Přátelé,

 

následující sdělení se týká života každého pozemšťana, týká se života lidských bytostí, které si samy zvolily inkarnaci v zóně vymístění, konkrétně na naší Zemi, a které si z čistě individuálních důvodů svobodně volí zlo, utrpení, nepravost, lež a všechny další odlesky negativity - podstaty negativního stavu. Následující řádky mohou každému pomoci rozpomenout se, proč si takové množství lidských bytostí zde na Zemi žijících neustále svobodně volí pobyt v pekelných světech. Následující informace vám mohou pomoci nastoupit cestu z negativního stavu problémů zpět ke stavu původnímu, tedy pozitivnímu, z nějž jste vzešli a do nějž se toužíte opět navrátit.

Sdělení vám také může připomenout, že

cesta do Nebe je NEUSTÁLE OTEVŘENÁ.

Je navždy otevřená KAŽDÉMU BEZ VÝJIMKY.

JESTLI SI JI ZVOLÍTE PRO SVŮJ ŽIVOTNÍ CÍL, ZÁLEŽÍ JEN NA

VÁS.

KOLIK Z NÁS SE do PRAVÝCH, NEBESKÝCH SVĚTŮ SKUTEČNĚ VRÁTÍ A KOLIK Z NÁS SI jako cíl své cesty VOLÍ a ZVOLÍ CESTU OPAČNÝM SMĚREM, tj. cestu do pekelných světů negativního stavu, TO ZÁLEŽÍ NA KAŽDÉM Z NÁS.

OSTATNĚ TO MŮŽETE ODHADNOUT SAMI, PODLE AKTUÁLNÍHO, ŽALOSTNÉHO STAVU LIDSTVA NA NAŠÍ PLANETĚ ZEMI.

 

Proč si lidé volí jít do pekla?

 

Výtah z knihy „Poselství z nitra“, str. 144 – 147, kap. "Proč si lidé volí jít do pekla?"

Dne 22. května 1982.

 

Toto je odpověď na otázku, která byla položena v San Diegu, ve skupině lidí (studujících a šířících učení E. Swedenborga), kteří se společně rozpomínají na Pravdu, komunikují s vysokými duchovními bytostmi a předávají životně důležitá sdělení a poselství lidstvu na Zemi. Jeden z účastníků skupiny se zeptal, proč si lidé volí jít do pekla, jestliže je to tak bídné místo. Proč by někdo chtěl trávit svůj život nebo dokonce celou svou věčnost v takovém místě jako peklo? Protože odpověď na tuto otázku má široké implikace obecného významu, Nejvyšší požádal, aby se přeneslo následující poselství, jež se má zahrnout do obsahu „Poselství z nitra“.

 

„Existuje několik duchovně důležitých důvodů, proč si lidé ze své vůle a svobodné volby volí jít do pekla. Předtím, než se zjeví některé z těchto důvodů, je nutné si nejprve uvědomit, že pekla se těm, kdo jsou v nich, nezdají tak zlá a ubohá, jak si lidé dle svých náboženských nauk myslí. Tento typ náboženských doktrín využívá taktiku strachu, aby udržoval lidi v linii poslušnosti jim odpovídajících náboženských předpisů a požadavků. Taková taktika je infantilní, nedospělá a bláznivá hra nemající nic společného s tím, jak pekla ve skutečnosti vypadají nebo jaká jsou. Lidé, kteří si zvolili jít do pekla, by se v tomto jednotlivém věku svého života necítili dobře na žádném jiném místě. Pro jejich současnou duchovní kondici jsou pekla nejvhodnějším a nejpříhodnějším místem pro jejich spokojený život. Během tohoto zvláštního období jejich životů milují vše, co pekla znamenají a reprezentují. Takže milují existenční bídu a neštěstí. Taková pekelná bída a neštěstí je zdrojem samého jejich života. Jak zdůraznil Swedenborg, odstranit z nich tuto lásku znamená odstranit jejich život. Takové odstranění by vedlo k jejich náhlému, věčnému zničení. Proto každé místo jinačí než pekla by pro tyto lidi v tomto jednotlivém věku jejich jsoucna a bytí znamenalo daleko větší neštěstí a bídu, než pobývání v peklech.

 

(Přesně a dokonale tento fakt můžeme vidět zde na Zemi. Na naší planetě Zemi, která je místem, kde vládne negativní, pekelný stav (naše planeta Země se nachází v zóně vymístění, v temných, pekelných světech, jsou zde přírodní pekla), prožívají lidé dobrovolně a svobodně konkrétní úroveň pekelných světů s veškerými projevy negativity, utrpení a bídy, které tuto úroveň charakterizují. Drtivá většina lidí (lidé pocházející z duchovních pekel) je s tímto svým životem spokojená, považuje současný stav veškerého negativního dění na Zemi, včetně svého negativního života (nemoci, násilí, agresivita, zloba, moc, touha po bohatství, úspěch, nadřazenost, ovládání ostatních....) za žádoucí, dobrý a jediný existující. Většina lidí schvaluje tuto úroveň pekla na Zemi, proto pokračuje v jeho prožívání a neustále si jej svými každodenními volbami VOLÍ jako cíl svého života. Většina lidí by NEMĚNILA, nabídli-li byste jim pozitivitu, lásku a radost. Pozn. webu).

 

Opakuje se, jak se to uvádí v těchto „Poselstvích z nitra“, že lidé tíhnou ke generalizování a promítání svých vlastních idejí, pojetí, tužeb, myšlení dle přání, osobních predispozic a falešných očekávání, jako že v peklech má být takové neštěstí a bída a v nebesích má takové štěstí a potěšení. Nechtějí uznat, že to, co je pro jednoho štěstím a potěšením, může být pro druhého bídou a neštěstím a naopak.

