Přátelé,

 

již jste se rozpomněli, KDO a JAK způsobil největší blamáž v dějinách lidstva a PROČ my, loutkolidé žijeme na úrovni zvířecích pudů a instinktů s TÉMĚŘ dokonalým zapomenutím na náš pravý původ. Ano, jsou to pseudotvůrci, kteří se pyšní tímto dílem a úspěchem, byť dočasným.

 

Podrobné a naprosto klíčové informace o pravém původu lidských bytostí a o tom, jak a proč byla pseudostvořena biklonovaná společnost lidských bytostí (nás), nabízíme v záložce "LIDSKÁ DUCHOVNOST (Duchovní úpadek)".

Následující informace, které nabízí světelná kniha Petra D. F. "Kdo jsi a proč jsi zde", poskytují důležité POznatky o tom, proč se hlavním předmětem zájmu pseudotvůrců při pseudotvoření pseudolidských bytostí (nás) stala lidská MYSL. Aby dosáhli dokonalého ovládání lidí, pseudotvůrci bezpodmínečně museli zprznit pravou lidskou mysl, v níž je samotný Stvořitel, tedy veškerá univerzální PRAVDA o sobě samém, resp. o veškerém životě. Naše pravá mysl (samotný Nejvyšší!) samozřejmě ví, že tento lidský život je falešný, nepravý. Pseudotvůrci proto nemohli lidem zachovat tuto jejich pravou, původní mysl bez zprznění (nechat ji jako takovou však zákonitě museli, neboť bez Stvořitele není možný žádný život, Stvořitel je ve všem, co EXISTUJE, život bez Stvořitele NENÍ MOŽNÝ. Pseudotvůrci nikdy nemohou stvořit žádnou bytost bez energie Nejvyššího (Stvořitele Prvotního všeho a všech). Pokud by pseudotvůrci lidem ponechali mysl bez zfalšování, pak by nikdy nedosáhli ani dílčích cílů (ovládání lidských bytostí), natož cíle nejvyššího - ovládnutí samotného Stvořitele. A tak udělali, co museli - zprznili každou část pravé lidské mysli a obalili je do falešných obalů (pseudomysli), které zabezpečují dokonalou ovladatelnost loutkolidí a primárně především: zapomnění lidí na svůj pravý původ, maximální možné znemožnění se na něj rozpomenout a maximální znemožnění komunikovat se svou pravou podstatou - s Nejvyšším.

 

 

"Jak již víme z předchozích informací, současní existující lidští tvorové na této planetě (samozřejmě včetně všech těch, kdo čtou tuto knihu) se skládají z 95 % umělých a násilně z vnějšku vložených živočišných rysů a součástí. Jen zbylých 5 % v nás je pravých lidských. Těchto 5 % bylo původně stvořeno přímým nadělením Nejvyššího. Takže 95 % toho, o čem si myslíme, že jsme my, NENÍ NÁMI (lidským), ale NĚČÍM JINÝM.

Na straně druhé je 5 % z nás pravých, cokoli je pravé, může přicházet jen z Nejvyššího, kdož je Pánem Ježíšem Kristem a jediným pravým životem. Ve většině případů si ale dokonce neuvědomujeme těchto 5 % v nás. Ta jsou pravou lidskou kvalitou stvořenou Nejvyšším. Důvodem, že si neuvědomujeme tento důležitý fakt (jak se uvedlo v předcházející kapitole), je ten, že náš PŘÍSTUP k těmto 5 % a STYK s nimi byl PEČLIVĚ SKRYT. Byly uzavřeny právě za tímto účelem – ABYCHOM SI NEUVĚDOMOVALI JEJICH EXISTENCI.

Měli jste kdy příležitost pečlivě si přečíst Žalm 139 v Bibli Svaté dle Nové verze krále Jakuba? (Poznámka: Všechny biblické citace v této knize jsou dle této verze.) Jestliže ne, doporučuji Vám, abyste si ho přečetli právě teď. Ve verši třináctém tohoto žalmu se říká: „NEBOŤ TYS UTVOŘIL MÉ NITERNOSTI.“ Co tato slova znamenají? Znamenají to, že Nejvyšší ze Sebe stvořil tyto vnitřní části nás, které utvářejí těch předešle uvedených 5 %. Jak to, že vím, že je tomu tak?

