PROČ BYL NEJVYŠŠÍM DOVOLEN NEGATIVNÍ STAV?

Jak už pravděpodobně víte, přátelé, negativní stav NENÍ DÍLEM NEJVYŠŠÍHO. NEJVYŠŠÍ NESTVOŘIL NEGATIVNÍ STAV A JEHO HRŮZY. NEJDE TO. ABSOLUTNÍ LÁSKA A POZITIVITA, kterou Nejvyšší JE, NEMŮŽE STVOŘIT NIC NEGATIVNÍHO. Jednoduše to nelze. Už z hlediska povahy zákonů nejvyšších, které TVOŘÍ SAMOTNÝ VĚČNÝ ŽIVOT. VĚČNÝ ŽIVOT JE ABSOLUTNÍ LÁSKA. Nejvyšší tvoří "jen" z toho, co sám má, čím sám JE. Nejvyšší JE ABSOLUTNÍ LÁSKA. DOBRO. PRAVDA. ABSOLUTNÍ MOUDROST. Z těchto elementů také tvoří. NEJVYŠŠÍ TVOŘÍ VŠE ZE SEBE. DÍLO NEJVYŠŠÍHO MUSÍ ZÁKONITĚ OBSAHOVAT JEHO VLASTNÍ ELEMENTY, JEHO VLASTNÍ PODSTATU, má-li to být dílem Nejvyššího a má-li to být VĚČNĚ ŽIVÝM. Nejvyšší nemůže stvořit nic, co by nepocházelo Z NĚJ SAMOTNÉHO. Veškeré Stvoření, VŠE, CO EXISTUJE, je tedy LÁSKOU, PRAVDOU, DOBREM A MOUDROSTÍ NEJVYŠŠÍHO. JE JÍM SAMOTNÝM.

Nejvyšší tvoří "POUZE" z elementů, kterými JE SÁM. A protože NEJVYŠŠÍ JE VŠÍM, CO EXISTUJE, tímto materiálem je VŠE POZITIVNÍ, PRAVÉ, DOBRÉ A PRAVDIVÉ. NEJVYŠŠÍ JE ABSOLUTNÍ LÁSKA, ABSOLUTNÍ MOUDROST, ABSOLUTNÍ PRAVDA. POKUD TEDY EXISTUJE COKOLI OPAČNÉHO - NEGATIVNÍ STAV - , PAK JE NA MÍSTĚ POZNÁNÍ, ČÍM VE SKUTEČNOSTI NEGATIVNÍ STA JE A KÝM BYL SKUTEČNĚ AKTIVOVÁN.

Ale to už asi víte... (Pro plné pochopení přirozenosti Nejvyššího a veškerého Jeho STVOŘENÍ nabízíme záložku "Lidská duchovnost").

Ale negativní stav a jeho problémy existují, říkáte... Tak kdo je jeho aktivátorem, komu se tedy zachtělo zakusit něco jiného než dokonalost, lásku, pravdu a moudrost?

A pokud je tedy možné, aby existoval negativní stav a všechny jeho hrůzy, proč vůbec Nejvyšší, který je Absolutní LÁSKOU,

dovolil, aby bylo možno prožívat toto negativní, být účasten negativního stavu - prožívat něco opačného k Absolutní LÁSCE, harmonii, míru, toleranci, zdraví, moudrosti....?

Odpověď už asi znáte, přátelé...

LÁSKA. Odpovědí je LÁSKA Nejvyššího, jejímž absolutním vyjádřením je svoboda. Svobodná volba každé sentientní entity.

SVOBODNÁ VOLBA - to je dar, který každé sentientní entitě dovoluje prožívat cokoli, po čem sama zatouží.

SVOBODNÁ VOLBA JE DAR, KTERÝM NÁM NEJVYŠŠÍ ZARUČIL VĚČNÝ ŽIVOT.

Abychom poznali (znovu znali, co už dávno víme), kdo zatoužil zlo aktivovat, kdo zatoužil jej množit a jak se toto vše vůbec mohlo stát možným, je nutné rozpomenout se na pseudotvůrce. Pak pochopíme také to, proč si lidské bytosti samy svobodně volí zlo. (V této souvislosti odkazujeme na záložku Pravý život - Pseudotvůrci! a na další řádky této kapitoly).

 

Pro pochopení bližších souvislostí o skutečném zdroji a původu veškerého ZLA, tedy negativního stavu zde na Zemi (a všech jeho problémů), je nezbytné seznámit se (ve skutečnosti "pouze" se rozpomenout) na události vzniku, resp. aktivace NEGATIVNÍHO STAVU v dějinách veškerého Stvoření a na zákeřnou past PSEUDOTVŮRCŮ, do které se v každém okamžiku svých pseudoživotů pseudolidé sami chytají.

Abychom pochopili PODSTATU LIDSKÝCH PROBLÉMŮ, TEDY PROBLÉMŮ LIDSKÝCH BYTOSTÍ, JE NAPROSTO ZÁKLADNÍ POZNAT PRAVDU O VZNIKU LIDSKÝCH BYTOSTÍ (PRAVÝCH LIDÍ STVOŘENÝCH NEJVYŠŠÍM) A VZNIKU PSEUDOČLOVĚČENSTVA (LIDSKÝCH BYTOSTÍ PSEUDOSTVOŘENÝCH PSEUDOTVŮRCI k realizaci svého smělého plánu na dobytí Stvořitele).

Jakmile se rozpomeneme na tyto NAPROSTO ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOBĚ SAMÝCH (které nám však ve škole nikdy v tomto životě nepodají!), pak snáze pochopíme, že veškeré LIDSKÉ PROBLÉMY jsou pouhým, zcela záměrným, falešným a dokonale sofistikovaným produktem negativního stavu. Jak už dále víte, nebo se brzy dozvíte, problémy jsou v podstatě samotné lidské bytosti, které byly pseudostvořeny negativním stavem (pseudotvůrci) a byly vrženy DO negativního stavu, tedy DO PROBLÉMŮ zcela záměrně. Negativní stav stvořil své lidské bytosti (nás) tak, aby byly neustále V problémech potopeny, aby se S problémy rodily a aby v nich neustále prožívaly své zoufalé a ovládané pseudoživoty. A aby to vše fungovalo, lidské bytosti MUSÍ BÝT PŘESVĚDČENY, že JINAK TO NENÍ MOŽNÉ, že PROBLÉMY JSOU "přirozenou" a nedílnou součástí jejich života. Pseudotvůrcům se dílo podařilo: Přinutili (v první fázi) lidské bytosti, aby své problémy považovaly za neoddiskutovatelnou součást svých životů, za jedinou možnost, jak vůbec život prožít, jak se do něj zrodit a jak jej také opustit. S PROBLÉMY, V PROBLÉMECH A OPĚT S PROBLÉMY. V dalším kroku (který byl aktem milosrdenství a LÁSKY Nejvyššího a který sám Nejvyšší inicioval skrze inkarnaci vysoké duchovní bytosti (Orthona) ve fyzické formě Ježíše Krista) již lidským bytostem bylo odhaleno, že veškeré jejich problémy, potíže, neštěstí, hrůzy a utrpení... jsou reálné a platné pouze tehdy, pokud si tak SAMY SVOBODNĚ ZVOLÍ. Lidské bytosti již před více než dvěma tisíci lety poznaly, že MAJÍ možnost VOLBY. Že si v každém okamžiku svého života SAMY volí buď život s PROBLÉMY A V PROBLÉMECH, nebo život BEZ NICH, tedy život v LÁSCE, PRAVDĚ, ZDRAVÍ, RADOSTI A MÍRU. Možnost VOLBY mezi POZITIVNÍM A NEGATIVNÍM STAVEM pro svůj NEKONEČNÝ ŽIVOT má KAŽDÝ ČLOVĚK, V KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO BYTÍ.

V dalším klíčovém úhlu pohledu na tuto zásadní skutečnost můžeme ale také říci, že lidské bytosti (byť pseudostvořené negativním stavem), NEMUSEJÍ PROŽÍVAT PROBLÉMY LIDSKÉHO PSEUDOŽIVOTA, POKUD SI TO SAMY SVOBODNĚ NEZVOLÍ. Jinými slovy, problémy mohou lidské bytosti prožívat pouze tehdy, pokud to samy dovolí, pokud si to samy svobodně VOLÍ. Problémy pak prožívají jen ti lidé, kteří zapomněli na svou pravou podstatu a kteří jsou přesvědčeni, že to, co právě zde na Zemi žijí (tedy život v utrpení, bolesti, nemocech, neporozumění, nikdy nekončících válkách, v nespokojenosti, nadřazenosti, závisti a nelásce) je skutečný a pravý život. Problémy prožívají pouze ti lidé, kteří upadli do pasti negativního stavu a rozhodují se v setrvávat. Dovolují ještěrům z pekel své vlastní ovládání. Tito lidé (a je jich naprostá většina - více než 98 procent lidstva na naší Zemi) uvěřili v reálnost negativního života plného problémů, neštěstí, strádání, bídy, nerovnosti, nemocí, nenávisti a násilí a rozhodli se v těchto problémech žít. Žít S TĚMITO PROBLÉMY. Ve svém falešném a nebezpečném domnění, že je vše, jak má být, že je vše skutečné a nezbytné, tak neustále svými každodenními negativními volbami a činnostmi ŠTĚDŘE ŽIVÍ CELÝ NEGATIVNÍ STAV A POSILUJÍ JEJ. Nic než svobodná volba KAŽDÉHO ČLOVĚKA.

Dokud lidé neodhalí SVOU VLASTNÍ PRAVOU PODSTATU a PRAVÝ ÚČEL SVÉHO BYTÍ ZDE NA ZEMI, pak budou žít neustále ve svých problémech, které je VŽDY NAKONEC, ZCELA ZÁKONITĚ (ZÁKONY NEGATIVNÍHO STAVU, které jsou pouhým důkazem jeho dočasné - jediné možné - existence) POHLTÍ A SRAZÍ K ZEMI. Pak budou i nadále tito lidé umírat v nenávisti, závisti, neporozumění, nepochopení, smutku, bolesti a v marnosti a prázdnotě svého právě končího pozemského bytí. Pak budou nadále tito lidé umírat ve STRACHU - strachu ze své vlastní smrti.

V tuto chvíli proto nabízíme další, v podstatě stále "základní" informace o tom, jak a proč ve skutečnosti došlo k duchovnímu úpadku lidstva, jehož přirozeným následkem a důsledkem veškeré lidské problémy jsou.

Jsme si jisti, že také VY CÍTÍTE, ŽE TYTO ZÁKLADNÍ INFORMACE, včetně informací o PŮVODU ZLA, MAJÍ BÝT HLAVNÍ A KLÍČOVOU SOUČÁSTÍ VZDĚLÁVACÍCH SYSTÉMŮ VŠECH NÁRODŮ TÉTO PLANETY. Fakt, že tomu tak NENÍ, je pouhým důkazem toho, ŽE JE V ZÁJMU NEGATIVNÍHO STAVU, ABY SE PRAVDU LIDÉ NEDOZVĚDĚLI. NEGATIVNÍ STAV SLAVÍ STÁLE ÚSPĚCH. JEHO SÍLA GRADUJE PRÁVĚ V TOMTO OBDOBÍ. DŮKAZEM JE SOUČASNÝ STAV, VE KTERÉM SE LIDSTVO JAKO CELEK i každý jednotlivec zvlášť NA PLANETĚ ZEMI NACHÁZÍ.

KAŽDÝ člověk je bytost SVOBODNÁ, má svobodnou vůli a volbu. KAŽDÝ SI SVOBODNĚ A V KAŽDÉ OKAMŽIKU SVÉHO ŽIVOTA VOLÍ, JESTLI ZŮSTANE V NEVĚDOMOSTI - v negativním stavu, NEBO ZAČNE POZNÁVAT SKUTEČNOU PRAVDU o SOBĚ SAMÉM A VŠECH OKOLNOSTECH, KTERÝM ŘÍKÁ ŽIVOT. KAŽDÝ se může k PRAVDĚ DOSTAT. Proto byla včas a zcela záměrně v této době vyjevena (blíže viz další světelná literatura).

Níže nabízíme bližší vysvětlení toho, jak a proč si LIDSKÉ BYTOSTI SVOBODNĚ ZVOLILY NEGATIVNÍ STAV JAKO SVŮJ ŽIVOTNÍ STYL, JAK SKUTEČNĚ VZNIKLY LIDSKÉ BYTOSTI, O KTERÝCH NÁM PODÁVAJÍ FALEŠNÉ A NEPRAVDIVÉ (UČITELÉ SAMI PRAVDU NEZNAJÍ!) INFORMACE POZEMSKÉ ŠKOLY (OVLÁDANÉ SAMOTNÝM NEGATIVNÍM STAVEM, KTERÝ MUSÍ ZA KAŽDOU CENU UDRŽET LIDSKÉ BYTOSTI V NEVĚDOMOSTI A NEDOVOLÍ, ABY LIDSTVO POZNALO SKUTEČNOU PRAVDU O SVÉM VZNIKU A VZNIKU VEŠKERÉHO ŽIVOTA) a také nabízíme vysvětlení toho, PROČ MUSÍ NEGATIVNÍ STAV DOJÍT SVÉ PLNOSTI A JAKÝ NÁSLEDEK PRO VEŠKERÉ STVOŘENÍ TATO UDÁLOST BUDE MÍT.

Jedná se o třetí kapitolu knihy "Základy lidské duchovnosti". Závěr této kapitoly je přirozeným vyústěním v odpověď na vaši důležitou otázku: PROČ BYL NEJVYŠŠÍM DOVOLEN NEGATIVNÍ STAV?

DOPORUČUJEME VŠEM SEZNÁMIT SE S přirozeností Nejvyššího a TÍM, JAK SKUTEČNĚ VZNIKLY LIDSKÉ BYTOSTI OD POČÁTKU, tedy se vznikem PRVNÍCH LIDÍ (ANDROGYNOVÉ) A SE VZNIKEM DRUHÝCH LIDÍ - tedy ODDĚLENÝCH FYZICKÝCH FOREM (mužské a ženské). Tyto informace najdete předchozích dvou kapitolách uvedené knihy. Celou knihu nabízíme rovněž v záložce "Lidská duchovnost".

Poté můžete, přátelé, lépe pochopit následující text, který již navazuje na události stvoření druhých lidí.

 

DALŠÍ VYNIKAJÍCÍ A SROZUMITELNÉ VYSVĚTLENÍ O PŘÍČINÁCH A POVAZE VŠECH LIDSKÝCH PROBLÉMŮ s příklady, jak "dokonale" nenápadně zapadají všechny problémy negativního stavu do vašeho vlastního života, NABÍZÍME V DALŠÍ PODZÁLOŽCE s názvem POJETÍ LIDSKÝCH PROBLÉMŮ.

(3)

Kapitola třetí

 

POČÁTEK A DŮVODY LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU

 

Tato kapitola navazuje na kapitoly předchozí, vše je Nejvyšším vysvětlováno postupně, v krocích. Každá kapitola rozšiřuje kapitolu předchozí a je základem pro tu následující. Pokud čtenář nečetl předchozí kapitolu, je možné, že mu nebudou jasné mnohé události zde popisované. Do této fáze vyjevení klíčových informací o původu všeho jsme získali zásadní poznatky o přirozenosti NEJVYŠŠÍHO (ABSOLUTNA), stvoření PRVNÍCH LIDÍ, tj. původních, tj. androgynních (oboupohlavních) lidských bytostí  a také o důvodech stvoření druhých lidí, tj. lidských bytostí v rozštěpené, oddělené fyzické formě muže a ženy. Pojďme tedy DÁLE...

 

Výtah z knihy „Základy lidské duchovnosti“, str. 71 – 102, 3. kapitola, část I.

 

1. STVOŘENÍ MUŽSKÉ A ŽENSKÉ FORMY

 

 

Aby se náležitě porozumělo této záležitosti, je nutné mít určitou představu o procesu, jimž nastalo počáteční rozštěpení jediné lidské formy (původní) do dvou fyzických forem - muže a ženy.

 

Bylo by nesprávné uvažovat, že původní androgynní lidé byli fyzicky rozštěpení na dvě poloviny. To se nemohlo stát, neboť tito byli v plnosti a úplnosti svého duchovního stavu; rozštěpit je by doslova znamenalo usmrtit je. Také by to vytvořilo takovou duchovní záhubu, ve které by mohl zaniknout sám jejich život. (Což není nikdy možné). Ten, kdo je dle své počáteční volby zcela a úplně duchovní, nemůže mít méně duchovnosti, než si sám zvolil. Cokoli méně než úplnost a plnost neznamená vůbec nic a to je duchovní "smrt".

 

Z tohoto důvodu se rozštěpení počalo zcela odlišným způsobem. Úplnost a plnost duchovnosti každého člověka je vždy relativní k Absolutní duchovnosti Nejvyššího. Tato přibližnost vychází z ideje něčeho, co není zcela stejné jako Nejvyšší. Ale toto „ne zcela stejné“ je veškerou vlastní duchovností toho jednotlivého. Zároveň existuje idea principu femininity a principu maskulinity, která uvnitř utváří tohoto jednotlivce. K této ideji je přidána idea poslání a přípravy člověčenstva a planety Země na toto poslání. Z kombinace těchto tří idejí - ideje relativnosti všeho vůči Nejvyššímu, ideje principů maskulinity a femininity a ideje poslání a přípravy na toto poslání, z jejich jednoty a vzájemnosti se vynoří idea nová. Tato nová idea je touhou, přáním s úmyslem postupovat dál s určitým plánem. Jakákoli idea sentientní bytosti, která vychází z takovéto jednoty, má dle svých principů sklon se aktualizovat a stát se reálnou.

 

Aby se tedy postupovalo a pokračovalo dle plánu, jakmile se taková idea vynoří, je nadělena Nejvyšším a je oživena jako sentientní entita, ve které se tato idea konkretizuje. První lidé se stali prototypy pro vybudování nové fyzické formy takovéto ideje.

 

Protože každá sentientní entita obsahuje v sobě ideu femininity a maskulinity jako dvou sjednocených principů a protože tyto principy jsou relativní pouze ke své absolutní povaze v Nejvyšším, je z nich stvořena fyzická mužská nebo ženská forma a Nejvyšší ji nadělí duchem života.

 

Co se týká prvních lidí, tak ti poté, co vybudovali a připravili vše pro tento krok, jednoduše opustili svá fyzická těla, která se rozpadla do svých počátečních elementů, a vytvořili v duchovním světě zvláštní společnost, z níž udržovali neustálé duchovní pouto s lidmi na planetě Zemi, aby se tak dodržel Velký plán.

 

Druzí lidé se tak objevili jako první jak ve fyzické formě muže, tak i ženy. Protože povstali, pocházeli a stali se z kombinace těchto dvou idejí a z nadělení Nejvyššího, ve svém počátečním stádiu se jen velmi nepatrně duchovně a duševně lišili od svých prototypů. První krok ve vytváření této změny mohl být pouze fyzický, aby se neporušila postupná následnost unáhlenou rozdílností duchovnosti a duševnosti.

 

Tak se umožnilo zachování všech znalostí a výdobytků prvních lidí. Nic nechybělo. Jediná zkušenost, která chyběla, byl fyzický zážitek fyzické jednoty principů femininity a maskulinity. Ten je vykompenzován navazováním fyzického kontaktu s opačnou sexuální fyzickou bytostí formou sexuálního styku, který se stal jedním z hlavních zdrojů, jímž a z něhož je možné dosáhnout úplného a plného duchovního uvědomění a zážitku.

 

Protože je ale účel a záměr tohoto styku zcela duchovní - dávat, přijímat, sdílet a oplácet tuto úplnost a plnost duchovního stavu, není nikdy ohraničen na jednoho muže či ženu. Takovéto ohraničení by ochudilo sentientní entity o schopnost dávat, dostávat, sdílet a oplácet při co největším možném počtu jiných bytostí a mohlo by z tohoto vztahu vyčerpat jakoukoli duchovnost. Účelem je dávat a oplácet všem, sdílet se všemi a dostávat od všech. Jedině v takovémto bezmezném a bezpodmínečném postoji může být pravá duchovnost jako ve svém vlastním. Jeden nenáleží pouze jednomu; takové náležení by vyústilo do vlastnění, výlučnosti a negace všeho. Neboť jeden patří všem a všichni patří jednomu. VŠICHNI JSOU totiž JEDNÍM.

 

Záměrem takového sexuálního styku je samozřejmě získání vždy co největší plnosti a úplnosti duchovního uvědomění. Neboť toto je od Nejvyššího. Vše ostatní v tomto ohledu není z Nejvyššího, ačkoliv je to Jím/Jí povoleno pro již dříve zmíněný účel poučení.

 

Jelikož toto byl v těchto dnech pravý účel sexuality, nerodily se fyzickým způsobem žádné děti a neexistovala žádná formální instituce manželství. Ve druhém stádiu existence člověčenstva reprezentovaném druhou skupinou lidí, kteří vstoupili do jsoucna a bytí poté, co první lidé odešli, pokračovalo rození nových lidí přímým nadělením od Nejvyššího, který tvořivě použil všechny nové duchovní ideje, které se zrodily jako výsledek duchovního, duševního a fyzického spojení muže se ženou a ženy s mužem. Zdali se toto nové nadělení objevilo v mužské, či ženské fyzické formě, záviselo na obsahu, kvalitě a účelu této nové zrozené ideje.

 

Jelikož toto nadělení nemůže být samo o sobě ve svých principech rozděleno, ­protože nic by nemohlo žít v takovéto odluce, je každá fyzická forma bez ohledu na své vzezření nadělena úplným souborem těchto principů, které jsou relativní pouze ke své absolutní povaze v Nejvyšším. Tudíž každá mužská a ženská fyzická forma v sobě obsahuje veškeré charakteristiky jak femininity, tak i maskulinity. Jediným rozdílem je to, že jimi zvolená fyzická forma je specifičtější jedna od druhé, to jest poskytuje výraznější a větší perspektivu jejich duchovnosti, cítění, myšlení a činnosti.

 

Specifičnost lásky, dobroty, vůle a motivace se může mimo jiné projevit jako něžnost, jemnost, laskavost, mírnost atd., což vše fyzicky koresponduje s ženskou fyzickou formou. Na druhé straně se specifičnost moudrosti, pravdy, rozumu, myšlení atd. projevuje kromě jiného jako síla, vytrvalost, rozhodnost, sebevědomí atd., což vše fyzicky koresponduje s mužskou fyzickou formou. Je tedy zcela nesprávné uvažovat, že jedině žena může být jemná, laskavá, něžná, mírná a milující a že jen muž může být silný, rozhodný, vytrvalý a sebevědomý atd. V tomto významu se tyto vlastnosti projevují v nejzevnějším stupni nejzevnějšího následného kroku přednostně v těchto zvláštních fyzických formách. Ale uvnitř těchto jednotlivých fyzických forem jsou všechny ostatní principy vždy přítomny a projevují se bez ohledu na to, má-li někdo mužské či ženské tělo.

V pravém smyslu tedy nikdy nebyla, není a nebude žádná rozdílnost mezi muži a ženami v jakémkoli ohledu vyjma jejich fyzického vzhledu. Nemůže ani žádná být, protože počáteční nadělení od Nejvyššího se nemůže rozštěpit, chce-li přežít. Rozdělit toto nadělení je jako rozdělit Nejvyššího, a to není možné. Kdyby to možné bylo, pak by celé Stvoření upadlo a rozpadlo by se.

 

Znalost týkající se této danosti byla součástí plného uvědomění, a tak tedy v nich nebo u nich nemohla být ani neexistovala žádná idea diskriminace jakéhokoli druhu.

 

Lidé této nové úrovně byli i nadále tvořeni procesem přímého nadělení Nejvyšším s tvůrčím využitím nových idejí zrozených z duchovního, duševního, sexuálního a fyzického styku mezi mužskou a ženskou populací. Byli stvořeni s plnou znalostí všeho, co do té doby existovalo. Nerodili se žádní neznalí lidé. Poznávání v tomto stádiu neprobíhalo od ničeho k něčemu, jak je tomu u současných lidí, ale OD VŠEHO K JEŠTĚ VĚTŠÍMU. Každý si svobodně zvolil oblast své činnosti, v níž toužil vyniknout a poskytnout to nejlepší, což také přispívalo k jeho neustálému zdokonalování a KU PROSPĚCHU celého člověčenstva a všech sentientních entit po celém Vesmíru a ve všech dimenzích.

 

Uspořádání, účel a využívání vlády byly v zásadě stejné jako u PRVNÍCH lidí. Pokračovali v přímém komunikování s Nejvyšším, s ostatním duchovním světem, se zprostředkujícím duchovně - přírodním světem a se všemi vesmíry, galaxiemi a planetami ve všech dimenzích. Měli k dispozici vysoce vyvinuté technologie, možnost interstelární dopravy a neobyčejné psychické schopnosti. Neexistovalo zde žádné formální náboženství ani vnější uctívání Boha, neboť úplnou plností jejich užitečnosti a jejich přímým komunikováním s Nejvyšším byl jejich ŽIVOTNÍ STYL neustálou bohoslužbou a nedílným náboženstvím. Poučky tohoto náboženství se zakládaly na zcela zřejmé a jednoduché pravdě: Nejvyšší je Absolutním jsoucnem a Absolutním bytím Absolutní lásky a Absolutní moudrosti a všech ostatních absolutních principů „Já jsem“, z Něhož vše ostatní nastává, probíhá a stává se. Nejvyšší je samotným zdrojem ŽIVOTA každého. Uznání, přijetí a využívání této pravdy s láskou a moudrostí se všemi jejími důsledky a následky JE pravým náboženstvím a uctíváním Boha. Taková úroveň uvědomění a praxe je pravou duchovností. Vše ostatní je bezvýznamné a není nutné.

 

Tento typ náboženství a bohoslužby existuje neustále po celou dobu a po celém Stvoření KROMĚ planety Země, kde byl zapomenut, což bylo výsledkem prožívaného lidského duchovního ÚPADKU.

 

Životní styl, uspořádání této druhé úrovně společnosti a její vláda ve formě sedmičlenné Nejvyšší rady a následných vládních orgánů, které se vztahují k sedmi oblastem lidského života, trvaly po několik miliónů roků.

 

Fyzická struktura DRUHÝCH lidí byla poněkud odlišná od PRVNÍCH, kdy tito druzí nebyli tak vysocí, nevážili tolik a jejich délka života byla okolo dvou tisíc let. NEBYLO žádných fyzických, duševních ani duchovních neduhů, nemocí, neštěstí a nehod jakéhokoli druhu. Jelikož tu nebylo žádných idejí takových negativních událostí či možností; které by byly přítomné buď v nich, nebo ve všeuniverzálním vědomí, nemohly takovéto věci nastat, probíhat ani se stát.

 

2. VZNIK OTÁZKY „LIDSKÝ ŽIVOT BEZ DUCHOVNOSTI?“

 

 

Po mnoha generacích se původní idea účelu těchto lidí vytratila a upadla do temnot. Povaha nejzevnějšího stupně nejzevnějšího kroku je taková, že když v něm někdo setrvává příliš dlouho, počne se procesem POHLCOVÁNÍ vytrácet původní vědomá paměť vlastního účelu.

 

Výsledkem toho bylo, že další úroveň lidí byla připravena na svou existenci.

 

Uběhlo několik miliónů let. Přírodovědci tohoto období ovládali veškerou technologii a vývoj přírody. Protože se neustále zabývali POUZE zákony, myšlenkami a ideami o přírodě v přírodním stupni, v určitém časovém bodě vyvstala jednoduchá přirozeně se naskýtající otázka:

 

Co by se stalo, kdyby se někdo pokusil vysvětlit vznik veškerého života přírodními procesy, aniž by bral v úvahu jakékoliv ne-přírodní nebo duchovní příčiny? Jaký by byl lidský život bez jakékoliv duchovnosti?“

 

Taková otázka je zřejmým následkem pouze v nejzevnějším stupni Stvoření, jímž je přírodní stupeň. Uvnitř tohoto stupně je jeho vlastní nejzevnější stupeň schopen vytvořit takovou otázku. Tudíž tato otázka je výsledkem nejzevnějšího stupně nejzevnějšího kroku, který má povahu z „vně“ do „uvnitř“. Jelikož otázka je z toho vně“, odpověď na ni se musí zobrazit také z tohovně. Jinak by ztratila svůj význam.

 

Taková otázka je nutným následkem jakéhokoli přírodního stupně kdekoli ve Vesmíru kvůli faktu, že jeho pozice je tou nejvíc vzdálenou od plné a úplné duchovnosti nejniternějšího stupně. V přírodním stupni je duchovnost ve své nanejvýš řídké nejzevnějškovatosti.

 

Jestliže se někdo neustále zabývá touto nejzevnějškovatostí podle povahy jím zvoleného povolání, bude mít sklon vytvořit si zvyk pohlížet na vše z pozice této nejzazší vnějšnosti. Z toho úhlu pohledu je už jen malý krůček k položení zmíněné otázky.

 

Jakmile JE otázka položena, jakmile se tato idea vynoří ze sentientní entity bez ohledu na to, v jaké přírodní dimenzi, má vždy sklon se dle obecného principu duchovnosti realizovat a aktualizovat. Jinými slovy:

 

MUSÍ BÝT ZODPOVĚZENA.

 

Nejvyšší před počátkem času a prostoru předvídal, že se tato otázka někdy v čase a na určitém místě objeví, a vyvinul VELKÝ PLÁN, aby se tato otázka zodpověděla na STEJNÉ ÚROVNI, kde povstala.

 

I když taková otázka mohla vyvstat kdekoli ve fyzickém vesmíru, v jakékoli fyzické dimenzi, byla vybrána a dostala se do ohniska pozornosti - aby se vyhnulo rušení a zneklidňování přírodního stavu - DOBA, POZICE A SITUACE, ve které se tato otázka mohla nejen položit, ale i explicitně a doslovně zodpovědět. Protože je to doslovná otázka, může se na ni dát jen doslovná odpověď. Přírodní stav by NEROZUMĚL jakémukoli jinému způsobu odpovědi.

 

Jakmile byla vybrána tato pozice, doba a situace, byl Nejvyšším v procesu stvoření hmoty, ze které byl stvořen fyzický vesmír, do této hmoty vštípen SLIB, že se tato otázka ZODPOVÍ. Toto vštípení ZABRAŇUJE nebezpečí, že by tato otázka mohla vyvstat jinde než na předem nachystaném místě, a tak se zachovává stabilita ve fyzickém vesmíru.

 

Je nutno si pamatovat, že kvůli PROPOJENÍ všech systémů, dimenzí, světů a vesmírů, jak se popisuje na předcházejících stranách, je dostatečné, že se na tuto otázku a na její odpověď soustředí pouze v JEDNOM malém místě a v určitém čase, ale má při tom PLNÝ DOPAD na cokoliv jiné ve jsoucnu a bytí.

 

Vybraným místem a zvolenou dobou, kde a kdy byla tato otázka položena, byla planeta Země přibližně před třiceti milióny roků dle pozemského času.

 

Položením této otázky odstartovala další fáze duchovní historie lidstva a započala další fáze Velkého plánu Nejvyššího. Přírodovědci, kteří tuto otázku položili, CHÁPALI velmi dobře její obsah a její důsledky.

 

Had v Bibli reprezentuje tento zevnější přírodní stupeň, z něhož a jímž je tato otázka položena. Protože přírodovědci se zabývají především přírodními zákony, které se zjišťují přírodními nástroji určenými k přizpůsobení se senzorickým orgánům lidského fyzického těla, otázka se iniciovala v konglomerátu lidských fyzických smyslových vstupů a výstupů. Žádná jiná úroveň lidské mysli by nemohla započít s takovou otázkou, protože dostává vždy odpověď kvůli skutečnosti, že je živou a myslící entitou. Avšak oživené smyslové orgány ve svém omezeném celku fyzické zkušenosti a se svou velmi nízkou duchovností samy o sobě mohou a budou iniciovat tuto otázku. Jakmile je tato otázka počata, vystupuje k vnitřní úrovni, kde je duchovnost. Duchovnost však sama v sobě zná odpověď včetně důsledků a následků této situace. Ale cokoli duchovnost zodpoví, sestupuje do smyslové úrovně nejzevnějšího přírodního stupně a projevuje se zde prostředky, které jsou přístupné tomuto stupni - konkrétní reprezentací. Jednoduše se to STANE. Žádný jiný způsob odpovědi není možno na této úrovni a na tomto stupni pochopit. Jakmile se ale odpověď poskytne této úrovni a tomuto stupni vlastní řečí - řečí stávání se, událostí a konkrétní zkušenosti, její obsah a smysl je přiváděn zpět ke všem ostatním úrovním. Jak postupují ve stoupající posloupnosti, tato odpověď se překládá do jazyka každé úrovně a každého stupně. Takto každý má a chápe, co se děje, a každý se může poučit z této zkušenosti.

 

Jak si je nyní možno připomenout z Bible, had směruje svoji otázku k ženě neboli, chceme-li být přesní, k femininnímu principu jsoucna. Jedním z femininních principů je láska k vlastnímu poznání. Na úrovni nejzevnějšího stupně nejzevnějšího kroku je tato láska láskou ke zkoumání a objevování nových věcí. Jakmile tato smyslová, tato poslední duchovní oblast lidského jsoucna, kterou představuje had, položí tuto otázku, tato automaticky směřuje k té části lidské mysli, která touží objevovat a zkoumat. V duchovním smyslu je to ženský princip. Proto je v biblickém smyslu tato otázka adresována ženě. Kvůli své povaze lásky k bádání a objevování nemá tento princip jinou možnost než tuto otázku PŘIJMOUT. V biblickém smyslu to představuje přijetí ovoce a jeho pojídání, kdy se shledává příjemným (každé zkoumání a objevování je příjemné mysli) a kdy se podává muži, to jest rozumovému procesu, kvůli substantizaci a racionalizaci nutnosti konat.

 

Vytvoří se tedy všeobecný souhlasný názor: Otázka je zajímavá, hodna zkoumání; v procesu jejího zodpovězení je možno získat mnoho užitku a nové poznatky. Láska a potřeba vědět - femininní princip, a poznávání nebo získávání poznatků a bytí v tomto poznání - maskulinní princip, a samozřejmě sama otázka - to nejzevnější obou principů v jejich senzorickém konglomerátu, vytváří dosti dobře základnu, na které se dá vybudovat nová metodologie a získat nové poznatky. Záměr je dobrý, ale vznikl na nesprávném místě a ubírá se nesprávným směrem. Vzhledem k pozici oblasti, odkud POCHÁZÍ tato otázka, a kvůli tomu, aby se zodpověděla na její úrovni, obrátí se VŠE OSTATNÍ v lidské mysli k této oblasti. Tak vzniká hlavní, první krok na počátku lidského duchovního úpadku, v něm se obrátí veškerá lidská pozornost k přírodnosti smyslové zkušenosti a k vytváření závěrů založených na namísto duchovnosti. A to se rovná odvrácení se od duchovnosti, což se fakticky rovná odvrácení se od Nejvyššího, kdož jest v této duchovnosti jako ve Svém vlastním.

 

3. UKRYTÍ OTÁZKY PŘED OSTATNÍMI LIDMI

 

 

Prvním krokem k zodpovězení této otázky, kterou položili tehdejší "přírodovědci", bylo to, že ji skryli před ostatními. Dobře totiž při své duchovní úrovni věděli, jaký by mohla způsobit rozruch. Majíce také ohromnou psychickou moc, blokovali zdroj této otázky od vědomí ostatních. Nemohli blokovat znalost takovéto otázky, neboť hned jak byla vyřčena, stala se trvalým vlastnictvím všeuniverzálního vědomí z Nejvyššího a byla přístupná všem ve všech světech a jejich dimenzích. Byli ale schopni ji skrýt před vlastními lidmi. Toto bylo povoleno Nejvyšším, aby tato otázka měla možnost být zodpovězena.

 

Ukrytí zdroje této otázky vedlo ke zcela nové zkušenosti, která dosud neexistovala - k PODVODU. Toto je jiný krok k pseudostvoření negativního stavu. Znalost této nové zkušenosti a úspěch při ukrytí byly prožity veškerým konglomerátem výstupů a vstupů lidské mysli jako něco PŘÍJEMNÉHO, neboť byly něčím NOVÝM. Takto se uskutečnilo něco, co před tím neexistovalo. Toto vše je v Bibli vylíčeno popisem poznání nahoty. Zahrada Eden před Pádem popisuje stav, uspořádání a běh událostí člověčenstva před lidským duchovním upadnutím. (Pád nastal přibližně před třiceti milióny roků dle pozemského času).

 

4. BIKLONOVÁNÍ – PRVNÍ LIDÉ UTVOŘENI NEDUCHOVNĚ

 

 

Jakmile se otázka zformulovala, je dalším krokem nalezení náležitého způsobu a náležité instrumentace jejího zodpovězení. Za tímto účelem byl navržen a proveden určitý POKUS. Aby se tento pokus mohl provést, vědci se oddělili od všech ostatních (první zkušenost separace) očekávajíce velké překvapení a velký vědecký objev. Užili svých ohromných přesvědčovacích schopností, aby ujistili všechny ostatní o užitečnosti takového oddělení a experimentování. Tak poprvé ve své historii zažilo lidské společenství separaci, která vedla k následnému duchovnímu úpadku člověčenstva.

 

V tomto okamžiku zůstalo vše ve společnosti stejné. Nenastaly žádné viditelné změny. Pokračovalo rození nových lidí přímým nadělením od Nejvyššího, jak bylo shora popsáno.

 

To se stalo terčem prvního velkého pokusu při odpovídání na tuto otázku. Snahou bylo vytvořit lidskou bytost NEDUCHOVNÍMI prostředky a ne nadělením a skrze nadělení od Nejvyššího. Jelikož již měli k dispozici všechny znalosti v jsoucnu a bytí a jelikož byli mistry genetického inženýrství, rozhodli se vytvořit lidskou bytost prostřednictvím přírodních procesů. Byli si vědomi faktu, že lidská buňka je NOSIČEM toho nadělení od Nejvyššího, neboť z něho žije. Každá živá lidská buňka může tedy ve svých potenciálech nést všechny nutné principy Nejvyššího, relativní k celku lidské sentientní bytosti, a skrze ni relativní pouze k Nejvyššímu. Něco relativní k tomu, co je relativní pouze k absolutnímu, má o mnoho méně duchovnosti, než má to relativní pouze k absolutnímu. Toto je další gigantický krok v opouštění duchovnosti.

 

Vezme-li se živá lidská buňka, v níž jsou zachovány všechny životní principy od Nejvyššího, a zkombinuje-li se s jinou živou buňkou, výsledkem této kombinace buněk může být živá lidská bytost, která bude mít všechny principy, atributy a jejich odvozeniny, aby mohla žít a aby se mohla vyvíjet.

 

Přírodovědci postupovali tak, že vzali ženskou buňku a zkombinovali ji s mužskou buňkou. Zvláštní genetickou manipulací POTLAČILI fyzický vývoj mužských či ženských rysů. Toto potlačení jim dovolilo URČOVAT, který rys má být dominantní. Takže měli na VÝBĚR, zda stvořit muže či ženu.

 

Toto je formou biklonování. Rozdíl mezi tímto typem biklonování a typem, který používá současná genetika, spočívá v tom, že se v něm užívají dvě buňky - ženská a mužská, kdežto dle současného pojetí se klonuje z jedné buňky. Tato metoda poskytuje přesnou kopii originálu, předešlá poskytuje použitím zvláštní genetické manipulace jedinečnou, neopakovatelnou lidskou bytost, JAKOBY pocházející z přímého nadělení Nejvyšším.

 

Je třeba si pamatovat, že tito přírodovědci měli neohraničené znalosti, s nimiž tento pokus byl nejen možný, ale i proveditelný. Ve srovnání s nimi jsou nynější znalosti (nynějších přírodovědců a všech ostatních pozemských "vědců") bezmezně MALÉ.

 

Tak byla tedy stvořena PRVNÍ LIDSKÁ BYTOST PROSTŘEDKY JINÝMI NEŽ DUCHOVNÍMI. Úspěch tohoto podniku vedl k další duchovní recesi.

 

I když se jedná o stvoření přírodními nástroji a prostředky, přece to stále bylo stvoření z duchovních principů (vždyť použili životní principy duchovnosti, které jsou v každé buňce) a může se považovat za stvoření NEPŘÍMÝM nadělením od Nejvyššího. Protože není prováděn duchovními prostředky, NENÍ v tomto procesu, bez ohledu na to, jak je dokonalý, možno duplikovat duchovní nejvnitřnější stupeň jakékoli buňky, ve kterém je Nejvyšší jako ve Svém vlastním, v jeho celistvé a celkové intenzitě, kvalitě a manifestaci. Takovéto zdvojení je možné jen přímým nadělením Nejvyššího a pouze duchovními procedurami, které nejsou k dispozici v přírodních prostředcích.

 

Lidská bytost, stvořená procesem těchto dvou buněk neboli biklonováním, postrádá tedy - co se duchovního nadělení týče - určitou intenzitu a kvalitu, kterou byla vybavena původní buňka. Namísto toho, protože byly použity přírodní nástroje, byly zdůrazněny a nadsazeny její fyzické a duševní aspekty, aby se tak vykompenzoval nedostatek plnosti a celistvosti přímého duchovního nadělení.

 

Tak se provedl další giganticky krok k odpadnutí od duchovnosti.

 

Tím, že byli ve svém podniku úspěšní, počali přírodovědci POCHYBOVAT O NUTNOSTI přímého nadělení od Nejvyššího při snaze stvořit lidi. Domnívali se, že by se teď mohli o tuto záležitost postarat sami - nenechávajíce ji na starosti Nejvyššímu.

 

Jakmile taková pochybnost vznikne, otvírá dvířka Pandořiny skříňky - pokušení učinit více v podobném smyslu a pokušení být více ve svém vlastním zevnějšku bez obracení se k Nejvyššímu. Toto vede k větší separaci od ostatních lidí, obzvláště pokud jde o duchovní a filosofické záležitosti. Tato postupná separace se v určitém bodě historie člověčenstva může stát základnou pro vytvoření oddělené společnosti, která se ODŠTĚPÍ od původního zřízení a která povede ke stvoření odlišné populace - s odlišným účelem života v mysli. Tento účel nebude mít ve svém základě duchovní záležitosti, ale pouze vědecké zkoumání a experimentování vedoucí do sítě větší a větší oddělenosti od duchovnosti.

 

Noví lidé, kterým bylo dovoleno vstoupit do bytí těmito zvláštními prostředky, tím, že byli stvoření z živé lidské buňky, obsahovali v sobě všechno nutné vybavení, aby mohli byt nadále duchovními. Z tohoto vybavení především žije každá buňka. Princip života, kterým je Nejvyšší a který je z Nejvyššího, obsahuje v sobě vše nutné pro tuto duchovnost. Odlišností je zde to, že v takto vytvořené bytosti se již důraz neklade na duchovnost. Duchovnost se stává nejméně důležitou. Namísto toho se důraz klade na duši, ovládání mysli a fyzický vývoj, což vše sice vyplývá z duchovnosti, ale nyní se to stává nezávislým na jejích principech.

 

Existuje stále poznání, že život je z duchovnosti a duchovnost sama. Ale to se považuje za danost, a proto se hledají nové cesty, které by dokázaly, že jsou tu JINÉ MOŽNOSTI než duchovnost sama a že snad je možné i JINÉ VYSVĚTLENÍ než duchovní. Tento závěr vede nakonec k posílení vědeckého průzkumu těchto možností. Jakmile se idea těchto pochyb vynoří v procesu myšlení, odvádí dál a dál od duchovnosti a snaží se neustále prokazovat oprávněnost své existence. Takto počíná existence úchylného myšlení. Tato idea se stane základnou, která nakonec donutí lidi nalézat a přijímat pouze tyto závěry, které prokazují její platnost. Duchovní principy, které ji vyvracejí, se počnou přehlížet. A od přehlížení je jen malý krůček k znevážení a k úplnému zavržení duchovních principů.

 

Nejvyšší dovolil, aby se tak stalo kvůli Velkému plánu. Je-li navíc v této situaci zachován životní princip, pak je s ním zachována svoboda volby a nezávislost. Také před tím, než byli lidé stvořeni touto v zásadě neduchovní metodou, jejich ideje byly Absolutním procesem myšlení Nejvyššího dotázány, zdali ze své svobodné volby souhlasí, aby se staly částí tohoto odvážného podniku a zdali svobodně přijímají všechny důsledky a následky tohoto výběru. Výběry a následky všech ostatních alternativ jim byly prezentovány a ukázány v bezčasovém a bezprostorovém stavu Nejvyššího s nutností vymazat z vědomé paměti tyto volby a jejich důsledky a následky. Je jim ve vší úplnosti a cele vysvětlena nevyhnutelnost této procedury a ukázán účel a cíl Velkého plánu.

 

Poté, co měly čas, aby zvážily a posoudily všechny alternativy, které měly k dispozici, a učinily rozhodnutí ze své duchovní svobody, mohly si vybrat buď se znovu navrátit do Absolutního jsoucna a bytí, nebo přijmout toto poslání s tím, že VĚDĚLY, že na určitou dobu - po dobu života na Zemi, ale ne navždy - nebudou mít k dispozici vědomou paměť či vědomé ponětí o tomto výběru a jeho důsledcích a následcích.

 

Když samy sebe potlačí, výsledkem dvou navzájem spojených buněk nebude jejichst, ale fyzicky odumřou. Když ideje sebe poslání za těchto podmínek přijmou, buňky započnou růst a vyvinou se v plně živou, funkční a poznávající lidskou bytost, která má v sobě všechny tři stupně - duchovní, duševní a fyzický. Jediná zkušenost, která chybí, je zkušenost přímého nadělení od Nejvyššího. Nicméně novou zkušenost nepřímého nadělení od Nejvyššího, z níž si může, pokud si tak přeje, odvodit, že její život je přímým výsledkem Absolutního jsoucna a Absolutní existence Nejvyššího, neboť jinak by živé buňky, ze kterých byla vytvořena, nemohly samy v sobě mít život a byly by jen mrtvými přírodními prvky, které nemohou vytvářet žádnou živou uvědoměle vědomou či nesentientní živou bytost.

 

Jak se starší generace v průběhu historie člověčenstva přemísťovala do duchovního světa, byli všichni lidé na planetě Zemi postupně vytvořeni touto novou metodou - nepřímým nadělením od Nejvyššího s pomocí přírodních nástrojů, vytvořených přírodovědci pro tento účel.

 

5. BIKLONOVANÁ SPOLEČNOST

 

Nová, biklonovaná generace byla zcela tohoto původu. Cokoli postrádala z přímé zkušenosti přímého duchovního nadělení a jeho důsledků a následků, bylo jí dáno výukou od jejich stvořitelů, kteří stále měli tuto přímou zkušenost. Tak tedy POPRVÉ existoval stav určité OHRANIČENÉ NEZNALOSTI. Před tím byl každý přímým vybavením Nejvyššího v plném stavu a poznání. Ale teď, kdy tato přímá zkušenost chyběla, byla tu tedy její neznalost a muselo se jí naučit od někoho, kdo ji měl. Byla proto ZAZNAMENÁNA, aby se tak zachovala pro ty následující, kteří nebudou mít takovou přímou zkušenost. Tato snaha je prvním krokem k postupnému vybudování lidských tradic a zvyků. Jakákoliv nepřímá zkušenost něčí nepřímé zkušenosti se stává předmětem ZKRESLENÍ a odlišného subjektivního vnímání, chápání a výkladu, který vede k RŮZNOSTI NÁZORŮ. V jednotě, jedinosti a harmonii počal postupný ROZKLAD. Toto je DALŠÍ OBROVSKÝ KROK K DUCHOVNÍ RECESI.

