.......

Zvládání falešných představ

 

11.

Učte své děti

 

 

Tyto pravdy učte své děti.

 

Učte své děti, že ke štěstí nepotřebují nic vněj­šího — žádného člověka, žádné místo, žádnou věc — neboť opravdové štěstí najdou ve své duši. Učte je, že jsou soběstační.

 

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

 

Učte své děti, že neúspěch je fikce, že každá snaha je úspěch, že každé úsilí dosahuje vítězství.

 

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

 

Učte své děti, že jsou v hlubokém spojení se Životem, že žijí v jednotě se všemi lidmi a že nejsou nikdy odděleny od Boha.

 

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

 

Učte své děti, že žijí ve světě nesmírné hojnosti, ve kterém je dostatek pro všechny. Učte je, že největší štěstí spočívá v dávání, nikoli v hromadění věcí.

 

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

 

Učte své děti, že mohou žít důstojným životem, aniž něco musejí dělat a aniž něčím musejí být, učte je, že s nikým nemusejí soutěžit, neboť Bůh dává své požehnání všem.

 

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

 

Učte své děti, že nikdy nebudou souzeny, že se nemusejí bát něco zkazit a že se nemusejí snažit být „lepší“, aby si zasloužili lásku Boží.

 

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

 

Učte své děti, že důsledky a trest nejsou totéž, že smrt neexistuje a že Bůh nikdy nikoho neodsoudí.

 

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

 

Učte své děti, že láska si neklade žádné pod­mínky, že nemusejí mít strach, že je přestanete milovat a že jejich vlastní láska je ten největší dar, jaký mohou dát světu.

 

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

 

Učte své děti, že být jiný neznamená být lepší, učte je nepovyšovat se nad druhé a přijímat lidi takové, jací opravdu jsou.

 

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

 

Učte své děti, že neexistuje nic, co nemo­hou dělat, že víru v nevědomost lze odstranit a že nikdo nepotřebuje nic než si uvědomit, čím opravdu je.

 

Učte je to a dáte jim dobrou školu.

 

Tohle všechno je učte svými činy, nikoli pouhými slovy. Neboť děti napodobují to, co děláte a stanou se tím, čím jste vy.

 

Jděte a učte tyto pravdy nejen své děti, ale všechny lidi a všechny národy. Neboť všichni lidé jsou vaše děti a všechny národy jsou vaším domo­vem, když se vydáte na cestu k dokonalosti.

 

Tohle je cesta, na kterou jste se vydali před mnoha staletími a mnoha životy. Tohle je cesta, na kterou jste se dlouho připravovali a která vás přivedla tam, kde jste.

 

Tohle je cesta, která vás volá naléhavěji než kdykoli předtím, cesta, po které jdete stále rychleji.

 

Tohle je nevyhnutelný výsledek touhy vaší duše. Je to vyjádření božské podstaty ve vašem nitru. A ta k vám dnes hovoří jako nikdy předtím — neboť ji dnes slyšíte jako nikdy předtím.

 

Je načase ukázat světu nádhernou vizi. Vizi všech lidí, kteří kdy opravdu hledali, kteří opravdu milovali a kteří si uvědomovali jednotu Života.

 

Jakmile si tohle uvědomíte, nikdy nebudete spo­kojeni s ničím menším. Jakmile to jednou cítíte, chcete to sdílet se všemi, které milujete.

 

Neboť tohle je Realita, a ta je naprosto odlišná od vašich falešných představ. Nicméně tuto Realitu budete schopni vnímat díky svým falešným představám. Neboť ono „já“, s nímž se ztotožňujete ve svých představách, není tím, čím opravdu jste.

 

Dokud považujete své představy za realitu, ne­můžete si uvědomit, čím opravdu jste. Pochopte, že vaše představy jsou falešné — že jste si je sami vytvořili pro velice reálné účely, ale že nejsou reálné.

 

Proto jste sem přišli — abyste si tohle uvědomili jasněji než kdykoli předtím.

 

Transformace vašeho světa bude záviset na vaší schopnosti rozpomenout se. Smyslem veškerého vzdělání je rozpomenout se na to, co už víte, nikoli naučit se něco nového. Skutečný učitel si uvědo­muje, že žáci už všechno vědí, a proto se nesnaží naučit je něco nového. Prostě jim připomínají to, co žáci už vědí.

