MOCNÍ TOHOTO SVĚTA A TI MOCNĚJŠÍ Z PEKEL MIMO TENTO SVĚT (NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ ENTITY) VÁM PŘIPRAVUJÍ ČIPOVOU PAST NA DOVRŠENÍ SVÝCH NEGATIVNÍCH SNAH.

K tomuto již plně používají další zbraň – technologie negativních mimozemšťanů ještěrů z pekel – mikročipy

 OVLÁDÁNÍ LIDSTVA Z TEMNÝCH SVĚTŮ JE V PLNÉM PROUDU!!!

 

Nalezen neznámý čip v lebce Napoleona Bonaparte

článek z 2.10.2011, internetový zdroj

"Vědci prohlížející ostatky Napoleona Bonaparta připouštějí, že jsou „hluboce zmateni“ objevem 2 cm dlouhého mikročipu zapuštěného v lebce Napoleona Bonaparte (1769-1821).

Říkají, že záludný objekt by mohl být mimozemský implantát – čímž naznačují, že francouzský dobyvatel byl kdysi unesen do "UFO".

„Možné následky tohoto objevu jsou téměř nedozírné. Více, než můžeme chápat,“ prohlásil Dr. Andre Dubios, který učinil udivující odhalení ve francouzském lékařském časopise".

"Až dosud se všeobecně tvrdilo, že oběti mimozemských únosů jsou jen obyčejní lidé, kteří ve světě událostí nehrají žádnou roli. Nyní máme přesvědčivý důkaz, že mimozemšťané se v minulosti chovali tak, že ovlivňovali lidskou historii, a může to pokračovat i dodnes.“

Dr. Dubios učinil tento úžasný objev, když studoval Napoleonovu exhumovanou lebku a kostru, na což dostal od francouzské vlády grant ve výši 140 000 dolarů.

„Doufal jsem, že se dozvím, zda trpěl poruchou hypofýzy, která mohla přispět k jeho malému vzrůstu,“ vysvětloval.

 Ale místo toho badatel nalezl něco daleko podivnějšího:

„Když jsem zkoumal vnitřek lebky, moje ruka narazila na drobnou vyvýšeninu. Podíval jsem se tedy na tuto oblast zvětšovacím sklem – a byl jsem šokován, když jsem zjistil, že tento předmět byl nějakým druhem super vyspělého mikročipu.“

Z rozšířeného růstu kosti kolem čipu experti soudí, že byl implantován, když byl Bonaparte mladý.

 „Napoleon, na určitý čas několika dní, zmizel z dohledu, a to v červenci 1794, to když mu bylo 25 let. Později tvrdil, že byl držen jako vězeň během Themidorianského převratu – ale o tomto zatčení neexistují žádné záznamy. Domnívám se, že to bylo v době, kdy byl „unesen“.

Od té doby byl Napoleonův vzestup přímo meteorický. Hned dalším rokem se dostal do vedení francouzské armády v Itálii. Přímo zázračně byl schopen přetransformovat strádající, ubohé vojsko do špičkové bojové síly a rozdrtit Italy. V roce 1804 po řadě překvapujících vítězstvích, se maličký generál korunoval na vojevůdce Francie – a jeho říše se brzy rozrostla do oblastí dnešního Německa a Rakouska, jakož i Švýcarska, Itálie a Dánska.

„Napoleon používal vojenské strategie, které byly více jak stovky let napřed,“ řekl Dr. Dubios. „Možná, že ten implantát nějak zlepšoval jeho schopnosti.“ Takový implantát by také mohl vysvětlit Napoleonův slavný zvyk držení ruky nad srdcem, dodává.

„Je možné, že to zařízení působilo nějaké elektrické signály z jeho mozku k jeho srdci.“

V době jeho porážky Brity u Waterloo v roce 1815 byla Napoleonem nesmazatelně změněna tvář Evropy.

„Jak by vypadala Západní Evropa, kdyby mimozemšťané nezasáhli, se můžeme jen dohadovat,“ poznamenal Dr. Dubios. „Tudíž z toho nemůžeme znát, zda jednali proto, aby lidstvu pomohli, nebo aby nám uškodili.“ "

(z internetového zdroje)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Přátelé,

 

k výše uvedenému závěru článku máme povinnost informovat, že POZITIVNÍ vesmírné civilizace NIKDY NIKOMU NEMOHOU UDĚLAT NĚCO TAKOVÉHO, JAKO JE IMPLANTOVAT někomu ČIP!

TOTO DĚLAJÍ POUZE A JEN NEGATIVNÍ MIMOZEMŠŤANÉ, KTEŘÍ, JAK UŽ VÍTE, MAJÍ NA TOMTO ZÁSADNÍ A KLÍČOVÝ ZÁJEM!!!

ZNOVU PŘIPOMÍNÁME, ŽE NEGATIVNÍ MIMOZEMŠŤANÉ NEMOHOU NIKDY JEDNAT VE PROSPĚCH LIDSTVA. Své pseudostvořené loutkolidi - NÁS - POTŘEBUJÍ DOKONALE OVLÁDNOUT A POUŽÍT JE K DOSAŽENÍ SVÉHO PEKELNÉHO, konečného CÍLE. NEMOHOU JEDNAT PROTI SVÉ (negativní) PODSTATĚ, neboť by se sami ZAHUBILI.

NEGATIVNÍ MIMOZEMSKÉ RASY JEDNAJÍ VŽDY A ZÁSADNĚ VE PROSPĚCH SVŮJ. JEDNAT POZITIVNĚ, SKUTEČNĚ NĚKOMU POMOCI, JE PRO NĚ SEBEZNIČUJÍCÍ, SEBEVRAŽEDNÉ, SMRTELNÉ!!!

Dr. Dubois tedy byl v době svých slov (jež jsou součástí článku) naprosto neznalý PRAVDY a REALITY, která obklopuje lidstvo. Je však možné, že právě tato jeho zkušenost jej k Pravdě přivedla ještě v tomto, hmotném životě....

Přátelé,

 

ovládání lidstva JEŠTĚRY z temných světů je v plném proudu. Pokud vnímáte své vlastní pocity a rozumíte jim, pak tuto pravdu již znáte.