Především jsem to zkoumal s Nejvyšším ve své vlastní niterné mysli a potvrdilo se, že je to tak. Můžete to udělat také, jakmile se naučíte, jak komunikovat s vaší Niternou myslí a s tou částí vaší veškeré mysli, která je od Nejvyššího, a ve které je Nejvyšší VŽDY přítomen. Za druhé, čtením verše patnáctého v Žalmu 139, kde se říká: „MÁ STAVBA TI NEBYLA SKRYTA, KDYŽ JSEM BYL V TAJNOSTI STVOŘEN A UMNĚ UHNĚTEN V NEJNIŽŠÍCH PARTIÍCH ZEMĚ.“ Co tento verš znamená?

Zde se neříká, že Nejvyšší taktéž vytvořil mou stavbu. Stavba zde znamená ty z 95 % násilně vložené živočišné rysy, vyšlé z genů ukradených ze zvířat. Zajisté však říká, že tento čin nebyl před Nejvyšším skryt a byl vykonán s dovolením Nejvyššího, i když „JSEM BYL V TAJNOSTI STVOŘEN“. Je zajímavé si povšimnout, že slovo „STAVBA“ je naroveň s tvrzením: „BYL JSEM V TAJNOSTI STVOŘEN“. To znamená, že „“ se nyní považuje za produkt této konstituce, která reprezentuje 95 % všeho toho, co máme k dispozici. Nenaznačuje to, žebylo učiněno z vnitřních částí, které byly stvořeny přímo Nejvyšším. A pak se říká: „A UMNĚ UHNĚTEN V NEJNIŽŠÍCH PARTIÍCH ZEMĚ“. Takže kde a jak byl utvořen moderní člověk? „NEJNIŽŠÍ PARTIE ZEMĚ“ souvztaží se zónou vymístění, OBZVLÁŠTĚ S PEKLY. Je zde zcela jasné, že současně existující lidé na Zemi byli takříkajíc „UHNĚTENI“, velmi dovedně a tajně zfabrikováni v peklech někým jiným, než Nejvyšším. Provedli to pseudotvůrci způsobem, který byl popsán v předešlé kapitole. To bylo také vylíčeno v dalších knihách, jako: „Základy lidské duchovnosti“, „Poselství z nitra“, "Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“, „Realita, mýty a iluze“ a „Nové Pána Ježíše Krista

 

Jelikož pseudotvůrci použili jediný materiál, který jim byl dostupný, museli také vzít nejméně 5 % toho, co bylo přímo stvořeno a naděleno Nejvyšším. Přesto zbývajících 95 % vyjmutých ze zvířat, bylo původně také stvořeno Nejvyšším. Jedinou věcí, kterou pseudotvůrci mohli učinit, byla KOMBINACE TAKOVÉHO STVOŘENÉHO MATERIÁLU, KTERÝ JIM BYL K DISPOZICI, aby dosáhli svého cíle. Z toho plyne, že by NEMOHLI přijít s něčím novým, namísto toho produkovali ubohé IMITACE toho, co ukradli z pravého Stvoření Nejvyššího.

Pseudotvůrci kombinovali tento ukradený materiál zvráceným a protizákonným způsobem, aby ve skrytých a tajných místech svých pekel zfabrikovali pseudolidi, jakými nyní stále jsme. Bez Nejvyššího je nemožné stvořit něco skutečného a pravého. Avšak to, co je stvořeno Nejvyšším, z Nejvyššího, prostřednictvím Nejvyššího a s Nejvyšším, nemůže být skryté či tajné, neboť je to stvořeno pro společný prospěch a všeobecné blaho všech ve Stvoření Nejvyššího. Proto pseudotvůrci potřebují skrývat a provádět tajně svou práci, aby tak "nikdo nevěděl", čeho byli s to. To je také důvodem, proč pseudotvůrci cestovali dokonce mnoho eónů zpět v čase, dokonce před dobu, kdy se objevili na planetě Zemi, aby se usadili ve svém vlastním pseudosvětě pekel. Tato pekla umístili na protilehlé místo ke zbylému Stvoření Nejvyššího.

V těchto peklech pseudotvůrci vytvořili své početné fabrikace, včetně takzvaných lidských tvorů, o nichž se domnívali, že s NIMI ovládnou veškeré Stvoření. Když někdo chce vládnout veškerému Stvoření ze sebe sama, koná věci JEN KVŮLI SOBĚ, a ne kvůli všeobecnému prospěchu a společnému blahu, jak to činí Bůh. Taková je povaha negativního stavu. Je to rozpoložení, ve kterém se vše dělá potajmu, vychytralým a skrytým způsobem za jediným účelem, ABY SE SKRYL JEHO DESTRUKTIVNÍ ZÁMĚR.

