posledních 7 miliónů let, z toho 4 milióny let lidských dějin – pozn. zpracovatele).

 

(11. kap. Geneze)

To, jak se pseudotvůrci usadili v peklech, je vylíčeno ve vnitřním smyslu první části jedenácté kapitoly knihy Genese.

 

Noemův příběh se vztahuje na akt Nejvyššího, jímž zachoval určitý stupeň duchovní uvědomělosti, jako SEMENE pro budoucí duchovní ZNOVUPROBUZENÍ. Popotopní epocha, kterou označuje slovo „Noé“ a jeho odvozeniny – synové: Šém, Chám a Jáfet, odráží postupné zatlačení náležitého duchovního vnímání s ohledem na praktickou upotřebitelnost duchovních principů. Což znamená, že bylo nutno podržet určitý stupeň znalosti pravdy o duchovních principech, ale nebyla žádná motivace ani přání žít ve shodě s těmi duchovními principy. Znalost sama o sobě musí být zachována bez ohledu na to, na jaké je úrovni. V té době tato znalost byla ještě vědomá. Později, zvláště pak ve většině případů přítomné době je nevědomá, uložená v hlubších záhybech Nejniternější duchovní mysli, v té části, jež se nazývá univerzální vědomí.

 

Žádné znovuprobuzení ani spasení všech lidí z negativního stavu, ba ani úplná eliminace negativního stavu NEJSOU možné bez ZACHOVÁNÍ vitální a osudně závažné znalosti pravdy ohledně pravých duchovních principů. V Bibli svaté toto zachování se nazývá „ostatky“ či „zbytky“. Jenom ostatky či zbytky budou SPASENY. Takže PROCES SPASENÍ je možný JENOM z pozice těchto ostatků nebo zbytků. V té době, kdy bude negativní stav úplně odhalen, a po vyčerpání jeho užitečnosti, budou otevřeny u každého dveře k těmto zbytkům: Veškeré poznatky pravdy o pravých duchovních principech i všechna jiná tajemství o aktivaci negativního stavu vstoupí do vědomého uvědomění každého; a učiní se poslední volba ohledně vlastní pozice čili toho, kde kdo bude chtít být. Tímto posledním krokem skončí éra negativního stavu. Celý časový cyklus, v němž toto vše proběhlo, se uzavře a nový cyklus času – bez negativního stavu a bez pekel – vejde v jsoucno a bytí.

 

Noemova epocha představuje vědomé nahromadění pravdy, ale ne natolik dobra. Následující epocha, popsaná Noemovými syny, odráží genetickou manipulaci pseudotvůrců, jíž se takto nahromaděné poznatky zcela vytlačí z vědomého uvědomění a umístí do nevědomého módu lidské mysli, kterou sami GENETICKY ZFABRIKOVALI. Toto je doba, kdy zcela DOZRAJE ideová koncepce jeskynního člověka. V této době došlo k ZPĚTNÉMU CESTOVÁNÍ V ČASE, PŘED DOBU STVOŘENÍ PLANETY ZEMĚ, což je popsáno ve druhém verši 11. kapitoly v Genesi. Toto se tam uvádí:

 

„I stalo se, že když cestovali od východu, nalezli pláň v zemi Sinear, a bydlili tam.“

 

Když cestovali od východu“ v této souvislosti má dvojí význam:

 

(a)

Jeden značí cestování zpět v čase za účelem ŘÍZENÍ VÝVOJE VAŠÍ PLANETY A VYKONÁVÁNÍ VLIVU NA JESKYNNÍHO ČLOVĚKA A VYVINUTÍ ZCELA ROZDÍLNÉHO L I D S T V A,  nikde ani nikdy předtím neexistujícího.

 

(b)

Druhý význam je v tom, že DOCELA OPUSTÍ POZITIVNÍ STAV A PRAVÉ STVOŘENÍ A USÍDLÍ SE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ.

 

Nalezli pláň v zemi Sinear“, kde „pláň“ souvztaží s pekly.

 

Země Sinear“ souvztaží se zónou vymístění.

 

Sinear“ je kódové jméno pro Babylon.

 

Babylon“ je pak kódovým jménem pro VEŠKERÝ NEGATIVNÍ STAV SE VŠEMI DRUHY ZLA A NEPRAVD V JEHO AKTIVOVANÉM A DOMINANTNÍM ZPŮSOBU.

 

Když se jednou pseudotvůrci zařídili v peklech, postoupili k dalšímu experimentu s genetickým materiálem, který získali od prvních lidí. Že provádění těchto pokusů bylo založeno na zcela falešných premisách, je zřejmé ze slov následujícího verše (3) v kapitole 11 Genese:

 

Měli cihly místo kamení“.

 

Cihly“ souvztaží se všemi falešnými pojmy, které nahradí pravdu – „kámen“.

 

Nuže, nadělejme cihel, a důkladně je vypalme“ znamená produkci docela nového druhu falešných představ, které byly pevně ustanoveny jako styl neduchovního života, jenž měl dominovat nad lidstvem na vaší planetě.

 

Měli asfalt místo malty“ značí zlý úmysl.

 

Vše toto bylo prováděno se zlým úmyslem, aby se DOKÁZALO, že život na vaší planetě NEPOVSTAL Z DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ NEJVYŠŠÍHO, nýbrž ze samotné přírody či od pseudotvůrců – falešných bohů. Slovo „asfalt“ má tuto zvláštní souvztažnost.

 

Budování babylonské věže symbolizuje úsilí pseudotvůrců o zřízení bašty přímo v nebesích a svrhnutí vlády Nejvyššího. Toto je prorockým vylíčením budoucího usilování pseudotvůrců právě v době, kdy mělo dojít k inkarnaci Ježíše Kristacestovat dál zpátky v čase, před čas a prostor, před započetí Aktu stvoření. Účelem toho pokusu bylo zablokovat proces Stvoření, a namísto toho nastolit plnou vládu pseudotvůrců, zfabrikovat vlastní pseudostvoření, jež by se zcela podřídilo jejich vládě bez jakékoliv účasti Nejvyššího. Pokud si vzpomínáte, tento krok NEBYLO dovoleno podniknout a ta zvláštní znalost cestování v čase byla pseudotvůrcům NAVŽDY ODEBRÁNA. Také byli ODLOUČENI od všech v zóně vymístění a uzamčeni ve speciálním stavu a na místě, známém až donedávna jenom Pánu Ježíši Kristu. Tímto aktem Pána Ježíše Krista končí příběh o pseudotvůrcích prozatím.

 

Nicméně přetrvávají následky jejich činnosti, historie jejich fabrikací – nyní existující lidé a jiní tvorové v peklech a v ostatních končinách zóny vymístění. Bude to trvat do doby úplné eliminace negativního stavu. Pamatujte si, prosím, že každý čin nebo činnost, každá idea a její projev se může potvrdit ve své platnosti jenom podle svých důsledků, výsledků a následků. Tedy negativní stav musí dál pokračovat až do doby, kdy se všechny tyto důsledky, výsledky a následky projeví, zpřítomní a uskuteční. Takto se získává pravé poznání. Nic se vpravdě nemůže poznat bez tohoto zobrazení. Následky, výplody a výsledky aktivit pseudotvůrců jsou plně znázorněny v kvalitě života lidí na vaší planetě počínaje dobou, kdy se objevil jeskynní člověk. Pokud si vzpomínáte, byl jeskynní člověk zfabrikován pseudotvůrci za tím účelem, aby svedli budoucí vědce uvěřit klamu, že lidští tvorové pochází z opic evolučním procesem, a ne z jiného duchovního pramene. VĚTŠINA VĚDCŮ na vaší planetě dosud ještě věří této FALEŠNÉ BAJCE. (A tato falešná bajka se učí jako ovládací program ve většině školách po celé planetě – proto také, jak je v Bibli svaté psáno: Poslední budou prvními a první budou posledními -  dle kariérního a vzdělanostního principu - pozn. zpracovatele.)

 

Nyní je z dosud řečeného v této kapitole jasné, že vaše planeta má DVĚ výrazně odlišné historie.

 

(1)

Jedna je historie o pseudotvůrcích a jejich předchůdcích – než se vystěhovali do zóny vymístění a než přestěhovali fyzický stav jedné dimenze samé planety Země. (Přes 100 miliónů let – pozn. zpracovatele.)

 

(2)

Druhá začíná příběhem jeskynního člověka a pokračuje až do přítomné doby. Toto bude pokračovat do chvíle, kdy negativní stav se ujme vší vlády a dočasně zvítězí na vaší planetě. Okamžik toho vítězství bude znamenat konec druhého údobí. (7 miliónů let – pozn. zpracovatele.)

 

(3)

Plná dominance negativního stavu. (Skrze čipovou totalitu, absolutní ovládání zbylých lidských bytostí (zbylých po cílené redukci lidstva, která je v současnosti v plném proudu - biologické zbraně, haarp, chemtrails, řízené přírodní katastrofy atd.) - pozn. webu).

 

Zde započne třetí perioda. Kvalita a obsah tohoto údobí nemohou být toho času odhaleny. Avšak to údobí bude mít velice krátké trvání kvůli pozitivnímu stavu.

 

(4)

Úplná eliminace negativního stavu a návrat do původního postavení ve stavu pozitivním.

 

Na konci třetí periody bude negativní stav NAVĚKY ELIMINOVÁN. Prostředky a způsob jeho eliminování nesmí být zjeveny z bezpečnostních důvodů. Postačí zde odhalit, že negativní stav – ať jakýmikoliv prostředky – BUDE ÚPLNĚ, DOKONALE A NA VĚKY ELIMINOVÁN.

 

Toto je slavnostní příslib Pána Ježíše Krista, učiněný všemu Stvoření a všem, kdo v přítomné době jsou v pasti negativního stavu.