K tématu výše uvedeného článku nabízíme tyto klíčové informace:

Čipy implantované do těl MILIONŮ lidí během jejich únosů zlými, negativními mimozemšťany mají za úkol zvýšit ovládání člověka ze současných 90 až 95 procent na maximální možnou úroveň, které je možno dosáhnout, tj. 99,99999...%.

Je důležité, abyste věděli, že ÚNOSY lidí "se dějí" pouze lidem s odpovídajícími vibračními parametry, tj. odpovídajícím těm, které podmiňují samotnou existenci negativního stavu a veškeré jeho projevy (v tomto případě únosy a následné činy). Únosy se mohou "dít" pouze lidem nacházejícím se v NEGATIVNÍM STAVU, do něhož se tito lidé dostali svým vlastním, SVOBODNÝM ROZHODNUTÍM, svými vlastními SVOBODNÝMI volbami, svým vlastním, SVOBODNÝM rozhodováním o každém okamžiku jejich života. Jazykem duchovního růstu, resp. vývoje odpovídá tato nízká úroveň lidské bytosti nulté až 2,4. duchovní otáčce lidské duchovní cesty (bližší informace k duchovnímu růstu, resp. duchovní cestě každé bytosti, nabízíme v záložce "Duchovní cesta").

Unesen do spárů negativních entit může být pouze člověk, jehož duchovní úroveň je natolik nízká, že UMOŽŇUJE NEGATIVNÍM ENTITÁM "SNÁŠET" PŘÍTOMNOST TOHOTO ČLOVĚKA. NEGATIVNÍ MIMOZEMŠŤANÉ MOHOU PŘIJÍT bez úhony DO STYKU jen S VIBRACEMI, KTERÉ JE SAMOTNÉ DETERMINUJÍ. Také nízké, negativní, hrubé vibrace, které jsou podstatou negativity tohoto skutku - únosu jsou v souladu s tímto zákonem. Člověk, který může být unesen, jednoduše NEMÁ dostatečnou OCHRANU POZITIVNÍCH, JEMNÝCH VIBRACÍ, nemá ochranný štít pozitivity, ani ochranu POZITIVNÍCH VESMÍRNÝCH PŘÁTEL, a proto je naprosto VHODNOU a "lacinou obětí".

POZITIVNÍ, JEMNÉ VIBRACE, KTERÉ VYZAŘUJÍ POZITIVNÍ LIDSKÉ BYTOSTI JSOU NAPROSTO DEVASTUJÍCÍ PRO NEGATIVNÍ ENTITY. TY BY S TĚMITO POZITIVNÍMI LIDMI NEMOHLY VŮBEC PŘIJÍT DO STYKU! BYL BY TO SEBEVRAŽEDNÝ TAH A TEDY NAPROSTO NEMOŽNÝ.

Vzpomínáte, přátelé, na kosmickou pravdu, že

V ŽIVOTĚ KAŽDÉHO ČLOVĚKA "SE DĚJE" POUZE TO, CO SI TENTO ČLOVĚK SÁM NEUSTÁLE SVOBODNĚ TVOŘÍ a VOLÍ...

NENÍ MOŽNÉ, ABY SE NĚKOMU "DĚLO" NĚCO PROTI JEHO VŮLI.

NENÍ TO MOŽNÉ.

KOSMICKÝ ZÁKON JE UNIVERZÁLNÍ A NAPROSTO JEDNODUCHÝ.

ALE TO UŽ ASI VÍTE, přátelé...

POZITIVNÍ LIDÉ (od 2,5. do 7. duchovní otáčky duchovní cesty) NEMOHOU BÝT NIKDY UNESENI. Únosy negativními ještěry z pekel se jich jednoduše "netýkají". Tito lidé mají OCHRANU svých vlastních, pozitivních, nejsilnějších vibrací, ochranu PRVOTNÍHO STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH a také ochranu POZITIVNÍCH VESMÍRNÝCH PŘÁTEL. Pozitivní lidé mají zcela ODLIŠNÉ vibrace oproti negativním, nízkým vibracím negativních mimozemských entit, a proto je únos jimi NEMOŽNÝ. Ještěři z pekel by se sami tímto pokusem likvidovali, ubližovali by si, jejich zdraví by bylo maximálně ohroženo.

V neposlední řadě je tady kosmický zákon - "stejné přitahuje stejné", který naprosto vylučuje možnost, že by si pozitivní člověk "na sebe přitáhnul" negativní mimozemšťany, kteří by jej "obšťastnili" implantací čipu.

Negativní mimozemšťané mají v plánu obšťastnit čipem celé lidstvo, to je jeden z KLÍČOVÝCH, DÍLČÍCH CÍLŮ vlády negativních mimozemských entit na Zemi a cílů jejich kolaborace s poZemšťany.

Negativní stav má relativně zjednodušenou práci, neboť loutkolidé jsou již teď - i bez čipů - ovládáni na 90 - 95% (což je hranice ovladatelnosti bez čipů) a součástí tohoto ovládání je, že si lidé sami aktivně připravují PAST SAMI NA SEBE a DO TÉTO PASTI JIŽ DOKONCE SAMI SOBĚ TAKÉ PADAJÍ!!!

SAMI LIDÉ SI TOTIŽ POČALI IMPLANTOVAT ČIPY POD KŮŽI, NAPROSTO SAMI, POSLUŠNĚ A NENÁSILNĚ.

USNADŇUJÍ TAK JEŠTĚRŮM značně PRÁCI, CESTA KE KONCI lidstva na Zemi SE TAK ZKRACUJE a UZAVÍRÁ.

LIDSTVO SI SAMO A ZCELA SVOBODNĚ, DOBROVOLNĚ ZVOLILO ČIPOVOU TOTALITU, SVÉ VLASTNÍ OVLÁDÁNÍ A PÁD DO OTROCTVÍ NEGATIVNÍHO STAVU.

LIDSTVO SE SAMO A ZCELA SVOBODNĚ, DOBROVOLNĚ ROZHODLO ZAVRHNOUT STVOŘITELE V SOBĚ SAMÝCH A POPÍRAT JEJ V KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO POZEMSKÉHO BYTÍ.

LIDSTVO SE SAMO A ZCELA SVOBODNĚ, DOBROVOLNĚ ROZHODLO ZAVRHNOUT POZITIVNÍ, SVOBODNÝ, HARMONICKÝ, ŠŤASTNÝ A LÁSKYPLNÝ ŽIVOT.

