Na této stránce právě pracujeme, děkujeme za pochopení

 

Přátelé,

 

následující řádky Vám mohou být nápomocny nejen při objasňování zdrojů Vašich schopností, dovedností a vloh, ale také vašich problémů, DO nichž a S nimiž jste se inkarnovali tady na Zem, na planetu pekelné zóny vymístění, která slouží ke konečnému zodpovězení klíčové otázky, která kdy byla ve Stvoření položena.

Jak již víte, pseudotvůrci měli velkolepé znalosti a dovednosti, kterých využili beze zbytku a s maximální precizností v rámci fabrikace lidských těl.

Jedním z klíčových objektů jejich snah byl původní mozek - čistá, absolutně vědomá, pravá a ryzí sentientní mysl, nejvnitřnější mysl Stvořitele Prvotního Všeho a Všech, jíž byly obdarovány všechny původní bytosti, jež byly stvořeny.

Dílo se pseudotvůrcům podařilo.

Lidský mozek nemá NIC ze své původní PRAVOSTI a neomezených schopností.

 

Lidský mozek je pouhý zprzněný produkt úspěšných fabrikací pseudotvůrců.

Proto je lidský život PŘESNĚ TAKOVÝ, JAKÝ JE.

Proto je současný ŽIVOT na planetě Zemi PŘESNĚ TAKOVÝ, jaký JE.

 

Vzhledem k takto zprzněnému mozku, který lidským tvorům "zbyl" pak není s podivem, že si lidští tvorové myslí, že

lidský mozek je to nejdokonalejší, co bylo stvořeno, co člověk má, a že jeho schopnosti jsou tím nejvyšším, co determinuje člověka jako nejvyspělejší bytost v hierarchii živočišné říše.

Stvořitel Prvotní Všeho a Všech stvořil svá stvoření k obrazu svému. Je proto pochopitelné, že také my, jako původní bytosti, jsme byli obdařeni naprosto totožnými dary - originály, BYLI JSME stejně dokonalým dílem, jako sám Nejvyšší.

CO SE S naším mozkem tedy STALO? Co se stalo, že už je tolik jiný, že už není DOKONALÝ A JEDINÝ MOŽNÝ? Odpověď už znáte, přátelé...Byl zcela záměrně geneticky upraven a zpitvořen pseudotvůrci. Důvod tohoto činu znáte také: Je jím zodpovězení nejdůležitější otáky, jaká kdy byla položena:

Co by se stalo, kdyby se veškerý život odvozoval z NEDUCHOVNÍCH principů, kdyby se DUCHOVNOST odvozovala pouze z přírody, z FYZICKÝCH principů?

Otázka byla jasně položena: JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ STVOŘITELE?

Souvislosti vzniku, resp. položení této otázky ve Stvoření a veškeré okolnosti, jež daly možnost vzniku, existenci a dočasného fungování negativního stavu v celé zóně vymístění, vysvětlujeme v dalších kapitolách tohoto webu a jsou součástí veškeré světelné literatury, kterou také nabízíme v záložce Světelné čteníčko. Znalost těchto okolností, příčin, projevů a DŮSLEDKŮ vlády negativního stavu nejen na naší planetě Zemi je nezbytnou součástí lidského rozpomínání na PRAVOU skutečnost života a jedinečnou možností, jak se zachránit před krutými důsledky konečného zúčtování Dobra a Zla na Zemi).

 

Tedy otázka byla jasně položena: JAKÝ BY BYL ŽIVOT BEZ STVOŘITELE?

 

Dílčími odpověďmi na tuto klíčovou otázku jsou v podstatě naprosto všechny projevy LIDSKÉHO ŽIVOTA, jež na Zemi vždy BYL A JE POUHÝM BOJEM O PŘEŽITÍ, otroctvím pro negativní stav, poháněn ABSOLUTNÍ NEVĚDOMOSTÍ LIDSKÝCH TVORŮ O TOM, KÝM SKUTEČNĚ JSOU.

Díky zprzněnému pseudomozku, jež byl zpitvořen do nejzazší možné hranice, NEMAJÍ lidští tvorové přístup ke své PRAVÉ NEJNITERNĚJŠÍ MYSLI A K DUCHOVNÍM PRINCIPŮM, které je samotné DETERMINUJÍ.