 

Vyučovat druhé znamená pomáhat jim rozpome­nout se.

 

Veškeré učení je rozpomínání. Veškeré vyučo­vání je připomínání. Všechny lekce jsou oživené vzpomínky.

 

Je nemožné vyučovat něco nového, neboť nic nového neexistuje. Všechno, co kdy bylo, co je a co kdy bude, existuje v tomto okamžiku.

 

Pro duši jsou všechny tyto informace dostupné. Duše je těmito informacemi.

 

Duše je tělem Boha, který se vyvíjí.

 

Já se neustále vyvíjím. Tento proces, kterému říkáte evoluce, je proces, který nikdy nekončí.

 

Považujete-li Boha za proces, který je „dokon­čený“, pak si neuvědomujete realitu. Prozradím vám jedno tajemství: Bůh není nikdy s ničím hotov.

 

S ničím. Ani s vámi.

 

Bůh s vámi nikdy neskončí.

 

Neboť vy jste to, co je Bůh. A protože Bůh neskončil s Bohem, nemůže skončit ani s vámi.

 

Tohle je Boží dichotomie: řekl jsem, že všechno, co kdy bylo, co je teď a co kdy bude, existuje v tomto okamžiku. Také jsem však řekl, že proces evoluce nikdy nekončí. Jak je možné, aby obojí bylo pravda?

 

Odpověď na tuto otázku má hodně společného s povahou času. Čas ve skutečnosti neexistuje. Exis­tuje pouze proces, který pokračuje v nekonečném okamžiku přítomnosti.

 

Bůh je proces.

 

V rámci lidské logiky a různých omezení vaší mysli to nemůžete pochopit. Tato omezení si však kla­dete sami. A neděláte to bezdůvodně. To se týká všech vašich falešných představ, jak jsem vám už mnohokrát vysvětlil — a jak vám opět vysvětlím v této knize.

 

Prozatím si uvědomte, že Bůh nikdy s ničím nekončí. Proces, v němž si uvědomuji sám sebe, je věčný.

 

Onen aspekt Boha, který se projevuje v podobě lidského života na zemi, se vyvíjí v každém okamžiku. A vy jste se konečně rozhodli, že v tomto procesu budete hrát vědomou roli. To dokazuje už samotná skutečnost, že jste otevřeli tuto knihu. To byste nikdy neudělali, kdybyste nechtěli začít žít vědomým životem.

 

I když si myslíte, že k této knize přistupujete s nedůvěrou nebo s určitými výhradami, je to jen vaše představa. Tuto knihu jste otevřeli, protože chcete dosáhnout hlubokého uvědomění reality.

 

To se dnes děje na celém světě. Stále víc lidí se snaží rozpomenout se na svou realitu.

 

Vstupujete do druhé fáze procesu transformace života na vaší planetě. Tento proces můžete dokončit ve velice krátké době — během jedné či dvou generací — budete-li opravdu chtít.

 

První fáze trvala mnohem déle — několik tisíc let. I to je z hlediska Vesmíru velice krátká doba. Právě v této fázi probouzení lidstva vám vaši učitelé a duchovní mistři připomínali, čím opravdu jste.

Jakmile dostatečný počet lidí pochopí učení sta­rých mistrů, dojde k urychlení duchovního vývoje a pak opravdu vstoupíte do druhé fáze transformace.

 

Dospělí dnes začínají učit mladé — a celý proces se urychluje.

 

S příchodem nového tisíciletí si mnoho lidí uvě­domilo, že lidstvo stojí na prahu nové epochy. Toto uvědomění je předpokladem celosvětové změny, kte­rou se dnes snažíte urychlit.

 

Hodně záleží na vašich dětech. Budete-li své děti učit základní životní principy, můžete udělat zásadní krok vpřed ve své evoluci.

 

Založte své školství na takových myšlenkách jako je vědomí, odpovědnost, poctivost, transparentnost, svoboda, radostná oslava sexuality a rozmanitost individuálního sebevyjádření.

