Křesťanské kříže a zvyky - PROČ?

Mnoho lidí, a již nejen těch "věřících", má v oblibě (ve zvyku, ze strachu...) mít doma "pomocníky" na jejich cestě životem - symboly kříže v nejrůznějších podobách. Často je to pověšený křesťanský kříž nad dveřmi, postelí, v místech, která z nějakého důvodu považuje ten či onen za vhodná. V neposlední řadě se stal křížek nošený na krku či na jiné části těla také pěknou ozdobou nebo rituální záležitostí, jejíž absence by přinesla svému "pánovi" smůlu či neštěstí. Nezávisle na věku či pohlaví, často tyto lidi sužují zdravotní potíže, v první řadě především chronická únava a nedostatek energie. Náhoda? Jak už víte, přátelé, symbol kříže je silný energetický ZÁŘIČ, ovšem naneštěstí všech "věřících" je zářičem NEGATIVNÍ energie. Jak už víte, přátelé, ENERGIE je VŠE, CO EXISTUJE. Vše, co existuje, je POUHÁ energie. Život je "POUHÁ" energie. MYŠLENKA je ENERGIE. (Blíže o pozitivních a negativních energiích doporučujeme stránku LÉČENÍ PRAVÉ - VŠE JE ENERGIE). Většina z lidí má symbol kříže primárně spjatý se symbolem smrti, utrpení, krutosti, zla, bezpráví, násilí, bezmoci, zrady a všech dalších pocitů a skutků, mezi nimiž nenajdeme pozitivní energetické pole, jež by bylo zdrojem nejvyšší a všemocné Boží síly. Kříž pro mnoho lidí symbolizuje utrpení a smrt Pána Ježíše Krista. Většina lidí - a s největší pravděpodobností všichni "věřící" - věří, že samotný tento kříž byl místem opuštění Ježíšova hmotného světa a těla. I když nyní nebudeme podrobně rozebírat JEDEN Z NEJZÁSADNĚJŠÍCH FAKTŮ VAŠEHO POZEMSKÉHO ROZPOMÍNÁNÍ na PRAVDU - že PÁN JEŽÍŠ KRISTUS NIKDY NEZEMŘEL NA KŘÍŽI, NIKDY NEBYL UKŘIŽOVÁN (blíže k této Pravdě v záložce "Zrada křesťanství"), přesto dojdeme k logickému závěru, že kříž v tomto absolutním negativním pojetí a chápání  nemůže NIKOMU, NIKDY a NIKDE přinést jakoukoli pozitivní energii, tedy sílu, životní elán, ani ZDRAVÍ.  Kříže a další podobné negativní zářiče vzniklé a používané s myšlenkou na jedince, kteří byli kdy v minulosti ukřižováni či jinak trpěli, ubírají životní energii. Ubírají energii, utvářejí oslabená místa a tedy místa pro nemoci, nedostatky a další budoucí nepříjemná "překvapení". Vytvářejí podmínky pro nehody, "náhody", problémy, starosti. Hrubé (negativní) vibrace vyzařují předměty, lidé, věci, také filmy, datová uložiště, knihy, časopisy, noviny, obrázky, symboly..., jejichž význam je jakkoli negativně zaměřený - činem, myšlenkou, dějem, tématem, záměrem, symbolikou. Bezkonkurenčním zdrojem hrubých vibrací a zákonitě také zdrojem neštěstí, nemocí a negativních okolností života jsou samozřejmě také negativní MYŠLENKY. SLOVA. ČINY. Pokud jsou tyto provázeny jakoukoli negativní (hrubovibrační) energií, pak stejně působí na všechny, bez ohledu na vzdálenost nebo čas (blíže viz kapitolka Obyčejná myšlenka).