Lidský mozek byl natolik zprzněn a zredukován, ŽE "ZBYL" JEN NA TO JEDNO: udržování základních životních funkcí fyzického lidského těla a naprosto omezené myšlení, které je však podřízeno a řízeno dokonalými OVLÁDACÍMI PROGRAMY NEGATIVNÍHO STAVU.

PŮVODNÍ, pravý MOZEK MUSEL BÝT pro záměry pseudotvůrců ZPRZNĚN TAK MOC A TAK DOKONALE, ABY V NĚM ZBYLO CO NEJMÉNĚ (nejlépe NIC, což není nikdy možné) Z PŮVODNÍCH PRAVÝCH PRINCIPŮ A ELEMENTŮ.

 

Jak už víte, negativní stav, jež vládne v celé zóně vymístění, včetně naší planety Země, je dílem pseudotvůrců. Ti se starají o to, aby člověk neměl přístup k PRAVÝM informacím, k duchovnímu vědomí a vědění, které by jej přivedlo zpět ke Stvořiteli. Negativní stav bude až do posledního dechu bránit své velkolepé dílo až do úplného konce. Svého vlastního konce. (Blíže také světelná literatura Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Kdo jsi a proč jsi zde, další záložky tohoto webu).

Jakkoli "prozkoumaný" nebo spíše "neprozkoumaný a "nepochopitelný" je pro pozemské vědce lidský mozek, je stále pouhým zfabrikovaným, znetvořeným lidským mozkem. Jeho omezené možnosti jsou dány jeho "účelem", pro který byl PSEUDOstvořen, zmanipulován - tedy jeho novou a smrtící "schopností" být ovládán ovládacími programy pseudotvůrců na svůj maximální potenciál.

(Připomeňme si, že pseudotvůrci netvoří, neumí to. Pseudotvůrci dokáží pouze vzít původní, originální materiál Stvořitele Prvotního Všeho a Všech a přetvořit jej, zpitvořit, zprznit, zfalšovat, přeměnit PRAVOST v pravý opak - pozitivní a pravé mění na negativní, falešné. Taková je povaha jejich schopností a jejich pseudotvoření. To je projev jejich bytí, jedině tak je možná jejich existence. Nic pravého, původního, pravdivého a pozitivního nemůže negativní stav nikdy používat, projevovat, vytvářet. Sám sebe by zahubil, neboť by přestal být negativním).

Lidský mozek se nevyvinul samovývojem, neboť nic neexistuje a nežije samo. Lidský mozek jako nejsložitější orgán lidského fyzického těla se stal hlavním objektem fabrikací PSEUDOTVŮRCŮ - aktivátorů a udržovatelů negativního stavu. Samotný původ člověka, tedy jeho Ducha, duše a fyzického těla (kde každé ze tří stvoření má svoji mysl) je v Nebi, tedy u STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

Současné poznání mozku pozemskými vědci je značně omezené, neboť sami se nachází v negativním stavu, a tedy ve značném ovládání pseudotvůrci. Pozemští vědci objevili a již částečně prozkoumali centra mozku pro elementární funkce fyzického těla, jako je řeč, zrak, sluch, čich, hmat, ovšem vyšší funkce jsou pro ně záhadou - především ODKUD se bere neustálý proud myšlenek, které každého člověka určují. Zdroj těchto myšlenek je pro ně neznámý.

Připomeňme si slova Pána Ježíše Krista, který nám prostřednictvím sdělení v podobě knihy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista zanechává další vysvětlení k tomuto tématu (Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, 11. kapitola, Pojetí hříchu a lidských problémů (záložka tohoto webu s názvem Proč jsou problémy a nemoci - Pojetí lidských problémů))

.......

"Jeden z mnoha důvodů, proč nyní existující lidské tělo bylo sestrojeno tak, jak dnes vypadá, je v tom, aby se zajistil zdroj problémů, který by živil život negativního stavu.

