Setkání se Stvořitelem

 

17.

Ovládání vlastního těla

 

 

Aby se slova v této knize stala tělem — aby byla hmotnou realitou, nikoli pouhými zvuky — musíte pečovat o hmotnou část svého já.

 

Vaše setkání se Stvořitelem ve vaší duši předpo­kládá, že znáte své hmotné tělo, že jej uctíváte a že jej užíváte jako nástroje, který vám slouží v hmotném světě.

 

Abyste toho byli schopni, musíte si uvědomit, že nejste svým hmotným tělem. Jste tím, co vaše tělo ovládá, co s ním žije a co skrze tělo působí v hmotném světě. Vy však nejste svým hmotným tělem.

 

Dokud si myslíte, že jste svým hmotným tělem, prožíváte svůj život jako projev svého těla. Jakmile si uvědomíte, že jste svou duší, začnete prožívat svůj život jako projev své duše. Jakmile si uvědomíte, že vaše duše je totožná s Bohem, začnete prožívat svůj život jako projev Ducha.

 

Toto poznání změní všechno.

 

Chcete-li poznat své tělo, chcete-li mu porozu­mět, milujte je, pečujte o ně a naslouchejte mu. Tělo vám řekne pravdu.

 

Pamatujte si, že pravda je to, co existuje v tomto okamžiku — a to vaše tělo ví. Proto poslouchejte, co vám vaše tělo říká. Pamatujte si, jak tělu naslouchat. Dívejte se, co vám ukazuje. Pamatujte si, jak se dívat.

 

Nedívejte se jen na druhé lidi, pozorujte také své tělo.

 

Zdraví je důsledkem souladu mezi vaším tělem, myslí a duchem. Když jste nemocní, snažte se zjistit, které části vašeho těla jsou ve vzájemném rozporu.

 

Možná byste měli nechat své tělo odpočinout, ale vaše mysl neví, jak to zařídit. Je možné, že vaše mysl přemýšlí o negativních věcech nebo si dělá starosti o budoucnost a vaše tělo se nemůže uvolnit.

 

Vaše tělo vám ukáže pravdu. Prostě je pozorujte. Všímejte si všeho, co vám říká.

 

Važte si svého těla. Udržujte je v dobré kondici. Tělo je nejdůležitější fyzický nástroj, který máte. Je to krásný, neobyčejný nástroj. I když s ním zacházíte špatně, přesto vám slouží‘, jak nejlépe může. Proč však snižovat jeho výkonnost? Proč je zneužívat?

 

Stejně jako jsem vám radil, abyste meditovali a prožívali svou Jednotu se Mnou, teď vám radím, abyste každý den cvičili.

Cvičení je meditací těla.

 

Cvičení vám umožňuje prožívat jednotu s veš­kerým Životem. Nikdy se necítíte tak plní života, jako když cvičíte. Pohyb vám přináší přirozený pocit opojení.

 

Podobný pocit máte, když jste v hlubokém spo­jení se Stvořitelem! A s ním jste ve spojení, když máte zdravé tělo a jste v souladu se Životem.

 

Cítíte se velice dobře!

 

Vaše tělo je energetický systém. Proudí jím ži­votní energie. Tuto energii můžete řídit. Můžete ji ovládat.

 

Tato energie má různá jména. Někteří ji nazývají čchi, jiní ki. Je však mnoho dalších jmen. Všechna však označují tutéž energii.

 

Když víte, jak tuto energii vnímat, můžete ji řídit a ovládat. To vás naučí Mistři všech kultur a tradic.

 

Máte-li dostatek odhodlání, můžete se to naučit sami. Hledáte-li nějakého Mistra nebo učitele, musíte vědět, jak ho poznat.

 

Mistra poznáte podle toho, jak vás učí spojit se s Bohem.

 

Jestliže na vás řve a naléhá, abyste Boha hledali ve vnějším světě — v jeho pravdě, v jeho knize nebo v jeho názorech — dávejte si pozor.

 

Jestliže vám radí, abyste Boha hledali ve své duši, neboť jste s Bohem totožní — jestliže vám říká, že nepotřebujete cizí pravdy, knihy ani názory — pak jste našli skutečného Mistra, i kdyby to bylo jen proto, že vás dovedl k Mistru ve vaší vlastní duši.