 

Nová generace, které pocházela přímo z lidí, kteří byli přímým nadělením Nejvyššího, se od svých předchůdců nijak významně neodlišovala, neboť veškeré informace, které měli jejich předchůdci, jí byly bezprostředně přístupné. Toto ponechávalo malý prostor pro pochyby, nesouhlas a disputace. Pravidla a jejich výklady byly dány jak živými příklady, tak prostředky záznamu. Navenek se tedy jejich životní styl a uspořádání jejich vlády odlišovaly velmi málo od předcházející generace. Vše probíhalo dobře a hladce. Avšak sémě budoucího odchýlení bylo v nich již zaseto prostřednictvím ZPŮSOBU, s jakým souhlasili vejít do tohoto světa.

 

Existovala stále přímá komunikace se všemi dimenzemi a duchovním světem, ale přímá spontánní komunikace s Nejvyšším UPADALA. Jelikož tato generace bytostí nebyla přímým nadělením od Nejvyššího, měli jen malou touhu s Ním/Ní komunikovat přímo. Namísto toho daleko častěji komunikovali s Nejvyšším nepřímo skrze jejich vlastní duchovní rádce, které Nejvyšší pro ně určil (poslal) za tímto účelem, a prostřednictvím korespondencí, které se naučili od těch, co byli stvořeni přímým nadělením od Nejvyššího. Jelikož postrádali něco z úplnosti a celistvosti přímé duchovní zkušenosti, toto je u nich kompenzováno vybudováním a vytvořením reprezentujících prostředků přírodního a duševního zobrazení této přímé zkušenosti. Takže jsou jim zobrazeny určitými duševními dispozicemi a vlohami a nejrůznějšími uměleckými a jinými přírodními popisy nejrůznější atributy, principy a kategorie Nejvyššího. Jsou vytvořeny fyzické obrazy, aby reprezentovaly každou duchovní kategorii v Nejvyšším. Dobře chápali, že tyto obrazy samy o sobě NEJSOU živé, ale slouží jen účelu reprezentace, aby přinášely větší intenzitu duchovního chápání a zprostředkování toho, co přímo postrádali.

 

Z tohoto nepřímého reprezentování v procesu vývoje člověčenstva je jen krok k tomu, aby lidé vnímali tyto fyzické reprezentace nejniternějších atributů, kategorií a principů Nejvyššího jako NĚKOLIK BOHŮ nebo MNOHÁ BOŽSTVA; v následující sestupné spirále dějin člověčenstva všechny přírodní reprezentace jako bohy samy a v další zatáčce dějin pak nevnímali tyto fyzické reprezentace už jako bohy vůbec - neboť není žádný Bůh či Nejvyšší. Nakonec se skončí u předpokladu, že neexistuje vůbec žádná duchovnost a jediným existujícím bohem je příroda sama. Toto je nevyhnutelný následek takovéhoto procesu.

 

Je-li někdo přímým nadělením Nejvyššího, netouží po žádném zprostředkování, protože to je nižší duchovností. Samou povahou této přímosti se nachází v přítomnosti Nejvyššího, a sama tato přítomnost vylučuje nižší úroveň duchovnosti.

 

 

 

6. NEGATIVNÍ STAV – REALIZACE ODPOVĚDI:

„LIDSKÝ ŽIVOT BEZ DUCHOVNOSTI

 

 

Aby se zodpověděla původní otázka, bylo nutné dovolit stvoření generace nepřímým nadělením neduchovními prostředky, v níž je možná přítomnost nižší duchovnosti. Jakákoli nižší úroveň duchovnosti vyžaduje zprostředkování k plné duchovnosti.

 

A toto tedy byl důležitý rozdíl mezi novou generací a jejími předchůdci. Předchůdci měli stále na mysli, že cokoli, co učinili, bylo s dobrým záměrem a ku prospěchu člověčenstva. Do té doby tu nebylo zle míněné motivace, aby se odpadlo od duchovnosti či se přinesla vlastními experimenty zkáza člověčenstvu.

 

Proto starostlivě zachovali pro následovníky všechny duchovní prostředky a vyučovali o nich své děti, které si jich kvůli svému nepřímému nadělení nebyly vědomy. Jakmile tato stará generace přesídlila do duchovního světa, její členové se stali dle své volby duchovními poradci generace nové a udržovali nepřetržitě volně přístupnou komunikaci z duchovního do přírodního světa a naopak.

 

Takto stvoření lidé stále přicházeli na svět s většinou znalostí a schopností, jaké měli jejich předchůdci, s výjimkou nevědomosti, která byla výsledkem způsobu, jakým byli vytvořeni. Ale jejich neznalost byla kompenzována výukou od jejich stvořitelů a korespondencemi. Tato situace vytvořila poprvé novou zkušenost a nový vztah.

 

Jelikož měli tito lidé jen nepřímé nadělení od Nejvyššího, Nejvyšší byl jen jejich nepřímým Rodičem. Přímými rodiči se nyní stali dva lidé, jejichž buňky byly použity. Protože tato dvojice lidí byla určena k tomu, aby učila tuto novou bytost, která z nich byla stvořena, vešly do bytí nové pocity - pocity náležení, vlastnictví, mateřství a otcovství na straně jedné, na druhé straně pocity závislosti, obdivu a respektu vzhledem k těmto dvěma lidem, kteří byli té bytosti vlastními a jedinými. Takto vzešlo první stadium existence vztahů rodičů a dětí. V tomto prvním stadiu byly však tyto vztahy poněkud odlišné od současné formy rodičovství. Podobaly se vztahu RÁDCE a ŽÁKA s jistým vědomím výlučného náležení, které se stalo základnou, z níž se nakonec později v historii lidstva vyvinul současný rodičovský vztah.

 

Pocity náležení postrádaly do té doby na intenzitě ve své intimnosti a na výlučnosti. Bylo tu jen všeobecné vědomí, že někdo pochází ze živých buněk dotyčných dvou lidí, a ne z nikoho jiného. V té době započal vývoj obecného vědomí, že dítě pochází z nich, a ne z nikoho jiného.

 

Jak se postupně toto cítění a uvědomění stále více prohlubuje, skončí nakonec v ustanovení tradic a zvyků ve vztazích mezi rodiči a dětmi, což potom vede k ustanovení instituce manželství a rodiny. Takováto instituce však postrádá jakoukoliv duchovnost, nebo ji odnímá a krade Jedinému, komu může patřit - Nejvyššímu, kdo je jedinou Matkou a Otcem všeho Stvoření. Tak se Nejvyšší začíná postupně NAHRAZOVAT všemi těmito tradicemi, zvyky a lidskými institucemi, dokud v určitém bodě nebylo žádného Nejvyššího dále třeba.

 

Tato nová generace nešla tak daleko, neboť měla zkušenost těch, co byli přímým nadělením Nejvyššího. Pokračovala ve shromažďování a zaznamenávání všech znalostí, které sama měla nebo které obdržela od svých rádců.

 

V určitém bodě se veškerá stará generace přemístila ze Země a do jsoucna a bytí vešla generace zcela nová, která neměla žádný přímý živý kontakt se svými předchůdci. Jediné hmatatelné kontakty byly skrze záznamy a skrze ustanovené a jimi dodržované tradice spolu se znalostí korespondencí. Nicméně se nadále shromažďovaly poznatky a pokračovalo se ve vytváření nových lidí týmiž prostředky - skrze genetické inženýrství. Veškeré nashromážděné poznání bylo geneticky přeneseno do každé biklonované osoby. Neexistovala žádná mentální či vědecká neznalost. Duchovní neznalost byla vykompenzována výukou tradic, znalostí korespondencí a spojením s duchovními rádci. Avšak největší důraz se kladl na duševní schopnosti a přírodní vědy. Lidé se začali více spoléhat na vědu a čím dál tím méně na duchovní tradice a vlastní duchovní rádce. Protože měli svobodu volby, nic se jim nemohlo vnucovat ani nutit a ani se jim nic nevnucovalo a nenutilo. Museli požádat o to, co obdrželi. Neobdrželi nic, o co by nepožádali, jinak by to bylo nátlakem a nucením.

 

Jak stále MÉNĚ brali v potaz duchovní principy a stále více brali do úvahy přírodní vědeckou úroveň, nakonec postupně ztratili v průběhu svých dlouhých dějin jakýkoliv respekt a potřebu vzhledem k duchovnosti. To postupně a nakonec vedlo ke konečnému uzavření dveří k nejniternějšímu duchovnímu stupni. Tento nejniternější duchovní stupeň ZŮSTAL - jinak by nemohli žít - ale nebyl již více brán v potaz a neuvažovalo se o něm. Všechny rady a objekty soustředění přicházely z vně“, nikoliv z „uvnitř“. A jelikož není skutečných odpovědí z vně“, počaly se vymýšlet, napodobovat a ospravedlňovat prostředky racionality, ukradenými z duchovních principů. Cokoli je někým odejmuto, stejně mu to nepatří, ale náleží to tomu, komu to bylo ukradeno. Aby se ospravedlnila tato krádež, je třeba svalit vinu na toho, kdo je okraden. Toto svalování viny vede nakonec k nenávisti.

 

Tak se začal vyvíjet pocit nenávisti ke všemu duchovnímu, na němž závisel jejich život.

 

Jelikož nemohli vytvořit život sám o sobě a ze sebe, ale jen z Nejvyššího, museli vše ukrást z principů Nejvyššího. Tyto principy jsou v nich, z nich žijí. Život muže být pouze z Nejvyššího, protože Nejvyšší je Sám/Sama Absolutním životem. Užívali tedy tyto principy při biklonování nových lidí. Při tvoření nové generace do ní postupně geneticky vštěpovali nenávist k čemukoli duchovnímu. Také však užili všech duchovních schopností, které měli k dispozici, aby zničili duchovnost a aby prokázali, že mohou vytvářet a udržovat život a pokračovat v něm bez Nejvyššího. Protože nakonec začali Nejvyššího nenávidět, byli též žárliví na Jeho/Její moc a toužili po veškeré moci pro sebe, aby tak mohli být absolutními vládci nad Zemí a nakonec nad celým Stvořením.

 

Uběhlo mnoho miliónů let, než se pokleslo na tuto úroveň. V průběhu těchto mnoha miliónů let shromáždili a měli k dispozici stále více a více znalostí. V určitém bodě tohoto vývoje pojali plán úplného zničení Nejvyššího a veškeré duchovnosti a vybudování nových zvláštních podmínek, ve kterých by nebylo pravé duchovnosti. Ale jelikož věděli, že bez duchovnosti je život nemožný, vymysleli PSEUDODUCHOVNÍ PRINCIPY, které UKRADLI z pravých duchovních principů, a na NICH plánovali vybudovat příští společnost.

 

Proces biklonování pokračoval jako před tím. Fyzický zjev lidí, ačkoli odlišný od těch, co byli stvořeni přímým nadělením od Nejvyššího, měl stále podobu obrů s délkou života větší jednoho tisíce let. Všechny znalosti a zásady jim byly stále k dispozici. Tito lidé byli nadále duševně utvářeni tak, aby měli jednotný účel, ale ODLIŠNÝ CÍL. Vnější uspořádání společnosti se tedy nezměnilo. Bylo stále udržováno a vštípeno v nově biklonovaných lidech skrze genetické manipulace. Potřebovali tuto ukradenou Jednotu, aby mohli uspět ve svém plánu. Bez ní by nemohli uspět. Také způsobili genetickými manipulacemi, že nově biklonovaní lidé nemohli mít touhu či sklon měnit toto uspořádání. Toto posloužilo jedinému účelu - snaze zničit a porazit Nejvyššího nástroji a prostředky Jemu/Jí ukradenými. To vyžadovalo zahrnutí všech prostředků všech stupňů - duchovního, duševního a fyzického. Jedině souběžný výpad na všech úrovních mohl přinést požadovaný výsledek.

 

Takto nakonec postupně vstoupila do bytí plnost negativního stavu, který vyvrcholil a plně a úplně se ustanovil na planetě Zemi přibližně před třemi milióny lety. V této době byl ten plán dosti dobře myslitelný.

 

Avšak NE všichni obyvatelé Země se účastnili na tomto plánu. Mnozí s ním nesouhlasili a naléhali na návrat zpět do původního pozitivního stavu duchovnosti. Tito lidé stvořili své vlastní lidi na svoji podporu. Nicméně bylo negativnímu stavu DOVOLENO, aby PŘEVÁŽIL kvůli Velkému plánu Nejvyššího. Proto všichni lidé s dobrými záměry OPUSTILI planetu Zemi a usadili se na speciálně vytvořených planetách po celém vesmíru, kde pokračovali ve svém vlastním pozitivním vývoji k větší duchovnosti. Všechny své znalosti, vědy, technologie a přírodní nástroje užívali stále za jediným účelem - ­dosáhnout vyšší duchovnosti ku prospěchu celého Stvoření Nejvyššího a pro vzájemný prospěch jejich vlastním životům. Dostali na planetě Zemi hořkou lekci, co se týče následků ustanovení negativního stavu, a ze svobodné vůle se odmítli účastnit se na jeho realizaci.

 

Jiným důvodem, pro který jim bylo povoleno opustit planetu Zemi a usadit se na jiných planetách ve fyzickém vesmíru namísto toho, aby se přemístili do duchovního světa, byl budoucí prospěch člověčenstva na planetě Zemi.

 

To vše zařídil Nejvyšší, když předvídal, co se stane s planetou Zemí a jejími obyvateli. Lidé s dobrými úmysly se měli stát vůdci Země ve fyzické formě, aby zachovali Zemi, zabránili lidem na Zemi v totálním sebezničení a pomáhali svým neviditelným a nevycítitelným vlivem (zákon svobodné vůle není nikdy porušen - pozn. webu), aby mohly v lidech nakonec nastat určité duchovní trendy, a vedli je tak směrem k návratu do původní duchovnosti.

 

7. UTVOŘENÍ JESKYNNÍHO ČLOVĚKA

 

 

Když tito lidé odešli, zbylé společnosti bylo dovoleno pokračovat v jejím plánu.

 

Je třeba nyní vědět, že ÚČELEM TOHO PLÁNU JE

 

(1)

za prvé prokázat, že není třeba Nejvyššího ke stvoření života;

 

(2)

za druhé prokázat, že život může být počat a stvořen čistě přírodními a neduchovními prostředky;

 

(3)

za třetí zničit Nejvyššího a odejmout Mu/Jí veškerou moc.

 

(4)

Posledním bodem tohoto plánu se zbylá společnost stala NANEJVÝŠ POSEDLÁ.

 

Jelikož v sobě zachovávali VŠECHNY znalosti a metody, byli si VĚDOMI duchovních, duševních a fyzických procesů v bytí a využili je pro tento účel.

 

Rozhodli se provést VELKÝ PODVOD, který měl VÉST LIDI K TOMU, ABY UVĚŘILI JEJICH PLÁNU.

 

 

Toto napálení nemohlo být samozřejmě účinné u jejich vlastních lidí, protože TI znali pravdu.

 

Proto se ROZHODLI vyvinout úplně novou, GENETICKY ZMANIPULOVANOU formu lidských bytostí, které by od nich byly ZCELA ODLIŠNÉ.

 

 

Protože byl účel negativní, byl uskutečněn PSEUDOSTVOŘENÍM neboli ukradenými tvůrčími principy Nejvyššího. Pseudotvořivost nemůže sama o sobě vytvořit nic nového, neboť je ukradená, tudíž pseudotvoří pouze ANALOGIÍ. Na základě pozorování života zvířat a znalosti toho, že se evoluční vývoj zastavil tehdy, když byli stvořeni původní lidé přímým nadělením Nejvyššího, rozhodli se VYUŽÍT ZVÍŘECÍHO ŽIVOTA JAKO PROTOTYPU PRO STVOŘENÍ NOVÉHO PLEMENE LIDÍ. Věděli, že nejvyšší vývojový druh zvířat - savci - počíná své mladé kopulací a ze sémě, které se vyvíjí v samici, a že pak následuje narození mláděte z mateřského lůna. Tuto proceduru mohli SNADNO NAPODOBIT U NOVÉHO PLEMENE LIDÍ. Tudíž VYTVOŘILI POMOCÍ GENETICKÝCH MANIPULACÍ MUŽE A ŽENU S REPRODUKTIVNÍMI PROCESY analogickými s těmi, které měli již existující savci. Stvořili ženské orgány tak, aby KAŽDÁ ŽENA MOHLA V SOBĚ POČÍT A VYVINOUT PLOD VE SVÉ DĚLOZE.

 

Nebylo již déle nutné pokračovat v reprodukci lidí procesem biklonování. Tento proces měl totiž v sobě stále příliš mnoho duchovnosti. Pokud by se tedy tento proces zachoval, nemohlo by se započít a ustanovit žádné přirozené spojení mezi lidmi a zvířaty.

 

Aby se prokázalo, že se lidé vyvinuli stejným způsobem jako zvířata a že pečují rovněž takto o své děti a učí je všemu od prvního okamžiku narození, bylo nutné stvořit tento kmen či tuto generaci ve stavu ÚPLNÉ NEZNALOSTI, s potlačením všech znalostí jejich pravého duchovního původu a duchovního původu jakékoli technologie či vědy.

 

PROTO STVOŘILI JESKYNNÍHO ČLOVĚKA A NĚKOLIK DRUHŮ OPIC, KTERÉ BYLY PODOBNÉ JESKYNNÍMU ČLOVĚKU, ABY SE TAK MOHLO PROHLÁSIT, ŽE ČLOVĚK JE JEN PŘIROZENÝM POKRAČOVÁNÍM OPIC V PROCESU VÝVOJE A ŽE V TOMTO PROCESU NENÍ ZAHRNUTA ŽÁDNÁ DUCHOVNOST.

 

V tomto člověku ale museli zachovat schopnost se učit. Žádným způsobem ji nemohli vyloučit, pokud chtěli se svým plánem uspět. Jedním z problémů bylo dostat jeskynního člověka v určitém bodě na takovou přijatelnou civilizovanou úroveň, která by mu umožnila vyvinutí vědy, technologie a ostatních oblastí, aby se tak mohlo prohlásit, že tento vývoj není duchovní, ale přírodní. Tyto schopnosti byly tedy podle pseudotvůrců jen vedlejším produktem přírodní evoluce rozvoje.

 

Vědouce, že budoucí vědci lidstva budou hledat odpověď, pokud jde o zdroj vlastního původu a stvoření, vytvořili tento podvod a zasadili tyto ideje do slabounké mysli svého výtvoru.

 

Avšak schopnost poznávat se musela ponechat, aby se mohla poznávat pseudologika přírodního vývoje. Jelikož u nich byly genetickými manipulacemi potlačeny veškeré znalosti, které vlastnili pseudotvůrci, poznávání zde muselo nastávat z „vně“ namísto z „uvnitř“. Poznávání z „vně“ vycházelo z pozorování událostí, které se odehrály v přírodním stupni a ve fyzickém těle, z analogií a ze shromážděných zkušeností. Z toho se dělaly obecné uzávěry všeobecně použitelné. Jelikož se všechny závěry dělaly z pozorování a ze zkušeností vnějších přírodních událostí, je velmi lehké dojít k názoru, že původ života je v přírodě. V takovémto závěru není samozřejmě žádná duchovnost.

 

To, že je ale u nového plemene lidí zachována nevyhnutelná schopnost poznávat, představuje potenciální kaz ve velkolepém plánu napálení vytvořeném pseudotvůrci. SCHOPNOST POZNÁNÍ je čistě, úplně a zcela duchovním rysem a jsou v ní bez výjimky zachovány všechny principy života a duchovnosti, v nichž je Nejvyšší jako ve svém vlastním. Tudíž tento princip poznávání vytvářel nejniternější duchovní stupeň nově stvořeného jeskynního člověka, z něhož vešla v bytí zvláštní duchovnost, která může odlišně ovlivňovat pseudovědecké závěry, jež si lidé dělají o životě a jeho původu. (Poznámka: Poznávání u zvířat odráží všeobecné duchovní principy, neboť koresponduje s nejrůznějšími duchovními pohnutkami. Takové korespondence umožňují u zvířat ohraničené neduchovní vědomosti. Ale protože možnost tohoto poznání pochází zcela z jeho korespondencí, toto poznání nemůže být počato samo sebou. Je tudíž umožněno jen existencí duchovnosti obecně.)

 

SCHOPNOST POZNÁNÍ je prostředkem, jímž Nejvyšší neustále poskytuje lidem možnost volby NAVRÁTIT se do původního stavu duchovnosti.

 

To je také důvod, proč bylo Nejvyšším dovoleno, aby se lidé vyvíjeli nebo vyvinuli takovýmto způsobem a aby se rodili v úplné nevědomosti se zcela úplně uzavřenými duchovními a duševními stupni. A to je SLABINA celého podvodu, který zosnovalo zlo negativního stavu pseudotvůrců. Ti si byli vědomi, ale byla to jediná cesta, jakou mohli postupovat. Znovu je z toho vidět, že pseudotvůrci nemohli ze sebe vyvinout nic nového a že cokoliv použili, bylo ukradeno z tvůrčích principů Nejvyššího. Oni to věděli a to vždy zvyšovalo jejich nenávist, nepřátelství, zlomyslnost a zuřivost v jejich snaze ovládnout Stvoření a zničit Nejvyššího.

 

Podstatou této slabiny je to, že jelikož takto produkovaní lidé jsou stvořeni a vzápětí zrozeni v nevědomosti, jsou také neznalí negativních stavů. Ta vytvoří základnu pro DUŠEVNÍ SOUBOJE, které probíhají mezi duchovními principy a pseudostvořiteli. Neznalost znamená, že každý si MŮŽE VYBRAT, co chce. Schopnost volby, tedy lidská svoboda a nezávislost v konání těchto výběrů, je plně zachována. A tato schopnost je čistě duchovní. Nejvyšší je v ní jako ve Svém vlastním. Tu je tedy další vhodný bod pro budoucí duchovní znovuzrození člověčenstva a je to i další vada tohoto podvodu.

 

8. UTVOŘENÍ PSEUDODUCHOVNÍHO STAVU - PEKEL

 

 

Pseudotvůrci si byli plně vědomi těchto vad a ihned po stvoření jeskynního člověka a vytvoření tohoto podvodného napálení na účet budoucích lidských vědců pokročili ve svém plánu druhým krokem, který byl mnohem troufalejší prvního.

 

Byli si neustále vědomi, že jakoukoli sentientní entitu udržují při životě jen duchovní principy. Sami přece využili tyto ukradené principy, aby stvořili jeskynního člověka. Kvůli neustálému duchovnímu vlivu jeskynní člověk nejen žil, ale byl stále ovlivňován ve svém celkovém vývoji. Pseudotvůrci také věděli, že cokoliv se stane, je původně započato v duchovním stavu. Proto také dobře věděli, že kdyby jejich snahy skončily stvořením jeskynního člověka a založením toho podvodného spojení mezi člověkem a opicí, nakonec by bitvu prohráli, neboť duchovní principy mají sklon převzít vládu kvůli své pozici v centru Stvoření a kvůli přítomnosti Nejvyššího v nich. Tudíž pokud někdo roste z nevědomosti do poznání, musí nevyhnutelně vyrůst z neduchovního do plné duchovnosti. Toto je normální stav záležitostí u všeho, co je vytvořeno z duchovních principů. A jelikož jsou tyto principy základnou, z níž byl stvořen jeskynní člověk a jeho následovníci, povedou každého přímo k plné duchovnosti. Nebude jiné cesty.

 

Z TOHOTO DŮVODU SE PSEUDOTVŮRCI ROZHODLI ZALOŽIT V DUCHOVNÍM SVĚTĚ ZVLÁŠTNÍ PSEUDODUCHOVNÍ STAV, ZE KTERÉHO BY MOHLI OVLIVŇOVAT A VÉST PSEUDODUCHOVNÍMI PROSTŘEDKY VÝTVORY SVÝCH PSEUDOTVŮRČÍCH SNAH.

 

Jiným účelem pro založení takového stavu bylo to, že když s potěšením nenáviděli Nejvyššího a Jeho/Její Stvoření, NEMOHLI BÝT VE STEJNÉM STAVU s tímto Stvořením a s Nejvyšším. Z něho by nemohli počít a vykonat žádnou škodlivou činnost, neboť to byl stav lásky a moudrosti - jediný duchovní stav v té době. Proto pro sebe založili stav odlišný, oddělený od ostatních duchovních stavů, v němž se odlišovali od Nejvyššího a jímž chtěli vykonávat na Zemi vliv na lidi, které stvořili s nevědomostí o všech stavech.

 

Tak se objevil v duchovním světě nový stav, stav negace a opozice ke všemu opravdu duchovnímu.

 

Od té doby je DUCHOVNÍ SVĚT ROZDĚLEN NA TŘI ČÁSTI:

 

(1)

NEBESA - STAV DOBRA A PRAVDY, LÁSKY A MOUDROSTI;

(2)

ZPROSTŘEDKUJÍCÍ STAV - STAV PŘECHODU, VYVAŽOVÁNÍ A VÝBĚRŮ;

(3)

a PEKLA - STAV NEGATIVNÍHO, ZEL A NEPRAVD.

 

Kvůli jejich duchovní povaze mohou nyní tyto tři stavy vykonávat STEJNÝ VLIV na lidi na Zemi. A protože ti jsou ve stavu nevědomosti, mohou být vedeni k rozhodnutí se pro jakýkoli stav, ve kterém se cítí nejpříjemněji a se kterým si přejí ztotožnit.

 

Po vytvoření jeskynního člověka a opic se všemi jejich vlastnostmi a po založení pseudoduchovního stavu v duchovním světě, opustili všichni PSEUDOTVŮRCI mocí svých psychických a magických sil, které měli k dispozici, svá fyzická těla a UMÍSTILI SE VE SVÝCH PEKLECH, která sami stvořili, aby mohli pokračovat dalším krokem ve svém plánu. Pečlivě zničili svá fyzická těla, aby se NENALEZL důkaz jejich existence na Zemi a budoucí vědci tak budou moci usuzovat, že tu byl jen přírodní vývoj života na Zemi a že lidští tvorové nebyli stvořeni nadělením od Nejvyššího.

 

Z pekel pak duchovními a magickými schopnostmi, které vlastnili, a na základě všech znalostí nashromážděných v průběhu 137 miliónů let zničili téměř všechny důkazy o jejich vlastní civilizaci, technologii, kultuře a poznatcích. Rozpoutali na planetě Zemi početné ohromné takzvané PŘÍRODNÍ POHROMY, KATAKLYZMATA A KATASTROFY, které ROZŠTĚPILY PŮVODNĚ JEDEN POZEMSKÝ KONTINENT DO NĚKOLIKA ODDĚLENÝCH KONTINENTŮ, kdy tak zničili všechny stopy možného prokázání jakéhokoli jiného než evolučního, neduchovního původu života. Na různé kontinenty ROZMÍSTILI spolu s vytvořenými opicemi vytvořeného jeskynního člověka a počali vykonávat ve všech ohledech VLIV NA JEHO VÝVOJ.

A tak se završila první část dějin člověčenstva a započala druhá. Poznatky o těchto událostech byly pečlivě vymýceny z uvědomělého vědomí člověčenstva proto, aby se vyplnil původní plán Nejvyššího, a aby se také poskytla příležitost pro plán vyvinutý negativním stavem pseudotvůrců. Doposud, než se tak učinilo v této knize, nebylo tedy možné ustanovit průkazné spojení člověčenstva s žádným jiným rozvojem než s neduchovním, evolučním. Pokusy substantizovat neduchovní evoluční rozvoj, které byly pečlivě odstraněny v přírodním dění, přinesly takto plody, aby mohly posloužit jako základna budoucím vědcům, kteří na ní budou moci rozvinout své nesprávné teorie o původu života a lidí. Jelikož v přítomné době zakládají vědci své důkazy na pozorovaných datech a na faktech událostí v zevním přírodním stupni, nemohou se nalézt či změřit žádné údaje, které by mohly změnit závěry z tohoto přírodního stupně.

 

Současní vědci jsou tedy CHYCENI DO PASTI, kterou na ně nachystali PSEUDOTVŮRCI před třemi, čtyřmi miliony let a stále věří podvodu, který se jim prezentuje tak přesvědčivě.

 

Cokoli se odvozuje z omylu, vyústí v omylu jiném. Všechny závěry založené na jakémkoli omylu nejsou samozřejmě ničím jiným než čistými nepravdami. Ale protože jsou RAFINOVANĚ založeny na pozorovaných faktech, vědecké myšlení je považuje za pravdivé.

(obr.: Pro pohodlné čtení textu v obrázku doporučujeme obrázek si stáhnout na plochu svého počítače a rozkliknout)

 

A to byl účel zla negativního stavu:

 

POVAŽOVAT NEPRAVDU ZA KONEČNOU PRAVDU A POVAŽOVAT KONEČNOU PRAVDU ZA NEPRAVDU.

 

Jakákoli duchovní skutečnost či jakékoli duchovní vysvětlení jsou pro přírodovědeckou mysl neskutečnými, a tedy nepřijatelnými. A obráceně: Jakákoliv nereálná přírodní situace s jejími fakty je skutečností a jedině přijatelná vědeckou myslí.

 

Jakmile se pseudotvůrci usadili ve svých vlastních peklech, pokračovali ve svém původním plánu.

 

V peklech svými magickými schopnostmi a znalostí korespondencí vytvořili nejprve všechna monstra, kreatury, démony, satanáše a ďábly, aby měli své vlastní pochopy a služebnictvo, které by jim pomáhalo v jejich podvádění. Napodobují ve své pseudotvůrčí snaze Stvoření Nejvyššího. Protože Nejvyšší má Své Stvoření a sentientní bytosti dobra a pravdy, pseudotvůrci naopak vytvářejí protipóly těchto pozitivních tvůrčích snah. Říká se zde „pseudotvůrčí snaha“ pseudotvůrců. Důvodem pro tento pojem je to, že účelem skutečného tvůrčího úsilí je přinést co největší štěstí, pohodlí, poznání a duchovní uvědomění všemu Stvoření. Avšak účelem pseudotvůrců a jejich pseudostvoření je zničit veškeré Stvoření Nejvyššího i s Ním/Ní. Cokoli je také „stvořeno“ v peklech, je „stvořeno“ pouze k tomu, aby ničilo. Proto je to jen „pseudostvoření“ bez ohledu na to, do jaké míry je to zkažené. Problémem je, že jakékoliv pseudostvoření nemá nic ze sebe. Vše je ukradeno ze skutečného Stvoření, a tedy od Nejvyššího. Jak již bylo uvedeno, pseudotvůrci operují s kradenými duchovními principy.

 

Jelikož znají důležitost duchovních principů pro své vlastní přežití a pro úspěch jejich plánu a jelikož touží odstranit Nejvyššího a zaujmout Jeho/Její místo, je pro ně nutností - pseudostvořit pseudoduchovnost a pseudonáboženství, kterými by mohli udržovat své pseudostvoření v duchovní zaslepenosti a nevědomosti, aby mu bránili v uvědomění si a v možném přijetí pravé duchovnosti. Byli si vědomi vrozených duchovních potřeb lidí. Ty nemohli vyhladit žádnou genetickou manipulací, protože v tom případě by lidé nemohli žít. Tím, že nechali v lidech nedotčený princip poznávání, ponechali v nich taktéž věčnou vrozenou touhu a snahu dosáhnout duchovnosti. Tento cíl v lidské mysli nemůže být nikdy vyhlazen jakoukoli genetickou či jinou manipulací, protože každý prostě žije a život pochází z duchovního.

 

Je zde tato zásada:

 

Život sám o sobě a v sobě je úplně a zcela duchovním fenoménem. Je to Nejvyšší, kdož je Absolutním životem v Sobě a ze Sebe, kdo je v něm jako ve Svém vlastním.

 

Pokud je někdo naživu (bez ohledu na to, v jakém stupni, kroku či jaké dimenzi bytí či jsoucna - ať je duchovní, zprostředkující či přírodní, nebo v peklech), nachází se v duchovnosti. Rozdíl je jen v umístění vzhledem k této duchovnosti. Někdo je k obrácen zády, někdo tváří. Kdo se k ní postaví tváří, stane se mnohem více duchovním a jeho duchovní úroveň se stane více a více otevřenou. Avšak obrátí-li se k ní někdo zády, stane se ně a méně duchovním a jeho duchovní úroveň klesá stále víc, až se úplně uzavře, a tím, že se uzavře, stává se ten jedinec skutečným zvířetem bez jakéhokoliv duchovního smyslu. Není v tom žádný rozdíl, je-li taková osoba dobré pověsti, zřejmě inteligentní, brilantní a úspěšná, neboť tyto vlastnosti jsou odvozeny pouze z přírodního stupně, a nemají tudíž ŽÁDNOU VĚČNOU HODNOTU.

 

Všechno toto pseudotvůrci věděli a pokusili se využít tyto znalosti ve svůj prospěch. Uvědomovali si, že lidé potřebují dobro a rovněž také Boha. A jelikož nechtěli uznávat skutečného Nejvyššího jako jediného Boha, museli si určit SVÉHO BOHA Z VLASTNÍCH ŘAD. Přikládali tomuto bohu všechny atributy a principy Nejvyššího a uctívali ho. Na tentýž systém víry napojili i své pseudostvoření na Zemi, a tak vytvořili nové pseudonáboženství.

 

Ale protože VŠICHNI chtěli být bohy, bez přestání BOJOVALI jeden proti druhému, vytvářeli frakce, dělili se do skupin apod., přičemž si neustále vytvářeli nové bohy a přisuzovali jim všemohoucnost. To vedlo k vytváření taktiky klamu, přesvědčování, chytračení, zkreslování, zotročování a všech úrovní negativních pohnutek. Všechny pak jsou přeneseny a napojeny do nevědomosti lidí na Zemi ve formě různých náboženství. A jelikož vždy přicházejí s dalšími novými bohy a novými náboženskými myšlenkami, vytváří mezi lidmi na Zemi mnohé náboženské systémy víry, které prohlašují, že jedině jejich náboženství je to pravé a původní. Drží se ho a lpí na něm tak pevně, dogmaticky, fanaticky a slepě, že opovrhují vším a každým ostatním až do té míry, že vraždí jeden druhého a soustavně ho ničí ve jménu svého nově pseudovytvořeného boha. Lidským tvorům je nepřijatelné, že to, co dělají, je ve jménu či z pohnutky ďábla, a ne ve jménu pravého Nejvyššího, který by přece nikdy nestvořil rozmanitá náboženství a cokoliv protikladného.

 

A tak neduchovní stav končí v úplné surovosti, která je tak barvitě zobrazena celou historií lidstva posledních tří či čtyř miliónů let. Takováto náboženství, iniciovaná a produkovaná v pseudoduchovním stavu pekel, se přinášejí lidem na Zemi, aby je udržovala MIMO pravé duchovnosti a zároveň aby jimi mohli uspokojit svoji potřebu, touhu a žádostivost po duchovnosti, která je tak vrozená každé žijící, vědomě cítící bytosti.

 

Avšak v tomto kroku spočívá další nebezpečí pro jejich plán, a tudíž pro ně osobně. Bez ohledu na to, jak se náboženství či duchovnost zfalšuje či zdeformuje, již ze svého principu obsahuje nějaká ZRNKA PRAVDY, která bortí jejich plán. Toto je zachováno dle pečlivého plánu Absolutní prozřetelnosti Nejvyššího, aby se tato zrnka pravdy mohla použít pro NÁVRAT lidí zpět k pravé duchovnosti, pokud tak zvolí v určitém okamžiku svých dějin.

 

Pro pseudotvůrce je nejvíce zničující pravdou, obsaženou v jakémkoli z takových systémů, nutnost přijmout, že existuje něco VÍC než pouze přírodní stav. Proto musí přiznat, že je tu řád, který přesahuje přírodní stupeň. A v tom je ten háček. Jelikož lidské myšlení a schopnost lidí volit není možno zničit - jinak by to znamenalo sebezničení, mohou se rozhodnout tomu všemu věřit, či nikoli. A v této schopnosti je přítomnost pravé duchovnosti, ve které je Nejvyšší jako ve Svém vlastním.

 

Aby se podkopala tato pravá duchovnost a zotročilo lidské myšlení a rozhodování, vzbuzují pseudotvůrci v mnoha lidech negativní ideje a pocity jako strach, vinu, hrůzu, teror, utrpení, bolest a trest ohněm v peklech a potom slibují každému úlevu, pod podmínkou, že bude oddaně, rigidně, dogmaticky, bez jakéhokoliv uvažování, ve slepé víře následovat jejich nauky a náboženské systémy. Jediné slepým následováním se dá spasit před pekelným osudem. Tak se tedy pseudotvůrci JEVÍ jako spasitelé. (Ve skutečnosti pseudospasitelé.)

 

Aby projevili svoji moc ve větší intenzitě, počnou si uzurpovat všechny pozitivní kategorie kradouce je Nejvyššímu, obracejíce je v negativní a prohlašujíce je za jediný zdroj života. Jelikož je u nich veškeré pozitivní myšlení a chtění obráceno dle jejich volby v negativní, stávají se veškeré jejich ideje a sklony výlučně negativními. Promítají neustále tyto negativní ideje do univerzálního vědomí a do všech, kdo chtějí přijmout jejich ideje a aktualizovat a uskutečnit je v přírodním stavu. Jelikož nikdo jiný kromě jejich vlastního pseudostvoření na planetě Zemi (nakonec to bylo účelem jejich stvoření tak, jak jsou) nechce přijmout takovéto ideje, TATO PLANETA SE SPOLU SE SVÝMI LIDMI STALA JEVIŠTĚM A BITEVNÍM POLEM, DO KTERÉHO SE TYTO IDEJE PROMÍTAJÍ A NA KTERÉM SE KONKRETIZUJÍ.

 

Protože tyto ideje vyjadřují pocity nenávisti, zuřivosti, zlosti, ničení, nepřátelství, agresivity a všech druhů zel se všemi jejich představitelnými i nepředstavitelnými důsledky a následky, jeví se ve formě divokých zvířat a tvorů všeho druhu, všemožných jedovatých a škodlivých rostlin, jedovatého a škodlivého hmyzu a všech druhů bakterií a virů. V lidech se projevují buď jako duševní, nebo fyzické nemoci a neduhy všeho druhu, jako veškeré nehody a neštěstí, války, ničení, pikle, převraty, zločiny, jako veškeré přírodní katastrofy a v mnoha dalších negativních projevech. Pokud osoba má a udržuje negativní pocity a myšlenky, stávají se částí té osoby. Toto je doslovně pravdou. Je zde principem to, že je-li vyslovena či projevena jakákoli idea, ať pozitivní, či negativní, tíhne ke svému uskutečnění v přírodním stupni ve svém konkrétním projevu a zobrazení. Jakákoli idea produkovaná v peklech je negativní a na základě duchovní znalosti korespondencí a duševních schopností pseudotvůrců je promítnuta do přírodního stupně planety Země a lidské mysli a lidského života a kombinovaným úsilím těchto všech je uvedena do aktuálního projevování se, bytí či fungování.

 

Poznámka zpracovatele:

90% všech lidí na Zemi (cca 6 miliard ze 6,5 miliard) (údaj k roku vydání této knihy, tj. rok 2002 - pozn. webu) je velmi dobře ovládáno Silami temna, asi 8% je částečně ovládáno, a méně než 2% není ovládáno téměř vůbec nebo velmi málo (je to plynulá křivka statistiky). Ovládání funguje z pekel skrze 3 úrovně mysli (niterná, vnitřní a vnější), a to samofungujícími ovládacími programy (kariérismus, materialismus, požitkářství, touha po moci a ovládání, alkoholismus, drogy, média (TV, rozhlas, tisk ....), věda, politika, tzv. kultura, sexualita, manželství a tisíce jiných), které lidé sami udržují, a také individuálními ovládacími programy, které se uplatňují na těch lidech, kteří nepodlehli samofungujícím ovládacím programům. Při tom se také využívá tzv. životní páska člověka – kde se vyhledávají taková místa dosavadního života toho člověka, která jej nejvíce (nejefektivněji) zranila a ublížila mu. Tyto situace pak metodou řízeného modelování se snaží Síly temna z pekel znovu zrealizovat (nejen na člověku samém, ale použijí k tomu vždy jeho nejbližší či blízké okolí lidí – jinak by to nefungovalo). Blíže k tomuto světelné knihy: „Kristus odhaluje stát démonů“,  „Ovládací programy Sil temna“ – „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“, a na www.vesmirni-lide.cz. .

 

Tedy každý, pokud chce, může poznat a vnímat, že VEŠKERÉ AGRESE, VÁLKY, NEPŘÁTELSTVÍ, NÁSILNOSTI, ZLOČINY A VEŠKERÉ DALŠÍ OHAVNOSTI V LIDSTVU I V PŘÍRODĚ, VŠECHNA DIVOKÁ ZVÍŘATA, JEDOVATÉ ROSTLINSTVO A ROSTLINY A NEMOCI, NEDUHY, NEHODY A NEŠTĚSTÍ VŠEHO DRUHU - JAK DUŠEVNÍHO, TAK I FYZICKÉHO, EXISTUJÍCÍ V JSOUCNU A BYTÍ, BYLY VYTVOŘENY V PEKLECH, PŘIJATY ZE SVOBODNÉ VŮLE LIDMI NA ZEMI, A TAKTO SKUTEČNĚ NASTALY, PROBÍHALY A STALY SE. A TOTO JE SKUTEČNÝ NÁSLEDEK NE-DUCHOVNOSTI ČI PSEUDODUCHOVNOSTI. Pseudoduchovnost není v podstatě vůbec duchovností, protože vše v ní je uzmuto z pravé duchovnosti, obráceno v opak a zkaženo.

 

Aby nastolili další zmatek v této věci, pokračovali PSEUDOTVŮRCI v úsilí postavit lidi jednoho PROTI druhému vytvářením odlišných národů a národností, odlišných ras s odlišnými, často diametrálně opačnými názory, kulturami, náboženstvími a jazyky. Ustavili pevné instituce, tradice a zvyky, které by nedovolily nic nového, aby se tak v lidech nemohlo objevit pravé duchovní uvědomění. Vytvořili všemožné ZÁKONY, ZVYKY, NAŘÍZENÍ A PRAVIDLA, aby zcela omezili a ohraničili lidi ve svobodě vyjádření a volby, takže pokud věří, myslí nebo se chovají protikladně k těmto ustanovením a autoritám, mají POCIT VINY a OBÁVAJÍ SE nejrůznějších potrestání - od zavržení a vyloučení až po uvěznění a popravy.

 

Zcela a úplně překroutili a znehodnotili smysl duchovního manželství ustanovením formální instituce manželství založeného na výhodnosti, závislosti, podřízení a na mnoha náboženských, společenských a morálních omezeních. Zapustili v lidech potřebu vytvářet zvláštní kódy, pravidla a nařízení toho, jak má instituce manželství fungovat, jak se mají vychovávat děti a jakou roli má mít sexualita v lidském životě. Nejvíce zahalující deformace a ohrožení byly použity proti pravému významu lidské sexuality. Stala se jim zvláštním cílem, aby podkopali její pravý účel, místo a funkci v lidském životě. Velmi dobře věděli, jak velké duchovní důsledky sexualita má v lidském duchovním vývoji a sebepojímání. Byli si vědomi, že sexualita koresponduje s jednou z největších duchovních hodnot, že v sexuálním spojení muže a ženy je neustálé znovupotvrzování universální lásky, v níž je Nejvyšší vždy přítomen. Důvod pro jejich tak pečlivý a hrozný plán zničení duchovního významu sexuálního styku byl ten, že ten byl nejsnadnější cestou, jak ovlivňovat lidské duchovní vědomí jak pozitivním, tak i negativním způsobem. Kdyby ponechali sexualitu svému vlastnímu vývoji, čili kdyby neučinili tento tak podvodný pokus znehodnotit její pravou funkci a účel v lidském životě, lidská sexualita by se tak stala nejzranitelnější oblastí, v níž a kvůli níž by jejich plán zničit duchovnost naprosto selhal.

Z tohoto důvodu vložili a vštípili do lidské mysli nanejvýš zkreslené a zastřené způsoby toho, jak chápat sexualitu, manželství a strukturu rodiny, aby je tak užili jako prostředky zotročení lidí v nanejvýš hrozných stavech viny, sebeničení, ničení druhých, sexuálních perverzí a zdrženlivostí.

 

To vše se činí ve jménu náboženství či ve jménu ochrany společnosti před následky toho, že sexuální pocity a sexualita jsou výtvorem ďábla, a tedy jsou proti Nejvyššímu. Pravý opak je však skutečnou pravdou. Toto je ale způsob, jakým působí, když vezmou pravdu a obrátí ji v opak. Tak se to činí se všemi hodnotami bez jakékoli výjimky. Nejpřesvědčivějším argumentem pro oprávněnost této perverze je ovšem to, koná-li se ve jménu náboženství, duchovnosti a Nejvyššího. Toto je skutečné nebezpečí, které bylo a je schopno zotročit mnoho lidi, obzvláště ve starých časech, kdy byli zcela záměrně drženi ve stavu nevědomosti, strachu, pocitu viny a úzkosti, co se těchto pocitů a činností týče.

(pozn. webu: V této souvislosti si připomeňme, že lidská sexualita, jak ji chápeme a provozujeme dnes (jako pohlavní akt možný díky existenci zvířecích pohlavních orgánů, které původní lidské bytosti ani v oddělené formě muže a ženy vůbec neměly), je skutečně výtvorem negativního stavu ("ďábla"), jak bylo dobře popsáno výše. Nejvyšší nikdy nevytvořil lidským bytostem fyzické pohlavní orgány na základě těch zvířecích a které by bylo zapotřebí mít pro to, aby vzájemně sdílely JEDNOTU BYTÍ. Proč to negativní stav musel učinit, už víme. Je důležité si tedy neplést PRAVOU sexualitu, o které se hovoří nyní, tedy prožívání absolutní lásky a jednoty se vším, co existuje v rámci prožívání a projevování Lásky k opačnému pohlaví. (V podstatě pravou sexualitu nelze chápat jako pohlavní, zvířecí akt. Je to absolutní vědomí femininity a maskulinity, pro jehož prožití není fyzický kopulační akt vůbec zapotřebí).

 

Jelikož je tedy tento výpad zaměřen proti jednotě, celistvosti a jednosti principů femininity a maskulinity - vždyť v této jednotě je nakonec pravá duchovnost a přítomnost Nejvyššího, bylo nutno zlikvidovat a zničit skutečný význam této jednoty a nahradit ji zcela a úplně odlišným vztahem mezi těmito principy a jejich reprezentacemi.

 

Byl proto počat plán ELIMINACE ROVNOSTI POHLAVÍ a umístění ŽENY DO SLUŽEBNÉ, NIŽŠÍ POZICE. Je zde zajímavé poznamenat, že celkem vzato byl tento výpad zaměřen proti pozici ženy. Ačkoliv byly pokusy nastolit u některých kmenů matriarchát, a takto podkopat pozici mužů, toto směřování nikdy nevyšlo podle plánu.

 

Je třeba vědět, že PSEUDOTVŮRCI byli MISTRY vědy souvztažností a nejzazších duchovních důsledků těchto souvztažností a jejich tvořivých následků. Proto si byli vědomi pravé korespondence principů femininity reprezentovaných ženskými fyzickými charakteristikami v jejich původní danosti od Nejvyššího. Velmi dobře věděli, že femininita je esencí, jsoucnem, stavem, láskou, vůlí, motivací, cítěním, intuicí, potencí, svobodou a teplem. Bytí, proces, substance, moudrost, rozum, myšlení, inteligence, znalost, nezávislost a světlo - tj. maskulinní princip - by bez femininity neměl skutečný život. Jelikož femininní principy jsou centrem a jádrem jakéhokoli projevení se, je nutno napadnout jejich pozici tak, aby se pravý duchovní smysl života zatemnil anebo zadusil. K provedení této deformace se stalo nutností napadnout pozici ženy v přírodním stavu, tedy podkopat důležitost všech těch principů, které ustanovují sám život všech projevů Stvoření.