 

Fyzické postavení této planety během její první historie – době, kdy pseudotvůrci na ní přebývali – bylo jiné. Musíte si pamatovat, že VŠECHNO ve Stvoření a ve fyzickém Vesmíru, jakož i v zóně vymístění, závisí na ČINNOSTI a IDEÁCH sentientních myslí. Obsah a jakost těchto aktivit a idejí čijících myslí určuje fyzickou pozici, životní styl, události a osud jakékoliv planety nebo sluneční soustavy, galaxie, veškerého Vesmíru a multivesmíru s jejich vlastními dimenzemi, odrážením a „zrcadlením“ (o této záležitosti bude více zjeveno později). Takže vaše planeta v údobí první historie byla se vším svým odrážením nejen v jiném fyzickém postavení, ale i v jiné sluneční soustavě a v jiném vesmíru. Ta sluneční soustava měla dvě slunce. Pozice a sklon planety Země byly takové, že dvě slunce se zjevovala střídavě, periodicky. Kdykoliv jedno slunce se ukázalo na jedné hemisféře, druhé bylo na opačné. A obráceně. Nikdy se neobjevila spolu ve stejnou dobu nebo na stejné obloze. Západ jednoho slunce znamenal východ druhého. V té časové periodě na vaší planetě tudíž neexistovala žádná noc. Důvodem pro takové uspořádání bylo, že noc a temnota souvztaží s duchovní ignorancí a s nevědomými duševními pochody. V průběhu celé historie pseudotvůrců a jejich předchůdců nikdy nebyli bez znalosti a vědomí si pravých principů a zákonů, vládnoucích multiversu a sentientní mysli. Jejich mysl byla při plném vědomí na všech svých úrovních a žádné nevědomé procesy neexistovaly. Proto žádná temnota ani noc nebyla možná. Kvůli těmto podmínkám byla fyzická situace planety Země udržována v solárním systému se dvěma slunci. Zároveň teplota a počasí bylo regulováno tak, že se udržovalo neustále příjemné, hojivé, mírné klima bez bouřek a extrémních výkyvů. Schopnost kontrolovat a regulovat přírodní zákony myšlenkovými principy činí tuto skutečnost možnou. Jak víte, pseudotvůrci byli velkými mistry v oblasti takové kontroly (vzhledem k jejich původu, pozn. webu).

 

Ale po vystěhování z této planety a až se usadili v peklech (či přesně: Až vytvořili podmínky pro pekla), zpětným cestováním v čase se dostali do blízkosti doby stvoření planety Země se všemi jejími rozmanitými dimenzemi. Během procesu cestování v čase pozměnili osud jedné dimenze planety Země a taky svůj vlastní osud. Byly záměrně zničeny všechny životní formy, jež existovaly v původní dimenzi Země. Pseudotvůrci PŘEMÍSTILI a VZALI SE SEBOU všechen genetický materiál tehdy existujících živočichů a rostlin, jakožto i všeho ostatního, aby jej pak mohli přetvořit pro své vlastní účely.

 

Jakmile zmíněná dimenze planety Země byla přetvořena, byla pak fyzicky přestěhována přes dimenzionální zákruty osmou dimenzí a umístěna na hranici mezi zónou vymístění a pravým Stvořením do velice neobvyklé pozice. Byla uložena do vyšinutého solárního systému, který má jen jedno Slunce. Pro tuto neobyčejnou situaci a neobvyklé postavení stala se zmíněná dimenze planety známou jako planeta Nula. Jak bylo uvedeno výše, je to JEDINÁ PLANETA, kde mohou koexistovat OBA STAVY, jak pozitivní, tak i negativní, a to za účelem, jenž byl zjeven v předešlých kapitolách této knihy (více o této věci a pozici planety Nula bude zjeveno později).

V procesu fyzického stěhování vaší planety byl jeden kontinent rozštěpen na několik, vznikly extrémní výkyvy počasí a teploty od pólu k pólu, byly zavedeny roční doby a započala ÉRA NA VAŠÍ PLANETĚ SE ZAHÁJENÍM STAVU NEVĚDĚNÍ A NEVĚDOMÝCH POCHODŮ. Tyto procesy souvztaží s nepříznivými přírodními klimatickými podmínkami na vaší planetě.

 

Nejdříve postrádala planeta Nula jakoukoliv životní formu. Aby se mohla obydlet vhodnými životními formami, jež byly s to plně zobrazit všechny důsledky, následky a výsledky aktivace a dominance negativního stavu, bylo nutno zprvu geneticky experimentovat s takovými podmínkami a formami, jež by se nejvíce hodily pro toto zobrazení. Pamatujte, prosím, že aktivovat negativní stav a uvést jej do dominující pozice je jedna věc, ale zcela jinou věcí je úspěšně znázornit následky, výsledky a důsledky takového příšerného aktu.

 

První historické období vaší planety a jejího obyvatelstva bylo období aktivace negativního stavu. Druhé období bylo zobrazení důsledků, následků a výsledků negativního stavu. Třetí období je plná dominance negativního stavu. A čtvrtým historickým údobím je úplná eliminace negativního stavu a návrat do původního postavení ve stavu pozitivním. Podle fyzických časových měřítek každé historické období, jež následuje za prvním, stále kratší a kratší dobu trvání. První historická éra – aktivace trvala nejdéle (mnoho miliónů let); druhá éra je značně kratší (stále ještě působí – vy v ní žijete); třetí historická éra bude velice krátká a čtvrtá bude dokonce ještě kratší.

 

Poznámka o slovu „dimenze“: Shora bylo řečeno, že jedna dimenze nebo reflexe Země byla přestěhována přes osmou dimenzi. Toto slovo je zde použito v rozdílném spoluoznačení, než tomu bylo v jiných knihách Nového zjevení. Tam to označovalo duchovní dimenzi, zprostředkující dimenzi, fyzickou čili přírodní dimenzi a jí odpovídající dimenzi zóny vymístění. Zde však slovo „dimenze“ je použito ve smyslu časo-prostorového a percepčního módu fyzického – přírodního Vesmíru a jemu souvztažných činitelů duchovního a intermediálního světa, jakožto i zóny vymístění. Každý vesmír v rámci multivesmíru a jemu odpovídající zóna vymístění sestává z dvanácti takových dimenzí či stavů. Na své planetě Nula poznáte ze zkušenosti tři rozměrydélku, šířku a výšku. Někdo z vás si uvědomuje čtvrtou dimenzi, jež obvykle se rovná času. Někteří postulují i pátý rozměr, aniž by jej ve skutečnosti zkušenostně vnímali. Nikdo nic neví o zbývajících sedmi rozměrech ani teoreticky, ani zkušenostně.

Pseudotvůrci však měli PLNOU ZNALOST VŠECH dvanácti dimenzí, jak teoreticky, tak empiricky, pohybujíce se v nich podle libosti. Takže byli schopni cestovat a stěhovat celá nebeská tělesa jak v mezích jakéhokoliv vesmíru, tak i přes různé dimenze a do úplně jiných vesmírů, galaxií a slunečních soustav. Těmito prostředky byli schopni dopravit a doplnit na vaši planetu jakékoliv ideje a výsledky svého genetického experimentování a inženýrství.

 

Jakmile se takto zařídili v pro sebe vhodné pozici, pustili se do druhé řady genetického experimentování. Jak si vzpomínáte, záležitostí první řady pokusů bylo, aby se na svět přivedli lidé NE přímo daní Nejvyšším, ale pomocí zvláštního genetického biklonování s četnými variacemi. druhé sadě pokusů bylo experimentování zaměřeno na vývoj živých, myslících a cítících entit, jež by se hodily k zobrazení plné povahy negativního stavu a pro prokázání faktu, že ty či ony duchovní principy nejsou buď nutné k produkci života, nebo NEJSOU odvozeny z Nejvyššího. Tato idea však se mohla uskutečnit jen s jednou podmínkou: Vše se mělo udat v BLÍZKÉM sousedství pozitivního stavu.

 

Jeden z hlavních důvodů, proč pseudotvůrci umístili vaši planetu v tak podivné pozici, bylo umožnění kontaktu se členy pozitivního stavu ve formě a za okolností vzájemného PROMÍCHÁVÁNÍ SE, nikoliv odloučenosti. Rozhodováním o tom, za jakých podmínek se lidé mají rodit na této planetě, podařilo se pseudotvůrcům ZAJMOUT některé členy pozitivního stavu a v mnohých případech i PŘETÁHNOUT je na čas na svou stranu. Potřebovali NOVÝ genetický materiál, VZATÝ z pozitivního stavu. Čím je nový materiál silnějším, tím manifestace nové negativní formy je zlořádnější a vytrvalejší. Dalším důvodem pro toto podivné umístění planety Nula bylo ukázat pozitivnímu stavu, že negativní stav je schopen vlastního nezávislého života a jak početní jsou jeho následovníci. Bylo to pro ně věcí soutěživosti. Negativní stav neustále konkuruje pozitivnímu stavu. Nemůžete soutěžit s někým, jestliže ten někdo nemůže vidět vaše výdobytky, ať jsou jakékoliv. Ovšem v této soutěži jde o LIDSKÉ DUŠE. Toto bylo a je povoleno Pánem Ježíšem Kristem za účelem, jenž byl dříve vysvětlen.

 

V procesu druhé várky experimentování byly vyvinuty a naprojektovány rozmanité životní formy rostlinstva a živočichů, aby se objevily na planetě Nula. Úmyslně NAPODOBILI evoluční proces. Z toho můžete vidět, jak darwinovská evoluční teorie je MYLNÁ. (Je to další z tisíců ovládacích programů lidské mysli od pseudotvůrců – Sil temna – pozn. zpracovatele). Evoluční teorie je založena na chybném vědeckém pojetí. Darwin a jeho následovníci měli za to, že druhy se vyvíjejí procesem přírodního výběru, aby se přizpůsobili podmínkám, existujícím v různých prostředích planety za účelem přežití nejsilnějšího a nejzpůsobilejšího. Myšlenka evoluce je správná v tom smyslu, že rozličné životní formy byly pseudotvůrci vytvořeny, vyzkoušeny a vyřazeny jedna za druhou. Prováděli genetické pokusy tak dlouho, až přišli na nejvíce žádoucí a nejvýhodnější podmínky na této planetě, podmínky nejvhodnější pro PROVEDENÍ JEJICH PLÁNU. Něco jako přírodní výběr NIKDY neexistovalo. Vše bylo pečlivě naplánováno. Pojetí přírodní selekce je DOSUD NEJBLÁZNIVĚJŠÍ NÁPAD v hlavách vašich učenců.