 

Ať už děláte cokoli, snažte se udržovat své tělo v dobré kondici.

 

Pamatujte si, že vaším cílem v tomto životě je vytvořit nejkrásnější verzi té nejkrásnější představy, jakou jste kdy měli o tom, čím opravdu jste. Dokud si to neuvědomíte, stěží pochopíte, co vám říkám.

 

Jestliže si to uvědomujete, může se vám zdát, že při čtení této knihy mluvíte sami k sobě.

 

Takže vás nepřekvapí, že vám radím, abyste cvičili. A také vás nepřekvapí, že vám radím, abyste zdravě jedli. Nasloucháte-li svému tělu, tělo vám řekne, jaké jídlo je pro vás zdravé.

 

Stačí přiblížit ruku k nějakému jídlu a vaše tělo vám okamžitě řekne, zda to jídlo je v souladu s vnitřními záměry vašeho těla a duše. Budete vnímat jeho vibrace. Nemusíte číst odborné knihy o zdravě výživě, nemusíte chodit do žádných kurzů, nemusíte hledat cizí rady. Stačí naslouchat svému tělu a řídit se jeho radou.

 

Setkání se Stvořitelem

 

18.

Ovládání vlastních emocí

 

Dalším předpokladem hlubokého spojení s Bo­hem je ovládání vlastních emocí. Musíte si uvědomit, že emoce jsou energie v pohybu.

 

Tuto energii můžete buď posílit, nebo oslabit. Když svou energii oslabujete, vyvoláváte nega­tivní emoce. Když ji posilujete, vyvoláváte pozitivní emoce.

 

Jedním z mnoha způsobů, jak posílit svou ener­gii, je tělesné cvičení. Cvičením urychlujete vibraci energie ki, která se proměňuje v pozitivní emoce.

 

Dalším způsobem posilování životní energie je meditace.

 

Kombinace cvičení a meditace je velice účinný prostředek zvyšování energie. Když se cvičení a me­ditace stanou součástí vašeho duchovního života, vytváříte si předpoklady pro nesmírný růst.

 

Uvědomíte si, že jste schopni ovládat jak své tělo, tak své emoce. Pro mnoho lidí je to úžasný objev.

 

Emoce jsou zážitky, které si vědomě vybíráte, nikoli zážitky, které vás ovládají. To většina lidí nechápe.

 

Vnější okolnosti vašeho života nemusejí mít nic společného s vnitřními zážitky vašeho duchovního života. Ani když vás něco bolí, nemusíte trpět. Ani v nepříznivé situaci nemusíte ztrácet vnitřní klid a vyrovnanost.

 

Skuteční Mistři se nevyhýbají nepříznivým situ­acím. Jsou klidní v jakékoli situaci.

 

Vnitřní klid hledají všechny bytosti, neboť ten je podstatou jejich bytí. Proto se vždycky snažíte být tím, čím opravdu jste.

 

Vnitřního klidu dosáhnete, když si uvědomíte, že nejste svým tělem a že nic kolem vás není reálné.

Uvědomte si, že žijete ve svých představách. Uvědomte si, že jste si je sami vytvořili, abyste mohli prožívat to, čím opravdu jste.

 

Už mnohokrát jsem to řekl a teď to budu opa­kovat: Život je úžasný dar a všechno v životě je dokonalé — všechno je dokonalým nástrojem pro vytváření dokonalých příležitostí k dokonalému vy­jádření dokonalosti samé.

 

Rozumíte-li tomu, pak si vážíte všeho ve svém životě. To znamená, že se vyvíjíte. Ocenění života je předpokladem růstu.

 

Nejenže můžete ovládat své emoce v nepřízni­vých situacích, ale můžete je ovládat už před tím, než takové situace nastanou. To znamená, že se mů­žete předem rozhodnout, jak budete na očekávanou situaci reagovat.

 

Až dosáhnete této úrovně dokonalosti, budete schopni ovládat své reakce i v neočekávaných situa­cích.

 

Tímto způsobem rozhodnete, čím jste v souladu s vnějšími okolnostmi.

 

Ve svých knihách Hovory s Bohem a Přátelství s Bohem a mnoha dalšími způsoby jsem podrobně vysvětlil, jak toho můžete dosáhnout. Teď vám to jen připomínám.