LIDSTVO SE ZCELA SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ ROZHODLO NERESPEKTOVAT KOSMICKÉ ZÁKONY, ZE KTERÝCH JEDINÝCH SAMO VZEŠLO.

Že se našel obyčejný čip v lebce Napoleona Bonaparte tak není nic extra překvapivého. Vzhledem k výše uvedenému je již pochopitelné, že takovéto čipy aktuálně obývají lebky statisíců lidí. Unesení lidé z různých koutů Země však v mnoha případech o svém "změněném stavu" vědomě NEVĚDÍ. Co brání rozpomenutí unesených lidí na PRAVDU a co jim brání osvobodit se ze zajetí ovládání je to, že tito lidé si na proběhlou událost (únos a následné zákroky) záměrně NEPAMATUJÍ. NETUŠÍ, ŽE MAJÍ VE SVÉM VLASTNÍM TĚLE IMPLANTOVANÝ ČIP, který je v každém okamžiku dokonale ovládá!!! O TO SE SAMOZŘEJMĚ POSTARALY ČERNÉ, PEKELNÉ negativní zrůdy. Jiný "problém" je ten, že další tisíce lidí se na tuto nepříjemnou událost rozpomenuly, ale NEVÍ, CO DĚLAT, prožívají noční můry, peklo na Zemi a téměř "bezduchý" život v zoufalství, strachu a šílenství.

To, co se odehrávalo po Napoleonově únosu a implantaci čipu, je jasným důkazem úspěšného ovládání skrze tento čip. Napoleon byl přes svůj čip ovládán na 99,9999…%, doslova jako loutka, která se negativnímu stavu naprosto hodila do plánu. Plánu na vytvoření nevídaného zla a utrpení, účinků moci a krutosti. Skrze LOUTKU - Napoleona - si negativní entity postupně a cílevědomě vytvářely takové uspořádání světa, jaké potřebovaly a neustále potřebují k naplnění svých cílů. Neustále - a právě v tuto chvíli - vše pokračuje, vše graduje. Ovládání lidstva je neustále zdokonalující se výtvor negativních mimozemských entit. 

A LIDSTVO POMÁHÁ SAMO SOBĚ K VLASTNÍMU ZÁNIKU.

Z Napoleona se díky čipu stala bezduchá kreatura a díky ovládání se stal nevídaně rychle mocným a velmi úspěšným vojevůdcem.

Stal se z něj bezcitný člověk, v jehož zorném poli bylo jediné - moc. Zmobilizoval armádu o počtu jednoho milionu mužů. Nevídaná armáda, která do té doby neměla obdoby. Jakkoli ambiciózního si Napoleona mnozí pochvalovali, byl to člověk bezcitný, kterému nezáleželo na životech jeho vojáků, ba ani francouzského lidu. Vždyť za jeho krátkého panování - které tvořilo permanentní válečný stav v zemi - zemřel na milion francouzských občanů. Napoleon byl posedlý vítězstvími v bitvách, pleněním a drancováním území. Měl silnou touhu po moci a vládnutí. Přesně tyto a podobně vibračně laděné charakteristiky jsou typické pro ovládaného člověka, který pozbyl pravých hodnot, citů, lásky a lidskosti, zaujal postoj a přijal charakeristiky a touhy negativních mimozemšťanů.

V současné fázi lidstva na Zemi mají poZemšťané již pramálo času na probuzení a prohlédnutí čipové pasti, kterou jim již po dlouhá desetiletí budují mocní tohoto světa pod taktovkou ještěrů z pekel - těch mocněšjích mimo náš svět.

Jakmile by došlo (stále je možné k tomuto cíli nedorazit, stále je možné, aby pozemšťané sešli z cesty zkázy a vykročili po cestě nové, cestě k Lásce a Pravdě) k očipování lidstva, pak budou nastoleny ty nejhorší životní podmínky, jaké si lidstvo není schopno ani představit. Ano, ani Hitlerovy hrůzy nebyly zdaleka tím nejhorším a nejděsivějším, co lidstvo čeká, pokud dojde na konec cesty zkázy a utrpení, po které nyní stále vesele kráčí... Veškeré předchozí války a jejich utrpení byly dílem ČLOVĚKA A JEHO SVOBODNÉ VŮLE A VOLBY, byly proto povoleny Stvořitelem Nejvyšším. Lidstvo se díky svým nesmyslným válkám vždy mělo a má POUČIT, co svým jednáním způsobuje sobě a druhým - tedy celému Vesmíru. Lidstvu je prostřednictvím svých vlastních negativních, svobodných voleb umožněno skrze tyto vlastní lidské výtvory - hrůzy -  získat zkušenost se všemi následky svých činů, získat varování před tím, co si volili, volí a volit budou. Anebo JEDNOU konečně NEBUDOU.

Loutkolidé ovládaní přes 90% (skrze mikrovlny podpovrchových antén na přivrácené straně Měsíce) ztrácejí schopnost (schopnost se stává maximálně omezenou) vnímat pravdu, skutečnost, lež. Méně než 10% pravého vnímání je velmi málo a nestačí těmto loutkolidem na uvědomění si převrácené skutečnosti, ve které se v každém okamžiku svého života pohybují. Jejich samotné VNÍMÁNÍ je silně programováno JIŽ NYNÍ, BEZ ČIPU téměř dokonale (až s čipem lze dosáhnout téměř sta procent ovladatelnosti, ve skutečnosti "pouze" 99,9999999...%).

ČIP se stává součástí bytosti, kterou hostí. Čip sleduje vaše myšlenky, pocity, touhy... VAŠI OSOBNOST A NÁLEŽITĚ NA NĚ REAGUJE, ZCELA V SOULADU SE SVÝM ZÁMĚREM A PROGRAMEM. Čip bude sledovat vaše pracovní výkony, motivaci, vaše výpadky, odpor k činnosti, možná také nadšení, vaši energii a váš potenciál...vaši perspektivu... nebo také vaše oslabení, vaši nemocnost. Nebude nic jednoduššího, než býti čipkem "prověřen" z hlediska užitku, výhodnosti vašeho použití pro firmu či podnik. Program čipu určí, kdy máte odejít, kdy nepřinášíte odpovídající a žádoucí statky. TOTO VŠE UŽ SE DĚJE. VĚTŠINĚ LOUTKOLIDÍ TO STÁLE UNIKÁ.