 

LIDSKÉ TĚLO VE SVÉ PŘÍTOMNÉ FORMĚ A KONDICI NENÍ NIC JINÉHO NEŽ SAMÝ PROBLÉM. Nejen že je ze sebe a samo sebou problémem, jak bylo dříve uvedeno, ale vyžaduje ohromnou dávku pozornosti a péče k tomu, aby se udržovalo při životě a relativně zdravé. Uvědomujete si, kolik lidských aktivit se vztahuje k tomuto účelu? Jak mnoho času strávíte pečováním o své tělo? Nejpodivnější na vašem těle je to, že vám vůbec v této věci nedává na vybranou. Svou pouhou existencí vyžaduje od vás pozornost a péči. Požaduje pokrm a nápoj. Vyžaduje odpočinek a spánek. Vyžaduje odstranění výměšků. A přece, nehledě na toto všecko, lidské tělo je v procesu umírání. Jak víte, je lidské tělo mořeno všemožnými zhoubnými mikroby, viry, bakteriemi a takovými cizopasnými buňkami, které jsou připravené je sežrat nebo jsou v neustálém procesu jeho požírání.

 

Jen se podívejte na USPOŘÁDÁNÍ buněk vašeho mozku - jedné z nejdůležitějších částí vašeho těla. Od prvního okamžiku narození mozkové buňky umírají, aniž se kdy reprodukují. Přitom nikdo neví, proč tyto buňky nejsou schopny se reprodukovat, jak některé jiné buňky v jiných částech těla. Toto je naprosto marnotratný způsob jsoucna a bytí. Zde máme důležitou duchovní souvztažnost. Buňky lidského mozku nejsou schopny reprodukování, protože se nacházejí v nejtěsnější souvztažné blízkosti duchovní skutečnosti pozitivního stavu. Jsou přímým přijímačem života, jenž má dovoleno vstupovat v infinitesimálním množství do lidského těla a udržovat dočasně jeho život. Mozkové buňky jsou nejcitlivějšími prvky - nositeli myšlenkových procesů, což umožňuje duchovním principům života vstup do jedincova uvědomělého vědomí. Pro tuto nejtěsnější blízkost k pozitivnímu stavu představují velké nebezpečí pro negativní, stav. Aby se tento problém obešel, VYVINULI PSEUDOTVŮRCI V PROCESU SVÝCH GENETICKÝCH EXPERIMENTŮ TAKOVÝ TYP MOZKOVÝCH BUNĚK, ZE KTERÝCH BYLA ODSTRANĚNA SCHOPNOST REPRODUKOVÁNÍ.

 

Kdyby mozkové buňky byly schopny reprodukce, pak by potenciál lidského mozku díky přítomnosti všech neporušitelných buněk od chvíle samotného narození až do posledního vydechnutí byl tak ohromný, že by to převýšilo vše, co je známo lidským tvorům. V tak mocném postavení - v nejtěsnější souvztažní blízkosti k pravému zdroji života - bylo by takovému mozku velmi snadné objevit pravou duchovní skutečnost a také pramen a důvod pro aktivaci negativního stavu. Tento objev by znamenal konec negativního stavu. Proto tedy bylo nutné ustanovit rozdílný typ přijímače vědomého života s neustále ZMENŠUJÍCÍM se počtem mozkových buněk. (Naši Vesmírní přátele mají stejně veliký mozek jako my, ale používají jej na více než 90 %, kdežto my jej používáme na méně než 5 %, viz www.vesmirni-lide.cz  - pozn. zpracovatele.)

 

Potřeba mít větší počet takových buněk při tělesném narození než pak v procesu života po fyzickém zrodu vyvěrá - mimo jiné - z toho faktu, že vstup do negativního stavu na vaší planetě je událostí co nejvíce komplikovanou, nebezpečnou a ničivou. Menší množství těchto buněk by nebylo s to odolat náporu všech lidských problémů způsobených tím narozením i procesem samotného rození. Musíte pamatovat, že v tom okamžiku život mozku čelí všem možným eventualitám a silám života v negativním stavu najednou - kdy na něj kosmické paprsky padají přímo. Jakmile se přizpůsobily, mohou pak ty buňky započít s procesem denního odumírání až do chvíle, kdy tělo zemře. Jiné buňky těla tak nehrozí negativnímu stavu, jelikož jejich funkce není v tom, aby byly nositeli myšlenek ani jiných duševních pochodů. Proto mají povoleno regenerovat či reprodukovat se. (Je zřejmé, že ne náhodou mají výbornou schopnost reprodukce například buňky negativnímu stavu velice milé a nápomocné - buňky nádorové, pozn. webu).