 

Až se naučíte, jak pečovat o své hmotné tělo a jak ovládat své emoce, budete připraveni učinit další krok na cestě ke Stvořiteli ve své duši.

 

Setkání se Stvořitelem

 

19.

Pěstování ochoty

 

 

Teď, když jste připraveni na setkání se Stvořite­lem, musíte být ochotni spojit se s Bohem ve své duši.

 

Toto setkání můžete prožívat fyzicky nebo du­ševně — nebo oběma způsoby. Můžete plakat radostí nebo se třást vzrušením. Nebo si jednoho dne můžete uvědomit, že jste všechno pochopili.

 

Poznali jste falešné představy a poznali jste rea­litu.

 

Poznali jste sebe a poznali jste Boha.

 

Pochopili jste Jednotu a její individualizaci.

 

Pochopili jste všechno.

 

Tento zážitek může být trvalý nebo přechodný. Nebuďte nadšení, když zůstane, a nebuďte smutní, když odejde. Prostě si uvědomte realitu a rozhodněte se, co chcete prožívat teď.

 

I Mistři se někdy rozhodnou, že nebudou pro­žívat svou dokonalost — někdy z radosti ze svého probuzení a jindy proto, aby mohli probouzet druhé. Proto se Mistrům občas stane něco, co si myslíte, že by se „opravdovým Mistrům“ stát nemělo.

 

Proto nikoho neposuzujte ani neodsuzujte. Ne­boť můžete potkat svého Mistra ještě dnes — jako žebráka někde na rohu ulice, jako lupiče v parku, nejen jako duchovního učitele na vrcholu nějaké hory. Mistři, kteří se mezi vámi objeví, jsou málokdy uznáváni. Mnohem častěji jsou kritizováni. A přesto Mistr, který se pohybuje mezi vámi a který vypadá jako vy, má často největší vliv.

 

Proto buďte pozorní, neboť "nikdy nevíte", kdy přijde váš Mistr. Může se objevit v podobě zločince, který porušuje ty nejposvátnější zákony a obyčeje vaší společnosti a který je nakonec ukřižován.

 

Teprve potom se snažíte připomenout si jeho slova.

 

Kdybyste dosáhli dokonalosti, byť jen dočasně, také byste byli kritizováni a odsuzováni a nakonec byste mohli být ukřižováni. Neboť lidé by se vás báli, protože by si myslili, že víte něco, co oni nevědí, nebo nesouhlasíte s tím, co oni vědí. Strach mění pozorování v odsouzení a odsouzení ve zlost.

 

Jak už jsem řekl, zlost je projevem strachu.

 

Zlost je součástí falešné představy, kterou si lidé vytvořili o tom, čím jsou oni a čím jste vy. Proto Mistr ve vaší duši odpouští, neboť si uvědomuje, že lidé nevědí, co činí.

 

Odpuštění je klíčem k vyjádření Božské podstaty ve vaší duši.

 

Nemůžete si uvědomit, co je ve vaší duši bož­ského, dokud neodpustíte tomu, co si myslíte, že božské není.

 

Odpuštění rozšiřuje vaše vnímání.

 

Až sami sobě i druhým odpustíte, čím nejste, pak si uvědomíte, čím druzí i vy opravdu jste. V tu chvíli pochopíte, že odpuštění není nutné. Neboť kdo by komu co odpouštěl? A proč?

 

Všichni jsme součástí jednoho Celku.

 

V tomto uvědomění najdete velkou útěchu a hlu­boký klid.

 

Odpuštění je synonymem vnitřního klidu.

 

To si opravdu uvědomíte, až se probudíte ze své iluzorní reality.

 

Okamžik vašeho probuzení může přijít každou chvíli a skrze kohokoli. Proto si važte každého člověka a každého okamžiku, neboť okamžik vaší spásy se blíží. Bude to vaše osvobození od falešných představ.

 

Takových okamžiků bude ve vašem životě víc. Váš život byl stvořen, aby vám přinášel právě takové okamžiky.

 

Tyto posvátné okamžiky probuzení vám přinášejí porozumění, lásku, poznání a hlubokou moudrost.