Podstata kříže, o kterém mluvíme, přátelé, je pro mnohé symbolikou vykonaných negativních, hrubých skutků na lidech, kteří na nich zemřeli. Kříž v podobě, v jaké jej znáte a možná ještě "uctíváte", nemůže být nikdy zářičem pozitivní energie. Vzhledem ke všem negativním okolnostem, které mimo jiné "posvětily" kříž jako zcela zcestný a falešný symbol umírajícího Pána Ježíše Krista, kříž je a navždy zůstane HRUBOVIBRAČNÍ ENERGETICKÝ PROPOJOVACÍ KANÁL NA VEŠKERÉ UTRPENÍ, BOLEST, ZOUFALSTVÍ, BEZPRÁVÍ, NÁSILÍ, SMRT VŠECH LIDÍ, KTEŘÍ KDY BYLI NA TÉTO PLANETĚ UKŘIŽOVÁNI. V MINULOSTI zemřely na kříži statisíce lidí, otroky počínaje, válečnými zajatci a obyčejnými lidmi, kteří se "nehodili církvi svaté" konče.

NENÍ PROTO MOŽNÉ, ABY ČLOVĚKU kříž PŘINÁŠEL ENERGIE LÁSKY, PRAVDY, RADOSTI NEBO DOKONCE ZDRAVÍ či OCHRANY.

NÁSILÍ, jež bylo pácháno v souvislosti s usmrcováním všech obětí na kříži, je OBROVSKY SILNÝM ZDROJEM NEGATIVNÍCH VIBRACÍ. Pokud tedy má většina lidí tyto násilné skutky spojeny s tímto hrůzostrašným historickým obodobím, pak také i cítí, myslí, litují, vzpomínají, mluví, modlí se.... žijí s touto myšlenkou. A tyto masy nevědomých lidí (myslících si, že konají dobro a myslících si, že projevují soucit, pokoru či lásku) masově ovládají všechny a všechno kolem sebe. Negativní stav (ještěři z pekel) opět slaví. Podařil se jim další plán - lidé naletěli na nejjednodušší princip - co vidím, slyším, myslím si a CO ŘÍKAJÍ DRUZÍ -  to je PRÝ pravda a podle toho žiju....Věřím, že PJK zemřel na kříži, tak si z něj udělám symbol svého vlastního - čeho? Smutku? Lítosti? Radosti? Štěstí? Ochrany? Proč? Opravdu si myslíte, že utrpení a smutek jsou pocity - energie, kterých je třeba se držet, oslavovat je a žít s nimi? Ž Í T?

Mohou být vůbec předpokladem k Ž I V O T U, který není NIC NEŽ LÁSKA?

Obr.: Myslíte, že LÁSKA, POKORA, SKROMNOST A ÚCTA - pravé hodnoty Pána Ježíše Krista (PJK) a veškerého života potřebují nutně tuto podobu? Kolik lidí si to opravdu myslí...Kolik "věřících" nad tím nepřemýšlí...

 

...a co dál...

Jakmile lidé silně závislí na smyslovém vnímání symbolu kříže jej zkusí odstranit na nějakou dobu ze svého bezprostředního okolí, následně zjišťují, že lépe spí, mají více energie a vitality. Ztratí totiž závislost na negativních vibracích. Začnou jich tedy přijímat méně, což se zákonitě projeví v kvalitě jejich života. Projevy můžeme vidět například také na dalších živých a cítících tvorech - začne se lépe dařit pokojovým rostlinám či domácím mazlíčkům, kterým se samozřejmě v blízkosti destruktivně působícího kříže dobře dařit nemohlo. Rovněž se těmto lidem může dařit, co se jim dlouhá léta nedařilo, mohou zažívat méně smutku, méně "nehod". Mohou se cítit svobodněji, lehčeji - a o to intenzivněji prožívat LÁSKU BOŽÍ. S myšlenkou na LÁSKU PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, KTEROU OBKLOPOVAL VŠECHNY A VŠECHNO KOLEM SEBE se Vám bude dařit vždy, přátelé. JE DŮLEŽITÉ prociťovat LÁSKU, ne SMUTEK, LÍTOST, UTRPENÍ či TRUCHLENÍ, které při pohledu na KŘÍŽ nebo dotyku KŘÍŽE mnoho lidí "přepadají".

Jakmile pociťujete pocity negativní, hrubovibrační, pak si můžete být jistí, že ŠKODÍTE SAMI SOBĚ. A to se týká jakékoli činnosti, kterou provádíte, bez ohledu na místo, čas nebo událost.