 

Genetická přestavba mozkových buněk tímhle způsobem je učinila KRAJNĚ ZRANITELNÝMI a SLABÝMI. Nejsou schopny naplno udržovat tělesné funkce a své vlastní funkce na stejné trvalé úrovni. PROTO POTŘEBUJÍ ČASTÝ ODPOČINEK A BOHATÝ SPÁNEK. Jak víte, NEJMÉNĚ TŘETINA LIDSKÉHO ŽIVOTA SE STRÁVÍ V POSTELI, tj. spánkem a odpočinkem. Nikdo není schopen přežít delší dobu ve svém těle při nedostatku spánku. Žádná z tělesných buněk, zvláště ne mozková buňka, není schopna se udržet na živu bez spánku čili bez odpočinku střídavě s činností. Ze stanoviska duchovního, toto je velmi marnotratný způsob života. Utrácet třetinu, ba i VÍC z vlastního života na spaní v posteli či odpočívání, svědčí o tom, že JE NĚCO VELMI ŠPATNÉHO V USPOŘÁDÁNÍ ŽIVOTA NA VAŠÍ PLANETĚ. Poukazuje to na přítomnost vážného problému velkých rozměrů.

 

Nicméně bylo lidské tělo sestrojeno tímto způsobem s velmi chytrým záměrem - ­ODEBRAT lidem co nejvíce ČASU a ZAMĚSTNÁVAT je všemi možnými aktivitami, jen aby si nikterak neuvědomili, že existují pravé faktory duchovního života a duchovní skutečnosti. A když jste na smrt unaveni veškerým potýkáním a aktivitami v rámci vašich každodenních lopocení a povinností (udržují vás naživu!), cožpak zbývá chuť na něco jiného, než jít do postele či odpočívat nebo dívat se na televizi atd.? Čím více jste znaveni a čím více jste zaneprázdněni sháněním živobytí, tím méně je času i chuti zabývat se něčím jiným.

 

Tato situace navršuje a utvrzuje lidské problémy víc a víc, protože nedovoluje lidským tvorům, aby si zvolili vhodný životní styl, jenž by byl v souladu s pravými duchovními principy žití. Ve skutečnosti, lidští tvorové tělesně ani nejsou uzpůsobeni, aby mohli žít takovým blahodárným životem. Všechno v jejich struktuře je zaměřeno k neduchovnímu, umrtvujícímu způsobu života. Takovým životem se negativní stav živí a prodlužuje velmi úspěšně a účinně".

.......

(Podrobné zjevení pravdy o povaze negativního stavu, o tom, jakým způsobem byl člověk zfabrikován do nynější podoby a jaké jsou důsledky této fabrikace, nabízíme v záložce Proč jsou problémy a nemoci - Pojetí lidských problémů a také v klíčové světelné knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista)

Pojďme tedy dále:

 

Mozek u našich dávných předků člověka - ANDĚLŮ NEBE, kteří se nacházeli na planetě Zemi v Nebeské dimenzi, zajišťoval správné, zdravé, schopné, bohaté, tvořivé, vnější vyjadřování jejich vnitřního bohatého, šťastného a harmonického života, který neměl jakékoliv negativní projevy, jež známe z dnešní doby. Tato civilizace je nám známa pod názvem ATLANTIDA. Z důvodu aktivace negativního stavu pseudotvůrci byl vývoj této civilizace změněn.

Změna spočívala v nastolení NEGATIVNÍHO STAVU z původního POZITIVNÍHO STAVU - základního parametru života všude ve Stvoření. Aktivace negativního stavu probíhala naprosto rafinovaně, "nenápadně", aby sami Atlantiďané přijali lež jako pravdu a konali ze své svobodné vůle zla a nepravdy. Tak se původní andělské bytosti Nebe po generace svého vývoje propadaly do temných světů až skončily sebezničením. K vlastnímu zániku se tato civilizace dopracovala před 11 200 lety.

Část potomků Atlantské civilizace se nachází dnes na naší planetě Zemi. (Jedná se o bytosti inkarnované z pekelných světů negativního stavu, kteří se vmísili mezi tehdější primitivní obyvatele kontinentů - Jižní Amerika, Čína, Evropa..., po zániku vlastní civilizace. Hrstka pozitivních bytostí Atlantiďanů byla zachráněna Plejáďany, se kterými žijí dodnes a kteří mají velice blízký vztah k nám, pozemšťanům. Jsou to naši bratři a sestry, kteří nám tolik chtějí pomoci a čekají na okamžik, až my sami budeme chtít. S Atlantiďany po určitou dobu žil a s nimi spolupracoval také Anděl Nebes Aštar Šeran - vysoká duchovní bytost (blíže viz Přátelé z Vesmíru).