 

Proto byla do lidské mysli vsazena idea, že ženský princip a s ním i ženství jsou podřadné a méně důležité a hodnotné než maskulinní princip, tj. mužství.

 

Důsledky těchto zkreslení otřásají integritou lidstva až doposud. Sexualita, ženství, manželství a všechny záležitosti k nim se vztahující jsou NEJPEVNĚJI A NEJZAVILEJI ODOLNÝMI KONCEPTY v moderních zvykových a tradičních institutech, které povětšinou pozůstávají ve svých starých a zcela zvrácených způsobech bez jakýchkoli změn. Avšak beze změn těchto způsobů není kvůli zde uvedeným korespondenčním faktorům možný žádný návrat k původní duchovnosti. Snaha některých lidí dnešních dnů o takzvanou otevřenou sexualitu pochází ze zcela negativního stavu sexuality, založena na psychologickém fenoménu reakce z pocitu viny, který jim byl vnucen náboženskými, společenskými tradicemi a zvyky. Je to forma obrany, a ne výsledek správného duchovního chápání sexuality.

 

Takto lidstvo postupně ztrácelo pojetí pravé duchovnosti. To bylo nahrazeno buď úplným odmítnutím existence jakékoli duchovnosti, nebo pseudoduchovností demonstrovanou v početných konvencích a tradicích náboženských, společenských, kulturních, manželských a podobných moderních institucí, které pseudotvůrci vytvořili, aby udusili pravou duchovnost a zbavili Nejvyššího moci po celém Stvoření.

 

V průběhu tohoto období lidských dějin pokračovalo působení Absolutní prozřetelnosti Nejvyššího způsobem SUBTILNÍM a NEPŘÍMÝM, využívajíc jakoukoli situaci pro připomenutí existence pravé duchovnosti. Jak se před tím uvedlo, bylo v počátečním plánu pseudotvůrců několik kazů a slabin, které byly prostě nevyhnutelné, pokud takový plán měl přinést své ovoce. Jedním z kazů bylo zachování schopnosti poznávání u nové generace. Druhým bylo to, že bylo nutné zahájit lidský individuální vývoj od naprosté nevědomosti v dětství až po poznání a inteligenci stáří. Tato situace byla a je využita Nejvyšším k ustanovení a udržování principu rovnováhy, kterým se lidé udržují ve svobodě volby.

 

Poznávání, svoboda, možnost volby a všechny věci, které se k nim vztahují, jsou čistými duchovními principy, v nichž je Nejvyšší jako ve Svém vlastním. Z nich může Nejvyšší neustále poskytovat odlišné alternativy nad a přes ty, které byly lidem dány jejich pseudotvůrci. Tedy ke každé pekelné alternativě se ihned objeví opačná. V tomto principu rovnováhy si tedy lidé mohou zvolit, aby nezvolili to, co si přejí pseudotvůrci, a aby zvolili to, co si sami přejí zvolit.

 

K tomu, aby se udržela tato rovnováha, a tedy lidská duchovní svoboda, poskytuje Nejvyšší MNOHO PROSTŘEDKŮ.

 

V průběhu dějin lidstva byly napsány nejrůznější tak zvané Svaté knihy, v nichž byla obsažena zrnka skutečné duchovní pravdy. Dobrým příkladem je křesťanská Bible. Mnoho proroků, duchovních učitelů a vůdců bylo vysláno na Zemi, aby znovu učili lidi duchovnosti. Tito proroci a duchovní vůdcové se objevovali u nejrůznějších národů, na nejrůznějších místech a v nejrůznějších dobách. Jejich posláním bylo zajistit a zachovat zrnka duchovní pravdy ve všech lidských tradicích, zvycích a náboženstvích. Kvůli tomu museli vycházet z dostupných základů a přizpůsobit se jazyku a způsobům tradic a zvyků. Jelikož lidstvo chápalo a chápe duchovnost zcela vnějším, naturalistickým způsobem, který je PSEUDODUCHOVNOSTÍ, jedinou cestou, jak vštěpovat pravou duchovnost, byly a jsou vnější prostředky. Proroci tudíž užívali jazyk a způsoby lidí, ke kterým byli posláni, a zahalili jimi ve svých spisech pravé a hluboké duchovní významy. Používali tedy zákona souvztažností vědouce, že každým takovým slovem popisujícím přírodní události, věci a místa se může sdělit nevědomé části lidské Vnitřní mysli skrytý duchovní význam, což může nakonec vést ke zpochybnění pseudoduchovních lidských hodnot. Kvůli této vnější povaze sdílení skrytého duchovního významu museli mít zevně projevitelnou moc přesvědčit lidi o svém pravém poslání. Za těchto okolností nemohly lidem připomenout pravý stav duchovních záležitostí jiné prostředky než nadpřirozené jevy, které tito proroci a vůdci mohli předvádět lidem, kteří se nacházeli ve vnějším stavu přírodní náboženské slepoty.

 

Proto museli působit na principu zázraků. Tento princip sám o sobě NEMÁ duchovní hodnotu, neboť nutí lidi věřit něčemu, na čem nejsou životně zainteresováni. Cokoli je jim vnuceno, nemohou podržet, a tedy je to pro ně nepoužitelné. Pravá hodnota zázraků je ta, že spouštějí vnitřní duchovní procesy, což může nakonec připravit toho, kdo se snaží vnímat své vlastní rozumové pochody, k tomu, že začne zpytovat jak hodnotu takových zázraků, tak i ustanovených pseudoduchovních a pseudovědeckých náhledů, ať jsou jakékoli.

 

Jak se tedy postupně otvírá vnitřní duchovní stupeň jedince, ten začíná vnímat svými vlastními pochody duchovní realitu, která nepotřebuje žádného důkazu či zázraků, protože jednoduše JE. Avšak přijít k těmto závěrům je OBROVSKÝM KROKEM PRO TY, JEJICHŽ DUCHOVNÍ STUPEŇ BYL PO TAK MNOHO TISÍCŮ, BA DOKONCE MILIÓNŮ LET, UZAVŘEN. Proto postup otvírání musí být postupný v malých krůčcích, aby se tak neohrozil sám život duchovnosti. Úplné odhalení úplné pravdy někomu, kdo je duchovně slepý, by se rovnalo jejímu obrácení vniveč.

 

Zázraky a psychické síly předváděné všemi proroky, Ježíšem Kristem, Swedenborgem a jinými duchovními vůdci včetně několika současných jsou částí tohoto nutného duchovního vývoje v lidském duchovním znovuprobuzení. Jsou povrchní nástroje, které se používají pouze proto, že nejsou k dispozici jiné prostředky vzhledem ke skutečnosti, že vše ostatní bylo zničeno či omezeno z nutného duchovního důvodu. Zázraky samy o sobě nejsou duchovními. Jsou jen přírodními nástroji pro předvedení duchovních sil a ukázání toho, že duchovní zákony PŘEDCHÁZEJÍ přírodním. Z hlediska skutečné duchovní svobody v nich nespočívá žádná jiná hodnota.

Pravý duchovní význam lze získat pouze vnitřními prostředky, když se jde dovnitř sebe sama a nacházejí se odpovědi na vlastní otázky, jejichž pravdivost se pociťuje BEZ jakékoli potřeby být přesvědčen mocí zázraků (pokud se tyto zázraky použijí pro tento účel).

 

Ačkoliv může být užití zázraků jako duchovních prostředků pro odstranění problémů v lidském životě na mnoha úrovních pozitivní a prospěšné, takto poskytované prostředky se neužívají k tomu, aby nutily v zázraky věřit nebo na nich zakládat vlastní duchovní vývoj.

 

Pro skutečně duchovní lidi jsou zázraky a duchovní prostředky jen vnějším potvrzením něčeho, co je vždy známé bez jakéhokoli potvrzování. V takovémto postoji je PRAVÁ MOUDROST.

 

Z tohoto důvodu ani zázraky, ani psychické síly samy o sobě nemohou cokoli dokazovat. Problémem je, že pseudotvůrci mají tytéž schopnosti vzhledem ke své světaznalosti a ohromným poznatkům, které získali během miliónů let. Mohli tudíž předvádět tolik zázraků a psychického uzdravování jako ti, co přicházeli v dobrém. Tato situace vedla VŽDY k ještě většímu duchovnímu úpadku lidstva. Falešní proroci a falešní duchovní vůdci byli schopni prokázat vnějšími prostředky „pravdivost“ svých vlastních učení, která pod rouškou „nebeských“ nauk pocházela z PEKEL.

 

Jejich schopnosti vytvářet takové zmatky v duchovním světě postupně začala vytvářet nerovnováha. Jak nerovnováha pokračovala, tak se její součástí stala i kompletní likvidace jakékoli duchovnosti na Zemi.

 

Tento následek byl jedním z cílů pseudotvůrců. Úplným zničením života na Zemi chtěli demonstrovat, že Nejvyšší je bezmocný a nemůže proti tomu nic dělat. Takže jsou vlastně daleko mocnější než Nejvyšší. A jsou-li mocnější, pak jsou skutečnými vládci celého Stvoření.

 

Při uskutečňování tohoto cíle měli na jedné úrovni úspěch, když provedli vpád do intermediálního světa v duchovní dimenzi. Pevně se v tomto světě uchytili a pokračovali v dalším kroku svého plánu. Z pozice, kterou získali ve zprostředkujícím světě, počali přímý útok na stavy a místa nebes nacházející se v těsné blízkostí k tomuto světu.

 

Vytvořili tedy velmi nebezpečnou situaci. Kdyby uspěli v ovládnutí těchto oblastí, celé Stvoření by se zničilo, jelikož na nebeských principech je postaveno vše ostatní.

 

9. PRVNÍ PŘÍCHOD JEŽÍŠE KRISTA

 

 

Je třeba si vzpomenout na to, co o tom bylo řečeno dříve. Nebe - původní duchovní svět - reprezentuje ve svém celku NEJNITERNĚJŠÍ STUPEŇ Stvoření, ze kterého Stvoření odvozuje veškerý život, jsoucno a bytí. Bez nejniternějšího stupně není žádného stvoření, života, jsoucna, bytí, nastávání, probíhání ani stávání se. Proto takový útok ohrožuje sám princip života a celé Stvoření. Nikdo ve Stvoření by ale NEMOHL zastavit tento výpad. Jediný, kdo mohl proti tomu něco udělat, byl NEJVYŠŠÍ. Ale Nejvyšší, jsa v Absolutně pozitivním stavu a Procesu nemohl přímo udělat nic, neboť jakékoli takové úsilí by zcela, beze stop vyhladilo pseudotvůrce. Absolutní láska a moudrost v sobě NEOBSAHUJÍ pojem zničení, ale pouze zachování, pokračování a spasení. Proto se stalo nutným pokračování v dalším kroku Jeho/Jejího Velkého plánu pojatého před počátkem času a prostoru.

 

Aby se mohl dostat do styku se zlem negativního stavu kvůli jeho ovládnutí, bylo pro Nejvyššího nutné podstoupit PŘÍMOU INKARNACI do TŘETÍHO STUPNĚ čili do FYZICKÉHO PŘÍRODNÍHO SVĚTA, kde byly tyto negativní stavy a procesy počaty. Jelikož byla planeta Země určena pro tento shora popsaný experiment, bylo nutné se na ni inkarnovat. Tato inkarnace proběhla následovně: Nejprve bylo nutno vytvořit vhodné fyzické tělo. Přímé stvoření takovéhoto fyzického těla duchovními procesy Nejvyššího by nemohlo být efektivní, protože by v něm nebylo obsaženo nic z negativního stavu. Takto by se minul účel celého plánu. Navíc by takové tělo nemohlo přežít v negativním stavu. Okamžitě by se anihilovalo při ohromném útoku všech spojených negativních stavů. Proto muselo být toto tělo počato PŘÍRODNÍMI prostředky skrze PŘÍRODNÍ LIDI. Jedině tímto způsobem mohlo v sobě potenciálně obsahovat všechny důsledky negativních stavů a skrze jako mediátora mohl Nejvyšší vstoupit do kontaktu se zlem a být jím pokoušen. Principem je zde to, že NEGATIVNÍ STAV S JEHO ZLY JE MOŽNO PŘEMOCI JENOM SKRZE VYSTAVENÍ SE JEMU, TEDY POKUŠENÍM OD NĚHO. Není jiný možný způsob ovládnutí takového stavu. Není-li jedinec něčemu vystaven a není-li tím pokoušen, neví, co to je a jak s tím bojovat a překonat to, tudíž to nemůže porazit a překonat. Když to nemůže porazit, zničí ho to. Jelikož je toto ve všech ohledech univerzální princip a jelikož je Nejvyšší Sám/Sama v Principech, musí dodržovat tytéž principy, neboť On/Ona je fakticky těmito principy.

 

Křesťanská církev má nyní na základě biblického vylíčení zato, že Nejvyšší počal prostředky neposkvrněnými. Podle církve to znamená, že tu nebyl žádný sexuální styk s mužem a Marie byla pannou, když počala od Nejvyššího. Ale tato kalkulace je pokroucením toho, co se vskutku stalo. Tomuto zkreslení bylo dovoleno přetrvávat do současné doby kvůli vnějším podmínkám moderních církví, které stále vyžadují takřka zázračné vysvětlení této události.

 

Lidské tělo se mohlo pro Nejvyššího (přesněji řečeno pro DUŠI Pána Orthona - bytost nejvyšších duchovních řádů - pozn. webu) vytvořit fakticky JEN přírodními prostředky, jinak by nemohlo splnit svou funkci. Bylo absolutně nutné sledovat všechny přírodní kroky početí a vývoje takového těla, jinak by se veškerý účel inkarnace Nejvyššího (bytosti nejvyšších duchovních řádů - Orthona) zcela vytratil. Jinak počaté tělo by nemohlo přežít útoky podniknuté na ně pekly skrze pokušení.

(Pro jasné pochopení uvádíme, že Ježíš Kristus byl počat tak, jako každý z nás, tedy skrze pohlavní styk jeho pozemských rodičů - pozn. webu).

 

Avšak jakmile tělo dospěje do stádia své připravenosti ke zrodu, Nejvyšší do něj vstoupí přizpůsobenou úrovní Svého ducha. (Proto zvolil k této inkarnaci bytost z nejvyšších duchovních řádů - Pána Orthona - pozn. webu). Přizpůsobení se musí provést vzhledem ke kondici tohoto těla, aby toto tělo mohlo přežít takovouto intenzívní přítomnost. Jinými slovy to byla takzvaná situace „vstoupení“. Jelikož v duševnosti a duchovnosti toho těla nebylo nic dědičné povahy ať ze strany matky, či otce, je v tomto smyslu možno hovořit o skutečně neposkvrněném početí.

(Duše Pána Orthona byla vzhledem k jeho původu z nejvyšších duchovních sfér bez jakéhokoli zatížení, nepřinesla si tedy do pozemského života žádné zatížení (karmu) - pozn. webu).

 

Duševnost a duchovnost toho těla byla zcela a úplně z Nejvyššího. Proto Nejvyšší pod jménem Ježíše Krista vstoupil do přírodního stavu: Skrze přírodně počaté tělo. (Tak, jako je tomu u každé bytosti na naší planetě Zemi v této dimenzi - pozn. webu).

 

(Nejvyšší je neustálou součástí - ZDROJEM ŽIVOTA - KAŽDÉ bytosti svého Stvoření, proto si nemůžeme představovat, že Stvořitel (Nejvyšší) vstoupil pouze do těla Ježíše Krista. Nejvyšší NENÍ NIKDO "NAVÍC", nikdo "třetí", koho je třeba připočítat v rámci inkarnace Ježíše Krista. Byl to Pán ORTHON, BYTOST nejvyšších duchovních řádů, kdo se (jeho DUŠE) do těla Ježíše Krista inkarnoval a Nejvyšší je tedy V NĚM, stejně tak, jako v KAŽDÉM - pozn. webu).

 

Ježíš Kristus se objevil ve formě muže kvůli úchylce, která existovala v té době na Zemi vzhledem k postavení ženy. (Zrealizovaný plán Pseudotvůrců - eliminace rovnosti pohlaví - výše vysvětleno, pozn. webu). Bylo nutno, aby sám sebe ustanovil na principu autority, která byla přijatelná lidem těchto časů. Jinak by mu/jí nikdo nenaslouchal. Nicméně přijetím jména Ježíše Krista byly v něm plně a rovně zahrnuty oba principy, jméno Ježíš korespondující s láskou a dobrem reprezentuje ženský princip a jméno Kristus korespondující s moudrostí a pravdou reprezentuje mužský princip. Oba principy musely být v Ježíši Kristu plně přítomné, mělo-li se uskutečnit úplné pokušení všech principů. (Stejně tak jako u každého z nás, lidských bytostí zde na Zemi).

 

Za těchto podmínek a v tomto stavu mohl být tedy Nejvyšší (skrze Pána Orthona - Ježíše Krista) pokoušen a mohl poznat povahu zel a negativních stavů potýkáním se s nimi a jejich překonáním jak v Sobě, tak i mimo Sebe

 

V procesu pokušení ovládl/ovládla všechna zla a nepravdy. Je nutné si pamatovat, že pseudotvůrci věděli velmi dobře, kdo Ježíš Kristus byl, a tudíž ho/ji napadli se vší mocí svých zel a nepravd nashromážděných v průběhu miliónů let své existence. Nic nechybělo. Tak tedy mohl Nejvyšší přijít DO STYKU s každým detailem všech zel a nepravd, které existovaly od okamžiku jejich prvního početí lidmi. Jelikož vytváření takových zel a nepravd má vždy stejný zdroj, Ježíš Kristus přišel do styku také se všemi zly a nepravdami, které budou existovat po jeho/jejím odchodu z planety Země.

 

10. UVĚZNĚNÍ PSEUDOTVŮRCŮ

 

 

Jak každý ví, bylo pro Ježíše Krista posledním pokušením na Zemi pokušení na kříži. Jelikož byl pokoušen fyzickou smrtí - výtvorem pekel, umožnilo mu/jí to sestoupit do pekel, aniž by je zničil, podřídit si je a ustanovit nad nimi Svou úplnou vládu a obrátit proces správným směrem, tj. k duchovnosti.

 

Aby se to mohlo vykonat, bylo třeba POSBÍRAT všechny pseudotvůrce ze všech míst, ve kterých setrvávali a kde se ukrývali, a vyvinout zvláštní stav a rozpoložení, z nichž se stalo ZVLÁŠTNÍ PEKLO - známé jen Nejvyššímu, kdož je do tohoto rozpoložení umístil a uzavřel je v něm tak, že by již nemohli mít nikde spojení s žádnými sentientními entitami včetně těch, které jsou na planetě Zemi. Do té doby měli přímý přístup na Zemi a inkarnovali se do lidské populace ve formě lidských těl či ve formě jimi ovládaných bytostí, jako jsou démoni či zlí duchové, které stvořili za tím účelem.

 

Od té doby se z tohoto zvláštního stavu či pekla, kde se pseudotvůrci nacházejí, přerušily všechny a jakékoli vlivy, kontakty a spojení. Bylo to proto nutné, že vlastnili ohromné znalosti, psychické a duchovní síly, které nashromáždili a posbírali během 140 miliónů roků. Stavějíce na tomto všem vytvořili všemožné typy vychytralých pseudoinvencí, využívajíce nové tvůrčí počiny Nejvyššího a Jeho/Jejího lidu vcházející neustále v bytí, kradouce z nich a přicházejíce s novými ničivými výpady proti čemukoli takto stvořenému. Kdyby to mělo pokračovat, byl by každý tvůrčí počin podkopán a využili by jej pro vybudování vychytralejších, účinnějších a úspěšnějších ničivých prostředků. To by mohlo vést k nutnosti anulovat tvořivost. Anulovat tvořivost znamená zastavit život. Tak by se tedy vše zničilo.

 

V tomto spočívá pravý význam inkarnace Pána Ježíše Krista na planetě Zemi. (V roce 1988 došlo k fúzi fyzického těla Ježíše Krista s Nejvyšším za vytvoření nové Přirozenosti Pána Ježíše Krista, blíže k tomuto klíčovému okamžiku ve Stvoření v záložce "Zrada křesťanství", resp. knize "Nové Zjevení Pána Ježíše Krista" - pozn. webu). Účelem této inkarnace nebyla jen spása lidí na Zemi, ale i spása VŠECH dimenzí, světů, vesmírů, stavů a všech jednotlivých sentientních bytostí buď v duchovním, či přírodním jsoucnu a bytí.

 

Po shromáždění všech pseudotvůrců zároveň s jejich démony a zlými duchy vytvořil pro ně Nejvyšší zvláštní stav, kde jim je dovoleno zůstat, jak dlouho si přejí, třeba na věky, bude-li to nutné. Tento stav je mimo dosah jakékoliv sentientní entity. Nejvyšší oddělil všechny ostatní lidské duchy od jejich pseudostvořitelů a vytvořil pro ně odlišný stav, který nemá žádný kontakt s pseudotvůrci. Všichni lidé, kteří se v tomto nově určeném stavu nacházejí, jsou zde ze své vlastní svobodné volby, z údobí před třemi až čtyřmi milióny roků až po současnost. Avšak tento nový stav nebyl uzavřen a styk se Zemí bylo kvůli lidské svobodě volby dovoleno udržovat.

 

Je třeba si pamatovat, že tehdejší lidé na Zemi se ve většině případů ztotožňovali se zly a nepravdami a se všemi druhy negativních idejí svých pseudotvůrců. Skrze toto ztotožnění se tyto ideje staly láskou jejich života. Cokoli se stane něčí životní láskou, stane se jeho životem. Odejmout to od něho znamená smrt. Nemůže se dovolit, aby se tak stalo, neboť ve schopnosti žít, volit, poznávat, uvažovat a rozhodovat je Nejvyšší. Proto, aby se zachránil lidský život, bylo nutné zachovat kontakt s těmi stavy pekel, které byly utvořeny lidmi ze světa té doby, jež počíná původním podvodem, který vytvořili pseudotvůrci.

 

Náhlé a úplné uzavření zdroje lidské životní identity a lásky, bez ohledu na to, zdali je pozitivní, či negativní, znamená lidi dusit a ochuzovat je o jejich vlastní duchovní atmosféru, která také udržuje jejich fyzický život.

 

Proces duchovního přerodu musí být velmi pomalý, opatrný a svobodný, aby se tak všechny nutné kroky mohly završit tím, že se zintenzivní a projeví se na povrchu každého lidského života pochopení i prožívání všech negativních stavů a jejich zel a nepravd. Tím, že lidé ROZPOZNAJÍ myšlení, cítění a jednání jako zlé, nesprávné a ničivé, začnou se od něho ODVRACET. Do jaké míry se od něj odvracejí, do té míry otevírá Nejvyšší jejich duchovní stupeň, ve kterém se On/Ona nachází a z něhož se mohou poučit o pravé duchovní realitě. (Niterná komunikace - pozn. zpracovatele.)

 

Takže poté, co Ježíš Kristus završil svoje poslání, bylo událostem na planetě Zemi dovoleno pokračovat jejich vlastním směrem s tím rozdílem, že JIŽ NEMOHL být vykonáván na lidi přímý vliv nejničivějšího stavu pekel pseudotvůrců. Všem lidem byla a je dána velká svoboda a schopnost k tomu, aby v určitém bodě svého vývoje dospěli k pravému uvědomění toho, co se skutečně stalo a proč, a nastoupili cestu návratu k duchovnímu pokroku, pro který byli na počátku stvořeni.

 

Ukončením vlivu pseudotvůrců a uvedením všech pekel pod KONTROLU Nejvyššího ukončil Nejvyšší panování a neomezenou vládu pekel nad lidstvem. Nejvyšší skrze Absolutní prozřetelnost předvídá a vhodně poskytuje následky či výsledky toho, co lidé svobodně vyberou. Nejvyšší neustále upravuje, zmírňuje a vyvažuje všechny volby a alternativy na obou stranách. Na tom může být vybudována náležitá základna pro konečné úplné zlikvidování jakéhokoli negativního vlivu pekel na lidstvo a na všeuniverzální vědomí. Vykonáním všeho tohoto Nejvyšší úplně zrušil původní plán pseudotvůrců a přeměnil jejich snahu na VELKÉ DUCHOVNÍ POUČENÍ PRO VŠECHNY. Výsledek tohoto poučení má NYNÍ nastat a přinést plody. Tato kniha je částí tohoto kroku.

 

Jak bylo před tím uvedeno, bylo dovoleno, aby po odchodu Ježíše Krista z planety Země vešla v bytí nová zkreslení, pseudonáboženství a období temna. To bylo nutné; aby se přirozenost negativního stavu spojená s těmi, kdo přišli po pseudotvůrcích, mohla projevit do nejzazšího vyjádření. Je nemožné něco zcela zlikvidovat, aniž se to PLNĚ projeví a vyjádří. Takže druhým krokem ve snaze přivést lidstvo zpět k duchovnosti bylo dovolení k tomu, aby se shromáždily všechny negativní stavy, které byly vyprodukovány lidmi a jejich pekly od doby, kdy počali existovat jako výsledek podvodu sehraného pseudotvůrci. Takový počin by se nemohl uskutečnit, dokud inkarnace Nejvyššího (skrze Pána Orthona - pozn. webu) na planetě Zemi neukončila jejich vliv na veškeré Stvoření a jejich styk s ním. Jakmile se však provedla, mohla započít druhá fáze.

 

Všem peklům utvořeným v době od návštěvy a odchodu Ježíše Krista bylo dovoleno vykonávat vliv na lidstvo kvůli INTENZIFIKACI všech jejich zel a nepravd, aby se mohlo nakonec provést jejich ODHALENÍ a ELIMINACE.

 

Tento proces z hlediska přírodního pozemského času trval kvůli lidské přirozenosti dlouhou dobu. Probíhá nyní již skoro dva tisíce roků a dochází ke svému konci.

 

11. ZJEVENÍ NEJVYŠŠÍHO OD SWEDENBORGA

 

 

První hlavní úder na základy tohoto negativního stavu a jeho zel a nepravd a oznam toho, že přichází nový věk, přišel ve formě zjevení, které bylo dáno Nejvyšším skrze Emanuela Swedenborga v polovině osmnáctého století. "(Jeho jediná větší kniha z 26 knih s více než 10 tisíci stranami je v českém jazyce „NEBE A PEKLO“, je k dispozici na www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele, Ivo A. Bendy.)"

 

Ačkoli ani Swedenborga, ani jeho velkolepé pojetí lidstvo na Zemi příliš dobře nezná, je toto pojetí obsaženo ve všeuniverzálním vědomí z Nejvyššího. Během posledních dvou set let má veškeré Stvoření k němu přístup a z něho připravují vyšší úrovně lidstvo a veškeré Stvoření na Nový věk. Není důležité, že Swedenborgovo pojetí není lidmi přijímáno šířeji. Prostřednictvím všeuniverzálního vědomí ovlivňuje stále Vnitřní mysl lidí, bez toho, že by si to vědomě uvědomovali. Neustálou přítomností ve Vnitřní mysli lidí vyvolává nutné ideje a způsoby, jakými lidé zvažují a volí být připraveni na to, co přijde.

 

Ve SWEDENBORGOVĚ POJETÍ je několik hlavních bodů, které připravují a směrují lidstvo k tomu, aby navždy skoncovalo se všemi svými mrtvými duchovními systémy a všemi monstrózními a hrozivými zvyky a tradicemi, které uměle udržují naživu všechny ty hory zkreslení a veškerého stagnujícího shromažďování:

 

(1)

Pojetí toho, že je jen jeden Bůh (užito Swedenborgova pojmu) a že rozdělení Boha na několik Bohů, jako je to v polyteismu, či na Bohy tři, jak je tomu v křesťanství, je ohavností navrženou a uskutečněnou v peklech, aby se zničila pravá duchovnost. Důležitost toho, aby jedinec měl pojetí Nejvyššího, byla již v této knize probrána.

 

(2)

Křesťanská Bible a jiné "svaté" knihy byly uspořádány tak jako celé Stvoření a univerzální stupně - od nejniternějšího k nejzevnějšímu. Proto obsahují niterný, vnitřní a doslovný smysl, které jsou přizpůsobeny chápání veškerého Stvoření. Ne všechny knihy v Bibli či jiné takzvané „svaté knihy“ obsahují tento smysl, a jsou tudíž zkreslující. Nejvyšší dovolil, aby byly zařazeny do Bible kvůli svobodné volbě lidí a kvůli závěrečnému odhalení toho, jak jsou zkreslení, zla a nepravdy schopny vzít na sebe formu úplné svatosti a tak svádět lidi.

 

(3)

Všechna u lidstva existující náboženství obsahují důležitá ZRNKA PRAVDY, která jsou všeobecně platná. Jimi a skrze ně může být spasen každý, kdo žije dle jejich přikázání bez ohledu na svou víru a na své náboženství.

 

(4)

Počátek všech událostí v životě lidských tvorů bez ohledu na to, jak jsou velké či malé nebo jakou mají povahu, je VŽDY v duchovním stavu dění, a tedy v duchovním světě. Každá osoba je svým duchovním stupněm, ať si je ho vědoma, či nikoliv, taktéž v duchovním a přírodním světě. Takže je každý souběžně obyvatelem obou dimenzí. (Nejsme těly s duchem, ale jsme duchové s těly).

 

(5)

Vědomě uvědomělý život není omezen na planetu Zemi, ale každá planeta ve vesmíru je obydlena čijícími entitami, bez ohledu na to, zdali jsou, či nejsou rozeznatelné lidskými fyzickými smysly a jejich fyzikálními přírodními nástroji.

 

(6)

Historie lidstva nezačíná u jedné osoby v podobě Adama a jeho ženy Evy. Ale byla zde rasa lidí nepředstavitelné míry vědění, moudrosti, láskyplnosti a duchovnosti, což je popsáno v souvztažnostech jako zahrada Eden, a oni sami jsou popsáni jako lidé zlatého věku. Z nich pocházejí lidé věku stříbrného, bronzového atd., dokud nezačal existovat současný typ lidstva.

 

(7)

Druhým příchodem Ježíše Krista se nemyslí ten doslovný na oblacích za zvuku polnic, ale postupné narůstání duchovního uvědomění u každého jedince a otevření jeho niterného duchovního stupně a otevření niterného a vnitřního smyslu Bible. Proto je "poslední soud" subjektivní, vnitřní a individuální záležitostí. Proto se může odehrát jen v duchovním světě, to znamená ve světě niterností.

 

(8)

Pravý význam manželství a sexuality spočívá v duchovním svazku lásky a moudrosti, dobra a pravdy, sexualita a manželské spojení nepřestává s lidskou fyzickou smrtí, ale naopak jí získají vlastní pravý význam, naplnění a úplnost v duchovním světě.

Těchto osm bodů Swedenborgova zvěstování zahájilo proces, který nakonec povede ke konečné likvidaci pseudoduchovnosti, a počátek uzavření vlivu pekel na lidstvo. Kvůli jeho přechodné pozici je Swedenborgova interpretace několika těchto bodů stále poplatná tradičnímu a konvenčnímu myšlení. Bylo to nutné kvůli přípravě a pro ulehčení právě přicházejícího přechodu od starého k novému.

 

Poté, co byl vytvořen pseudotvůrci jeskynní člověk, pseudotvůrci odešli a pečlivě odstranili většinu stop svého pobytu zde. Planeta Země pak byla UZAVŘENA a VYLOUČENA Z GALAKTICKÉ A VESMÍRNÉ RODINY PŘÍRODNÍHO VESMÍRU. Nebyly dovoleny žádné kontakty s ostatními nepozemskými bytostmi, aby se nepoznalo nic o původním plánu. Jen dřívějším předchůdcům lidí na Zemi, kteří opustili Zemi dávno před tím, bylo dovoleno, aby udržovali DOHLED nad vývojem lidstva aniž by jakkoli zasahovali do lidských náležitostí. Byl vykonáván tak, že nemohl být zjevný žádný přímý vliv na lidský vývoj. To dovolovalo splnění původního plánu.

 

Jedním ze způsobů, jak znemožnit jakýkoli vztah mezi současnými lidskými tvory a jejich předchůdci, aby nebyli nevyhnutelně upozorněni na některé známky jejich existence, bylo to, že se pro vybudovalo odlišné fyzické tělo. Původně pseudostvoření a současní lidští tvorové byli menší a lehčí a jejich délka života byla značně kratší. Ženská těla byla vytvořena jako slabší a křehčí, aby se žena učinila fyzicky závislou na silném muži. Původně nebylo žádného rozdílu ve fyzické kondici, životní síle a velikosti ženského a mužského těla. Pro zkrácení délky lidského života byly dva důvody:

 

(1)

Jeden pocházel od pseudotvůrců. Potřebovali rychlejší obrátky v tom, jak lidé přicházejí do duchovního světa a do jejich stavu, aby se jejich nově vytvořená pekla zalidnila CO NEJRYCHLEJI. Potřebovali svoji vlastní čeládku a své vlastní otroky ze Země, aby pokračovali v hromadění ještě větší moci svých zel a nepravd, aby tak výpad na všechny duchovní hodnoty mohl být daleko účinnější.

 

(2)

Druhý důvod pocházel ze soucitu Nejvyššího. Zkrácení lidského života bylo dovoleno proto, aby se tak zkrátilo strádání a utrpení lidského fyzického života v přírodním světě a namísto toho se prodloužil život lidí ve zprostředkujícím světě kvůli poskytnutí větší příležitosti a delší doby k tomu, aby se vykonaly LEPŠÍ VOLBY ohledně vlastní budoucnosti. Již dříve se vylíčilo, že bylo dovoleno načas odstranit veškeré vědomé vzpomínky lidských tvorů ohledně Velkého plánu Nejvyššího a podvodného počínání pseudotvůrců. Bylo nutné tak učinit, aby Plán mohl být úspěšný.

 

Ale jak současná bláznivá lidská historie končí, je nyní dovoleno zjevit určité věci o tom, co se skutečně událo a proč.

 

První náznaky tohoto se objevily ve Swedenborgových spisech. Z některých jeho úryvků ohledně Nejstarší církve, jak ji nazýval, je zřejmé, že je tu něco navíc k tomu všemu, co mu bylo umožněno zjevit a co jsou lidé schopni si představit či poznat. Avšak v době Swedenborga ani on ve své přírodní kondici, ani lidé jako celek nebyli připraveni pro plné pochopení toho, co se stalo a proč; Swedenborg to tvrdil opětovně a znovu.

 

 

12. PROČ BYL NEJVYŠŠÍM DOVOLEN NEGATIVNÍ STAV?

 

Nyní ale čas uzrál a lidstvo je připraveno poznat pravdu o těchto událostech kvůli potřebám dalšího duchovního kroku, který nastupuje. Jak už bylo mnohokrát výše uvedeno, je tato pravda - zjevená v obsahu této knihy - přibližná a existuje přesahující chápání všeho uvedeného. Některé aspekty těchto událostí nejsou ještě připraveny ke sdělení. Nejprve je nutno získat porozumění ve světle současně zjevované pravdy, aby lidstvo nakonec mohlo dospět k vyššímu chápání.

 

V tomto ohledu může každý jasně vidět, jak člověčenstvo postupně upadalo z úplné duchovnosti do nižádné duchovnosti některých přírodovědců a jejich následovníků a vyznavačů a do pseudoduchovnosti všech náboženství a lidských systémů a jejich členů, následovníků a vyznavačů.

 

V tomto bodě je nutné zvážit, PROČ se takové věci staly a proč Nejvyšší DOVOLIL, aby se staly.

 

Pro tato „PROČ“ je několik důvodů:

 

(1)

Pravá duchovní, duševní a fyzická přirozenost jakékoli čijící entity je založena na principech svobody a nezávislosti a schopnosti volit vzhledem ke svému Stvořiteli. Pravá esence a substance duchovní lásky, která je v Absolutním stavu v Nejvyšším, má takovou povahu, že vyžaduje poskytnutí možnosti volby každému, aby přijal tuto lásku a jejího Původce, či je odmítl. Povaha vzájemnosti pravé duchovní lásky je jejím živobytím a životem.

 

Není-li sentientní entitě poskytnuta tato možnost volby, neexistuje žádná vzájemnost. Chybí-li vědomost takové možnosti volby, sentientní entita přestává být čijící entitou. Čivost se ustanovuje schopností chtít, přemýšlet o své vůli a konat volby z odlišných alternativ v souladu s vlastní svobodnou vůlí. Bez těchto podstatných součástí by se taková entita neodlišovala příliš od zvířete, které je ovládáno vrozenými instinkty, ne vlastní volbou. Z tohoto rozpoložení by se nemohlo odvodit žádné pojímání a sebeuvědomění. Kdyby tu nebylo žádné pojetí něčeho, nemohlo by se realizovat jakékoli sebeuvědomění. Kde není sebeuvědomělosti, není vědomí jakékoli hodnoty. Takový život by neměl význam.

 

Jelikož základna vztahu mezi Stvořitelem a Jeho/Jejím Stvořením spočívá na týchž principech, jakými Stvořitel působí, je nutné vložit do každé čijící entity vědomí, že může ze své svobodné vůle kdykoli odmítnout či přijmout cokoliv, co se jí nabízí. Toto je hlavní prostředek, kterým všechny uvědoměle vědomé entity ustanovují pojem sebe sama a představ sebe sama. Toto uvědomění a vytváření idejí je neustále udržuje tím, čím jsou.

 

Idea schopnosti odstoupit od přijetí duchovnosti a neoplácet nabízenou lásku a všechny ostatní dary Nejvyššího v sobě obsahuje možnost pro rozvoj negativního stavu. Nejvyšší je - jak se neustále zdůrazňuje - Absolutním pozitivním stavem a Pozitivním procesem. V takovém stavu či procesu nemohou být samy o sobě přítomny žádné negativní ideje. Možnosti pro vývin těchto idejí, když se zaujme nějaký jiný stav, se v pozitivním stavu předvídají. Láska buduje vše především na svých vlastních principech svobody, nezávislosti a volby. Bez možnosti volby není lásky. Na základě těchto principů musí jeden poskytnout druhému příležitost říci „ne“ či „ano“. Tím, že se řekne „ano“, se stvrzuje láska a potvrzuje pozitivní stav. Tím, že se řekne „ne“, udržuje se láska také ­svou povahou respektující něčí volbu (jedině pravá láska může tolerovat „ne“ kvůli lásce, jinak by to nebyla láska) - a pozitivní stav je tak svou negací vždy tím více potvrzen.

 

Kvůli těmto skutečnostem není možné považovat Nejvyššího či pozitivní stav za tvůrce negativního stavu, neboť v pravém stavu lásky neexistuje žádný takový pojem. Je tu jen svoboda volby. Moudrost této lásky jde o krok dál při ustanovení zákona, že každá volba vede nevyhnutelně ke svým důsledkům. Toto je samou povahou volby. Kdyby nebylo žádných důsledků, nebylo by žádného potvrzení volby. V potvrzení volby je potenciál produkce negativního stavu. Schopnost volby je sama o sobě principem čisté lásky. Není tu samo o sobě nic negativního. Avšak jakýkoliv souhlas s nějakou volbou může přinést plody jen svými důsledky. Tyto důsledky mohou obsahovat negativní elementy, aby se tak potvrdilo, že taková volba byla skutečně učiněna. Schopnost takto konat je z Absolutní lásky. Jedině pravá láska může tolerovat takovou situaci.Neláska“ není schopna tolerance a nutí každého k přijetí toho a k víře v to, co ona chce, a ne toho, co chce či potřebuje někdo druhý.

 

Z toho je možné jasně vidět, pokud se chce, že tolerance negativního stavu je akt čisté lásky kvůli zachování nejhodnotnějšího principu všech sentientních entit – SVOBODY VOLBY. Touto svobodou jsou tím, čím jsou, a jí se potvrzuje skutečná láska.

 

To je jeden z důvodů, proč je dovoleno zlu, aby se projevilo, a proč se věci dějí tak, jak je tomu na planetě Zemi.

 

(2)

Abychom měli nějaké pojetí důsledků, je nutné je zobrazit příkladem. Je třeba znát důsledky volby před tím, než se učiní. Volba naslepo není volbou a neobsahuje v sobě pravou svobodu.

 

Jestliže by sentientní entita neměla znalost důsledků takové volby, nemohla by volit. Jestliže by nemohla volit, postrádala by sám svůj život. Proto musí být zobrazeny důsledky jakékoli volby se všemi jejich výsledky.

 

Je to univerzální zákon, že každá idea samou svou povahou v sobě obsahuje VŠECHNY své důsledky a následky. Je také univerzálním zákonem to, že jakmile jakákoli idea či myšlenka vyvstane v jakémkoli procesu myšlení, má sklon k vlastní aktualizaci a seberealizaci v konkrétní životní formě skrze své následné kroky, dokud nenastane se svými důsledky a následky v přírodním kroku a jeho přírodním stupni. Ilustrativní povaha takovéto ideje se projevuje v aktualizaci jejích důsledků a následků na přírodní úrovni. Jakmile se taková idea zobrazí ve svých důsledcích a následcích, stává se základnou pro srovnání dvou či více možností volby. Nyní bude každá čijící entita znát, co se volí, Svoboda volby je proto navždy zachována. To je jedním z důvodů, proč je dovoleno, aby se objevil negativní stav.

 

(3)

Aby se mohly učinit výběry, musí být k dispozici RŮZNÉ duchovní okolnosti, stupně a úrovně, z nichž je možno volit. Kdyby Nejvyšší dovolil pouze jednu duchovní úroveň či kondici v jsoucnu a bytí, nemohly by se učinit žádné volby. Jeden by navždy vězel v jednom rozpoložení či stavu. Taková situace nemůže vytvářet jakýkoli pravý život a základnu oplácení či přijetí jakékoli lásky či něčeho podobného.

 

Taková situace by byla nemoudrá. Jelikož je Nejvyšší zároveň Absolutní láskou i Absolutní moudrostí, On/Ona v této moudrosti dovoluje volby z mnoha úrovní, stupňů a rozpoložení. Odlišnosti v duchovních úrovních se projevují v přírodní úrovni jako konflikty. Povaha hmoty je taková, že cokoli odlišné v duchovním stavu událostí se pociťuje a prožívá v přírodním stavu konfliktním způsobem.

 

Odlišnosti v duchovních úrovních se v pozitivním stavu nepociťují jako konflikty, ale jako velká příležitost poznat něco nového. Tato situace se projevuje a odráží v přírodním stavu a koresponduje s odděleností, která vytváří úzkost - tedy negativní stav.

 

Musíte si uvědomit, že pravá povaha hmoty je taková, že nechce měnit svůj stav, ale chce být neustále absorbována sama sebou, padajíc sama na sebe. Cokoli, co ruší toto rozpoložení, se vnímá jako nepříjemné a nežádoucí. Protože duchovní svoboda je však založena na existenci početných duchovních úrovní a kondic, jsou rozdíly mezi nimi v přírodním stavu pojímány či pociťovány jako rušivý faktor, odtud tedy pochází negativní stav.

 

Jak si vzpomínáte, k tomu, aby se stvořil fyzický Vesmír, bylo nutné jej dát do pohybu vytvořením ohromného energetického a silového popudu Absolutní lásky a Moudrosti Nejvyššího. Bez tohoto popudu by zůstal beze změn ve stejné sebeabsorbující a do sebe-padající kondici navěky. Takové rozpoložení by likvidovalo možnost volit, neboť zobrazení důsledků voleb se může projevit jen na úrovni přírodní hmoty. Její povahou je být konkrétní a pevnou. Přírodní úroveň je tedy konkrétní a pevnou bází pro toto zobrazení. Především bylo všechno jako hmota, dimenze, kondice, kroky a ostatní s nimi spojené stvořeno PRO sentientní entity a jejich volby, a ne opačně. Sentientní entity nebyly stvořeny kvůli tomu. Prostředí je tu kvůli někomu; nikdo tu není kvůli prostředí.

 

Takový výběr mezi mnoha duchovními úrovněmi a rozpoloženími je také základnou pro možný věčný růst. Kdyby existovala jen jedna úroveň, vedlo by to ke stagnaci a neproduktivitě a nevyvolávalo by to a nepodporovalo žádnou tvůrčí snahu. Stagnace, vlastní existenci pouze jediné kondice, by vedla k duchovní smrti.

 

Avšak sentientním entitám se musí dát možnost volby tohoto růstu či této stagnace. Aby se mohlo volit, je nutné dovolit zobrazení důsledků obého: Pokroku a růstu či stagnace a duchovní smrti. Principy stagnace je možné zobrazit na přírodní úrovni hmoty. Její povaha je především stagnující. Pravá duchovní úroveň nemůže být takové povahy. Její povahou je neustálý pokrok. Proto se toto zobrazení musí poskytnout na přírodní úrovni, kde je toto rozpoložení vrozené jejímu stavu.

 

Toto je tedy to, proč je negativnímu stavu jako stagnaci se všemi jeho smrtelnými důsledky a následky dovoleno, aby nastal.

 

(4)

Sentientní život by neměl žádný význam; kdyby obsahoval jen uniformitu. Nekonečná rozmanitost zkušenosti, pozic, stavů a úrovní, dimenzí a sentientních entit dokazuje bez stínů pochybnosti, že pravý smysl sentientního života spočívá v jeho touze a schopnosti být vystaven nekonečným možnostem objevování, poznání a sdílení.

 

Jednotlivý stav, jediné rozpoložení či jedna úroveň nemohou poskytnout takovou příležitost a naplnit tento smysl. Ale musí se též zobrazit na příkladech důsledky a následky objevování, poznávání a sdílení či zdržení se těchto možností, aby se motivovala taková potřeba a motivoval se takový význam.

 

Protože ilustrativní a konkrétní povaha fyzické úrovně je tím nejlepším a nejvhodnějším místem těchto událostí, stává se PŘÍRODNÍM JEVIŠTĚM, na němž se vše odehrává.

 

Proto se vše zde na planetě Zemi odehrává v konkrétní podobě. Protože se všichni zúčastnění v tomto ději účastní ze své svobodné volby, jsou bez ohledu na to, zda jsou, či nejsou si toho uvědoměle vědomi, za cokoli, co se odehraje v jejich životech, bez jakékoli výjimky plně, zcela a naprosto zodpovědni.

 

(5)

Stav a proces jsoucna a bytí jakékoli sentientní entity je relativní pouze k Nejvyššímu, kdož jest Absolutním. Proto je možno získat sebeuvědomění, sebepojímání a představu sebe sama jakékoli sentientní entity jedině srovnáním. Jeden se srovnává se všemi ostatními a všichni ostatní se porovnávají s ním. Tudíž musí být každá čijící entita jedinečná a neopakovatelná. Výsledkem toho je, že jakékoliv stavy, kondice a zkušenosti této sentientní entity musí být také jedinečné. Dva stejné zážitky a jejich obsahy by byly jen jedním, nemohlo by se z toho udělat žádné srovnání. Není-li žádného srovnání, není možné ani žádné sdílení. Nebylo-li by žádné sdílení, nemohla by existovat žádná základna lásky. Bez takové báze by nemohla existovat svoboda volby. Bez svobody volby by nemohla existovat žádná vědomě uvědomělá entita.

 

Povaha tohoto srovnání vyžaduje, abychom měli příležitost volit, prožívat cokoli vůbec, či zakoušet jen jedinou zkušenost - to jest neprožívat nic. Stav nižádné zkušenosti je zakoušením nezakoušení ničeho. Protože je to úplně negativním stavem, má to své důsledky a následky zcela negativního charakteru.

 

Abychom měli skutečné srovnání všech zkušeností, musíme mít na výběr zkušenost žádné zkušenosti. Jedině s takovou možností volby se může uskutečnit skutečné srovnání a získat pravá jedinečnost samého sebe s jeho jedinečnými zkušenostmi. Aby se poznaly důsledky a následky takové situace na vlastním sebepojetí a životě, je nutné je zobrazit užívajíc konkrétních příkladů. Protože konkrétnost je přirozená fyzickému stavu, stává se tento stav skutečným jevištěm pro toto zobrazení.