Pokud si vzpomínáte, byla vaše planeta původně, než došlo k aktivaci negativního stavu, obydlena pouze pozitivními životními projevy. Neexistoval tenkrát žádný druh dravců, ani jedovatých, zlořádných usmrcujících zvířat a rostlin. Živočichové a rostliny byli v podstatě blahodárně kladnými. Byli však všichni zničeni během dimenzionálního přemístění vaší planety. Ale jejich genetický materiál byl zachován. V průběhu mnoha miliónů let experimentování vyzkoušeli pseudotvůrci v procesu křížení mnohé kombinace rozmanitých životních forem – mnohé byly úspěšné a mnohé úspěšné nebyly. Ponechaly ty, co byly zdaření, a užili je pro další křížení. Zničili to, co se nepodařilo.

 

Vyhlazení a zmizení různých druhů živočichů na vaší planetě NEBYLO důsledkem přírodních či kosmických katastrof, jak by vědci rádi věřili. Ani to nebylo následkem působení ze strany lidí, jak tomu je v přítomné době s vyhubenými zvířaty rukama lidské chamtivosti a stupidity. Takzvané přírodní katastrofy a typické lidské chování byly přivedeny do plodnosti pseudotvůrci a některými dalšími procesy v peklech s tím, aby se docílila DESTRUKCE zmíněných DRUHŮ, NEHODÍCÍCH SE PRO JEJICH ÚMYSLY. Nynější pokračující hubení některých druhů hlubší duchovní souvztažnost. Druhy dávno zmizelé i ty, co zmizely ne tak dávno, spolu s těmi, co postupně mizí, mají být odstraněny dříve, než dojde k úplnému vítězství negativního stavu na vaší planetě. Ty druhy jsou SOUVZTAŽNOSTMI NEVHODNÉ oddanosti a sklonů, které vyčerpaly svou užitečnost. Proto jejich pokračování by bylo překážkou a porušováním tohoto závažného procesu – plné vítězství negativního stavu na planetě Nula. Musíte si uvědomit, že jakmile určitý stav nebo sklon či cit či emoce nebo element myšlení nejsou již déle udržitelné, pak se musí odstranit. Jinak by nic nemohlo dojít k dozrání, jak v pozitivním, tak v negativním smyslu. Ve chvíli, kdy dojde k jejich odstranění, všechny s nimi souvztažící životní formy a elementy přestanou existovat. Takto dovedli pseudotvůrci vyhladit všechny nevhodné druhy z povrchu vaší planety před tím, než by z nich vzešly trvale úspěšné výsledky. (Není nahodilé, že po tomto zdařilém díle nedocházelo k žádnému dalšímu evolučnímu vývoji na vaší planetě. Zastavil se právě v  době.) A takto dosahují současně působící síly negativního stavu svých cílů v tomto ohledu. Prostřednictvím svých vlastních agentů na vaší planetě vyvolávají proces eliminace čehokoliv nebo kohokoliv, co neslouží jejich záměru. (Eliminace jakýchkoli pozitivních snah, které se čím dál vzácněji objevují z řad zbývajících vědomých lidí, pokoušejících se o odhalení pravdy a obnovení míru ve světě (odzbrojení, solidarita (její míra a forma jsou naprosto pod kontrolou mocných, solidarita jen tam a jen tehdy, pokud je to ve prospěch NEGATIVNÍHO stavu, jen naoko se jeví jako pozitivní (např. také všechny neziskové organizace, občanská sdružení... jak to, že se množí jako houby po dešti a konfliktů neustále přibývá? Že by přímá úměra s tím, jaké opravdové aktivity ve skutečnosti podporují a KDO skutečně stojí za jejich "nezištnými" zájmy?) Dále také včetně eliminace extrémního počtu lidí na planetě Zemi, která se pro samotný ubohý negativní stav stala až příliš přelidněnou. Eliminace přebytečného množství pozemšťanů se děje z pohledu negativního stavu již celkem "jednoduše" - pomocí chemtrails, haarp, ovládání mysli lidí, řízených přírodních katastrof, záměrně vyvolávaných epidemií, zaváděním nově fabrikovaných smrtících biologických agens, řízeným vedením válečných konfliktů a dalších sofistikovaných metod a forem chorých mozků pseudotvůrců a celého jejich negativního stavu, pozn. webu).

obr.: 30 miliard am. dolarů by stačilo k ZASTAVENÍ HLADU VE SVĚTĚ

ale to by pak nezbylo na: 

737 miliard am. dolarů, které ROČNĚ utratí Spojené státy na svou "obranu" (před celým světem)

 

 

 

FABRIKACE JESKYNNÍHO LIDSKÉHO TVORA

A JEHO MODERNÍHO POTOMSTVA

 

 

Tak došlo k tomu, že v procesu experimentování podařilo se pseudotvůrcům získat podivného hybrida, jehož vzorce chování byly v rozporu se vším, co bylo pozorováno u živočichů pozitivního typu. Účelem zde bylo zfabrikovat zvěř, ptáky, hmyz, ryby, rostliny a plody atd., které by odrážely ve svém chování zlořádnost, útočnost, násilí, strach, jedovatost a pud zabíjení. Žádné takové zvíře, ani pták, ani hmyz, ryba, rostlina nebo plody atd. do tohoto časového úseku NEEXISTOVALY. Tomuto typu chování vaši veterinární a sociální psychologové rádi dávají nálepku „instinkt útoku nebo útěku“. Jakmile se pseudotvůrcům podařila produkce těchto protivných životních forem, ihned je uvrhli na vaši planetu pro ilustraci. Z jednoho velmi zvláštního živočicha se zmíněnou přirozeností, vlastně z jeho genů, zfabrikovali nekonečný počet hybridů, rozmístili je všechny na planetě Nula, aby viděli, jak dobře se hodí pro splnění KONEČNÉHO CÍLE – FABRIKACI JESKYNNÍHO LIDSKÉHO TVORA A JEHO MODERNÍHO POTOMSTVA. Tato experimentace vyvrcholila ve FABRIKACI TVORA PODOBNÉHO OPICI, který se stal vhodným PROTOTYPEM vývoje nyní existující formy lidského těla.

 

V průběhu tohoto experimentování a křížení byly zfabrikovány rozmanité životní formy jak inteligentního, tak i neinteligentního rázu. Některé z nich byly prapodivné. Ne všechny byly zachovány na vaší planetě. Většina inteligentních životních forem, nevyhovujících podmínkám na vaší planetě, byla umístěna jinde. Je třeba si totiž uvědomit, že jednou utvořená či zfabrikovaná sentientní životní forma – a to nehledě na to, jakými prostředky – pozitivními či negativními, pak navěky NEMŮŽE být zničena. Pouze nesentientní životní formy mohou být – a často jsou – zničeny. Inteligentní životní formy, formy schopné pojetí pojmu „já jsem“, mají v sobě ŽIVOTNÍ ENERGII, jež původně byla UKRADENA u Nejvyššího (v případě negativních životních forem). V té energii je přítomnost Pána Ježíše Krista (který tenkrát byl Nejvyšším). Díky této přítomnosti takový život nikdy nemůže být zničen. Je to pramen a možnost spasení všech v negativním stavu a pro obrácení do stavu pozitivního. (Také někteří Vesmírní lidé, mající s námi částečně společné předky, se dokázali vymanit z negativního stavu a procesem dlouhodobé konverze - duchovním růstem - se zpět transformují k dokonalým nehmotným bytostem v blízkosti Stvořitele našeho milovaného – pozn. zpracovatele).

 

Takto Božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista zajistila těmto zvláštním inteligentním životním formám místo, stav a podmínky, jež vyhovují jejich přirozenosti. Jak jistě víte, lidské pohádky obsahují mnoho příběhů o divných a podivných tvorech, mluvících zvířatech, rostlinách atd., a to jak povahy pozitivní, tak i negativní. Obsah těchto příběhů je fakticky čerpán z tehdy existující skutečnosti (procesu výše uvedených experimentací).

Někteří z těchto tvorů zfabrikovaných pseudotvůrci byli příliš pozitivní nebo uvědomělí, jiní ne dosti nevědomí, nebo příliš důvtipní, či zas příliš jednostranně zlí pro záměry pseudotvůrců. Tvorové převážně pozitivní byli vyzvednuti z negativního stavu a umístěni na planetách uprostřed říše pozitivního přírodního vesmíru, kde se mohli vyvíjet zcela v souladu s principy duchovní progrese. Tvorové na jiném krajním pólu obývají rozmanité oblasti zóny vymístění a pekel, kde mají za úkol neustále fabrikovat nové typy zla a nepravd ve všech možných formách a stavech.

 

Tedy v průběhu těchto kriticky a osudově závažných experimentací byl použit princip hybridizace.genetické pamětní banky i z jiného materiálu sentientního inventáře zděděného po prvních lidech, žijících na planetě Země, před tak zvaným Pádem, byly použity dva elementy.prvním kole pokusů byly vyzkoušeny různé kombinace s fúzí jednoho či druhého genu a geny vzatými z protichůdných elementů. Účelem této experimentace bylo přijít na takovou fúzí spojenou kombinaci, jež by dovedla potlačit všechny pozitivní duchovní principy, vzpomínky, city, emoce a zážitky. A která by také potlačila smysl pro jednotu, jednotnost a harmonii všech principů femininity a maskulinity, lásky a moudrosti, dobra a pravdy, jakožto i všech jiných duchovních principů. Tato represe měla být TAKOVÉHO ROZSAHU, aby hybrid, takto prošlý fúzí, vůbec si jich nebyl vědom a přitom přece jen měl zachovaný smysl pro „já jsem“ a byl zcela inteligentní, schopen se učit a do určité míry též vynalézavý a tvořivý.