Pokud máte STRACH či jiné nepříjemné - tedy NEGATIVNÍ (tedy určitě ne od Boha pocházející) pocity při pomyšlení na to, že by jste se zapomněli - ať už v kostele nebo kdekoli jinde v rámci vašich "rituálů" - pomodlit či "pokřižovat" - pak SE NEMODLÍTE K BOHU. Ten nevyžaduje rituály, ten není NIKDY ZDROJEM ČI PŘÍČINOU STRACHU, ODMÍTNUTÍ, PODMÍNĚNOSTI (když to neudělám, tak...a když to udělám, tak...) A DALŠÍCH TRESTŮ ČI PODMÍNEK, které Vás učí Vaše náboženství, ať už se nazývá jakkoli.

Pokud máte STRACH či jiné nepříjemné - tedy NEGATIVNÍ (určitě ne od Boha pocházející) pocity při pomyšlení na to, že by jste se zapomněli - ať už v kostele nebo kdekoli jinde v rámci vašich "rituálů" - pomodlit či "pokřižovat" - pak SE MODLÍTE K SATANU A JEHO VĚRNÝM PŘISLUHOVAČŮM A OSLOVUJETE PEKELNÝ, NEGATIVNÍ STAV. Pozor na to, přátelé, oslovujete ještěry z pekel, a ti Vás slyší velice dobře. Ihned Vás začínají více ovládat a ovlivňovat, neboť JSTE O TO VÍCE PŘÍSTUPNĚJŠÍ JEJICH OVLÁDÁNÍ, JSTE TOTIŽ NA JEJICH VLNĚ, ŽIVÍTE JE!!!

Skrze SHODNÉ ENERGIE - Vaše a jejich - je OVLÁDÁNÍ VÁS JEDNODUŠŠÍ A SILNĚJŠÍ!

Je zajímavé zmínit například také slabost, kterou, tak jako v blízkosti silných negativních zářičů, cítíme v kostelech - záměrem bylo pomocí křížů a dalších způsobů udržovat boží stádo - ovečky v poslušnosti a podřízenosti. Povšimněte si, že kazatelny mají půlkruhový tvar - tento tvar chrání kazatele před ubíráním životní energie. Věřící ovečky nemohou přijímat mnoho pozitivní energie, neboť by mohly přestat býti snadno ovladatelné. Mohly by přestat poslouchat. Možná, že některá z nich by si uvědomila, že věci nejsou tak, jak říká pán v kazatelně či za anděla převlečený milovník slivovice během mše. Některá ovečka by se začala rozpomínat, že i tady v kostele je VŠECHNO JINAK. ŽE PRÁVĚ V KOSTELE JE VŠECHNO JINAK. ALE TAM TO NIKDO NEČEKÁ. TAM JE TO JISTÉ, TAM V KOSTELE NENÍ PRAVDĚPODOBNOST, ŽE BY NA TO NĚKDO PŘIŠEL. Ale i kdyby, KDO Z OVEČEK BY SE ODVÁŽIL - SILNĚ OSLABEN VŠEMI HRUBOVIBRAČNÍMI ZÁŘIČI, KTERÉ NA NI ZE VŠECH KOUTŮ KOSTELA ČÍHAJÍ - říci, že NĚCO CÍTÍ JINAK, než MÁ? NEŽ ? NEŽ MUSÍ! Myslíte, že taková ovečka by byla ještě vítaná? Možná ve zpovědnici...? Párkrát...

Co kdyby se některá z oveček rozpomenula, že Pán Ježíš Kristus si nikdy během svého pozemského života nepodmiňoval své zázračné skutky a svou práci pro bližní své penězi, bohatstvím, zlatými kříži, miskami, kouřovými rituály či přesně stanovenými úkony během své rozpravy k lidu? Že nepotřeboval ke své práci pro bližní své žádných kostelů, chrámů či dalších budov? (opravdu si myslíte, že by mu je nikdo nevystavěl?) Že nepožadoval bohatství za své zázračné skutky, že neprodával odpustky, nepotřeboval k práci pro bližní své zlatem obšívaného šatu ani pohár vína... (Co kdyby mu "to bez nich nešlo, to kouzlení, říká si někdo?) Co kdyby se některá ze současných pozemských oveček rozpomněla, že Bůh nemůže přinášet a požadovat žádné oběti, například ve formě zabití velikonočního beránka - tedy SMRTI? Jak může Bůh vyžívat k projevu svého BYTÍ a uctívání smrt? ZABÍJÍME, ABYCHOM NEZAPOMNĚLI, ŽE NĚKDO BYL ZABIT?