 

Tohle všechno učte své děti a dáte jim dobrou školu. A především je učte o představách, a jak — a proč — žít s nimi, nikoli v nich.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

.......

Zvládání falešných představ

 

12.

Představy jsou jen představy

 

Jak si můžete uvědomit, že vaše představy jsou pouhé představy, když vám připadají tak reálné? A jak se vám mohou jevit tak reálné, když jsou to pouhé představy?

 

Tyto otázky si dnes začínáte klást. Až najdete odpovědi, zbavíte se víry v Nevědomost.

 

Dám vám některé odpovědi, abyste měli o čem přemýšlet.

 

Pamatujte, tak jako ve všech rozmluvách s Bo­hem, přemýšlejte o nich, ale nepovažujte je za neomylné. Spoléhejte především na svou vlastní moudrost. Ať už čtete bibli, Bhagavad Gitu, korán nebo jakoukoli jinou posvátnou knihu, spoléhejte na svůj vnitřní zdroj moudrosti. Je-li vaše vnitřní pravda v souladu s pravdou, kterou jste našli v nějaké knize, neříkejte druhým: „Tato kniha je pravdivá.“ Říkejte:

 

„Tato kniha je pravdivá pro mne.“

 

A když se vás někdo zeptá, jak žijete v důsledku pravdy, kterou jste našli ve svém srdci, řekněte mu, že váš způsob života je prostě jiný, nikoli lepší.

 

Tohle se snažím vám vysvětlit. Tato kniha vám nabízí jiný pohled na život. Jestliže vám objasňuje některé věci, je to dobré. Jestliže vám pomáhá uvědomit si vaši vlastní pravdu, je to dobré. Ale dejte si pozor, abyste z této knihy neudělali novou „bibli“, neboť pak byste jen nahradili jednu víru vírou jinou.

 

Nehledejte novou víru, snažte se uvědomit si to, co již víte. Uvědomte si, že žijete ve falešných před­stavách a že tyto představy nejsou reálné. Nicméně tyto představy ukazují k tomu, co reálné je.

 

Jak si můžete uvědomit, že vaše představy jsou pouhé představy, když vám připadají tak reálné? A jak se vám mohou jevit tak reálné, když jsou falešné?

 

Nejdřív odpovím na druhou otázku.

 

Falešné představy se jeví tak reálné, protože hodně lidí věří, že falešné nejsou.

Ve vašem imaginárním světě je všechno takové, jaké si myslíte, že to je. To potvrzují tisíce a miliony příkladů. Uvedu dva:

 

Kdysi jste věřili, že Slunce obíhá kolem Země — a tak tomu pro vás bylo. Všechny vaše důkazy to potvrzovaly! Touto pravdou jste si byli tak jistí, že jste na ní založili celou vaši astronomii.

 

Kdysi jste věřili, že všechno hmotné se pohybuje z jednoho bodu do druhého v čase a prostoru. Všechny vaše důkazy to potvrzovaly. Touto pravdou jste si byli tak jistí, že jste na ní založili celou vaši fyziku.

 

A teď pozorně poslouchejte. Je téměř zázračné, že tyto vědy a systémy fungovaly.

 

Astronomie, založená na vaší představě, že Země je středem Vesmíru, vysvětlovala vizuální jevy, které jste pozorovali na noční obloze. Vaše pozorování po­tvrzovala vaši víru a vytvářela to, čemu říkáte poznání.

 

Fyzika, založená na vaší představě o hmotných tělesech, vysvětlovala vizuální jevy, které jste pozorovali v hmotném světě. Vaše pozorování opět potvr­zovala vaši víru a vytvářela to, čemu říkáte poznání.

 

Své názory jste změnili teprve později, když jste tyto jevy začali studovat důkladněji. Změnit názory však nebylo tak snadné. První vědci, kteří tuto změnu názoru navrhli, byli považováni za kacíře. Myšlenka, že Země obíhá kolem Slunce nebo že se hmotné částice nepohybují v prostoru a čase, ale mizí v určitém bodě a znovu se objevují v jiném bodě, byla označována za duchovní a vědeckou blasfemii. Obhájci těchto názorů byli odsuzováni a někteří byli dokonce popraveni.