Tyto okamžiky mění váš život navždy a často mění také životy druhých lidí.

 

Právě takový okamžik vás přivedl k této knize. Proto jste schopni chápat toto poselství.

 

V jistém smyslu je to vaše setkání se Stvoři­telem.

 

Tento okamžik přišel díky vaší ochotě, otevře­nosti, smířlivosti a lásce. Díky vaší lásce k sobě i k druhým a díky vaší lásce k Životu.

 

A díky vaší lásce ke Mně.

 

Vaše láska k Bohu vám přináší Boha. Vaše láska k sobě samým vám přináší poznání té části vašeho já, která je Bohem — a tudíž si uvědomuje, že Bůh nepřichází k vám, nýbrž skrze vás. Neboť Bůh je vždycky součástí vašeho já.

 

Stvořitel není oddělen od svého stvoření. Milující není oddělen od milovaného. To není přirozeností lásky a to není přirozeností Boha.

 

To není ani vaší přirozeností. Nejste odloučeni od nikoho a od ničeho, a už vůbec ne od Boha.

 

To jste věděli od samého počátku. To jste věděli vždycky. Dnes jste konečně dovolili svému já, aby to prožívalo, aby se spojilo s Bohem.

 

Jaké to je být ve spojení s Bohem? Jestliže to alespoň trochu cítíte, už znáte odpověď. Jestliže jste se s Bohem setkali ve svých meditacích, už znáte odpověď. Jestliže jste zakusili opojení nejkrásnějšího tělesného zážitku, už znáte odpověď.

 

Ve stavu spojení s Bohem dočasně ztratíte vě­domí individuální totožnosti. To však nebudete prožívat jako ztrátu, neboť si uvědomíte, že jste dosáhli své skutečné totožnosti, že jste svou totožnost reali­zovali.

 

Naplní vás blaženost a extáze. Budete mít pocit, že jste splynuli s láskou. A už nikdy vás neuspokojí nic míň.

 

Lidé, kteří měli takový zážitek, se vracejí do světa novým způsobem. Milují každého, koho potkají. Uvědomují si Jednotu všeho.

 

Jejich hluboké ocenění přírody jim přináší neo­čekávanou radost. Jejich nové porozumění je často úplně změní. Tito lidé se pohybují pomaleji, hovoří klidněji a chovají se laskavěji.

 

Tyto změny mohou trvat několik hodin, několik dní nebo několik let — anebo celý život. To záleží na individuálním rozhodnutí každého jedince. Tyto změny musejí být neustále obnovovány, neboť bla­ženost vědomí Jednoty slábne stejně jako světlo, od kterého se vzdalujeme.

 

Chcete-li žít ve stavu blaženosti, musíte být blízko světla.

 

Proto vám radím, abyste každý den obnovovali své vědomí jednoty jakýmkoli způsobem, který vám vyhovuje — ať už je to meditace, cvičení, čtení, psaní, modlení nebo poslouchání hudby.

 

Pak budete žít ve stavu blaženosti a budete si vážit sebe i druhých a všeho živého.

 

Budete tvořit a přispívat Životu jako nikdy před­tím.

 

Setkání se Stvořitelem

 

20.

Poselství Stvořitele

 

Jakmile se jednou setkáte se Stvořitelem ve své duši, budete si pamatovat jeho poselství, neboť je to poselství vašeho srdce.

 

Je to poselství, které přinášíte světu, kdykoli jste svým skutečným já.

 

Je to poselství, které vám teď dávám, abyste si je znovu uvědomili a abyste je předávali všem lidem, které milujete.

 

Buďte jeden k druhému dobří a laskaví.

 

Buďte dobří a laskaví také k sobě.

 

Uvědomte si, že se to vzájemně nevylučuje.

 

Buďte jeden k druhému štědří.

 

Buďte štědří také k sobě.

 

Uvědomte si, že pouze když jste štědří k sobě, můžete být štědří k druhým. Neboť nikomu nemůžete dát něco, co sami nemáte.

 

Buďte jeden druhému věrní.

 

Buďte věrní také sobě.

 

Jste-li věrní sami sobě, nemůžete být nevěrní druhým.

 

Uvědomte si, že zradit sám sebe jen proto, abyste nezradili druhé, je stále ještě zrada. A je to největší zrada.