Takže nyní víte bez jakéhokoli stínu pochybností, že se skládáte z 95 % živočišných rysů nebo sklonů, které byly umně „uhněteny“ pseudotvůrci v peklech, když ponechali 5 % vnitřních částí, které byly utvořeny Nejvyšším. Proto musíme dojít k nepříjemnému závěru, že v této současné fyzické podobě sestáváme z 95 % z pekel (nejnižší partie Země) a z 5 % z nebes (Nejvyššího). Z těchto 5 % pravých lidí v nás může zbývajících 95 % tohoto ne-lidského v nás být naživu a neustále se udržuje podpůrný životní systém. Toto malé procento nám dává zdání, že jsme praví lidé, a že žijeme sami od sebe.

 

Co ale v nás vytváří těchto 5 % pravého člověka a z čeho se skládá těch 95 % ne-lidského?

 

Toto je dalším důležitým krokem k poznání, kým a proč jste zde. Abyste to poznali, potřebujete pochopit strukturu a funkci těchto 5 respektive 95 % ve vás. Jak bylo právě řečeno, 5 % v nás je skutečně lidských. Toto pravé lidství v nás se skládá ze 3 úrovní či oblastí. Aby se to snadněji chápalo, chápeme je jako 3 odlišné mysli.

 

I.  DUCHOVNÍ,  NITERNÁ MYSL

První oblastí či myslí je CENTRUM VEŠKERÉ LIDSKÉ MYSLI. Budeme ji nazývat DUCHOVNÍ neboli NITERNOU MYSLÍ. Niterná mysl pozůstává ze 3 svých vlastních stupňů:

1.  NADJÁ

2.  UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ

3.  UVĚDOMĚNÍ NADJÁ

Obecnou funkcí této Niterné mysli je produkce, vytváření a udržování všeho, co je pravým životem, shromažďování všech od věčnosti do věčnosti existujících znalostí, jakož i vědomí těchto znalostí. Takže tu máme 3 obecné funkce Nejniternější mysli:

 

1.  NADJÁ

Vytváření, produkce a udržování pravého života. Toto je funkcí NADJÁ ve vaší Niterné mysli. Protože se vztahuje k samému vašemu životu, má Nadjá ve vás stálé sídlo a je neustálým sídlem Nejvyššího ve vás. Zde je Nejvyšší ve vás neustále přítomen a tu se můžete dostat do přímého styku či dotyku s Nejvyšším. Toto je místo či stav, kam musíte jít, abyste poznali vše o sobě.

Z přítomnosti Nejvyššího v Nejvyšším já Niterné mysli žijete, fungujete, jednáte, chováte se, pohybujete a jste s to vše udělat. Jestliže by tato přítomnost kdy byla z vašeho Nejvyššího jáNiterné mysli odňata, přestali byste okamžitě existovat. Je to proto, že můžete žít a dýchat jedině z Absolutního zdroje života ve vás – z Nejvyššího. Je to tak bez ohledu na to, zdali jste si uvědoměle vědomi tohoto faktu, či nikoliv, či zda věříte, nebo nechcete věřit, že je to pravda.

 

2.  UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ

Niterná mysl uschovává všechny od věčnosti do věčnosti existující poznatky a zkušenosti. Toto je funkcí jejího druhého stupně, který se nazývá UNIVERZÁLNÍ VĚDOMÍ. Zde je uloženo a střeženo veškeré dobro a jeho pravda a veškerá pravda a její dobro. Důvodem, proč potřebujeme mít tuto oblast v nás je to, abychom mohli mít plný přístup k nekonečnému počtu možností voleb, z nichž si můžeme svobodně vybrat. To nám umožňuje být takovými, jakými chceme, a dělat to, co chceme. Bez přítomnosti všech existujících možností voleb a alternativ, bychom byli omezeni ve svém právu na svobodný výběr. Taková situace by byla porušením naší svobody a nezávislosti. Navíc by bránila naší schopnosti zaujmout pevnou pozici či definitivní postoj vzhledem k Nejvyššímu a duchovnosti, k jiným i sobě samým.

 

3.  UVĚDOMĚNÍ NADJÁ

Nejniternější mysl si neustále – takříkajíc po 24 hodin – uvědomuje přítomnost Nejvyššího a všechny poznatky a možnosti volby, které jsou v Niterné mysli uloženy. Toto uvědomění zajišťuje otevřený a vědomý přístup k Nejvyššímu a ke všem dostupným, v počtu nekonečným možnostem volby a alternativám. Aby se zopakovalo: Toto je funkcí třetího stupně nejniternější mysli, který se nazývá UVĚDOMĚNÍ NADJÁ. Je zřejmé, že aniž by si Niterná mysl vědomě uvědomovala to, co obsahuje a co má k dispozici, nemohlo by se nic vykonat ani zvolit. Znamenalo by to konec našich životů.