Zamyslete se, přátelé, KDO skutečně potřebuje konat veškeré ZLO ve jménu BOHA A DOBRA?

KDO POTŘEBUJE MAJETEK, BOHATSTVÍ, SLÁVU? KDO POTŘEBUJE TRESTAJÍCÍHO BOHA?

 

Můžete očekávat, přátelé, že mnoho oveček se PRAVDU nerozpomene, na to, jak to všechno SKUTEČNĚ BYLO. Určitě ne v KOSTELE, který je PŘESNĚ STAVĚN ZA ÚČELEM udržování tupé a FALEŠNĚ POKORNÉ POSLUŠNOSTI nějakému falešnému TRESTAJÍCÍMU BOHU. Máte strach (negativní a obrovsky tvůrčí pocit, který nepochází od Boha!), když zmeškáte mši, když nepůjdete na "povinnou" církevní událost roku? Co se stane, když vynecháte? Přijde trestající Bůh? BUDE SE ZLOBIT? Půjdete do pekla?

Opravdu si myslíte, že Bůh by toto vše někdy mohl chtít, natož požadovat? Opravdu si myslíte, že k tomu, aby jste byli pokorní, láskyplní, čistí, obětaví, milující potřebujete ostatní - věci či osoby, které Vám to "potuplují"?

Tak vězte jediné, přátelé. 

Nezáleží na tom, KDE komunikujete s Bohem.

Nezáleží na tom, KDY mluvíte s Bohem.

Nezáleží na tom, JAK mluvíte s Bohem.

Nepotřebujete nikam jít, nic MÍT, nic kupovat, nic slibovat, nic darovat, NIC SPLŇOVAT - abyste SE DOSTALI K BOHU.

ABYSTE MLUVILI S BOHEM.

ABYSTE BYLI BOHEM.

JSTE JÍM V KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO BYTÍ. Jen si to neuvědomujete.

V KAŽDÉM OKAMŽIKU VAŠEHO ŽIVOTA S BOHEM KOMUNIKUJETE. Mnozí ho jen neslyšíte. Vaše VOLBA.

BŮH VÁM ODPOVÍDÁ NA VŠECHNY VAŠE OTÁZKY. POMÁHÁ VÁM V KAŽDÉM OKAMŽIKU VAŠEHO ŽIVOTA, V TĚŽKÝCH I VE ŠŤASTNÝCH CHVÍLÍCH.

BŮH NECHODÍ JEN DO KOSTELA. NECHODÍ NA MŠE. NEZJEVUJE SE JEN VYVOLENÝM. NEVYVOLÁVÁ SE ZAKLÍNADLY A OBTÍŽNÝMI, NESROZUMITELNÝMI MODLITBAMI. NEZAKAZUJE TO ČI ONO.

Proč by to dělal? Sám sobě?

BŮH NEPODMIŇUJE. NEPODMIŇUJE SVOU LÁSKU k Vám VAŠÍ POSLUŠNOSTÍ, ŠTĚDROSTÍ ČI VAŠÍ OBĚTÍ.

BŮH NEPODMIŇUJE ŽIVOT ČI "SMRT".

Proč by to dělal? Sám sobě?

A důvod toho všeho?

A výsledek toho všeho? 

 

Tak tedy: Kdo a proč má zájem na tom, aby bylo lidstvo (v tomto případě "věřící" část lidstva) udržováno v nevědomosti a lžích? KOMU STOJÍ ZA TO HLÁSAT, PŘEDSTÍRAT A VYKONÁVAT FALEŠNOU VŮLI BOŽÍ?