Automatická selekce lidstva bude pokračovat, zcela podle přání SAMOTNÉHO LIDSTVA, které již nyní toto provádí. Stačí se podívat do vaší práce, přátelé.... Opravdu nic nevidíte? Opravdu nic necítíte? Necítíte, že jste pouhou loutkou, že nemáte prakticky žádnou možnost být tím, kým skutečně jste? Opravdu necítíte, že nejste SVOBODNÍ?

Opravdu si myslíte, že se tak cítit NEMÁTE? ŽE "TO JE DOBA" A VY MUSÍTE JÍT S NÍ?

PROBUĎTE SE, PŘÁTELÉ, neboť padáte velice rychle do pekelných světů.

Pokud na nevěříte, je to úplně jedno, PROTOŽE peklo, které si neustále volíte, STEJNĚ nakonec PROŽIJETE v plném vědomí a v plné síle.

BEZ OHLEDU NA TO, JESTLI TOMU VĚŘÍTE, NEBO NEVĚŘÍTE.

Až jednoho dne přijdete do práce a dostanete na výběr: "Dejte si dobrovolně čip nebo Vás budeme muset propustit... z bezpečnostních důvodů, samozřejmě...", co si vyberete? Negativní stav bude plně spoléhat na vaše "životní argumenty": živím rodinu, mám hypotéku, platím byt, nemůžu být na ulici, potřebuju peníze, léky, jídlo, benzín, ...co děti...? Co myslíte, že zvolí většina z nás?

???

A to je právě ona smrtící HRA, kterou dobrovolně všichni loutkolidé hrají a pravděpodobně většina z nich také PROHRAJE.

Jakmile se necháte očipovat, tato vaše SVOBODNÁ VOLBA přinese odpovídající NÁSLEDKY, s nimiž NEBUDETE SPOKOJENI.

BUDOU TO VŠAK VÝSLEDKY VAŠÍ SVOBODNÉ VOLBY, a proto BUDE VŠE V POŘÁDKU, podle VAŠEHO SCÉNÁŘE.

Až budete mít čip v těle, pak o vás budou NEGATIVNÍ ENTITY, JEŠTĚŘI Z PEKEL vědět NAPROSTO VŠECHNO. Budou informováni o tom, co si myslíte, co prožíváte, kdy jste unaveni, co chcete udělat, kdy máte hlad, na co máte chuť, kdy se potřebujete vyčůrat, kdy si zapálíte, co chcete koupit, kam chcete jít, co plánujete, koho volíte, koho nenávidíte, koho milujete...

Budou to vědět ještě dříve, než to budete vědět vy sami. BUDOU TO VĚDĚT, PROTOŽE TO BUDOU ONI, KDO O TOM BUDOU ROZHODOVAT. BUDOU TO SAMI JEŠTĚŘI Z PEKEL, KDO VÁM TO BUDOU NAKONEC SAMI IMPLANTOVAT. BUDOU TO ONI, KDO VÁS BUDOU TVOŘIT. BUDOU TO ONI, KDO VÁS MŮŽOU KDYKOLI VYPNOUT Z PROVOZU. Tedy srozumitelněji: ZLIKVIDOVAT VÁS.

Ostatně, realita zvaná RFID čipování domácích zvířat je již "zastaralý", staromódní, téměř zapomenutý počátek KONCE. Zanedlouho (přesně tehdy, kdy má) se objeví někdo, kdo povinnou implantaci čipů do lidského těla jednoduše a celkem nenásilně ZAVEDE. (Stejně tak, jako u zvířat. A že se ozvalo pár ochránců práv zvířat? NO A CO? S jakým výsledkem? Co zmohli? Vše nakonec vyjde do ztracena. Loutkoscéna nabírá na sledovanosti. Ale baví se negativní stav...) ZAVEDOU SE TEDY ČIPY. POVINNĚ, VESELE, MOŽNÁ I S REKLAMOU (NA TICHO) A JEŠTĚ SKLIDÍ ÚSPĚCH. Pod různými záminkami, většinou se bude jednat o tzv. „veřejný zájem“, ochrana před „terorismem“, „kontrola pandemií", se stane čip ŽÁDANOU A MODERNÍ POMŮCKOU MODERNÍHO ČLOVĚKA. Například OČKOVÁNÍ. KOLIK LIDÍ NALETĚLO JAKO HLOUPÍ OTROCI A NECHALI SI DO TĚLA VPRAVIT OČKOVACÍ LÁTKU, v některých případech již s čipem? NEPŘEŽILI BY TITO LIDÉ BEZ OČKOVÁNÍ? Chcete namítnout, že STAŘÍ A NEMOCNÍ, OSLABENÍ LIDÉ by už opravdu nemuseli přežít? A co oslabené děti, ty si přece očkování a čip ZASLOUŽÍ... ZASLOUŽÍ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZAMYSLETE SE ZNOVU, přátelé, nad NESMYSLNOSTÍ A NEBEZPEČNOSTÍ TOHOTO TVRZENÍ.

Lidstvo zapomnělo, že NENÍ VŠECHNO ZLATO, co se třpytí. Automatické přijímání veškerých technologických novinek a "pokroků" je důkazem úpadku lidstva, důkazem LOUTKOSTAVU NA LOUTKOSCÉNĚ, která odráží NEMOCNOST A BEZMOC LIDSTVA NA ZEMI.

Marketingová (ne)dobrovolnost je vždy počátkem POVINNOSTI, DONUCENÍ. Lidstvo se nepoučilo z mnoha svých negativních a smrtících činů a dějiny se neustále opakují. Každé opakování negativní zkušenosti je pro lidstvo další a další šancí na probuzení. Každé opakování negativních voleb lidstva je však vždy o stupeň závažnější ve svých důsledcích v případě, že VOLBA lidstva bude opět negativní, resp. PROTI KOSMICKÝM ZÁKONŮM.

JAK DLOUHO, MYSLÍTE, TO MŮŽE "FUNGOVAT"?

 

OPRAVDU VÁM TO UŠLO?

Očipovali zboží v obchodech. Ušlo vám to? Nevíte, že si čipy nosíte každý den domů?

Koukněte třeba na deodorant z Kauflandu, ano, přímo do vršku, tam, kde to lidé hned neuvidí... a kde to většinou nechají... tam to přece nikomu nevadí.......