 

(6)

Vzhledem k relativnosti povahy každé sentientní entity k Absolutnímu Nejvyššímu je skutečné pochopení účelu života možno získat jen s pomocí příkladů a zobrazení. Jedině v Absolutním stavu a Procesu je možné cokoli pochopit přímo bez jakýchkoli příkladů či zobrazení.

 

Aby se mohlo získat pravé pochopení účelu veškerého Stvoření, je nutné zobrazit tento účel v relaci k příkladům bezúčelného podnikání. Není možné získat pojem účelovosti bez srovnatelných stavů, v nichž není žádný účel. Negativní stav sám o sobě nemá žádný účel. Jeho účelem je zničit cokoli pozitivní a účelné, a to není žádným účelem. Takový stav skrze své negativní následky a důsledky živě zobrazuje povahu pravého účelu života.

 

Protože je konkrétní a ilustrativní představování těchto důsledků a následků doménou přírodního stupně, stává se tento stupeň jejich přirozeným vyjádřením.

 

Takže negativní stav se všemi jeho zly a nepravdami slouží nakonec dobrému účelu. Jelikož jsou všichni účastníci v tomto dění z vlastní svobodné volby, jsou plně zodpovědni za všechna strádání a utrpení, která patří k takovému rozhodnutí.

 

(7)

Před tím, než Nejvyšší stvoří jakoukoli sentientní entitu, je v ideách jsoucna bytí v Absolutním procesu myšlení Nejvyššího poskytnuta příležitost, aby se rozhodla, zdali chce vstoupit do jsoucna a bytí. Nikdo není nucen k tornu, aby takové rozhodnutí udělal, nebo neudělal. Důsledky a následky tohoto rozhodnutí jsou v povaze této ideje. Ke zvážení jsou tedy k dispozici všechny důsledky a následky do nejmenšího detailu. Je tu též plně přítomna a uvážena nutnost vymazání vědomé paměti takového rozhodnutí. Je tu plně pochopen, prozkoumán, přijat či odmítnut účel, cíl a smysl inkarnace takové ideje do vědomě uvědomělé entity.

 

Aby sentientní entita mohla mít vhodnou a správnou základnu pro jakékoli rozhodnutí, musí se poskytnout obě alternativy. Kdyby tu byla jen jedna možnost ­pozitivní, nebyla by tu vůbec žádná alternativa. Za této situace by se nemohlo učinit žádné rozhodnutí.

 

Proto je nutné povolit, aby se objevila alternativa k pozitivnímu stavu se všemi svými důsledky a následky. Jelikož taková idea nemůže vycházet z Nejvyššího, je dovoleno, aby vyvstala v nanejvýš relativním a vzdáleném stavu vzhledem k duchovnosti - přírodním stavu, kde se může počít kvůli povaze fyzicky konkrétní a stagnující kondice v tomto stavu. Protože jakákoli takto počatá idea přichází z myšlení, má sklon se v přírodním stavu aktualizovat a stát se něčím konkrétním. Tak se tedy může zobrazit jakékoliv případné čivé entitě idea negativního stavu, aby mohla učinit správné rozhodnutí.

 

Takže se přírodní stupeň v podobě lidí planety Země stal základnou a podkladem takového rozhodování a vybírání, které se koná s plným a úplným vědomím odpovědnosti za toto vše.

 

(8)

Přírodní kondicí hmoty je implicitní forma konkrétnosti a fixnosti. Taková podoba zabraňuje jakékoli změně. Je nutné mít takovou formu, aby se v kontrastu k ní mohla stát reálnou jakákoli změna či progrese. Jakákoli změna či jakýkoli pokrok může nastat jedině ve srovnání se žádnou změnou či žádným pokrokem.

 

Díky své pevné a konkrétní formě může být hmota užita jako základna pro konkrétní zobrazení všech nutných příkladů voleb a jejich důsledků a následků. Bez této formy by se nemohla učinit žádná volba, a tudíž by nemohla existovat žádná sentientní entita.

 

Jelikož je celé Stvoření relativní k Absolutnosti Nestvořeného Nejvyššího, může nastávat, probíhat a stávat se jen ve srovnání s nenastáváním, neprobíháním a nestáváním se. Konkrétní zobrazení takové situace je možné pomocí přírodního stupně, který je nejzazším vyjádřením tohoto nenastávání, neprobíhání a nestávání se. Ten není naživu, a tudíž ve skutečnosti nikdy nemůže nastávat, probíhat a stávat se.

 

Absolutním kontrastním přirovnáním k takovému jevu je Nejvyšší, kdož jest Absolutně naživu, a tudíž ve svém Absolutním bytí naživu On/Ona nenastává, neprobíhá a nestává se. Nejvyšší je Jedním, kdož vždy jest. Hmota je jedinou věcí, která nikdy není. Takové srovnání opaků umožňuje tedy jakékoli nastávání, probíhání a stávání se. Z toho je možno zvolit mezi dvěma alternativami: Být stále více naživu přibližováním se stále více k Nejvyššímu, nebo být méně a méně naživu přibližováním se více a více úrovni hmoty. Obě alternativy přinášejí své důsledky a následky. Tyto důsledky a následky jsou neustále ilustrovány živými příklady a událostmi vyskytujícími se na planetě Zemi. Jak se uvedlo předtím, byla Země a její lidé z jejich svobodné volby určeni hrát tuto roli ve všeuniverzalitě.

 

(9)

Veškeré strasti, utrpení, ničení, kalamity, pohromy, války, projevy nenávisti, agrese, nepřátelství, nemoci, nepříjemnosti, nehody, kriminální činy, perverze a všechny ostatní negativní a zlé věci, které lidé na planetě Zemi ze své svobodné vůle zakoušejí, jsou všemu Stvoření živými příklady důsledků a následků negativních voleb a zobrazují v přírodní formě to, jaká jsou pekla ve skutečnosti. Zkušenost pekel v jejich duchovní podobě není Stvoření přístupná, kvůli tomu, že má spojení POUZE se Zemí a jejími lidmi, a kvůli jejich souvztažným činitelům a vztahům.

 

Nic v pseudoduchovním pekle nemůže korespondovat s ničím v duchovním světě, a tedy jeho pravý smysl nemůže ostatní Stvoření chápat, a tedy z něj nelze dosíci žádného poučení.

 

Avšak obyvatelé pekel jsou lidé a pocházejí z lidí Země (z jejich svobodné volby) a cokoli se zosnuje v duchovním stavu, okamžitě se konkretizuje v přírodní úrovni na planetě Zemi. Z těchto konkrétních ilustrací souvztažnosti pekelné pseudotvořivosti, která se jinak nedotýká nikoho jiného a nemá význam pro nikoho jiného mimo tento stav, se stane pravý smysl pekel zřejmý všem ve Stvoření. Tedy je podán příklad. To umožňuje každému, aby učinil náležitou volbu a vybral si alternativu podle své vlastní svobody a nezávislosti.

 

(10)

Jedním z principů života je to, že cokoli kdo miluje, stává se to jeho životem. Takže láska jeho života je samým jeho životem. Tento princip platí v absolutním smyslu. Kdyby tomu tak nebylo, nemohl by nikdo mít život a život by byl v situaci, kdy by se nemohl prožívat jako něco reálného.

 

V tomto výroku je paradox, dilema: Aby negativní stav existoval, je nutné uskutečnit jeho existenci tím, že se miluje. Nic nemůže skutečně existovat beze své Lásky. Proto se musí milovat vlastní životní volba, pokud tato volba vůbec existuje. Iluze jakékoli zkušenosti není žádnou zkušeností, ale je to sebeklam.

 

Aby se kvůli možnosti volby zakusil negativní stav, musí být skutečným, a ne pouze iluzorním či zdánlivým. Z toho důvodu se musí milovat a udržovat. Jedině taková situace je schopna vytvořit skutečné poučení. Není možné se poučit z čehokoli iluzorního. Jedinou věcí, o které se poučí z iluze, je ta, že tato iluze neexistuje. A tedy nenastává žádné poučení.

 

Z tohoto lze vidět nesprávnost některých učení existujících na planetě Zemi, že zlo, pekla a veškerý negativní stav jsou jen iluzí. Jaký je to ohromný sebeklamný způsob neexistence! Zavržení skutečnosti zla a pekel je výtvorem a touhou samotných pseudotvůrců a jejich pekel, aby se tak nemohla dostat do pozornosti a uvědomělosti lidí a lidé by se nemohli zabývat ideami či pocity majícími vztah k čemukoli zlému a nesprávnému. To je ovšem ďábelská metoda, jak zakořenit zlo a nepravdu do jejich života.

 

Aby se mohl poskytnout skutečný ilustrativní příklad takové lásky ke zlu v konkrétní formě, takže by se mohly uvidět jeho důsledky a následky, bylo nutné dovolit, aby láska ke zlu byla také skutečná. Jinak by se z ní nedal získat žádný užitek. Iluze lásky ke zlu by nemohla mít žádné zřejmé důsledky pro kohokoliv rozpoznatelné. Za takové situace by se nemohla vytvořit svoboda volby a nemohly by se spatřovat žádné alternativy. Jelikož všechny konkrétní ilustrace a příklady jsou možné jen v přírodním stavu, uskutečňují se v přírodním stupni, reprezentovaném na základě svobodné volby planetou Zemí a jejími lidmi v jejich pozici v uspořádání duchovní organizace.

 

(11)

Hierarchie duchovního uspořádání je taková, že všechny zkušenosti v rámci její struktury bez ohledu na to, jak negativní či jak pozitivní se zdají být, jsou v ní včleněny tak, že nakonec slouží účelu dobra a posilují toto uspořádání.

 

Lidé na planetě Zemi v průběhu veškerých svých minulých i budoucích dějin volili a budou volit ze své svobodné vůle obsazení takového místa v této struktuře, které umožnilo a umožní všem ideám, alternativám a volbám tohoto uspořádání, aby se zobrazily na živých příkladech v konkrétnosti a farnosti jejich reprezentace.

 

Volba se respektuje a je jí dovoleno setrvat tak dlouho, jak si to kdo přeje. Aby to mohlo trvat navěky a kdokoli by si mohl zvolit udržovat lásku ke svým zlům navždy, bylo nutno povolit existenci pekel, kde je taková věčná existence možná. To neznamená, že je třeba setrvávat v této lásce navždy. Možnosti volby a alternativy jsou vždy přítomny dokonce i v peklech a je možno změnit svou lásku kdykoli, kdy to někdo chce ze své vlastní svobodné volby. Znamená to tedy pouze, že se zde může setrvat navěky a že nikdo není nucen ke změně.

 

Takové ilustrace a příklady je nutné mít neustále na mysli, aby se v jakékoli sentientní entitě neusídlila ani idea vynucování změn, ani idea nutnosti setrvávat v jakémkoli stavu navěky. Obě ideje by mohly ohrozit sám život jakékoli sentientní entity.

 

Se svým životním stylem a svými pekly v duchovním světě jsou lidé na Zemi živým příkladem a důkazem existence takového uspořádání. To neustále poskytuje komukoli bezpečí a jistotu v tom, že může v jakékoli situaci změnit své volby, alternativy a možnosti. Nic není trvalé s výjimkou vlastní možnosti volit. Taková je povaha Absolutní lásky Absolutní moudrosti Nejvyššího.

 

(12)

Úplnost a plnost jsoucna a bytí tohoto jednotlivého cyklu času a toho, co reprezentuje v souhrnné celistvosti veškerých dob od věčnosti do věčnosti, by nemohla být možná bez existujících poměrů na planetě Zemi. Inkarnace Ježíše Krista a několika dalších duchovních vůdců na planetě Zemi umožnila všemu Stvoření získat konkrétní zobrazení toho, jak skutečně působí pojetí nepodmíněné Absolutní lásky a Absolutní moudrosti.

 

Bez této inkarnace by žádná taková idea nebyla rozpoznatelná a pochopitelná. Bez ní by se nemohla ustanovit žádná základna pro ztotožnění se s vlastním sebepojetím a pro přibližování se k Nejvyššímu. A to by mohlo vést k prázdnému pojmu toho, jaké je to být jako Nejvyšší. Taková situace by mohla odstranit jakoukoli motivaci pro to, aby se Stvoření snažilo o nepodmíněnou lásku a moudrost.

 

Tím, že Nejvyšší (skrze Pana Orthona) na sebe vzal na planetě Zemi lidskou přírodní formu, stal se rozpoznatelným, viditelným, přístupným, hmatatelným, milovatelným atd. V Jeho/Jejím předešlém stavu (čistě duchovním) to nebylo možné a proveditelné vzhledem k jakékoli čijící entitě, neboť tento stav postrádal KONKRÉTNÍ SPOJUJÍCÍ LINKU ke Stvoření Nejvyššího skrze pevnou přírodní přirozenost. Z toho důvodu bylo nejprve nutno stvořit zvláštní stav a rozpoložení, jímž by se mohla založit tato spojující linka.

 

Jestliže by se negativnímu stavu na planetě Zemi nepovolilo existovat, nevznikla by nikdy pro Orthona - Ježíše Krista žádná nutnost, aby se zde inkarnoval.

 

Bez tohoto by se účel, cíl a smysl tohoto časového cyklu zcela vytratil. Spojující linka vytvořená inkarnací Ježíše Krista by se neustanovila a celé Stvoření by nakonec bylo zničeno.

 

Toto je hlubší, vyšší a mystičtější odpověď na otázku, proč existuje taková situace na planetě Zemi. Aby se získal její plný dopad, musí se na ni pohlížet z hlediska vyšší perspektivy než z úrovně lidské vědomé mysli.

 

(13)

Veškeré Stvoření od věčnosti k věčnosti bylo, je a bude schopno mít prospěch z těchto zkušeností bez nutnosti je opakovat někde jinde či někdy jindy v budoucím časovém cyklu. Kvůli své přítomnosti ve VŠEUNIVERZÁLNÍM VĚDOMÍ z Nejvyššího budou vždy k dispozici ve vší své celistvosti pro poučení, srovnání, prožívání a pro možnost volby. NIKDY SE NEZTRATÍ. Nyní jsou tedy přítomny všechny alternativy a pokrok z jedné duchovní úrovně a kroku tohoto časového cyklu může probíhat dle plánu. Může nastat a ihned nastane počátek DALŠÍHO KROKU v dějinách člověčenstva.

 

Nutnost takových zkušeností, jak je reprezentují dějiny člověčenstva, ospravedlňuje plně z hlediska své věčné hodnoty toleranci a svobodomyslnost od Nejvyššího. Obzvláště to platí proto, že nikdo nebyl nucen k účasti v těchto zlech, aniž by si zvolil tak učinit zve své svobodné vůle.

 

Jako vše před tím zjevené, tak i odpověď na otázku „proč“ má přesahující chápání.

Vzhledem k tomuto - přítomnému ve třinácti bodech. Avšak lidstvo ještě není v této době připraveno PLNĚ pochopit jeho smysl. Pro tuto dobu a tento jednotlivý krok je současné chápání a nahlížení zjevené v této knize nejvhodnější a nejsprávnější.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

JAK SE PROJEVUJE NEGATIVNÍ STAV VE SVÉ PŘIROZENOSTI, O TOM SE PŘESVĚDČUJETE sami KAŽDÝ DEN, přátelé.

Pojďme si dále oživit, JAK se PO SVÉM VZNIKU VYVÍJELO PSEUDOČLOVĚČENSTVO AŽ DO SOUČASNOSTI, JAK SE PSEUDOTVŮRCI POSTARALI O VŠECHNY DETAILY LIDSKÉ NEVĚDOMOSTI A JAK SOFISTIKOVANĚ SVÉ DÍLO (pseudočlověčenstvo) ŘÍDÍ A OVLÁDAJÍ DO TÉTO ČASOVÉ FÁZE PSEUDOLIDSKÉ HISTORIE.

Pojďme si oživit, jak VYPADÁ DOBROVOLNÁ NEVĚDOMOST LIDÍ V KAŽDODENNÍ PRAXI, JAK SE LIDÉ NECHÁVAJÍ NEUSTÁLE OVLÁDAT NEGATIVNÍM STAVEM, CO VŠECHNO LIDSTVO NEUSTÁLE VYMĚŇUJE ZA PRAVDU, LÁSKU, ZDRAVÍ A VĚČNÝ ŽIVOT. NA PŘÍKLADECH KAŽDODENNÍHO POZEMSKÉHO ŽIVOTA SAMI JASNĚ UVIDÍTE, JAK KAŽDÝ DEN DRTIVÁ VĚTŠINA LIDÍ NA TÉTO PLANETĚ ZEMI (v zóně vymístění) PŘISLUHUJE NEGATIVNÍMU STAVU, JAK PRO NĚJ DENNĚ LIDÉ OTROČÍ A JAK A ČÍM NEUSTÁLE NEGATIVNÍ STAV ŽIVÍ.

 

Níže nabízíme následující dvě kapitoly, které přímo navazují na tuto výše uvedenou a poskytují další klíčové souvislosti.

 

DŮSLEDKY A DOPAD LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU NA VÝVOJ ČLOVĚČENSTVA JAKO CELKU

V předchozích kapitolách jsme získali poznatky o tom, JAKÉ bytosti (člověčenstvo) a za jakých okolností stvořil Nejvyšší z pozice své Absolutní Lásky a Absolutní Moudrosti. Dále jsme se rozpomněli na to, jaké bytosti (lidstvo) a proč pseudovytvořili po dlouhých etapách genetických manipulací samotní pseudotvůrci a jak svá "díla" dopracovali až do podoby (ne podstaty) a fyzické formy současných lidských bytostí obývajících planetu Zemi - nás. V této knize nám jsou vyjevena skutečně základní a zásadní fakta o samotném původu lidstva, které však negativní stav zde na Zemi záměrně nešíří a nikdy nedá do školních učebnic. Tam zůstanou (již je téměř jisté, že opravdu až do konce) až do konce naší lidské etapy zde na Zemi lživé, zkreslené a zprzněné informace, majíce pramálo společného se SKUTEČNOU PRAVDOU a SKUTEČNÝMI UDÁLOSTMI O PŮVODU LIDSTVA. Pro vás a vaše potomky symbolicky shrnuto: Člověk NEPOCHÁZÍ z opice, ŽÁDNÁ EVOLUCE V TOMTO SMYSLU NIKDY NEPROBĚHLA.

To je stručné shrnutí předchozí kapitoly a nyní pojďme dále, k tomu, CO VŠECHNO aktivace a udržování negativního stavu vyžaduje, jaké PŘIROZENÉ důsledky, NÁSLEDKY a PROJEVY fungování negativního stavu vyžaduje a co vše pseudočlověčenstvo přijímá, proto, aby si uchovalo svůj status pseudostvoření.

(4)

Kapitola čtvrtá

DŮSLEDKY A DOPAD LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU NA VÝVOJ ČLOVĚČENSTVA JAKO CELKU

 

Výtah z knihy „Základy lidské duchovnosti“, str. 103 – 118, 4. kapitola, část I.

 

Aby se správně chápaly a pojímaly všechny důsledky a dopady lidského duchovního úpadku na vývoj člověčenstva jako celku, je nutné nejprve stanovit a určit pravou povahu a principy původního a ryzího člověčenstva. Je důležité si uvědomit, že stvoření člověčenstva jako celku nastalo, proběhlo a stalo se z Nejvyššího. Protože cokoli, co nastává, probíhá a stává se z Nejvyššího, obsahuje a obnáší v sobě všechny Jeho/Její kategorie, principy, atributy a jejich odvozeniny, je tedy člověčenstvo jako celek, čili v kombinaci, odrazem, obrazem a podobou Nejvyššího. V tomto smyslu se tedy člověčenstvo jako celek jeví před Nejvyšším jako JEDNA sentientní entita - relativní pouze k Absolutní sentientní entitě, kterou je Nejvyšší.

 

Člověčenstvo jako jedna vědomě uvědomělá entita je výsledkem a důsledkem nejzazšího tvořivého úsilí Nejvyššího, jehož účelem je, aby se do člověčenstva vložily všechny principy, atributy, kategorie a jejich odvozeniny, které jsou v Nejvyšším obsaženy v absolutním smyslu. Toto vložení ustanovuje základnu pro sdílení a oplácení Absolutní lásky a Absolutní moudrosti Nejvyššího ve všech úrovních, dimenzích a krocích a stupních všech jsoucen a bytí od nejniternějších až po zevní. Tento tvořivý počin se nakonec projevuje v konkrétní, vnímatelné a fixní podobě v přírodním kroku s jeho stupni, kam bylo lidstvo situováno a kde se udržuje jako nádoba tohoto vložení.

 

Z těchto krátkých předběžných úvah plynou následující:

 

1. PRINCIPY PŮVODNÍHO, RYZÍHO A PRAVÉHO ČLOVĚČENSTVA:

 

 

(1)

Přirozenost pravého člověčenstva má svůj původ pouze v Absolutní přirozenosti svého Stvořitele. Jelikož Nejvyšší, kdož jest Stvořitelem člověčenstva, jest Absolutní sentientní entitou, která ustanovuje Absolutní duchovnost, jak byla definována předtím, pravou přirozeností člověčenstva byla tedy úplná čivost - relativní pouze k Absolutnosti Nejvyššího - která ustanovuje samotnou jeho duchovnost. Proto je možné usuzovat, že člověčenstvo jako celek bylo a je od nejniternějšího až po nejzevnější svého jsoucna a bytí zcela, úplně a naprosto duchovním stavem a duchovním procesem. Na této duchovnosti závisí sám jeho život. Čím větší stupeň duchovnosti člověčenstva, tím více se přibližuje k Nejvyššímu. Čím více se přibližuje k Nejvyššímu, tím více se člověčenstvo stává pravým a ryzím. Čím nižší stupeň jeho přiblížení, tím nižší stupeň jeho pravosti.

 

(2)

Duchovní stav a duchovní proces původního člověčenstva určuje jeho funkci a působení. Veškeré funkce a působení člověčenstva slouží v nejzazším smyslu v souhrnu a jednotlivě k udržování, zachování, podpoře a vytváření základny neustálého duchovního pokroku všech svých jednotlivých členů a jeho samotného obecně.

 

(3)

Ryzí a pravé člověčenstvo bylo nejzazším odrazem neustálého Absolutního tvůrčího úsilí Nejvyššího. V tomto odrazu se projevily všechny úrovně, kroky a stupně každého tvůrčího kroku v neustálé progresi. Pravé člověčenstvo bylo tehdy jevištěm, na němž se odehrály tyto kroky ve Stvoření ve své konkrétní pevné formě. Protože veškeré takové kroky tvůrčího úsilí pocházely z Absolutní lásky a Moudrosti Nejvyššího, byly všechny absolutně pozitivní povahy. Ryzí a pravé člověčenstvo bylo tudíž základem a základnou, na nichž se uskutečnila a aktualizovala ve svém konkrétním projevu pouze pozitivní nastávání, probíhání a stávání se z Nejvyššího.

 

(4)

Ryzí a pravé člověčenstvo bylo nejzazším odrazem a konkrétním projevem všech duchovních zákonů a principů, na nichž je založeno, jimiž je ovládáno a udržováno veškeré uspořádání v jsoucnu a bytí. Takové člověčenstvo bylo souhrnem a celostí těchto zákonů, které mu umožňovaly být funkčním a tvořivým celkem. V člověčenstvu mají všechny duchovní zákony a principy formu, kterou vstupují do aktuálních dějů svých důsledků a následků.

 

(5)

Ryzí a pravé člověčenstvo bylo základnou a základem, na kterých se všechny předešlé souvztažné faktory předcházejících, následných a simultánních kroků a stupňů postupně stávaly plností svého vlastního jsoucna a bytí. Takové člověčenstvo bylo pravou konkrétní reakcí všech duchovních dějů, které se odehrávají od nejniternějšího následně až po nejzevnější přírodního kroku s jeho stupni. Udržovalo duchovní proudění transformujíc je do utváření jedinečné duchovnosti, jíž se ve zkušenosti prožívala lidská duchovnost ve svých nekonečných variacích a projevech.

 

(6)

Duševnost pravého a ryzího člověčenstva obsahovala všechny kategorie, principy, atributy a odvozeniny duchovního stavu a procesu, relativní jen k Absolutnímu stavu a Procesu Nejvyššího. V této duševnosti je Nejvyšší jako ve Svém vlastním.

 

(7)

Duch pravého a ryzího člověčenstva byl přijímačem a centrem, ve kterém sídlil Absolutní Duch Nejvyššího a z něhož On/Ona působil ve veškerých funkcích člověčenstva od nejniternějších až po nejzevnější úrovně a stupně. Z něho pocházejí veškeré hodnoty a systémy, dle nichž lidstvo funguje a jimiž je udržováno ve svém jsoucnu a bytí. Všechny hodnoty a systémy člověčenstva byly zaměřeny k většímu duchovnímu uvědomění a lepší reflexi neustálého Absolutního tvůrčího úsilí Nejvyššího.

 

Tyto hodnoty a systémy odvozovaly svůj původ z Absolutní lásky a Absolutní moudrosti Nejvyššího, a tudíž odrážely a nesly všechny atributy a odvozeniny této Lásky a Moudrosti. Lze říci, že pravé lidstvo bylo tělem, ve kterém měl svůj pravý domov duch ryzí lásky a ryzí moudrosti z Absolutní lásky a Absolutní moudrosti Nejvyššího. Taková pozice a funkce ustavovala pravý smysl a obsah všech hodnot a systémů člověčenstva.

 

(8)

Pravá přirozenost ryzího člověčenstva byla dynamická. To znamená, že veškeré jeho hodnoty a systémy byly vnímány jako neustále se měnící, pozměňující, pohyblivé, ohebné, přizpůsobující se a uzpůsobující se dle nových duchovních vlivů, které lidem přinášely stále vyšší, lepší a přesahující chápání a fungování ve prospěch všech a všeho ve Stvoření. Jednou z funkcí člověčenstva bylo zajistit, aby se duchovní proudění neustále nového tvůrčího úsilí nikdy nepřerušilo tím, že se lidské hodnoty a systémy obrátí do statického rozpoložení, které by zadusilo jakýkoli duchovní pokrok. Ryzí a pravé člověčenstvo neslouží pevně stanoveným hodnotám a systémům, ale veškeré systémy a hodnoty slouží a přizpůsobují se člověčenstvu a jeho neustále se měnícím potřebám.

 

(9)

Kolektivní vědomí pravého a ryzího člověčenstva bylo vyvažujícím principem, kterým bylo možno pravdivě manifestovat jednotu, jedinost a harmonii jedině při diverzifikaci individuálních odchylek a při nekonečné variaci jedinečných zkušeností všech lidí. Jednou z hlavních funkcí člověčenstva byla tedy nejzazší ochrana a ostraha lidské individuální svobody a nezávislosti a vytváření náležitých duchovních, duševních a fyzických prostředí pro vlastní tvůrčí úsilí, svobodu volby, neustálý růst, seberealizaci a sebeaktualizaci.

 

Člověčenstvo bylo schopno vytvářet neustálé příležitosti pro všechny, aby byli tím, čím jsou ve své esenci a substanci při plném přijímání, respektování a uznávání odlišnosti a jedinečnosti každého jednotlivce. Pravá duchovní přirozenost člověčenstva byla vybudována na této odlišnosti a jedinečnosti. To bylo jeho skutečnou duší. Konformita, početnost, uniformita, masovost a jiné podobné výrazy byly u původního člověčenstva neznámými faktory.

 

(10)

V ryzím a pravém člověčenstvu se všechny události, dění a činy hodnotily, posuzovaly a soudily korespondujícími faktory jejich duchovních příčin a jejich duchovního původu. ZÁKON SOUVZTAŽNOSTÍ byl tedy základnou a základem, z nichž se budovaly a odvozovaly všechny ostatní principy, směrnice, pravidla a zákony.

 

Tento zákon předpokládá Absolutní stav a Absolutní proces se všemi absolutními kategoriemi, principy a odvozeninami, které jsou ve své podstatě absolutně duchovními. Jejich absolutní působení má za výsledek nekonečný počet a nekonečnou variaci nastávání, probíhání a stávání se mnoha následných kroků, dimenzí a jejich simultánních stupňů, kde se projevují ve specifičnosti své vlastní přirozenosti na každé relevantní úrovni, kroku, dimenzi a stupni.

 

Jakýkoliv ryzí duchovní princip a jeho esence a substance v Nejvyšším má ve všech následných úrovních a krocích zvláštní projev a prezentaci v souladu s účelem a charakterem, s jakým byl tento zvláštní stupeň či krok vybudován. Tento stupeň či krok byl ovšem zbudován z těchto ryzích principů a byl manifestací duchovního zákona, dle něhož Absolutno udržuje sebe samo nekonečnou variací a nekonečným počtem jsoucen a bytí, která jsou relativní k Absolutnímu jsoucnu a Bytí. To určuje nekonečné zvláštnosti, jimiž a skrze něž se projevuje a je přítomen jakýkoli ryzí, esenciální a substanciální duchovní princip.

 

Tudíž lze jakékoli zvláštní události, dění, akce či nastávání pochopit jedině z jejich ryzího, esenciálního a substanciálního Původce. Jakýkoli jiný zdroj jejich výkladu by měl za výsledek zkreslení faktů a vytvoření následných nesprávných závěrů. Taková situace by se neslučovala s pravou a ryzí přirozeností člověčenstva.

 

(11)

Tato struktura pravého a ryzího člověčenstva byla založena na principech stvoření jakékoli čijící entity. Sestává z nejniternějšího, zprostředkujícího a nejzevnějšího stupně. Nejniternější stupeň člověčenstva byl jeho duchem, zprostředkující stupeň jeho duší a nejzevnější stupeň jeho tělem. ŽIVOT jakéhokoli člověčenstva je určen kvalitou jeho DUCHA, úrovní jeho duchovní pozice v přiblížení k Nejvyššímu a mírou totožnosti s Nejvyšším. To pak určuje kvalitu duševnosti člověčenstva, jeho stabilitu, neměnnost a vyrovnanost i preciznost jeho schopnosti transformovat duchovní principy do své projevené duševnosti. Taková transformace vede k vytvoření vnější struktury člověčenstva, jak je reprezentována jeho nejzevnějším čili přírodním stupněm.

 

V takové struktuře tedy vše nastává, probíhá a stává se následně z nejniternější úrovně, dokud se to nezaktualizuje a nezrealizuje transformací skrze zprostředkující stupeň do konkrétní reprezentace, jíž se ustanovují způsoby působení, reagování a chování člověčenstva.

 

Jelikož je vnitřní stupeň složen z duchovních principů, má vše ostatní ve struktuře člověčenstva duchovní souvztažnost a je možné tomu rozumět pouze vzhledem k pojmu duchovnosti.

 

Pravé člověčenstvo je tedy ztělesněnou inkarnací samé duchovnosti, ve které je Nejvyšší jako ve Svém vlastním.

 

(12)

Přítomnost Nejvyššího v duchovní struktuře ryzího a pravého člověčenstva byla zdrojem a pramenem jeho života a dávala mu účel a cíle jeho jsoucna a bytí. Jedním z cílů a účelů takového člověčenstva bylo uzpůsobit souhrnný počet všech jednotlivých zkušeností a projevů celku aktivit všech lidí, ze kterých sestává člověčenstvo. Tyto zkušenosti a tato vyjádření ustanovují pravou formu, jíž a skrze níž se projevuje Absolutní přítomnost Nejvyššího v každém jednotlivci zvlášť a v člověčenstvu obecně.

 

Zároveň člověčenstvo vytvořilo jedinečnou konglomeraci sjednocení celistvosti, která mu dává přímý přístup k oplácení a sdílení všeho toho, co má se vším ostatním v nejzazším smyslu s Nejvyšším. To pak umožňuje každému zachovat individualitu vlastní zkušenosti a vyjádření a zároveň mu to umožňuje, aby měl skrze tuto konglomeraci zkušenost a vyjadřování někoho jiného, aniž by se musel vzdát své vlastní individuality a stát se někým jiným. Pravé a ryzí člověčenstvo slouží tomuto účelu.

 

(13)

Motivující faktory fungování pravého a ryzího lidství byly v rukách Nejvyššího nástrojem a prostředkem pro přenos dokonalejší a větší míry Absolutní lásky a Absolutní moudrosti, než která by byla možná jednotlivými jedinci a jejich prostřednictvím. Celkový součet těchto přenosů všemi individui, ze kterých se skládá člověčenstvo, se tak více přibližoval k Absolutnímu přijetí takové lásky a moudrosti Nejvyššího. Kvůli této důležité funkci člověčenstva byl každý a kdokoliv schopen zakoušet a sdílet - skrze tuto celkovou sumu reprezentovanou člověčenstvem - větší míru Absolutní lásky a Absolutní moudrosti Nejvyššího, než kdyby byl omezen jen na své vlastní schopnosti a možnosti vlastního přenášení.

 

Touto schopností se každý stává více a více sám sebou kvůli většímu přijímání a přenášení lásky a moudrosti od Nejvyššího. Čím více a více se kdo stává sám sebou, tím více si je vědom přítomnosti Nejvyššího. Čím více si kdo uvědomuje přítomnost Nejvyššího, tím více má života a žije z této přirozenosti.

 

(14)

Funkce ryzího a pravého člověčenstva byla vždy určena užitečností služby, jakou poskytovalo svým individuím. Cílem byl vždy optimální blahobyt každého jeho příslušníka. V tomto člověčenstvu byla vždy dokonalá souvislost mezi blahobytem každého jeho člena a jeho celkovým blahobytem. Jakékoli přehlížení blahobytu jednotlivce by vedlo ke ztrátě užitečnosti člověčenstva. Pravý užitek se poskytoval jen s ohledem na každého, a ne na abstraktní mnohost, v níž je jednotlivec přehlížen a obětován abstraktnímu.

 

(15)

Jakékoli vnější instituce a ustanovení pravého a ryzího člověčenstva byly jen pro udržování příjemného a funkčního prostředí, ve kterém každý nalézal nástroje a prostředky pro své vlastní duchovní, duševní, citové, intelektuální, sexuální a fyzické vyjádření dle svých vlastních jedinečných potřeb. Takové instituce a taková ustanovení skutečně lidem sloužily. Užitečnost jejich existence byla vždy určena tím, jak poskytovaly blahobyt pro každého.

 

(16)

Pravé a ryzí člověčenstvo je v rukách Nejvyššího nástrojem a prostředkem pro dosažení většího stupně celkového univerzálního poznání a pro jeho zvláštní použití, které by se mohlo uskutečnit v každém jednotlivci. Každý jednotlivec tedy měl prostřednictvím této zvláštní funkce člověčenstva přístup ke kumulativnímu součtu všech dostupných poznatků všech jedinců, z nichž se člověčenstvo skládá. Všem byla poskytnuta příležitost pro nerušenou tvůrčí snahu, stálý růst a zdokonalování všech hodnot a systémů, které byly k dispozici pro celkové fungování člověčenstva. Člověčenstvo se tedy stalo nevyčerpatelným zdrojem poznání pro každého, kdo má touhu je použít pro svůj vlastní pokrok, zlepšení a růst. Čím lepším se kdo stal, tím se stal více znalým, a tím se stalo lepším a více užitečnějším veškeré lidstvo. Tato vzájemná interakce vytvářela větší vnímání Absolutní přítomnosti Nejvyššího. To vedlo k většímu duchovnímu uvědomění a štěstí každého jednotlivce.

 

(17)

Sebeuvědomění pravého a ryzího člověčenstva bylo vždy určeno a založeno přijetím faktu, že není samoúčelné ani není jeho jediným cílem. Jeho účelem bylo znásobení všeho, co nastává, probíhá a stává se z Nejvyššího, aby tak bylo vše neustále k dispozici každému jednotlivci v mnohem větší míře a větším rozsahu, než v jakém by to mohl sám vnímat nebo mít. Takové znásobení se stává základnou a základem duchovního pokroku každé jednotlivé osoby. Bez tohoto zmnožení by se zdroje, které má kdo k dispozici, mohly vyčerpat kvůli jeho relativnímu rozpoložení. To by vedlo k duchovní a všeobecné duševní stagnaci a nakonec ke smrti. Protože v kumulativním součtu všeho jako v celku reprezentovaném člověčenstvem sídlí Absolutnost Nejvyššího, kvůli tomuto znásobení člověčenstvem a s jeho pomocí se nemůže nikomu stát, že by mu došly příležitosti k růstu, tvořivosti a produktivitě, které udržují život. Toto je tedy pravým účelem a cílem fungování člověčenstva.

 

(18)

Pravé a ryzí člověčenstvo v plnosti své funkce je - jako jednota, jedinost a harmonie projevení se nekonečného počtu a nekonečných variací veškerých zkušeností a vyjádření všech jeho členů - příkladem působení Absolutní Božské prozřetelnosti Nejvyššího, kdož jest Absolutním jedním. Tudíž byl každý náležitý vztah založen na základě poměru dvou jednotlivců. Mnohost byla znásobením Absolutního jednoho. Proto nebylo člověčenstvo samo o sobě účelem a cílem stvoření, neboť by se na takové bázi nemohl založit žádný vztah k Nejvyššímu. Každý má s někým vztah na základě svobodné volby. Duchovní i jiné výdobytky a vymoženosti člověčenstva jako celku by se nemohly dostat k samotnému jednotlivci, pokud tento jednotlivec nepřispěje ze svého vlastního svobodného rozhodnutí k celku výdobytku člověčenstva. Jenom jednotlivci soudí a jsou souzeni. Člověčenstvo samo nemůže soudit a být souzeno. Bylo souzeno a soudilo jen kvůli jednotlivcům a těmi jednotlivci, ze kterých se skládá, za účelem a z důvodů, které byly uvedeny výše.

 

2. VZNIK PSEUDOČLOVĚČENSTVA

 

 

To bylo tedy ryzím a pravým smyslem utvoření člověčenstva, než PSEUDOTVŮRCI započali lidský duchovní úpadek. Takové bylo uspořádání původního člověčenstva na planetě Zemi do doby obratu, kdy započal postupný úpadek duchovnosti.

 

Jakmile se uskutečnilo POPŘENÍ základních principů duchovnosti, které jsou za veškerým Stvořením, celkový smysl, funkce a účel člověčenstva jako celku SE ZMĚNILY. Postupná ztráta potřeby uznávat fakt, že vše se odvozuje z duchovních principů Nejvyššího, vede k úplně odchylnému vývoji a působení člověčenstva jako celku.

 

Je zřejmé, že jestliže se přehlíží, znehodnocuje či pojímá jako výsledek náhodného fungování hmoty duchovní zdroj, základna a báze, ze kterých je vybudován pravý smysl života, neshledává se ve fungování a působení takového člověčenstva nic původního a ryzího a všechny produkty a výsledky takových funkcí a působení jsou zcela protikladné k tomu, čím je a bylo pravé člověčenstvo.

 

Tudíž po tom, kdy pseudotvůrci uspěli v nastolení podvodného napálení, počali nové pseudočlověčenstvo s vývojovými pravidly, směrnicemi, zákony a principy, které by mohly úplně a zcela překroutit, zkazit a nakonec i zničit jakoukoli pravou a ryzí funkci a smysl, kvůli nimž je člověčenstvo v jsoucnu a bytí.

 

Pro pseudotvůrce bylo nutné soustavně se snažit prokázat, že člověčenstvo by mohlo být a fungovat BEZ jakékoli duchovnosti, nebo se zkreslenou a znehodnocenou duchovností. Jakékoli člověčenstvo, které zavrhuje anebo odmítá svůj pravý duchovní původ, účel a funkci, postrádá samo smysl pravého člověčenstva. Ztrácí tedy základ a oprávnění k tomu, aby bylo a nazývalo se člověčenstvem.

 

Z tohoto důvodu - jakmile se v duchovním vývoji člověčenstva nebraly v úvahu duchovní principy - nemohlo se již pokládat za člověčenstvo, ale pouze za úchylku, zkreslení a deformaci pravého člověčenstva. Takové člověčenstvo se v praxi stalo PSEUDOČLOVĚČENSTVEM.

 

V tomto smyslu je omylem nazývat současné existující lidstvo na planetě Zemi „člověčenstvem“. Namísto toho je ho třeba OD chvíle podvodu s jeskynním člověkem nazývat pseudočlověčenstvem.

 

PSEUDOTVŮRČÍ SNAHA pseudotvůrců se vždy odvozovala od ukradených principů pravého tvůrčího počínání Nejvyššího. Jelikož pseudotvůrci sami ze sebe nemohou vytvořit nic nového, musí napodobovat pravé tvůrčí počiny Nejvyššího. Protože bylo ale nemožné vytvořit cokoliv pozitivního z negativního a zlého záměru, cokoli se za tím účelem napodobilo, mohlo být pouze úchylkou, zkažením, deformací a překroucením původního a ryzího zdroje.

 

Aby se odpovědělo na původně položenou otázku, bylo dovoleno vstoupit do existence - jako výsledku Velkého plánu - překroucenému, úchylnému, zkaženému a zdeformovanému člověčenství, které se může nazývat pseudočlověčenstvem.

 

V pseudočlověčenství jsou tedy všechny původní principy, pravidla, zákony, cíle a účely bytí potlačeny, ovládnuty, podrobeny represím či obráceny v opačné - negativní. Cokoliv se tedy v takových pseudopodmínkách vytvoří, JE bez ohledu na skutečnost, že to obsahuje zrnka pravdy, a bez ohledu na to, že se to jeví jako dobré a pozitivní, zcela a úplně založeno na nesprávných principech a vybudováno na špatných důvodech a se špatnými účely, a proto to nemá v nejzazším smyslu žádnou platnost.

 

Je řečeno, že v pseudostvoření jsou obsažena zrnka pravdy. Tomu je nutno rozumět v následujícím smyslu:

 

Protože je jakékoliv pseudostvoření napodobením ukradených ryzích tvůrčích principů Nejvyššího, musí obsahovat původní ideje, ze kterých se toto napodobování odehrává. Tyto původní ideje tvoří zrnka pravdy, která obsahuje kvůli tomuto napodobení jakákoli taková situace.

 

Negativní stav sám o sobě nemůže být a existovat bez svého pozitivního protějšku. Avšak POZITIVNÍ STAV JE SKUTEČNOSTÍ V SOBĚ A O SOBĚ A JEHO EXISTENCE JE TEDY NEZÁVISLÁ NA STAVU NEGATIVNÍM. Ve skutečnosti, že existence a bytí negativního stavu se všemi jeho funkcemi zcela a úplně závisí na pozitivním, a tedy se stává neustálým znovupotvrzováním pozitivního, spočívá toto samotné zrnko pravdy, které je čistě duchovním faktem.

 

Jak už bylo předtím řečeno, jsou tato zrnka pravdy nevyhnutelně obsažena ve všem kvůli právě uvedenému principu, který je základním zákonem Absolutní prozřetelnosti Nejvyššího. Nejvyšší jej neustále využívá k tomu, aby přiváděl pseudočlověčenstvo do pravé a ryzí podoby, z níž odvozuje svůj původ - do pravého a ryzího člověčenstva.

 

Povaha Absolutní prozřetelnosti Nejvyššího je taková, že může použít a využívá vše negativní, aby to nakonec sloužilo dobrému účelu ve prospěch člověčenstva. Toto je zákon Absolutní lásky a Absolutní moudrosti Nejvyššího.

 

3. VÝVOJ PSEUDOČLOVĚČENSTVA

 

 

Jakmile se tedy ustanoví PSEUDOČLOVĚČENSTVO, funguje, působí a vyvíjí se dle PSEUDOPRINCIPŮ odmítání všeho pravého, původního a skutečně duchovního.

 

To pak vede k následujícím důsledkům a dopadům na jeho celkový vývoj:

 

(1)

Pravá duchovní struktura přirozenosti člověčenstva je buď zavržena, či potlačena a uzavřena tak, že je jen malý, či není vůbec žádný přístup k jeho nejniternějšímu stupni, který tvoří jeho ducha. Takže duch takového pseudočlověčenstva se zcela vytratí, nebo projde zvrácenou přeměnou v pseudoducha, který napájí veškerou duši i tělesnost pseudočlověčenstva falešnými principy, opačnými k pravým duchovním principům. Pojem Nejvyššího je tímto pseudoduchem vypuzen nebo nahrazen nesprávnou představou něčeho či někoho temného, nevýrazného a vzdáleného, co či kdo nemůže v sobě mít nic zachytitelného či nemá žádný konkrétní souvztažný význam. To nakonec vede k vytvoření ateismu, materialismu, panteismu a k množství neduchovních náboženství.

 

Taková situace nutně vyžaduje (z pozice Absolutní prozřetelnosti a Moudrosti Nejvyššího - pozn. webu) uzavření přímého přístupu do nejniternějšího stupně, takže nemůže být využíván jako zdroj pro vytváření více a větších neustále devastujících situací, okolností a událostí, což by mohlo vést k úplnému zničení a smrti všech členů pseudočlověčenstva.

(Představme si, jak by současné lidstvo na Zemi (s nízkým duchovním vědomím a nevědomostí o podstatě života) využilo například jedné ze schopností vyspělých duchovních bytostí - tvořit myšlenkou... Jaké myšlenky má dnešní lidstvo? Již dávno bychom svou vlastní nenávistí, zvířecí agresivitou, zlobou, hloupostí, chamtivostí, touhou po moci a bohatství použili tuto schopnost zcela jednoznačně: PROTI sobě, proti všemu živému (i neživému) - pozn. webu).

 

Je třeba si zapamatovat, že nejniternější duchovní stupeň obsahuje OHROMNÉ ZNALOSTI veškerých souvztažností, z nichž se může vytvořit jakákoli myslitelná situace, anebo je ji možno z nich vyčíst a převrátit, jestliže toto úsilí není vedeno s dobrým úmyslem. Naštěstí je negativnímu či zlému úmyslu vlastní, že se od nejniternějšího stupně jako neexistujícího či nedůležitého odvrací nebo na něj nebere zřetel. Jak se však příslušníci pseudočlověčenstva stávají ve svém snažení více „zmoudřelými“ a pseudoznalými, mají v určitém okamžiku svého počínání sklon nalézt cestu zpět do nejniternějšího duchovního stupně za účelem dosažení takového poznání. Jelikož se to ale činí s krajně negativním záměrem, nezíská se z toho nic ryzího a pravého, ale jen projekce vlastních očekávání, která jsou PŘEKROUCENÍM pravé skutečnosti.

 

Je vlastní povaze nejniternějšího duchovního stupně, že může být otevřen a přístupný jen kvůli dobrému záměru.

 

DOBRÝ ÚMYSL JE KLÍČEM K PRAVÉ DUCHOVNOSTI.

 

Jak se takový klíč získá či vytvoří, ZÁVISÍ NA URČENÍ DOBRÉHO ZÁMĚRU.

 

Dobrý záměr se v tomto případě může definovat jako touha, přání a vůle poznávat, aby jeden byl lepší lidskou bytostí; aby byl více duchovní a více uznával a přijímal skutečnost, že veškeré Stvoření nastává, probíhá a stává se z Nejvyššího a Jeho/Jejích Absolutních principů; a aby sloužil, sdílel a oplácel všemu Stvoření, takže se může zajistit všeobecné dobro a všeobecný prospěch - aby tedy byl veden Nejvyšším.

 

Takový záměr postupně opětovně otvírá nejniternější duchovní stupeň v rozsahu potřeb, které kdo v procesu svého duchovního pokroku má. Toto pravidlo se dá ovšem použít i na člověčenstvo jako celek, neboť se před Nejvyšším jeví jako jedna sentientní bytost.

