Přátelé,

 

postoupili jste o další krok směrem ke svému rozpomínání se na pravdu o existenci veškerého jsoucna a bytí. V první části "lidské duchovnosti" (Duchovní úpadek) jste se rozpomněli na to, KDO je Nejvyšší, JAK a PROČ bylo stvořeno VŠE, CO EXISTUJE a také na to, PROČ a ZA JAKÝCH PODMÍNEK a KDO vešel do bytí jako NEGATIVNÍ STAV.

 

V této souvislosti jste poznali, jaký byl ve skutečnosti popud pro ODVRÁCENÍ SENTIENTNÍCH ENTIT (také původních lidských bytostí) OD PRAVÉ DUCHOVNOSTI, tedy od Nejvyššího, proč a jak došlo k ustanovení pseudotvůrců, kteří uvedli v bytí NEGATIVNÍ STAV a rozjeli svou smrtící hru o absolutní VŠE. Hru hrají pseudotvůrci se samotným Nejvyšším, který souhlasil s tím, aby byla zahájena a řádně - podle JÍM stanovených PRAVIDEL - také DOHRÁNA.

V předchozích kapitolách jste se zároveň rozpomněli na to, jak vstoupily do jsoucna a bytí LIDSKÉ bytosti. Nejprve ty původní, PRAVÉ - tedy člověčenstvo stvořené NEJVYŠŠÍM, a následně my - pseudočlověčenstvo, které si k obrazu svému a k dosažení svých pekelných záměrů pseudostvořili pomocí biklonování a dalších genetických manipulací z původního, pravého člověčenstva samotní pseudotvůrci.

 

V první části knihy (Duchovní úpadek) jste si mohli plně uvědomit, že právě VY prožíváte NEGATIVNÍ STAV na vlastní kůži a jaké jsou tedy jeho SOUČASNÉ PROJEVY - projevy blížícího se ukončení LIDSKÉ éry, pseudočlověčenstva, jak na planetě Zemi, tak v ostatních částech Stvoření, kde má negativní stav ještě přístup a kde dočasně vládne. Měli jste příležitost PŘESVĚDČIT SE o tom, že PROŽÍVAT REALITU SOUČASNÉ NADVLÁDY NEGATIVNÍHO STAVU ZDE NA ZEMI jste si ZVOLILI SAMI.

Ze své vlastní, svobodné vůle a volby jste se svou inkarnací na Zem ZAPOJILI DO ZODPOVĚZENÍ NEJZÁVAŽNĚJŠÍ OTÁZKY, KTERÁ KDY BYLA VE STVOŘENÍ POLOŽENA.

V předchozích kapitolách jste si mohli plně uvědomit, jak důmyslný, zákeřný a sofistikovaný plán ve skutečnosti pseudotvůrci vymysleli a jakým KONKRÉTNÍM ZPŮSOBEM jej realizují ZDE NA ZEMI. Už jste SAMI POCÍTILI sílu jeho ÚČINNÝCH NÁSTROJŮ A METOD, které znepříjemňují život o to více (vědoměji) těm, kteří tuto past negativního stavu prokoukli a snaží se z ní stihnout v tomto životě vymanit.

 

ZJISTILI JSTE PRAVÝ DŮVOD TOHO, PROČ MUSELY VZNIKNOUT VŠECHNY LIDSKÉ SYSTÉMY, TRADICE, ZVYKY, PROČ VŠECHNY LIDSKÉ SYSTÉMY POSTUPNĚ SELHÁVAJÍ A PROČ JSOU SAMY PŘEDURČENY KE SVÉMU ZÁNIKU.

 

Negativní stav však pracuje přesně podle aktuálních potřeb konkrétní doby a její pseudospolečnosti, resp. její duchovní úrovně, která se díky němu drží na minimální úrovni. Důmyslné lidské systémy a ovládací programy jsou těmi nástroji, které se stále větší intenzitou drží pseudočlověčenstvo přesně tam, kde ho pseudotvůrci potřebují mít.

Vzhledem k vývojové fázi, ve které se lidstvo nachází (do které však samo svými vlastními, svobodnými volbami dospělo), dochází právě nyní k intenzivní a konečné mobilizaci sil na obou stranách pro závěrečné měření sil - sil SVĚTLA a sil TEMNA, po kterém pouze negativní stav tolik touží (neboť věří, že je možné porazit Nejvyššího a převzít absolutní moc nad veškerým Stvořením).

Síly temna nabývají právě nyní, v této vývojové etapě lidstva na Zemi, na intenzitě svých projevů, stejně tak, jako síly SVĚTLA stupňují své počínání ve směru duchovní pomoci lidstvu a jeho snahám o poznání skutečné duchovnosti.

 

To vše a mnohem více v souvislostech jste se dozvěděli v první části této knihy Základy lidské duchovnosti (zde na webu uvádíme knihu pod názvem záložky Lidská duchovnost).

Pseudotvůrci budou až do svého posledního dechu (zvolí-li si jej) věřit tomu, že je možný život bez Nejvyššího, bez DUCHOVNOSTI. Stále věří tomu, že ŽIVOT se dá odvozovat z vnějších principů, bez přítomnosti principů duchovních a starají se pečlivě o to, aby tomu až do konce věřilo také pseudočlověčenstvo, tedy my. Stále věří, že Nejvyššího porazí, převezmou Jeho ABSOLUTNÍ MOC a budou VLÁDNOUT VŠEMU A VŠEM na věky věků. Pokud by k tomu došlo, pak by ovšem SKONČIL VEŠKERÝ ŽIVOT, neboť život bez Nejvyššího, bez duchovnosti NENÍ MOŽNÝ. To však pseudotvůrcům vůbec nevadí a i nadále věří tomu, že to "nějak půjde". Proč tomu tak je, již víte také.