 

Většina z vás tvrdila, že pravda je to, čemu věříte. Nepotvrzovala to snad všechna vaše pozorování? Tohle je otázka, kterou se nechcete zabývat.

 

Je možné, že vidíte jen to, co chcete vidět? Je možné, že vidíte jen to, co očekáváte, že uvidíte? Nebo prostě nechcete vidět to, co neočekáváte?

 

Tak tomu je.

 

Přestože vědci tvrdí, že vytvářejí své teorie na základě pozorování, jejich teoriím se nedá věřit, neboť nic nelze pozorovat objektivně.

 

Věda došla k závěru, že všechno, co pozorujeme, je ovlivněno naším pozorováním. Vědci dnes říkají totéž, co říkají vaše duchovní učení už dlouhá staletí.

 

O všech jevech přemýšlíte v kontextu toho, co si myslíte, že už víte. A nemůžete dělat nic jiného. Žádný jiný způsob neznáte.

 

Jinými slovy, všechno, co víte o svých falešných představách, je založeno na vašich falešných představách. Takže každý váš závěr je iluzorní.

 

Pamatujte si tohle:

 

Každý váš závěr je pouhou představou.

 

A teď se vrátíme k vaší první otázce. Jak si můžete uvědomit, že vaše představy jsou pouhé představy, když vám připadají tak reálné?

 

Právě jste se dověděli, že vám připadají reálné nikoli proto, že jsou reálné, ale proto, že pevně věříte, že reálné jsou. Chcete-li je vidět jinak, musíte změnit svou víru.

 

V minulosti se říkalo, že člověk věří tomu, co vidí. V poslední době se však rozšířil názor, že vidíte to, čemu věříte. A já vám říkám, že to je pravda.

 

Věříte-li, že je něco pouhá představa, také se na to tak díváte, přestože se to může jevit jako realita. Jedině pak můžete tuto představu použít k účelu, pro který vznikla — to znamená, že ji můžete použít jako nástroje poznání Nejvyšší reality.

 

Pak si své představy začnete vytvářet vědomě, místo abyste je pouze přijímali takové, jaké si myslíte, že musejí být.

 

Jak to můžete dělat?

 

Ve skutečnosti to už děláte, ale neuvědomujete si to. Proto jsou vaše rozhodnutí nevědomá. Pokud vůbec nějaká rozhodnutí činíte. Většinou prostě přijímáte rozhodnutí druhých.

 

Vaše rozhodnutí spočívá v tom, že si zvolíte to, co si zvolili druzí. A tak jste se rozhodli, že budete žít jako vaši předkové — stejně jako oni se rozhodli, že budou žít jako jejich předkové.

 

Okamžik, kdy se rozhodnete učinit vlastní roz­hodnutí, bude okamžikem vašeho osvobození.

 

Sice neuniknete falešným představám, ale osvo­bodíte se od nich, neboť jim nedovolíte ovládat váš život.

 

Až pochopíte jejich smysl, nikdy se jich ne­vzdáte, dokud nedosáhnete svého cíle.

 

Vaším cílem je nejen poznat, čím opravdu jste, ale také vytvářet to, čím chcete být. Vaším úkolem je znovu a znovu přetvářet své já podle nejkrásnější verze té nejkrásnější představy, jakou jste o sobě kdy měli. Tomuto procesu se říká evoluce.

 

Nicméně potřeba být tímto procesem ovlivňován je negativní. Můžete žít v tomto světě, ale nemusíte na něm být závislí.

 

Až si to uvědomíte, začnete vnímat svět tak, jak jej vnímat chcete. Pochopíte, že život je akce, nikoli reakce. Uvědomíte si, že život je něco, co vytváříte, nikoli něco, co máte.

 

Jakmile si to uvědomíte, všechno ve vašem životě se změní. Až si to uvědomí dostatečné množství lidí, změní se všechno na celé vaší planetě.

 

Ti, kteří to pochopili, jsou považováni za Mistry. Ti, kteří to hlásají, jsou považováni za Bohy v lidské podobě. Ti, kteří podle toho žijí, jsou považováni za požehnané.

 

Bůh vám žehnej.