 

Avšak ze stanoviska univerzálního řádu jsou pekla dle svého obsahu, účelu životního stylu sama o sobě neštěstím a bídou. Je to proto, že se neustále nacházejí mimo řád, protože se umisťují vně Stvoření (jak se zjevuje v poselství datovaném 31. března 1982, 5. května 1982 a 6. května 1982). Vlastními důsledky takového umístění je vše, co je opačné pozitivnímu stavu a procesu, což ustanovuje obsah, účel a životní styl univerzality povšechnosti. Nic pravé povahy a reality není součástí oponujících trendů ke stavu a procesu pozitivnímu. Vše v peklech je tudíž padělek. Lidé zde žijí ve stálých iluzích, klamech a sebeklamech vzhledem k realitě a pravé povaze všeho. Své iluze, klamy a sebeklamy milují a touto láskou je oživují, činí je zdánlivě reálnými a přirozenými. Bída a neštěstí takového padělaného jsoucna a bytí jsou dle svého obsahu zřejmé, ale ne natolik pro osobní zkušenost nějakého jedince, který toto rozpoložení miluje. Pokud je jeden do něčeho či někoho zamilován, bez ohledu na to, jak je ubohý a nešťastný, snaží se udržovat a podporovat ve svém životě vše, z čeho tato láska pozůstává. Taková je povaha lásky a života. Aby se taková osoba změnila, musela by se nejprve přesvědčit o marnosti a kontraproduktivnosti takové (nepravé) lásky. Tehdy a jedině tehdy lze započít postupné nahrazování takové zhoubné lásky pravou láskou vzájemné prospěšnosti a sdílení. Není to ale snadný úkol přesvědčit někoho o jeho iluzích, klamech a sebeklamech, jestliže pevně věří, že jsou skutečně reálné. Fakticky jsou pro toho jedince v jeho subjektivním vnímání reálné. Jedinec je činí reálnými svou touhou a vůlí, aby byly skutečné. Nic není reálnější, než realita vlastní lásky bez ohledu na to, čím taková láska může být. Jestliže se tomuto jedinci jeho láska odejme, odnímá se mu všechno, co má. Odejmout někomu jeho lásku, je odejmout jeho život. V konotaci tohoto poselství o peklech odejmout někomu jeho pekla znamená odejmout mu jeho život.

Takže jeden musí být velmi opatrný při odhadu situace těch, kdo si ze svých vlastních subjektivních a osobních důvodů načas zvolili jít do pekla. Moudře by se nemělo projektovat nic z vlastních idejí, očekávání a pojímání toho, jaký je vůbec pekelný život. Lze pouze přijmout, že pro různé lidi je různý. Nemělo by se pokoušet o žádné generalizace z jedné zkušenosti na jinou.

 

Nyní pojďme zpět k počáteční otázce - proč by lidé volili jít do pekla. V této době možno zjevit čtyři důvody takové volby:

 

(1)

Je nutno si uvědomit, že přibližně 40 % lidské populace na Zemi je přímou inkarnací negativních idejí pekel (procesem popsaným v poselství datovaným 2. května 1982) (Také například ve sdělení klíčové knihy "Nové Zjevení Pána Ježíše Krista", dále také v knize "Kdo jsi a proč jsi zde?" (1. - 2.), "Tajemství pseudotvůrců", pozn. webu). Tito lidé jsou zfabrikováni z idejí nenávisti ke všemu dobrému a pravdivému. Tedy do samého prvního okamžiku početí se udržují láskou k této nenávisti. V procesu svého pozemského života, dělají vše ve své moci, aby podporovali, napájeli a zvěčňovali tuto lásku. Nevědí a nechtějí vědět, že existuje možnost bytí a jsoucna něčeho odlišného od jejich lásky. Cokoli není v souladu s takovou láskou je pohoršující, odporné, nechutné a nepřirozené. Protože takoví lidé se plně ztotožňují se svou láskou k nenávisti a ke všem jejím ničivým důsledkům a následkům, přirozeně si volí jít do pekel (z nichž byli vytvořeni), kde taková láska může vzkvétat a je jako doma. Žádné jiné místo by pro ně nebylo dostupné, ba dokonce ani možné. Takoví lidé mají největší potíže při změně svých lásek a životních stylů. V mnoha případech jim to zabere mnoho eónů (v lidském pozemském lineárním pojímání času), aby došli k uvědomění, že existuje něco odlišného a lepšího než to, co mají.

 

(2)

Přibližně 60% lidí na Zemi se inkarnuje z jiných než negativních stavů a rozpoložení (viz opět poselství datované 2. května 1982). Z těchto 60% si přibližně 40% volí jít dočasně do pekla z různých krajně důležitých duchovních, osobních a subjektivních důvodů známých jen Nejvyššímu a jim (jejich Niterným myslím). Vyjma Nejvyššího a Niterných myslí těchto lidí není dovoleno, aby někdo znal tyto důvody. Postačí zde říci, že potřebují tuto zkušenost jak pro své osobní poučení, tak za účelem získání zážitků, které mají důležité univerzální důsledky.

 

(V rámci zmíněných dvou případů inkarnace lidí na Zem tak počet lidí volících si život v pekelných světech činí 64% všech pozemšťanů).

 

Daleko důležitější ale je, že lidé jako tito jdou do pekel za účelem podávání neustálého PŘÍKLADU a SROVNÁVÁNÍ pro jiné zde, kdo byli vytvořeni ze samého negativního stavu a procesu. Při procesu práce na svých vlastních problémech a postupného opouštění od svých falešně přijatých identit a lásek vycházejí z pekel a připojují se k pozitivnímu stavu ukazujíce všem v peklech nejenom to, že je možné se změnit, vyjít ven z pekel, ale také to, JAK to udělat a ZPŮSOBY, jak to úspěšně udělat.

 

Takovým lidem obvykle dlouho netrvá, aby dosáhli účelu svého pobývání v peklech; vycházejí ven relativně brzy.

(3)

Třetí kategorie těch, kdo si volí jít do pekel na určitý čas, jsou lidé, kteří, když přijdou do styku s negativním stavem a vidí všechny jeho ohavnosti, krveprolévání a mizérie, jsou tím tak oslepeni, že zapomínají na princip svobodné volby. (Každý se účastní v negativním stavu ze své svobodné volby a nikdo není nucen být jeho součástí.) Namísto toho počnou za tuto situaci obviňovat Boha a od Nejvyššího žádají, aby ji změnil a zcela odstranil negativní stav. Takže po Nejvyšším žádají, aby porušil řád univerza a narušoval svobodu volby lidí tím, že je přinutí být dobrými.

 

Když Nejvyšší na takový požadavek neodpovídá, stávají se zahořklými a rebelují proti univerzálnímu řádu a Nejvyššímu a tímto samotným aktem vzpoury sami sebe nevyhnutelně umisťují do pekel. Je to tak, že odmítnutí univerzálního řádu, jak ji reflektují principy svobodné volby, nevyhnutelně vede k zavržení Božské lásky a Božské moudrosti. To pak vede k odmítnutí bytí a jsoucna Nejvyššího. Tímto procesem jedinec sám sebe vyloučí ze Stvoření a jeho principů a zákonů. Takové vyloučení se jednoho přímo umisťuje do pekel, protože jen pekla a negativní stav na Zemi jsou mimo Stvoření a tedy mimo Nejvyššího.