Koukněte dokonce pod slídový obal, do kterého vám balí sýry. Jednu dobu byl pod štítkem (s cenou, gramáží a složením) ČIP!!!! (Pro pravděpodobnou extrémní pracnost tedy NĚKDO dovolil potravinovým řetězcům vyjímku, balené sýry byly osvobozeny od čipu....)

LAIK SE JEŠTĚ NEZAČAL DIVIT a odborník NIČEMU NEROZUMÍ (oni skutečně pravdu neznají, stejně jako například ti, kteří montují na střechu vašeho domu anténový systém na ovládání mysli a zdraví lidí), tak to raději schválí.

Opravdu si myslíte, že nejste nebo nemůžete být již tímto svým činem - nákupem - sledováni a že poskytujete cenné údaje marketingovým společnostem například o tom, KAM se zboží dopravilo? ZATÍM TEDY. ZATÍM SPOUSTA ČIPŮ NA ZBOŽÍ jsou ty nejlevnější a "nejméně inteligentní" prototypy, které NEDISPONUJÍ NAHRÁVACÍM A ODPOSLOUCHÁVACÍM ZAŘÍZENÍM, ONO TOTIŽ TO ZBOŽÍ ZASE NEBUDE AŽ TAK ŽHAVOU KOŘISTÍ PRO JEŠTĚRY Z PEKEL...

TAKOVÝ ČLOVĚK - TO BUDE TEPRVE POCHOUTKA!!!!!!!!!!!

Že přeháníme? Jak myslíte, ale PRAVDU JIŽ BRZY PROŽIJÍ VŠICHNI. BEZ OHLEDU NA TO, ČEMU VĚŘÍ A ČEMU NE.

Ano, říkáte si, to nic není, to není čip v těle, ten na zboží mi nevadí... Dám ho pryč a je to v pohodě.

Ano, je to v pohodě, přesně tuto POHODU CHTĚLI VE VÁS JEŠTĚŘI VYVOLAT. A DAŘÍ SE JIM.

LIDÉ SI MAJÍ STÁLE MYSLET, ŽE ČIPY JSOU NEŠKODNÉ. A JSOU, zdá se.... NA ZBOŽÍ NÁM opravdu vůbec NEVADÍ...

Ve zprávě negativních mimozemských entit a také mocných tohoto světa tedy zatím stojí:

ÚKOL, resp. STUPEŇ ČÍSLO JEDNA SPLNĚN. ČIPY NA ZBOŽÍ LOUTKOLIDÉ PŘIJALI ZA SVÉ BEZ JAKÉHOKOLI ODPORU. JDE SE NA STUPEŇ DVA: ČIPOVÁNÍ ZVÍŘAT. OJOJ, TAM UŽ TO NEBYLO NA JÁSÁNÍ, ALE POČÁTEČNÍ ODPOR PÁR JEDINCŮ BYL PŘEKONÁN A DÍLO JE ROVNĚŽ HOTOVO!!! OSLAVA ČÍSLO DVĚ BYLA JEŠTĚ LEPŠÍ A DELŠÍ NEŽ TA PRVNÍ!

JEŠTĚŘI SE NEJEN BAVÍ, ALE TAKÉ SLAVÍ...

A JDEME NA STUPEŇ ČÍSLO TŘI: ČIPOVÁNÍ LIDÍ. OJOJ, TO BUDE OŘÍŠEK... TO BUDE MUSET BÝT JIŽ PEKELNĚ DOBŘE PROMYŠLENÉ, NA TO NÁM LOUTKOLIDÉ HNED TAK NESKOČÍ...ALE OPĚT SE MÝLÍME, OPĚT JSME LOUTKOLIDI PODCENILI. SAMI SI O ČIPY JIŽ ŘÍKAJÍ, SAMI SEBE JIŽ ČIPUJÍ. ZAJÍMAVÁ TO RASA....

PRVNÍ VÝSLEDKY znáte, přátelé. LIDÉ SE JIŽ VESELE ČIPUJÍ, NĚKTEŘÍ SI ZA TO RÁDI I ZAPLATÍ.

JEŠTĚŘI SE OBÁVALI ZBYTEČNĚ. VŠE JDE JAKO PO MÁSLE.....

Tak tedy zboží (bez pozornosti lidí), poté pejsci (čipem RFID starým 20 let!). V mnoha (!) zemích je již očipováno obrovské množství lidí, nejen dětí, seniorů a vězňů, ale také "obyčejných" občanů (Mexiko), kteří bez této "výhodné" a "moderní" identifikace nemohou například ani VOLIT či docházet do zaměstnání. Aktuálně máme v akci čipy, které pojmou data a jsou čitelná pro kohokoli se čtečkou na vzdálenost až 50 metrů. Omezuje se vydávání hotovosti v bankách, zavádí se čipové a identifikační karty a nejrůznější průkazy pro zaměstnance firem, platba v hotovosti je již téměř minulostí a zanedlouho nebude vůbec možná. VŠE TOTO JE ZÁMĚR!!!

JE TO ZÁMĚR MOCNÝCH, a to vše ZA JEDINÝM ÚČELEM: ZÍSKAT ABSOLUTNÍ KONTROLU NAD VŠEMI LIDMI, NAD JEJICH ŽIVOTY

OVLÁDNOUT VEŠKERÉ LIDSTVO NA ZEMI.

CENTRÁLNÍ SVĚTOVÁ DATABÁZE ÚDAJŮ O LIDECH JIŽ DÁVNO EXISTUJE (BLÍŽE V ZÁLOŽCE "TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDA") A SHROMAŽĎUJE O KAŽDÉM ČLOVĚKU ÚDAJE, O KTERÝCH SI STÁLE MYSLÍTE, ŽE JSOU JEN VAŠE OSOBNÍ!!!

ŹÁDNÁ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEEXISTUJE!!!!

PROBUĎTE SE, LIDÉ!!!!!

KOLEM VÁS SE UZAVÍRÁ SMYČKA A VY SI PŮJDETE ZÍTRA ZASE "V KLIDU" DO PRÁCE, která nemá žádný PRAVÝ, SKUTEČNÝ SMYSL - tedy je bez užitku pro všechny!