 

Toto se nakonec PODAŘILO PROVÉST.

 

Dalším krokem bylo vytvořit takové podmínky, v nichž by duch a duševnost nově vyvinutého, fúzí připraveného křížence, mohly být POLAPENY VE ZVLÁŠŤ UZPŮSOBENÉM TĚLE, KTERÉ BY ZNAČNĚ OMEZILO MOŽNOST PLNÉHO PROJEVU DUCHA A DUŠE V NĚM ULOŽENÝCH, ČÍMŽ BY SE STALY ÚPLNĚ ZÁVISLÝMI NA TĚLE PRO PŘEŽITÍ V POZEMSKÉM DUCHOVNÍM, DUŠEVNÍM A FYZICKÉM OVZDUŠÍ

 

Pokusnou otázkou zde bylo:

 

CO BY SE STALO, KDYBY DUCH – NEJNITERNĚJŠÍ DUCHOVNÍ MYSL,

OBSAHUJÍCÍ POZITIVNÍ IDEJE ŽIVOTA I VŠECHNY POZITIVNÍ DUCHOVNÍ PRINCIPY,

A DUŠE – VNITŘNÍ MYSL, OBSAHUJÍCÍ VŠECHNY KLADNÉ ASPEKTY

VĚDOMĚ UVĚDOMĚLÉ DUŠEVNOSTI,

 

BYLY VLOŽENY V ŽIVOČIŠNÉ TĚLO A ZVÍŘECÍ DUŠEVNOST,

 

SESTÁVAJÍCÍ Z HRUBÝCH EMOCÍ, NEINTELIGENTNÍCH INSTINKTŮ A PUDŮ,

ZALOŽENÝCH NA PRIMITIVNÍCH POTŘEBÁCH PŘEŽITÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ

BEZ JAKÉKOLIV DUCHOVNÍ UVĚDOMĚLOSTI ČI SCHOPNOSTI VYVINOUT POJETÍ „JÁ JSEM“?

 

 

Jak si vzpomínáte, v této době pseudotvůrci již úspěšně vyvinuli opici podobného tvora, jenž sloužil jako prototyp k tomuto účelu (to bylo před více než 7 milióny let – pozn. zpracovatele). V něm se plně rozvinuly všechny negativní aspekty chování a duševnosti, hrubé síly a agrese, zabíjení a ničivosti, strachu a bojovnosti, bezohledného zachování druhu a územní dominance a - což je nejhlavnější - směřování všech pudových činností navenek,zevnějšku. V něm se zajistilo plození způsobem zevním, bolestným a nebezpečným, bez účasti jakýchkoliv duchovních principů. V této fázi experimentování byla zkoušena kombinace genů víceméně úspěšně. Účelem bylo vytvořit podmínky, v nichž by pozitivní, niterné, duchovní aspekty sentientního ducha a duševnosti byly úplně potlačeny a zablokovány do nejzazšího možného stupně (absolutní, tedy maximální stupeň je nemožný, což museli pseudotvůrci velice hořce vzít na vědomí, pozn. webu), avšak aby byly přitom dostatečně přítomny, dávajíce vědomíjá jsem“. Toto temné vědomí „já jsem“ mělo dát určitý stupeň pocitu odlišnosti od jiných životních forem; a také motivaci vyvinout dostatečně vysokou úroveň inteligence a tvořivosti k službám toho záměru, pro který tyto podmínky byly vyvinuty pseudotvůrci (k míře zla a nepravd proti tomuto byl Hitler malým, nechodícím a nemluvícím dítětem – pozn. zpracovatele).

 

Je očividné, že tento tvor, sloužící jako prototyp, sám o sobě, bez jakékoli směsi genetického materiálu, vzatého ze sentientních životních forem, byl jen dalším tupým zvířetem, neschopným zobrazit následky aktivace negativního stavu. Tentokrát se pseudotvůrcům již podařilo vypěstovat tvora z idejí „čistého“ zla a nepravd. V genech toho tvora nezbylo již nic z pozitivního stavu dobra a pravdy. Toto bylo konečným cílem. Nyní tedy mají pseudotvůrci vhodný genetický materiál, se kterým mohou experimentovat jeho kombinováním s genetickými elementy, již dříve prošlými fúzí, znovu uspořádanými a přestavěnými, elementy, pocházejícími z ženské a mužské genetické banky. Provedli tudíž fúzi sentientního hybridagenem opici podobného tvora, čímž se vyvinula nová hybridní životní forma, která dosud neexistovala. Nový hybridní tvor byl tím příslovečným jeskynním člověkem (měl by se ve skutečnosti nazývat jeskynním lidským tvorem, aby se tak naznačilo, že jde o ZCELA JINAČÍ, dosud neznámou sentientní životní formu). Pseudotvůrci nasadili tento výtvor na planetě Nula (vaší planetě), pečlivě sledovali a ovlivňovali jeho vývoj v průběhu celé historie vaší planety (to bylo před 4 milióny let a trvá to dosud – pozn. zpracovatele).

Budiž zde zdůrazněno, že bylo by omylem předpokládat, jako by pseudotvůrci nasadili na povrchu vaší planety jen jednoho či dva takové nově vyvinuté hybridy – sentientní tvory. Pamatujte si, že v té době již byla zdařile rozštěpena planetární pevnina na několik kontinentů. Zfabrikovali tudíž tisíce a tisíce takových tvorů a umístili je na rozličných kontinentech a ostrovech, aby se tak dal popud k rozvoji různých variací kultur a kmenů schopných zvěčňovat negativní stav v rozmanitých modech a podmínkách. Současně modifikovali tohoto prototypního, opici podobného tvora, učinivše z něj úplnou opici, jak ji znáte na vaší planetě, a souběžně s novým hybridem ji též nasadili na vaší planetě. Nasazení této opice bylo dvojí. Jedním bylo ve zpátky jdoucím čase. Opice se objevily v různých pečlivě určených stádiích zdánlivě evolučního rázu, před statisícem nebo i pár milióny lety, než došlo ke skutečnému nasazení nové hybridní sentientní formy – lidských tvorů. Druhý způsob bylo simultánní promítnutí.

 

 

OKLAMÁNÍ VĚDCŮ ZKOUMAJÍCÍCH VZNIK ČLOVĚKA

 

Účelem první projekce bylo založit vědecké podvodné napálení, které by u pozdějších učenců vytvořilo dojem, že lidští tvorové se vyvinuli v přírodě, evolučně z opic, a že nebyla do toho zapletena žádná zevní božská moc. Tím by se došlo k závěru, že původ lidských tvorů není v Bohu, ani v duchovních principech, nýbrž je výsledkem ŠŤASTLIVÉ KOMBINACE rozmanitých přírodních částic, atomů, molekul a prvků, čímž se nakonec umožnil vznik vědomého vnímání. V tomto ohledu tedy rozumovost a sebeuvědomělost nevycházejí z jakéhosi Absolutního stavu inteligence a Vědomí, nýbrž z mrtvých elementů hmoty.  Je-li tomu tak, pak neexistují ŽÁDNÉ niterné duchovní principy. A existují-li, pak nejsou původním zdrojem sentientního života, ba vlastně žádné formy života, jen jakýmsi bezpříčinným DOPROVODEM života. Duchovní principy samy o sobě by mohly vznikat z neduchovních kombinací mrtvých elementů. Podobný závěr je nevyhnutelný, vezme-li se v úvahu výše uvedené.

 

Tedy NYNĚJŠÍ LIDSTVO na vaší planetě není ničím jiným, než SPECIÁLNÍM HYBRIDEM,

ZFABRIKOVANÝM PSEUDOTVŮRCI za tím ÚČELEM,

aby se ZOBRAZILY DŮSLEDKY, VÝSLEDKY A NÁSLEDKY AKTIVACE NEGATIVNÍHO STAVU

A ABY SE PROKÁZALO, ŽE NENÍ TŘEBA ŽÁDNÉHO BOHA ANI DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ

KE ZRODU SENTIENTNÍHO ŽIVOTA.

 

 

V průběhu experimentace s tímto novým sentientním hybridem – lidskými tvory – jedním z hlavních principů bylo DOCÍLENÍ ÚPLNÉ ODLUKY A NEVĚDOMOSTI JINÉHO SENTIENTNÍHO ŽIVOTA V MULTIVESMÍRU I V JAKÝCHKOLIV JINÝCH DIMENZÍCH MIMO VLASTNÍ PLANETU A VESMÍR. Toto bylo ŽIVOTNĚ ZÁVAŽNOU PODMÍNKOU, kterou bylo nutno ustanovit, aby tito tvorové byli zcela izolováni od jakékoliv objektivní informace ohledně jiných sentientních forem, jiných dimenzí a multivesmíru obecně, zvláště pak od PRAVÉ znalosti jejich původu, jakožto i nevědomého uvědomění si existence pozitivního stavu – pravého Stvoření.

 

Toto bylo docíleno fabrikací hmotného tělagenů prototypního opici podobného tvora s nepravými modifikacemi. Do toho těla byly vloženy pomocí fúze značně pozměněné geny, vzaté z genetického fondu sentientních životních forem. V procesu té fúze a hybridizace byly všechny pozitivní, duchovní aspekty těch sentientních životních forem ZAPOUZDŘENY v speciálně vyhotovených GENETICKÝCH "NÁDOBÁCH“, blokujících většinu jejich obsahu. Pouze PRAMALÝ, NEKONEČNĚ MALINKATÝ OTVOR BYL PONECHÁN, ZCELA OMEZEN NA PROSAKOVÁNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE, která neustále oživuje to tělo. Pseudotvůrci velmi dobře věděli, že chtěli-li dovolit přítomnost sentience v tom nově vyvinutém kříženci, pak bylo nutno ponechat NEPORUŠENÝMI některé duchovní principy té sentienece. Jinak by se minuli cílem. Avšak pomocí velmi zamotané a složité genetické i jinačí, korespondenční manipulace a kombinace, se jim úspěšně podařilo v genu sentience zablokovat vědomí duchovnosti, jen se z něj vysává životní energie bez uvědomění si, co je pravým zdrojem té energie. Navíc vybudovali pseudotvůrci z genetického materiálu toho prototypního tvora a z výsledků velmi složitého přeuspořádání duchovních korespondencí další geneticko - duchovní nádobu, jež v sobě uzavřela pravou duševnost, obsaženou v elementech, přišlých ze sentientních životních forem. Ta duševnost ve svém původním stavu byla velmi pokojná, něžná a laskavá a nikdy nemohla zplodit vražednou násilnost, útočnost, nenávist, ani žádné jiné záporné emoce, pocity, myšlenky, postoje a chování, tak hojně přítomné na vaší planetě.

