Přátelé,

 

rozpomněli jste se na mnohé z toho, na co jste tady na Zem přišli rozpomenout, prožít a následně POznat.

V předchozí části (Duchovní obrození) jste opět poznali, jaká je pravá lidská přirozenost a že její podstatou je SVOBODA, kterou každá sentientní entita uplatňuje v každém okamžiku svého života podle svého uvážení, své vůle, v naprostém souladu se zákonitostmi Absolutní Lásky a Moudrosti Nejvyššího.

Poznali jste strukturu a dynamiku lidské mysli, jejíž podstatou a věčným zdrojem je Absolutní mysl Nejvyššího a která je odrazem struktury veškerého Stvoření. Na tomto podkladě jsme mohli lépe pochopit nezbytnost a důležitost rozvoje nových - duchovních - společenských věd, které lidstvu umožní poznávat skutečné a životně důležité souvislosti s podstatou veškerého dění, veškerého jsoucna a bytí vůbec.

 

obr.: Rituály, tradice, zvyky - negativní stav dokonale ovládá své stádo. Kdo by chtěl riskovat být neposlušný a nepřijít se poklonit svému vlastnímu otroctví a své vlastní nevědomosti... třeba o nepodmíněnosti lásky Boží

 

Znovu jsme prohlédli nesmyslnost stagnujících a pravdě se vzdalujících lidských systémů, tradic a zvyků, které záměrně drží lidstvo v nevědomosti a které účinně a záměrně (dílo negativního stavu - pseudotvůrců) brání každému, kdo se v nich topí a kdo jim bezmezně důvěřuje, v duchovním pokroku a poznání PRAVDY. Poznali jsme ZRNKA pravdy, na nichž byly všechny lidské systémy a jejich stagnující tradice a zvyky vybudovány a bez nichž by lidské systémy nemohly ustát ani své vlastní lži. Tato zrnka pravdy je nutné nyní extrahovat, chceme-li poznat skutečnou PRAVDU o veškerém životě, a vybudovat nové, PRAVÉ systémy, které budou funkční, progresivní a které umožní lidstvu nabrat přirozený směr jeho vlastního vývoje.

 

V předchozích kapitolách jsme se také pokoušeli pochopit důvod uzavření PŘÍMÉHO přístupu k vlastní Niterné mysli, které nás v podstatě chrání před vlastní "kapitulací" a ztrátou svobody volby a umožňuje nám tak neustálý duchovní růst. Znovu se rozpomínáme na to, že náš život a vše, co se v něm v každém okamžiku odehrává, je vždy výsledkem pouze našich vlastních svobodných voleb, které činíme. Pochopili jsme, jak je uzavření přímého přístupu k Niterné mysli klíčové pro zachování LIDSKÉ SVOBODY, a tedy samotného ŽIVOTA. Pochopili jsme, že stav zla je stavem nevědomosti, který jsme se sami svobodně rozhodli prožít. Pokud by lidstvo ve svém současném stavu nevědomosti a negativity mělo k niterným úrovním své mysli přímý přístup, byl by ohrožen jeho samotný věčný život, neboť by svého současného negativního rozpoložení a svých negativních záměrů, sklonů a "schopností" (ničení a destrukce poháněné touhou po moci a bohatství) lidstvo již dávno využilo na svou vlastní zkázu. Prozřetelnost a Láska Nejvyššího k veškerému Stvoření je naštěstí Absolutní...

 

Připomeňme si v této souvislosti klíčové informace...