 

II.  VNITŘNÍ MYSL

Druhá oblast pěti procent lidského v nás pozůstává z druhé mysli zvané VNITŘNÍ MYSL. Obecnou funkcí této vnitřní mysli je především SPOJOVAT Niternou mysl s další myslí v pořadí. To se provádí procesem transformace všeho, co je k dispozici v Niterné mysli, aby se to mohlo využít v něčím individuálním životě. Za druhé nám pak tato vnitřní mysl poskytuje to, co psychologové nazývají procesem duševní činnosti.

Co znamená akt duševní činnosti ?  Znamená vaši schopnost (jedinečným způsobem vzhledem k vám) myslet, pociťovat, chtít, vnímat, poznávat, chápat, jednat, mít vztahy a chovat se. Na úrovni této vnitřní mysli je tato duševnost vytvářena ze všeho materiálu, který je v nitru k dispozici v Niterné mysli.

Niterná mysl posílá vše, co má či obsahuje, do vnitřní mysli. Vnitřní mysl to přebírá, takříkajíc si to rozebírá a obrací to do své schopnosti mentace, jak bylo popsáno výše. Taková je sám proces transformace do duševnosti.

Také vnitřní mysl má 3 své vlastní stupně:

1.  JÁ

Nejniternější stupeň se nazývá JÁ. Jeho funkcí je PŘIJÍMAT, TRANSFORMOVAT A PŘENÁŠET obecný tok života přicházející z Nadjá v Niterné mysli všemi způsoby DOLŮ k vědomému uvědomění v daleko individuálnější, osobní a soukromé formě.

2.  NADOSOBNÍ ZKUŠENOST

Druhý stupeň vnitřní mysli se nazývá NADOSOBNÍ ZKUŠENOST. Toto je ZÁSOBÁRNA všech zkušeností životních forem počínaje objevením se života na planetě Zemi až po současnost. Tyto zkušenosti s povděkem PŘIJÍMAJÍ POZNATKY UNIVERZÁLNÍHO VĚDOMÍ Niterné mysli, zužujíce je na daleko specifičtější zážitky všeho lidstva na jedné planetě, v tomto případě na planetě Zemi.

3.  FENOMENÁLNÍ DUŠEVNOST

Třetí stupeň vnitřní mysli se nazývá FENOMENÁLNÍ DUŠEVNOST. Tento stupeň obsahuje všechny zkušenosti a události, které se vytvořily a odehrály na speciální linii ve vás, kterou jako zvláštní jedinci následujete. To znamená, že to, co zažili a vytvořili vaši předchůdci či váš fyzický rod, je zaznamenáno fenomenální duševností, která je specifická (fenomenální) pouze vzhledem k vaší rodinné linii (genetické informace vašeho těla – genealogie – informace v genech všech vašich fyzických předků – pozn. zpracovatele).

 

III. VNĚJŠÍ MYSL

Třetí oblast 5 % lidského v nás se nazývá VNĚJŠÍ MYSL. Její obecnou funkcí je přizpůsobovat vše, co přichází z Niterné a vnitřní mysli do zevního života, čili do fyzické úrovně našeho uvědomění. Dodatečně k tomu se vztahuje k životu v takzvaném přírodním světě. Toto je úroveň stávání se, konkrétního prožívání, jednání a všeobecného chování. Můžete to pojímat jako: Já něco znám – Niterná mysl; já vnímám ten či onen poznatek a chápu ho – vnitřní mysl; já jednám v souladu s tímto poznáním a s tím, jak ho chápu – vnější mysl. Takto jsou tyto 3 mysli v nás navzájem propojeny.

 

1.  JÁSTVÍ

Vnější mysl má také své 3 stupně. První, čili nejniternější stupeň vnější mysli se nazývá JÁSTVÍ. Jeho funkcí je vám poskytnout velmi konkrétní uvědomění si „já jsem, kým jsem“ svým vlastním já a prostřednictvím Nadjá od Nejvyššího, Kdož je Absolutním „JÁ JSEM, KDO JSEM“.

2.  INDIVIDUÁLNÍ VĚDOMÍ

Druhý stupeň se nazývá INDIVIDUÁLNÍ VĚDOMÍ. Jeho funkcí je poskytovat neustálé uvědomění si všeho, co se ve vás a s vámi děje. Individuální vědomí vás spojuje s nadosobní zkušeností a skrze ni s univerzálním vědomím, což vás činí jedním se vším Stvořením.