Tak se stalo, že tato kladná duševnost byla zakryta zmíněnou nádobou s ponecháním malinkatého otvoru, jenž dovolil pozměněný přenos životní energie z duchovní sféry těch sentienetních genů a umožňující zachování duševní uvědomělosti nově vyvinutého hybrida – lidských tvorů. Nakonec další, jiná genetická nádoba byla použita pro zapouzdření obsahu vnější mysli pravých sentientních životních forem. Z idejí těchto forem bylo vybudováno hmotné tělo pro manifestování duchovních idejí vlastního ducha a duše zevním chováním, vnějšími vztahy a postoji. Uvědomělost této zevní formy byla úplně zablokována, tak, aby současná lidská bytost nemohla poznat, co je být a pociťovat a vypadat jako pravá sentientní bytost v opravdové fyzické formě, vytvořené z ryzích pozitivních elementů lásky a moudrosti.

 

A znovu byl ponechán nesmírně malinký otvůrek pro proudění životní energie z nejhlubší niternosti přes vnitřní oblast do nejzevnějšího území těla, aby jej tak zachovávala při životě a fungujícím. Jakmile se toto provedlo, byl vyvinut zvláštní genetický a souvztažnostní obal z elementů negativního stavu, do něho byly uloženy pravá nejniternější duchovní mysl, pravá vnitřní mysl a pravá vnější mysl, odvozené z genů sentientních životních forem, oddělující je od těla a od tělesné vědomosti si jich. Pouze infinitesimálně nepatrné spojení bylo ponecháno mezi nimi a hmotným tělem, jež bylo omezeno na pouhé přijímání životní energie pro zachování jakéhosi stupně životnosti v tom těle.

 

V dalším kroku byly mezi tělem a tím obalem, obsahujícím pravou sentientní mysl, nyní rozdělenou na tři rozdílné oblastinejniternější, vnitřní a zevnější, vytvořeny z genetického a jiného souvztažnostního materiálu toho prototypu zvířecího tvora na úrovni každé nádoby tři zřetelně odlišné pseudomysli. Tedy na úrovni Nejniternější duchovní mysli, zapouzdřené v té geneticky a negativně uzpůsobené duchovní nádobě, byla vybudována niterná PSEUDOMYSL. Byla umístěna v její okružní blízkosti, aby tak úplně obklíčila zmíněnou nádobu a zajistila zachycení všeho, co by prosakovalo ponechaným malinkým otvorem, a vše prověřila dříve, než by došlo k prozrazení nějaké informace škodící jsoucnu a bytí negativního stavu. Obdobné napodobeniny byly zbudovány a uloženy kolem pravé vnitřní i pravé vnější mysli.

 

Máte zde tudíž, vrstva na vrstvě, OCHRANU, zřízenou PROTI proniknutí čehokoliv vskutku duchovního a pravdivého nyní separované a izolované opravdové sentientní mysli nebo přicházejícího přes ni. Jak můžete vidět, účelem zde bylo separovat a izolovat JEDNU sentientní mysl, jež sestává ze tří vlastních aspektů, a vytvořit TŘI rozličné mysli, které mají být izolovány a odloučeny jedna od druhé do nekonečna. Zapamatujte si, že pravou povahou negativního stavu je budovat vše na principech ROZLOUČENOSTI a IZOLACE.

                                           

V pravém Stvoření NEEXISTUJE taková separace a izolace. Sentientní mysl všech čijících entit v pozitivním stavu Stvoření a jeho multivesmíru je úplně a cele SJEDNOCENA. Je to JEDNA MYSL, jež se projevuje ve třech ASPEKTECHnejniternějším, vnitřním a zevnějším. Toto uspořádání je obrazem pravé přirozenosti Stvořitele – Pána Ježíše Krista. S takovým uspořádáním by však negativní stav nikdy nemohl dojít svého uzrání. Dokud tam je jednota a jednotnost mysli, plná vláda patří pozitivnímu stavu. TOTO JE PRAVÁ POVAHA POZITIVNÍHO STAVU. Aby se mohl negativní stav aktivovat, bylo nutno se odchýlit od tohoto uspořádání. Vzpomeňte si, prosím, že prvním krokem ve směru aktivace negativního stavu bylo rozdělení jedné androgynní (obojpohlavní) formy na dvě (jednopohlavní) tělesné formy – jednu ženskou a druhou mužskou. Plné odůvodnění pro tuto separaci, jakožto i pro to, proč sentientní život na původní planetě Země musel začít v androgynní formě, bylo zjeveno a vysvětleno v knize „Základy lidské duchovnosti“. Není zapotřebí, aby se tyto důvody uváděly zde.

(Knihu "Základy lidské duchovnosti" nabízíme ve formě jednotlivých kapitol záložky "Pravda je již vyjevena", pozn. webu).

Z již uvedeného je zcela zjevné, že aktivace negativního stavu je ve skutečnosti procesem postupné SEPARACE různých duchovních principů jejich soudržné celistvosti a jednoty s následnou ODLUKOU jejich schránek sentientní mysli. Každý duchovní princip se všemi svými nekonečnými odvozeninami má svou specifickou schránku v sentientní mysli. Tím, že je schopna přijímat a obsahovat každý princip s jeho svérázností, drží se sentientní mysl na živu. Žádný jiný zdroj života neexistoval, není a nikdy nebude existovat. A protože všechny pravé duchovní principy jsou odvozeny z pravé Přirozenosti Pána Ježíše Krista, neexistuje žádný jiný zdroj života mimo Pána Ježíše Krista. Tímto se Pánem Ježíšem Kristem slavnostně prohlašuje, že tento výrok je Absolutní pravdou.

 

Odloučením a odštěpením těchto duchovních principů od jejich sjednocujícího Zdroje je možné jejich PŘEKRUCOVÁNÍ, PRZNĚNÍ A FALŠOVÁNÍ. A teď tedy nemají žádné spojení s tímto Zdrojem. Nemožnost tohoto spojení dovoluje pak to, že zmatek a nesprávný výklad jejich obsahu se stává realitou. Tímto aktem je provedena separace a izolace specifických schránek v sentientní mysli. Čímž ve skutečnosti došlo k vyvrcholení a úplnému odloučení a rozdělení jedné sentientní mysli na tři různé, oddělené mysli. Nicméně tato separace a izolace sama o sobě, i když nesmírně vítána pseudotvůrci a nutná pro jejich konečný cíl, přece jen nebyla pro něj dostatečná. K jejich zármutku je zde stále ta vrozená, vštěpená tendence různých aspektů a schránek sentientní mysli, VYHLEDAT dřívější stav a navrátit se do tohoto stavu jednoty, jednotnosti, soudržnosti a celistvosti.

K zajištění toho, aby separace a izolace této mysli trvala do nekonečna (absolutně nutná podmínka, má-li negativní stav přežít), vybudovali pseudotvůrci výše popsané genetické a souvztažnostní nádoby a bloky, které obklopují každou mysl odděleně. Navíc vytvořili jeden povšechný genetický a korespondenční obal, jenž odlučuje celou mysl se svými třemi úrovněmi od ostatního těla. A nejen to: Ještě z genů toho zvířete, jimi tak vhodně zkříženého, zfabrikovali tři zcela rozličné pseudomysli, jimiž obklíčili pravou sentientní mysl v jejích třech aspektech. Avšak ani toto uspořádání nebylo dostatečné pro zachování života negativního stavu.

 

V následujícím stádiu svých experimentací pseudotvůrci vytvořili a oživili nový druh bytostí zvaných STRÁŽCI. Tito strážcové byli umístěni v blízkosti každé úrovně – u Nejniternější duchovní mysli, u vnitřní mysli a u zevnější mysliaby ZABRAŇOVALI JAKÝMKOLIV ZMĚNÁM v záležitostech lidské mysli. Funkce těchto strážců byla popsána v páté kapitole této knihy. LEGIE DÉMONŮ velí těmto strážcům, aby tak bylo zajištěno, že náležitě střeží status quo. Tito strážcové se nazývají „STÍNY“ a „STINNÉ POSTAVY“. Nyní můžete vidět, v čem spočívá rozumové zdůvodnění transformačního procesu, jak byl vylíčen v předešlé kapitole (pátá kapitola Nové Zjevení Pána Ježíše Krista). Též z toho můžete vidět, proč sekvence ve zjevování těchto kapitol je, jaká je. Každá kapitola čerpá z myšlenek předchozí kapitoly. Je zde duchovní logika.

 

Proces separace a izolace, na němž byl negativní stav vybudován, není omezen výše popsaným uspořádáním. Zůstal tu jeden krok, osudově závažný, jenž bylo nutno dokončit. Bylo zapotřebí připravit plán pro globální separaci a izolaci forem od ostatních končin Stvoření a od zóny vymístění. Tento druh odluky a izolace je něco nevyhnutelného, chcete-li se, aby lidští tvorové na vaší planetě byli udržováni v nevědomosti ohledně pravé povahy Stvoření a zóny vymístění.