 

Abyste mohli žít jako Mistři, musíte se stát kacíři a rouhači. Neboť nebudete věřit tomu, čemu věří ostatní, a ostatní budou odmítat vaši novou pravdu, jako vy budete odmítat jejich starou pravdu.

 

Budete odmítat jejich představu o světě stejně jako ti, kteří odmítali starou představu, že svět je plochý. Budete popírat to, co se na první pohled zdá být nevyvratitelné. Vyvoláte vášnivé debaty a projevy nesouhlasu a nakonec se vydáte na daleké plavby přes bouřlivé oceány a objevíte nekonečné obzory. A pak budete žít v novém světě.

 

To je svět, který jste chtěli už dlouho vytvářet a ve kterém jste měli žít od počátku času. Nicméně i čas je falešná představa, takže by bylo lepší říci, od „vzniku falešných představ“.

 

Nezapomínejte, že falešné představy nejsou něco, co pasivně snášíte. Falešné představy si sami vytváříte.

 

Jestliže nechcete, nemusíte podle nich žít.

 

Jste na světě, protože tu chcete být. Kdybyste to nechtěli, nebyli byste tu.

 

Uvědomte si, že představy, ve kterých žijete, si vytváříte sami. Nikdo jiný je nevytváří pro vás.

 

Lidé, kteří se vyhýbají odpovědnosti za svůj život, říkají, že život stvořil Bůh a že oni jsou nuceni jej trpně snášet.

 

Ale já vám říkám, že svět, ve kterém žijete, je takový, jaký je, protože jej takový chcete mít. Až budete chtít, aby byl jiný, pak jej změníte.

 

Tuto pravdu lidé nechtějí přijmout, neboť by museli přiznat svou spoluúčast. To ovšem nejsou ochotni udělat. Raději se považují za neochotné oběti než za nevědomé tvůrce.

 

To je snadno pochopitelné. Kdybyste věřili, že svět je vaším výtvorem, nemohli byste si to odpustit. A proč byste si to nemohli odpustit? Protože si myslíte, že bych vám to neodpustil Já.

 

Věříte, že existuje něco „neodpustitelného“ A jak si můžete odpustit něco, o čem víte, že to nebude odpuštěno Bohem? To si odpustit nemůžete. A tak uděláte to jediné, co vám zbývá: vymluvíte se, že se stavem světa nemáte nic společného. Odmítnete odpovědnost za něco, o čem si myslíte, že bych to považoval za neodpustitelný hřích.

 

To je překroucená logika, neboť jestliže jste ne­přivedli svět do stavu, v němž se dnes nachází, kdo jiný to udělal? Když někdo řekne, že všechny strašné chyby udělal Bůh, okamžitě Mě začnete bránit. „Ne, ne, ne,“ říkáte. „Bůh jen dal člověku svobodnou vůli. To všechno udělal člověk.“

 

Když vám však řeknu, „máte pravdu, já váš život nevytvářím,“ okamžitě to začnete popírat.

 

Nejraději byste chtěli oboje. Bůh za nic nemůže a vy za nic nemůžete. Všechno jen smutně pozoru­jete.

 

Když se však na život pořádně naštvete, pak změ­níte tón. Když jde do tuhého, začnete Mě obviňovat.

 

„Jak to můžeš dovolit?“ ptáte se Mě. Někteří z vás Mi dokonce vyhrožují.

 

Jste z toho celí zmatení. Nejenže je svět krutý, ale také byl stvořen krutým a bezcitným Bohem.

 

Abyste tuto myšlenku ospravedlnili, musíte se ode Mě distancovat, neboť vy sami byste tak krutý svět nikdy nevytvořili. Musíte si představovat Boha, který je schopen udělat něco, co byste vy sami nikdy neudělali. A musíte říkat, že jste ponecháni na pospas jeho rozmarům.

 

A to taky děláte — nábožně.

 

Ale i v tom vidíte rozpor, neboť Bůh vašich vznešených představ by nic takového neudělal. Tak kdo to dělá? Kdo to všechno dělá do dnešního dne? Někdo to dělat musí, tak kdo to je?

 

Satan.