 

Pamatujte si, že láska je svoboda. Lásku nelze definovat jinak. Lásku nelze pochopit jinak. Lásku nelze vyjádřit jinak.

 

Vaše hledání definice lásky skončilo. Není však jisté, zda dokážete dávat lásku druhým a sobě tak, jako vám ji dávám Já.

 

Všechna rozhodnutí, která vyjadřují lásku, vyja­dřují Boha. Neboť Bůh je svoboda a svoboda je láska.

 

Uvědomte si, že žijete ve světě představ, že nic kolem vás není reálné a že svých představ můžete použít k tomu, abyste si uvědomili Nejvyšší realitu. Proto jste přišli na tento svět.

 

Žijete ve snu, který si sami vytváříte. Nechť je to váš životní sen, neboť tím opravdu je.

 

Proto si představujte svět, ve kterém nikdo neod­mítá Boha a Bohyni ve vaší duši a ve kterém nikdy neodmítnete Boha a Bohyni v duši druhých lidí.

 

Představujte si svět, ve kterém milujete v každém okamžiku, ve kterém je láska odpovědí na každou otázku a reakcí na každou situaci.

 

Představujte si svět, ve kterém je nejvyšší hodno­tou Život a všechno, co jej podporuje.

 

Představujte si svět, ve kterém je svoboda tím nejkrásnějším projevem Života, ve kterém nikdo neomezuje ty, které miluje, a ve kterém je všem lidem dovoleno vyjádřit krásu své existence.

 

Představujte si svět, ve kterém mají všichni lidé stejné možnosti, ve kterém je každému zaručen důstojný život, takže všichni mohou prožívat krásu Života.

 

Představujte si svět, ve kterém nikdo nikoho nesoudí, ve kterém lidé milují bezpodmínečně a ve kterém není strach prostředkem k získání úcty.

 

Představujte si svět, ve kterém rozdílné názory nevedou k odloučenosti a ve kterém je krása Celku odrazem krásy každé jeho Části.

 

Představujte si svět, ve kterém je všeho dostatek a ve kterém lidé sdílejí společně bohatství.

 

Představujte si svět, ve kterém není ignorováno utrpení a ve kterém neexistuje nesnášenlivost a ne­návist.

 

Představujte si svět, ve kterém neexistuje egois­mus, ve kterém neexistuje nadřazenost a z nějž byla odstraněna nevědomost.

 

Představujte si svět, ve kterém omyly a chyby nevedou k ostudě, ve kterém lítost nevede k pocitu viny a ve kterém odsuzování nevede k odsouzení.

 

Představujte si tohle všechno a ještě víc. Přejete si to?

 

Tak si to představujte a nakonec se to stane. Mocí svých představ ukončete zlý sen vaší sou­časné reality.

 

Můžete si zvolit nový svět.

 

Nebo můžete žít i nadále ve svých falešných představách.

 

Již mnohokrát jsem vám řekl slovy vašich bás­níků, vůdců a filozofů: „jsou lidé, kteří vidí „to, co je“, a ptají se, „proč?“ A jsou lidé, kteří si představují něco, co nikdy nebylo, a říkají, „Proč ne?“‘

 

Co říkáte vy?

 

Setkání se Stvořitelem

 

21.

Posvátný okamžik probuzení

 

 

Přišel čas rozhodnutí. Už brzy se budete muset rozhodnout, neboť jste došli na rozcestí.

 

V následujících dnech, týdnech, měsících a le­tech se budete muset rozhodnout, jaký život chcete na vaší planetě — nebo zda vůbec chcete nějaký život.

 

Buď budete žít i nadále ve svých falešných představách, nebo si uvědomíte, že jsou to pouhé představy, a použijete jich k tomu, abyste začali prožívat realitu toho, čím opravdu jste.

 

Tohle je moje poselství světu:

 

Můžete vybudovat novou civilizaci. Můžete hle­dat nový svět. Všechno záleží na vás. Tohle je posvátný okamžik vašeho probuzení.

 

Využijte jej.

 

Chopte se příležitosti.

 

Uvědomte si, čím opravdu jste. Chvalte všechno, čím jste kdy byli, a snažte se být něčím víc. Uvědomte si, že nic není nedosažitelné.