 

Zavržení Božské lásky a Božské moudrosti také vede k ustavení lásek a bláhovosti v protikladu k Božské lásce. Toto zavržení vytváří lásku k sobě (pouze k sobě – pozn. zpracovatele) a lásku k neduchovním světským, pozemským, tělesným a hmotným věcem. Takže jeden skončí buďto v lásce k sobě, nebo v lásce k světským věcem, či v obojím. Protože takové lásky jsou mimo Stvoření, které se řídí láskou k Nejvyššímu a láskou k ostatním skrze lásku k sobě samému, umisťují jedince do pekel, kde jsou jako doma. Tento druh lidí je velmi zatvrzelý ve své vzpurné povaze a zabere to mnoho úsilí a času, aby se přivedli k uvědomění marnosti, bídnosti a zbytečnosti takových lásek.

 

(4)

Čtvrtý typ lidí, kdož si volí jít na určitý čas do pekla, je typ, který se zamiluje do dogmat jemu odpovídajícího náboženství. Aktem zamilování se do těchto dogmat počínají fanaticky oponovat každé změně ve svém náboženství a tedy i ve svém životě. Koneckonců milují tato dogmata taková, jaká jsou, a líbí se jim životní styl takový, jaký tato dogmata předpisují. K takovým životním stylům a všem dogmatům svého náboženství fanaticky přilnou do takového bodu, že počnou nenávidět vše odlišné od toho, čemu věří, že je skutečnou pravdou. Je jim ošklivá každá změna, protože odkopává bezpečnou pozici jejich (falešné) lásky. Kvůli této lásce jsou ochotni ničit, zabíjet a odsuzovat k věčnému zatracení a peklům každého, kdo není součástí jejich systému víry či životního stylu. Takový postoj je po právu umisťuje do nejhlubších pekel. Není nic duchovně ničivějšího, než taková situace. Je to proto, že tato situace se vyvinula ve jménu Nejvyššího, jehož přirozenost neobsahuje ani vzdáleně nic fanatického, dogmatického, stagnujícího, preferujícího, výlučného a jednostranného. Takoví lidé jsou nejblíže bodu profanace a spáchání tohoto, co se nazývá neodpustitelný hřích. Kdyby tu nebyla zvláštní ochrana Nejvyššího před možností takové profanace, tento typ osob by byl prvním, kdo by se bezhlavě vrhly do zprofanování všeho svatého, pravdivého a Božského. Je to proto, že soustavně lžou a věří svým lžím o samé Absolutní přirozenosti Nejvyššího a Jeho/Jejích absolutních principech, kategoriích a jejich odvozeninách.

Při takovém postoji a životním stylu si takoví lidé samozřejmě s „potěšením“ a „radostí“ volí jít do pekel, kde mohou provádět svůj dogmatický a fanatický životní styl se stále větší závislostí a mohou ve svém systému víry stagnovat tak dlouho, jak chtějí. Takoví lidé se stávají NEJHORLIVĚJŠÍMI ÚČASTNÍKY ÚTOKŮ na pozitivní stav během duchovních válek, protože nemohou vystát progresivní, věčně se měnící povahu pozitivního stavu a jeho členů. Jakákoli zmínka o změně je činí ZUŘIVÝMI a DIVOKÝMI. Skutečně jsou jako divá zvířata bez jakékoli logiky nebo rozumu.

 

Lidé v peklech s tímto typem lásky se nejvíce zdráhají vyjít ven z pekel. Aby mohli vyjít ven, museli by nejprve přijmout, že pokrok a změna jsou vitální součástí života a žití. Avšak toto přijetí je v rozporu s povahou, kterou převzali. Zabere to tudíž mnoho úsilí a času, než dojdou k uvědomění nesmyslnosti povahy, kterou převzali, než se jí vzdají a přijmou něco progresivního a věčně se měnícího směrem vzhůru a dopředu.

 

(5, 6, 7)

Existují nejméně tři další krajně důležité duchovní důvody, proč si někdo zvolí jít do pekla. Avšak za současně existujících podmínek duchovnosti člověčenstva na Zemi by znalost těchto důvodů nebyla pro lidi prospěšná a vhodná a nemohli by ji náležitě pojmout, pochopit a přijmout. Budou zjeveny, jestliže a když bude člověčenstvo duchovně připraveno je poznat.

 

To je vše, co je v této době dovoleno znát o tomto předmětu.“

 

(Část ze sdělení s názvem Poselství z nitra, Petr D. F., 1982)

 

Pokračujeme navazujícím přijatým sdělením, uvedeným v "Hlavní ideje Nového zjevení" (1985), 6. kapitola, s názvem "Doplnění na téma proč si lidé volí jít do pekla".

 

 

PROČ SI LIDÉ VOLÍ JÍT DO PEKLA

 

„Dne 22. května 1982 byly zjeveny (v „Poselství z nitra“, strany 257-263) určité důvody pro lidské volby jít do pekla. Tehdy bylo naznačeno, že vedle čtyř zjevených důvodů takové volby existují nejméně tři další její hlavní důvody. Tyto dodatečné tři důvody nebyly tehdy zjeveny, protože většina lidí nebyla duchovně připravena je přijmout nebo je chtít pochopit.

 

Avšak v současné době existuje na této planetě dostatečný počet duchovně smýšlejících lidí umožňujících Nejvyššímu zjevit tyto tři dodatečné důvody toho, proč si lidé volí jít do pekla.

 

Aby se náležitě porozumělo tomu, co následuje, případnému čtenáři se radí, aby si přečetl poselství „Proč si lidé volí jít do pekla?“ v knize tohoto autora „Poselství z nitra“.

 

Za účelem kontinuity nyní znovu velmi krátce uvedeme první čtyři důvody.

 

(1)

První důvod vyvěrá z faktu, že většina lidí na této planetě se v současné době INKARNUJE z negativního stavu, to jest z pekel. Většina z nich tudíž ze své svobodné volby odchází na nějakou úroveň pekel, aby pokračovali ve své lásce ke zlům a nepravdám.

 

(2)

Druhý důvod je osobní, známý jen Nejvyššímu a Niterné mysli toho, kdo volí. Je jím také poskytování neustálého příkladu toho, jak se vypořádat s vlastními problémy a osvobodit se od falešných lásek a ztotožňování se a vyjít ven z pekel.