Odpověď znáte, přátelé. Pseudotvůrci se všemi svými sluhy - ještěry z pekel, negativními mimozemšťany mimo náš svět a všemi "mocnými" tohoto světa (naší planety Země ve 3. dimenzi bytí) SI PLNÍ SVŮJ PLÁN UCHVÁCENÍ LIDSTVA TAKÉ PROSTŘEDNICTVÍM FALEŠNÉ VÍRY A ILUZÍ, založených na nejrůznějších "náboženstvích". Všechna náboženství byla uměle a umně vytvořena Pseudotvůrci pro rizikovou skupinu bytostí - přibližně čtyřicet dva procent lidí planety Země, kteří si "nedají pokoj" (řečí pseudotvůrců!) a věří v existenci vyšší moci, čehokoli jiného, než je pouhá fyzická, hmotná pseudorealita, ve které žijí. Jedná se o lidi, kteří tedy čichají Pravdu více, než ostatní. Tento přibližný počet - 42 procent lidí planety Země - se nachází v duchovní otáčce první, čímž se mírně odlišuje od té zbývající, přibližně stejné části lidí (okolo padesáti procent, nultá duchovní otáčka) a to tím, že věří v existenci jakékoli vyšší moci, jež je zdrojem života, často věří v existenci Boha, třebaže Boha jakkoli "zpryzněného". (Tito lidé mnohdy ani neví, v co mají věřit, neví si příliš rady s okolnostmi života, ale nějak podvědomě  tuší, že "něco existuje, co nevidíme, neslyšíme... Tito lidé však nedokáži již více vycítit ani přijmout odpovědi na své otázky z nehmotné reality, které samozřejmě neustále dostávají). VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ BYLA UTVOŘENA PSEUDOTVŮRCI PROTO, ABY ELIMINOVALA PŘÍPADNÉ MOŽNÉ (a pro negativní stav maximálně nežádoucí) pravé PROBUZENÍ těch lidí, na které nebudou stačit ty základní ovládací programy vedoucí k zapomnění, že jejich podstata není hmotná, fyzická. Tato téměř polovina lidí na Zemi, která se probudila alespoň do té úrovně, že připouští existenci Boha a jeho vliv na svůj život a život všech, je pro negativní stranu stále o něco "více" nebezpečná, než ti ostatní. Tato část lidí dosahujících první duchovní otáčky (blíže v kapitolce Duchovní cesta - velice důležité informace o vlastním duchovní úrovni a růstu zde najdete, přátelé), kteří tedy věří v existenci "něčeho" vyššího, než je fyzická existence (v tomto případě existence Boha s jakkoli zpryzněnými vlastnostmi a dalšími determinanty danými konkrétním náboženstvím, ale může se jednat také o víru v jakoukoli "vyšší moc", vesmírnou sílu, neviditelnou energii a podobné nehmotné - tedy pravé - cítění), je pro Pseudotvůrce trnem v oku. Tito lidé uznávají více než hmotný svět, věří v existenci něčeho či někoho vyššího, než je fyzično. Mají kousek blíže k dalšímu rozpomínání na Pravdu. Tyto lidi většinou poznáte, přátelé, projevují se zcela "normálně", tedy s davem, ale občas "z nich vypadne" zajímavá věta, resp. myšlenka typu: "Jsou věci mezi nebem a Zemí, které neznáme...", "Tak to mělo asi být", "To není jen tak samo sebou...", "Určitě to musí někdo řídit, to není možné...", "Smrt nemůže být konec, to nedává smysl...", "Kdybych tak věděl(a) více", "Jak je možné, že existuje taková krása na světě, ty stromy, ty dokonalé výtvory přírody...", "Cítíl(a) jsem, že mi pomohla nějaká vyšší moc...", "Děkuji, přírodo, (nebo přímo Bože) za to nádherné jablíčko....", "Život je tak krásný, taková krása nemůže mít konec, konec neexistuje...." , "Ta kytička mě slyší, to vím, a proto mi tak krásně kvete..." a další myšlenkové pochody, které by jste od té druhé skupiny lidí nikdy neslyšeli, neboť jim by takové myšlenky připadaly nesmyslné a směšné.