 

Uvědomte si, že jste světlem, které bude osvět­lovat svět. Rozhodněte se, že tímto světlem budete. Řekněte to svému srdci a pak, skrze své srdce, celému světu. Kéž je vaše činnost vaším prohlášením. Naplňte svět láskou.

 

Uvědomte si, že jste spasitelé, na které všichni čekají. Zachraňte každého, kdo pochybuje o kráse věčného spojení s Bohem.

 

Uvědomte si, že jste přišli na tento svět, abyste jej vyléčili. To je jediný důvod, proč jste tady.

 

Jste na cestě k dokonalosti. Přijměte tento po­svátný okamžik. Tohle je moje poselství:

 

Žijte ve světě a neignorujte jej. Duchovní život od vás nevyžaduje, abyste opustili civilizaci a žili v jeskyni. Žijte v tomto světě, ale nenechte se jím ovládat. Žijte se svými představami, ale nežijte v nich. Neopouštějte tento svět. To není způsob, jak vytvořit lepší svět. A není to způsob, jak prožívat nejkrásnější část vašeho já.

 

Uvědomte si, že svět byl stvořen pro vás, abyste měli možnost prožívat to, čím opravdu jste.

 

Dnes je načase začít to dělat. Svět, který jste si vytvořili, můžete zničit svou lhostejností.

 

Podívejte se na svět kolem sebe. Uvědomte si své city. Dovolte jim, aby vám řekly, kterou část světa chcete přetvořit. Použijte všech nástrojů, které vám byly dány. Používejte nástroje své společnosti: nástroje náboženství, vzdělání, politiky, ekonomiky a duchovnosti. Pomocí těchto nástrojů můžete učinit prohlášení, prohlášení o tom, čím opravdu jste.

 

Nemyslete si, že politika a duchovnost se neslu­čují. Politika je projevem duchovnosti.

 

Nemyslete si, že ekonomika nemá nic společ­ného s duchovností. Ekonomika je projevem duchovnosti.

 

Nemyslete si, že je možné nebo dokonce žá­doucí oddělit vzdělání od duchovnosti. Jste tím, co učíte druhé — a jestliže to není duchovnost, co tedy je duchovnost?

 

A nemyslete si, že náboženství a duchovnost nejsou jedno a totéž. Duchovnost buduje most mezi tělem, myslí a duší. Totéž dělá každé opravdové náboženství.

 

Proto buďte staviteli mostů. Snažte se překlenout propast, která se vytvořila mezi náboženstvími, mezi národy, mezi rasami a mezi civilizacemi. Snažte se znovu spojit to, co bylo rozděleno.

 

Važte si svého domova ve Vesmíru a buďte jeho dobrými správci. Chraňte životní prostředí. Obnovujte přírodní zdroje a sdílejte je se všemi.

 

Uctívejte Boha tím, že začnete uctívat druhé lidi. Skoncujte se všemi nesváry, konflikty a válkami, skoncujte s nesmyslným zabíjením. Skoncujte s tím. To nakonec udělají všechny civilizované společnosti.

 

Tohle je moje poselství světu.

 

Chcete-li vytvořit svět podle svých nejkrásnějších představ, musíte bezpodmínečně milovat, otevřeně komunikovat a upřímně spolupracovat. Nesmíte mít žádné tajné plány a nesmíte omezovat lásku.

 

Musíte si uvědomit, že jste opravdu součástí jediného celku, že to, co je dobré pro vás, je dobré pro druhé, že to, co je špatné pro druhé, je špatné pro vás, že to, co děláte pro druhé, děláte pro sebe a že to, co neděláte pro druhé, neděláte pro sebe.

 

Jste schopni takového chování? Jsou lidé schopni něčeho tak vznešeného?

 

Já vám říkám, že toho schopni jste, a budu to opakovat tisíckrát!

 

A nemějte strach, že pak nebude dostatek toho, „čím nejste“. Nebojte se, že ztratíte kontext, v jehož rámci můžete vytvářet to, čím opravdu jste. Tímto kontextem je celý Vesmír. A celá vaše historie.