3.  OSOBNÍ VĚDOMÍ

Třetí stupeň vnější mysli se nazývá OSOBNÍ VĚDOMÍ. Jeho funkcí je, abyste si uvědomovali vše, co se odehrává ve vašem fyzickém a vnějším prostředí. Osobní vědomí vám pomáhá se orientovat v tomto vnějším, fyzickém, čili přírodním světě. Spojuje vás s osobní duševností a skrze ni s uvědoměním Nadjá.

 

To je tedy náležitá struktura a funkce vaší pravé mysli. To je 5 % ve vás obsažených, které zbyly z původních pravých lidí, původně stvořených přímo Nejvyšším a z Nejvyššího.

POZICE těchto tří lidských myslí byla a je taková, že Niterná mysl vždy sídlí v DUCHOVNÍM SVĚTĚ. Vnitřní mysl vždy sídlí v INTERMEDIÁLNÍM SVĚTĚ a vnější mysl vždy ve SVĚTĚ PŘÍRODNÍM, neboli FYZICKÉM. Prostřednictvím takového umístění těchto myslí všechny zmíněné světy byly a jsou mezi sebou PROPOJENY a byly a jsou v NEUSTÁLÉ VZÁJEMNÉ INTERAKCI A KOMUNIKACI. Prostřednictvím TOHOTO UMÍSTĚNÍ se NAVZÁJEM UVĚDOMUJÍ NA VĚDOMÉ ÚROVNI.

Jak už víte z předchozích informací, ta část počátečního lidstva, která byla původně plně vědomě uvědomělá, byla izolována a uzavřena genetickými a tajemnými typy manipulací, které provedli pseudotvůrci. Naneštěstí toto UZAVŘENÍ také ODŘÍZLO JAKÉKOLI VĚDOMÉ UVĚDOMĚNÍ EXISTENCE PRAVÉHO DUCHOVNÍHO, INTERMEDIÁLNÍHO A FYZICKÉHO neboli PŘÍRODNÍHO SVĚTA. Protože lidé věří pouze tomu, co si vědomě uvědomují nebo co vědomě prožívají, mají nevyhnutelný sklon se domnívat, že duchovní, zprostředkující či jakýkoli jiný svět neexistuje. Spoléhají se POUZE na to, co v každé chvíli vědomě zažívají a vidí.

Takže si vědomě neuvědomujeme nic, čím bychom sami sobě dokázali, že vše toto je naší integrální součástí. Přesto bychom nemohli žít ani zlomek vteřiny, aniž bychom v sobě neměli tuto pravou lidskou část.

 

V tomto ohledu byla u pravých lidí původní situace taková, že pozůstávali z 95 % shora popsané pravé mysli. Současně obsahovali 5 % něčeho, co jim dávalo vědomou uvědomělost faktu, že mají svobodnou vůli a volbu k tomu, aby kdykoliv zavrhli Nejvyššího, aby se od Nejvyššího oddělili; aby prohlásili, že nebyli stvořeni Nejvyšším a z Nejvyššího a z Jeho duchovních principů, ale že stvořili sami sebe, či vznikli z hmoty, ze které je vybudován přírodní, čili fyzický Vesmír.

Takže u pravých lidí byla situace právě opačná k tomu, co nyní máme my. 5 % jejich uvědomění svobody k popření Nejvyššího a Jeho duchovních principů bylo originálně využito pseudotvůrci, aby aktivovali negativní stav a vypadli ven z pravého Stvoření do zóny vymístění. Zde odstranili původních 95 % pravé lidské struktury a nahradili je 95 % živočišných rysů. Jediná věc, která byla z pravých lidských 5 % ponechána, byla, jak se již řeklo, naše svoboda volby přijmout či odmítnout Nejvyššího a Jeho/Její duchovní principy.

Důvod, proč bylo nutné podržet tuto schopnost svobody volby ve fabrikaci pseudotvůrců, byl zřejmý: BEZ SCHOPNOSTI VOLBY by se NEMOHL udržet žádný pravý inteligentní život. Na této schopnosti je vše postaveno a s ní inteligentní život stojí a padá. To byl SLABÝ, ale nevyhnutelný bod v plánu pseudotvůrců. Tato schopnost svobodně volit JE VYUŽITA Nejvyšším – Pánem Ježíšem Kristem za účelem OSVOBOZENÍ LIDÍ z temnot a pastí negativního stavu, který zaktivovali pseudotvůrci.

 

A co vytváří těch 95 % živočišných genů v nás?

Pseudotvůrci použili vše, co bylo k dispozici v uspořádání zvířecích genů, aby zfabrikovali PADĚLANOU lidskou mysl. Nazýváme tuto padělanou mysl PSEUDOMYSLÍ. Tuto pseudomysl pseudotvůrci utvořili PŘESNĚ stejným způsobem, jakým je uspořádána dříve popsaná pravá lidská mysl. Takže zfabrikovali pseudiniternou mysl s jejími třemi padělanými stupni a pseudovnitřní mysl i pseudovnější mysl s jejich třemi padělanými stupni.