Obr.: Stále vás sledujeme

 

ÚDAJE Z ČIPŮ IDENTIFIKAČNÍCH KARET (zaváděných již po celém světě!!!) ZAHRNUJÍ NEJEN bezpředmětné ÚDAJE jako je vaše JMÉNO, RODNÉ ČÍSLO, POHLAVÍ či NÁRODNOST, BYDLIŠTĚ. JSTE MAXIMÁLNĚ PRŮHLEDNÍ, NEBOŤ NOVÉ IDENTIFIKAČNÍ KARTY S ČIPEM (V USA TO ZAČALO OBČANSKÝMI PRŮKAZY S TĚMITO "SUPER VLASTNOSTMI") OBSAHUJÍ mnohem více: VAŠE OSOBNÍ, BIOLOGICKÉ ÚDAJE (iris oka, otisky prstů, DNA, záznam hlasu), ZDRAVOTNÍ STAV, TRESTNÍ REJSTŘÍK, NÁBOŽENSKÉ VYZNÁNÍ, POLITICKOU PŘÍSLUŠNOST, SPOLEČENSKOU PŘIZPŮSOBIVOST, SEZNAMY VAŠICH PŘÁTEL, ROZVĚTVENÉ RODINY, ČÍSLO KONTA, ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE VAŠEHO ZAMĚSTNÁNÍ (VÝKONNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, NEMOCNOSTI, NÁZORŮ, SCHOPNOSTÍ), ZÁJMY a desítky dalších údajů, které ať už pravdivě nebo lživě odhalují naprosto vše o vás.

Pokud nebudete mít čip (zpočátku to bude identifikační karta), pak si nic nekoupíte, nic nezaplatíte, celkem jednoduše a rychle zemřete. Zablokování bankovních účtů půjde ruku v ruce s vyřazením bankovek z oběhu a je již pouhou otázkou času, času "předčipového", neboť není nic jednoduššího a "posvěcenějšího" než vládní nařízení. Od roku 1993 platí také v České republice zákon, resp. pseudozákon "řešící" "krizové řízení státu", který "řeší" neposlušnost (odmítání příkazů mocných) svých občánků ne příliš humánním způsobem.


Jak se stalo již TRADICÍ, české dění je kopií dění amerického, které většina českého národa stále považuje za..... Netřeba zdůrazňovat, jak hrdě, tupě a slepě český "národ" vzhlíží k USA - k líhni veškerého světového zla a moci, k národu, který nakonec sám sebe jako první zlikviduje svou vlastní nevědomostí.

OTROKŮ V ZEMI JE a VŽDY BUDE DOSTATEK. OVEČKY PŮJDOU TAK SVORNĚ, JAKO SE JIŽ DLOUHÁ TISÍCILETÍ MODLÍ, tak, JAKO JIŽ DLOUHÁ TISÍCILETÍ TÁHNOU TAM, KAM JE VEDOU...

-------------------------------------------------------------------------------------

 

A řešení?

 

Je možné se TOHO PEKLA, JEHOŽ ŽÁR ZAČÍNÁ LIDSTVO KRUTĚ POCIŤOVAT NA VLASTNÍ KŮŽI, PŘESTAT ÚČASTNIT?

Je možné vyhrabat se z kotle zpátky tam, ODKUD JSME "OMYLEM" = VLASTNÍMI SVOBODNÝMI VOLBAMI SPADLI?

Budeme se opakovat.

 

NENÍ ŽÁDNÉ JINÉ ODPOVĚDI A ŘEŠENÍ TÉTO SITUACE, než to, které již DOBŘE ZNÁTE. VŽDYCKY JSTE HO ZNALI.

PROZŘENÍ PROVÁZENÉ absolutní LÁSKOU, CITEM A PRAVDIVÝMI, POZITIVNÍMI MYŠLENKAMI, to JSOU JEDINÉ NÁSTROJE K VAŠÍ ZÁCHRANĚ.

KAŽDÝ JEDEN Z VÁS JE SCHOPEN UČINIT ZÁSADNÍ OBRAT V NASTOLENÉM SMĚRU LIDSTVA - K VLASTNÍ ZKÁZE.

JAKMILE ZAČNETE BÝT LÁSKOU, PRAVDOU A RADOSTÍ, PAK ZNIČÍTE VEŠKERÉ ZLO, KTERÉ EXISTUJE (ve falešných představách loutkolidí).

NEGATIVITA NESNÁŠÍ POZITIVITU.

NEGATIVITA TRPÍ V PŘÍTOMNOSTI PRAVDY A LÁSKY.

VEŠKERÉ ZLO JE NICOTNÝM NIČÍM V OKAMŽIKU, KDY SE SETKÁ S PRAVDOU A NEZIŠTNOU LÁSKOU.

VĚŘÍME, ŽE JSTE SI FUNGOVÁNÍ TÉTO ZÁKONITOSTI VESMÍRNÉ JIŽ VYZKOUŠELI OSOBNĚ, přátelé....

PROTO VÍTE, CO MÁTE DĚLAT.

JSTE TO VY, KTEŘÍ JSTE SI TAK MOC PŘÁLI SVOU INKARNACI DO TOHOTO POZEMSKÉHO SVĚTA NA PLANETU ZEMI.

JSTE TO VY, KTEŘÍ JSTE SI TO PŘÁLI JEN PROTO, ABYSTE SE PODÍLELI NA ODSTRAŇOVÁNÍ ZLA, KTERÉ NA ZEMI PANUJE.

VĚDĚLI JSTE TO.

VĚDĚLI JSTE, ŽE ZEMĚ MŮŽE A BUDE VYPADAT PŘESNĚ TAK, JAK PRÁVĚ VYPADÁ.

PŘED SVOU INKARNACÍ (před svým pozemským narozením) JSTE BYLI KONFRONTOVÁNI SE VŠEMI MOŽNOSTMI VÝVOJE LIDSTVA NA PLANETĚ ZEMI.

BYLI JSTE DOKONALE PŘIPRAVENI NA SVOU MISI.

BYLI JSTE VYBAVENI VEŠKERÝMI SCHOPNOSTMI, KTERÉ BUDETE PRO TENTO ÚKOL POTŘEBOVAT.

JSTE ŠŤASTNÍ, ŽE JSTE DOSTALI MOŽNOST PODÍLET SE NA TÉTO ZÁCHRANĚ LIDSTVA.