 

Takový sklon není ale v pseudočlověčenství myslitelný, protože nebylo založeno na pozitivních a ryzích duchovních principech, ale na jejich zkažení. Tudíž jsou v konečném smyslu v této pseudospolečnosti přístupné JEN negativní sklony.

 

Jakýkoli NEGATIVNÍ ZÁMĚR již samou svou podstatou UZAVÍRÁ dveře a přístup k nejniternějšímu duchovnímu stupni.

 

Protože si ale pseudotvůrci uvědomují důležitost a nevyhnutelnost přežití tohoto stupně, napodobují ho utvořením a produkováním ideje ústředně situované moci a vlády, u níž se předpokládá, že vytváří vše a je za vše odpovědná. Aby však tato idea nemohla přivádět příslušníky pseudočlověčenstva k poznání a přijetí Nejvyššího, bylo do lidské mysli vloženo množství různých často sobě odporujících přístupů; definic, výkladů a chápání, aby se ZABRÁNILO v nalezení skutečné pravdy. Tato situace vede k zatemnění a nedorozumění ve vztahu k ideji pravé duchovnosti a pravého účelu a fungování člověčenstva.

 

(2)

Jelikož všechny duchovní hodnoty je možno poznat a pojmout pouze z nitra, tj. z nejniternějšího duchovního stupně, uzavřením či znetvořením tohoto stupně začne existovat odlišný soubor hodnot oponujících duchovnosti. Jakmile se nejniternější stupeň uzavře, nikdo se již neobrací dovnitř čili do „uvnitř“, kde se nacházejí ryzí principy života a kde se nalézají jeho významy a účely, ale namísto toho se obrací navenek k vnějšímu“, kde NEMOHOU začínat žádné skutečné hodnoty a kde ani nelze takovým hodnotám náležitě porozumět. Nejzevnější čili vnější stupeň se tak stává zdrojem a účelem života členů pseudospolečnosti. Protože ale NENÍ v tomto stupni myslitelný žádný skutečný život, postuluje se v něm a z něho život umělý - v trvání časově omezený. (Do)Časná povaha takového pseudoživota vede k závislosti a lpění na jeho umělých PSEUDOHODNOTÁCH, kterými se členové pseudočlověčenstva stávají POSEDLÍ.

Takže všechny hodnoty života jsou umístěny v tom, co je odvozeno z vnějšího čili přírodního stupně - do hmotných, pozemských, světských, fyzických a tělesných věcí, statků a rozkoší, které samy o sobě mají malou nebo nemají žádnou duchovní hodnotu.

 

Protože takové hodnoty ale nejsou nepomíjivé a trvající, JE ÚČELEM VLASTNIT JICH VÍCE A VÍCE. To vede k iluzi jejich věčného trvání. Potřeba být lepší společností, lepším člověčenstvem či lepší lidskou bytostí je zaměněna potřebou mít více a lepších hmotných statků, více a lepších fyzických tělesných rozkoší a všech jiných požitků. VŠE JE TEDY HODNOCENO POČTEM A MNOŽSTVÍM TĚCHTO STATKŮ A ROZKOŠÍ V ŽIVOTĚ.

(Jak se téměř všichni lidé nechali napálit negativním stavem, téměř všichni stále věří a až do poslední svého dechu věřit budou, že tyto falešné hodnoty (hmota, materiál, požitky) jsou cílem životní pouti a jediné platné a věčné... Všechno je jinak, ale na to musí přijít každý sám, zaslechnout to může jen ze svého NITRA, to se ve škole nedozvíte, žijete v negativním stavu, jak jste si přáli... - pozn. webu).

 

Tato situace nakonec vede ke lpění na tom, aby se tento život prodléval na Zemi, jelikož jedincovo srdce je tam, kde jsou jeho hmotné statky“. Jakékoli jiné možnosti existence jiných životních hodnot se úzkostlivě vyhýbá, tato možnost se shledává vágní a nejasnou, nedostupnou a nakonec se ZCELA ODMÍTNE. Pouze v neustálém schraňování materiálních statků a hmotného fyzického a tělesného blahobytu a uspokojení lze spatřovat NESMRTELNOST.

 

Každý tedy touží zanechat na Zemi SVÉ JMÉNO skrze své hmotné, fyzické a tělesné počínání a požitky, aby se zachovala ILUZE jeho hmotné a fyzické nesmrtelnosti.

 

(3)

Pseudoduchovní obsah pseudočlověčenstva je nasměrován k zevnějšnostem a tyto zevnějšnosti udržuje jako jedinou a možnou realitu. Zevnějšnosti nahrazují niternosti, ve kterých je Nejvyšší. Proto se pojetí Boha buď zcela nebere na zřetel, nebo je položeno na roveň s vnějšími hodnotami. Bůh je v této souvislosti pouze následkem či důsledkem zevnějšností, ale není jejich Tvůrcem. Takový Bůh je ovšem PSEUDOBŮH, jenž je uctíván a ceněn materiálními, neduchovními prostředky a jejich prostřednictvím. Ve své pravé podstatě a formě je to uctívání hmoty a přírody a všech hmotných pomíjivých odvozenin. Takže

 

PSEUDOŽIVOT PSEUDOČLOVĚČENSTVA JE VE SVÉ ESENCI A SUBSTANCI MRTVOU PSEUDODUCHOVNOSTÍ.

(4)

Jelikož jsou všechny hodnoty takového pseudočlověčenstva přesunuty z niterností do zevnějšností, vnitřní subjektivní obsah lidského života je podceňován a nepovažuje se za tak důležitý, jako je vnější pozice, role a maska, dle níž se hodnotí každý jednotlivec.

 

Duchovní blahobyt jednotlivce NENÍ již déle účelem takového pseudočlověčenstva. Namísto toho se pseudočlověčenstvo stává samo sobě účelem a je zaměřené na cíl svého vlastního udržování a zachování bez ohledu na kohokoli či cokoli jiného. Individuum je tedy obětováno abstraktnímu nejasnému „celku“, který sám o sobě nemá žádný účel a žádnou realitu. Individuum se již nepovažuje za celek sám o sobě a společnost za celkový součet mnoha celků, ale namísto toho se jednotlivec považuje za nahraditelnou a obětovatelnou část toho celku, který sám o sobě a v sobě nemá žádnou hodnotu.

 

TO NAKONEC VEDE K ÚPLNÉMU PŘEHLÍŽENÍ A NERESPEKTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO ŽIVOTA.

 

(5)

V pseudoduchovním pojetí pseudočlověčenstva neexistuje žádná idea pravé jednoty, jednosti a harmonie jednotlivých celků. Popření pravých duchovních principů, které zakládají tuto jednotu, jednost a harmonii jako odraz věčné přítomnosti Nejvyššího, vede POUZE k zevnímu potvrzení těchto principů. Jelikož je ale jejich projevení se ve skutečnosti a v konkrétním životě člověčenstva možné jen skrze vnitřní přijetí jejich existence, jsou obráceny v opak.

 

NAMÍSTO JEDNOTY JE VÝSLEDKEM ÚPLNÉ ROZDĚLENÍ A ROZLOŽENÍ;

NAMÍSTO JEDNOSTI JE VÝSLEDKEM FRAKCIONALIZACE A DEZINTEGRACE;

a NAMÍSTO HARMONIE JE VÝSLEDKEM NESOULAD.

 

Takové pseudoprincipy nevyhnutelně vedou k rozvoji pseudočlověčenstva, které je neslučitelně rozděleno do mnoha ras, národů, stran, politických systémů a mnoha náboženství, z nichž každé je v neustálém protikladu k tomu druhému. Jejich zdánlivé sjednocení se může udržovat jen silou, tresty, vyhrůžkami, podplácením či úplatkářstvím.

 

Jednotící princip lze nalézt pouze v přijetí pravých duchovních principů. Protože je ale účelem tohoto pseudočlověčenstva prokázání možnosti existence neduchovního pseudočlověčenství, není žádná taková jednota ani pozorovatelná, ani možná, ani proveditelná a je sotva kdy žádoucí. Tudíž jsou tyto rozštěpy, rozdělení, frakce, manipulace a jiné negativní reakce nutnými důsledky a výsledky uspořádání pseudočlověčenstva.

 

(6)

V pseudoduchovní struktuře pseudočlověčenstva, která předpokládá nutnost existence mnoha ras, národů, skupin, stran, politických systémů, vlád, států a náboženství, je vrozeným důsledkem rozvoj zvláštních ustanovení, institucí a úřadů, které slouží zachování a udržování jejich vlastního uspořádání. Vše a každý, kdo není v souladu s nařízeními takových ustanovení a institucí, se vyloučí a obětuje. Ustanovení a instituce se stávají samoúčelnými a sebeudržujícími, pohlcujíce jakoukoli potřebu pro uznání hodnoty a důstojnosti jednotlivce. V takovém uspořádání NESLOUŽÍ ustanovení a instituce žádnému jednotlivci, ale každý jednotlivec je zvlášť utvořenými okolnostmi DONUCEN, aby sloužil těmto institucím a ustanovením a aby se jimi institucionalizoval a aby jim byl oddán. (pozn. webu: Lidé se chovají, jednají, pracují - žijí a dokonce už také cítí jako LOUTKY, ovládané dokonale všemi vnějšími organizacemi a institucemi a dalšími ovládacími programy. Dělají, co "se dělat má".  Mluví, jak "se mluvit má". Poslouchají, co a jak "se poslouchat má". Jí to, co "se jíst má". Učí se, co "se učit má". Pracují, jak "se pracovat má". Platí, za "co se a za kolik platit má". Jsou nemocní, "jak a kdy nemocní být mají" atd. Poslouchají, jednají a žijí své ovládané pseudoživoty jako LOUTKY jen proto, aby mohli bydlet, jíst, pracovat (mají samoúčelná zaměstnání, vykonávají negativní práci bez jakéhokoli skutečného užitku, bez skutečného, pravého prospěchu pro blaho celku - pouze pro blaho jedněch na úkor ostatních), "vychovávat" (v nepravdách, nevědomosti a lži) své děti, zestárnout a "v klidu zemřít". Lidé, jste LOUTKY!)

 

PŘÍSLUŠNÍKŮM PSEUDOČLOVĚČENSTVA JE V MYSL PEČLIVĚ VŠTĚPOVÁNA IDEA, ŽE BEZ TÉTO STRUKTURY NEMOHOU PŘEŽÍT.

 

Aby se prokázala "pravdivost" této ideje, je ustanoven, udržován a zachováván ŽIVOTNÍ STYL s VYLOUČENÍM všeho, co by mohlo jeho účastníky vést k víře, že jejich přežití je možné mimo tento životní styl.

To vede ke strnulému udržování, zachovávání a podporování struktury, dokud se nestane všemocnou autoritou, která nahrazuje jakékoli individuální duchovní potřeby. Tak se sama o sobě stává konformita, uniformita a příchylnost k jednomu životnímu stylu žádoucím pravidlem a sebenapájejícím se systémem nahrazování. Taková struktura se stává PSEUDOBOHEM, který je uctíván s fanatismem, dogmatismem a slepotou.

 

(7)

Jelikož je struktura pseudočlověčenstva vybudována na hodnotách PROTIKLADNÝCH pravé duchovnosti, jsou všechny jeho principy PSEUDOPRINCIPY, které odvozují svůj původ z nenávisti, agrese, bláznovství, sebelásky a sebevýlučnosti této struktury. Tak se nevyhnutelně staly veškeré dějiny tohoto pseudočlověčenstva DĚJINAMI KRVAVÝCH VÁLEK, AGRESÍ, KONKVIST a všech ostatních bláznivých a ničivých událostí, které jsou přirozenými následky nedostatku pravé duchovnosti.

 

Bláznivost této situace je zesílena a zvětšena skutečností, že NEJVĚTŠÍ HRDINOVÉ tohoto pseudočlověčenstva JSOU TI, KDO NEJVÍCE ZABÍJELI, DOBÝVALI, NIČILI A VEDLI NEJVÍCE VÁLEK pro slávu svého národa a svoji vlastní. Stávají se příklady a idoly, s jakými se má ztotožňovat a jaké se mají následovat.

(Jeden z dalších mnoha ovládacích programů Sil temna – pozn. zpracovatele.)

(8)

Intolerance, arogance, hrubost, agresivita, pocit vlastní výjimečnosti (myšleno ve falešném pojetí nadřazenosti - pozn. webu) a všechny ostatní negativní projevy, které doprovázejí život pseudočlověčenstva, vytvářejí velmi neobvyklou a jedinečnou pozici planety Země a jejích obyvatel v Galaktické a Všeuniverzální rodině. Na Zemi se pohlíží jako na NEMOCNOU, RAKOVINNOU A NENORMÁLNÍ BUŇKU, která je neustálým ohrožením blahobytu celého Stvoření. Je tolerována jen kvůli poučení z takového příkladu a ten je dovoleno zobrazit v ODPOVĚDI NA TU PŮVODNÍ OTÁZKU.

 

Proto se Země a její obyvatelé starostlivě hlídají a omezují, aby se - jako důsledky neduchovního a pseudoduchovního zaměření této planety - nemohly šířit jed, zamoření a nákaza jejich neduhů. (Duchovně vyspělé vesmírné civilizace Sil Světla z pověření Nejvyššího mají na starosti naši Zemi a dělají vše pro to, aby negativita na Zemi neovlivňovala zásadním způsobem okolní Vesmír a aby planeta Země ještě dokázala po jistou (předem stanovenou) dobu snášet řádění a smrtící ničení ze strany jejích nevděčných hostů - pseudolidí. Všeho však dočasu, toto nemohou konat věčně a tato pomoc se blíží ke svému zákonitému ukončení - pozn. webu). Tato planeta je takříkajíc po mnoho milionů let v KARANTÉNĚ a bude v ní, dokud se nezíská plné poučení a dokud se zde neustanoví znovu původní duchovní smysl a funkce člověčenstva. (Jakmile dojde negativní stav na Zemi své plnosti, bude deaktivován, navěky ukončen, a planeta Země bude opět planetou pozitivních, Nebeských dimenzí bytí - pozn. webu). Kdyby taková snaha z nějakých či jiných důvodů selhala, bylo by nutné chirurgické ODSTRANĚNÍ této rakovinné buňky a její obrácení v popel poté, co se splní účel tohoto rozpoložení. Toto je pouze vzdálená možnost či jedna z možností volby, které jsou k dispozici k tomu, aby se zastavilo šíření této smrtelné nákazy. V současnosti je všeobecnou snahou zarazit další šíření tohoto rozpoložení a zahájit léčbu a návrat k původnímu a ryzímu duchovnímu stavu a procesu.

(9)

Pseudostruktura pseudočlověčenstva projevující se ve svých početných rasách, národech, politických systémech, odděleních, skupinách, stranách a pseudonáboženstvích vyžaduje rozvoj něčeho přesvědčivého a velkolepého, aby to navždy udržovalo, podporovalo i umožňovalo pokračování a setrvávání jí odpovídajícího členění. K tomu je nutno, aby tomuto účelu sloužil rozvoj tradic a zvyků. Takové tradice a zvyky v rámci nejrůznějších systémů vedou k nahromadění určitých stylů, pravidel a nařízení i zvyků, které vytvářejí jednotlivé kultury. Každá kultura se pak stává nástrojem a zbraní, kterými se vynucuje, aby se všechny tradice a konvence ctily, uctívaly a neustále udržovaly bez toho, že by se připustilo něco nového či něco mimo toho, co se nachází ve vlastní kultuře. Od té chvíle se VŠE vyvozuje a buduje z pravidel těchto zvyků a tradic, čímž se posiluji kulturní návyky a rozdíly, což dusí, zkresluje, kazí, likviduje a odvrhuje cokoli vskutku duchovního.

 

Pravá duchovnost ve své dynamické povaze vyžaduje neustálý duchovní pokrok, pohyb a změnu. Jestliže se duchovnost pro člověčenstvo blokuje a zadržuje, vede to k rozvoji pseudoduchovnosti a je vytvořeno pseudočlověčenstvo z principů opačných k pravé duchovnosti: Stagnace, nepohyblivosti, úpadku, zvyků, tradic a uctívání kultur, které uctívají vše staré a dusí vše nové.

 

Naštěstí je však přirozeným kurzem jakéhokoli Stvoření věčný pokrokový rozvoj duchovního obsahu. Pseudočlověčenstvo nabralo nepřirozený kurz, který se musí neustále vnucovat, aby zachovávalo svůj status quo. Kvůli tomuto přirozenému směřování ve vždy strnule tradiční a navyklé kultuře poskytuje Absolutní Božská prozřetelnost Nejvyššího příležitosti k prolomení stagnujícího nahromadění a něco nového se stává přístupným k přijetí, aby znovu zahájilo proces pokroku.

 

Kvůli přijatým zvykům a tradicím lidských kultur však cokoliv, co z nich vyplývá nebo co se z nich vybuduje, vyplývá a buduje se z nesprávných a zkreslených předpokladů, neboť všechny tradice a zvyky jsou samou svou povahou zastaralé a blokují jakýkoli duchovní pokrok.

Proto nikdo nemůže nikdy dojít k žádným rozumným závěrům o pravém smyslu života a duchovnosti, když zakládá své závěry na tradicích a zvycích jakékoli kultury.

 

Je velkým duchovním omylem věřit, že pravé pochopení a vysvětlení těchto hodnot je možné pouze v rámci těchto kultur a jejich tradic a zvyků. Ve skutečnosti je pravdou pravý opak: Aby se dospělo k jakýmkoli pravdivým závěrům o životě, duchovnosti, vesmíru a Nejvyšším, je třeba zcela, úplně a absolutně nebrat ohled na všechny a jakékoli zvyky a tradice. Je nutné si pamatovat, že tradice a zvyky byly vytvořeny pseudotvůrci, aby blokovaly a dusily skutečnou pravdu, která je vždy dynamická. Tedy: Jedině když se přesáhnou všechny tradice a zvyky všech těchto kultur, může vyvstat a být pojímán pravý význam života a duchovnosti.

 

(10)

Struktura pseudočlověčenstva je budována v zásadě na DVOU PSEUDOPRINCIPECH:

 

(A)

První pseudoprincip tvrdí, že VE STVOŘENÍ NENÍ NIC DUCHOVNÍHO. Stvoření a život jsou výsledkem pouhé náhody BEZ toho, že by jakákoliv zvláštní „vnitřní“ či „vnější“ nezávislá síla způsobovala jejich vznik.

 

(B)

Druhý pseudoprincip, který protiřečí prvnímu, VYTVÁŘÍ PSEUDODUCHOVNOST; připouští a uznává existencí zvláštní síly, která má dopad na život a na vytváření všeho Stvoření a života, ale popisuje ji, vykládá a chápe záměrně zkresleně a přikládá ji nepravé osobě či nepravým osobám.

 

Oba pseudoprincipy vytvořili PSEUDOTVŮRCI V PEKLECH a vštípili je pseudočlověčenství, aby ODVEDLI jeho příslušníky od pravé duchovnosti.

 

Ve své podstatě a formě plní oba pseudoprincipy stejný cíl: Jeden popírá jakéhokoli Stvořitele, druhý ustanovuje pseudostvořitele či více pseudostvořitelů, kteří nejsou pravým Stvořitelem. Uznávání a uctívání pseudostvořitele (jednoho) či pseudostvořitelů (několik), kteří jsou relativní ke Stvoření a nemají Absolutní tvořivou moc, je jak neduchovní, tak i odmítnutím existence jakéhokoli Stvořitele vůbec. Cokoli je stvořené a relativní, neobsahuje v sobě žádnou duchovnost. Duchovnost se do toho může vštípit jedině uznáním této relativity stvořeného k Absolutnímu Nejvyššímu a z Něho/Ní.

 

Uctíváním NEPRAVÉ bytosti či vyznáváním překroucené duchovnosti se nikdo nestává duchovním.

 

Proto jsou všechna existující pojetí, všechny názory, systémy víry či náboženské doktríny bez jakéhokoli vyloučení čehokoli ve své podstatě a formě vpravdě materialistické a neobsahují v sobě žádnou duchovnost.

 

Protože jsou všechny náboženské doktríny vybudovány na překroucené duchovnosti tradic a zvyků, všechny obsahují zrnka pravdy kvůli skutečnosti, že překrucují PŮVODNÍ PRAVÉ duchovní ideje.

 

Je možno překroutit jen to, co je samo o sobě pravé a ryzí. Pokroucení překrouceného není žádným pokroucením, ale potvrzením tohoto pokroucení.

 

Aby se získala tato zrnka pravdy, obsažená v těchto deformacích, musí se nejdříve odstranit všechny deformace. Tehdy a jedině tehdy vyjdou zrnka pravdy na povrch a využijí se pro vybudování a rozvoj pravého duchovního náboženství a pravého a ryzího člověčenství. Tato kniha je zatím posledním krokem v pořadí a nemůže vysvětlit vše.

 

(11)

Uspořádání pseudočlověčenstva projevující se v početných odděleních, rasách, národech, politických systémech, stranách, skupinách a v množství neduchovních náboženství a systémů víry ROZVÍJÍ VROZENÝ SKLON veškerých uvedených oddělení PROHLAŠOVAT se jako NADŘAZENÉ všemu a každému jinému. Jedině tím, co o sobě prohlašují, a tím, za co se považují, se mohou tato oddělení udržovat.

 

Kvůli tomuto přístupu zuří mezi nimi od počátku pseudočlověčenstva neustálá BITVA o panování, vládu, výlučnost a zvláštní privilegované postavení.

 

Tato situace přímo souvztaží s uspořádáním, které existuje v peklech. Byla vložena do pseudočlověčenstva na planetě Zemi, aby se zničila pravá duchovnost, která NEOBSAHUJE ANI ZMÍNKU o nadřazenosti, podřízenosti, výlučnosti či zvláštním výsadním rozpoložení.

 

Cokoli je dobré, je dobré, a protože je to dobré, je to správné, a tudíž pravdivé. Toto je pravdou. Vše dobré je z lásky, vše pravdivé je z moudrosti a veškerá moudrost je z lásky a pravdy.

 

Ty obě se zároveň odvozují z Absolutní lásky a Absolutní moudrosti Nejvyššího. Proto se žádná z nich nemůže nadřazovat či podřizovat jiné, neboť jsou obě zároveň ze stejného Absolutního zdroje.

 

Jelikož je ale pseudočlověčenstvo vybudováno na protikladech a zkresleních ryzích duchovních principů, musí neustále vytvářet podřízené stavy, které bojují za nadřazenost a výlučnou pozici až do stádia zotročení, znásilnění, potlačení, utiskování, pronásledování a likvidace všeho, co mu neslouží a co neuznává jeho PSEUDONADŘAZENOST.

 

(12)

Účelem a cílem vytvoření pseudočlověčenstva je ZNIČENÍ a ELIMINACE jakéhokoli pravého člověčenstva, aby se nemohlo uskutečnit přidání Absolutních duchovních principů Nejvyššího. Takže je každý člen pseudočlověčenstva nucen buď spoléhat na vlastní vnitřní zdroje (které nejsou rozmnoženy celkovým souhrnným součtem pozitivních zkušeností a výrazových forem všech příslušníků), či se musí přizpůsobit a přilnout pouze k těmto deformacím a nepravdám, které jsou za tímto účelem neustále produkovány s pomocí tradic a zvyků jakékoli dané kultury anebo pseudonáboženství. V první situaci se jedinec stává izolovaným a vyvrženým. Ve druhém případě jsou jeho vnitřní zdroje potlačeny omezenými a vnucenými tradičními a obvyklými výklady všech událostí a dějů.

 

(13)

Uspořádání pseudočlověčenstva, které je vybudováno na protikladných principech ke skutečnému člověčenstvu, vyžaduje, aby všichni jeho členové byli závislí na této struktuře a aby je omezovala. Rozvoj pravého člověčenstva je budován na svobodě a nezávislosti jeho jednotlivých členů. Pseudočlověčenstvo se na druhé straně může rozvíjet jen s omezeními, tabu, zákazy, nátlaky, potlačováním a nedostatkem svobody a nezávislosti. Přirozený, a tedy řádný rozvoj života jednotlivce je možný pouze na základě svobody a nezávislosti, jelikož toto je imanentním zákonem pravé duchovnosti. Jakékoli potlačení a ochuzení tohoto rozvoje vede k rozvoji rozsáhlých pocitů viny, strachu a obav, čehož výsledkem je masivní neuróza a psychóza.

(pozn. webu: Jen se podívejme pravdě svého světa do očí... Jak jsme každý závislí na systémech, všude, kam se pohneme. Systém (falešného, pekelného) vzdělávání. Negativní zaměstnání. Sociální a zdravotní systémy. Peněžní systém. Ostatně ten stojí ve středu této velkolepé pasti systémů na ovládání lidstva za účelem ovládání a řízení jejich "svobody" , otroctví, strachu, jeho veškerého konání a životního směrování. Peněžní systém spolu se všemi ostatními, z nichž se (zdánlivě) nelze vymanit, slouží především k upevňování a dosažení co nejvyšší závislosti a nesvobody pseudolidí. Jejich strach z vypadnutí z tohoto systému a z důsledků takto získané svobody a nezávislosti je silnější než jejich touha si uvědomit, v jakém otroctví se každý ve svém ubohém životě topí, než touha být opět svobodný a nezávislý).

Pseudočlověčenstvo svým vytvářením všemožných druhů zákazů, tabu, omezení atd. ochuzuje své členy o jejich základní, esenciální a substanciální potřebu vlastního rozvoje. Taková potřeba není v souladu s destruktivním účelem a cílem pseudočlověčenstva. Proto jsou VLOŽENY do duše lidí POCITY VINY (pseudotvůrci jsou mistry v genetických manipulacích a úpravách pseudolidské genetické výbavy), aby jakékoli odchýlení od pravidel stanovených pseudočlověčenstvem AKTIVOVALO tuto vštípenou vinu, což vede ke strachu, obavám a potřebě potrestání.

 

Takže jsou všechny pseudoprincipy pseudočlověčenstva založeny na nenormálnosti a bláznivosti zvrácených duchovních pojetí.

 

(14)

Jak bylo předtím uvedeno, původním účelem náležejícím k založení pseudočlověčenstva byl důkaz, že pravé duchovní principy jsou pro fungování jakékoli společnosti nejen zastaralé, ale i nepotřebné a nedostatečně inteligentní. Tento účel vede k úplnému oddělení pseudočlověčenstva od přímého uvědomění, přístupu a přímé komunikace vzhledem k ostatním dimenzím a ostatním duchovním světům a jejich obyvatelům.

 

PSEUDOTVŮRCI se obzvláště vynasnažili, aby ZNIČILI jakékoli MOSTY spojující lidstvo a každého jedince s duchovním světem a jeho obyvateli.

 

Jedním přístupem bylo vložit - obzvláště přírodovědcům a materialistickým filosofům - ideje, že není žádný duchovní svět a že život a vše ostatní se omezuje na funkci a proces hmoty a jejich prvků. Tak došlo k popření jakéhokoli jiného stavu a procesu než toho, který se nalézá v přírodním čili hmotném stupni Stvoření.

(Jednoduše řečeno: lidstvo si má neustále myslet (a podle toho žít), že neexistuje nic víc než tento hmotný, fyzický svět, v němž žije, že je jedinými "inteligentními" bytostmi nekonečného vesmíru, které dosáhly dokonalosti a maximálního vědění. Lidstvo není vedeno k Bohu a pokud ano, pak k falešnému bohu, vymyšlenému samotnými pseudotvůrci, bohu, který trestá, ničí, soudí, podmiňuje, zlobí se a rozkazuje. Lidstvo nemá mít potřebu pátrat po něčem mimo hmotný svět, má být přesvědčeno, že reálné je pouze to, co vychází z našeho fyzického světa, hmoty, co je zaznamenatelné a prokazatelné fyzickými smysly, které považuje za relevantní nástroje k objevování PRAVDY. Lidstvo je pseudotvůrci programováno tak, aby nikdo neměl potřebu pátrat po duchovním světě, po svém vlastním původu, a aby nikdo neměl potřebu (a pokud ano, tak aby měl maximálně omezené možnosti a schopnosti) ani myšlenku na jiné vesmírné civilizace, aby neměl nikdo potřebu ani myšlenku navázat spojení s vyspělými duchovními bytostmi jiných dimenzí a světů a komunikovat s nimi. Lidstvo je v tomto dokonale ovládáno, vše, co "zavání" duchovním věděním, je rychle zesměšňováno, znevažováno. Lidé s vyšším vědomím, kteří již pravdu poznali, pravdou žijí a pokoušejí se ji předávat ostatním, jsou společensky znevažováni, považováni za blázny, nemocné a jsou likvidováni, vylučováni, znevýhodňování. Ovládací programy pseudotvůrců fungují naprosto dokonale.... - pozn. webu).

Jiným přístupem ke zničení mostů bylo stvoření všech typů pseudonáboženství, která v zásadě vyznávají a přijímají existenci duchovního světa a věčného života, ale zabraňují jakémukoli přímému styku a komunikování s jakýmikoli duchovními bytostmi pod pohrůžkou VĚČNÉHO ZATRACENÍ V PEKLECH.

Ten i onen způsob ve své podstatě vede k pochybnostem o existenci takových světů a vnitřně působí na lidi, aby je popírali nebo považovali za něco nedůležitého, nejasného a nepotřebného k tomu, aby se nad tím uvažovalo a zabývalo se tím. Tento přístup odnímá uvědomění si toho, že být neustále v přímém kontaktu a přímé komunikaci s duchovním světem je pro duchovní blahobyt člověčenstva a jeho členů životně závažné, protože tento svět je nejniternějším stupněm, a tedy samým životem přírodního světa. V přírodním světě se konkretizují a projevují všechny korespondenční faktory duchovního stavu událostí. Popřením tohoto faktu pseudočlověčenstvo postupně plní svůj účel - vymýtit a zlikvidovat u svých členů představu pravé či jakékoli duchovnosti.

 

(15)

Dalším krokem ve vývoji pseudočlověčenstva bylo - jako výsledek zničení mostů do duchovního světa - znásilnění, zvrácení a přehlížení ZÁKONA SOUVZTAŽNOSTÍ, na němž je postaveno veškeré Stvoření a udržováno v řádu a v intra- či inter-komunikaci. Tento zákon stanoví, že

 

všechny příčiny a principy počínají v nejniternějším stupni Stvoření, kterým je PRVNÍ neboli NEJNITERNĚJŠÍ stupeň se svou sférou - nastávající, probíhající a stávající se BEZPROSTŘEDNĚ z Nejvyššího.

 

Z tohoto stupně a skrze souvztažné faktory všech ryzích idejí, aktivit a emanací, které jsou započaty v tomto centru, to jest z Nejvyššího, nastávají, probíhají a stávají se všechny následné a simultánní kroky a stupně Stvoření. Tedy jakákoli idea či snaha, která nastává, probíhá a stává se v duchovním nejniternějším kroku a jeho stupních, se projevuje po všech úrovních, krocích a stupních až do nejzevnějšího následného kroku přírodního světa a jeho úrovně a stupně. Takové ideje a počiny se jeví ve formě, tvaru a obsahu, které jsou v souladu s povahou každého následného a souběžného kroku, úrovně a stupně, dokud se nestanou zcela KONKRÉTNÍMI a FIXNÍMI v přírodním stupni ve formě jeho prvků nebo v konkrétním chování a jednání lidských bytostí.

 

Zničením těchto mostů se pseudočlověčenstvo oddělilo od přenášení těchto korespondenčních faktorů ve správném a náležitém sledu. Správný a náležitý sled je podstatný pro přežití zdravého člověčenstva, protože mu neustále přináší nové a svěží tvůrčí ideje k realizaci a manifestaci. Jakmile se tento sled jakkoli oddělí, pozmění či deformuje, podpůrný systém života člověčenstva je udušen, což vede nakonec k zániku pravého života.

 

Pseudotvůrci pseudočlověčenstva si byli vždy vědomi této situace a důležitosti neustálého toku souvztažných faktorů z nejniternějších stupňů pro přežití člověčenstva. Aby si zajistili, že jejich plán kvůli tomuto přerušení neselže, vytvořili, jak již bylo uvedeno, pseudoniterný duchovní stupeň duchovního světa ve formě pekel, kde jsou všechny ryzí souvztažnosti zaobaleny, zvráceny, překrouceny a přeneseny v této nové formě pseudočlověčenství, aby se tak zachoval pseudoživot souvztažností.

 

Je třeba si pamatovat, že takto zkažené a překroucené souvztažnosti obsahují zrnka pravdy, což umožňuje udržování a podporu života za všech okolností. Jak již bylo uvedeno, je možné zkazit a deformovat jen to, co je skutečné a pravý život ze sebe a v sobě. Nic jiného nelze zkazit a deformovat. Takto je například dobro obráceno ve zlo a pravda v lež. Protože zlo a nepravda mohou ale žít a udržovat se pouze existencí dobra a pravdy, jakékoli vložení zla a nepravdy do pseudočlověčenstva a jeho systému podporuje pseudoživot z důvodu, že musí být přítomna idea dobra a pravdy, aby se UVĚDOMILA povaha zla a nepravdy. Takže se láska ke zlu a nepravdě stává samotným životem pseudočlověčenstva. Principem zde je LÁSKA, a ta je náležitým a pravým duchovním principem. Z lásky vzniká život a je jí udržován a podporován. Pravý život je v milování Nejvyššího. Tudíž cokoli kdo miluje, stává se jeho životem. Když někdo nemiluje Nejvyššího, musí milovat někoho nebo něco jiného, aby přežil. Toto je souvztažný činitel Stvoření, jelikož láska je jedním z Absolutních principů Nejvyššího a souvztaží s životem a jeho atributy a odvozeninami. Takže je nutné něco či někoho milovat, aby se bylo a žilo.

Pseudotvůrci užili tohoto zákona souvztažností, aby vytvořili stav a proces - který je opakem pravého principu lásky a pravdy - pekla, kde se produkují neustále zla a nepravdy za účelem náhrady lásky k dobru a pravdě, tedy k Nejvyššímu, láskou ke zlu a nepravdám, tedy k SOBĚ. Taková láska je pak vpravena do pseudočlověčenstva a je schopna udržovat a podporovat jeho přežití. Tyto deformace a perverze neustále působí vedle všech korespondenčních faktorů duchovního světa.

 

(16)

PŘERUŠENÍ, DEFORMACE a ZKÁZA pravého duchovního sledu z nejniternějšího duchovního stupně a ZNIČENÍ mostů do duchovního světa spolu s PŘEHLÍŽENÍM zákona souvztažností vede k ROZVOJI PSEUDOČLOVĚČENSTVA, které nakonec POPÍRÁ existenci či platnost jakýchkoli duchovních zákonů, které zřejmě nahrazují všechny a jakékoli přírodní zákony a zákony fungování hmoty. Takže fyzické zákony a zákony hmoty pozorované a popsané přírodními nástroji se považují za základnu a základ vysvětlení jakéhokoli jevu. Tyto jevy se stávají vysvětlujícími samy sebe. Takové vysvětlení všech jevů vede k nesprávným a mylným závěrům o nich a dostává všechny členy pseudočlověčenstva do rozpoložení neustálé ILUZE o skutečnosti. Takže co je reálné, je považováno za iluze a iluze se považuje za realitu.

 

Jakmile se přestane s výkladem jakéhokoli jevu na základě duchovních principů, pravá esence a substance takového jevu se zcela přehlíží a ztrácí, a takové jevy se popisují a chápou v pojmech, které nemají vůbec žádný skutečný vztah k jejich podstatě.

 

Proto je život pseudočlověčenstva založen na velkolepé iluzi a deformaci pravé skutečnosti, takže se nemůže nazývat pravým životem, ale pouze iluzí čili pseudoživotem.

 

(17)

Přehlížení, nebo popírání a deformování pravého významu duchovnosti a jejího života, který je ve vnitřním nejniternějším stupni, vede k rozvoji neustálého zdůrazňování zevních svazků a vnějších vymožeností veškerých systémů pseudočlověčenstva. Popíráním niterných duchovních principů ve svých systémech zvrátilo pseudočlověčenstvo všechny systémy v pseudosystémy. V takových pseudosystémech je vrozenou potřebou zakládat jakýkoli vztah pouze na vnějších požadavcích, zvycích a tradicích bez toho, že by se to jakkoli skutečně dotýkalo nitra.

 

Skutečný pravý vztah lze vytvořit pouze ze SRDCE, to jest z nejniternějšího stupně. VNĚJŠÍ svazky a vztahy nemohou vytvořit, udržovat a podporovat žádné vztahy trvalé, neboť postrádají niterný život. Skutečný život jakéhokoli takového vztahu může vzniknout pouze v duchovních niterných činitelích. Popírání či přehlížení těchto činitelů likviduje skutečný život a to vede v těchto vztazích k povrchnosti, přechodnosti a vystřízlivění. Proto nemají jakékoli hodnoty, svazky a vztahy pseudočlověčenstva žádný hlubší význam, ani nemohou sloužit jako skutečná základna pro sdílení, vzájemnost a vytváření jakýchkoli nových tvořivých idejí. Když se sdílejí a oplácejí jen povrchní, povrchové zevnějšnosti bez toho, že by v tom bylo zahrnuto cokoli jiného, nesdílí se a neoplácí ve skutečnosti nic. V takovém případě nemohou v pseudočlověčenství existovat ŽÁDNÉ SKUTEČNÉ SVAZKY a VZTAHY.

 

(18)

Jak bylo předtím sděleno, ustanovili pseudotvůrci v duchovním světě zvláštní pseudoduchovní stav a proces, zvaný PEKLO, za účelem konečné likvidace veškeré duchovnosti a Nejvyššího. Jedním z prostředků této likvidace je soustavná reverze všech existujících principů tak, že se původní cíl a účel stává pouze prostředkem a původní prostředky k provedení cílů a účelů se stanou cílem a účelem samy o sobě. V takovém uspořádání je VŠE UMÍSTĚNO VZHŮRU NOHAMA.

 

Taková je struktura pseudočlověčenstva vytvořená pseudotvůrci z jejich pseudoduchovního stavu a procesu.

Vše, co nemá samo o sobě a v sobě žádný smysl, účel, cíl a žádnou hodnotu, je považováno za nejzazší výdobytek pseudočlověčenstva a obráceně: Pravý smysl, účel a cíl a skutečné hodnoty jsou znetvořeny, zneužity, užity nesprávně, úplně se popírají či oživují se jen jako prostředky k cílům, které nejsou cíli vůbec.

 

Klasickým příkladem toho je přehlížení věčného duchovního života, který je účelem, cílem a hodnotou sám o sobě, dávající pravý smysl lidskému životu; namísto toho se vše nachází v hmotných, pozemských, světských, časných přechodných a povrchních věcech, které samy o sobě nemají žádnou hodnotu či žádný smysl. Takové hodnoty a bezvýznamné věci se tedy samy o sobě stávají účelem a cílem namísto toho, aby se staly prostředky dosažení většího duchovního uvědomění.

 

(19)

Jelikož je pravá povaha pseudočlověčenstva SEBESTŘEDNÁ a SOBECKÁ bez jakéhokoli ohledu na cokoli jiného, MUSÍ VŠE EXISTUJÍCÍ SLOUŽIT TÉTO SEBESTŘEDNÉ A SOBECKÉ POVAZE. To nakonec vede k rozvoji úplného přehlížení čehokoli a kohokoli existujícího. Neuvažuje se o rozvoji chápání účelu, cíle a funkce čehokoli existujícího, neslouží-li to nakonec sobeckým a na sebe soustředěným potřebám pseudočlověčenstva. Přírodní prostředí příslušníků pseudočlověčenstva a jeho zdroje se proto považují za něco cizího a nepřátelského a nemilosrdně se VYKOŘISŤUJÍ bez jakéhokoli ohledu na jeho pravou funkci a ekologii. Takže se porušují zákonitosti rozvoje přírody a jejích zdrojů či se navždy zcela pozměňují, což nakonec vede k vytvoření nehostinného a nepřátelského životního prostředí, což přináší lidem mnoho KATASTROF a KATAKLYZMAT a takzvaných NEHOD ohromných rozměrů a neobvyklého charakteru.

(20)

Jelikož jsou všechny motivační činitele všech aktivit a produkčních činností pseudočlověčenstva určeny jeho sobeckou sebestřednou povahou, NENÍ v těchto aktivitách a produkcích žádný nejzazší ohled na prospěch veškerého člověčenstva, na všeobecné blaho a užitek či na univerzální principy. Cokoli se vytváří, vytváří se s nesprávnou motivací bez ohledu na to, že to má prospívat mnohým. AVŠAK PROSPĚCH VŠECH NENÍ ÚČELEM A CÍLEM TÉTO PRODUKCE, ALE JEN PROSTŘEDKEM SOBECKÝCH A SEBESTŘEDNÝCH MOTIVAČNÍCH FAKTORŮ. Takový postoj VLOŽILI DO MYSLI pseudočlověčenstva jeho pseudostvořitelé jako součást PLÁNU úplného zničení duchovnosti.

 

Když někdo koná něco s ohledem na VŠEOBECNÉ BLAHO, stává se více duchovním. Ale dělá-li něco kvůli SOBĚ a užívá-li princip všeobecného blaha pro své vlastní sobecké motivy a účely, stává se méně a méně duchovním, dokud nedosáhne bodu, kdy miluje jen sebe a nenávidí cokoli a kohokoli jiného, neslouží-li podpoře jeho sobeckosti. Sebeláska a nenávist vedou nakonec ke zničení duchovnosti obecně a vlastního života jednotlivě, což je NEJZAZŠÍM CÍLEM pseudočlověčenstva a což dává příklad konkrétní odpovědi na otázku: JAKÉ JE TO BÝT BEZ JAKÉKOLI DUCHOVNOSTI.

 

(21)

V pseudočlověčenství je vše zpřeházeno, zkaženo a zdeformováno, což vede k rozvoji a ustanovení sebeuvědomění založeného na míře odpadnutí od pravé duchovnosti. Čím větší je ÚPADEK duchovnosti, tím větší je sebeuvědomění pseudočlověčenstva. Takové sebeuvědomění není ovšem skutečným sebeuvědoměním, ale PSEUDOSEBEUVĚDOMĚNÍM. Skutečné sebeuvědomění je postaveno na uvědomění přítomnosti Nejvyššího a každý stav uvědomění vede k větší duchovnosti a rozvoji skutečného já. Avšak v pseudosebeuvědomění se vše hodnotí a oceňuje dle skutečnosti, jak MÁLO duchovnosti to obsahuje. Čím méně duchovnosti, tím větší hodnota a cena a opačně: Čím více duchovnosti, tím méně je to hodnotné.

 

(22)

V pseudosebeuvědomění pseudočlověčenstva NENÍ MÍSTA pro skutečné duchovní hodnoty života ani pro život sám. To u pseudočlověčenstva vede k rozvoji přístupu, jehož výsledkem je arogance, nemilosrdnost, pýcha, velikášství, pompéznost a vlastní ospravedlňování. Takové postoje nevyhnutelně vedou k fabrikaci, ospravedlňování a užití prostředků hromadného ničení a rušení přirozeného vývoje Země. Není-li ceněn skutečný život, ale namísto toho se uctívá pseudoživot, pak cokoli je ze skutečného života, je nepřístojné, rušivé a pohromou pro pseudoživot, a tedy se to musí ZNIČIT. Takový je následek neduchovního anebo pseudoduchovního uspořádání pseudočlověčenstva. Kdyby se ponechalo samému sobě, důsledkem by bylo úplné a konečné zničení veškerého života včetně jeho vlastního pseudoživota.

 

(23)

Přirozeným trendem skutečného života je neustálý pokrok KAŽDÉHO, takže vše slouží tomuto účelu. Takový trend je v uspořádání pseudočlověčenstva NEMYSLITELNÝ. Protože je toto uspořádání postaveno na protikladech k tomuto trendu, jsou všechny snahy pseudočlověčenstva poháněny k závěrečnému potlačení lidského rozvoje ve všech sférách života a k tomu, aby se podporovala vzdělaná nevědomost, což VYLUČUJE a UZAVÍRÁ pravý zdroj ryzího poznání a základnu skutečného pokroku – duchovnost. Tato tendence vyžaduje rozvoj PSEUDOVĚDY, PSEUDOVZDĚLÁNÍ A PSEUDONÁBOŽENSTVÍ, které lidi udržují v úplné temnotě a slepotě, představujíce zfabrikované pseudoskutečnosti jako reálné a reálná fakta jako pseudoskutečnost. Taková situace zajišťuje, že žádná pravá duchovnost nemůže proniknout, jelikož každý musí být ZÁVISLÝ na těchto falešnostech a musí jim NASLOUCHAT.

(24)

A konečně, aby se psoudočlověčenstvo udržovalo ve větší a silnější tmě a slepotě, PSEUDOTVŮRCI neustále podporují užívání monstrózních a grandiózních ohavností ve formě PSEUDODUCHOVNÍCH NÁBOŽENSTVÍ, DOKTRÍN, VYZNÁNÍ A RITUÁLŮ, které PŘEDSTÍRAJÍ uctívání a službu vzhledem k Nejvyššímu, ale které ve skutečnosti nenápadně a sofistikovaně ODVÁDĚJÍ pryč od Nejvyššího a od pravé duchovnosti. Zakládajíce na vloženém POCITU VINY, STRACHU Z POTRESTÁNÍ A VĚČNÉHO ZATRACENÍ, ZAVÁDĚJÍ a ODVÁDĚJÍ lidi od skutečného zdroje lásky a moudrosti a RDOUSÍ pravou duchovnost, která je vždy založena na svobodě, nezávislosti, lásce, moudrosti a Absolutní milosti.

 

Tyto OHAVNOSTI jsou jedněmi z NEJVYCHYTRALEJŠÍCH NÁSTROJŮ PSEUDOTVŮRCŮ, které zfabrikovali v peklech a VLOŽILI do pseudočlověčenstva, aby jejich plán na zničení skutečné duchovnosti mohl uspět.

-------

 

Z toho, co bylo řečeno v těchto čtyřiadvaceti bodech, je nyní možno, jestliže si to někdo přeje, ROZLIŠIT ideje toho, kam vede odpadnutí pravé duchovnosti a jaké jsou důsledky a následky takového duchovního úpadku na rozvoj člověčenstva jako celku. Veskrze se tak odpovídá živým příkladem na původní otázku, jaké je to být a existovat BEZ duchovnosti.

 

Jako před tím je třeba si ovšem zapamatovat, že tato kniha je pouze APROXIMACÍ skutečné pravdy. Je to vyšší krok k pochopení pravé podstaty těchto událostí. To, co je zde zjeveno, je zjeveno s ohledem na současné potřeby člověčenstva z hlediska jeho návratu ke skutečnému duchovnímu pokroku. Jakákoli aproximace pravdy NENÍ samotnou celou pravdou. Tudíž existuje přesahující vysvětlení a chápání toho všeho vzhledem k chápání a vysvětlení, které představuje tato kniha. Je však důležité si uvědomit, že toto přesahující chápání nelze získat, nepřijme-li se nejprve současné zjevené vysvětlení a chápání těchto skutečností.

 

(5)

Kapitola pátá

 

DŮSLEDKY A DOPAD LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI LIDSKÉHO

ŽIVOTA, LIDSKÝCH AKTIVIT, SYSTÉMŮ A VZTAHŮ

 

 

Výtah z knihy „Základy lidské duchovnosti“, str. 119 – 151, 5. kapitola, část I.

 

Jakmile byl umožněn duchovní úpadek a stal se životním stylem, vedlo to k rozvoji pseudočlověčenstva; od té chvíle to ovlivňovalo, určovalo a definovalo veškeré oblasti lidského života do nejmenšího detailu.

 

Obecný a globální popis takového úpadku předchází popisu jednotlivých oblastí, jelikož je základnou a základem, na nichž se projevovaly a projevují veškeré zvláštnosti tohoto úpadku a z nichž sestávaly a sestávají.