 

Abyste překonali rozpor milujícího Boha, který dělá špatné věci a abyste se vyhnuli vlastní odpovědnosti, vytvořili jste si třetí stranu.

 

Dokonalého obětního beránka.

 

A tím je Ďábel.

 

Teď je konečně všechno jasné. Existuje někdo, kdo stojí mezi tím, co chcete vy a co chci já, a kdo nám znepříjemňuje život.

 

Vy nejste zodpovědní za krutý svět, ve kterém žijete. Vy jste jej nevytvořili.

 

Můžete si říci; „V určitém ohledu jsme jej možná vytvořili, ale nebyla to naše chyba. K tomu nás přinutil Ďábel.“

 

Tato komická věta se stala vaší teologií.

 

Anebo je to naopak a vaše teologie se stala komedií?

 

To můžete posoudit jen vy.

-------------------------------------------------------------------------

.......

Zvládání falešných představ

 

13.

Účel falešných představ

 

Z této zmatené situace se můžete dostat. Musíte si však uvědomit, že vaše představy jsou falešné, a místo abyste se jimi nechali ovládat, musíte je začít používat.

 

Jakmile poznáte, že své představy můžete ovlá­dat, okamžitě si uvědomíte, že nejsou reálné.

 

Můžete namítnout, že toho nejste schopni. Nicméně falešné představy si vytváříte každý den a pak v nich žijete.

 

Znáte někoho, kdo si nařizuje hodinky o patnáct minut dopředu, aby nikdy nepřišel pozdě?

 

Někteří lidé na vaší planetě to dělají! Opravdu si nařizují hodinky dopředu. Kdykoli se na ně pak podí­vají, uvědomí si, že by si měli pospíšit, neboť předstí­rají, že je o několik minut víc než ve skutečnosti.

 

Někteří lidé dokonce zapomenou, že si tento trik sami vymyslili a opravdu věří, že hodinky ukazují správný čas. V tuto chvíli jim jejich falešná představa přestává sloužit. Přestává sloužit svému účelu.

 

Člověk, který si uvědomuje, že jeho hodinky ne­ukazují správný čas, neboť si je sám nařídil dopředu, se nevzrušuje, protože ví, že mu zbývá ještě pár minut. Začne jednat rychle a efektivně, protože je klidný. Uvědomuje si, že falešná představa, kterou si sám vytvořil, není realita.

 

Člověk, který zapomněl, že si nařídil hodinky do­předu, aby si vytvořil falešnou představu, začne být nervózní, protože si myslí, že jeho falešná představa je reálná.

 

Tito dva lidé mají naprosto rozdílné reakce na tutéž okolnost. Jeden si uvědomuje, že jeho falešná představa není reálná, zatímco druhý ji považuje za realitu.

 

Nejvyšší realitu můžete vnímat pouze tehdy, když si uvědomíte, že falešné představy nejsou reálné. Je­dině pak vám falešné představy mohou sloužit.

 

Teď tomu rozumíte lépe.

 

Falešné představy můžete užívat, když si uvědo­mujete, že jsou to pouhé představy. A to si uvědomíte, když jich užíváte. Tento proces se pohybuje v kruhu, jako samotný Život.

 

Začíná vaším popřením reality falešných před­stav. Vy však už velmi dlouhou dobu popíráte Nej­vyšší realitu. Už dlouho popíráte, kdo jsem Já a kdo jste vy. Změňte svůj přístup a začněte popírat své falešné představy.

 

Podívejte se kolem sebe a učiňte jednoduché prohlášení: Nic v mém světě není reálné.

 

Je to velice jednoduché.    .

 

To jsem vám řekl už mnohokrát, mnoha různými způsoby. A dnes vám to říkám znovu.

 

Nic z toho, co vidíte, není reálné.

 

Je to jako čas na hodinkách, které jste si nařídili o deset minut dopředu.

 

Vlastně klamete sami sebe, namlouváte si, že existuje to, co neexistuje.

 

Musíte si však dávat pozor, neboť je snadné zapomenout, že žijete v představě, kterou jste si sami vytvořili.

 

Možná vás bude deprimovat, když vám řeknu, že všechno, co prožíváte na vaší planetě, je falešná představa. Nemáte však důvod zoufat, neboť váš svět je váš největší poklad.