A tak této rizikové skupině (která se nespokojuje s tím, co vnímá fyzickými smysly a s tím, že život je, jaký se zdá, že je), právě těmto Pseudotvůrci museli utvořit a naservírovat nějaký speciálnější ovládací program, který uspokojí i jejich "nežádoucí" potřeby a zároveň splní účel: Zavede je na scestí zavádějícími, falešnými a účelovými pseudoinformacemi a odvede tak jejich zájem, pozornost od pravé, skutečné pravdy a podstaty. Hlavním cílem negativních entit je udržet Pravdu o pravé, duchovní podstatě lidí v absolutní tajnosti! A tak utvořili všechna možná matoucí náboženství a sekty, zpryznili biblické odkazy a další náboženské zdroje a nabídli lidstvu, co požadovalo - "Boha". Jenže nabídli Boha, který buď trestá, nebo soudí, nebo dokonce zabíjí (podívejme na současné náboženské války ve světě ve jménu "Boha"). Nabídli vše, co těmto "rizikovým" lidem stačilo k tomu, aby byla uspokojena jejich falešná potřeba po falešné spravedlnosti - potřeba svést na někoho své nezdary, životní peripetie a především svůj vlastní strach ("Byla to vůle Boží...", "Bůh nás všechny potrestá", "Bůh ho potrestá, však uvidí..."). Pseudotvůrci dokázali prostřednictvím nejrůznějších falešných náboženských dogmat ovládnout dav lidí tak, že především strach (z potrestání, z hříchů, které páchají, z nedodržování církevních předpisů a zásad....) je tou hlavní (ovšem ničivou) silou pro většinu věřících lidí. Vidíte to dnes a denně, přátelé. Strach nenechá většinu "věřících" oveček jít spát bez pomodlení, vynechat nedělní mši či nějaký takzvaný "církevní svátek", nepostit se, nenechat se pokřtít (obrovský nesmysl a důkaz maximálního ovládání oveček - když se nenecháš pokřtít, pak nemůžeš to či ono, pak nejsi plnohodnotný křesťan - je to vůbec možné, přátelé, klást takovéto absolutně NESMYSLNÉ podmínky pro to, aby Vás "přijal Bůh do svého království"? Opravdu Vám říká Vaše srdce, že toto je LÁSKA BOŽÍ? Že toto je Bůh, který NIČEHO NEŽÁDÁ, NIC NEPODMIŇUJE a už vůbec ne NIC NEPŘIKAZUJE? Že by Bůh kladl podmínky SÁM SOBĚ, aby přežil?

JEDEN z účinných, masových ovládacích programů Sil temna - NÁBOŽENSTVÍ

 

Cílem VŠECH ovládacích programů Sil temna - tedy i tohoto církevního -  je, aby si pozemské lidstvo nemohlo zvýšit svou vibrační = duchovní úroveň, a tak aby nemohlo převibrovat do vyšší, 5. dimenze, kde se také nachází naši Vesmírní přátelé (a jak převibrovali např. Mayové). Součástí tohoto cíle ovládání je, aby pozemšťané nepoznali, že ve Vesmíru jsou lidé jako my, a abychom se s nimi nemohli spojit a spolupracovat.

Církev NIKDY nemůže přiznat, že existují mimozemské bytosti, které znají pravdu a které by mohly lidem ukázat SKUTEČNOU PRAVDU o ŽIVOTĚ A TAKÉ o tom, čemu říkáme SMRT. Toto chce řídit CÍRKEV. TA JEDINÁ CHCE MÍT MOC A UPLATŇOVAT JI VE JMÉNU TOHO, VE KTERÉHO LIDÉ VĚŘÍ - v BOHA.

Církve jsou jedním z dlouhodobých ovládacích programů Sil temna, které dříve, nejsilněji ve středověku, masivně (když nebyly média a politika) ovládaly lidi z "přímé pozice".  I v současnosti však mají dosti silný manipulativní vliv, a to na celou společnost. Dokonce se lidstvo dopracovalo k některým krajním variantám typu sekt, kde manipulace a omezování základních svobod člověka, včetně jeho práva ŽÍT je zcela průhledná. Naše  planeta Země drží rekord v počtu církví a sekt v rámci této oblasti celého Vesmíru, což ukazuje, jak vydatně zde Síly temna působily a působí.