 

Shora vylíčeným uspořádáním byl ustanoven STAV NEUSTÁLÉ IGNORANCE a NEVĚDOMÝCH PROCESŮ. Neznalost a nevědomé duševní pochody jsou životní pohonnou látkou pro zvěčňování negativního stavu. Jimi se trvale zajišťuje, že veškeré poznávání přichází NE ve směru z niternosti, nýbrž zvenčí. Nevíte-li nic o své niterné, duchovní přirozenosti, pak se budete obracet navenek, budete poučováni zvenčí, věříce, že cokoliv je vám řečeno jinými zkušenějšími zevnějšími autoritami, je pravda. Tato situace (hledání pravdy zvenčí) je však omezena pouze na planetě Nula.

 

Z toho důvodu byla planeta Nula ponechána v úplné izolaci a separaci od ostatních oblastí své Galaxie a Vesmíru. Lidské tělo bylo vytvořeno z genů zvířete pomocí speciálního genetického inženýrství. A tělo toho zvířete, na druhé straně, bylo učiněno z elementů zóny vymístění. Tyto elementy byly zhmotnělými a zkonkretizovanými odvrženými duchovními idejemi sentientních entit pozitivního stavu, jež odmítly přijmout jejich obsah a jednat dle něho. Pokud si vzpomínáte, obsahem těchto idejí byl výběr ve věci prohlášení a víry, že život nevychází z Pána Ježíše Krista (dříve Nejvyššího) ani z jeho/Jejích duchovních principů, nýbrž z něčeho a někoho jiného. Tyto odvrhnuté ideje – opaky se všemi důsledky jejich možné aktivace ustanovují život zóny vymístění. Z nich byl prototyp – živočich zfabrikován. Tedy ve skutečnosti bylo lidské tělo, které je tělem zvířecím, zfabrikováno pseudotvůrci v modifikované formě, z negativních antielementů zóny vymístění. K těmto ohraničujícím elementům byly přidány prvky planety Nula, a tak došlo k hybridizaci zcela nového, nanejvýš omezeného typu těla. Nic podobného dříve neexistovalo. Do toho hybridizovaného těla byly vloženy, způsobem shora popsaným, dva elementy, které prošly fúzí, a které patřily sentientním životním formám.

 

Kvůli tomuto uspořádání byly duch života a jeho duše vhodně polapeny v tom nesmírně omezeném a omezujícím těle; a nemohou se z něho dostat ven jinak, než jeho opotřebením nebo když samo umře. Každý pohyb ducha a jeho duše tedy ZCELA ZÁVISÍ na ČINNOSTI TOHOTO TĚLA.

 

OMEZENÍ LIDSKÉHO TĚLA

 

 

Ale co je zač, toto tělo? Jen si všimněte, jak jste OMEZOVÁNI. Chce-li váš duch někam jít, musí brát s sebou to těžkopádné a nepohodlné tělo. Aby v něm přežil, musí duch a jeho duše usměrňovat VŠECHNY své činnosti na pečování o tělo. Vaše tělo požaduje velmi zvláštní prostředí, velmi svérázné ovzduší a neustálou, minutu za minutou, péči a ochranu. Máte-li příliš málo nebo příliš mnoho kyslíku, nebo tohoto či onoho chemického prvku, vaše tělo podlehne otravě, bude poškozeno a umře. Jíte-li a pijete-li příliš mnoho nebo málo, vaše tělo trpí a umírá. Běžíte-li příliš rychle či dlouho, vaše tělo se vyčerpá, může se zhroutit a umřít. Spíte-li nebo odpočíváte příliš málo nebo nadmíru, může se zhroutit a zemřít. Jste-li vystaveni extrémnímu horku či chladu, vaše tělo může umřít. Chcete-li cestovat, musíte vymyslet nějaký druh zevnějšího dopravního prostředku, aby se vaše tělo pohybovalo rychleji. Avšak překročíte-li rychlost pohybu, který je pohodlný a bezpečný pro to vaše tělo, pak přežít velmi dlouho nebude moci. Vaše tělo vyžaduje zvláštní druh zemské přitažlivosti, aby se mohlo nosit pohodlně. Velká gravitace ho rozdrtí. Příliš malá gravitace působí pocit nepohodlnosti oslabováním svalového napětí. Lze takto vypočítávat do nekonečna všechna HRUBÁ OMEZENÍ, jež jsou vlastní vašemu tělu. Přesto vaši učenci bláhově považují funkci těla za zázrak. Div to tedy je, ale ne ve smyslu, jak si to oni myslí. Div divoucí je v tom, že v takovém těle se vůbec může uchovat nějaká jiskřička života. Další komplikací izolovanosti a ohraničenosti je vylučování výměšků. Tento požadavek ovládá rozvrh dne. Nedojde-li k eliminaci jedů, dojde nakonec k smrti těla.

 

Všechny tyto faktory zapříčiňují, že jste úplně zaneprázdněni péčí o tělo a jeho separovaný a izolovaný život.

 

NENÍ ČAS, NEBO JEN VELICE MÁLO NA COKOLIV JINÉHO

MIMO PEČOVÁNÍ O TĚLESNÉ PŘEŽITÍ.

TOTO JE TA PRAVÁ PAST NEGATIVNÍHO STAVU.

 

Právě tyto svérázné, podivné a neobvyklé potřeby vašeho těla působí, že se nacházíte v GLOBÁLNÍ A MULTIVERZÁLNÍ IZOLACI. Jen si řekněte, jak daleko můžete cestovat ve Vesmíru nebo v prostoru s tím vaším tělem? Jste nuceni si vystavět velmi složitou prostornou loď, v níž by se přesně imitovalo tělesné a mentální prostředí, v němž by vaše tělo mohlo žít se zachováním zdravého rozumu. A jakou pak rychlostí může vaše tělo cestovat? Což může překročit světelnou rychlost bilionkrát, aby navštívilo jiné končiny této Galaxie a také se vrátit na rodnou planetu ještě zaživa?

 

Na počátku druhé historické éry tato fyzická izolace a separace nabyla SMĚŠNÝCH ROZMĚRŮ. V té době lidští tvorové byli tak primitivní, že cestovali pěšky. Později začali užívat dokonce zvířat pro tento účel. (Nic než důkaz dalšího duchovního úpadku lidstva, neboť tito lidé si už vůbec - podle plánů pseudotvrůců - neuvědomovali, že zvířata jsou stejné duchovní bytosti jako oni sami a že jejich pravé poslání nespočívá v tom, že jsou lidem dopravním prostředkem nebo dokonce prostředkem pro lidskou zábavu. Ostatně podívejte se i nyní kolem sebe, kolik lidí si stále myslí, že například kůň se zde inkarnoval jen proto, aby na svém hřbetě vozil lidské bytosti pro jejich skvělou zábavu (ospravedlněnou láskou ke zvířatům), ba dokonce aby kůň tancoval a pochodoval dle hudby a dalších pokynů v rámci soutěží. Nic než důkaz úpadku lidské civilizace pod velením pseudotvůrců, který zdaleka nekončí, ba naopak - vrcholí. Vše je však svobodná VOLBA samotných lidí, neboť, jak už víte, KAŽDÝ VŽDY MOŽNOST ODMÍTNOUT NEGATIVNÍ STAV, PŘESTAT MU SLOUŽIT, DOKAZOVAT svým postojem NESMYSLNOST JEHO EXISTENCE A ZAČÍT PŘIJÍMAT PRAVÉ INFORMACE Z NEBE A ŽÍT V SOULADU S KOSMICKÝMI ZÁKONY STVOŘITELE (pozn. webu)).

V souvislosti se separací a izolací připomeňme skutečnost, že obyvatelé některých koutů světa neměli donedávna ani ponětí o tom, kdo - zda-li někdo - žije ve vzdálenějších, například za oceánem se vyskytujících krajinách. (Ostatně například někteří obyvatelé samozvaných "nadřazených" a "vládnoucích" zemí (angličtí či američtí občané, mimo sportovní fanoušky a s průměrným inteligenčním kvocientem) nevědí ani dnes, ve 21. století, že existuje nějaká Česká republika se svými obyvateli, ostatně to není součástí státní vzdělávací politiky těchto zemí učit žáky o "nevýznamných", "zaostalých" zemích, z nichž nemají žádný prospěch a jejichž ovládnutí půjde "skoro samo"). Opět práce pseudotvůrců, resp. jejich chapadel - mocných tohoto světa.(pozn. webu).

Tato situace byla záměrně vytvořena, aby se pokračovalo se separací a izolací vašeho rodu co nejdéle. Teprve v posledních dvou desetiletích jste byli schopni letět na Měsíc. A jen se podívejte, jak nemotorně těžký ochranný oděv a jak komplikovaný dopravní prostředek se musel vymyslet, aby vaši astronauti mohli cestovat na Měsíc a zpět!

 

Samozřejmě způsob vlády se mění i u negativního stavu. Takzvaný vědecký pokrok je přizpůsobován většímu a rychlejšímu rozšiřování negativního stavu až k jeho konečnému a úplnému odhalení. Nicméně pokud jste v těle takto uspořádaném, pak nehledě na to, do jaké míry jste si vědomi této situace i bez ohledu na to, jak dalece jste (v tomto pozemském, hmotném životě) duchovně transformováni, musíte počítat s tím tělem. Hmotně a geneticky je odloučeno od ostatních oblastí vaší mysli způsobem shora popsaným. Tato okolnost vždy bude rodit problémy, strachy, úzkost, ustaranost, nemoci a všemožné nepříznivé podmínky, vlastní tomu druhu těla (do jaké míry tyto produkty negativního stavu budete vnímat a prožívat jako skutečné, to záleží jen na vás samotných, resp. na vašem duchovním uvědomění a růstu, pozn. webu.) Z toho důvodu, jak si vzpomínáte, předešlá kapitola končila varováním, že dovršení procesu duchovní transformace ještě nevede k volnosti a úplnému vysvobození od této odloučenosti a zmíněného uspořádání. Stále jste ještě uvězněni v těle. Nic se v tomto ohledu nemůže změnit žádnými prostředky až do doby, kdy bude odloženo na stranu a vy v něm již nebudete déle přebývat. Jediným rozdílem v tomto ohledu je, že po prožití duchovní transformace budete – podle dřívější zmínky – schopni mít větší moc nad vlastním životem; budete řídit svůj životní styl ve větší shodě s přirozeností pozitivního stavu. Toto určí, co budou vaše budoucí volby, až se zbavíte tohoto vašeho „zázračného těla“.