Jak si pamatujete ze shora popsaného, pravá lidská mysl neobsahuje nic negativního, protivného, zlého, falešného či špatného. Animální typ života však VE SVÝCH GENECH OBSAHOVAL VŠECHNY DRUHY ZKUŠENOSTÍ EVOLUČNÍHO ROZVOJE této životní formy, která postoupila z JEDNODUCHÉ BUŇKY k složitému typu zvířat – SAVCŮ. Tento vývoj by DOVOLEN Nejvyšším, aby se vyvinul a ustanovil na planetě Zemi VHODNÝ organismus. Ten by se nejlépe přizpůsobil specifickým podmínkám, které tehdy na této planetě existovaly. To byl NUTNÝ krok při získávání nejlepší možné fyzické formy pro projekci ducha života do ní. Podle tohoto evoluční zvířecí vývoj je, anebo byl lekcí v přežití, přizpůsobení a uzpůsobení.

Na druhé straně byl tento proces zcela závislý na vrtoších přírody, jelikož účelem zde bylo přizpůsobit fyzickou formu přírodním podmínkám. Toto je NEDUCHOVNÍ  proces. Duchovní stav se NEPOTŘEBUJE přizpůsobovat vnějším zákonům přírody. Naopak dělá právě opak toho, co dělají zvířata. Duch si přizpůsobuje přírodu dle svých potřeb a podmínek.

Tím, že vzali zvířecí geny, které se musí neustále přizpůsobovat proměnám přírody, pseudotvůrci zařídili první a velmi důležitý krok. Učinili budoucí lidi ZCELA ZÁVISLÝMI NA VRTOŠÍCH PŘÍRODY, VNUCUJÍCE JIM TO, ABY SE PRVOŘADĚ ADAPTOVALI A PŘIZPŮSOBOVALI VNĚJŠÍM PŘÍRODNÍM ZÁKONŮM. Takže POPRVÉ byla v lidech nastolena NEDUCHOVNÍ kondice. Následně se stala základnou, z níž se POČALY a VYTVOŘILY všechny další NEDUCHOVNÍ FAKTORY.

Když je někdo neustále NUCEN se zabývat VNĚJŠÍMI zákony přírody a přemýšlením o tom, jak přežít, má postupně sklon ZAPOMENOUT na SVŮJ VLASTNÍ VNITŘNÍ SVĚT. Jeho pozornost je pak především soustředěna na svět zevní a na přežití v něm. Jelikož v tomto zevním světě nejsou žádné zjevné či zřejmé náznaky čehokoliv duchovního (vždyť je to přírodní svět), dostává se do žádoucí pozice, aby počal zapomínat na vše duchovní až do bodu, kdy bude mít sklon popírat, že cokoli duchovního kdy existovalo. Z takového odmítnutí logicky plyne popření Nejvyššího.

Zvířecí základ vložený pseudotvůrci do nově zfabrikovaných tvorů (námi zvaných pseudolidé) byl jimi užit k tomu, aby se do těchto tvorů přenesla jejich zášť vůči všemu skutečně duchovnímu. Pseudotvůrci to učinili zvláštními manipulacemi genů a duchovních souvztažností (je pro nás obtížné to pochopit). To jim taktéž umožnilo ustanovit stav, ve kterém by tito nově zfabrikovaní lidé měli „přirozený“ sklon oponovat všemu duchovnímu a mít v oblibě a přijímat vše neduchovní či takzvané PŘÍRODNÍ.

Takže s tímto krokem byla vytvořena velmi důležitá struktura pseudomysli. PSEUDOMYSL chce, žádá si a koná vše, co je v PROTIKLADU S POŽADAVKY, CHTĚNÍM A VŮLÍ DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ NEJVYŠŠÍHO. Tímto činem byl ustanoven úplný protiklad k čemukoli skutečně pozitivnímu a dobrému, k pravé víře a moudrosti. Takže byl vytvořen zvrácený a obrácený řád lidského života, který vyprodukoval všechny námi známé negativní mizérie, které jsou tak živě ZOBRAZENY v DĚJINÁCH LIDSTVA na planetě Zemi.