 

(3)

Třetí důvod lze nalézt v odmítání principů svobodné volby a namísto něho v tendenci obviňovat Boha ze všech ohavností a ošklivostí negativního stavu s požadavkem, aby Nejvyšší okamžitě vše změnil a aby On/Ona zcela odstranil/la negativní stav.

 

(4)

Čtvrtý důvod je výsledkem lidské zamilovanosti do dogmat jim odpovídajících náboženství, která absolutizují, aniž si dovolí jakoukoli změnu či pokrok ve svém duchovním a duševním životě.

 

Předcházející čtyři důvody zůstávají platnými důvody pro volbu jít do pekla. Jediná nutná modifikace v jejich pojímání se vztahuje k procentu, jak je reflektováno v důvodu číslo jedna. Zde se řeklo, že přibližně 40% populace je inkarnací z pekel a 60% populace je inkarnací z jiných stavů odlišných od pekel. Skutečná situace se drasticky změnila a pisatelem také ne zcela správně přijata. V současnosti je reálná situace na planetě Zemi taková, že přes dvě třetiny populace přichází z negativního stavu a méně než jedna třetina ze stavu pozitivního. Z této jedné třetiny se přibližně 95% stává otroky negativního stavu a zvolí si v některé či jiné době jít do pekel a jen 5% z této jedné třetiny si ponechá svou pozitivní povahu až do samého konce anebo se jí opětovně zmocní v procesu potírání zel a nepravd, kterému je každý na této planetě vystaven.

 

(1985: Tedy těch 5% z 1/3 odpovídá 1,66% z celého lidstva na planetě Zemi, tj. ze 6,2 miliard v roce 2001, a je to 103 milionů lidí – také zhruba takový počet lidí pozitivního stavu s určitým rozptylem bude v nejbližší době po roce 2000 Stvořitelem odvoláno - jejich převibrování přirozeně se Zemí či v krajním případě převibrování evakuací Vesmírnými lidmi, za účelem nastolení plnosti negativního stavu na planetě Zemi. Údaj cca 100 milionů lidí (počet se mírně mění) odpovídá i informaci od Vesmírných přátel z roku 2000 o počtu lidí tehdy schopných převibrování, viz www.universe-people.cz , www.universe-people.com – pozn. zpracovatele).

(Není třeba dodávat, že počty lidí, kteří splňují parametry přirozeného převibrování či záchrany do vesmírných lodí vesmírných přátel v případě evakuace se NEUSTÁLE MĚNÍ, ruku v ruce s duchovním vývojem, resp. duchovním poklesem pozemšťanů, kteří neustále a dobrovolně žijí své životy v nevědomosti, podléhají negativnímu stavu a plně pro něj pracují, pozn. webu).

 

Z důležitých duchovních důvodů se toto číslo rapidně mění k negativnímu spektru, jak specifická lidská éra bude docházet ke svému konci a ke svému zrušení také v zóně vymístění na pseudoplanetě Zemi.

 

Aby se dále přispělo k hlubšímu pochopení důvodů pro ukončení této specifické lidské éry na této planetě (pro které se v každém okamžiku svobodně rozhodují sami lidští tvorové, pozn. webu) zjevuje nyní Nejvyšší dodatečně tři důvody, proč si lidé volí jít do pekel.

 

(5)

Jedno ze současných zjištění veřejného mínění ve Spojených státech o duchovních a náboženských otázkách odhalilo, že ačkoli 80% jeho účastníků věřilo v existenci Boží či v nějakou nadpřirozenou sílu či bytost, jen přibližně 20% všech připouští existenci pekel a negativních, zlých duchů. Tyto výsledky naznačují, že většina lidí nevěří, že existuje takový stav jako pekla a že jsou negativní a zlí duchové, kteří zaujímají, udržují, napájejí a zvěčňují negativní a zlý stav v multidimenzionální univerzální zóně vymístění za účelem ovládnutí veškerého Stvoření a zrušení pozitivního stavu. Takový falešný systém víry logicky a nevyhnutelně vede k závěru, že vše zlé je dobré a že všechny ošklivosti a ohavnosti krveprolévání, běd, strádání, zhroucení, krizí, revolucí, válek, zločinů, nemocí či cokoli máte v takové hojnosti na této planetě, jsou přirozeným a dobrým stavem věcí a v nejzazším smyslu byly vytvořeny Samým Bohem.

 

(Tohoto trendu americké chorobné víry, víry v bohem vyvolený národ (jen jejich bohem, americkým, tedy ve skutečnosti Satanem, který posvěcuje veškeré zlo USA, jež je "nutné" k nastolení světového "řádu"), národ americký, této americké víry a šílenství v uplatnění práva absolutní moci nad celým světem, si může všímat každý vnímavý člověk den co den. Nemusíme snad již upozorňovat na skutečnost, že USA jsou ZDROJEM, LÍHNÍ veškerého zla, nesvobod, násilí, terorismu, ovládání, moci, válek. Neexistuje klíčový válečný konflikt kdekoli na Zemi, kterému chybí "made in USA". Ano, doslova "made" - tedy vyroben, uměle vytvořen. Amerika uměle vyvolává, podporuje a udržuje podle přesného plánu veškeré válečné konflikty, které v současnosti drtí planetu Zemi, udržuje veškeré válečné napětí (studená válka), potřebnou míru světového hladu, bídy, smrtících epidemií. USA má kontrolu nad všemi negativními, většinou přímo smrtícími akty po celé planetě Zemi. Ano, i v té naší. Ostatně také my, Česká republika, jsme se zcela dobrovolně a s vlaječkama v ruce sklonili nad tímto mocným pánem a zaprodali jsme veškeré své svobody námi tolik obdivovaným USA. Zatím jsme stále zaslepeni, zatím stále nevidíme PRAVOU PODSTATU VĚCI. Za to však budeme štědře - velice krutě, avšak po zásluze - odměněni. V médiích je celý "zbytek světa" (Amerika a "zbytek světa" je klíčovým "heslem" mocných pánů USA) bombardován přesnými opaky toho, co je pravda. Téměř každý věří v čest, posvátnost a mravnost USA, v jejich čisté záměry pro udržení světového "míru", které den co den kosí jeden lidský terč za druhým. 