 

Dodatečně k obecným a globálním následkům a důsledkům tohoto úpadku rozvíjí každá jednotlivá oblast lidského života své zvláštní rysy, prostředky a postoje, což vede k jejich zvláštním následkům a důsledkům jako výsledku tohoto úpadku.

 

Je tedy nutné postoupit k popisu jeho výsledků v jednotlivých oblastech lidského života, lidských aktivit, systémů a vztahů.

 

(1)

Každá sentientní entita, každý krok, každá úroveň a dimenze a jejich stupně i všichni obyvatelé vesmíru mají hodnotu dle SVÉ POZICE, SVÉHO POSTOJE a VZTAHU vzhledem k svému Stvořiteli - NEJVYŠŠÍMU.

 

Toto je nejdůležitější určující činitel duchovního stavu a procesu každého a čehokoli. Tudíž pojem Nejvyššího, jaký má člověčenstvo, je ústředním a závažným pojmem v chápání pravé duchovní povahy každé společnosti a jejích členů.

 

Lidská společnost není žádnou výjimkou. Bylo již předtím uvedeno, že přítomná povaha a struktura lidských bytostí a jejich utvoření je výsledkem pseudotvořivého úsilí pseudostvořitelů za účelem eliminace a zničení jakékoli duchovnosti a za účelem stvoření jejich vlastní odlišné duchovnosti - pseudoduchovnosti.

 

Protože si pseudotvůrci uvědomují důležitost získání základního pojmu a základní ideje o Nejvyšším, toto bylo PRVNÍM CÍLEM jejich zvrácenosti a překrucování.

 

Je několik způsobů, jak se to dá zařídit:

 

(a)

Především se NENÁPADNĚ vloudí idea možnosti toho, že žádný Nejvyšší NEEXISTUJE, a tudíž hmota a příroda jsou JEDINÝMI zdroji života.

 

(b)

Za druhé se vytvoří idea mnoha bohů s odlišnými funkcemi, či tří bohů v některých křesťanských náboženstvích. Taková idea ve své podstatě a formě nakonec vede K POPŘENÍ JAKÉHOKOLI BOHA.

 

(c)

Za třetí se nepozorovaně uvede idea abstraktního, vzdáleného a nedotknutelného boha ve formě nějakých temných universálních principů, které obsahují pojem Jednosti, ale bez jakéhokoli pojetí vztahovosti a náležení. Tato idea ve své podstatě a formě též vede ke konečnému popření jakéhokoli boha.

 

(d)

Za čtvrté se nepozorovaně uvede idea, že jakékoli pochopení takového pojmu je možné POUZE ze zevního a vnějšího stupně, protože jedině zde může být přístupný vnějším lidským smyslům a jimi dosažitelný.

 

Pravým pojetím Nejvyššího je vždy niterný duchovní stav a proces v nejniternějším stupniuvnitř“, z něhož lze odvodit nejvíce se přibližující ideu Nejvyššího.

 

Všechen životní styl pseudočlověčenstva je ale přemístěn a přenesen z niterností do vnější zevní úrovně, která se považuje za jedinou základnu a jediný zdroj pro vytváření jakýchkoli závěrů a idejí. Z této pozice se pak vytvořil současný nesprávný pojem Nejvyššího.

 

Tento pojem je podivnou kombinací ryzích atributů Nejvyššího, které se chápou ve smyslu zevního stupně a používání jeho principů podle analogie s lidskými činnostmi, myšlenkami, pocity, emocemi a subjektivními projekcemi a očekáváními toho, jakým má Nejvyšší být, co má dělat a jak se má chovat. Z toho je zřejmé, že takový pojem Nejvyššího obsahuje všechny atributy lidských tvorů, které jsou výsledkem pseudotvořivého úsilí pseudotvůrců. Jelikož jsou takové atributy zvrácením a deformací ryzích atributů, je v lidském pojetí Nejvyššího málo toho, co je pravé a pravdivé.

 

Ačkoli se přijímá a chápe to, že Nejvyšší je Absolutní láskou a Absolutní moudrostí a všemi ostatními absolutními kategoriemi, je pojetí takové lásky a moudrosti určeno lidským uvažováním ohledně povahy takové lásky a moudrosti a jejího působení. Výsledkem těchto projekcí a očekávání je směšný protiklad v lidském pojmu Nejvyššího. Tentýž Nejvyšší, kdož je považován za Absolutní lásku a Moudrost, je zároveň obávaným, nepřátelským, krutým, žárlivým, ničivým, trestajícím, zlým a zavrhujícím lidi do pekel a připisují se mu mnohé jiné ohavnosti, které je možno vyčíst z lidských vztahů, postojů a lidského chování. Takové pojetí vede k jinému ohavnému závěru: Nejvyšší musí konat, chovat se, myslet a cítit, jak mu nařizují a přikazují církve a náboženství: Ony určují, co je důležité a co ne, aby Nejvyšší konal, říkal, či nekonal a neříkal.

Takový pojem a taková idea Nejvyššího nemá ovšem nic společného se skutečným Nejvyšším.

 

Takže lidští tvorové stvořili svého vlastního „Boha“ dle svého vlastního obrazu a podobenství, přisuzujíce tomuto „Bohu“ své vlastní rysy, pocity, emoce, žádosti, manipulace, očekávání a všechny ostatní pseudolidské pseudohodnoty, zapomínajíce na to, že původní sentientní entity byly stvořeny dle podoby a obrazu Nejvyššího. To vede k rozvoji systémů víry, které nutí každého přijímat takového „Boha“ či takové bohy jako jedinou možnou skutečnost. Jelikož je takový „Bůh“ výsledkem lidské tvořivosti, NEEXISTUJE. Proto jsou ve své pravé podstatě a formě všechna pojetí Nejvyššího a uctívání těchto pojetí, která v přítomnosti existují na planetě Zemi, modloslužebnictvím. Takováto pojetí jsou čistými deformacemi pravdy. To bylo účelem a cílem PSEUDOTVŮRCŮ - ­zničit jakékoli pravdivé pojetí Nejvyššího v lidské mysli.

 

Jako výsledek těchto překroucených pojetí byly vyvinuty systémy pravidel, nařízení, výkladů, ceremonií, obřadů a postupů, které diktují, jak se má Nejvyšší pojímat, pociťovat a chápat. Tyto sady pravidel pak vedou k ustanovení tradic a zvyků, které se staly jedinými platnými kritérii formulací pojetí Nejvyššího. Jakákoli jiná kritéria se považovala a považují za kacířství.

 

Jako u jiných pojetí, tak i pseudolidské překroucené pojetí Nejvyššího v sobě obsahuje zrnka pravdy. Negací, zvrácením a pokroucením pravého pojmu Nejvyššího se ve skutečnosti potvrzuje to, čím Nejvyšší není.

 

(2)

Z ustanoveného pojetí Nejvyššího odvozuje svůj smysl, obsah a použití pojem duchovnosti obecně. Jak bylo mnohokrát předtím zdůrazněno, pravý smysl čehokoli utvořeného, fungujícího a činného se může pojmout jedině z pravé duchovnosti. Pravé duchovní principy jsou středem, životem a smyslem jakéhokoli takového snažení či bytí. Protože ten je v pravém smyslu „uvnitř“ jakéhokoli „vně“, může se to „vně“ chápat a odvozovat jedině z tohoto „uvnitř“.

 

Avšak všechny lidské hodnoty jsou vzhledem ke svému převrácení a přemístění v nejzazším smyslu odvozeny z vnějšího čili zevního přírodního stupně. Proto je chápání a zařazení duchovnosti také odvozeno z tohotovně“. Vevněmimouvnitřse nenachází žádná duchovnost, neboť duchovnost vytváří všechny následné kroky a jejich vnější stupně - to jest „vně“. Takže cokoli přírodního je následkem, důsledkem a výsledkem duchovního stavu z „uvnitř“.

 

Jelikož je ale v pseudočlověčenstvu vše takříkajíc vzhůru nohama, považuje se duchovnost buď za následek, výsledek a důsledek vnějšího zevního stupně - to jest „vně“, nebo se zcela a úplně popírá, převrací, deformuje či nesprávně definuje.

 

Protože se klade důraz na vnější hodnoty duchovnosti, považují se jen tyto hodnoty za duchovnost namísto pravé duchovnosti v sobě a o sobě. Takový postoj a pozice vzhledem k duchovnosti vede k ustanovení všech druhů vnějších ceremonií, obřadů, požadavků, zákazů, systémů pravidel a nařízení, které se považují za pravou duchovnost. Jelikož všechny tyto vnější obřady, pravidla, ceremonie, zákazy atd. jsou vnější povahy, nelze v nich pojmout žádnou pravou duchovnost.

 

Ustanovení takových postupů vede k rozvoji tradic a zvyků, které určují, jak se má duchovnost pojímat, chápat, vnímat a praktikovat. Cokoli, co se odchyluje od těchto tradic a zvyků, se považuje za kacířské, zavrhuje se a odmítá.

Povaha duchovnosti je tedy dynamická. Lze ji pojímat v progresivních krocích, skrze něž se stává více a více rozlišitelnou a stále těsnější a těsnější aproximací Nejvyššího. Proto je jakékoli tradiční a konvenční chápání duchovnosti chápáním neexistující duchovnosti, neboť se zakládá na neměnných a stagnujících pravidlech a systémech nařízení, která neumožňují žádný pokrok. Taková situace je v protikladu k pravé duchovnosti, dusí ji a v nejzazším smyslu vede k duchovní smrti.

 

Protože lidé jsou v zevnějšnostech duchovnosti, kde se nenachází žádná duchovnost v sobě a o sobě, promítají zde všechny své vnější ideje, myšlenky, postoje, požadavky, manipulace, zákazy a očekávání vzhledem k povaze duchovnosti. Namísto toho, aby si její pojetí odvodili z ní samé, předepisují své vlastní projekce a subjektivní očekávání z pozice svého vnějšího a zevního postoje.

 

A opět jsou v tomto druhu postoje obsažena zrnka pravdy. Negací, zavrhováním, zvrácením a deformováním pravé duchovnosti potvrzují to, co není pravou duchovností.

 

(3)

Vyvinuté a založené pojetí Nejvyššího a duchovnosti v sobě zahrnuje obsah, povahu a funkci náboženství v každé dané společnosti. Pravým účelem náboženství v jeho ryzí podobě je zdůrazňovat niterné poznání skutečnosti, že vše nastává, probíhá a stává se pouze z jednoho zdroje - Nejvyššího a že ustanovení řádných a správných postojů, vztahů a pozic vzhledem k Nejvyššímu je tím, co ustanovuje pravý život každé žijící sentientní entity a její duchovnosti. Jelikož je toto ustanovení v pravém smyslu možné jen z nejniternějšího duchovního stupně jakékoli vědomě vnímající entity a z niterného uznání nutnosti tak učinit ve svobodném a nezávislém duchu, nemohou pocházet žádné zevnější nátlaky, požadavky a předpisy, obřady a ceremonie z pravého náboženství. Pravé náboženství má na mysli jen jeden účel - společné duchovní blaho všech. Takové společné duchovní blaho je vždy určeno vnitřními sklony vnějšího chování a vnějších aktivit u každého. Vyplývá-li něčí sklon z touhy po větším a větším duchovním pokroku, po žití života, který se více a více přibližuje k Nejvyššímu a Jeho/Jejím absolutním kategoriím a principům, nachází se tento jedinec v pravém duchovním náboženství.

 

Společné duchovní blaho z tohoto počínání a sklonu vyplývá ze skutečnosti, že čím více se kdo stane duchovnějším, tím více se stává samým sebou, a čím více se kdo stane samým sebou, tím větší a kvalitativnější je jeho přispění pro všeobecný prospěch VŠECH.

 

Významné je zde to, že snaha být více duchovním je vlastní touze být užitečnějším všem kvůli všem. To je to, co činí někoho skutečně samým sebou, a tedy skutečně duchovním.

 

Toto určení se může uskutečnit pouze uvnitř individua bez jakéhokoli vnějšího vlivu.

 

Jakékoli vnější ovlivňování toho, aby někdo byl duchovním, nevychází z jedincovy SVOBODNÉ VOLBY, ale z očekávání jistého chování bez jakéhokoli ohledu na vnitřní motivaci.

 

Původně neexistovalo žádné VNĚJŠÍ NÁBOŽENSTVÍ, známé teď u pseudočlověčenstva. Původně byla znalost duchovních principů u každého vložena do jeho ducha a do jeho mysli s uvědoměním, že nikdo nemusí setrvávat u těchto principů, když nechce. S touto znalostí a svobodou volby bylo také vloženo poznání důsledků jakékoli volby. Toto je pravým duchovním náboženstvím. Takové chápání náboženství ale pseudotvůrci úplně vymazali z mysli lidských tvorů.

 

Jak se předtím uvádí, jsou současně existující lidské bytosti výsledkem podvodného napálení zfabrikovaného pseudotvůrci za účelem zničení duchovnosti. Takovouto fabrikací nastává vymístění a obrácení všech principů. Proto se veškerý důraz klade na zevní hodnoty, což určuje, zakládá a ovlivňuje funkci jakéhokoli moderního náboženství. V této souvislosti se náboženství nestává již vnitřní záležitostí a individuální volbou a uvědomělostí, ale jen předmětem sledu určitých předpisů, pravidel, ceremonií, obřadů a vnějších životních stylů, které se nijak neodvozují z niterného, a tedy z duchovnosti.

 

Ve své podstatě a formě neobsahuje v sobě takové náboženství nic z duchovnosti samé.

 

Jelikož je obsah takových náboženství vybudován z vnějších pozic a žádostí, nebere ohled na jakékoli individuální potřeby. Namísto toho se vytváří stereotyp či standard, co se týče toho, jaké by mělo být náboženství a co by mělo být jeho funkcí, který je promítnut do každého a je jím propírán jeho mozek. Takové náboženství vytváří stereotyp boha, stereotyp pseudoduchovnosti, stereotyp náboženství a stereotyp životního stylu. Jelikož jsou všechny stereotypy jen projekcemi vnějších očekávání a tužeb v různých situacích a těch, kdo je produkují, mnohá náboženství vstupují do jsoucna a bytí v souladu s požadavky těchto situací. Nedostatek duchovnosti v těchto situacích je ochuzuje o sjednocující princip. Sjednocující princip je životem pravé duchovnosti. Proto jsou jednotlivé skupiny navzájem intolerantní a dogmatické ve svém sebeospravedlňování se a ve své pseudovýjimečnosti. Protože jsou členové pseudočlověčenstva ve své přirozenosti poháněni k vnějším hodnotám, mají sklon se shlukovat kolem jakékoli dané situace, která je určena potřebou držet se falešných hodnot. Takové shlukování vede k vytvoření grandiózních tradic a zvyků v jejich zvláštních kulturách, které pak určují obsah, účel, funkci a význam jakéhokoli náboženství.

 

V pravém smyslu tedy náboženství v této situaci neučí lidi ničemu novému, ale pouze udržuje tradiční a konvenční přístup k pojetí Nejvyššího a duchovnosti. Není a nemůže zde být důraz na individuální, vnitřní odpovědnost za ustanovení pravého vztahu s vlastním Stvořitelem, ale důraz se klade na následování tradic a zvyků bez jakékoli změny. Jelikož je pravá duchovnost pojímatelná pouze v rámci niterné svobody volby jednotlivce a jeho nezávislosti, cokoli, co nebere ohled na takové úvahy, nemůže mít žádnou duchovnost.

 

Proto všechna existující náboženství na planetě Zemi bez jakékoli výjimky neobsahují ve své esenci a substanci vůbec žádnou duchovnost, a proto jsou v nejzazším smyslu bez užitku.

 

Naneštěstí nejsou jen bez užitku, ale jsou též extrémně nebezpečná, neboť udržováním tradic a zvyků se snaží tvrdě zardousit cokoli tvořivé, nové a dynamické. Toto úsilí nakonec vede k duchovní smrti, což může dokonce vyústit ve fyzické zničení člověčenstva.

 

Je třeba si pamatovat, že

 

KAŽDÁ KONTRAPRODUKTIVNÍ DUCHOVNÍ AKCE MÁ SVOJI KONTRAPRODUKTIVNÍ FYZICKOU ČI HMOTNOU REAKCI.

 

Toto je zákon souvztažnosti.

 

Takové zničení duchovnosti bylo původním účelem, s jakým PSEUDOSTVOŘITELÉ zfabrikovali pseudočlověčenstvo.

 

Ale v každé náboženské doktríně jsou zrnka pravdy, neboť všechny tyto doktríny zdůrazňují duchovní principy. Důraz na tyto principy je správný, ale jejich definice, jejich obsah, jejich chápání a jejich aplikace jsou zvrácené, nesprávné a překroucené. To ale pomáhá si jasně uvědomit, co není pravým náboženstvím.

 

(4)

Takovéto přijetí a chápání náboženství vede k rozvoji VELMI ZVLÁŠTNÍHO ŽIVOTNÍHO STYLU, který se požaduje po všech příslušnících odpovídajícího náboženství. Jelikož se v každé společnosti klade důraz na vnější hodnoty náboženství, je životní styl určován těmito vnějšími požadavky, předpisy, stereotypy a očekáváními. Co se zde na Zemi považuje za důležité, je vnější chování, vnější hra rolí a sebevyplňující se předpovědi takovýchto stereotypů. Protože takový životní styl je nakonec určen zvyky a tradicemi zevních kultur, duchovní život se shledává a pojímá jako početná tabu, omezení, zakazování a ohraničení, která jsou v zásadě též zevní povahy.

 

Za takové situace je životní styl přesně determinován krok za krokem. Musí se jíst jen určité jídlo a v určité dny, oblékat se jen určitým způsobem, dělat jen určené věci, říkat jen určitá slova, mít jen určité pocity, projevy vůle, tužby a myšlenky, provádět jen určitá cvičení, dýchat jen určitým způsobem, brát na zřetel jen určité věci atd. Seznam takovýchto požadavků může být nekonečný.

Tyto věci mají tedy evidentně pouze vnější povahu. Považují se ale ZA něco, co má skutečnou duchovní hodnotu, a pokud u nich někdo nesetrvává, není považován za religiózně či duchovně založeného.

 

Duchovní a náboženské založení se zde kladou naroveň s dodržováním vnějších pravidel. Jakékoli existující náboženství na planetě Zemi má takové požadavky. Selhání v jejich následování vede k vyloučení a zatracení k věčnému utrpení.

 

V takovýchto požadavcích a zákazech se NENACHÁZÍ vůbec žádná duchovnost. Ve skutečnosti vede tato situace k pohlcení i toho mála duchovnosti, které kdo může mít, protože neustále nutí, aby byl zaneprázdněn zevním chováním a vnějšími pravidly, která ODDALUJÍ od vnitřní duchovnosti.

 

Největší OMYL těchto požadavků všech náboženství včetně praxe jógy spočívá ve víře, že sledování těchto pravidel vede k většímu duchovnímu uvědomění a k pravému duchovnímu náboženství. Falešnost takového postoje spočívá ve víře, že fyzické pozice, dýchání, cviky, pozření potravy a nápojů, slovní modlitby a meditace, vyloučení tělesných rozkoší či potlačení tělesných požadavků, pocitů a potřeb je absolutně nutné k tomu, aby se dosáhlo vyššího duchovního uvědomění.

 

Jaká pracná a obtížná cesta k duchovnosti!

 

Je samozřejmé, že se duchovnost nemůže odvodit z takových vnějších praktik. Jestliže se všechny úrovně, stupně a roviny lidské mysli na této činnosti nepodílejí, nemůže se odehrát nic skutečně duchovního. Cokoli, co se stane během těchto praktik, je obvykle zkreslením či projekcí žádoucího myšlení a subjektivního očekávání. Tato jsou pak považována ZA pravou duchovnost.

 

Aby někdo byl skutečně duchovním člověkem, nemusí provádět žádné obřady, půst od jídla a pití, jisté cviky, ochuzovat se o fyzické rozkoše, trávit hodiny v lotosové či jakékoli pozici či utrácet cenný čas na slovní modlitby. Být skutečně duchovním člověkem znamená užívat jak jen nejlépe VŠECHNY tyto věci dle svých potřeb s poznáním, že jsou všechny jen SOUVZTAŽNÝMI ČINITELI duchovního stavu záležitostí, v nichž je duchovnost prožívána od nejniternějšího až po nejzevnější přírodního stupně ve své konkrétní a smysly vnímatelné formě. Tehdy se takové spokojené užívání stane PROSTŘEDKEM, kterým se dosahuje většího duchovního uvědomění.

 

Zde je třeba uvážit, jaký postoj a sklon je za těmito rozkošemi. Jsou-li prostředkem užívání korespondenčních činitelů duchovnosti - vždyť nakonec potrava, nápoje a další fyzické rozkoše JSOU souvztažnostmi duchovních idejí - pak jsou tyto aktivity ve své esenci a substanci duchovními. Stávají-li se ale ÚČELEM života, pak mohou připravit o jakoukoli duchovnost.

 

Totéž je pravdou o úmyslném zakazování si, omezování a odmítání těchto rozkoší. Když tak někdo činí, porušuje zákon souvztažností a ničí most k duchovnosti. Problémem zde je to, že duchovní aktivity vznikají v nejniternějším stupni, postupují následně k nejzevnějšímu stupni, kde se uskutečňují v souvztažných formách fyzických a smyslových jevů, z nichž fyzické rozkoše, potrava a nápoje jsou jedny z mnohých.

 

Jsou-li takové aktivity potlačeny, ohraničeny či dokonce odmítány, nebere-li se v úvahu tělo, není pak místa pro uskutečnění těchto duchovních aktivit. Ztratí svou konkrétní základnu. Takže v nejzevnějším stupni NENÍ možno reagovat na žádnou duchovní akci, oplácet ji, ani ji zde dokončit. Takže se za takové situace nemůže odvodit žádný duchovní užitek a těmito prostředky a tímto životním stylem nelze dosáhnout pravé duchovnosti.

 

Při pohledu na toto chápání takových praktik je zřejmé, že nejen že nevedou k duchovnosti, ale že jsou krajně nebezpečné, protože ničí základnu, na níž se projevuje pravá duchovnost.

 

Tyto životní styly, jak je diktují zvyky a tradice náboženských dogmat, obsahují ovšem zrnka pravdy. Tyto pravdy zdůrazňují, že fyzické rozkoše a hmotné věci nemají být účelem a cílem života a že samy o sobě neobsahují žádnou duchovnost. Avšak problémem s tímto uvědoměním je, že vede k opačnému extrému - k popírání duchovních hodnot těchto aktivit. Neuznává se, že tyto aktivity jsou důležitými a nutnými prostředky, jimiž se může získat větší duchovní uvědomění, protože jsou následkem a důsledkem duchovního úsilí Nejvyššího, projevující se v nejzevnějším stupni přírodního čili fyzického těla. Jedině v tomto všeobecném sjednocujícím principu se pravá duchovnost může vyvíjet a může pokročit vpřed.

 

(5)

Z takového obecného stylu života, jak jej určují zvyky a tradice, plyne ustanovení STEREOTYPU, jak má vypadat, chovat se a fungovat žena či muž Boží, neboli svatý či svatá. V těchto stereotypech je zabudována sada pravidel, směrnic, očekávání a projekcí. Ty určují a definují to, kdo je svatý a kdo není. Takové určení je evidentně založeno na zevních formách předepsaného hraní rolí svatých, aniž by se jakkoli uvažovalo o niterném stavu věcí.

 

Žena či muž Boží má mít dle očekávání jistou moc, určité vnější vzezření a určité chování, kterými se odlišuje od všech ostatních. On nebo ona musí vést určitý předepsaný styl života v odloučení, musí se vzdát všech tělesných rozkoší, musí nosit určitý typ šatů, jíst určitou potravu a provádět jisté druhy aktivit, očekávané kvůli konvenčním a tradičním předpisům.

 

Problémem u těchto stereotypů je, že lidé věří v jejich skutečnost a považují je za znamení pravé duchovnosti a svatosti. Udržování těchto stereotypů podporují členové, kteří se spojují v takových „duchovních“ organizacích za účelem toho, aby byli "duchovně" založeni. Slavnostně věří, že žitím dle těchto očekávání a přijetím tohoto životního stylu, chováním a konáním dle předepsaných rolí získají větší duchovní uvědomění. Tak se naplňují jejich vlastní předpovědi, což je a ostatní lidi vede k víře, že takové jsou vnější záležitosti duchovnosti.

 

Stereotypy podporují a starostlivě uchovávají všichni lidé, kteří se vzdávají toho, co oni nazývají světem a tělesnými a sexuálními rozkošemi, a uchylují se do mužských a ženských klášterů, stávajíce se mnichy a jeptiškami nebo poustevníky, kdož odcházejí do divočiny či odlehlých hor a míst, kde mohou praktikovat svou zevní „svatost“ věříce, že tímto životním stylem slouží člověčenstvu tím, že demonstrují svoje pojetí duchovnosti.

 

Všechno toto jsou vnější a zevní věci, které mají svůj původ NE v niternostech, kde se nachází pravá duchovnost, ale ve vnějších očekáváních lidí shromážděných kolem tradic a zvyků, které nemají v sobě žádnou duchovnost prostě proto, že se odvozují z vnějších hodnot.

 

Takové stereotypy svatých mužů a žen jsou ve skutečnosti zohavením tvořivého ducha, protože popírají přítomnost Nejvyššího v plnosti Jeho/Jejího Stvoření a docházejí k závěru, že cokoli se tělesně cítí či chce, nemá duchovní původ a nijak se to nevztahuje k duchovnosti. To vede nevyhnutelnému závěru, že Nejvyšší nevěděl, co činí, když stvořil přírodní svět, fyzické tělo a jeho potřeby a potěšení. Takže se život připisuje tělu samému, jako že tělo a hmota samotné mohou dát sebou a ze sebe vznik pocitům, tužbám a projevům života. A protože tělesný život neobsahuje dle tohoto uvažování žádnou přítomnost Nejvyššího, je vše, co se z něho odvozuje, hříšné, zlé, ohavné a odvádí od duchovnosti. Proto je jediným způsobem, jak získat jakoukoli duchovnost, vzdát se a zanechat všech či většiny tělesných, světských, pozemských a hmotných tužeb a radostí a uchýlit se do klášterů či se stát zcela odlišným od kohokoli jiného.

 

Taková situace ovšem nemůže vést k jakékoli pravé duchovnosti. Namísto toho ustanovuje stagnující rozpoložení, jež vede k fabrikaci pseudoduchovnosti, která zcela nahradí pravou duchovnost. Jestliže někdo nevidí nic jiného než pseudoduchovnost, která se definuje očekáváními zvyků a tradic a jimi předepisovaných stereotypů, vede ho to nevyhnutelně k víře, že toto je tou pravou duchovností a že není jiné cesty.

 

Takový systém víry je vpojen do lidské mysli až tak, že se vylučuje cokoli jiné. Budování těchto stereotypů je velmi nebezpečným podnikem, protože způsobuje, že lidé věří, že jen vybraní se mohou stát pravými duchovními lidmi, že průměrná bytost není schopna být skutečně duchovní, protože není schopna se vzdát všech přirozených tužeb a rozkoší. Nemá tedy cenu se snažit. „Ať se za mne modlí a snad jejich zásluhou a jejich modlitbami mohu být spasen“ - to je nevyhnutelným niterným závěrem vyplývajícím z této situace.

 

Nepravost této situace spočívá v domněnce, že pravá duchovnost je nemožnou, pokud se někdo částečně či docela neomezí či nezřekne většiny svých fyzických, sexuálních, přírodních a světských rozkoší i tužeb. Ale v pravém významu duchovnosti je opak pravdou. V těchto rozkoších a tužbách je neustálá přítomnost duchovnosti. Jakékoli rozkoše a tužby jsou výrazy duchovního stavu událostí v nejniternějším stupni.

 

Tělo, hmota a všechny jejich prvky v sobě a o sobě nemají žádný život. Jejich tužby a rozkoše jsou do nich promítnuty souvztažnými duchovními činiteli nejniternějšího stupně, kde sídlí Nejvyšší. Proto jsou následkem a důsledkem pravé duchovnosti, která neustále vyhledává své vyjádření po všech úrovních stvoření, naplňujíc a sdílejíc se sentientními entitami svou přítomnost skrze jejich zvláštní schopnosti vyjadřování a těmito schopnostmi.

 

Je duchovní nevědomostí tvrdit, že fyzické tužby a rozkoše jsou neduchovní. Znamenalo by to, že Nejvyšší je krutý a mučí lidi tím, že do nich vložil takové touhy a rozkoše a takto ztěžuje či dokonce znemožňuje, aby někdo byl duchovním jedincem. Je to nesprávná idea, kterou pseudotvůrci zfabrikovali v peklech za účelem zničení pravé duchovnosti. Naneštěstí se tato idea přijímá, posiluje a udržuje zástupy mnichů, jeptišek, „svatých“ mužů a žen, kněží a ostatních, kdo věří v jejich platnost bez ohledu na jejich zaměření.

 

Ve skutečnosti však být či se stát skutečně duchovním jedincem je tím nejsnadnějším a nejpřirozenějším procesem. Je to vrozené a vlastní duchovnímu bytí každého. Netřeba se ničeho vzdávat. Ale naopak se tyto tužby, rozkoše a potřeby uznávají jako dary lásky a moudrosti Nejvyššího za účelem toho, že se použijí, vyjádří, potěší se jimi a budou se sdílet tak, jak je nejvíce mocné, se záměrem učinit druhé šťastnými a radujícími se. Konajíce tak a za tímto účelem i s tímto záměrem stává se jeden skutečně duchovním. Tyto rozkoše, tužby a potřeby se tudíž stávají jedněmi z mnoha nástrojů, jakými jeden může sdílet jednotu s ostatními a sloužit jejich potřebám. Pokud se na ně pohlíží jako na nástroje vyjadřování, dávání, přijímání sdílení a vzájemného oplácení lásky a moudrosti Nejvyššího a sebe sama, jsou užitečné a kvůli tomu vysoce duchovní. V nich je duchovnost a Nejvyšší jako ve svém vlastním. Duchovní pokles začíná pouze tehdy, když je takový účel těchto tužeb a rozkoší popřen a když je tento nástroj obrácen v konečný cíl života.

 

Ve skutečně duchovní konotaci se tedy skutečně svatá osoba čili člověk Boží nijak výrazně neodlišuje (z vnějšího pohledu ostatních, neboť duchovní člověk se zákonitě od ostatních odlišuje právě svým duchovním uvědoměním, v jehož souladu - na rozdíl od ostatních jedná a žije) od nikoho jiného. Taková osoba se však vědomě a plně těší životu ve všech jeho aspektech - ­duchovním, duševním a fyzickém. Odlišností je to, že tato osoba plně uznává, přiznává a přijímá a vyznává, že vše, co má, je darem od Nejvyššího a výrazem jeho nepodmíněné lásky a moudrosti. Tudíž to není její, ale je jí to dáno za účelem oplácení a sdílení radosti, potěšení, rozkoše a štěstí. Taková osoba je vděčná, pociťuje neustálý vděk za všechny tyto dary a užívá je s opatrností, moudrostí a náležitě. Taková osoba poznává pravou duchovní hodnotu těchto darů, neboť ty jí neustále připomínají její duchovní původ a souvztažnosti k jejím duchovním stavům a významům. Prostě jsou to cenné nástroje pro získání větší duchovnosti. To je tedy to, co skutečně znamená být Božím mužem či Boží ženou.

(6)

Jak se již uvedlo předtím, zfabrikovali pseudotvůrci dle svého původního plánu odlišnou sadu lidí s pomoci genetických manipulací. Anatomie, uspořádání mozku, fyziologie, neurofyziologie a všechny související funkce lidského těla byly široce pozměněny. Jedním z hlavních cílů takových fabrikací byla změna významu a účelu femininního principu reprezentovaného ženami. Touto drastickou změnou ve struktuře ženy se zabývali kvůli životně závažnému významu její souvztažnosti. Femininita souvztaží s láskou, a tedy se životem. Bylo proto nutné poněkud snížit tento význam, aby se mohlo uspět ve zničení duchovnosti. Proto se žena stala předmětem extenzívního pozměňování vzhledu jejího fyzického těla, které bylo utvořeno tak, aby se jevilo jako podřadné k tomu, jaké má muž.

 

Pseudočlověčenstvo bylo záměrně uspořádáno tak, aby dělalo všechny a veškeré závěry na základě zevních čili vnějších hodnot. Jedině taková struktura mohla zařídit jakýkoli úpadek od duchovnosti. Kdyby se důraz kladl na niterné hodnoty, nebyla by možná žádná duchovní recese a závěrečná destrukce duchovnosti, neboť niterný stupeň je duchovností samou.

 

Když se ví, že vše v této společnosti se bude posuzovat dle vnějšího vzezření, je nejlepším způsobem snížení významu souvztažnosti femininity s láskou a životem změna vnějšího čili tělesného vzhledu a fungování. Ženské tělo bylo obecně učiněno slabším, menším a více zranitelnějším než mužské. Tato situace vedla k rozvoji komplexu nadřazenosti oproti komplexu podřazenosti a způsobila, že se ženy staly závislými na mužích.

 

Pseudotvůrci VYVINULI plno zvláštních pravidel, nařízení, očekávání, vzorců chování a posil, což vedlo k ustanovení ZVLÁŠTNÍCH PRAVIDEL pro muže a ženy v jejich vzájemných vztazích. Tak se vytvořily tradice, zvyky a jejich kultury, tak se udržovaly, zachovávaly a posilovaly a řídily se jimi veškeré vztahy mezi muži a ženami. Muži se ve společnosti stali vládnoucím faktorem, z čehož vyplývají výsady a zvláštní postavení spolu s předpojatostmi, pověrami a předsudky. Princip lásky a života byl v této formě zatlačen, potlačen a pohlíželo se na něj s obavami. Na druhé straně byl zdůrazněn, podporován a přijat princip arogance, surové síly, agresivity a ctižádosti reprezentovaný muži. Tato situace pokračovala až do takového extrému, že u určitých národů a náboženských dogmat se být ženou považuje za méně hodnotné než být zvířetem. Takový důraz vede k panování jednoho principu nad druhým - to jest k nebezpečné situaci, neboť v rovnováze obou faktorů je jednota, jednost a harmonie života spolu s tvořivostí, což obsahuje pravá duchovnost.

 

Takže pravé pojetí Nejvyššího, reprezentované jednotou principů femininity a maskulinity, je v lidské mysli překrouceno a namísto toho je do ní vložena překroucená verze tohoto pojetí. Tato překroucená verze vede nakonec k popření pravého Nejvyššího, a tedy ke zničení pravé duchovnosti. A to je účel, pro jaký pseudotvůrci zfabrikovali pseudočlověčenstvo.

 

(7)

Aby se tato situace posílila a zdůraznil se význam vnějších svazků a podřízené služebnosti jednoho principu vůči druhému, bylo nutné vytvořit instituce manželství a rodiny, které by úspěšně udržovaly tento ohavný stav. Uspořádání těchto institucí je vnější reprezentací toho, jak daleko mohou neduchovní principy zajít v zotročení lidí vírou ve svatost vnějšího manželství a rodiny. Stává se posvátnou institucí, která se musí podporovat, strážit a bránit všemi prostředky.

 

Jelikož jsou všechny principy v pseudočlověčenstvu odvozeny z vnějších hodnot, jsou na nich založena pravidla, nařízení a očekávání i požadavky, ohraničující funkci manželství a rodiny a účel, kterému slouží. Takže pojetí manželství a rodiny NENÍ odvozeno z duchovních principů nejniternějšího stupně, ale z návyků, požadavků, diktátů a očekávání společnosti. Takto se zajišťuje jeho vnější zachovávání. V pravé podstatě a formě této společnosti nejsou možné žádné jiné úvahy. Duchovní reprezentace těchto svazků a aktů se přehlíží, či se vyznávají jen slovně, aniž by je někdo bral vážně. Proto jsou všechny manželské a rodinné svazky v této společnosti povahy zevní, neduchovní a nemají samy o sobě ŽÁDNÝ SMYSL. Proto v pravém smyslu NENÍ na Zemi žádného manželství, ale jen navyklé svazky a zotročení, aby se udržoval neduchovní status quo pseudočlověčenstva. Těmito svazky se napájí neduchovnost. To je důvodem toho, proč je v dané společnosti tolik ohromných omezení, ohraničení, požadavků, předpisů a projekcí do manželského a rodinného života, které často vedou lidi k šílenství a zabíjení kohokoli jiného jak fyzicky, tak i duševně.

 

Problémem s rodinou a manželstvím je u pseudočlověčenstva to, že byly vynalezeny pouze za jedním účelem a z jednoho důvodu: Podporovat, udržovat a zachovávat život pseudočlověčenstva a všech jeho ohavných tradic, zvyků a kultur. Nesprávná idea jakékoli takové společnosti a duchovnosti se může udržet jen těmito institucemi, které byly vštípeny a vpojeny do lidské mysli, takže se považují za jediné zdroje přežití. Proto se tyto instituce stávají náboženskými a kulturními pevnostmi a dogmaticky se střeží se zuřivostí a zavilostí ZLÉHO HLÍDACÍHO PSA.

 

Jelikož je existence těchto institucí motivována vnějšími hodnotami a nesprávnými důvody, je neužitečnou a nebezpečnou existencí, neboť byla zfalšována v peklech. Podpora těchto institucí vede k podpoře neduchovnosti a jejím výsledkem je ničení pravé duchovnosti.

 

Pravý duchovní význam manželství nemá nic co dělat s veřejnými či vnějšími hodnotami. Je vlastní záležitostí niternosti, která je čistě subjektivní, individuální a intimní. Řídí se jen niternou potřebou sjednocení všech principů života, které představuje maskulinita a femininita. Je to stav a proces výměny, sdílení a spojení těchto principů za účelem získání většího duchovního uvědomění a přiblížení se k Nejvyššímu, kdož je přítomen v tomto sjednocení jako ve Svém vlastním, což vede k tomu, že se jeden stává více a více sám sebou. Jakmile se tato jednota ustanoví, není ohraničena na své vlastní udržování a sebepohlcování, ale vyzařuje se, sdílí a poskytuje mnoha ostatním. V této jednotě je vždy duchovní účel - konečná jednota jedinosti a harmonie lásky a moudrosti, dobra a pravdy, femininity a maskulinity se všemi jejich atributy a odvozeninami. To je niterný stav a proces, který je na zevní čili vnější úrovni reprezentován ve formě fyzické přitažlivosti muže k ženě a ženy k muži a jejich touhou po fyzickém spojení a sdílení všech radostí a všeho štěstí, které je výsledkem tohoto spojení. Takové rozkoše a štěstí se považují za nástroje a vyjádření pravého duchovního stavu záležitostí, s nímž souvztaží. Takové pojímaní vztahu muže a ženy je skutečně duchovním a ustanovuje základnu, na níž se může stát realitou a vzkvést pravé duchovní manželství.

 

Pravé duchovní manželství nelze ohraničit, omezit a spoutat žádnými zvyky a tradicemi, neboť hranice iniciují a udržují stavy stagnace, ve kterých není touha po změně. Ve stagnaci není žádná duchovnost. V pravém duchovním manželství na straně druhé jde o neustálou snahu po změně, duchovním pokroku a větším přiblížení se k pravé skutečnosti Nejvyššího.

 

Ideou pseudomanželství a pseudorodiny je tedy lidská mysl propírána tak silně, že povětšinou každý na Zemi věří, že jakákoli změna v uspořádání instituce manželství a rodiny, či její úplné odstranění by mohlo vést k úplnému zániku lidské existence. Ale ve skutečnosti je opak pravdou. Strnulé přilnutí k takovým institucím, které zfabrikovali pseudotvůrci, vede nakonec ke zničení člověčenstva a duchovnosti, jak lze vidět ze současného stavu událostí na planetě Zemi. To je ovšem konečným CÍLEM pseudotvůrců - ­zničit jakoukoli duchovnost.

Aby se dodalo těmto manželsko - rodinným institucím a jejich funkci na větší věrohodnosti, vyvinula se dogmata a doktríny všech náboženství falešných systémů víry, hlásající, že tyto instituce jsou posvátné a svaté, a proto se nemohou ani zrušit, ani změnit. Kolem těchto systémů víry jsou vybudovány zvyky na zvycích, tradice na tradicích, pravidla na pravidlech, očekávání z očekávání a požadavky z požadavků, aby se muži a ženy nutili do svazků jednoho s druhým, což u nich může vést k bídě, strádání, pocitům viny, starostem, obavám a všem šílenostem a omezením, které dusí veškerý duchovní život pod rouškou duchovnosti a ve jménu Nejvyššího. Toto je NEJZAZŠÍ OHAVNOSTÍ těchto institucí, které jsou odpovědí na otázku, jaké by to bylo být bez duchovnosti.

 

V těchto institucích jsou však zrnka pravdy. Zdůrazňují skutečnost nejzazšího splynutí a sjednocení femininity a maskulinity. Ale jejich chápání, popis, vysvětlení a praktikování je holým zkreslením, zvrácením a zmrzačením. Má to ale tu hodnotu, že se tím poskytuje PŘÍKLAD toho, co NENÍ pravým duchovním manželstvím a rodinou.

(8)

Pojetí sexuality a sexuálního milování je PSEUDOTVŮRCŮM obzvláštním terčem překroucení, zvrácenosti a mrzačení. Důvod takového zájmu o tuto záležitost spočívá v ohromné duchovní důležitosti a souvztažnosti, kterou má sexualita. Ta je - ve svém PRAVÉM významu a formě - nejzazším vyjádřením jednoty, jedinosti a harmonie všech duchovních principů, které se navzájem plně a zcela vyměňují a oplácejí. Tato jednota ústí v nanejvýš příjemném a blaženém vyvrcholení, které dává zrod zcela nové duchovní ideji, která se stává základnou pro manifestaci neustálého tvořivého úsilí všech sentientních entit. To je přivádí k většímu duchovnímu uvědomění, které přesahuje všechno předešlé, a to vede k ustanovení vyššího duchovního stavu a procesu, což je dostává do pozice těsnějšího přiblížení k Nejvyššímu. Skrze toto sjednocení a jím se stávají více sebou samými, a tudíž jsou více naživu. Toto je pravým významem sexuality také na fyzické úrovni, jelikož jejím účelem je konkrétní, smysly vnímatelná manifestace tohoto principu v nejzevnějším stupni.

 

Avšak takové pojení sexuality nemohou pseudotvůrci tolerovat, protože by nevedl k eliminaci duchovnosti, ale namísto toho k jejímu potvrzení. Tudíž zfabrikovali zcela deformovaný náhled na sexualitu a vložili jej do lidských tvorů, které vytvořili, aby tito mohli podkopat sám tvořivý princip, se kterým sexualita souvztaží a který ji reprezentuje, přestalo by tedy jakékoli Stvoření.

 

V této zfabrikované souvztažnosti se sexualita považuje za něco nečisté, špinavé, smyslově a tělesně ošklivé, sloužící JEN dvěma účelům:

 

(a)

Pseudopozitivnímu účelu zachovávání druhů, což podporuje neustálý život pseudočlověčenstva (množení negativního stavu);

 

(b)

a účelu negativnímu - aby se lidé přiváděli do ohně pekelného chtíče, a tedy k věčnému zatracení.

 

Taková idea tedy vede k ustanovení všech druhů zákazů, omezení, očekávání, projekcí, stereotypů, pravidel a směrnic, které jsou uvaleny na sexuální vyjadřování lidských tvorů. Pocit viny z toho, že někdo má takové pocity, je PEČLIVĚ VLOŽEN DO LIDSKÉ MYSLI A NEUSTÁLE SE ZDE UDRŽUJE.

 

Vzhledem k tomuto spoluoznačení je sexuální styk dovolen pouze za účelem rozmnožování v rámci pseudomanželských svazků, čili se toleruje, pokud nastává jen mezi manželem a manželkou (pseudomanželem a pseudomanželkou). Jakákoli jiná forma vyjádření sexuality je zapovězena, netoleruje se a - v některých společnostech - se trestá fyzickými a zákonnými prostředky.

 

Takové pojetí sexuality ustanovuje velmi zvláštní tradice, konvence a techniky, které se musí sledovat a poslouchat pod pohrůžkou věčného trestu v peklech či zákonného potrestání dle ZÁKONŮ, které se ZFABRIKOVALY ZA TÍM ÚČELEM.

 

V takové situaci je jedinec nucen přistupovat k sexuálnímu styku se strachem a obavami. To vede k sexuálním zábranám, které brání jeho sexuálnímu, a tedy i duchovnímu vývoji a NIČÍ pravý tvořivý význam sexuality.

 

Problémem této situace je to, že sexuální pocity jsou velmi přirozené a normální a nic nemůže eliminovat jejich přítomnost. Musí se tak, či onak vyjádřit. Důvodem pro to je význam souvztažnosti sexuality pro sjednocení a výměnu všech duchovních principů za účelem vyvrcholení, což vede ke zrození vyšších duchovních idejí. Toto je základní princip života, který je zabudován do všech sentientních entit bez ohledu na to, jak byly geneticky zmanipulovány.

(Problémem zde na Zemi je to, že chápání pojmu "sexuální pocity" nebo "sexuální styk" je u převážné většiny pseudolidí omezeno na čistě pohlavní akt s použitím pohlavních orgánů, které s pravou sexualitou nikdy nesouvisely a nesouvisí. Pseudolidé jsou přesvědčeni, že jedině pohlavní akt skrze pseudostvořené pohlavní orgány (kterými vždy disponovali jen zástupci zvířecí říše) je tím pravým projevem a důkazem lásky, či snad pochopením jednoty obou pohlaví. Toto je však velice omezený a nepravý přístup k sexualitě - tedy k vnímání a prožívání PRINCIPU JEDNOTY mezi mužem a ženou. Pohlavní akt, který pseudolidé provozují (mnohdy dokonce nikoli jako projevu lásky, harmonie a rovnosti, ale z potřeby čistě pudové, zvířecí), nemá být jediným možným způsobem, jak sexualitu - tedy vnímání jednoty obou principů - JEDNOSTI - mohou a mají pseudolidé prožívat. Leč, stalo se, pseudotvůrci zapracovali na tom, aby si to pseudolidé mysleli, aby tímto žili a tak jednali. Lidská sexualita v podobě zvířecího pohlavního aktu nepochází od Nejvyššího. Pohlavní akt u živočišných druhů je fyzickým prostředkem množení druhu, je pudovou záležitostí. Avšak lidské bytosti nejsou zvířata, byly stvořeny pro jiný účel a záměr, než pro své množení a prožití života na úrovni pudů. Jak už dávno víme, pseudotvůrcům se toto sexuální chování zvířat hodilo do plánu (na zničení pravé duchovnosti) a zfabrikovali tak pseudolidská těla z těl původních lidských bytostí (která neměla pohlavní orgány jako zvířata, tito lidé neprojevovali svou sexualitu - jednotu - skrze živočišný pohlavní akt), umně využili dostupných zvířecích druhů k tomu, aby napodobili způsob jejich množení u lidí. Tím, že pseudostvořili takové mužské a ženské tělo - oddělené principy, umožnili pseudolidem prožívat sjednocení principu maskulinity a femininity tímto silným zvířecím pudem, k čemuž jim mají sloužit fyzické pohlavní orgány. Je třeba mít na paměti, že se ve spojitosti se sexuálními pocity se zde v knize nehovoří JEN o pohlavním, zvířecím aktu. Je tím myšlena schopnost PROŽÍVÁNÍ ABSOLUTNÍ JEDNOTY A LÁSKY STVOŘITELE, PROŽÍVÁNÍ A PROJEVOVÁNÍ JEDNOTY principu maskulinity a femininity nepřeberným množstvím způsobů, forem, stavů a procesů, které se neomezují jen na pohlavní, fyzický akt - pozn. webu).