 

Vaši vůdci vás často nabádají, abyste stavěli po­mníky a vymýšleli obřady na oslavu vaší minulosti - na oslavu vašich válek a holocaustů. Ptáte se, proč něco takového oslavovat. Proč se zabývat minulostí? A vaši vůdci vám odpovídají: „Abyste nezapomněli.“

 

Jejich rady jsou mnohem moudřejší, než si uvě­domujete, neboť tím, že si vytváříte kontext ve vzpo­mínkách, zbavujete se nutnosti dělat to v přítomnosti. Můžete si říci: „To se už nikdy nesmí opakovat.“ A můžete to myslit vážně. Užíváte temných oka­mžiků historie k vytvoření krásných okamžiků.

(Je potřebné zmínit, že jakékoli činnosti na "oslavu" či připomínání negativních událostí (spojených se zabíjením, utrpením, projevy nenávisti) jsou negativní, tedy silným zdrojem hrubých vibrací. Smutek, případně lítost, strach, nenávist...pocity, kteréžto většinou doprovázejí účastníky těchto "oslav" sráží duchovně nejen tyto "slavící", ale také stále ještě "oslavence". Není vhodné konat tyto aktivity, nijak to nepřispívá duchovnímu růstu a vývoji jednotlivců, tedy celé Společnosti. Jediný účel snad je ten, jak je zmíněno, tj. poučení se z chybných voleb učiněných v minulosti. Lidé si mají pouze uvědomit, že je dobré se podobným činům vyhnout a v budoucnu je neopakovat, vzhledem k důsledkům, kterých jsou nyní svědky. Žádné oslavy ani rozsáhlé vzpomínkové akce však nejsou pozitivním činem a nejsou vůbec potřebné ani žádoucí!)

 

Může lidstvo něco takového prohlásit? Může si člověk uvědomit, jaký byl v době, kdy jeho myšlenky, slova a činy byly odrazem Boha? Jste toho dnes schopni?

 

Já vám říkám, že toho schopni jste, a budu to opakovat tisíckrát!

 

Takoví jste měli být vždycky. Takoví jste byli před tím, než jste uvěřili svým falešným představám.

 

Nikdy však není pozdě. Ještě není pozdě. Můžete to dokázat. Můžete se stát láskou.

 

Uvědomte si, že já jsem vždycky s vámi. Tím končí tato kniha, ale není to konec naší spolupráce a našeho hlubokého spojení. Vždycky budete hovo­řit s Bohem, vždycky se budete radovat ze svého přátelství s Bohem a vždycky budete ve spojení s Bohem.

 

Vždycky budu s vámi. Budu s vámi až do konce času. Nikdy s vámi nemohu nebýt, neboť jsem vámi a vy jste Mnou. To je pravda a všechno ostatní je falešná představa.

 

Pokračujte ve své cestě, přátelé. Svět čeká na vaše poselství.

 

Tím poselstvím je váš život.

 

Jste proroci, jejichž čas konečně nastal. Neboť to, co je pravdivé ve vašem životě dnes, je absolutní předpovědí toho, co bude pravdivé zítra. To z vás dělá proroky.

 

Váš svět se změní, protože jej chcete změnit. Vaše úsilí jej mění víc, než si uvědomujete.

 

Tohle všechno je pravda, protože jste se rozhodli žít v hlubokém spojení se Mnou. Pokračujte v tom a přinesete světu mír.

 

Staňte se nástrojem míru.

 

Tam, kde je nenávist, zasévejte lásku;

Tam, kde je urážka, odpuštění

Tam, kde jsou pochybnosti, víru;

Tam, kde je zoufalství naději;

Tam, kde je tma, světlo;

Tam, kde je smutek, radost;

Nechtějte být utěšováni, spíš utěšujte;

Nechtějte být pochopeni, spíš chápejte;

Nechtějte být milováni, spíš milujte.

 

Neboť láska je to, čím jste. Láska je to, čím jste vždycky byli. Láska je všechno, co kdy bylo, je a bude.

 

Buďte láskou, moji milovaní.

 

Buďte láskou a vaše dlouhá cesta k dokonalosti skončí, zatímco váš nový úkol přivést k dokonalosti ostatní právě začíná. Neboť láska je všechno, čím jste vy, všechno, čím jsem Já, a všechno, čím jsme kdy měli být.