Smyslem těchto církevních, coby ve jménu Boha vystupujících ovládacích programů je přeprogramovat myšlení lidí tak, aby nepoznali základní Kosmické zákony (princip lásky, vlastní odpovědnosti za svůj život, svobodnou vůli, včetně reinkarnace), a tím vést lidi i nadále ve Tmě jako stádo ovcí. Sekty jsou utvářeny Silami temna proto, aby při svém sebezničujícím konci zastrašili lidi, kteří se touží spojit s Vesmírnými lidmi v časech následných, což se právě nyní děje, a také po evakuaci (pozitivních poZemšťanů od poloviny třetí duchovní otáčky a výše, blíže kapitolka Duchovní růst) bude tento ovládací program využit k tomu, aby zbytek obyvatelstva zastrašili tím, že evakuovaní lidé byli usmrceni, popř. uneseni. Zde v českých zemích na tomto dobře pracuje tzv. „Společnost pro studium sekt a náboženských směrů“ pod vedením p. Vojtíška v Praze. Vše je předem rafinovaně promyšleno Silami temna, ale jejich ovládací programy nejsou stoprocentní, na některé kroky Sil světla chybí Silám temna „technologie“ (nebo že by nápady?), což lze pozorovat například také při šíření světelné literatury.

Křesťanští náboženští vůdci se rozhodli reinkarnaci odstranit z původního učení, neboť se obávali, že kdyby si lidé byli vědomi nové šance v dalším životě, nebáli by se tolik hříchu, omylu (což je lidské), ztratili by STRACH (hrubé vibrace - potrava ještěrů) z "trestajícího Boha", kterého si sami utvořili.

A co více -  věřící by ztratili také strach z MOCNÉ CÍRKVE a mocného feudálního krále a... MOCNÍ BY ZTRATILI MOC. Za toto JEDINÉ - za svou MOC - se budou bít do posledního muže, resp. do poslední své "ovečky".

VÝSLEDEK církevních sugescí JE ZJEVNÝ...

 

ZMATENÍ LIDÍ TÍM, O CO SE SAMI ZAJÍMAJÍ. JAK JEDNODUCHÉ A GENIÁLNÍ. PO STALETÍ PRYZNILI PSEUDOTVŮRCI VŠECHNY PRAVÉ INFORMACE, KTERÉ SE "omylem" - ne náhodou (jak už víte, přátelé) dostaly mezi lid, ať už v písemné či ústní formě. VÝSLEDEK JE ZJEVNÝ, KAMKOLI ZAVÍTÁTE NA PLANETĚ ZEMI, přátelé. Náboženství, která se vzájemně nesnáší (jak je to možné, copak je více Bohů, každý má toho svého, v každé Zemi žil kdysi jiný Bůh a dělal dokonce a vyžadoval úplně jiné věci od svých oveček...?). Náboženství, v jejichž jménu jsou páchány teroristické činy, války, vytvářeny oběti. Které náboženství je "to pravé"? Které je "nejlepší"? Mám si koupit jablka Idared nebo Jonagold v akci?