Jelikož však toto uspořádání bylo zfabrikováno takzvanými přírodními prostředky obsaženými ve zvířecí struktuře života, lidé je „přirozeně“ považují za normální „přirozený“ stav. Takto byli lidé mylně přivedeni k víře, že jejich pozice (pozice opačná, obrácená a zvrácená) byla vždy správným, náležitým, řádným a jedině možným způsobem života, zatímco cokoli jiného není dle řádu, je nenormální, šílené a nesprávné. Ztotožnění se s takzvaným „přirozeným“ stavem v tomto světě napevno vytváří pozici vzhůru nohama. Tak se zajistilo, že lidé počali milovat vše zlé a nepravdivé, považujíce to za dobré a pravdivé a opovrhujíce vším skutečně dobrým a pravdivým, považujíce to za zlo a nepravdu.

Taková je pravá struktura negativního stavu. Takto byl negativní stav aktivován.

 

Byla tu přesto ještě jiná důležitá kondice animálního typu života, která byla přenesena do lidských tvorů. V procesu přežití během tvrdých podmínek pozemského vývoje (před tím, než se objevili na planetě Zemi jacíkoliv lidé) se zvířata učila obávat nebezpečí, útěku a své obraně před takovým nebezpečím. Toto vyhýbání se drsným a nebezpečným oblastem, aby se na Zemi přežilo, vytvořilo v těchto tvorech „přirozený“ strach a obavy, kdykoli vstoupili do oblastí tohoto typu. Tyto takzvané „přirozené“ strachy a obavy pomáhaly zvířatům tehdejší doby, aby přežila v těchto obávaných oblastech či se jim vyhnula. V procesu evolučního rozvoje animálních životních forem se tyto strachy a obavy, vyhýbání se nebo závislosti staly PŘIROZENOU součástí jejich genů.

Co se nyní stane, když použijete tento typ genů obsahující veškeré tyto strachy, obavy, sklony utíkat i vyhýbat se a bránit se něčemu a vložíte ho do lidských tvorů, kteří před tím neměli o takových emocích ani potuchy? Logickým následkem takového vložení - obzvláště jedná-li se o devadesáti pěti procentní implantaci všeho, co máte – je strach, vyhýbání se, obavy, sklon k útěku, zlost, násilí, podezíravost a sklon k ničení i obraně a mnoho dalších podobných protivných emocí by se stalo ve vašem životě tak přirozenými, jako je dýchání.

U zvířecích druhů, které nevlastní žádné pojetí sebe sama, představu sebe sama, sebeuvědomění či vědomé pojetí „já jsem“ (kterážto situace jim nedovoluje být duchovními a na základě tohoto duchovního stavu jim nedovoluje řídit své vlastní prostředí duchovními zákony, které jsou nadřazeny všem zákonům přírodním), jsou všechny tyto druhy emocí velmi nutné a potřebné pro jejich přežití. U těchto zvířat to byla skutečně přirozená kondice, obzvláště ve dnech, kdy Země byla právě přenesena, před tím, než se objevili první lidé.

Situace u lidských tvorů, kteří si s 5 % přímého nadělení od Nejvyššího zachovali pojetí a představu sebe sama, uvědomění sebe sama a pojetí „já jsem“, byla však vždy odlišná. Tento typ protivných emocí se pro lidi stal pastí. Byl základnou, na níž se logicky vyvinuly všechny druhy ostatních ničivých stavů, podmínek, myšlenek, pocitů, emocí atd. Tyto protivné myšlenky a pocity si samozřejmě ospravedlnili vírou, že potřebují být takovými či onakými kvůli svému vlastnímu přežití. Takový závěr ovšem vedl k ustanovení dalšího rysu negativního stavu – klamání sebe sama a druhých.

Takže z tohoto druhu protivného materiálu zbudovali pseudotvůrci pseudolidskou mysl s jejími třemi oblastmi a devíti stupni. V pseudoniterné mysli umístili tito pseudotvůrci všechny tyto zkušenosti a poznatky získané rostlinným a živočišným životem v procesu jeho vlastního vývoje na planetě Zemi. Do této pseudoniterné mysli taktéž umístili svou vlastní touhu ovládnout a převzít veškeré Stvoření od Nejvyššího, jakož i zvířecí nevědomost čehokoli pozitivního, dobrého a duchovního.

S touto pseudoniternou myslí obklopili a uzavřeli pravou Niternou mysl. Bylo toho dosaženo tak, že cokoli pozitivního, pravdivého a dobrého přišlo z Niterné mysli, bylo zachyceno touto pseudoniternou myslí. Zde to bylo zkaženo, zaneřáděno, zamořeno a otráveno všemi protivnými, falešnými zkušenostmi a poznatky. V této formě to bylo nevyhnutelně přeneseno do pseudovnitřní mysli. (Nyní si, prosím, zapamatujte, že všechny tyto zkušenosti a poznatky pseudoniterné mysli jsou vždy falešné, protože nejsou obsaženy u pravých lidí, natož aby je tito lidé kdy prožili).