USA jdou tvrdě za svým cílem: nastolit jednu světovou vládu a ovládnout naprosto celý svět. K tomuto cíli jim však po dlouhá desetiletí podává instrukce, nástroje a vytváří podmínky kromě iluminátů někdo ještě mnohem mocnější, s mnohem vyšším záměrem na dobytí celého Vesmíru, včetně samotného Boha: MOCNÍ MIMO náš svět - ještěři z pekel, pozn. webu).

Jestliže jeden věří v Boha - Stvořitele všeho, co je, ale zároveň popírá existenci negativních a zlých duchů a jim odpovídajících pekel, nevyhnutelně a neodvratně skončí tak, že připisuje původ všeho zla a nepravdu, všech ošklivostí a ohavností Bohu. Koneckonců to byl podle jejich názoru Bůh, kdo stvořil nedokonalé lidi, a tudíž skutečností samého tohoto aktu stvořil Bůh ze Sebe Samého/Samé vše zlé a negativní. Proto je zlé a negativní dobré a pozitivní.

 

Toto je zvrácené a zdeformované chápání a pojímání Absolutní přirozenosti Nejvyššího, kterážto Přirozenost je Absolutně pozitivní. Cokoli je Absolutně pozitivní, nemůže obsahovat nic negativního, a tedy nemůže dát vzniknout něčemu negativnímu. Negativní přichází jen z negativního, jež je výsledkem popírání tohoto faktu o pravé Přirozenosti Nejvyššího. Nic povahy negativní nemůže vyjít z něčeho, co je pozitivní. To by bylo v rozporu se strukturou Stvoření.

 

V tomto ohledu je nutné si uvědomit, že umístění někoho ve Stvoření Nejvyššího nebo někde jinde (jak se zjevuje v knize „Čtvero pojetí duchovní struktury Stvoření“) je vždy určeno zvoleným přístupem a chápáním i postojem k Nejvyššímu a Jeho/Její Přirozenosti. Jestliže si někdo zvolí vnímat Nejvyššího jako původce negativního stavu, automaticky se obrátí zády k pravé Přirozenosti Nejvyššího, obrátí se zády ke všemu pozitivnímu, náležitému, správnému a Božskému. Takže se obrací zády ke všemu skutečně pozitivnímu a dobrému. Jestliže se jedinec pevně ztotožní s tímto zvráceným pojímáním Přirozenosti Nejvyššího, automaticky sám sebe vyloučí z pozitivního stavu Stvoření Nejvyššího a následně se umísťuje do pekel. Pekla se kromě dalšího skládají ze všech, kdo nevěří v existenci pekel a v pravou Přirozenost Nejvyššího, jako Absolutně pozitivní. Takoví lidé v peklech nevěří, že v peklech jsou, neboť vše pekelné považují za dobré a pozitivní. Z takové pozice jim nepřipadá žádná potřeba se změnit, uznat vlastní problémy či hříchy, kát se, vyznat vlastní negativitu a požádat o milosrdenství a odpuštění.

 

(Tedy jim chybí zpětná vazba k řešení problému, také planeta Země je přírodním, fyzickým peklem – pozn. zpracovatele.)

 

Je třeba si uvědomit, že popření existence pekel a jejich zlých a negativních duchů neučiní jednoho automaticky pozitivním. Pouze to znamená, že cokoli kdo v negativním smyslu dělá, činí tak dle své vlastní vůle, a ne pod vlivem pekel. Cokoli kdo ze své vlastní vůle dělá, se tomu jedinci musí přidělit a přivlastnit bez ohledu na to, zdali připustí či nikoli, že jednal negativně.

 

Jestliže by jedinec připouštěl a uznával, že vše zlé a negativní přichází z pekel, a jestliže by se kvůli tomuto důvodu chtěl vyhnout spojení s něčím negativním či pekelným, nic zlého či negativního by se tomuto jedinci nemohlo přidělit. Takže jeden by si nikdy nezvolil jít do pekla, neboť nic z pekel by se do něho nikdy nemohlo vloudit. Jestliže v takovém jedinci není obsaženo nic z pekel či negativního stavu, pak by tento jedinec nemohl nalézt cestu do pekel. (Včetně fyzického pekla na naší Zemi, pozn. webu)

 

Jestliže se na straně druhé začne věřit, že neexistují žádná pekla nebo zlí, negativní duchové a že jedinec je původcem všeho, co se přihodí v jeho životě, ať je to dobré nebo špatné, tento se nevyhnutelně činí producentem či původcem všech zel a nepravd, vytvářeje tak svá vlastní pekla, což ho přivádí ke společnosti podobně věřících, tedy do pekel.

 

Jediný způsob, jak se vyhnout peklům a jejich zlým a negativním duchům, je uznání jejich existence. Existence pekel nastává faktem, že si někdo zvolí umístit původ všeho špatného, zlého a nepravdivého nebo všeho dobrého, správného, náležitého a pravého do nesprávného zdroje nebo popírá zcela jeho existenci. Obě tyto volby - umístění do nesprávného zdroje a popření jeho existence - každému znemožňují, aby ve svém životě poznal, uznal, pochopil a odstranil negativní stav.

To, že se tak neučiní, ustanovuje pravou povahu pekel, a tedy odevzdává jedince peklům. Jinými slovy zvolením si nepřijmout existenci pekel a jejich zlých a negativních duchů odevzdává se jedinec nevyhnutelně jejich moci za účelem poznání reálné pravdy. Je zřejmé, že když jedinec popírá pravdu o peklech a jejich negativních, zlých duších, není v pravdě. Jestliže není v pravdě, je tedy v nepravdě. Jestliže je v nepravdě, žije život, který je nesprávný. Takový život vede k vytváření zla, které se omlouvá, ospravedlňuje a racionalizuje přijatými nepravdami či popíráním pravdy o negativním stavu. Jestliže se někdo ztotožňuje s takovým postojem, volí si být v peklech, dokud o nich a o jejich negativních a zlých duších nepozná pravdu.

 

Jediným důvodem, proč lidé jako tito volí jít do pekla, je poznání pravdy o realitě pekel. Na žádném jiném místě než v peklech se nemůže poznat tento neoddiskutovatelný fakt. Jakmile poznají pravdu, bez ohledu na to, kolik času to zabere, stává se pro ně možným zvolit si konverzi do stavu pozitivního. V okamžiku této jejich volitelnosti jim Nejvyšší poskytne dostatečné příležitosti k tomu, aby vyšli z jim odpovídajících pekel a zahájili složitý proces obnovy své původní, pravé duchovní podstaty, tedy absolutní Lásky v sobě v pozitivním stavu nebes.