 

Musíte si uvědomit, že VĚTŠINA lidských tvorů ve své povšechné a úplné nevědomosti v této oblasti považuje své postavení i situaci, v níž se nacházejí jejich těla, za DĚNÍ ZCELA NORMÁLNÍ. Nic se jim nezdá abnormálním v těchto okolnostech. A proto se zamilovávají do tělesného života a lpí na něm zoufale. Osvojí si určitý životní styl, mentalitu, ba i duchovnost, jež by byla oporou tohoto životního stylu. Úplně se ztotožní se všemi návyky, způsoby a zásadami (uměle vytvořenými) tohoto života. Proto po smrti těla přetrvají jejich lásky, zvyky a přitažlivosti toho života, které si berou s sebou. Po příchodu do duchovního světa tento druh lidských tvorů (převážná jejich většina) má tendenci odmítnout vše, co není v souladu s osvojeným, známým a blízkým. Takový způsob ulpění a ztotožnění je udržuje stále ve spárech negativního stavu. Proto volí cestu do pekel, kde pokračují na čas, na časy a poločas ve svém oblíbeném, blízce známém a „pohodlném“ životním stylu bez ohledu na to, jak je bídný a záporný. Máte-li v lásce bídu, nešťastnost a zápornost, pak jediný život, který může mít pro vás nějaký smysl, je ten, který je s nimi v souladu. Vše ostatní je přebytečné. Při pohledu na současný svět není těžké si představit, že nesmírně velká většina lidských tvorů je zamilována do mizérie, neštěstí a negativity. Důvod pro možnost takového postoje je v tom, že lidé považují tyto nepříznivé stavy za normální a přirozené. Nepociťují to jako bídu, neštěstí a zápornost, nýbrž jako jedině možnou skutečnost, jež jim poskytuje iluzi štěstí, radosti a uspokojení. (Lidé si zatím v drtivé většině neuvědomují tento celkový problém s jejich postavením, stejně, jako v Africe v Sahelu si lidé neuvědomují, že mají hlad, neřeší ten problém, protože jej ještě nerozpoznali – pozn. zpracovatele).

 

PROCES DUCHOVNÍ TRANSFORMACE

 

 

Musí se na prvním místě POZNAT a PŘIZNAT, že vlastní životní styl NENÍ to, čím se zdá být. A za druhé musí se pocítit SILNÁ TOUHA ZMĚNIT status quo. A tady vstupuje na scénu proces transformace. Poskytuje lidským tvorům zjevení o tom, oč ve skutečnosti běží. Tím mohou nabýt (ve skutečnosti znovunabýt) moci nad svými životy a výběry. To je připravuje na život v pozitivním stavu, až odloží svá těla, aniž by museli setrvávat do nekonečna v životě negativního stavu někde v peklech. Dává to pocit naděje a radosti nad budoucím splněním příslibu Pána Ježíše Krista. Poskytuje jistotu, že vlastní život na této planetě má smysl, význam a světlou perspektivu. Máte kontrolu nad problémy. Problémy nemají kontrolu nad vámi. Problémy ovšem budou tam stále, pokud žijete v těle, avšak budete jejich pány, nikoliv otroky. A taky budete pány svého života ve směru z nitra navenek. Toto je pravým účelem procesu duchovní transformace. Nad to se nemá do něj nic více vkládat. Chcete-li toho docílit, pak potřebujete jen spojovat se se svým Nitrem, s Nejvyšším ve vás, vést vědomý pozitivní život a řídit svůj duchovní růst.

Teď – když ukončili tuto fázi experimentací (fabrikace lidských tvorů), když ustanovili plnou dominanci negativního stavu aktivovaného po celé zóně vymístění a na planetě Nula, když se stali nepopíratelnými vládci a diktátory ve své doméně – pokročili pseudotvůrci k další fázi experimentování. Tato fáze se týká plánu jimi zamýšleného v době, kdy vaše planeta byla zdařile zalidněna jeskynním člověkem a kdy vývoj lidské civilizace byl na cestě.

 

Někteří z vás mohli by se ptát, proč v tomto okamžiku Nejvyšší neeliminoval negativní stav. Vždyť pseudotvůrci vyhráli a plné odhalení povahy negativního stavu bylo docíleno! Dvě věci jsou mylné v tomto závěru: Za prvé negativní stav do té chvíle existoval z donucení, nikoliv na základě svobodného výběru. Jak si můžete vzpomenout z deváté kapitoly knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, ničemu se nelze naučit pod nátlakem, pouze svobodnou volbou. Ve skutečnosti nemůže zobrazení důsledků negativního stavu zcela nastat, dokud negativní stav není zvolen svobodně jako žádoucí životní styl.

 

V průběhu aktivace negativního stavu byly nutné dvě fáze:

 

(1)

Za prvésama aktivace. Proces aktivace byl násilný, z donucení. Tvorové, kteří byli zfabrikováni pseudotvůrci, neměli na vybranou, než být negativními. Teprve inkarnace Ježíše Krista jim přinesla možnost volby, čili jinou alternativu.

 

(2)

Druhou fází je znázornění důsledků, následků a výsledků té aktivace. Tato druhá fáze nemohla započít před odchodem Pána Ježíše Krista z vaší planety. Je založená na svobodě být negativním.

 

V průběhu počáteční aktivace nikdo ve Stvoření nechtěl si zvolit být negativním ani znázorňovat konsekvence dominujícího negativního stavu. Toto je důvodem, proč jiné plemeno tvorů muselo být zfabrikováno. Těmto tvorům negativní stav byl vnucen jako jediná životní možnost. Jak sami víte, dokonce i v dnešní době mnoho tvorů v zóně vymístění, jakožto i mnoho lidí nemá ani potuchy, že něco jiného existuje, než co mají a co jsou. Když tato situace mezi tvory a lidmi byla ustanovena, došlo k Prvnímu příchodu Pána Ježíše Krista. Jeden z hlavních následků Prvního příchodu Pána Ježíše Krista bylo vysvobodit všechny tvory donucenosti být negativním, a tak jim dát možnost jiného výběru. Eliminování negativního stavu v tomto stádiu, to jest dříve, než by se prokázal a osvědčil jako vyvolený životní styl, bylo by předčasné a nevedlo by k pravému novému poučení.

 

Druhou mylnou stránkou ve výše položené otázce je, že v té době, PŘED inkarnací Ježíše Krista na vaší planetě, NEMĚL Nejvyšší ve své přirozenosti ŽÁDNÉ PRVKY ZE ZÓNY VYMÍSTĚNÍ ANI Z PLANETY NULA. Bez těchto elementů v Sobě, musel by se Nejvyšší v procesu eliminace negativního stavu objevit v zóně vymístění i na vaší planetě v plné Své esenci i substanci. Kdyby se to bývalo stalo, pak by byla veškerá zóna vymístění i planeta Nula se všemi svými obyvateli náhle, v oka mihu, zničena. Kdyby zóna vymístění měla zahynout, pak neustále odmítané ideje volně zvoleného popírání Boha a Jeho/Jejích duchovních principů by neměly kam padat. Odrazily by se a byly by vrženy zpět na odesílatele a zničily by ho v procesu ANIHILACE. A tak by zahynulo veškeré Stvoření. Stvoření nemůže připustit, že by nebylo možné zbavovat se takových představ, a že by se nenašlo místo pro jejich odhození. V takovém případě zmíněné představy by se měly uznat za platné. Idea, že existuje Bůh a je jediným zdrojem života, a představa, že Bůh neexistuje, nebo není jediným pramenem života, nemohou být stejně pravdivé. Avšak, není-li jedna z těchto idejí odhalena a náležitě odmítnuta, nemajíc, kam by spadla, pak se odrazí a uhodí zpátky, vyžadujíc, aby byla považována za pravdivou. V tomto případě musí obě ideje být uznány jako pravdivé. Takové protichůdné přiznání by končilo okamžitým zánikem všech ve Stvoření.

 

Je jisté, že Nejvyšší by mohl učinit jiné Stvoření, stvořit jiný multivesmír. Pak by se musel celý proces opakovat zas a znovu kvůli bytostní otázce, jež byla verbálně formulována v této knize i v jiných knihách Nového zjevení tohoto přenosce. Pán Ježíš Kristus, tehdy Nejvyšší, takto nepostupuje. Z toho důvodu byl Nejvyšším připraven zvláštní VELKÝ PLÁN SPASENÍ, který má co činit s obsahem i významem jak Prvního, tak i Druhého příchodu Pána Ježíše Krista.

První významná fáze experimentování pseudotvůrců, s jejími četnými podfázemi, byla jen půlkou jejich plánu. Druhá půlka toho plánu byla povážlivější a daleko tajemnější ve srovnání s první polovinou. Plný obsah toho plánu a prostředky, jimiž se docílilo jeho částečného splnění, se nemohou nyní odhalit, ba snad vůbec nikdy. Jen důležité ideje toho plánu mohou být zjeveny (nikoliv však jejich proces).

 

Druhá fáze experimentování byla namířena na vyvinutí zvláštních psychických sil a výdobytků jejich mysli a těla, jež by se téměř rovnaly moci Nejvyššího. Je řečeno „téměř“. Důvodem pro tohle „téměř“ je fakt, že žádný z pseudotvůrců JIŽ NENÍ ABSOLUTNÍ (nezapomínejme, že rovněž absolutno - přirozenost Nejvyššího je neustálý PROCES, nikoliv stav, pozn. webu). Toto by se však mohlo - podle mínění a přání pseudotvůrců - obejít pouhou početností. Zfabrikuje-li se dostatečný počet tvorů s tak obrovskou mocí a kondicí, pak souhrnný součet všech by se mohl rovnat moci Nejvyššího. Nemohl. Nejen Babylonská věž (Genese 11:1-9) svědčí o tom, že vše, co pochází z nelásky, z negativních, převrácených principů Absolutna, nemůže nikdy dosáhnout moci Nejvyššího.