 

Je třeba si pamatovat, že při těchto manipulacích užili pseudotvůrci původní živé buňky pravých lidí, aby zfabrikovali pseudolidi. V těchto buňkách jsou navěky zachovány všechny duchovní principy. Pomocí těchto principů je možný a dosažitelný život. Takže pseudotvůrci museli zachovat sexualitu jako takový sjednocující princip. Ale její spoluoznačení, účely a významy byly zkresleny, zvráceny a zmrzačeny a pro mnohé lidi se stala nástrojem teroru a hrůzy.

.....

Po staletí je omylem to, že se za účel a cíl sexuality považovalo jen množení. Sexualita ve svém původním navržení nebyla nikdy míněna kvůli rozmnožování fyzického potomstva či rození dětí. Jsou LEPŠÍ ZPŮSOBY, jak stvořit děti, než je nebezpečné a bolestivé fyzické narození. Sexualita byla stvořena za účelem nejzazšího sdílení a vyjádření univerzální lásky Nejvyššího, lásky obecně a pro rozkoš, potěšení a štěstí každého. Ve vyšším smyslu byla sexualita stvořena za účelem toho, aby lidem dala nástroj, jímž a skrze něhož mohou dát zrod novým tvořivým a jedinečným ideám, které se mohou projevit ve fyzické a konkrétní aktualizaci a realizaci na úrovni přírodního a nejzevnějšího stupně.

 

V tomto spoluoznačení NEJVYŠŠÍHO významu NEJSOU sexuální zkušenost a vyjádření omezeny pouze na jednoho partnera, ale jsou k dispozici všem, kdo si ze své svobodné vůle přejí se sdílet v tomto tvořivém úsilí za tímto zvláštním účelem. Omezení sexuálního styku jen na JEDNOHO PARTNERA je VÝTVOREM PEKEL, aby se lidé OMEZOVALI ve svém tvořivém úsilí a aby se v nich zabila jejich touha po vyšší duchovnosti. Tato omezení vedou k pocitu vlastnictví, žárlivosti, výlučnosti, sobectví a zotročení. Toto ovšem nejsou nutné podmínky lásky, ale nenávisti a pekel. Na nich se nemůže budovat žádná duchovnost a pravá tvořivost.

(Jednoduše řečeno: Pravá radost, pravé štěstí, harmonie, pravá LÁSKA jsou určeny ke SDÍLENÍ. Sdílení všech se všemi. Jedině tak je láska láskou, jedině tak je možný ŽIVOT, jedině tak může cokoli existovat. Jen z tohoto principu - principu absolutní Lásky - vychází veškeré, nekonečné a věčné tvoření Nejvyššího. Láska ve všech svých podobách je bezpodmínečná, neurčuje si podmínky pro své vyjádření, prožívání, dávání nebo přijímání. Pseudolidstvo pod taktovkou pseudotvůrců žije ve falešných představách všeho, co považuje za pravé a jediné možné).

 

Účelem pseudotvůrců bylo dostat pseudočlověčenstvo do takové pozice vzhledem k sexualitě, aby se ničila veškerá duchovnost.

 

(9)

Jak se uvedlo předtím, v původním rozpoložení pravého člověčenstva nebyl výsledkem sexuálního styku fyzický zrod dětí. Každou jedinečnou duchovní ideu, která byla výsledkem sexuálního styku (sexuálního styku pravého člověčenstva, které nedisponovalo pseudostvořenými fyzickými pohlavními orgány), užil Nejvyšší, aby jí přímo nadělil konkrétní život a formu nové lidské bytosti. Takový byl původní a vůbec první stav záležitostí. Ve druhém stadiu se ustupuje od tohoto přímého nadělování, které je nahrazeno zvláštním typem dvojklonování. Uspořádání, jedinečnost a zvláštnost osoby stvořené takovou metodou byly stále určeny jedinečnými novými ideami, které byly výsledkem prožití absolutní jednoty a Lásky Nejvyššího dosaženého v sexuálním stýkání těchto lidí.

 

Takové ideje byly mimo jiné užity také pro stvoření nové osoby. V tomto smyslu přicházely "děti" na tento svět úplně jinak, než je tomu dnes. Odlišovaly se od současných dětí. Především získávaly bezprostředně PLNÉ POZNÁNÍ, které existovalo do té chvíle ve Stvoření.

 

V prvním stadiu člověčenstva, kdy působilo přímé nadělování Nejvyššího, byly děti plně dospělé od prvního okamžiku jejich objevení se. Ve druhém stadiu, kdy byl užit zvláštní typ biklonování, jejich těla vyrostla po úroveň raného jinošství a procitnutí se uskutečňovalo s plně dostupným poznáním všeho, co bylo nutné pro splnění účelu a cíle života nově přicházející osoby.

 

V obou situacích tito lidé vlastnili kvůli tomuto faktu plnou znalost relevantní jejich zvláštní funkci a také obecnou znalost všech ostatních funkcí. Vzhledem k tomu měli nevyhnutelně všechny nebo téměř všechny znalosti duchovních principů. U těch lidí, stvořených ve druhém stádiu, kde nebyla k dispozici žádná zkušenost přímého nadělení od Nejvyššího, existovala jen malá úchylka. Ale i vědomost ojim byla bezprostředně k dispozici.

 

Kdyby tato metoda stvoření lidí pokračovala, nebylo by žádného duchovního úpadku, neboť každý by kvůli této metodě zrodu byl přirozeně duchovním člověkem. Takže v situaci, jakou je tato, nebylo nutné žádné formální vychovávání, jelikož každý přicházel do plného poznání a postupoval tak, aby přidal a přispěl k tomuto poznání svým vlastním duchovně tvořivým úsilím, které do něj vložil Nejvyšší.

 

Takovou situaci nemohli pseudotvůrci tolerovat, jelikož by to vedlo ke stále větší a větší duchovnosti namísto toho, aby se zmenšovala až do bodu jejího úplného zrušení. Proto vytvořili pseudotvůrci plán nového procesu, v němž by na tento svět přišly lidské bytosti. Jak se již uvedlo, zfabrikovali genetickými manipulacemi pseudomuže a pseudoženu. Jako prototyp užili ZVÍŘECÍHO, OPICI PODOBNÉHO TVORA, aby uspořádali ženské tělo tak, aby UMOŽŇOVALO POČETÍ A FYZICKÉ NAROZENÍ DÍTĚTE přesně stejným způsobem jako u opici podobného zvířecího tvora.

 

Touto změnou se zařídilo několik věcí:

 

A)

Mohla se budovat INSTITUCE RODINY a MANŽELSTVÍ, která by mohla udržovat existenci pseudočlověčenstva, dokud by úplné zničení duchovnosti nedošlo plodného uzrání;

 

B)

narození každé lidské bytosti s NEVĚDOMÝM POZNÁNÍM či s OHRANIČENÝM VĚDOMÝM POZNÁNÍM se mohlo stát realitou; bylo nutné, aby lidem NEBYLA od prvního okamžiku narození k dispozici žádná vědomá znalost duchovnosti, aby se do nich mohly VLOŽIT NEDUCHOVNÍ IDEJE;

 

C)

nutnost vybudovat TRADICE A ZVYKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVU DĚTÍ tak, aby se zachovala existence pseudočlověčenstva, což vedlo k rozvoji celkového VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU;

 

D)

ROZVOJ POCITŮ ZÁVISLOSTI na vnějších činitelích a zevních prostředích jiných lidí a pocitů, že je TŘEBA SE JIMI ŘÍDIT;

 

E)

založení INSTITUCÍ VNĚJŠÍ FYZICKÉ MOCI A KULTUR s pravidly, směrnicemi a předpisy, které se musí dodržovat. To vede nakonec k ustanovení STÁTŮ a VLÁD, aby se tato moc a kultura mohla prosazovat zákony pro tento účel speciálně navrženými.

Jak lze vidět, dopad, důsledky a následky takového pozměnění lidského reproduktivního procesu jsou DALEKOSÁHLÉ.

 

Vše je zaměřeno pouze k jedinému cíli:

 

KONEČNÉMU ZNIČENÍ DUCHOVNOSTI.

 

Vše bez výjimky slouží tomuto účelu.

 

Hlavní zbraní, kterou produkuje tato změna, je NAROZENÍ DO VĚDOMÉ NEVĚDOMOSTI. V takové situaci se dítě rodí s UZAVŘENÝM vnitřním duchovním stupněm, ČÁSTEČNÉ otevřeným intermediálním stupněm a zcela otevřeným přírodním čili zevním stupněm; je tedy každý od PRVNÍHO OKAMŽIKU svého fyzického narození NUCEN HLEDAT VNĚ odpovědi na všechny otázky.

 

ZANEPRÁZDNĚNOST VNĚJŠÍM SVĚTEM SE STÁVÁ NUTNÝM DŮSLEDKEM.

Toto je SKUTEČNOU ZBRANÍ při odrazování lidí od toho, aby uvážili svůj duchovní původ, který je v nejniternějším stupni. Narození s otevřeným duchovním stupněm by dle své povahy nemohlo být zrozením do nevědomosti. Ale zrození s uzavřeným duchovním stupněm a plně otevřeným přírodním stupněm MUSÍ být rozením do nevědomosti, jelikož v přírodním čili zevním stupni není žádné poznání s výjimkou toho, které přichází z nejniternějšího čili duchovního stupně. Tato nevědomost poskytuje dobrý podklad, do něhož mohou vychovatelé vložit a vkládají sémě jakékoli volby.

 

Jakmile se všechny znalosti MUSÍ vkládat z VNĚJŠÍHO DOVNITŘ, a ne naopak, lze vymyslet veškeré druhy fabrikací, idejí, myšlenek a názorů a vložit je do lidí a jimi jim promývat jejich mozky metodickou výukou. Za tím účelem se zakládají školy a vzdělávací systémy, v nichž se takový proces stává skutečností. Vyučují se jen ty ideje, které jsou souhlasné s diktátem dané jednotlivé společnosti, jejími tradicemi, zvyky, pravidly, nařízeními, její kulturou, přijatými náboženskými dogmaty a systémy víry, spolu se vším ostatním, co si každá jednotlivá vláda a zřízení přeje a žádá. Taková situace je plodnou půdou pro započetí všech druhů duchovních úchylek a jiných žádoucích poklesků!

Aby se zajistilo neustálé trvání této situace, VLOŽILI pseudotvůrci do svého pseudostvoření animální pocity mateřství, otcovství, lpění na rodině, dětství a všechny ostatní zvířecí instinkty, takže jsou lidé lapeni do PASTI VÍRY, že tyto pocity jsou přirozenými a normálními stavy lidského rozpoložení.

 

 

VŠECHNY SYSTÉMY, A OBZVLÁŠTĚ VŠECHNY NÁBOŽENSKÉ SYSTÉMY, SE ANGAŽUJÍ VE VTISKOVÁNÍ, VKLÁDÁNÍ, PODPOROVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ TAKOVÝCH IDEJÍ, COŽ ZPŮSOBUJE, ŽE LIDÉ VĚŘÍ TOMU, ŽE TYTO POCITY MAJÍ DUCHOVNÍ HODNOTU.

 

Ale ze stanoviska duchovního nejsou tyto pocity ani přirozené, ani normální a NEMAJÍ samy o sobě žádnou duchovní hodnotu. Toto NENÍ způsob života pravých lidí, ale ŽIVOTNÍ ZPŮSOB ZVÍŘECÍ. Pseudotvůrci ZÁMĚRNĚ připodobnili lidské tvory ke zvířatům, když ze zvířat vzali všechny takové instinkty a vložili je v pozměněné podobě do svého pseudostvoření, to jest do současných lidských tvorů na planetě Zemi.

 

V pravém duchovním spoluoznačení odráží princip mateřství a otcovství Jednost Nejvyššího a Jeho/Jejího Absolutního tvořivého úsilí, které se přenáší všem sentientním entitám. Mateřství a otcovství má za výsledek produkci nových duchovních idejí, jež se rodí během výměny všech duchovních principů femininity a maskulinity, které se projevuje ve fyzické úrovni sexuálním stykem a orgasmem. V takovém spoluoznačení se jeden stává z Nejvyššího matkou a otcem zvláštních nových duchovních idejí, které probíhají a stávají se nezávislými a svobodnými bytostmi, majícími bytí nadáním od Nejvyššího. NADĚLENÍ NEJVYŠŠÍHO a Jeho/Její Tvořivé úsilí přenesené a projevené v dětech takto narozených je PRAVOU školou, vzděláním a pocitem sounáležitosti k Jedné rodině, všemu Stvoření Nejvyššího, kdož jest jediným, koho je možno uctívat jako Otce a Matku, a jedinou skutečnou autoritou, uznávanou ze svobodné vůle a volby.

 

Jakákoli jiná situace než tato vede nakonec nevyhnutelně ke ztrátě a závěrečnému zničení veškeré duchovnosti, tedy i života.

 

Avšak takovéto odlišné situace obsahují zrnka pravdy. Je třeba mít neustále na paměti, že pseudotvůrci vždy napodobují pravého Stvořitele. Používají tytéž ideje a principy, jenže ve zvrácené, překroucené a zmrzačené podobě. Ideje mateřství/otcovství, výchovy, rodiny, autority atd. jsou v zásadě duchovními ideami. Ale způsoby, jakými se užívají, interpretují, používají a posilují, jsou neduchovní, vedoucí k zániku duchovního života. Pravdou je to, že tyto pojmy reprezentují v přírodním světě jisté duchovní kvality Nejvyššího, se kterými souvztaží. Avšak ve své zkažené, překroucené a zmrzačené formě slouží k ukazování a výuce toho, co není skutečnou rodinou, autoritou, výchovou, skutečným otcem a skutečnou matkou a co není skutečnými dětmi.

(10)

Jako součást shora popisovaného vzdělávacího rozpoložení vyvinuli pseudotvůrci CELISTVÝ SYSTÉM FILOSOFIÍ A METAFYZIKY A RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ CHÁPÁNÍ STVOŘENÍ za účelem VLOŽENÍ PROTIKLADNÝCH IDEJÍ do lidské mysli, což by je nakonec vedlo k ZAVRŽENÍ JAKÉKOLI FILOSOFIE.

 

Problémem s takovými filosofiemi je, že nepřistupují přímo k nejniternějšímu duchovnímu stupni, z něhož by měly takové filosofie vycházet. Jak se uvádí výše, byl tento stupeň záměrně uzavřen. Přístup k němu je jen nepřímý - vnějším pozorováním, to jest zvnědo uvnitř“. Jelikož „vně“ samo v sobě nemá jednotící princip, jaký má uvnitř“, vytvářejí se rozličné pohledy, názory a ideje, které jsou založeny na osobním vycítění, výkladu a chápání původu života, jeho pravého smyslu, pojetí poznání, struktury vesmíru atd. Takové náhledy jsou potom zabudovány do celků filosofických, metafyzických a epistemologických systémů, kterým se učí lidé po celém světě.

 

Vzhledem k jejich původu a vnějškovosti jsou vysvětlení, která podávají, odvozena z této vnějškovosti, a jsou tudíž zkreslováním pravé reality. Vnějškovost této situace se tím, že se zaměřují na niterné věci, nijak nepřekonává. Vnější chápání a výklad niterného bude vždy zevním bez ohledu na to, jak se kdo obrací k niternostem. Produktem takové situace nemůže být skutečná pravda, ale jen zkreslení.

 

Tato situace je ovšem záměrné vytvořena pseudotvůrci, neboť ti si jsou vědomi nebezpečí, které představuje filosofie při své povaze zkoumající smysl života, zásady poznávání a všechny ostatní duchovní a niterné záležitosti.

 

Toto je jedním z důvodů, proč pseudotvůrci pečlivě uzavřeli niterný stupeň a učinili ho přímo nedostupným. Toto uzavření NUTÍ filosofii, aby se stala pouhou formou HÁDÁNÍ, které může, nebo nemusí vést k objevu skutečné pravdy.

 

Tímto uzavřením je do lidské mysli vloženo pochybování o jakémkoli filosofickém závěru. Pochybnosti samy o sobě podkopávají plné přijetí toho, že by jakýkoli závěr či jakákoli situace mohly být nakonec pravdivé. Takové pochybování se zvětšuje tím, že existují mnohé vzájemně si odporující filosofické a metafyzické systémy, které všechny prohlašují, že mají skutečnou pravdu. Tedy čí a která idea je pak pravdivá a která nesprávná? Taková otázka může nakonec vést k zavržení obou.

 

Taková situace může vést a vede k tomu, že se nebere zřetel na jakékoli filosofické závěry bez ohledu na to, jak by mohly být pravdivé. A toto je chytákem pseudotvůrců: Vést lidi k POCHYBOVÁNÍ o čemkoliv a o komkoli. Z tohoto rozpoložení pochybností je SNADNĚJŠÍ zařídit zničení duchovnosti.

 

(11)

Jiným pseudotvůrci pečlivě zaměřeným cílem ke zničení se stal POJEM ETIKY a MORÁLKY. Je nutné vybudovat odlišnou, neduchovní etiku a morálku a definovat pojmy dobra, pravdy, zla a nepravdy tak, aby se obraly o jakýkoli pravý duchovní význam. To se provede zavedením TRADIC a ZVYKŮ s jejich striktními pravidly, zákony, směrnicemi a předpisy, které určují, co je dobré a co je zlé, co je správné a co není.

 

V takových systémech nevyvěrá určení těchto pojmů z nejniternějšího duchovního stupně něčí duchovní potřeby, ale jen ze zevně nucených tradic a zvyků, které udržují stagnující a přežívající pravidla, zákony, požadavky a představy.

 

Tak ztrácí dobro a pravda svůj pravý význam a na to, co přispívá k zachovávání, udržování a podpoře tradic, zvyků a jejich kultur, se pohlíží jako na pravdu a dobro.

 

V rámci tohoto pojetí je dobrem a pravdou vše, co je příspěvkem zachovávajícím status quo. V takovém zachovávání není žádný pokrok, a tedy ani žádná duchovnost. Skutečná pravda je vždy dynamická, a tudíž neustále překonává všechny tradice a zvyky. V dynamické povaze pravdy spočívá její dobro. Cokoliv způsobuje pokrok k vyššímu duchovnímu uvědomění a lepšímu duchovnímu životu, je dobré, a tudíž pravdivé. Lepší duchovní život znamená větší individuální svobodu a nezávislost, větší příležitosti pro sebeuskutečnění a seberealizaci, větší projevení individuálního tvůrčího úsilí, větší ovládání vlastního života a přiblížení se k vlastnímu pravému sebepojetí a obrazu sebe sama. Takový život je vskutku duchovní, a tedy skutečně vede k většímu duchovnímu uvědomění. Dynamická povaha tohoto procesu je zřejmá. Cokoli tento proces blokuje, je zpátečnické, neetické a nemorální.

 

V pojetí etiky a morálky pseudočlověčenstva je ale vše obráceno naruby. Proto se pravá morálka a etika považuje za nemorální a neetickou, neboť podkopává závislost na zvycích a tradicích. Na takové podkopávání se pohlíží jako na závažný zásah do zachovávání pseudoživota pseudočlověčenstva, a tedy se musí jevit jako zlé a nesprávné.

 

Kvůli DYNAMICKÉ POVAZE duchovnosti není možné nalézt duchovnost ve stagnujících podmínkách tradic a zvyků, takže přilnutí k nim je nejrychlejším a nejúčinnějším způsobem ničení jakéhokoli možného duchovního obrození.

....

Pokrytectví, zvrácenost, překroucení a zmrzačení pravé morálky a etiky pseudočlověčenstva jsou takové, že lidé SAMI SEBE považují za vysoce morální a etické. To je jedním z vážných důsledků lidského duchovního úpadku.

 

(12)

Pochopení pravé lidské povahy je úhelným kamenem, na kterém se buduje duchovní rozvoj a pokrok člověčenstva. Pokud se dosáhne správného porozumění lidské přirozenosti, dosáhne se porozumění tomu, čím je vůbec pravá duchovnost. Takové pochopení je nebezpečím pro plán pseudotvůrců. Jako součást jejich pseudotvůrčích snah v procesu fabrikace pseudolidí bylo nutné potlačit jakoukoli takovou znalost a podporovat neznalé lidi, kteří nebudou mít žádné skutečné ponětí o lidské přirozenosti ze svého niterného čili duchovního zaměření. Uzavřením niterného stupně, z něhož by se taková znalost dala bezpečně odvodit, uzavřeli pseudotvůrci možnost vybudování pravé duchovní psychologie a sociologie. Namísto toho otevřením nejzevnějšího čili přírodního stupně zfabrikovali základnu, na níž se rozvíjejí takzvaná vědecká psychologie a společenské vědy. Taková psychologie a takové společenské vědy přehlížejí většinu duchovních pojmů, či je vnímají zkresleně, skrze brýle tradic a zvyků. Jelikož se tu klade důraz na pozorování a popis pouze vnějšího stupně, pravá lidská podstata uniká jejich úvahám. Zevní stupeň sám o sobě se považuje za přirozenou lidskou podstatu. Z tohoto stupně se odvozují všechny definice, kategorie, principy a chování. Zevní stupeň lidské mysli je rozdělen a uspořádán do mnoha úrovní a rozměrů a z něho se postuluje pojetí lidské mysli a lidské osobnosti. Takže se v tomto pojetí zevní stupeň považuje jak za zprostředkující, tak i za niterný. Vše je na povrchu. Nejnižší vrstvy povrchu se považují za nejzazší původce, příčiny, výrazové činitele a determinátory lidského chování a lidské duševnosti.

 

Na takovém přístupu jsou vybudovány psychologické tradice a zvyky, které udržují tento stav věcí. Jakýkoli pokus je porušit či přijmout více, než připouštějí, se odmítá, odsuzuje a zavrhuje. Takové pokusy se považují za znaky duševní choroby nebo aktivní představivosti bez jakéhokoli podkladu v realitě - realita se rovná pozorovatelnému vnějšímu stupni lidské mysli.

 

Taková psychologie není ovšem skutečnou psychologií, protože se vůbec nezabývá pochopením a popisem pravé lidské podstaty a lidského chování, které se z ní odvozuje, jak si to sama o sobě myslí. Zevní stupeň lidské mysli není lidskou podstatou. Zevní stupeň projevující se tělesnými, nervovými a mozkovými funkcemi a k nim souvztažnými duševními reakcemi je pouze MECHANISMEM, jakým tato podstata působí. Tento mechanismus a jeho reakce není totéž jako lidská podstata. Tato podstata přesahuje ve všech ohledech cokoli, co se představuje v zevním stupni, a cokoli, co představuje tento stupeň sám.

 

Aby se porozumělo pravé lidské přirozenosti, musí se OTEVŘÍT niterný stupeň. V něm se nachází původ, příčina a determinace jedinečné přirozenosti lidské mysli, která se projevuje v nekonečné rozmanitosti svých nositelů. Niterný stupeň je duchovním stupněm, ve kterém je Nejvyšší jako ve Svém vlastním. Z toho důvodu, mají-li kdy psychologie a sociologie řádně pochopit lidskou přirozenost, musí zcela a úplně zanechat svých současných praktik a metod a svého dogmatického zabývání se zevními faktory a obrátit se k vytvoření nástrojů a metod ke startu z vnitřku, z „nitra navenek čili k „vně“. Doposud veškeré jejich úsilí kráčelo nesprávným směrem - z „vně“ k „uvnitř“. Jelikož při tomto obráceném směřování je „uvnitř“ uzavřeno, nelze je objevit. To ovšem vede k nevyhnutelnému závěru, že neexistuje žádné „uvnitř“. Tudíž žádná duchovnost nemá jakoukoli pravou realitu v bytí a pravou lidskou podstatu nelze odvodit z jakékoli duchovnosti. Takže moderní empirická psychologie a společenské vědy plní v rukách pseudotvůrců správnou roli tím, že neustále ODVÁDĚJÍ lidi od duchovnosti. Koneckonců je toto jedním z mnoha důvodů, proč pseudotvůrci vynutili uzavření niterného stupně a uvrhli do slepoty všechny psychologické a sociální vědy.

 

(13)

Jedním z největších ohrožení pseudotvořivého úsilí pseudotvůrců je přirozená a normální tendence lidských bytostí ke svobodě a nezávislosti. Tento sklon se odvozuje z Absolutní přirozenosti Nejvyššího, kdož jest Absolutní svobodou a Nezávislostí. V pravá duchovnost prosperuje a postupuje neustále vpřed. Je tedy jednou z hlavních snah pseudotvůrců podkopat, blokovat a omezit tuto svobodu a nezávislost jakýmikoli prostředky. Jako součást této snahy je UKRADENA idea z organizační struktury duchovního světa. Je to idea vlády. Účel, obsah a funkce takové ideje jsou ovšem zvráceny, překrouceny a zmrzačeny. A v takové podobě je tato idea vložena do uspořádání pseudočlověčenstva.

 

Jsou vybudovány tradice, zvyky a kultury. Do nich jsou vloženy jejich různé výklady a chápání. Takové odlišnosti vedou k vytváření politických stran, vládnoucích byrokracií, různých politických států, systémů a dalších jiných věcí. Každá z nich vytváří své vlastní chápání a interpretování tradic a zvyků. Aby se zajistila bezpečnost a zachování těchto systémů, jsou sepsány zákony na jejich ochranu a počíná existovat celý soudní systém, aby interpretoval tyto zákony. Jakmile jsou zákony sepsány a interpretují se, je nutné je prosadit. To vede k založení institucí prosazujících právo, policejních systémů a systémů vězení, kde se zadržují ti, co takzvaně porušili zákon.

 

V nejzazším smyslu tyto instituce a policie slouží jen jedinému účelu - zachování a ochraně samotného systému. Bez ohledu na politické výklady tohoto systému se všechny jeho tradice a zvyky bedlivě střeží a brání.

 

Kvůli tomuto jejich utilitárnímu účelu nemá žádný systém vůbec žádný duchovní zřetel. Takový zřetel se velmi často využívá k posílení vlády samotného systému. Takovéto složité, komplexní a komplikované systémy potlačují, zatlačují a omezují vše nové, odlišné a mající dopad na systém. Věří se, že mají legitimní právo tak konat, neboť nejvyšším cílem života je zachování systému samotného. Takové uspořádání je jistým nástrojem zničení, nebo přinejmenším omezení jakékoli lidské svobody a nezávislosti tím, že se lidé učiní závislými, aby mohli přežít. Tím, že se jim nedá žádná volba než poslouchat systém (chtějí-li blahobyt), odebírá se lidským bytostem jejich nejcennější hodnota - právo na svobodu a nezávislost na jakémkoli systému. Taková závislost samozřejmě blokuje duchovní rozvoj a pokrok. A ta je tím, čeho pseudotvůrci chtěli dosáhnout.

 

(14)

Místo a pozice pseudočlověčenstva v nejzevnější úrovni a nejzevnějším stupni hmoty a uzavření nejniternějšího duchovního stupně vede k nutnosti vysvětlovat všechny události na základě jejich zevního projevu. Proto je v těchto společenstvech tendence rozvíjet velmi zvláštní postoj k přírodním vědám.

 

V temných dobách, kdy panovala zatemněnost, dogmatismus a fanatismus vnějšího padělaného náboženství, bylo zakázáno a trestalo se jakékoli vědecké zkoumání, které by vedlo ke zpochybnění zavedených dogmat. Odtud pocházela tendence těchto věků upálit každého, kdo přišel s něčím novým a odlišným. PODPOROVALY se JEN ty vědy, které potvrzovaly zavedená dogmata.

Na straně druhé jsou závěry učiněné v moderní době přírodovědci jako výsledek jejich zkoumání a experimentování na úrovni zevního stupně - to jest na úrovni všech přírodních zákonů a událostí - mnohými považovány za nejzazší pravdu a skutečnost. Taková pozice vede k rozvoji zvláštních vědeckých tradic a konvencí, což potom omezuje přírodní vědy v jejich progresivním rozvoji. V tomto smyslu není žádného rozdílu mezi vědeckým vysvětlením světa a vysvětlením pseudoduchovním. Obě jsou založena na tradicích a zvycích.

 

Tradice a zvyky všech přírodních věd spočívají v zabývání se vnějším světem a jeho rozmanitými prvky v jejich rozmanitých kombinacích a formách. Z toho pak plyne sklon vysvětlovat Vesmír a život pojmy a fenomény hmoty a jejími mechanickými, fyzikálními, chemickými, biologickými a matematickými zákony.

 

Taková vysvětlení se vztahují k nejzazší úrovni, kde neexistuje ani skutečný život, ani skutečné zákony samy o sobě. Jelikož někdo, kdo je zcela zevním, nemůže v těchto událostech a jevech samotných rozeznat žádnou duchovnost, vede ho to k popření existence duchovnosti vůbec.

 

Pravý duchovní účel přírodních věd by měl být ve zkoumání souvztažností všech přírodních událostí a jevů s duchovní říší a toho, JAK takové souvztažnosti mohou plně vysvětlit pravou povahu Stvoření a života ve všech jeho úrovních, dimenzích a stupních.

 

Ale takový účel vědeckého zkoumání je pro pseudotvůrce nemyslitelný, neboť by všechny vědce neustále přiváděl k větší a větší duchovnosti. A to je ve skutečnosti pravá duchovní hodnota všech přírodních věd. Taková situace je pro pseudotvůrce nežádoucí a nelze ji tolerovat, a tudíž si vynucuje změnu v přístupu a metodě. Ta se provedla uzavřením duchovního stupně a oddělením planety Země od jiných zdrojů poznání, než je pozorování přírodních jevů, a vložením ideje do lidské mysli, že jedinou vnímatelnou realitou je realita vnějšího světa, který je jediným zdrojem původu, vytváření a udržování života.

 

Toto je velkým napálením vědy, které se udržuje a vyživuje tradičním a konvenčním přístupem užívaným přírodovědci. Toto napálení se odráží v DEFINICI toho, čím je vůbec pravá (pseudolidská) věda. Obsah takové definice je postaven na ZEVNÍM POTVRZOVÁNÍ platnosti pozorovatelných jevů SMYSLOVÝMI PROSTŘEDKY. Jelikož smyslové nástroje jsou ze zevního stupně, nemohou detekovat nic víc, než co se objeví v tomto stupni. A jelikož se niterný stupeň udržuje uzavřený a nedostupný přímým a smyslovým prostředkům, jeho existence se buď zpochybňuje, či zcela popírá. Na základě těchto samovnucených omezení jsou u přírodovědců možné jen zcela nesprávné a zkreslené závěry ohledně života, vesmíru a všech jejich jevů a struktur.

(15)

To, že je pseudočlověčenstvo zaneprázdněno vnějšími hodnotami, zakládá podivný a paradoxní postoj k otázce lidského života a smrti. Na jedné straně - jelikož se přikládá malá či žádná hodnota niterným a vskutku duchovním záležitostem, které ustanovují život - má lidský život sám o sobě malý význam. Může se takto snadno zasvětit zachovávání, udržování a podporování monstrózních tradic, zvyků, kultur a všech jejich systémů. Důležitou věcí zde není lidský život jedince, ale obrana systémů, které se považují za to, co obecně daruje, podporuje a udržuje život. Tento abstraktní život systému se pokládá na piedestal, a uctívá se ve formě mnoha miliard obětí lidských individuálních životů, což se oslavuje a obdivuje. Pustošivé války a činy násilí a agresí, které zabíjejí lidi jako mouchy, jsou příkladem takového postoje. (Včetně novodobých ukazatelů tohoto udržování systémů - existence lidí bez domova, hlad, bída, nerovnost, nemoci (důležité je UDRŽOVÁNÍ celosvětové nemocnosti, zajištění dostatku nových infekčních onemocnění a žádoucí, včasné úmrtnosti lidstva), nadvláda jednotlivých zemí nad jinými, hospodářské krize a uměle vytvářené studené války samozvaných mocností, novodobé otroctví ve formě zaměstnávání lidí atd.).

 

Na straně druhé - jelikož pseudočlověčenstvo život odvozuje z přírody a fyzického těla a má jejich vlastnosti - lidé na životě v těle zoufale LPÍ a rozvíjejí značné obavy ze smrti velmi se snažíce podporovat, rozšiřovat a zachovávat tento život za každou cenu. Nechtějí připustit, že v těle ani v přírodě není žádný pravý život, ani to, že je to pouze přítomnost života v nich prostřednictvím nejniternějšího stupně, v němž je Nejvyšší. Tudíž je pro ně skutečně nemožné věřit, že eliminací těla a hmoty se neeliminuje individuální život, neboť je zcela, úplně a absolutně nezávislý na jakémkoli přírodním fenoménu hmoty a jejích prvků. Skutečný život je život duchovní a nemůže být zničen.

 

Takové ideje jsou pro pseudotvůrce nežádoucí a nesnesitelné. Proto vložili do lidských myslí tento paradoxní postoj k životu, omezujíce jeho význam na abstraktní život systému a na závislost na fyzickém těle a hmotě. Zaneprázdnění takovýmto pseudoživotem je bezpečným způsobem, jak udržovat lidi MIMO pravou duchovnost.

Jiné zkreslení důrazně vštípené v lidskou mysl přichází skrze náboženské ohavnosti diktující lidem zvláštní způsob života, který musí vést, aby si zasloužili vstup do nejasného věčného života. Není zformulováno žádné detailní pojetí podstaty věčného života. Jelikož jsou tyto diktáty založeny na strachu, pocitech viny, trestech a záměrném zatemňování stylu věčného života, lidé se stále více obávají umírání a pravého života a lpí stále tvrdošíjněji na fyzickém životě svých těl. Při pohledu na tuto skutečnost jsou tyto náboženské ohavnosti ve svém nejzazším smyslu stejně materialistické, zvrácené a nebezpečné jako všechny ostatní. Neexistuje v nich nic skutečně duchovně hodnotného. Jediným zrnkem pravdy dostupným v těchto pojetích je předpoklad či doufání, že je tu jakýsi druh života po smrti. Vysvětlení, výklady a chápání toho, jak takový život funguje a jak se dosahuje, jsou ale úplně zkresleny, zvráceny a zmrzačeny, což vede k ustanovení pomníků o tom, co není pravým věčným duchovním životem.

(16)

Životní styl pseudočlověčenstva se točí okolo následování, podporování a udržování tradic, zvyků a kulturních obyčejů. Cokoli nové se přijímá zdráhavě, pomalu a s nedůvěrou a trvá dlouho, než se to absorbuje. Jakmile se to přijme, stane se to částí těchto tradic a zvyklostí a ztrácí to svůj pokrokový prvek. V každém novém kroku se původní pojem individuality a individuálních odlišností pozměňuje, zkresluje a je zvrácen. Tradice, zvyky a kultury vedou ke stereotypnímu rozvoji osoby, od které se očekává, že bude myslet, cítit, chtít, jednat, fungovat a chovat se jistými způsoby, které tento stereotyp předpisuje.

 

V tomto smyslu je individualita nahrazena hraním rolí, konformitou a uniformitou. Jakékoli odchylky od těchto požadavků a nároky se považují za nežádoucí, nenormální, patologické a nebezpečné, a proto se musí jejich projevy kontrolovat, blokovat a potlačovat.

 

Lidé, kteří jsou dle ustanovených standardů odlišní, neobvyklí a nekonformní, se považují za podivné, individualistické a za negativní jev v životě takové společnosti. Cokoli je odlišné od těchto standardů a stereotypů, je výpadem proti samému životu těchto tradic a zvyklostí, na nichž je postaveno pseudočlověčenstvo.

 

Proto jsou jak individualita, tak i individuální odchylky potichu a šikovně potlačeny, zatlačeny a odrazuje se od nich všemi přímými i nepřímými prostředky. Projevování a fungování individuality a individuálních odlišností je pro pseudotvůrce nesnesitelné, protože to vede k objevení pravých duchovních principů, které jsou za tím. Absolutní tvořivá snaha Nejvyššího se projevuje nekonečnou rozmanitostí a nekonečným počtem jedinečných individuí a jejich individuálních odchylek, jejichž celkový souhrnný součet se stává podkladem, na kterém je možné a dosažitelné Absolutní sdílení absolutních principů Nejvyššího a na kterém toto sdílení nastává. Pravá duchovnost se tudíž zakládá na takové individualitě a na těchto individuálních odlišnostech.

 

Aby se podkopala a snížila důležitost tohoto pojetí, museli pseudotvůrci vést své pseudostvoření ve formě pseudočlověčenstva k budování všech typů sociálních, kulturních, náboženských i jiných zvyků a tradic, které by svými požadavky na konformitu blokovaly rozvíjení, projevování a fungování takové individuality, bránily mu a odrazovaly od něho. Jakmile v tomto podniku uspěli, otevřela se cesta k nižší a nižší duchovnosti, až nezůstalo z duchovnosti nic, nebo jen málo. Monstróznost zvyklostí a tradic se snaží rozsápat individualitu se zuřivostí neustále hladové šelmy.

(17)

V takovém rozpoložení a při takových tendencích je nutné, aby se přesně určila základna, na níž by se odehrávaly LIDSKÉ VZTAHY. Takové vztahy NENÍ DOVOLENO budovat na individuálních podobnostech, což vede k většímu duchovnímu uvědomění, ale na zevních vymoženostech a požadavcích. Jelikož je pseudočlověčenstvo obráceno ZEVNĚ k povrchu nejzevnějšího stupně bytí, jsou všechny jeho hodnoty založeny a posuzují se na tomto povrchu. Lidské vztahy nejsou žádnou výjimkou z tohoto pravidla. Jsou určovány VNĚJŠÍM ZPŮSOBEM vnucenými zvyky, tradicemi a kulturami a jejich pravidly, směrnicemi a nařízeními. Jsou založeny STEREOTYPY těchto vztahů, dle nichž jsou všichni a každý nuceni utvářet své vztahy. Jsou tu určité požadavky, projekce, očekávání, rituály i slavnosti, které určují a diktují formu, postup, obsah a ustanovení těchto vztahů.

 

V takové situaci počínají lidé hodnotit své vztahy NE na niterném duchovním základě, ale dle zevních, materiálních, společenských a politických výdobytků jednotlivců, které zapadají do očekávaných standardů. To vede k ROZVRSTVOVÁNÍ LIDÍ, což ROZDĚLUJE SPOLEČNOST do rozmanitých skupin, tříd a stran, které si zformulují svá vlastní pravidla, nařízení, směrnice, tradice a zvyky, a očekává se, že příslušník té které třídy se podle nich bude chovat a bude u nich setrvávat. Jelikož je tato diferenciace VNUCENA ZEVNÍMI HODNOTAMI materiální, společenské a politické pozice, vede k ustanovení VÝLUČNOSTI dle vlastní pozice a role, což pak vede k MOCI a PANOVÁNÍ. To je vhodnou půdou pro ZNIČENÍ VEŠKERÉ duchovnosti.

 

V takovém uspořádání se rozvíjejí nepřátelské, nenávistné a paranoidní pocity jedné skupiny či třídy vůči druhé a neustále se rozdmýchávají boje o dominantní postavení. Tyto skupiny a třídy počínají bojovat za svá TAKZVANÁ PRÁVA a za to, aby vládly jejich vlastní pevné tradice, zvyky a životní styly, které se ve své podstatě a formě vůbec neodlišují od jakýchkoliv jiných, patřících jiným takzvaným privilegovaným skupinám. To, co se pro ně stává veskrze důležitým, NENÍ záležitost obsahu, ale věc zevní pozice a moci. Privilegované skupiny dneška se mohou zítra stát utlačovanými a obráceně. Jedná se jen o výměnu pozic, ale NE o záměnu pravých hodnot. Potlačené třídy, jakmile se stanou privilegovanými, převezmou a přijmou tyto hodnoty a udržují je stejně účinně a soustavně jako předešlé vládnoucí třídy.

 

Na takovýchto základech jsou tedy vybudovány lidské vztahy v člověčenstvu. Toto je záměrným výtvorem pseudotvůrců, aby se právě duchovní hodnoty - láska, tolerance, porozumění, spolupráce, trpělivost, ohled, přijímání a svoboda volby - mohly zadusit a nahradit svými opaky - nenávistí, intolerancí, úmyslným nedorozuměním, nespolupracováním, bezohledností, netrpělivostí, odvrhováním a otroctvím konformitě, tradicím a zvykům, které NIČÍ duchovnost.

 

(18)

V tomto uspořádání musí nakonec vše směřovat k jednomu účelu: Udržovat a podporovat systémy pseudočlověčenstva a pokračovat v jejich zachovávání a růstu, aby mohly nejen přežít, ale se i rozšiřovat, jak se doufá, navěky.

 

Aby se dosáhlo tohoto cíle, je iniciován postupný rozvoj TECHNOLOGIÍ. Technologie je v tomto spoluoznačení užita jako nástroj důkazu všem členům pseudočlověčenstva, že jejich účelem je neustálé zdokonalování podmínek jejich života. Technologie se zabývají vnějšími jevy a jejich praktickým využitím; nicméně zdokonalování životních podmínek je OMEZENO jen na přírodní a fyzický blahobyt. Lidé jsou otroky idejí, myšlenek, tužeb a sklonů mít větší a větší fyzické a materiální výdobytky, které samy v sobě a o sobě nemají žádnou duchovní hodnotu. V tomto ohledu se tyto výdobytky stávají ÚČELEM lidského života; odvracejíce tak lidi od duchovnosti.

 

PRAVÝM ÚČELEM TECHNOLOGIÍ má být důraz na to, aby se fyzický život učinil pohodlnějším a odstranily se materiální starosti a obavy o fyzické přežití. Pak by se mohlo strávit VÍCE ČASU zkoumáním duchovních hodnot a věnovalo by se větší úsilí duchovnímu, duševnímu a emočnímu růstu, zlepšování a pokroku.

 

V této konotaci slouží technologie nejzazšímu duchovnímu účelu a pomáhají lidem, aby byli více duchovními, a tedy více samými sebou.

 

Taková konotace technologií je pro pseudotvůrce nepřijatelná. Využití technologií je zvráceno, pokaženo a deformováno. Využívají se k zotročení lidí závislostí na materiálních, světských a pozemských věcech a na obranu lidských systémů tradic a zvyků. Jelikož se v ustanovených státech tato obrana považuje za největší dobrodiní a hodnotu lidského života, technologie se využívají k produkci NIČIVÝCH ZBRANÍ, které zlikvidují cokoli a kohokoli oponujícího tomuto systému a ohromujícího jej. Z toho vyplývá nevyhnutelný výsledek, že HLAVNÍ VYUŽITÍ TECHNOLOGIÍ JE ZA ÚČELEM DESTRUKCE.

obr.: Preference USA

 

Ale takové využití technologií z nich odstraňuje jakoukoli duchovní konotaci. Lidé k nim započnou rozvíjet vztahy lásky a nenávisti. Na jedné straně milují jejich výdobytky, neboť jim poskytují mnohé fyzické vymoženosti jejich prostředí a přírody, kterých si cení a stávají se na nich závislými. Na druhé straně je nenávidí, neboť se mohou stát prostředky jejich zničení. Takovýto vztah anuluje vždy více schopnost vidět velkou potenciální duchovní hodnotu, kterou technologie mají.

 

Udržují se, podporují a napájejí politické spory o využití technologií, aby se z nich nemohla vyzískat žádná duchovní hodnota. To platí obzvláště ohledně vývoje nukleárních zbraní, mírového využití atomové energie a kosmických letů.

 

Důsledky, dopad a konsekvence nukleární technologie a vesmírných letů mohou být ohromné jak v pozitivním, tak i negativním směru. Pozitivní důsledky jsou duchovní. Mohly by na jedné straně vést člověčenstvo k uvědomění si existence čisté energie, jejíž zdroj je nehmotný; nebo by to na druhé straně mohlo vést k objevu takového vesmíru a jeho obyvatel, který by daleko předčil jakékoli fyzikální vysvětlení. Takové užití jaderné technologie a vesmírných letů pseudotvůrci maří, protože by nakonec mohlo lidi přivést mnoha cestami zpět k duchovnosti. Proto se zdůrazňují a využívají jejich negativní aspekty, které jsou protikladné všemu duchovnímu - nebezpečná radiace, hromadné ničení a anihilace, zamoření, vojenské a jiné podobné využití.

 

Z toho lze vidět, jak je možné využít pojetí čehokoli pro zkoumání, podporu, rozvoj a aktualizaci buď duchovnosti, nebo neduchovnosti. V životním stylu pseudočlověčenstva je vše zaměřeno - kvůli tomu, že jeho účelem byl na počátku podvod - ke zničení duchovnosti a umělému udržování neduchovnosti. Je řečeno „umělé udržování“. Je to proto, že neduchovnost či deformovaná duchovnost nemá sama o sobě život. Je schopna přežít jen díky tomuto umělému udržování. Je napájena z pravých duchovních principů užívajíc je způsobem zkresleným, zvráceným a zmrzačeným.

 

(19)

Aby se příslušníci pseudočlověčenstva drželi v závislosti na svém systému a uvázáni k materiálním, světským a pozemským věcem, byly vyvinuty zvláštní zvyky, tradice i kultury, které určují jeho ekonomickou strukturu. V tomto spoluoznačení ekonomika společnosti slouží tomu, aby se udržovaly, zachovávaly a podporovaly všechny zvyklosti a tradice, kterými jsou lidé zotročeni. Rozvíjí se z nich životní styl, který vede k tomu, že se každý potřebuje podporovat hmotně a společensky. Je vyvinut a založen systém zaměstnání, platů, peněžních standardů a daní, aby se lidé neustále udržovali UVÁZÁNI k tomuto stylu života, který utváří základnu pseudočlověčenstva.

 

Jsou zfabrikovány zevní, hmotné, PRESTIŽNÍ POZICE, aby se lidé udržovali ZAMĚSTNÁNI událostmi nejzevnějšího stupně a všemi druhy ATRAKCÍ, které jsou z toho UMĚLE VYVINUTY. Pozice založené na VLASTNICTVÍ ZEVNÍCH STATKŮ, MAJETKU a PENĚZ se stávají jednou z nejdůležitějších potřeb. Dle ní se vše hodnotí a určuje. Vše se kroutí kolem tohoto vlastnictví a prostředků, jak mít ještě více. Takový postoj vede lidi k menší a menší duchovnosti, až se stane nejméně důležitou hodnotou lidského života.

Složitost, zamotanost a neprůhlednost ekonomických systémů přispívá k NESTABILITĚ lidských systémů. To pak vede k větším potřebám a tužbám mít více těchto statků jako prostředků ochrany proti této nestabilitě. Nenasytnost, pomíjivost a nestabilita materiálních hodnot spolu s přemírou institucí a vlád vede k neustálým inflačním sklonům, které udržují toto snažení - mít více a lepšího, aby se potřela inflace. Takové snažení vede všemi svými faktory právě k opaku, větší inflaci a větší nestabilitě. Jestliže se duchovní hodnoty nahradí materiálními, nelze nikdy zajistit jakoukoli stabilitu života, protože v přírodním čili nejzevnějším stupni NENÍ NIC STABILNÍ. Je třeba si pamatovat, že stabilita nejzevnějšího stupně se udržuje přítomností svých duchovních principů. Bez by se nejzevnější stupeň rozpadl zhroucením na sebe sama a pohlcením sebe sama. Když se z něho odstraní princip stability, nemůže v něm zůstat nic stabilního. Proto je důležité si uvědomit, že všechny systémy vnějších čili nejzevnějších stupňů mohou jen ZASTUPOVAT duchovní manifestaci, která je vnitřní čili „uvnitř“. Pokud slouží TOMUTO ÚČELU, jsou užitečné, stabilní a hodnotné. V této službě spočívá jejich duchovnost. Avšak jakmile se stanou SAMY O SOBĚ ÚČELEM, ZTRÁCEJÍ svou duchovní hodnotu a stanou se destruktivní, negativní silou, která nakonec vede k ZÁNIKU veškeré stability a duchovnosti.