 

Při pohledu na tato fakta je zřejmé, jak životně důležité je správné pochopení, přijímání a postoj k pravé Přirozenosti Nejvyššího a k pravdě o peklech a jejich negativních a zlých duších. Tato náležitá a správná znalost je každému dostupná v jeho Niterné mysli. Takže každému se radí, aby se obrátil do nitra dle kroků a postupů, jak jsou popsány v knize „Kdo jsi a proč jsi zde?“, a poznal pravdu o těchto a všech jiných záležitostech.

pozn. webu:

Přípomínáme čtenáři literárních zdrojů, aby neustále vyciťoval pravdivost a pravost informací (jakožto jejich smysluplnost a potřebnost pro svůj pozitivní život, pro svůj duchovní růst), které odkudkoli přijímá (včetně světelných zdrojů), neboť mnohdy zavádějící, imperativní a až negativně ritualizované postupy, jež jsou v konkrétních částech zmiňované knihy (Kdo jsi a proč jsi zde?, kapitola čtvrtá především) uváděny, mohou být interpretovány doslova a považovány za jediné správné a možné v rámci komunikace se svou Niternou myslí. Nezapomínejte, přátelé, že cokoli, co VÁM SAMOTNÝM nevyhovuje, co vám jednoduše "nesedí" (přesto, že se opravdu upřímně a nezištně snažíte o nazaujatý a otevřený postoj k předkládaným informacím), to jednoduše není "to pravé", to žádoucí, co vaše DUŠE - VY - potřebujete ke svému duchovnímu růstu. Pokud se setkáte s upřímným, nezaujatým, ale přesto nepříjemným pocitem v rámci svého získávání informací (rozpomínání z jakéhokoli zdroje), nepřijímejte něco jen proto, že se to píše, že někdo něco tak dělá či dělal, že to někdo považuje za správné. Nikdy neplatí, že JEDINĚ TEN ČI ONEN přístup a postup v rámci vašeho vlastního duchovního růstu je ten jediný (pokud vůbec) správný. O tento přístup se pokouší jen negativní stav, který za žádnou cenu nikdy nepřipouští žádný jiný způsob, postup, změnu něčeho, co sám stanovil podle svých záměrů za "správné". Negativní stav je, jak už víte, rigidní, neměnný, stanovuje pravidla, postupy, zákazy, příkazy, normy, rituály, nesnáší změny, právě proto, aby vás udržel ve strachu, nekonečné podřízenosti, nevědomosti a snadné ovladatelnosti - tedy ve své moci. Negativní stav se snaží co to jde, aby jste nic ve svém životě neměnili, věřili tomu, čemu věří ostatní, co se píše, mluví, co se dělá, jak se dělá. Negativní stav nechce, abyste se měnili, nad něčím přemýšleli, abyste se zlepšovali. Negativní stav nechce váš růst, vývoj, vaše rozpomenutí se na pravou podstatu, které by mohlo znamenat váš návrat tam, odkud jste se vzdálili. Negatvní stav vás potřebuje držet na jednom místě. V myšlení, postojích, v názorech, v chování, jednání, mluvení, ve vašem loutkovém životě. Nutí vás dělat pořád to stejné. Až do konce, co vydržíte.

Pozitivní stav je přesný opak - přesněji řečeno - PRAVÝ ŽIVOT. A jako ŽIVOT se neustále vyvíjí, mění, roste, touží, naplňuje své sny, prožívá sebe v nekonečných a neustále se měnících variantách a formách nekonečného bytí. V žádném okamžiku není žádná živá bytost - ani vy - stejná, jako byla v tom předchozím. Všechno je jinak. ŽIVOT JE PROCES. Není to stav. Nejvyšší zákony kosmu, tedy Nejvyšší realita je tím, kdo umožňuje ŽIVOTU skutečně ŽÍT. Neustále se vyvíjet.

Nezapomínejte, přátelé, že je nekonečně mnoho cest, po kterých lze dojít k cíli. Svízelnější cesta vás nedovede k cíli rychleji. Vždy se řiďte svou vlastní Duší a dojdete svého snu, dojdete ve chvíli a v takovém stavu, v jakém si sami nejvíce přejete dojít, se zážitky a "poklady", po kterých jste tolik toužili. Důvěřujte jen SAMI SOBĚ (své duši, ne kalkulujícímu rozumu!). Vy sami si neustále, v každém okamžiku svého života, volíte SVOU cestu pro naplnění svého cíle. Nejvyšší, Stvořitel Prvotní všeho a všech je SAMOZŘEJMĚ NEUSTÁLE S VÁMI A NEUSTÁLE VÁM POMÁHÁ, JAKKOLI SI PŘEJETE A POTŘEBUJETE PRO NAPLNĚNÍ SVÉHO POSLÁNÍ.

 

(6)

Pod vlivem rigidního, finalistického a dogmatického negativního stavu, který existuje v aktivním a dominantním módu na pseudoplanetě Zemi, budují lidé všelijaké obludné, rouhavé a pseudooslavné tradice, zvyky, konvence a kultury. Mnozí lidé je obdivují, uctívají je, lpí na nich a považují je za zbožné a pozitivní. Mnozí lidé přijmou a přisvojí si životní styl v souladu se svou kulturou a jejími tradicemi, konvencemi a zvyky. Začnou věřit, že žádná jiná forma nebo kondice života není možná nebo myslitelná, a proto za žádných podmínek nechtějí nic měnit. Se svým životním stylem se cítí pohodlně, milují ho, zbožňují ho a chtějí, aby pokračoval věčně.

Jednu z nejvíce devastujících zvyklostí a tradicí takové povahy lze shledat v instituci pozemských manželství a v tom, jak lidé chápou a praktikují svou sexualitu. Pod vlivem pekelných nauk a pekelného občanského práva se lidé v tomto ohledu stávají ovládanými pocity majetnictví, vlastnictví, výlučnosti, zotročování, závislosti a žárlivosti vzhledem k ostatním lidem a zvláště k opačnému pohlaví. Mají pocit, že jsou oprávněni vlastnit jinou lidskou bytost pro své vlastní potřeby a užitek a že nikomu jinému není dovoleno sdílet s nimi jejich vlastnictví. Doslovně vzato, že mají na takové vlastnictví úřední povolení. Tato výlučnost a majetnictví i vlastnictví je nejvíce zřejmé vzhledem k vlastnímu choti a sexualitě. Neexistuje na této planetě jiná oblast, ve které jsou tabu této společnosti, náboženství a kultur tak explicitní, jako při sdílení toho, co společnost považuje za hodné vlastnění.