(část páté kapitoly druhé části knihy)

 

"...Za podmínek ustanoveného stavu zla je nutné držet uzavřený jakýkoliv přímý přístup k niterným úrovním a stupňům. S přístupem otevřeným by zlé sklony některých lidí využily pro destruktivní účely všechny dostupné informace a znalosti niterných úrovní a stupňů. Za takové situace by se mohlo všechno využít pro vytváření stavů většího zla. Takové využívání zde jsoucích původních idejí dobra a pravdy by vedlo k jejich znesvěcení a úplnému odstranění. V takové nejzazší události by Nejvyšší musel ustoupit z Nejniternější mysli. Takový ústup by okamžitě zastavil jakékoli proudění života těch, kdo jsou znesvěceni. Navíc by přímý přístup k ohromnému množství informací a vědomostí, které jsou k dispozici v niterných úrovních, dal lidem se zlými úmysly tak mocné prostředky, že by uspěli ve zničení čehokoli dobrého a pravdivého na planetě Zemi. Úplné odstranění všeho dobra a pravdy z lidského života by vyústilo v jeho věčnou smrt.

 

Proto Absolutní prozřetelnost Nejvyššího chrání lidské bytosti tím, že uzavřela přímý přístup k niterným úrovním, aby se tak NEMOHLA uskutečnit skutečná profanace a využití dobra a pravdy pro zlé záměry. To dává lidem věčnou příležitost, aby zanechali svých zlých sklonů. Jedinou věcí, kterou mohou znesvěcovat, je zkreslení skutečného dobra a pravdy. Úspěšná profanace skutečného dobra a pravdy by jen více a více posílila zlé sklony lidí a mohla by jim odebrat příležitost odstoupit od takových zlých sklonů.

 

Uzavření přímého přístupu k niterným úrovním lidské mysli a k jiným úrovním uvrhlo lidi na planetě Nula do speciálního rozpoložení pouhých zevnějšností. Nikde jinde taková situace neexistuje. Duchovní úpadek se nemůže odehrávat za plného přístupu ke všem úrovním. Ve vyšších úrovních je tato situace nemyslitelná. Otázka o možnosti neduchovnosti a jejích důsledků a následků nemůže vyvstat na žádné jiné úrovni než zevnější. Protože nejzevnější úroveň je udržována všemi ideami a jejich transformacemi z nejniternější a zprostředkující úrovně a jejich stupňů, nemohla by se dát na příkladu žádná odpověď, dokud by se nejprve neuskutečnilo uzavření přímého přístupu k těmto úrovním. Odříznutím takového přístupu může stav zla zahájit produkci svých odpovědí a výsledků.

...."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z vyjevených důvodů a vyjevené pravdy (do míry aktuální duchovní úrovně lidstva té či které doby) jsou nám také již známy DŮVODY OTEVŘENÍ PŘÍMÉHO PŘÍSTUPU K NITERNÉ MYSLI, ke kterému JIŽ DOŠLO.

 

Na konci druhé části knihy jsme se mohli informovat na DOBU PŘECHODU a její nástrahy v souvislosti s otevřením dimenzí a úrovní obou stran: pozitivních, pravých světů a dimenzí a úrovní pekelných, negativních. Lidstvo tak má v současnosti přístup k oběma stranám a vzhledem k jeho vlastní negativitě a jeho setrvávání v duchovním úpadku je tak ve větším nebezpečí více než kdy dříve. Na druhé straně však má každý stejnou příležitost získávat pravé informace a POMOC s vyšších duchovních, pozitivních světů (pozitivní světelné civilizace Nebeských světů, duchovní rádci), má-li zájem a upřímnou touhu se z negativního stavu vysvobodit dříve, než ho pohltí zcela. Ale tuto možnost a pomoc má k dispozici KAŽDÝ od věčnosti na věčnost. Toto není žádná nová událost či možnost!

Nastala pouze doba, kdy touží tuto pomoc a tyto znalosti získat více lidských bytostí, ty, které začínají samy cítit blížící se konec. KONEC LIDSKÉ ÉRY NA PLANETĚ ZEMI, KE KTERÉMU SE POUZE SAMO LIDSTVO SVÝMI SVOBODNÝMI VOLBAMI DOPRACOVALO. Pro jakou pomoc (resp. od které strany) se každý rozhodne, je a bude vždy jen jeho vlastní volba.