Jak už také víte, k vítězství pseudotvůrců nikdy nedojde, neboť PROZŘETELNOST NEJVYŠŠÍHO již dávno učinila závažné KROKY (okolnosti v úzké souvislosti s prvním příchodem Ježíše Krista), aby sám veškerý ŽIVOT (Nejvyšší) nemohl být NIKDY ZNIČEN(Skrze pozemskou inkarnaci Ježíše Krista byla pseudolidstvu odhalena možnost svobodné VOLBY, kterou každý člověk neustále rozhoduje, na které straně - pravdy nebo lži - stojí a bude stát v klíčovém okamžiku dosažení plnosti negativního stavu).

Pseudotvůrci (a všichni jejich přisluhovači, včetně lidských bytostí produkujících a podporujících negativní život) NEMOHOU nikdy vyhrát. Pochopí a prožijí to, mnozí z nich až ve chvíli, kdy sami sebe - životem bez duchovnosti, životem mrtvým, negativním, destruktivním - sami sebe "zahubí" (ve smyslu prohry, neboť v konečném bodě nebude nic, co by udržovalo negativní stav činný a schopný jakéhokoli dalšího fungování). Jakmile dojde k dosažení plnosti negativního stavu a k vyjevení všech následků, důsledků a výsledků jeho existence, bude negativní stav Nejvyšším na VĚČNOST UKONČEN.

 

Toto vše a mnohem více už znáte, proto nyní pojďme dále, k tomu, co bude následovat po ZÁVĚREČNÉ ELIMINACI NEGATIVNÍHO STAVU a jeho UKONČENÍ NA VĚČNOST.

Pojdme teď dále, krok po kroku, klidně a s pokorou přijímejme vyjevenou pravdu, která byla vyjevena právě v okamžiku, kdy je na ni lidstvo připraveno a kdy je schopno chápat v dostačující míře její rozsah a závažnost. Pravda je vyjevena do té úrovně, jaká odpovídá aktuální duchovní úrovni lidstva v době svého vyjevení. Lidstvo je schopno přijmout pravdu jen do takové míry, na jaké duchovní úrovni se právě nachází.

V této souvislosti připomínáme důležitost úvodní část této celé knihy s názvem "VELMI DŮLEŽITÝ ÚVOD", ve kterém Nejvyšší poskytuje vysvětlení toho, jak je nezbytné - pro naše vlastní procitnutí - Jeho sdělení přijímat a CHÁPAT, a to nejen v souvislosti s touto knihou, ale s přijímáním VEŠKERÝCH DUCHOVNÍCH, PRAVÝCH INFORMACÍ, ke kterým se ve svém životě postupně dostáváte.

 

Nejvyšší společně s Petrem D. F. poskytují pseudolidstvu na planetě Zemi MOŽNOST PROCITNUTÍ a ZÁCHRANY z extrémně nepříznivé situace těsně před koncem lidské éry, do které se samo pseudolidstvo na Zemi svými negativními, avšak svobodnými volbami - umožněnými pseudotvůrci - dostalo.

 

Z celého srdce, s pokorou, úctou a Láskou jim tímto všichni DĚKUJEME.

 

Náplní následujících sedmi (pod)podzáložek je tedy DRUHÁ ČÁST knihy Základy lidské duchovnosti, autora Petera D. Francucha., vydané v roce 1982.

Tato druhá část má název DUCHOVNÍ OBROZENÍ a má také sedm kapitol.

Pro lepší orientaci a přehled ještě níže uvádíme názvy všech kapitol této DRUHÉ části knihy - kapitoly jsou následně zpracovány v následujících sedmi jednotlivých pod(pod)záložkách.

Pro ty z vás, kteří jste na počátku svého rozpomínání se na svou vlastní podstatu, resp. podstatu veškerého ŽIVOTA, je nezbytné číst všechny tři části knihy (Duchovní úpadek, Duchovní obrození a Duchovní pokrok) postupně. Každá část, resp. její kapitoly navazují na ty předchozí a všechny postupují od základních poznatků k těm, které zákonitě následují. Hlubší a pravé pochopení duchovních souvztažností je možné opravdu jen tímto postupným počínáním.

 

Přejeme Vám, přátelé, nádherné rozpomínání na LÁSKU, kterou JSTE.

 

 

ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI

Petr D. F., 1982

 

ČÁST DRUHÁ

DUCHOVNÍ OBROZENÍ

 

1. Chápání pravé lidské přirozenosti.

2. Struktura lidské mysli.

3. Dynamika lidské mysli. Budování nové duchovní psychologie a nových duchovních společenských věd.

4. Očista a syntéza zrnek pravd existujících v tradicích a konvencích lidských systémů.

5. Otevření všech úrovní jsoucna a bytí a vybudování stálého mostu mezi nimi

6. Nebezpečí a opatrnost v procesu otvírání a budování. Rizika přechodu.

7. Vhodné a správné nástroje a stavební bloky Nového věku. Rozvoj nových metod lidských systémů.