(Manželství je dalším důmyslným ovládacím programem, který negativní stav již po mnohá staletí s úspěchem aplikuje na lidské bytosti. Lidé jako loutky věří nesmyslným zákonům a myslí si, že jejich dodržováním a poslušností konají ve jménu  "dobrých mravů" a své vlastní "normálnosti". "Dělají to tak všichni", "Je to normální...", "Musím se oženit (vdát), jak bych vypadal(a)... nemůžu se vymykat tomu, co je společensky uznávané...", říkají si nevědomí lidé a negativní stav je tak má pod absolutní kontrolou také skrze manželství a další a další zákeřné ovládání, které z tohoto "uzákoněného" svazku vyplývá.... pozn. webu).

 

Podle logiky této věci je zjevné, že vše, co uvnitř vlastní osobnosti produkuje stavy a pocity nutnosti, žárlivosti, majetnictví, vlastnictví, výlučnosti, otroctví a zotročení, závislosti a podobné stavy, nemůže vycházet z ničeho dobrého a pozitivního. Takže to nemůže být od Nejvyššího. To je velmi zřejmé z toho, co Ježíš Kristus odpovídá saduceům ohledně manželství po vzkříšení. (Evangelium dle Matouše, kapitola 22, verše 23-27; Evangelium dle Marka, kapitola 12, verše 18-27; Evangelium dle Lukáše, kapitola 20, verše 27-38):

 

„Neboť po vzkříšení se ani nežení, ani se nevdávají, ale jsou jako andělé Boží v nebi.“

 

Saduceové ovšem položili tuto otázku ze stanoviska tradičního pojímání manželství, jak je z textu zřejmé. Avšak Ježíš Kristus velmi jasně zdůraznil, že po vzkříšení žádná tradiční manželství neexistují, ale namísto toho je zde něco zcela odlišného. Ale co to je? Odpovědí je, že jsou jako andělé Boží v nebesích. Avšak co to je být andělem Božím? V zásadě je to být osvobozen od každého pocitu a stavu žárlivosti, majetnictví, egoismu, sobectví, vlastnictví, sebelásky, lásky k zevnějšnostem, k světským, tělesným a bezcenným, hmotným věcem, zotročení, výlučnosti, závislosti a podobných negativních a bezbožných stavů. Být andělem Božím je být v pravém manželství Lásky a moudrosti, Dobra a Pravdy, Účinné: Lásky a Víry, Maskulinity a Femininity a všeho ostatního z pozitivního stavu za účelem vzájemného prospěchu, společného blaha, užitku a sdílení se všemi. Toto je stav nebes čili pravý pozitivní stav. V jsoucnu a bytí neexistuje žádný jiný pozitivní stav.

Když však někdo přichází do duchovního světa po odchodu z pseudoZemě (po fyzické smrti), přichází sem s určitými očekáváními, že věci budou pokračovat přesně stejně dle toho, co kdo přijal v souladu s tradicemi kultury a náboženství, v níž byl vychován a s nimiž se plně ztotožnil.

 

Když je taková osoba poprvé konfrontována s pravdou o věci, je takříkajíc šokována. Pro mnohé lidi je obtížné přijmout tuto nečekanou skutečnost o pravé povaze pozitivního stavu. ("Nečekanou" pro ty, kteří se v tomto životě nezajímali o pravou povahu pozitivního stavu a nenalézali univerzální pravdu skrze svůj vlastní duchovní rozvoj, pozn. webu). Po chvíli jim je ovšem dáno na výběr: Pokračovat v předchozím, pozemském životním stylu ovládání, žárlivosti, výlučnosti, egoistického vlastnění, závislosti, zotročení a zotročujícího způsobu života, nebo ho opustit a přijmout odlišný, nebeský životní styl. Někteří lidé se cítí nebeským životním stylem ohroženi. Mnozí lidé se cítí být ohroženi tímto novým stylem života a volí si pokračovat v něčem, co je jim důvěrněji známé a s čím se plně identifikují. Jelikož tento starý životní styl tradic, zvyků, konvencí, kultur, institucí, ustanovení a podobných věcí vychází z pekel a je pekly podporován, volí si jít do pekel. Zde je jim dána příležitost poučit se o pravém původu všech institucí, ustanovení, tradic, zvyků, konvencí a kultur pseudočlověčenstva na této pseudoplanetě Zemi a obzvlášť o pseudomanželství a praktikování sexuality. Poté, co dostanou své hořké lekce a začnou vykazovat ochotu se změnit, je jim poskytnuta možnost napravit své chyby, odstranit svá zla a nepravdy a konvertovat do pozitivního stavu tím, že projdou procesem transformace v rámci svého opětovného duchovního probuzení, poučení a uzpůsobení.

 

(7)

Jak každý ví, lidské bytosti se na této pseudoZemi rodí do totální nevědomosti o všem. (Blíže o nevědomosti lidských bytostí, která je záměrným dílem pseudotvůrců a nezbytnou součástí jejich smrtícícho plánu nabízíme v záložce "Lidská duchovnost" (Duchovní úpadek - pozn. webu)). Takže nemají žádnou vědomou znalost toho, že existuje nějaký jiný život a realita než realita a život na této planetě Zemi. Znakem aktivace a panování pekel a jejich negativního stavu je být zcela nevědomý o jakémkoli pravém duchovním životě. Mnozí lidé na této pseudoplanetě si z pozice této nevědomosti volí plně se ztotožnit s pozemským životem, dokonce věříce, že má stálou hodnotu, a že se budou tudíž vždy navracet na tuto Zem skrze proces takzvané reinkarnace. Zamilují si pseudoživot na této pseudoplanetě a nevyhnutelně vyvinou ohromnou žádost a touhu, aby se neustále vraceli zpět, čili reinkarnovali na tuto Zemi tak dlouho, jak je to možné. Posedlost takovými ideami, jako je idea reinkarnace, odvrhuje schopnost přijmout skutečnou pravdu o tomto či o něčem jiném. Takoví lidé se stávají skutečně slepými a hluchými ke všemu, co se nehodí k jejich životnímu stylu či jejich pojímání života. Takže když přijdou do duchovního světa, odmítají přijmout progresivní způsob jsoucna a bytí, který činí pro každého nemožným, aby se fyzicky reinkarnoval na totéž místo nebo na tutéž planetu dvakrát či vícekrát. Odmítají se učit či poslouchat cokoli, co nesouhlasí s jejich filosofií a chápáním života. To je uzavírá před uzřením a přijetím skutečné Pravdy a následným odstraněním jejich falešného systému víry.