 

Původní mozek dávných pozemských předků (dávno před lidskými bytostmi pravěkými) byl řádově tisíckrát výkonnější, schopnější než dneš lidský mozek. Byl celistvý, tedy měl jednu celistvou sféru při stejné velikosti jako ten současný. Sídlila v něm zevní mysl, ovšem pravá zevní mysl. Tato pravá Zevní mysl byla součástí, jedním celkem a v plné komunikaci a maximální možné spolupráci s pravou myslí duše (vnitřní mysl) a Pravou myslí Ducha (nejniternější mysl). PRAVÝ, pozitivní život této bytosti spočíval v neustálé svobodné a VĚDOMÉ spolupráci se Stvořitelem Prvotním Všeho a Všech a s dalšími členy duchovně vysoce vyspělých společností, ve kterých se jedinec nacházel a s nimiž se setkával.

 

Připomeňme si další klíčové události, zjevené Pánem Ježíšem Kristem (kniha Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, 11. kapitola, nebo také záložka tohoto webu "Proč jsou problémy a nemoci - Pojetí lidských problémů")

.....

"Jinou komplikací v této situaci je druh fyzického těla, v jakém sídlí váš duch i vaše duše. Jak si vzpomínáte, bylo toto tělo sestrojeno z negativních živočišných genů. Proto je nejméně vhodnou formou nosiče života. Ve skutečnosti, pravý život je pro funkci takového těla smrtelným jedem. Tělo je postupně "ničeno" tím druhem života. Aby tělo mohlo fungovat aspoň dočasně, je dovoleno, aby v něm bylo jen krajně ohraničené množství toho života v jakékoli dané chvíli. Jak víte, vaše tělo je nanicovaté, snadno se unavuje, rychle se sedře a vyžaduje stálou pozornost a častý odpočinek. Toto je nesmírně marnotratný způsob prožívání života. Navíc díky tomuto jedovatému procesu, neustále probíhajícímu ve všech buňkách vašeho těla, žije se pořád s vědomým i nevědomým strachem z vlastní smrti. Tato chronická patologická situace činí lidskou abnormalitu ještě více výraznější a zřejmou. Proto možno snadno říci, že být lidským tvorem, je být nenormálním ve všech ohledech.

 

Aby nemohl vstoupit pravý život v celé své síle do toho těla, byla sentientní mysl, jak si vzpomínáte, oddělena a rozštěpena na tři rozličné oblasti a vložena do modality nevědoma. Jenom velmi malounko uvědomění té mysli je přístupné lidským tvorům. Je omezeno jenom na nějakou vědomost vnější mysli. Přitom však vnější mysl si povětšinou dokonce ani není vědoma existence své vlastní nevědomé části, nemluvě o Nejniternější duchovní mysli nebo vnitřní mysli. Kolik lidských tvorů ví, že v nich je Nejniternější duchovní mysl a vnitřní mysl?

 

Díky psychologickým objevům má několik lidských tvorů omezenou znalost o tom, že mají podvědomou a nevědomou mysl. Ale mysl, o níž mluví, je integrální částí vnější mysli a jejím obsahem, který sestává povětšinou z potlačených a zatlačených vzpomínek na události, k nimž došlo od chvíle fyzického narození do přítomné doby. Jenom C. G. Jung byl schopen postulovat existenci nějakých úrovní vnitřní mysli s jejími druhovými vzpomínkami a archetypy. Nicméně až donedávna neexistovala žádná znalost o tom, že je něco takového jako niterná mysl v duchovním spoluoznačení její definice (to jest Nejniternější duchovní mysl). Jistě, mnoho lidských tvorů mluvilo o niterné mysli již před vydáním knihy zprostředkovatele tohoto přenosu „Principy duchovní hypnózy“. Avšak co považovali za niternou mysl, bylo jen určitým aspektem pravé vnitřní mysli.