 

Život na hmotné úrovni je nádherný a jeho cílem je přinést vám štěstí. Musíte si však uvědomit a začít vytvářet to, čím opravdu jste. Proto jděte do toho úžasného světa, který jste si vytvořili, a snažte se vyjádřit svým životem tu nejkrásnější představu, jakou jste o sobě kdy měli.

 

Uvědomte si, že každý váš akt je aktem sebe­určení. V každé vaší myšlence je obsažena tvůrčí energie. Každé vaše slovo je oznámením toho, co je pro vás pravdivé.

 

Uvědomte si, co dnes děláte. Odpovídá to vaší představě o tom, čím chcete být?

 

Uvědomte si, o čem dnes přemýšlíte. Odpovídá to tomu, co chcete vytvořit?

 

Uvědomte si, co dnes říkáte. Odpovídá to tomu, co si přejete, aby se stalo realitou?

 

Každý okamžik vašeho života je posvátným oka­mžikem tvůrčí činnosti. Každý okamžik je novým začátkem. V každém okamžiku se znovu rodíte.

 

Tohle je vaše cesta k dokonalosti. Tato cesta vás vysvobodí z hrůzného snu, který jste si sami vytvořili. Dovede vás do krásného snu, kterým váš život měl vždycky být. Tato cesta vás dovede zpátky ke Stvořiteli.

------------------------------------------------------------------------

.......

Zvládání falešných představ

 

14.

Meditujte o falešných představách

 

 

Řekl jsem vám, že když člověk dosáhne doko­nalosti, nic ho nemůže učinit nešťastným. Také jsem vám řekl, že existuje jedno velké tajemství, které umožňuje Mistrovi žít v tomto světě.

 

Toto tajemství jsem vám již prozradil, ale neřekl jsem vám, že je to „tajemství“. Takže jste si možná neuvědomili, že to je klíč ke všemu.

 

Tohle je ono tajemství:

 

Neexistuje nejednotnost.

 

Toto poznání může změnit váš život. Toto po­znání, které může obrátit svět vzhůru nohama, lze vyjádřit jednoduchou větou:

 

Všichni jsme součástí jednoho Celku.

 

Ve skutečnosti by to obrátilo svět hlavou vzhůru! Neboť když si uvědomíte, že existuje jen jediný Celek, jen jediná Realita, jen jediná Bytost, pak pochopíte, že tato jediná Bytost vždycky prosadí svou vůli.

 

Jinými slovy, neexistuje Neúspěch.

 

A když si to uvědomíte, okamžitě vám bude jasné, že tato jediná Bytost nic nepostrádá.

Takže neexistují Potřeby.

 

V okamžiku osvícení se všechno změní. Vaše falešné představy se zhroutí. Zhroutí se všechny konstrukce, jež tyto představy podporovaly. To znamená, že se zhroutí vaše kulturní mýty, na nichž jste založili svůj život.

Žádný z vašich mýtů nemá nic společného s Nej­vyšší realitou.

 

Abyste mohli pokračovat v evoluci, musíte se vzdát svých mýtů. Toho můžete dosáhnout mnoha různými způsoby. Nejúčinnější je meditace.

 

V naprostém klidu meditace najdete své skutečné bytí. V naprostém tichu uslyšíte dech své duše — a dech Boha.

 

Už jsem vám to řekl mnohokrát a teď to budu znovu opakovat: „Najdete Mě v naprostém tichu.“

 

Meditujte každý den. Zeptejte se sami sebe:

 

„Mohu věnovat Bohu patnáct minut každé ráno a každý večer?“

 

Jestliže nemůžete, protože máte příliš práce, pak jste uvězněni ve svých falešných představách mnohem víc, než si uvědomujete.

 

A přece není pozdě — nikdy není pozdě — uvědomit si, že vaše představy jsou falešné, a začít je užívat takovým způsobem, který vám umožní vnímat skutečnou realitu toho, čím opravdu jste.

 

Každý den si najděte pár minut — nic víc nepo­třebujete — a spojte se se Mnou v meditaci.

 

Radím vám, abyste se spojili se Stvořitelem.