Pseudovnitřní mysl využívá tyto pseudozkušenosti a pseudopoznatky, aby obklopila a uzavřela pravou vnitřní mysl a její pravou duševnost. Dělá se to za účelem zkažení, zamoření, zašpinění, zfalšování a otrávení všeho, co bylo přineseno pravou vnitřní myslí.pseudovnitřní mysli se tedy vytváří zdeformovaná, zvrácená a falešná duševnost a je přenášena do zevní mysli.

Zevní mysl je použita k obklopení a uzavření vnější mysli lidských tvorů. Také deformuje, zkresluje a mrzačí správné a náležité lidské chování, což zahrnuje činnosti, postoje, vztahy a životní styly neustále vycházející z pravé vnější mysli. Takže přicházíme s falešným chováním a jednáním, klamáním, nepoctivostí a zvráceným životním stylem i se vším ostatním, co známe ze svých zkušeností a ze zkušeností lidstva na této planetě.

Tím, že pravá lidská mysl se všemi svými pravými oblastmi a stupni je zcela obklopena, dostávají se současně existující lidé do pozice úplné nevědomosti toho, že taková pravá struktura lidské mysli kdy existovala či existuje. Tato nevědomost je ovšem základnou, z níž vycházejí a jsou živeny všechny nevědomé procesy.

Jinou důležitou věcí, která se podařila tímto činem, bylo to, že když nemáme žádnou znalost a žádnou přímou zkušenost pravé lidské mysli, budeme nejenom popírat existenci této pravé mysli, ale nevyhnutelně budeme považovat padělanou pseudomysl za jedinou pravou skutečnost a počneme odvozovat vše z této falešné pseudomysli.

Z této pozice můžeme vidět, že současně existující lidé na této planetě se na tento svět rodí bez jakékoliv znalosti toho, co je skutečně pravé, a toho, co je skutečně dobré. Proto jsou veškeré jejich závěry o sobě, o jejich životě, o duchovnosti, o Bohu a o všem jiném buď zcela nesprávné a neskutečné, nebo jsou v tom či onom ohledu zvrácením, deformací či zmrzačením skutečného stavu věcí.

Poznání a pochopení těchto věcí je nutnou podmínkou lepšího porozumění a poznání sebe sama i toho, na co se, přátelé, budete rozpomínat dále a dále...

 

 

Tak to je tedy, přátelé, další část pravdy o naší duchovní, tj. jediné a pravé podstatě.

Pro někoho mohou být některé pasáže nezajímavé, možná i nepochopitelné... Nevadí, přátelé, vezměte si ze všeho to, co potřebujete pro SVOU VLASTNÍ POTŘEBU, PRO SVÉ VLASTNÍ UVĚDOMĚNÍ.

Víme velice dobře, jak obtížné je "bojovat" s produkty pseudotvůrců a zároveň ovládacích programů současných negativních entit ve formě vlastností, negativních zlozvyků, negativních emocí a myšlenek, které nás každou sekundu ovládají. Jak by také ne, když jsme na vše měli zapomenout, vždyť 95% je opravdu dost ...

V takových chvílích je dobré, přátelé naši, uvědomit si, že 5% pozitivity je nekonečně více než 95% negativity a uvědomit si, že JSTE SILNÍ A SCHOPNÍ ZMĚNIT A PŘEPRACOVAT TY části své osobnosti, KTERÉ CÍTÍTE, ŽE NEJSOU VAŠE PRAVÉ. Se kterými nejste spokojeni...

Je to obtížné, přátelé, víme to... Je to obtížné nenechat se ve "slabých chvílích" ovládnout negativním stavem a "vrozenými - avšak uměle vytvořenými" negativními vlastnostmi (když nás popadne vztek, úzkost, strach, nenávist, nebo "obyčejná" špatná nálada).

 

Pojďme to spolu dokázat.

Pojďme se NENECHAT OVLÁDAT DÁLE A JIŽ NIKDY VÍCE.

Pojďte PROCÍTIT, že Vaše pravá podstata je ÚPLNĚ JINÁ, NEŽ JSTE SI CELÝ ŽIVOT MYSLELI A O KTERÉM VÁS CELÝ ŽIVOT UČÍ.

Pojďme se vrátit DOMŮ. ZDRAVÍ, SILNÍ, ŠŤASTNÍ A NEKONEČNĚ UVĚDOMĚLÍ...

S láskou a radostí

Vaši světelní přátelé - Andělé Světla a pozemšťané Auron a Ema

 

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...