 

ROZDĚLENÍ jedné sentientní mysli na TŘI oblasti a její umístění do nevědomé; neuvědomělé modality lidských tvorů, přispívá dál k abnormalitě lidského života a produkuje enormní množství problémů. Jiné šílené uspořádání negativního stavu je v tom, jak je pravá sentientní mysl odloučena od těla geneticky vnuceným obalením a kolem ní vytvořenou falešnou sentientní myslí. Tato nepravá sentientní mysl sestává z falešných vzpomínek, citů, emocí, myšlenek, inteligence a všech jiných falešných duševních faktorů a jejich pseudoduchovních idejí. Toto lidským tvorům poskytuje úplně falešné ztotožnění a chápání života, jelikož jsou napojeni na falešnou SENTIENTNÍ mysl, nikoliv na svou opravdovou sentientní mysl.

 

Jak si vzpomínáte, pravá sentientní mysl je lapena v těch obalech a obklíčena falešnou sentientní myslí. Ve většině případů nemají lidští tvorové přístup ke své pravé sentientní mysli, vyjma ve snech nebo v hlubokém duchovním spojení. Avšak sny a duchovní spojení mluví řečí úplně rozdílnou od té, jaká se používá v takzvaném stavu bdění. Proto vše, co je vám sdíleno ve vašich snech nebo během duchovního spojení, je předmětem vědomé interpretace. Ten výklad přichází z pozice negativního stavu. Proto má velice malou platnost. A tím sny a duchovní spojení po většině nepředstavují žádné nebezpečí pro negativní stav. (Toto však neplatí pro lidské bytosti, které již vzhledem k vyššímu stupni svého duchovního vývoje dokáží náležitě interpretovat pravá sdělení a zážitky získané během snění či duchovních spojení ve stavu bdění. Tito lidé, resp. jejich pravdivá sdělení o univerzálních kosmických zákonech, pak představují pro negativní stav velké a nevítané nebezpečí a podle tohoto se také zařizují, pozn. webu).

 

Nemajíce náležité spojení se svou pravou myslí, usuzují lidští tvorové, že jejich falešná mysl je pravou myslí a že žádná jiná neexistuje. Toto vyvolává v nich stav neustálého napětí a bytostné úzkosti, což je činí ještě více abnormálními. Jak tedy vidíte, tímto šíleným uspořádáním se zobrazuje, osvětluje a odhaluje pravá povaha negativního stavu za účelem důležitého poučení pro veškeré Stvoření".

.......

(Pokračování klíčového pojednání nejen o genetických manipulacích při pseudotvoření lidských bytostí nabízíme také v záložce "Proč jsou problémy a nemoci" - "Pojetí lidských problémů")

 

Pseudotvůrci po svém duchovním propadu, tedy po svém vymístění z Nebe, pseudotvořili během více než 3 miliard let množství druhů života od nejzákladnějších forem až po současné druhy a formy života, ať už jsou nám známé či neznámé. Při těchto fabrikacích zabudovávali do svých výtvorů nejrůznější NEGATIVNÍ ELEMENTY tak, aby pseudostvořili negativní tvory s co největší mírou nevědomosti o svém PRAVÉM PŮVODU. Cílovým produktem (stále aktuálním) pseudotvůrců je druh nadčlověka - SCHOPNÉ A VÝKONNÉ, DÁLKOVĚ ŘÍZENÉ LOUTKY, pomocí kterých chtějí dobýt zbytek Stvoření a Stvořitele Prvotního Všeho a Všech.

Nutnou a klíčovou oblastí fabrikací pseudotvůrců se stal mozek fyzického těla jak nižších forem živočišných druhů, tak člověka. Původní celistvý mozek pseudotvůrci rozdělili na 2 ODDĚLENÉ HEMISFÉRY, ve kterých potlačili, omezili na maximum elementy původní Pravé mysli, a přidali nově pseudostvořenou pseudomysl. Je pochopitelé, že pseudomysli poskytli Pseudotvůrci největší možný prostor, aby potlačili co nejvíce původní, pravé schopnosti Pravé mysli.