Tedy pseudotvůrci pokračovali se svými pokusy, až se jim konečně povedlo vyvinout zvláštní a neobyčejnou životní formu z nejryzejšího zla, která se téměř rovnala moci ryzího dobra, které je v Nejvyšším. Do této formy vpojili fúzí všechny své vlastní geny se všemi modifikovanými geny genetického fondu všech životních forem prvních androgynních lidí na vaší planetě. Tato neobyčejná kombinace zrodila nejmocnějšího, nejschopnějšího a nepředstavitelně inteligentního křížence, jaký nebyl, ani nikdy nebude již počat, zrozen či vyvinut. Jakmile toto bylo dokonáno, odhodili pseudotvůrci své dřívější formy a vstoupili do čerstvě vyvinutého hybrida, a tak se vskutku stali „bohy“. (Rozličné lidské mytologie, obsahující vyprávění ze života „bohů“, o jejich pantheonu, moci a nesmrtelnosti a také o tom, jak ovlivňovali lidský život, jako například mytologie Řeků a Římanů, jsou odrazem toho, jak se pseudotvůrci stali „bohy“).

 

V takovém novém stavu a v takových podmínkách pokročili pseudotvůrci ve svém plánu cestovat dál v čase zpět, až ke chvíli, kdy ještě NEBYLO započato s uskutečněním Stvoření. Nově hybridizovaní pseudotvůrci věřili, že kdyby dokázali zastihnout Boha DŘÍVE, než jakékoliv sentientní entity existovaly, pak by zůstal bez podpory ze strany Stvoření, pročež by byl více náchylný k porážce, nebo přinejmenším k jednání o podílení se s nimi o Svou moc. Tato situace je vystihnuta v proroctví Izajáše, kapitola 63, verš 5:

 

„Rozhlédl jsem se, ale nebylo pomocníka, užasl jsem, opora žádná.

K záchraně Mi dopomohla vlastní paže, oporou Mi bylo moje rozhořčení.“

 

Slovo „rozhořčení“ v této souvislosti NEOZNAČUJE lidskou emoci zuřivosti. (Podívejte, jak negativní stav zapracoval, aby slovům přiřknul nové, zprzněné, negativní významy, které nesouvisí s tím, co ve skutečnosti znamenají. Je to další podařené dílo negativního stavu, neboť my, lidé, míváme velké obtíže "skousnout" fakt, že něco je jinak, než čemu jsme doposud falešně věřili a pojímali. Lidé často nejsou schopni (ochotni) přijmout zcela odlišný význam slov proto, že je v nevědomosti "odjakživa" používají v nesprávném významu, který považují za jediný možný a neměnný, pozn. webu). Znamená vědomí Absolutní moci Pána Ježíše Krista, která se NEDÁ pokazit nějakým vyjednáváním či transakcemi s negativním stavem, v tomto případě s nově hybridizovanými pseudotvůrci. Ukončení této fáze pokusu vyvolalo inkarnaci Pána Ježíše Krista. Tělesné narození Ježíše Krista na vaší planetě způsobilo, že pseudotvůrci odložili tehdy cestování do zmíněného období. Potřebovali se soustředit na zničení Jeho/Jejího poslání. To poslání OHROŽOVALO celý jejich plán. Takže ta cesta byla vlastně odložena do NEKONEČNA. Povšimněte si prosím, že to nebylo náhodou, že k narození Ježíše Krista došlo právě v době, kdy se pseudotvůrcům podařilo dokončit vlastní negativní transformaci, čili, abychom byli přesnější, svou TRANSMOGRIFIKACI. Též není vůbec nahodilé, že proces narození Ježíše Krista následoval nebo byl paralelou týchž principů křížení, jakých použili pseudotvůrci. Tato paralela může vyvolat dojem, že Nejvyšší si vypůjčil tento proces u pseudotvůrců. Pravdou je pravý opak. Pseudotvůrci použili a přivlastnili si principy života - tvořivého procesu, které UKRADLI u Nejvyššího. Původně byla tato dovednost Stvořitelem dána všem sentientním entitám. Byla zakořeněna v jejich genech. Takže byla pro ně k dispozici v genetickém materiálu, zděděném po prvních lidech, žijících na vaší planetě. Proces tvoření nekonečných odrůd sentientního i nesentientního života je PROCESEM HYBRIDIZACE.

 

V počáteční fázi je zde idea stvoření a sentientních entit. Tato idea nastává v Absolutní mysli Nejvyššího. Po svém výskytu idea postoupí k promítnutí navenek od té Mysli jako nezávislá, svá vlastní, sentientní životní forma. Jakmile se tato životní forma objeví, začne budovat svou vlastní genetickou zásobárnu. Z té jsou vzaty rozličné geny a jsou zkombinovány s částečkami, emanujícími z životní síly, která sama bez přestání vyzařuje z činností Absolutní mysli NejvyššíhoPána Ježíše Krista. Kombinace těchto elementů rodí zcela rozdílné sentientní životní formy. A tak to pokračuje dál až na věčnost. Nicméně, ŽÁDNÁ z těchto entit neobsahuje přímý Absolutní element, vzatý od Nejvyššího. Jsou původními idejemi Nejvyššího, ale nejsou Nejvyšším (více o tomto předmětu je nalezeno v knihách „Základy lidské duchovnosti“ a „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“). Byla jenom jedna výjimka z tohoto pravidla – od věčnosti do věčnosti – a to bylo narození Pána Ježíše Krista. V tom narození, jak si můžete vzpomenout z řečeného v druhé kapitole této knihy, byl použit element nejzevnější části Absolutní zevní mysli Nejvyššího, který byl fúzován a zkřížen se dvěma prvky zóny vymístění a planety Nula, které byly vzaty z genů Josefa a Marie.

 

Tato procedura byla nezbytnázastavení pseudotvůrců. Jediný způsob, jak je zastavit, aniž by muselo během tohoto procesu dojít k něčímu vyhlazení, bylo použití jejich vlastních zbraní, jejich vlastního výtvoru ve formě slabounkého lidského těla, když bylo učiněno božským zvláštním procesem, zvaným divinizace, jak bylo popsáno v druhé kapitole, a s tím tělem – nebo s tím, co s ním souvztaží – vstoupit v jejich doménu a izolovat je od ostatního Stvoření i zóny vymístění. Dělat něco jiného by nemělo význam pro veškeré Stvoření. Toto jsou pravidla zóny vymístění. Nejdříve je nutno zachovat všechna pravidla, aby se získala jejich znalost z první ruky, a poté skrze ně přistoupit k jejich zdolání a vítězství (resp. důkazu neschopnosti negativního stavu být nezdolatelným a věčným) nad nimi. Každý, včetně Pána Ježíše Krista, má se řídit těmi pravidly. Tím, že předtím neměl žádnou hmatatelnou tělesnou a intimní zkušenost života negativního stavu, nemohl Ježíš Kristus nic dělat, jedině ovšem, jestli by si přál zahubit celé Stvoření (což by, mimochodem, Mu/Jí nikdy nepřišlo na mysl).

 

Proto kvůli spasení veškerého Stvoření a pro konečné, úplné a věčné eliminování negativního stavu, rozhodl se Nejvyšší jako Ježíš Kristus SEJÍT dobrovolně do zóny vymístění, ŽÍT V TĚLE, původně zfabrikovaného pseudotvůrci, ZAŽÍT Z PRVNÍ RUKY, zač je negativní stav, VSTOUPIT do pekel pseudotvůrců a UVĚZNIT je na neurčitou dobu. V průběhu toho činu Pán Ježíš Kristus VZAL pseudotvůrcům ZNALOST CESTOVÁNÍ V ČASE a OSLABIL jejich mocné dovednosti, získané s pomocí té tajemné negativní transmogrifikace,  jež byla krátce výše po psána. Separoval a izoloval je ve zvláštních podmínkách a oblasti, nepřístupných až donedávna nikomu, dal jim plně pocítit, jak chutná izolace a separace, tak účinně vnucené lidským tvorům, kteří byli jimi zfabrikováni, jakožto i jiným tvorům v zóně vymístění a v peklech. Věru to potřebovali zakusit. Od této chvíle neměli pseudotvůrci absolutně žádný přístup k nikomu a k ničemu a donedávna nikomu nebylo dovoleno, z bezpečnostních důvodů, vstoupit do jejich oblasti. Nikomu není známo mimo Pána Ježíše Krista, jak se k nim dostat a jak se s nimi stýkat. Tato separace byla nutným krokem, aby KAŽDÝ MĚL PŘÍLEŽITOST PROŽÍVAT NEGATIVNÍ STAV I VŠECHNY JEHO DŮSLEDKY DOBROVOLNĚ, na základě VLASTNÍHO VÝBĚRU, NIKOLIV Z DONUCENÍ. Kdyby pseudotvůrci byli na scéně, taková zkušenost by nebyla možná. Ovládali by situaci a nadále by uvalovali na lidi břemeno negativního stavu. Tímto přítomným stavem však tajemství pseudotvůrců nekončí. Musí dojít k ještě jednomu závažnému kroku dříve, než jejich historie a všechno, co zapříčinili, bude moci natrvalo a navěky skončit. Některé aspekty toho tajemného kroku budou zjeveny v příští kapitole. (Kapitola sedmá - Pojetí Antikrista, kterou nabízíme v následující podzáložce, ke stažení rovněž ve Světelném čteníčku - kniha "Nové Zjevení Pána Ježíše Krista", pozn. webu).

 

Ten/ta, co má uši k slyšení a k naslouchání, nechť slyší a poslouchá to, co Pán Ježíš Kristus zjevuje v této kapitole.“

 

Zpracovatel knih "Nového Zjevení": I. A. Benda (www. vesmirni-lide.cz)