 

V okamžiku spojení s Bohem si uvědomíte pravdu své existence. Až se vrátíte ze své meditace, pochopíte, že popíráním této hluboké pravdy posi­lujete negativní vliv svých falešných představ.

 

Vaše představy vám měly přinést radost. Měly být vaším nástrojem. Neměly pro vás být zátěží či překážkou. Neměly vám přinášet smutek a utrpení. A to všechno se změní, až pochopíte Nejvyšší realitu:

 

Neexistuje oddělenost.

 

Nic není od ničeho odděleno. Existuje pouze Jednota.

 

Nejste odděleni jeden od druhého ani od žádné části Života. A nejste odděleni ode Mne.

 

Protože neexistuje Nejednotnost, nemůže existo­vat Nedostatek. Neboť Celek je soběstačný.

 

Protože neexistuje Nedostatek, nemohou existo­vat Požadavky. Neboť když nic nepotřebujete, nemu­síte nic dělat, abyste něco získali.

 

Protože nemusíte nic dělat, nemůžete být sou­zeni za to, že jste něco neudělali.

 

Protože nebudete souzeni, nemůžete být odsou­zeni.

 

Protože nikdy nebudete odsouzeni, uvědomíte si, že láska je bezpodmínečná.

 

Protože láska je bezpodmínečná, nikdo v Krá­lovství Božím nemůže být nadřazený. Neexistuje žádná hierarchie a nikdo není milován víc než ostatní. Láska je totální zážitek. Není možné milovat hodně nebo málo. Lásku nelze měřit. Můžete mi­lovat různými způsoby, ale nemůžete milovat míň nebo víc.

 

To si pamatujte.

 

Láska není měřitelná.

 

Láska buď je, nebo není. V Království Božím je vždycky. Neboť Bůh lásku neuděluje, Bůh je Láska.

Řekl jsem vám, že jsme jedno a totéž, a tak to opravdu je. Byli jste stvořeni podle mého obrazu. Takže i vy jste láska. Jedním slovem, Láska je to, čím opravdu jste. Nejste příjemci lásky, jste to, co se snažíte dostat. Tohle je velké tajemství. Když to pochopíte, změní to váš život.

 

Lidé celý život hledají něco, co už mají. Mají to, protože tím jsou.

 

Chcete-li být milováni, buďte láskou.

 

Jste Moji milovaní. Každý z vás. Všichni. Ni­koho z vás nemiluji víc než ostatní, protože nikdo z vás není Bohem víc než ostatní — ačkoli někteří z vás na Mě víc pamatují, a proto víc pamatují na sebe.

Proto na sebe nezapomínejte.

 

Buďte láskou, Moji milovaní.

 

Milujte, abyste si Mě připomněli.

 

Neboť všichni jste součástí Mého těla. Všichni jste součástí Boha.

 

Existuje jen jediné tělo.

 

Jediné Bytí.

 

Pamatujte si to.

 

Protože neexistuje Nadřazenost, nikdo neví víc nebo míň než ostatní. Někteří si jen víc pamatují, zatímco jiní si pamatují míň.

 

Neexistuje Nevědomost.

 

A já jsem přišel, abych vám opět řekl, co je pravda: Láska je bezpodmínečná. Láska je neko­nečná. Bůh nemá žádné potřeby. A vy jste zázrak. Zázrak Boží v lidské podobě.

 

To jste se chtěli vždycky dovědět. To jste vždycky věděli ve svém srdci, ale váš rozum to popíral. To vám znovu a znovu šeptala vaše duše, ale vždycky byla umlčena vaším tělem a okolním světem.

 

Náboženství, které vás mělo přivést k Bohu, vás žádalo, abyste Mě popřeli. Vaši teologové vám říkali, že nejste Bohem a že Já nejsem vámi. Říkali vám, že to je hříšná myšlenka.

 

Říkají vám, že Bůh je Stvořitel a vy jste jeho stvoření. Právě tato neochota přijmout myšlenku, že jste totéž co Já, způsobuje veškeré utrpení ve vašem životě.

 

A teď vás zvu na schůzku se Stvořitelem. Stvořitele najdete ve své duši.