DO TOHO, PŘÁTELÉ.

BĚŽTE DO TOHO A NEPŘESTÁVEJTE, DOKUD ZLO NEPORAZÍTE.

JE TO VAŠE POSLÁNÍ.

SPLNĚNÍ VAŠEHO POSLÁNÍ JE TÍM NEJDŮLEŽITĚJŠÍM VE VAŠEM ŽIVOTĚ.

PRO TO JSTE SI TADY PŘIŠLI PROŽÍT tento HMOTNÝ ŽIVOT.

VĚŘTE SVÝM SCHOPNOSTEM, VĚŘTE STVOŘITELI - SOBĚ - A BUDETE TÍM, KÝM SKUTEČNĚ JSTE.

LÁSKOU. PRAVDOU.

VY JSTE STVOŘITEL. VY JSTE ABSOLUTNÍ MOC, SÍLA A LÁSKA.

VY JSTE LÁSKA, KTERÁ NEMŮŽE NEVYHRÁT.

VY JSTE TÍM, KDO TO MUSÍ UDĚLAT.

UDĚLEJTE TO.

BĚŽTE A HLÁSEJTE PRAVDU, BEZ OHLEDU NA SÍLU NEGATIVNÍHO STAVU.

BEZ OHLEDU NA TO, CO BUDOU ŘÍKAT ČI DĚLAT DRUZÍ.

BUĎTE ZTĚLESNĚNÍM LÁSKY, PRAVDY A DOBRA ZA VŠECH OKOLNOSTÍ.

BUĎTE LÁSKOU A PRAVDOU V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH SVÉHO ŽIVOTA.

 

VĚDĚLI JSTE, ŽE TO BUDE TĚŽKÉ.

I PŘESTO JSTE VĚŘILI, ŽE DOKÁŽETE SVOU MISI SPLNIT.

TEDY BĚŽTE, PŘÁTELÉ, A ŠIŘTE PRAVDU.

PRAVDU O ŽIVOTĚ.

PAK PORAZÍTE ZLO.

PAK SKONČÍ NADVLÁDA NEGATIVNÍHO STAVU A VY BUDETE TOU BYTOSTÍ, KTERÁ JEJ PŘEKONALA.

ZACHRÁNÍTE-LI BYŤ JEDNU LIDSKOU BYTOST TOPÍCÍ SE V NEGATIVNÍM STAVU, PAK JSTE SPLNILI SVOU MISI.

Mocní tohto věta a Ti mocnější mimo tento svět, kteří si nárokují celý lidský svět VELICE UMĚ kamuflují své SMRTÍCÍ záměry a nepoleví ve svém úsilí. Je to jejich práce. Buďte bdělí, lidé a především NASLOUCHEJTE SVÝM POCITŮM.

MOZEK NECHEJTE klidně SPÁT. TEN VÁM PRAVDU NEPOVÍ. NEMŮŽE, PROTOŽE JI NEZNÁ.

TO, CO JE PRAVDOU, JE PŘEDKLÁDÁNO JAKO LEŽ A LEŽ JE NA ZEMI POVAŽOVÁNA ZA JEDINOU PRAVDU.

MYSLÍTE, ŽE MOZEK ROZEZNÁ PŘEVLEČENOU LEŽ ČI PRAVDU? KDYBY TO DOKÁZAL, NEBYLI BY JSTE V TOMTO OKAMŽIKU TÍM, KÝM NYNÍ JSTE.

NEČETLI BY JSTE TENTO WEB.

BYLI BY JSTE DOMA. V PRAVÝCH SVĚTECH. PROŽÍVALI BY JSTE NEKONEČNOU LÁSKU, ČISTOU PRAVDU.

NEPTALI BY JSTE SE, CO JE PRAVDA A CO NENÍ.

NEZNALI BY JSTE ÚZKOST, STRACH, ZLOST, NEÚSPĚCH, PODMÍNKY.

NEZNALI BY JSTE TREST ANI ODSOUZENÍ.

NEMĚLI BY JSTE ŽÁDNÉ POTŘEBY.

VÁŠ ŽIVOT BY NEBYL NIČÍM PODMÍNĚN.

VÁŽ ŽIVOT NENÍ NIČÍM PODMÍNĚN.

Prožíváte to nyní?

Pokud ne, pak ještě nejste DOMA, přátelé.

ALE PRÁVĚ JSTE SE VYDALI NA CESTU.

CESTU DOMŮ.

Přejeme Vám ŠŤASTNÝ NÁVRAT DOMŮ, do pozitivních světů Stvořitele Prvotního Všeho a Všech...

 

 

Z BIBLE:

"I působila k tomu (šelma), aby všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i nevolníci, učinili si znamení na pravé ruce své nebo na čele svém, a aby nikdo nemohl koupiti nebo prodati, leč kdo by měl znamení, buď jméno šelmy nebo číslo jména jejího "... 

 

666

Buďte bdělí, přátelé.

Právě se dočítá poslední kapitola lidského bytí na planetě Zemi ve 3. dimenzi.

Jak dopadne, ZÁLEŽÍ POUZE NA KAŽDÉM JEDNOM poZemšťanovi.

NA VÁS.

 

ZÁLEŽÍ JEN NA KAŽDÉM Z VÁS.

 

Těšíme se na Vás v pozitivních světech.

Vesmírní přátelé v nekonečném Vesmíru

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

z internetového zdroje k přiblížení totalitní světovlády:

 

................ "Světová vláda počítá s tím, že v brzké budoucnosti má být stažena finanční hotovost z oběhu. Místo toho začnou platit takzvané elektronické peníze. To jsou peníze, které si vyděláte, ale místo hotovosti se Vám automaticky přesunou na Vaše osobní konto, ze kterého zase nakupujete a proplácíte bez hotovosti, pouze přes počítač, kdy se Vám odečítá částka, kterou jste již utratili. Je to prakticky systém dnešních platebních a kreditních karet, který již dnes drtivě vytlačuje hotovost. Banky celého světa dávají dnes držitelům karet veliké výhody, aby lidé sami opouštěli hotovost.