 

"Doba mezi stavem duchovní stagnace a smrtí starých, konvenčních, tradičních, nenormálních, nepřirozených a chaotických trendů a návratem k duchovnímu pokroku se může nazývat DOBOU PŘECHODU. Toto období je plné nebezpečí, rizik, obav a starostí a vyžaduje si jejich uvědomování a jistou opatrnost. Připomeňme si základní charakteristiku období, které právě lidstvo prožívá."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Připomeňme si, co lidstvo přehlíží - ve svůj vlastní neprospěch...

(Výtah z šesté kapitoly druhé části knihy)

.........

Jakékoli staré lidské systémy, stagnující hromadění a ideje, etablované životní styly, „pohodlně“ vžité situace atd. mají sklon bránit změnám. Nechtějí se hýbat a vynakládají veškerou snahu na udržení své vlastní existence a vlastního trvání za každou cenu. Toto lpění na starém a to, že se zároveň brání novému, ohrožuje jejich vlastní život. V samé své povaze a kvůli sklonu potlačovat vše, co je neznámé, nepoznané a co se nezažilo, obsahují mnohá rizika. Vždy se zdá být snadnějším, bezpečnějším, jistějším a pohodlnějším nacházet se v situaci, která je známá, poznaná a dobře zažitá. Bez ohledu na to, jak zlou a mizernou může být. To je známý sklon každého lidského systému, stylu, každé stagnující ideje a situace. Čím déle se něco přijímá a udržuje, tím větší odpor se bude klást proti tomu, aby se to odstranilo. To platí také o vzorcích lidského chování.

 

Jiným problémem přechodného období je to, že vyžaduje otevření plného přístupu ke všem úrovním a dimenzím. To také znamená, že většina úrovní zlých, negativních stavů pekel je plně otevřena. Toto otevření je tedy platné v OBOU SMĚRECH. Lidé nyní mají přístup, pokud si tak přejí, do duchovního světa včetně negativního stavu a také ke všem duchovním bytostem tohoto světa. Zároveň VŠECHNY duchovní bytosti včetně těch, co jsou z negativního stavu, mají přístup k lidem. Jakmile se dveře otevřou, přichází a je k dispozici záplava různých informací, poselství, působení a vlivů.

......

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

V závěru druhé části knihy jsme mohli poznat, jaké jsou vhodné nástroje a stavební kameny pro zahájení duchovního pokroku, pro život Nového věku, který mnozí z nás prožijí v pravé formě a podobě, zcela vědomě a svobodně. Nové metody lidských systémů jsou nezbytnou částí této změny, duchovního obrození a duchovního pokroku lidstva, ke kterému dochází a které bude dokonáno, bez ohledu na současnou sílu negativního stavu, bez ohledu na ty, kteří neustále podporují a živí negativní stav a kteří se rozhodnout setrvat v duchovním úpadku až do konce.

Na toto vše jsme nahlédli v předchozí, druhé části (sedmi kapitolách) knihy Základy lidské duchovnosti.

Nyní pojďme dále, přátelé.

 

Pochopíme-li totiž význam zjevení ve formě této knihy a budeme-li aktivními tvůrci duchovního obrození, pak budeme přímými aktéry a šťastnými svědky duchovního pokroku, o který jde ve skutečnosti VŠEM LIDSKÝM BYTOSTEM, ať si to vědomě uvědomují, nebo ne.

Každý z nás jsme se svobodně a záměrně rozhodli zakusit "na vlastní kůži" sílu a moc negativního stavu a s tím spojenou sílu a moc NEVĚDOMOSTI. Lidská éra na Zemi však končí, téměř všechny otázky, jež byly položeny v souvislosti s aktivací a umožněním dočasné existence negativního stavu, jsou zodpovězeny.

Právě v těchto chvílích (jakkoli se nám jeví "běžné", "bezpečné", trvalé, věčné, normální a "pravé" každé další dny našeho života) se každý z nás rozhoduje, na které straně bude stát ve chvíli konečného zúčtování, na které negativní stav završuje své dokonalé přípravy.