Od té chvíle záleželo pouze na samotných lidských tvorech, zda-li zahájí maximálně obtížnou cestu k obnovení spojení se svou Pravou myslí, zda s ní navážou jakékoli spojení, zda-li dokáží ve svém negativním životě rozeznat projevy Pravého života, zda-li dokáží rozeznat falešnost a nepravost svého umělého, geneticky naprogramovaného jednání, konání, myšlení a vnímání. Každým negativním činem člověka, resp. každou negativní myšlenkou nesoucí hrubé, negativní vibrace jeho nepravé pseudomysli, přebírá tato pseudomysl vedoucí, dominantní roli a ujímá se stále intenzivněji nadvlády nad samotným člověkem. A co více, pseudotvůrci si "potuplovali" úspěšnost svých pokusů - propojení dvou oddělených hemisfér na fungování nervové soustavy těla zaměrně překřížili - křížení energií je negativní, čili došlo k zesílení dominance přítomnosti negativní energie na úkor možného příjmu pozitivní, kosmické energie.

 

Falešná pseudomysl lidských tvorů na planetě Zemi je negativním stavem neustále značně ovládána a pseudotvůrci stále pracují na tom, aby míra tohoto ovládání byla co nejvyšší – 99,99999%.

Většina dnešních lidí (rok 2018) je ovládána na 90 % až 95% a tato míra ovládání se zvyšuje. Aby se loutkočlověk nemohl snadno vysvobodit, má jeho uměle rozdělený mozek velmi omezené řídící a detekční schopnosti a možnosti na vysvobození se z tohoto ovládání. Lidský mozek pracuje ve vysoké míře ovládání pro pseudotvůrce tak, aby lidské bytosti dělaly to, co chtějí pseudotvůrci. Ovládaní lidé NEMAJÍ ČÍM ROZPOZNAT tuto strašlivou situaci, neboť jejich Pravé vědomí (mysl) je, jak už víte, na maximální možnou míru "uspáno", "umrtveno". Ovládané vědomí – pseudovědomí člověka je tak omezeno na vnímání fyzické reality, v níž se jedinec každodenně pohybuje, a na jeho negativní myšlení, mluvení a jednání. Jen pramálo tak může lidská bytost vycítit z pravých informací, kterými ho onen zbyteček pravé mysli pokouší oslovit.

 

A CO NA MOZEK PLATÍ? CO VYMYSLEL PILNÝ NEGATIVNÍ STAV NA OVLÁDÁNÍ LIDSKÉ MYSLI?

 

Přátelé, pozor, nebezpečné antény na střechách budov, chemtrails, HAARP a další "smrtící" zbraně negativních entit na nás každý den, každý okamžik života útočí. Například antény na budovách, všimněte si, kolik jich je pouze na jedné střeše domu. 

Nekonečné množství. Proč? Jsou potřebné jen z malé části. Na pokrytí rychlého internetu signálem není zdaleka zapotřebí takového množství antén, jimiž disponuje čím dál více panelových domů a všech budov, na které se lze "vyhrabat". Jen malé množství těchto antén je skutečně využívána k účelu, jaký známe. Více není zapotřebí. Je - pouze k jinému - mnohem "důležitějšímu" účelu. Prostřednictvím těchto antén dostáváme do mozku smrtící impulzy v podobě ovlivňování psychických a následně fyzických funkcí. Působí na naše myšlení, rozhodování, na naši náladu, zdraví, únavu, agresivitu...

Tyto novodobé a více než nenápadné zbraně většinou nevnímáme. Proč? Přesně proto, přátelé. Přesně takto dobře na nás fungují ovládací programy: "NEVŠÍMAT SI, BÝT NAPROSTO ZANOŘEN DO KAŽDODENNÍCHO POVINNOSTÍ, STAROSTÍ, ÚTRAP, PROBLÉMŮ, NEMÍT ČAS SE NAD NĚČÍM ZAMYSLET, MYSLET JEN NA KAŽDODENNÍ BOJ O ENERGIE, PRÁCI, JÍDLO, BYDLENÍ, ZDRAVÍ, PŘÁTELE, O MOC...O HOLÉ PŘEŽITÍ!

Jakmile si lidstvo "osvojí" díky pilné práci a přesným plánům pseudotvůrců čipové technologie, sami sebe poté vlákají do pasti a uzavřou si smyčku kolem svých svobod. Lidé sami se již vesele ČIPUJÍ, a proto pak bude velice nenásilné a nenápadné a pochopitelné, jakmile se čipování stane povinné. V konečné fázi ovládnutí lidstva negativními entitami bude čip lidem implantován do mozku. Tím se zvýší, resp. dovrší jeho téměř dokonalé ovládání na 99,99999 %.