Vlády samotné pak postupně právními cestami naopak omezují občany, kteří dosud peníze vlastní pouze v hotovosti. Proč vlády tak moc chtějí zavést tento bezhotovostní karetní systém? Protože tak budou vědět o člověku naprosto veškeré informace a mohou ho nejen sledovat, ale s ním i manipulovat. Totiž tím, že mezi lidmi nebude hotovost, ale všechny peníze bude mít pod kontrolou stát, občan se tak stane přímo závislý na státu a bude muset poslouchat jakoukoliv státní ideologii, protože jinak by se mohlo stát, že mu stát zablokuje konto a člověk tak bude odsouzen, neboť nikde již nic nekoupí ani neprodá. Ale nejen, že tímto lidé ztratí své svobodné přesvědčení, ale ztratí i své soukromí. Stát totiž díky tomuto elektronicky řízenému systému bude vědět, kolik máte peněz, jak s nimi nakládáte, kde a co přesně nakupujete (na základě různých položek čárového kódu), kolik toho nakupujete a jak si počínáte s celkovým majetkem. Mohou ale sledovat i Váš pohyb podle toho, kde zrovna kartou platíte. Plán je tedy jasný. Vždyť sám americký senátor M. W. Cooper k tomuto v roce 1989 prohlásil: ,,Budeme otroci spoutaní bezhotovostním systémem ekonomické kontroly‘‘.

A tím si můžete být jisti. Vlády nás proto potřebují všechny bez rozdílu donutit přejít na bezhotovostní transakce. Dělají vše proto, aby komukoliv s hotovostí komplikovaly život a nutili tak lidi zvolit karetní systém. V rámci tohoto plánu například v USA začali vydávat nové 20, 50 a 100 dolarové bankovky. Vydali je však ve velmi omezeném množství a jsou distribuovány pouze tomu, kdo vlastní systémovou kartu sociálního zabezpečení nebo jakoukoliv státní identifikační kartu. Přitom jiné, než tyto nové série bankovek již neplatí a lidé si tak musí zřizovat kreditní a identifikační karty, aby mohli získat od státu hotovost. Jinými slovy, hotovost je občanům v USA nyní již povolena pouze v určitém množství na měsíc a to jen vybraným jedincům, kteří přijali a vlastní nějakou ze státních platebních nebo identifikačních karet. Je to zrůdnost, ale není to vše.

Podle zákona jsou v USA banky i obchody povinné sdělovat vládní složce IRS jakoukoliv transakci převyšující 3 000 dolarů. Ten, kdo platí v hotovosti touto a vyšší částkou, je okamžitě zařazen do databáze podezřelých občanů a je s ním tak ze strany úřadů také jednáno. Nechceš-li být státem šikanován, pořiď si kartu a plať jí. To je zákon džungle. Přitom bance nebo obchodníkovi, který by transakci převyšující 3 000 dolarů neohlásil, hrozí pokuty i vězení a to v sazbě horší než za distribuci drog. Tak moc se vláda bojí hotovosti? Už v roce 1986 byl v USA schválen zákon číslo 31/1986, podle něhož byli všichni, od gigantických podniků po posledního stánkaře na předměstí, povinni sdělovat vládní IRS každou útratu hotovosti nad 10 000 dolarů. Vláda tímtéž zákonem schválila dlouholeté vězení těm, kdo tak neučiní. Přitom americký kongresman R. Paul přiznal, že vláda tak postupuje i bez schválení Kongresu. Tentýž kongresman celou situaci okomentoval slovy, že vláda podporuje zákony, které jsou základem tyranie.

Ale to samé je i v evropských zemích. Směrnice Evropské unie přijaté v červnu 1991 a 1. ledna 1993 zakomponované povinně do všech členských zemí přikazují, aby kdokoliv a kdekoliv bude někdo platit hotovostí přesahující 15 000 Euro, musí se prokázat občanským průkazem. Zákon přikazuje legitimovat občana v libovolných případech i pod tuto hranici. Mohou Vás tak libovolně šikanovat, i když si půjdete koupit za hotové třeba rohlík a například Vaše rasa nebo oblečení se nebude obchodníkovi líbit. Tentýž zákon Evropské unie přikazuje bankám i obchodníkům podezírat každého, kdo hotovostí platí a sebemenší podezření se musí hlásit úřadům. Jednoduše, kdo platí hotově, je okamžitě brán za kriminálníka. Ale to se netají, naopak, vlády chtějí, aby si tak občané připadali všude sledovaní a ponižováni a radši zvolili bezhotovostní platbu kartami.

Informace o hotovostních transakcích jsou však vyhodnocovány po celém světě, stejně jako automaticky získané informace z karet. Za zmínku stojí Síť finančního trestního zákona /FINCEN/, což je americká instituce, jejíž chapadla zasahují celý svět prostřednictvím svých poboček M.L.A.T., které se tvoří v mnoha zemích. Ty mají udávat do ústředí FINCEN jakékoliv vyšší finanční transakce ve světě.

Proto vězte, přátelé, že karty přijmete, ať chcete nebo ne, ať souhlasem nebo násilím, ale finanční hotovost už neuvidíte. Vlády, které usilují o spoutání lidské civilizace pod totální kontrolu, to nedovolí. Jen čipy v našich platebních kartách jim mohou kdykoliv odhalit a do gigantických počítačů zaznamenat naše životy. Profesor Caroll Quigley, politický poradce prezidenta USA Billa Clintona, ale později i sám Clinton v New York City roku 1992 přiznali, že cílem těchto monstrózních spiknutí je vytváření Světového systému finanční kontroly v soukromých rukou (tajné vlády), který by umožnil ovládnout politický systém každé země a ekonomiky světa jako celku… Máme to snad brát jako oficiální přiznání světové mafie? Smířit se s tím, že nám tohle vmetá do tváří samotná vláda? Vzpomeňme na slova největšího bankéře světa Rothschilda: ,,Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou roli, kdo dělá zákony‘‘.

A o to právě jde, kdo má kontrolu nad penězi, má kontrolu i moc nad všemi lidmi i celým světem. Proto platební karty a systém elektronické kontroly. Všechny transakce ze všech platebních karet každého člověka se elektronickým přenosem dat mohou centrálně v jediný okamžik sbíhat v jediném počítači světovlády, která tak ví vše......

 

Bližší informace o totalitní světové vládě, která již pilně a plně realizuje dlouho a dokonale připravované podrobení lidstva na Zemi nabízíme v záložce Totalitní světovláda - KONTROLA LIDSTVA a také v záložce Za oponou.