Takže se takovým postojem dobrovolně odlučují od každého či jakéhokoli stavu, který není souhlasný s jejich systémem víry. Proto vyhledávají lidi a společnosti, které jsou v podobném systému víry a šťastní se k nim připojují, očekávajíce, že se kdykoli fyzicky reinkarnují na tuto planetu Zemi. Protože ale žádná reinkarnace nepřichází, stávají se v určitém bodě své zarputilosti zuřivými a navrací se na planetu Zemi ve formě duchů a vloudí se do myslí lidí, kteří pokračují ve víře ve fyzickou reinkarnaci (žijí podobný negativní způsob života nebo se přidržují jakéhokoli falešného systému víry), a začnou negativně ovlivňovat život takových lidí, předstírajíce, že jsou jejich pravými duchovními rádci. Takoví duchové nebo falešní duchovní rádci vkládají do lidí vzpomínku na jejich předcházející životy, způsobujíce, že věří, že to byl vskutku jejich život a že museli na této planetě být mnohokráte předtím.

 

Těmito ohavnostmi se tento druh duchů stává - prostřednictvím procesu nenápadného vnucování a podporování svých vlastních systémů víry u jiných na planetě Zemi - negativním a zlým umisťuje se do módu odplaty za svádění jiných, odsuzují tedy sami sebe do pekel až do doby, kdy budou ochotni připustit, že se mýlili a začnou vykazovat touhu po změně. Když tyto bytosti se začnou kát, začnou vykazovat upřímnou touhu zanechat svých falešných systémů víry, bude jim poskytnuta příležitost ke konverzi skrze procesy duchovního probuzení, poučení, uzpůsobení a opětovného umístění do pozitivního stavu Nebes.

Z tohoto závěru je velmi zjevné, jak je nebezpečné lpět na svých vlastních falešných systémech víry bez ohledu na to, jaké mohou být nebo jak pravdivé se zdají být, namísto toho, aby se vlastní mysl udržovala otevřená a požádalo se o pohyblivost a ohebnost a o schopnost být v každé době proměnlivý a hotov ke změně jak je třeba a kdy je to třeba. Je také zřejmé, jak nebezpečné je přijmout bezprostředně takový názor, že se každý, kdo se objeví kupříkladu ve vlastním duchovně hypnotickém stavu, může považovat za pozitivního a dobrého, obzvláště když ten někdo podporuje náš systém víry nebo naše myšlení dle vlastního přání. (Lidé mají pocit, že například ten, kdo tvrdí, že komunikuje s Bohem, je tím, který má za všech okolností pravdu, obzvlášť pokud tento "vyvolený" člověk podporuje svými sděleními to, čemu věříme my, co podporuje náš systém víry a naše rigidní postoje).

 

pozn. webu: Lidé pokoušející se komunikovat se svou Niternou myslí nesmí zapomínat na nebezpečí, které do tohoto jejich duchovního procesu vnáší negativní duchové (tedy ty bytosti, které po své fyzické smrti nejsou ochotny vzdát se svých falešných představ hmotného světa a dále pracují pro pekelné světy negativním ovlivňováním žijících lidských bytostí na Zemi). Tito negativní duchové právě skrze pozemšťany, snažící se komunikovat s duchovními světy, mají ideální příležitosti a možnosti, jak ovládat a ovlivňovat tyto nevědomé duše lidí na Zemi a podporovat je v jejich chybné víře, která je přivede nakonec tam, odkud sami škodí druhým.

 

Falešní duchovní rádci se vracejí zpět k lidem na této Zemi, aby jako odvetou sváděli, zaváděli a napájeli jejich vlastní systémy víry, protože věci nejsou takové, jaké očekávali, že budou, když vstupovali do duchovního světa poté, co odešli ze svého těla na této Zemi (což znamená poté, co zemřeli).

Bezprostředním nepřijetím takových duchů či pseudoduchovních rádců (jejichž pseudorady lidé na Zemi zachycují a vnímají) se jim fakticky pomáhá si uvědomit, že věci mohou být zcela odlišné, než jaké se očekávají být. To je pravdou daleko více, když jeden začne nesouhlasit se zjevně nesprávným závěrem a nabádáním, které tento druh duchů se snaží vnucovat někomu, kdo je ve stavu duchovní komunikace se svou Niternou myslí. Tím, že se těmto negativním duchům poskytne příležitost zpětné vazby (projevení nesouhlasu lidské bytosti s tím, co se jí tyto negativní bytosti snaží vloudit), pomáhá se jim také v tom, aby co nejdříve pochopily nesmyslnost svého jednání, aby se zatoužily změnit a přijmout pravdu o realitě pozitivního stavu. Tímto aktivním odmítáním (negativních myšlenek, sugescí a dalších snah negativních duchů), lze každému takovému negativnímu duchu vskutku pomoci, aby se vyhnul vcházení do pekel, a aby namísto toho zatoužil po tom, co je mu vlastní. Aby nastoupil cestu svého duchovního obrození, poučení a uzpůsobení pro odstranění falešných systémů víry a zel i nepravd, ke kterým takový duch lne.

 

Toto je jeden z mnoha důvodů, proč se Nejvyšší rozhodl zjevit tyto tři dodatečné důvody toho, proč lidé volí jít do pekla. Činí se to tak, aby každý, kdo je ochoten a připraven, byl s to pomoci upozornit tyto duchy a falešné duchovní rádce na to, jak nesmírně nebezpečné je lpět na svých starých systémech víry a udržovat je bez ohledu na to, z čeho se tento systém skládá nebo jaký je. To se neomezuje jen na víru a reinkarnaci, ale na vše ostatní tohoto druhu. Zároveň také pochopení těchto několika důvodů toho, proč si lidé volí jít do pekla, může každému, kdo si tak ze své svobodné vůle a volby zvolí, pomoci se vyhnout nutnosti odsoudit se do pekel tím, že se akceptují všechny tyto důvody a zajistí se, že nenásleduje cestu, která ho/ji může vést do pekel bez ohledu na to, na jak krátkou či dlouhou dobu.“

 

zdroj: Hlavní ideje Nového zjevení, kapitola šestá. Autor: Peter D. F., 1985. Zpracovatel I. A. Benda (www. vesmirni-lide.cz).