Současný loutkočlověk nemá většinou o nějakém ovládání svého těla ani tušení, přestože zažívá dennodenně množství podivných a nepochopitelných situací. Touto lidskou nevědomostí se zvyšuje účinnost dálkového ovládání člověka

Po zvýšení ovládání člověka na 99,99999 % chtějí pseudotvůrci vrátit množství schopností člověku, pseudostvořit nadčlověka, a tohoto dálkově využít k dobytí Nebe a Stvořitele Prvotního všeho a všech.

Impulsy negativních entit doslova bombardují mozek. V tomto případě to jsou impulsy ovládacích programů, které každým okamžikem přijímáme za své, v domnění, že to jsou naše vlastní myšlenky. "Běž tam", "Vynadej mu", "Zajdi na pivo", "Neříkej to", Kup si ty cigarety", "Stihni ten autobus", "Nevnímej, co právě čteš", "Máš málo peněz, dej si pozor". "Boj se toho", "Neříkej pravdu", "Ukaž, že to umíš taky.".atd atd. Toto všechno jsou impulsy, které máme vnímat, které musí být dostatečně silné na to, abychom je MUSELI vnímat. ABYCHOM NEMĚLI ČAS NA cokoli JINÉHO. Abychom neměli čas na NĚCO PŘIJÍT. ZAMYSLET SE NAD NĚČÍM JINÝM, NEŽ JSOU KAŽDODENNÍ STAROSTI, OBAVY, STRES A POVINNOSTI HMOTNÉHO světa.

Co kdyby jste na NĚCO PŘIŠLI? CO KDYBYSTE PŘIŠLI NA TO, ŽE DRTIVÁ VĚTŠINA VĚCÍ, KTERÉ MUSÍTE DĚLAT, NEMÁ PRAŽÁDNÝ SMYSL?

CO KDYBYSTE SE VYMKLI NEGATIVNÍMU STAVU KONTROLE A ZAČALI ROZLIŠOVAT PRAVÉ MYŠLENKY OD TĚCH JEJICH, KTERÉ VÁM IMPLANTUJÍ? Podívejte se, jak vás ovládají A HLÍDAJÍ...

Možnost záchrany, přátelé, cestu z tohoto loutkostavu, ve kterém se každý den pohybujete, najdete v dalších světelných zdrojích: Duchovní cesta, Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru, Poslové úsvitu, Poselství lidstvu, "UFO: Kontakty" a především v klíčové světelné knize "Nové Zjevení Pána Ježíše Krista", kde najdete mimo jiné klíčové informace o tom, jak byl aktivován negativní stav, jaké jsou jeho metody ovládání a jak bude negativní stav ukončen.

Další informace můžete také získat na webu: www.andele-nebe.cz

 

 

CO DĚLAT? CO DĚLAT TEĎ A TADY, abych mohl(a) vůbec ZAČÍT tyto a následně PRAVÉ informace z mé nejniternější mysli plně přijímat?

 

Zaměřte se na své POCITY.

Začněte rozeznávat své P O C I T Y.

Ano, POCITY, ty, které prý není dobré příliš vyjevovat, které máte více či méně dobře maskovat, skrývat, ignorovat, stydět se za ně...

Ano, P O C I T Y, které se už děti ve školách učí primárně neprojevovat, a když už, tak jen ty, které jsou "žádoucí", které se "smí", které jsou "výhodné" pro určitý záměr či zisk v souvislosti s aktuálním cílem.

Které jsou "povoleny" pseudospolečností.

Které jim "neuškodí".

Které je "nezesměšní"...

Pouze ty negativní, které si pseudospolečnost přepsala na falešně pozitivní.

ZAMĚŘTE SE NA SVÉ POCITY.

Nenechte se zmást něčím jiným, pouze POCITY jsou ZDROJI VEŠKERÝCH PRAVÝCH INFORMACÍ.

 

VAŠE POCITY jsou JEDINÝM SPOJENÍM S VAŠÍ PRAVOU PODSTATOU, která zná veškerou PRAVDU. Jakmile BUDETE VNÍMAT SVÉ POCITY, ROZLIŠOVAT JEJICH KVALITU A ROZUMĚT JIM, pak se začnete vysvobozovat ze zajetí negativního stavu na Zemi.

 

Na této stránce se právě pracuje, děkujeme za pochopení, přátelé...