 

Takový negativní stav je přesně to, co pseudotvůrci CHTĚJÍ. Proto vložili do pseudolidí postoj, který by je vedl k tomu, aby kladli své priority do zevních, materiálních, pozemských a světských věcí, které samy o sobě a ze sebe nemají žádnou hodnotu. Jelikož je konečným cílem a účelem pseudotvůrců, aby zničili veškeré Stvoření Nejvyššího, vedou všechny systémy, které vyvinulo pseudočlověčenstvo, ve svém konečném použití k ničení.

 

Ekonomika není v této souvislosti výjimkou. EKONOMICKÁ NESTABILITA může mít zničující dopad na lidský život. Jsou postiženy všechny jednotlivosti života na všech úrovních.

 

Aby se situace ještě více zkomplikovala a aby se dovedlo k urychlené sebedestrukci, je rozvinut zamotaný, složitý a rozporuplný SYSTÉM ZDANĚNÍ VÝDĚLKŮ a MAJETKU LIDÍ. Daně jsou stanoveny samozřejmě pod ROUŠKOU podpory systému, o němž se předpokládá, že ochraňuje život a bezpečnost svých příslušníků. Co se ve skutečnosti zde ochraňuje, NENÍ život a bezpečnost lidí, ale ohavné UDRŽOVÁNÍ SYSTÉMU samotného jeho tradicemi a zvyky a skrze ně. Zdanění slouží k ZOTROČENÍ LIDÍ systémem. Proto se vyvíjejí početné ZÁKONY, PRAVIDLA, SMĚRNICE a PŘEDPISY, které stanovují a omezují lidské výdělky a majetky a potlačují jejich produktivní stimuly.

 

Tyto stimuly mají hlubokou duchovní souvztažnost, což je pro pseudotvůrce nebezpečné. Produktivní pohnutky lidí jsou odrazem souvztažných duchovních tvůrčích popudů, které jsou principem duchovního života. Když lidé vidí výsledky takových pohnutek, jsou dle duchovního zákona POHNUTKY samy odměnou bez ohledu na jejich materiální důsledky. Počne se vidět velká možnost a užitečnost těchto pohnutek pro obecné blaho. Takové úvahy jsou čistě duchovní a mohou vést k objevu duchovních principů. To je ovšem pro pseudotvůrce nebezpečná situace. Proto se institucionalizují vyšší, složitější a mnohonásobné systémy zdanění, aby se lidi neustále udržovali ZANEPRÁZDNĚNI svými finančními potřebami a aby se PŘEDEŠLO rozvoji skutečně produktivních pohnutek. V tomto systému jsou dovoleny odpočty ve formě investic, ale ty jsou povoleny ve své podstatě a formě jen proto, že tyto investice jsou INVESTICEMI DO SYSTÉMU, a slouží tudíž k udržování a podporování systému samotného.

 

Ale toto povolení taktéž slouží jinému účelu: Vést lidi k PODVODŮM, KRÁCENÍ DANÍ a ke KRIMINÁLNÍM ČINŮM, které se používají, aby se buď vyhnulo zdanění, nebo předstíraly fiktivní odpočty. Takové praktiky ovšem SLOUŽÍ cíli pseudotvůrců. ZABÍJEJÍ SE TAK DVĚ MOUCHY JEDNOU RANOU. Odpočty kvůli investicím a zaměstnání podporují, udržují a zachovávají život systému. Účelem systému je ovšem v jeho nejzazším smyslu ZNIČENÍ jakékoli duchovnosti a veškerého stvoření Stvořitele. A pohnutky ke krácení, podvodům a porušování zákonů přispívají k odvracení lidí od duchovnosti. (Zabývají se neustále tím, jak oklamat, podvést, napálit systém, porušit zákony (byť nesmyslné zákony negativního stavu) - pozn. webu). NEUSTÁLE SE CÍTÍ NEČESTNÝMI A VINNÝMI. V nečestnosti a pocitu viny není zřejmě žádná duchovnost.

 

Poznámka zpracovatele: Tyto negativní myšlenky a pohnutky lidí jsou HRUBOVIBRAČNÍMI – což znamená, že takto myslící lidé si NEMOHOU zvýšit vibrace – a tím jsou DOBŘE ovládanými loutkami negativního stavu. Patří tam i pocit nečestnosti a viny – také hrubovibrační energie.

 

Ale v těchto ekonomických systémech a zdanění jsou zrnka pravdy. Jedním je vzájemná podpora a sdílení něčích vymožeností s druhými prostřednictvím jejich materiálního projevu. Když se někdo účastní budování společnosti, může to sloužit duchovnímu účelu: Poskytnout více možných příležitostí, vytvářet nejlepší možné prostředí pro všechny a pro individuální sebeaktualizaci a seberealizaci a pro uskutečnění celkového tvůrčího úsilí individua v jeho jedinečném projevu a jeho pohnutkách sloužit nakonec všeobecnému blahu a užitku pro všechny. V této konotaci je správné a řádné - když už si člověčenstvo vytvořilo tento systém a je přesvědčeno o jeho významu a chce si udržovat jeho "životnost" co nejdéle - přispívat takovému systému částí svých příjmů, protože zařizuje takové možnosti a takové prostředí. Čímkoli někdo v tomto ohledu přispívá systému, je to jeho nejzazší investicí do jeho vlastní tvořivosti a produktivity, jejíž návratnost má formu takové podpory. Vzájemný prospěch takového uspořádání je zřejmý.

...

 

Systém, který se vybuduje a udržuje na jakýchkoli jiných hodnotách než duchovních, však nemůže nikdy fungovat věčně a ku prospěchu všech. Toto je jedním z následků a důsledků lidského duchovního úpadku zahájeného a projevovaného pseudotvůrci.

 

(20)

Tvořivé podnikání lidských bytostí je těžké potlačit či utlumit. Je to sám princip života a má čistě duchovní spoluoznačení. Potřeba tvořit odráží ve své esenci a substanci věčnou přítomnost Nejvyššího, který je Absolutní tvořivostí o Sobě. Slovo „tvořivost“ implikuje stav pokroku. Cokoli se vyvíjející či progresivní vede k větší duchovnosti. Jeden z mnoha způsobů tvůrčího snažení lidských bytostí nalézá své vyjádření v tvořivých a výkonných uměních, jako jsou literatura, poezie, hudba, malířství, sochařství, keramika atd. Ta všechna odrážejí lidskou touhu po sebevyjádření a sdílení se. Tato potřeba vyvěrá z čistě duchovních principů nejniternějšího stupně.

 

To je ovšem nebezpečí, které je vrozené plánu pseudotvůrců, neboť lidé okolo umění jsou nejtvrdohlavější při odmítání a potlačování tradic a zvyků v lidských systémech, které utlumují duchovnost.

 

Jak se již uvedlo, pravé tvořivé úsilí má původ v nejniternějším stupni. Proto je při jeho uzavření možné vložit do lidské mysli zkreslený, zvrácený a zmrzačený náhled ve vztahu k pojetí umění, zábavy a sportu. V tomto pohledu jsou ohniskem zevní hodnoty. Jelikož se vnější, fyzický, tělesný stupeň považuje za původce, nositele a podporovatele lidského života, všechny odpovědi na otázky života se musí nalézt v tomto stupni, ve kterém se na duchovnost pohlíží zkresleně, deformovaně a zmrzačeně. Jakýkoli pokus přesáhnout tento pohled se zavrhuje a lidé, kteří vyjádří názor odlišný od tradičního a navyklého v tomto systému, jsou diskreditováni, zesměšňováni, zbavováni svých pravomocí či zaměstnání, uvrženi do vězení či se považují za šílené a jsou uzavřeni v zařízeních pro duševně nemocné, kde se je s pomocí nejrůznějších "moderních" a "bezpečných" metod snaží přimět, aby AKCEPTOVALI stagnující hodnoty systému.

(Současné metody pseudočlověčenstva jsou stále více sofistikovanější: neurální ovládání mysli "nežádoucích" osob, užití neurálních zbraní, sofistikované ovládací programy šité na míru, implantace ovládacího čipu (specialita negativních mimozemských entit sloužících samozřejmě také pseudotvůrcům) s možností vyvolat "podle potřeby" srdeční či mozkovou zástavu, sledovat myšlenky a ovlivňovat následné jednání a chování dotyčné "oběti" atd. - pozn. webu).

Ale i v těchto tak netradičních a nekonvenčních přístupech, jaké lze shledat v umění, je sklon zakládat tradice a zvyky a vytvářet kultury, ke kterým se každý obrací pro odpověď. To je nevyhnutelný následek UZAVŘENÍ nejniternějšího duchovního stupně. Taková umění jsou nucena se zabývat vnějšími formami a vyjádřeními života, ve kterých pravý život neexistuje. Duchovní konotace takového života je tímto pohledem bud' zkreslena, nebo se zcela popírá. Poezie, malířství, hudba, literatura, sochařství atd. slouží kultu oslavování života, který může vznikat jen v hmotě a jejích elementech. Pokud se uvažuje o duchovním aspektu, což je časté, ten se odvozuje z tradičních, konvenčních a kulturních přístupů. V tomto smyslu slouží umění paradoxně stále více než cokoli jiného k udržování, zachovávání a podpoře života tradic, zvyků a kultur. Umělci je budují, vkládají do nich život a udržují je úctou ke starému a vytvářením nového z tohoto starého. V tomto „novém“ jsou ovšem ZACHOVÁNY všechny koncepty staré, neboť „nové“ zdůrazňuje STÁLE VÍCE zevní hodnoty života, jak se projevují pod povrchem. Problémem s tím „novým“ je, že považuje to, co je pod povrchem vnějších věcí, za nejniternější duchovní stupeň, který vytváří život. Toto zkreslení je zachováváním starého pojetí, v tomto „novém“. Novost této situace je tedy ZDÁNLIVÁ. Smysl a význam se hledá v něčem a vkládá se něčemu, co žádný smysl NEMÁ. Harmonie se odvozuje z nesouladu, proporce z disproporcí, řád z nepořádku, život z neživota atd.

Jiným prostředkem, jak zaměstnat lidi a jejich pozornost tělesnými, zevními aktivitami, je rozvoj všech druhů SPORTŮ. Význam těchto aktivit zdůrazněný v pseudolidských společenstvech je udivující a dosahuje BLÁZNIVÝCH ROZMĚRŮ. Ti, co sporty provozují, jsou oslavováni jako hrdinové, které je třeba následovat a se kterými je třeba se ztotožnit. Zde se lidské hodnoty nacházejí v něčem, co má malou nebo nemá pražádnou duchovní hodnotu. Namísto toho, aby se sport považoval za jeden z vyvažujících činitelů lidských činností, jako prostředek udržování fyzické kondice za účelem lepšího duchovního a duševního fungování, taková fyzická kondice a sport se stává hlavním cílem lidského života. Toto zaneprázdnění sportem nakonec zabírá většinu volného času lidí, takže tu není k mání NIC NEŽ KRÁTKÝ, NEBO VŮBEC ŽÁDNÝ ČAS na jejich duchovní rozvoj. Takové je nebezpečí a takové jsou důsledky duchovního úpadku lidských tvorů. V této souvislosti slouží jak umění, tak i sport tomuto úpadku.

 

Zaneprázdnění vnějšími, fyzickými, hmotnými, světskými a pozemskými záležitostmi vytváří a určuje obsah času, který lidé věnují zábavě. Ta vyvěrá z tradičních a konvenčních přístupů dle stereotypů, očekávání, žádostí a projekcí. ZÁBAVA NESLOUŽÍ své duchovní funkci zpříjemňování života - aby se přijímal snáz a veseleji a aby se tak mohlo s radostí pracovat, být lepším a aby se přinášela radost a potěšení do celého života. Namísto toho je útěkem z utrpení, stresu, tlaku a životních i pracovních obav, do nichž se musí vracet a jimiž je jeden zotročen. Takže se pracuje kvůli zábavě namísto toho, aby tu zábava byla kvůli veselosti, kvůli omládnutí za účelem větší tvořivosti a produktivity a aby se nalézala spokojenost v dosahování větší užitečnosti.

 

Jak lze opět a zase vidět, je VŠE v této společnosti VZHŮRU NOHAMA. Prostředky se stávají účelem a účely prostředky. Toto obrácení je jak východiskem, tak i důsledkem lidského duchovního zhoršení. To bylo do pseudočlověčenstva UMĚLE VLOŽENO pseudotvůrci.

 

(21)

Bez ohledu na to, jak byly pravé duchovní principy pseudotvůrci zkresleny, zvráceny a zmrzačeny a obráceny ve falešné, MUSÍ se přijímat a užívat v jejich PŮVODNÍ podobě. Každá lidská živá buňka, která byla užita pro zfabrikování pseudolidí, v sobě NEUSTÁLE obsahuje VŠECHNY tyto principy v jejich PŮVODNÍ PODOBĚ. Nic je nemůže zničit či deformovat. Zkreslení, zvrácení a mrzačení se může odehrát jen na intermediální úrovni čili ve zprostředkujícím stupni lidské mysli, kde se může aktualizovat a uskutečnit transformace těchto principů za účelem vytvoření lidské duševnosti.

 

Jak se ale již uvedlo, lze deformovat jen to, co je ryzí a původní. Proto je velmi obtížné zlikvidovat zájem lidí o vše, co přesahuje jejich vlastní fyzickou, tělesnou existenci v tomto světě. Ten je vždy tu a je k dispozici kvůli přítomnosti Nejvyššího v těchto principech. Je to Božská prozřetelnost konající skrze tento zájem, aby připomněla lidem možnosti skutečností odlišných od fyzického a hmotného života.

Pseudotvůrci jsou si VĚDOMI toho ZÁJMU, a proto se jej neustále snaží ZMANIPULOVAT ve SVŮJ PROSPĚCH.

 

(a)

Jedna z cest manipulace vede skrze náboženská dogmata, která DIKTUJÍ určité způsoby víry, chápání a reagování na jakýkoli nadpřirozený jev. V mnoha případech se tyto jevy považují za mající původ ve zlu, a tudíž jsou tabu. Dogmata podporují lidi v tom, aby se těmto jevům vyhýbali a popírali, že mají duchovní užitek. Každá jednotlivá církev učí, že její pojetí je jedině přijatelné.

 

(b)

Jiným způsobem manipulace s tímto zájmem je vytvoření všech druhů okultních a magických praktik rozporuplného charakteru, jakými jsou deformace parapsychologických, astrologických a spiritistických praktik, komunikace s duchy, divinace atd. Tyto praktiky vedou lidi k tomu, aby zvláštním způsobem vykládali duchovnost a všechny nadpřirozené, mimosmyslové a podobné fenomény. Kolem těchto praktik se budují kopy rituálů, ceremonií, procedur a metodologií, což vede k formaci tradic a zvyků, aby se nakonec zadusila pravá duchovnost.

 

V těchto praktikách jsou mnohá zrnka pravdy, neboť především všechny zdůrazňují pravé duchovní principy. Provádět je není nesprávné, POKUD slouží správnému účelu - aby přinesly lidem vyšší duchovní uvědomění. Jejich výklad, chápání a vysvětlování i užívání pseudotvůrci je v mnoha případech protikladné jejich pravému duchovnímu účelu a významu. Takto tedy pseudotvůrci manipulují tímto zájmem, aby sloužil jejich vlastnímu záměru zničení duchovnosti nebo aby se vztahoval pouze na praktiky pseudoduchovního stavu pekel.

 

(c)

Třetím způsobem manipulování těmito zájmy (zájmy lidí o poznání toho, co přesahuje hmotný, vnější svět) je užití zavedených vědeckých principů, které jsou samy o sobě VZDĚLANOU NEVĚDOMOSTÍ, aby se popírala jakákoli platnost nebo věrohodnost parapsychologie, mimosmyslových vjemů či čehokoli nadpřirozeného. Toto vše se považuje za výplod lidských fantazií, představ a klamů či jako výsledek narušené mysli, přání vlastních myšlenek či duševních nemocí.

 

Všechny tři metody manipulování ZAJIŠŤUJÍ tentýž účel. Odvádějí lidi od duchovnosti. A to je cílem pseudotvůrců.

 

(22)

Jeden z nejničivějších důsledků a výsledků lidského duchovního úpadku lze spatřovat a pociťovat v PRAXI MEDICÍNSKÝCH A LÉČEBNÝCH ZPŮSOBŮ, které až donedávna převládaly.

 

Tyto praktiky jsou výtažkem materialistického, vnějšího a povrchního přístupu k hluboko stimulovaným problémům pseudolidstva.

 

Filosofií zde je zakládat vše na vnějším stupni. Život se všemi svými atributy se zcela odvozuje z tělesných funkcí, jakými jsou mozek a nervový systém. V mnoha případech jsou tyto funkce položeny na úroveň života a žádný jiný život či žádná jiná úroveň života se nepovažují za možné.

 

Protože se při tomto pojetí uvažuje, že tělo tvoří vše, je tedy možno léčit jakoukoli fyzickou dysfunkci jen skrze tělo, tedy vnějšími prostředky jako jsou pilulky, diety, chirurgické zákroky, fyzické terapie a podobně. Donedávna se uvažovalo, že duchovní a dokonce ani duševní faktory nehrají v těchto dysfunkcích žádnou roli. Dokonce i duševní nemoci se považují buď za následek biochemické nerovnováhy v těle či mozku, nebo za výsledek uspořádání prostředí, rodinného života a výchovy - všech vnějších důvodů. Nic skutečně duchovního a duševního není obsaženo v těchto určeních.

 

Tyto metodologie a filosofie medicíny a léčebných způsobů pečlivě vytvořili pseudotvůrci a vložili je do lidské mysli. Konkrétní potíže a jejich konkrétní léčení takzvanými přírodními prostředky neberou v úvahu jakoukoli duchovní příčinu. Činy hovoří jasněji než slova. Tyto závěry mají ovšem zničující dopad na lidské zdraví a lidský život, protože je činí závislými na množství medicínských předpisů na léky a podobných prostředků, které vůbec neberou ohled na celou lidskou osobnost a mysl, která sestává z ducha, duše a těla. To uzavírá cestu k duchovnosti, kde se nachází skutečné vyléčení, a nebere se tak ohled na to, co jako původce vytváří a vyvolává všechny potíže.

 

Takže medicína a způsoby léčení jsou nejvěrnějšími a nejužitečnějšími služebníky v rukách pseudotvůrců v jejich snaze ničit jakoukoli duchovnost.

 

Lékařství a léčitelství si budují své vlastní tradice a zvyky, které se pečlivě straní jakýchkoli jiných pojetí či filosofií, které by mohly vést k objevení skutečné medicíny a léčitelství, ve kterých se odvozují skutečné prostředky uzdravování z duchovních principů.

 

Jeden obrovský omyl filosofie medicíny spočívá v přijetí postulátu, který činí život závislým na těle a mozkových funkcích. Jinou nesprávností je to, že smrtí těla a jeho rozkladem přestává život existovat. Kdyby tělo bylo tvůrcem života, nemohlo by nikdy zemřít, neboť život je život a kvůli své povaze nemůže být zničen, protože odvozuje svůj původ z Absolutního života Nejvyššího.

 

Cokoli absolutní se všemi svými odvozeninami VŽDY jest a NEOBSAHUJE v sobě žádný stav nejsoucna. Takže jakmile se vytvoří odvozeniny Absolutního života ve formě sentientních entit, jejich individualita, projev, proces a stálé stávání se se nemohou zastavit tím, že přestane existovat jejich vnější forma.

 

Fyzické tělo skládající se z prvků hmoty je jen povrchovou formou, která je jen dočasným přizpůsobením se životu v přírodním čili nejzevnějším stupni za jistým tvořivým účelem. Jakmile se tento účel naplní, tělo se stává zbytečným a navrátí se do svého původního stavu - prvků hmoty, odvozených z chemického a fyzikálního složení této planety.

 

Tomuto tělu není dána žádná možnost, aby v něm vznikaly jakékoli choroby, aby je obsahovalo a vytvářelo. Není nikdy naživu samo ze sebe. Cokoli se odehraje buď v negativním, či pozitivním smyslu, je výsledkem působení ZÁKONA SOUVZTAŽNOSTÍ, kterým se řídí stav a proces vzájemného působení všech sfér, úrovní a dimenzí u jakékoli dané lidské bytosti či sentientní entity. V negativním případě je tu přerušení a porušování náležité funkce tohoto zákona, což se projevuje v těle symptomy nemoci, které SOUVZTAŽÍ s tímto přerušením a porušováním.

 

Kterékoli lékařství a léčitelství, které by to vzalo v úvahu, by ovšem neustále vedlo lidi k větší duchovnosti, a následně k většímu zdraví. Taková situace je pro pseudotvůrce nežádoucí, takže zkreslují, deformují a mrzačí pravý význam a metodu lékařství a léčitelství, aby se tak lidé ODVÁDĚLI PRYČ od své vlastní duchovnosti.

 

(23)

Jedním z hlavních prostředků, nástrojů a metodických postupů nejen pro duchovní medicínu a léčitelství, ale i pro spojení a propojení všech úrovní, dimenzí a stupňů lidské mysli, je hypnóza či sebehypnóza a obzvláště duchovní hypnóza či sebehypnóza.

 

Hypnóza či sebehypnóza hraje zvláštní roli v duchovním uvědomění lidí. Je jednou z hlavních spojnic buď v rámci multidimenzionální podstaty jednotlivce, či mezi všemi ostatními dimenzemi, světy a úrovněmi. Hypnóza a sebehypnóza je vrozeným rozpoložením lidské mysli, které je odrazem věčné přítomnosti Nejvyššího. Ve své esenci a substanci je hlídkou pravé duchovnosti a prostředkem opětovného objevení vlastního já ve všech jeho dimenzích a sférách, úrovních a aspektech.

 

Taková základní funkce hypnózy a sebehypnózy zajišťuje, že vnitřní duchovní zákony lidského bytí se neustále projevují v zevním světě a jsou k DISPOZICI všem lidem ke zkoumání. Tento zákon byl donedávna zdůrazňován jako princip ducha nad hmotou, což vede k závěru, že mysl a její zákony předcházejí všem zákonům hmoty.

 

Takové chápání role hypnózy a sebehypnózy je z pohledu pseudotvůrců krajně nebezpečné, neboť vede lidi k větší duchovnosti, a ne pryč od ní.

 

Z toho důvodu je pojetí hypnózy či sebehypnózy terčem velmi PEČLIVÉHO ZKRESLOVÁNÍ, DEFORMOVÁNÍ A MRZAČENÍ.

(Podívejme sami na sebe, jak má lidstvo zkreslenou představu o samotném významu slova "hypnóza". Často lidem iniciuje myšlenky a přesvědčení, že je to něco hloupého, nebezpečného, nekalého, zbytečného, nepřirozeného, prostě "mimo mísu", co je snad dobré jen "pro blázny" či "opravdu vážně nemocné". Právě takto "dobře", na tomto negativním náhledu a názoru lidstva na pojetí hypnózy a všech dalších způsobů spojování se se svou vlastní podstatou - s Nejvyšším - zapracovali pseudotvůrci na nás všech. Jako obvykle, šlo to velice postupně a nenápadně, o to drtivější a přesnější byl zásah a konečný negativní dopad na lidstvo. Pseudotvůrci dokázali zprznit, převrátit a zfalšovat (skrze nejrůznější "lékařské", "vědecké" či "léčitelské" metody práce a jejich řízené "úspěchy" či "neúspěchy") pravou, skutečnou podstatu tohoto procesu - pozn. webu).

 

Je několik cest, jak toho dosáhnout:

 

(23-1)

Za prvé: Rozvinout všechny druhy pověr, předsudků a předpojatostí o hypnóze a sebehypnóze, aby se lidé vedli k víře, že ničí svobodnou vůli, činí lidi závislými a slabomyslnými, zotročuje je, aby páchali různé ohavnosti, nutí je k činům, které jsou v rozporu s jejich morálními zásadami, a nutí je, aby podléhali vnější moci "hypnotizéra". A přitom pravý význam pojmu hypnózy a sebehypnózy je přesně opačný. Ale to je smyslem celé hry: Aby vše bylo proti nebo vzhůru nohama.

 

(23-2)

Za druhé: Oslabit duchovní roli hypnózy a sebehypnózy, prohlašujíc ji za výtvor ďábla a výsledek černé magie a jejích pekelných svůdců, za metodu ovládnutí lidí a jejich duší a odvedení jich od Nejvyššího, čehož výsledkem je jejich věčné zatracení v peklech. A opakuje se: Pravý význam pojmu hypnózy a sebehypnózy je přesně opačný.

 

(23-3)

Za třetí: Podkopat fungování a duchovní význam hypnózy a sebehypnózy prohlašujíc, že je pouze výsledkem hraní rolí určených sociální situací, charakterem požadavků, situačních očekávání, čisté představivosti, podmíněného reflexu či výsledkem sugesce. V těchto definicích se klade výhradně důraz na vnější faktory, které přejímají veškerou a každou duchovní konotaci hypnózy a sebehypnózy a vedou k tomu, že se věří, že něco takového jako skutečná hypnóza nebo sebehypnóza neexistuje.

 

(23-4)

Za čtvrté: Podkopat a smazat pravý duchovní význam hypnózy a sebehypnózy, považujíc ji jen za doprovod nějakých jiných vnějších prostředků, bez kterých by hypnóza a sebehypnóza nebyla upotřebitelná a účinná. To zadržuje lidi, aby nahlédli do sebe samých, kde se nachází pravá duchovnost.

 

(23-5)

Za páté: Snižovat účinek hypnózy a sebehypnózy a blokovat duchovní uvědomění, které se získává takovou zkušeností, ohraničujíc ji jen na nezávažné stupně, prohlašujíc, že hlubší hypnóza může být škodlivá, nebezpečná a nežádoucí pro duševní rovnováhu, vedoucí k zničujícím, nezvratným duševním důsledkům. Samozřejmě nic takového nenastává ani při prožívání nejhlubšího plenárního stavu hypnózy. Opak je pravdou, protože čím hlouběji kdo zajde, tím více rovnováhy nachází a dosáhne tím většího duchovního uvědomění.

 

(23-6)

Za šesté: Překroutit pravý význam a funkci hypnózy a sebehypnózy, považujíc ji za léčebný prostředek a univerzální všelék na všechno. Takové nekritické užívání hypnózy a sebehypnózy vede k mnoha zklamáním a nakonec ke vzdání se jí, což pak ochuzuje lidi o užitek z tohoto důležitého nástroje jejich duchovního uvědomění, všeobecného blahobytu, pokroku, zlepšení a růstu.

 

Jak lze vidět, je mnoho způsobů, jak je možno překroutit a jak se překrucuje pravý duchovní význam a užitek hypnózy a sebehypnózy. Toto její překrucování a odsuzování vede lidi k pochybnostem o tom, zdali ji vůbec podnikat. A to je přesně to, co pseudotvůrci chtějí - obrat své pseudostvoření o cokoli, co by je mohlo přivést zpět k pravé duchovnosti.

(Je zapotřebí si v této souvislosti uvědomit, že zde se pojednává o skutečně pravé, pozitivní, s vědomím pravé duchovnosti prováděné hypnóze, sebehypnóze. Je třeba si dát pozor (vyciťovat!) na chybné provádění a nejrůznější falešné a nesmyslné techniky a postupy provádění. Mnoho těch, kteří se nazývají hypnotizéry či léčiteli v tomto oboru, nevědí mnoho o pravé podstatě této metody, resp. o pravé duchovnosti vůbec. Jejich vlastní neznalost může napáchat skutečně více škody než užitku, a to všem zúčastněným, obzvláště ve spojení s jejich negativními snahami zapojit do hypnózy nejrůznější praktiky a aktivity s negativním záměrem (údajné "odstranění" karmické zátěže, nahlížení do minulých či budoucích životů a další). Nezapomínejme, že negativní stav je tím, kdo aktuálně VLÁDNE pseudočlověčenstvu, a proto "zákonitě" nemůže být dobro, resp. pozitivita v tomto životě, ve vnějším světě v převaze - pozn. webu).

 

(24)

Jedním z důsledků a následků vybudování, udržování, zachovávání a rozšiřování panování tradic a zvyků a kultur je nutnost jejich obrany a ochrany. V samé povaze jakýchkoli tradic, zvyků a kultur je intolerance ke všemu a ke každému odlišujícímu se a cizímu.

 

Tato situace je odrazem stavu záležitostí pseudoduchovního světa pseudotvůrců ­pekel.

 

Je třeba mít neustále na paměti, že pseudotvůrci NAPODOBUJÍ skutečného Stvořitele - Nejvyššího. Ten/Ta tvoří sentientní entity dle Svého obrazu a Své podoby. Proto také pseudotvůrci fabrikují pseudostvoření a pseudolidi DLE SVÉHO OBRAZU A KE SVÉ PODOBĚ. Protože kazí, zkreslují a mrzačí původní pravé principy Stvoření. Jejich fabrikace odráží plně negativní záměry jejich vychytralého a zkaženého srdce.

 

Jedním z principů skutečného Stvořitele, jímž stvoření nastává, probíhá a stává se, je SJEDNOCENÍ všeho Stvoření v jeho nekonečné rozmanitosti v jednotě, jednosti a harmonii. Takové sjednocení odráží principy lásky a moudrosti. Ve fabrikujícím úsilí pseudotvůrců, které je opakem tohoto principu, musí být vše rozpojené, nejednotné, rozložené na sekty, rozštěpené, rozdělené na frakce, v nesouladu a protikladné. Jednota nekonečné rozmanitosti je nahrazena konformitou, stereotypy a uniformitou tradic a zvyklostí. Protože základním principem, na němž tato fabrikace může působit, je INTOLERANCE, zuří v pseudoduchovním světě pseudotvůrců, tj. v PEKLE, NEUSTÁLÉ VÁLKY, BITVY A REBELIE.

 

Takové situace a okolnosti jsou promítnuty do veškerého pseudostvoření a OBZVLÁŠTĚ do pseudočlověčenstva na Zemi, které bylo utvořeno dle POVAHY PSEUDOTVŮRCŮ. Hlavní nejužívanější metodou je vnucení pravidel, nařízení, životního stylu a předepsaných tradic, zvyků a kultur těm, které stvořili. Potřeba bránit, vnucovat a šířit vlastní pohledy, ideje a životní styly po celém světě je určena vírou, že JEN ONI mohou mít pravdu.

 

Pro PSEUDOTVŮRCE je zásadní přirozenou potřebou DOBÝT veškeré Stvoření a nahradit skutečného Stvořitele SEBOU SAMÝMI. Tato potřeba se odráží ve snaze každého národa, státu, skupiny či politické strany v pseudočlověčenstvu panovat, rozšiřovat se a ustanovit SVOJI ABSOLUTNÍ VLÁDU.

 

Snaha o moc nevyhnutelně vede k BUDOVÁNÍ OBLUDNÝCH VOJENSKÝCH SYSTÉMŮ S NIČIVÝMI ZBRANĚMI. Války, převraty, revoluce, terorismus, agrese, ultimáta, požadavky, hrozby a napětí se stávají součástí DENNODENNÍCH událostí v životě takových společenstev. Všechny tyto aktivity jsou ospravedlněny potřebou a právem ochrany a obrany zachovávání lidských systémů v rámci každého národa, státu, skupiny a strany, majícího či mající své tradice a zvyky.

 

VOJENSKÝ SYSTÉM se stává jednou z důležitých, ne-li nejdůležitějších částí a vládnoucí silou v pozadí všech ustanovení. Buduje si také SVOJE VLASTNÍ pravidla, směrnice, tradice a konvence a vyžaduje a požaduje jejich úplnou a slepou poslušnost.

 

A protože jsou veškeré takové systémy tradic a zvyků ZEVNÍ, neduchovní a stagnující, ochraňují, vnucují a brání tyto vojenské a podobné organizace vše ZPÁTEČNICKÉ, STAGNUJÍCÍ A ZASTARALÉ.

 

REVOLUCE se NESPRÁVNĚ považují za jeden z prostředků likvidace všeho tradičního, navyklého a stagnujícího, i když ve své podstatě, formě a činnosti stále více zuřivěji následují příklad budování VLASTNÍCH tradic a konvencí. Namísto toho, aby se staly silou odstraňující všechny staré tradice a zvyky, nastolují znovu zničující dogmatismus, fanatismus a slepotu, které vždy zavileji udržují vše staré.

Takové situace nemají v sobě nic duchovního; ve skutečnosti udržují lidi MIMO duchovnost, NUTÍCE je věřit v posvátnost tradic a zvyků nebo revolučním, dogmatickým a fanatickým ideám.

 

(25)

Aby se zajistilo neustálé udržování válek, agresí, nesnášenlivosti, nenávisti a nejednoty v rozpoložení pseudočlověčenstva, je na Zemi rozvinuto a uskutečněno pojetí NACIONALISMU, RASISMU a MENŠIN. To je nejlepší POTRAVOU pro krmení molocha ničivosti, který byl vytvořen pseudotvůrci v peklech za účelem likvidace veškeré duchovnosti a Nejvyššího. Za této negativní a rozkladné situace nelze udržet žádný sjednocující princip. Rozmanitost Stvoření je zde překroucena shlukováním lidí okolo idejí či témat, což nevyhnutelně vede k separaci od toho, kdo je spojen s odlišnou ideou či jiným tématem. Taková separace pak vede k postupnému rozvoji rozličných skupin lidí, které se počínají odlišovat jedna od druhé, a tak pokračuje jejich postupné oddělování do bodu ÚPLNÉHO ODCIZENÍ. To také způsobuje zeměpisnou separaci, což nakonec vede k vývoji ras, národů a kmenů, které uznávají zcela opačné hodnoty. Taková situace protikladných hodnot vytváří rozpoložení intolerance, výjimečnosti a sebeospravedlňování každé skupiny, jejich idejí a jejího stylu života.

 

Tak se jakákoli jiná rasa či národnost stává automaticky méně hodnotnou a nežádoucí a musí se ovládnout a přinutit, aby přijala životní styl jiného daného národa či rasy. Ale protože všechny ostatní národy či rasy mají ve své víře ve vlastní osud, kterým je vládnout a panovat nad ostatními, v zásadě tentýž postoj ke všem ostatním, jsou v této situaci nevyhnutelně nenávist, nesnášenlivost, agrese, války a krveprolití. Dějiny lidí na planetě Zemi jsou dějinami takových krveprolití a hovoří samy za sebe.

 

V takovémto konání není možná žádná pravá duchovnost, neboť v pravé duchovnosti je sjednocující princip všeho Stvoření, všech názorů a idejí a všech národů i ras. Pravá a duchovní rozmanitost idejí, názorů, národů a ras se shledává jako PROJEKCE JEJICH SOUVZTAŽNOSTÍ s nejrůznějšími aspekty Jediného Nejvyššího. Jelikož je jen jeden Nejvyšší, je jedině jedna idea s nekonečnou rozmanitostí svých vyjádření a projevů. To je pravý duchovní význam takové rozmanitosti.

 

Taková idea je ovšem pro pseudotvůrce nesnesitelná. Proto ji kazí, deformují a mrzačí tím, že vkládají do lidské mysli názor, že rozličné aspekty Jednoho nejsou jedním, ale jsou oddělené a nezávislé, mající každý své právo panovat a být pouze jediným. To vede k fabrikacím rozličných náboženství, která vnímají, vykládají, chápou a pojímají jen tento jediný oddělený aspekt jako svého boha. Jelikož jsou ale různé aspekty přijímány různými kulturami, národy a rasami, objevují se odlišní bohové, kteří jsou považováni za jediné správné pro každého v rámci této kultury. Protože každá kultura věří, že její bůh je ten správný a všichni ostatní jsou falešní bohové, rozvíjí se „spasitelský“ komplex, který ji nutí, aby se snažila spasit ostatní, byť i prostředky krveprolití a úplného ničení ve jménu tohoto boha. A opět je historie lidstva plná takových příkladů.

To je záměrem pseudotvůrců: Zlikvidovat jakýkoli koncept duchovního sjednocení a jakéhokoli pojetí Jednoho Nejvyššího, což vede k ZÁNIKU jakékoli duchovnosti.

 

(26)

V rámci každého pseudosystému, každé kultury, zvyklosti a tradice se klade důraz vždy na zevní hodnoty. Jen duch a duše takového systému se považují za jeho niterné faktory. Ale tento duch a duše nejsou duchovního původu, neboť udržují existenci všeho stagnujícího nahromadění a hromad všech zkreslenin. Tento duch a duše jsou umělými výtvory, vybudovanými z vnějších elementů samotného systému.

 

Vyžaduje se, požaduje a vynucuje loajalita, zbožňování a uctívání systému. Vše mu musí sloužit. Proto je rozvinut pocit náležitosti, což vede k zakládání kolektivních hodnot, které vylučují soukromí, intimitu, individualismus a odlišnosti. Tento kolektivismus slouží zájmu potlačování, zatlačování a utlačování všeho, co nemá kolektivní hodnotu skupinové kultury. To je jedním ze způsobů, jak snížit význam vlastního já, v němž sídlí princip duchovnosti. "Jednotlivec není ničím, kolektiv vším", to je výsledek takové filosofie dotažený do extrému. Tato filosofie je do určité míry vlastní například myšlence komunismu (comunis - společný) a zemím, které z této filosofie vycházejí ve svém vedení.

 

Na druhé straně je rozvinuta iluze náležení k vlastnímu já ve formě vlastnictví. Vlastnictví je tím, že se DRŽÍ materiální statky a majetky. VŠECHNY HODNOTY JSOU VKLÁDÁNY DO TOHOTO NEDUCHOVNÍHO VLASTNICTVÍ. To je krédem tzv. kapitalistických zemí. Materiální vlastnictví vede k rozvoji práva na ochranu a obranu toho, co jeden má zevně, to jest vlastnictví hmotných statků a majetků. Celý smysl života spočívá v takovém vlastnictví a jeho ochraně. Z toho se vyvíjí smysl pro falešné soukromí a potřeba jeho ochrany.

Obě krajnosti těchto postojů se rozvíjejí ve svých vlastních tradicích, zvycích a životních stylech, které vedou k nedostatku duchovnosti. Jakmile se pozornost odvede od faktu, že vlastnictví vlastního já a jeho atributy, aspekty a vyjádření jsou nejhodnotnějšími faktory lidského života, zablokuje se cesta k duchovnosti.

 

Taková pozice je jedním z důsledků a následků lidského duchovního úpadku zahájeného pseudotvůrci.

 

(27)

S takto zkresleným, zvráceným a zmrzačeným pojetím a stylem života lze vytvořit jen zvrácené, zkreslené a zmrzačené pojetí a zobrazení vlastního já. Pseudotvůrci si byli dobře vědomi důležitosti pozitivního sebepojetí a představy o vlastním já pro lidský duchovní vývoj. Na tomto pojetí já a jeho obrazu padá a stojí veškeré pojetí pravé duchovnosti.

 

Proto jsou všechny snahy zaměřeny na zkreslování, deformování a mrzačení pravého pojetí a obrazu já.

 

Pozornost lidí je odvedena od jejich vlastních niter, kde sídlí jejich já a kde je říše duchovnosti. Budují se zvyky, tradice a kultury s jejich vnějšími stereotypy, požadavky, předpisy, pozicemi, rolemi, funkcemi a maskami. U každého se očekává, požaduje a vyžaduje, aby NEBYL SÁM SEBOU, ale přilnul k diktátům těchto očekávání a stereotypů. (Začlenit se, být součástí systému - vzdělávacího, ekonomického, sociálního, pracovního, právního, daňového, zdravotního.... být sám sebou ano, ale jen do té míry, do jaké to povolují hranice, pravidla a normy těchto systémů! - pozn. webu). Vynucuje se, aby každý vnímal sám sebe ne z pohledu niterného já, ale z pohledu vnějších očekávání, standardů a stereotypů. Začíná se myslet, že jeden je vskutku touto rolí, touto maskou a tím, co se předpisuje, aniž by byl něčím jiným. (Již děti se učí, že cílem je být "dobrou", "silnou" a "fungující" částí systému - tedy dokonalou loutkou, která myslí, mluví, chová se, vypadá, jedná a DOKONCE už i CÍTÍ přesně tak, jak se po ní vyžaduje, jak to systém požaduje a "jak je to dobré pro všechny". Abyste nezklamali systém, stát, svou zemi, národ, na který máte být hrdí a který máte považovat za "svůj", za ten, ke kterému náležíte, milé děti....). Takové ztotožnění se s vlastní maskou a rolí vede k zavržení, či přinejmenším k přehlížení skutečného já, kde se nachází pravá duchovnost. Takže to odvádí pryč od duchovnosti. Jak Carl Gustav Jung správně zdůrazňuje, je to nebezpečná situace, která ústí v duševní nerovnováhu vedoucí ke všem druhům duchovních, duševních, emočních, intelektuálních, sexuálních a fyzických poruch.

Tímto modelem zajišťují pseudotvůrci dva účely:

 

1) nahradit pravé já umělým, vybudovaným z očekávání, rolí, nauk, stereotypů, pozic a požadavků zevnějšího, kde neexistuje žádná duchovnost; a

 

2) přivést lidi k šílenství a přijetí všech druhů chorob, které by nakonec mohly zahubit je a všechna stvoření Stvořitele.

 

Potřeba být sebou samým je vrozenou jedinečné lidské bytosti a jejímu bytí. S ní se udržuje život a jí se získává osobní význam. Je tu vždy niterné nutkání být sebou samým. Stává-li se někdo stále více sám sebou, tento tlak se uvolní, a získá se tak pravý pojem a obraz vlastního já. To přivádí k větší duchovnosti, protože v tomto uvědomění se odhaluje přítomnost Nejvyššího a nachází se zdroj neomezené a nepodmíněné lásky a moudrosti. Tento zdroj se stává nekonečnou a věčnou cestou pro neustálé stávání se sebou samým a bližším Nejvyššímu. Větší přiblížení k Nejvyššímu činí pak každého více sebou samým. To vede k vyššímu duchovnímu uvědomění a objevu pravého fungování a významu vlastního života.

 

Avšak neuvolní-li se toto nutkání být sám sebou a namísto toho se vybuduje umělé já a naslouchá se mu, výsledkem toho je ohromné napětí v nitru a rovnováha lidského života je vyšinuta. Takové napětí a nerovnováha se projevuje zdeformovaným, nepravým obrazem a pojetím vlastního já, což vede k rozvoji všech druhů šíleného, patologického a zvráceného chování a příznaků, které ZNIČÍ pravý smysl a význam lidského života.

 

To je výsledkem lidského duchovního úpadku, zfabrikovaného pseudotvůrci.

(28)

NÁHRADA niterných hodnot já vnějšími, umělými a neskutečnými maskami, rolemi a stereotypy vede k rozvoji potřeb nahradit duchovní činitele neduchovními. Potřeba duchovních činitelů vždy trvá. Nelze ji odstranit kvůli její imanentnosti v životě samém. Lze ji ale deformovat, pokazit a zmrzačit imitacemi a nahradit fyzickými rozkošemi, s nimiž souvztaží. Láska, moudrost, ohled, přijetí, sdílení a vzájemnost jsou vždy přítomné. Mají vždy duchovní hodnotu, proto jsou nebezpečným faktorem v plánu pseudotvůrců. Z toho důvodu je obrátili k jejich souvztažným fyzickým faktorům, které se staly účelem a cílem samy o sobě namísto toho, aby byly prostředky k většímu duchovnímu uvědomění.

 

Takže na jedné straně se vyhledávání tělesných rozkoší stává HLAVNÍ zábavou většiny lidských tvorů, na straně druhé je lidé ÚPLNĚ odmítají či se jich VZDÁVAJÍ.

 

POTRAVA, NÁPOJE, TABÁK a DROGY se staly HLAVNÍMI ČINITELI lidského života. Potrava a jídlo nahrazují lásku a dobro; pití a drogy moudrost a pravdu. Zároveň se užívají pro SEBEPOTRESTÁNÍ, které je výsledkem POCITŮ VINY z toho, že jeden není takovým, jakým má být, a také pro POCIT BEZPEČÍ A OCHRANY.

 

Jakékoli intenzívní zabývání se lidí jídlem, pitím, tabákem a drogami (ať je snahou se jich vzdát či jejich nadbytek) vede lidi kvůli jejich vnější hodnotě k sebezničení a k ničení duchovnosti. Otroctví a závislost na požití potravy, pití, tabáku a drog vytlačuje jakékoli jiné tvořivé myšlení, které by nakonec mohlo vést ke svobodě, nezávislosti, objevení já a duchovnímu uvědomění.

 

Vzhledem k důležitým duchovním důsledkům a souvztažnostem jídla a pití mohou být potrava a nápoje užívány mnohým způsobem ke zničení duchovních hodnot lidského života. Péče o tělo souvztaží s péčí o ducha, což znamená péči o vlastní já. Potravou ducha je dávání a sdílení lásky a dobra, nápojem ducha je získávání a sdílení moudrosti a pravdy. Když někdo popírá duchovní hodnoty vlastní existence v duchu či se jim uzavírá, je nucen se zabývat tělem a vnějšími záležitostmi.

 

Toto odmítání znamená umísťovat původ života do těla a hmoty, kde žádný život sám o sobě neexistuje. Je-li veškerý život roven životu tělesnému, pak všechny potřeby všech dimenzí se musí nahradit náhražkou pseudoživota. Jelikož nereálnost nemůže nikdy nahradit realitu, hlad, žízeň a touha po fyzických rozkoších se stávají nenasytitelnými a neuhasitelnými. Takže se lidé stávají oběťmi jídla, pití, tabáku a drog. Takové návyky vedou nakonec k FYZICKÉMU ZÁNIKU.

 

Jakmile jsou eliminovány činitelé rovnováhy ve všech úrovních, dimenzích a stupních lidského života, strádání a bída veškeré lidské mysli se stávají nevyhnutelnými. Vyrovnávacím faktorem je sama duchovnost, která vytváří střed lidské existence, kde je Nejvyšší jako ve svém vlastním.

 

Zvláštní situace je s tabákem a narkotiky. Způsob, jakým je lidé užívají, nemá ŽÁDNOU pozitivní duchovní hodnotu v rámci duchovní souvztažnosti. Je třeba jíst jisté množství potravy, aby se udrželo tělo naživu; je třeba pít jisté množství tekutin z téhož důvodu. To je pravou duchovní souvztažností - jedinec je udržován naživu láskou (duchovní potravou), která je skutečným životem, a pravdou (duchovním nápojem), která je skutečnou formou života. Kouření a drogová závislost (alkoholismus se zde považuje za drogovou závislost) tuto souvztažnost nemají. Jeden nemusí kouřit ani požívat drogy, aby byl naživu. Opak je pravdou: Kouřením a požíváním narkotik se krátí délka života vlastního těla. Proto je kouření a užívání drog pseudokorespondencí vytvořenou pseudotvůrci v peklech, aby se otupila, zotročila a nakonec zničila lidská mysl tím, že se odvádí od duchovnosti a získává se pro svůj vlastní pseudoduchovní stav pekel, který zfabrikovali za tímto účelem.

Takové jsou tedy následky a důsledky lidského duchovního úpadku na jednotlivé oblasti lidského života, lidských činností, systémů a vztahů.

 

A tak se ODPOVÍDÁ na otázku, jaké to je být bez duchovnosti, životním stylem lidské bláznivosti a šílenosti. KONKRÉTNÍ DĚNÍ HOVOŘÍ SAMO ZA SEBE. Doufejme, že se počíná získávat ponaučení.

 

Jako u ostatních sdělení a výkladů předcházejících kapitol je nutné znovu zdůraznit, že je tu vyšší a širší pochopení všech těchto faktorů, které přesahuje zde prezentované. Není však možně je vnímat a porozumět mu bez tohoto zprostředkujícího kroku, zjeveného v této knize. Vše se zjevuje v postupných krocích. Takový nový krok se nyní buduje. Nahrazuje všechny předešlé koncepce a chápání, které doposud existují od počátku času až dodnes.

Další kapitoly klíčové světelné knihy Základy lidské duchovnosti nabízíme v záložce Lidská duchovnost na tomto webu.