Kdo skutečně pochopí a včas prohlédne PAST negativního stavu, ve které se současné lidstvo (jeho převážná většina) topí, a kdo nastoupí cestu k vlastnímu duchovnímu pokroku a svému vlastnímu vysvobození z nevědomosti, ten pozná PRAVOST a VĚČNOST svého jedinečného bytí a ABSOLUTNÍ JEDNOTU se vším, co existuje, tedy s NEJVYŠŠÍM.

 

Tento pokrok vyžaduje zcela nové uspořádání lidských systémů, které se stane podstatou veškerého života nového člověčenstva. Nikdo však "neudělá" toto nové člověčenstvo.

Nečekejte, že někdo něco udělá za nás, za lidstvo, které se samo svými volbami dopracovalo k vlastní zkáze, utrpení, nemocem, válkám a které zmrzačilo a zneužilo vše, čím bylo Nejvyšším obdarováno pro svůj zdravý, šťastný, láskyplný a věčný život.

Nečekejte na zázrak shůry, který vše zlé vymaže z povrchu zemského a vykouzlí vše dobré, čisté a krásné. Jen tak. Že si to někdo přeje, že o tom mluví, že o tom píše...

Až samo lidstvo utvoří nový svět, pak jej bude mít.

SVOBODNÁ VŮLE VŠEHO A VŠECH TVOŘÍ TO, ČEMU ŘÍKÁME REALITA.

 

Nové člověčenstvo, člověčenstvo Nového věku je a vždy bude pouze a jen výsledkem svobodné vůle a volby samotných těchto bytostí.

Kdo bude jeho součástí, je svobodnou volbou každého z nás.

 K DUCHOVNÍMU POKROKU VEDE MNOHO CEST.

NĚKTERÉ JSOU KRATŠÍ, JINÉ ZDLOUHAVĚJŠÍ.

NĚKTERÉ JSOU PŘÍJEMNĚJŠÍ, JINÉ TRNITĚJŠÍ A SVÍZELNĚJŠÍ.

JE NA KAŽDÉM, JAKOU CESTU SI VYBERE.

V KAŽDÉM OKAMŽIKU SI KAŽDÝ VOLÍ, PO KTERÉ CESTĚ SE VYDÁ.

SVOBODA VOLBY JE ZARUČENA A NIKDY NIKOMU NEBUDE ODEBRÁNA.

 

 

"NEMŮŽETE NEDOJÍT CÍLE."

(Bůh)

 

Náplní následujících (pod)podzáložek je TŘETÍ ČÁST knihy Základy lidské duchovnosti, autora Petera D. Francucha., vydané v roce 1982.

Tato třetí část má název DUCHOVNÍ POKROK a má také sedm kapitol.

Pro lepší orientaci a přehled níže uvádíme názvy všech kapitol této TŘETÍ části knihy - kapitoly jsou následně zpracovány v následujících sedmi jednotlivých pod(pod)záložkách.

Přejeme Vám, přátelé, nádherné rozpomínání na LÁSKU, kterou JSTE.

 

 

ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI

Petr D. F., 1982

 

ČÁST TŘETÍ

DUCHOVNÍ POKROK

 

1. Definice a principy duchovního pokroku

2. Nové uspořádání lidských systémů: Analýza tohoto uspořádání

3. Nová dynamika lidských systémů. Analýza této dynamiky.

4. Povaha a uspořádání nového člověčenstva.

5. Místo, účel a cíle nového člověčenstva a jeho systémů v univerzalitě povšechnosti.

6. Životní styl a vztahy lidí v nové éře. Analýza nové duchovnosti.

7. Perspektivy a budoucí možnosti rozvoje lidí a jejich duchovního pokroku

 

Pro ty z vás, kteří jste na počátku svého rozpomínání se na svou vlastní podstatu, resp. podstatu veškerého ŽIVOTA, je nezbytné číst všechny tři části knihy (Duchovní úpadek, Duchovní obrození a Duchovní pokrok) postupně. Každá část, resp. její kapitoly navazují na ty předchozí a všechny postupují od základních poznatků k těm, které zákonitě následují. Hlubší a pravé pochopení duchovních souvztažností je možné opravdu jen tímto postupným počínáním.