A tak Pseudotvůrci překonali i toto potenciální nebezpečí z odhalení Pravdy touto početnou skupinou pseudolidí, kteří "nedají pokoj a hledají svého Boha". A je hotovo. Ještěři z pekel mají své černé ovce - věrce (avšak ne v Boha) - pod kontrolou. Stačilo jim tak málo. Udělat z Boha nedostižného nepřítele, kterého je třeba se bát a přinášet mu oběti. Boha, který zaměstná mysl v něj věřících tím "správným" - falešným - směrem. To stačí. Stačilo přesvědčit masy lidí o opaku toho, co je Pravdou - přesvědčit je o tom, že ONI SAMOTNÍ, tj. KAŽDÝ JEDEN ČLOVĚK nemá žádnou významnou moc, nemůže zasahovat do tzv. "vůle Boží", která je předem daná a neměnná (prý "co se má stát, se stane..." jejda, tak to bychom tady nemuseli za hodinu třeba vůbec být, bez ohledu na naši vůli a volbu, co říkáte, přátelé!). Věřící lidé (věřící dle pokynů církví) jsou přesvědčováni (přesněji řečeno nechávají se přesvědčit), že musíme plnit Boží přání a příkazy (jaképak si asi Bůh sám sobě klade, co myslíte), že se musíme podrobit nějaké jeho vůli, ať chceme, či nechceme. Ano, toto platí, ale "jen" ve smyslu RESPEKTOVÁNÍ KOSMICKÝCH ZÁKONŮ, TĚCH NEJVYŠŠÍCH EXISTUJÍCÍCH A NEKONEČNĚ PLATNÝCH. ALE NEJVYŠŠÍ ZÁKONY JSOU ZÁROVEŇ VŽDY V NAPROSTÉM SOULADU SE ZÁKONEM SVOBODNÉ VŮLE A VOLBY, KTEROU MÁ KAŽDÁ SENTIENTNÍ ENTITA VE STVOŘENÍ, KAŽDÝ ČLOVĚK!!! A PROTOŽE MÁME MOŽNOST SVOBODNÉ VOLBY, NENÍ MOŽNÉ, ABY NÁS NĚKDO (dokonce sám Bůh, který nám dar svobodné vůle a volby dal a nikdy nám jej nevezme, neboť by byl popřen samotný věčný život - sám Nejvyšší) TRESTAL JEN PROTO, ŽE SI ZVOLÍME MOŽNOST "B". NEBO SNAD "A" či "E"?

PRO KAŽDÉ NAŠE ROZHODNUTÍ, VE KTERÉMKOLI OKAMŽIKU ŽIVOTA, EXISTUJE VÁŽNÝ DŮVOD, PROČ JSME SE TAK ROZHODLI. TEN DŮVOD SAMOZŘEJMĚ ZNÁTE JEN VY SAMI a SAMOZŘEJMĚ NEJVYŠŠÍ. NAŠE DETERMINACE JE NAŠE VLASTNÍ SVOBODNÁ VOLBA VŠECH OKOLNOSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA. VŠECH. OPRAVDU VŠECH.

SVOBODA. SVOBODNÁ VOLBA. TOTO JE PROJEV ZÁKONA LÁSKY.

ZÁKON LÁSKY STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH SPOČÍVÁ V NEKONEČNÉ SVOBODNÉ VOLBĚ TVOŘIT SI, COKOLI CHCEME.

 

NEEXISTUJE DOBRÁ, VÍCE DOBRÁ, ŠPATNÁ, ČI MÉNĚ ŠPATNÁ VOLBA.

NEEXISTUJE VINA ANI TREST. ZA CO BY VÁS BŮH TRESTAL? ZA TO, ŽE VÁM DAL SVOBODNOU VOLBU A VY JSTE SI TEDY NĚCO SVOBODNĚ ZVOLILI? A TO JSTE JAKO NEMĚLI? 

NEEXISTUJE VINA ANI TREST.

NEJSOU HŘÍŠNÍCI ANI OBĚTI.

NEOBVIŇUJTE SE, přátelé, ŽE JSTE UČINILI CHYBU, ŽE JSTE ZAVINILI TO ČI ONO.

NIC NENÍ OTÁZKA VINY.

VŠE JE OTÁZKA VAŠÍ SVOBODNÉ VOLBY.

Ano, zvolili jste si něco, co způsobilo nepříjemnost, nehodu či jste učinili něco, čeho litujete.... NENÍ to otázka "viny", je to vždy VAŠE VOLBA. SVOBODNÁ VOLBA. PROTO SE NEOBVIŇUJTE DLOUHO, přátelé. Neboť žádného pozitivního výsledku by jste se nedočkali. Nikam by Vás toto obviňování ani lítost neposunulo. Negativní vibrace těchto negativních pocitů by jen přitahovaly stejné a umocňovaly by Vaši bezmoc, která by se stávala pro Vás reálnou. Učinili jste volbu, která sice vedla k nějaké nepříjemné události jakéhokoli charakteru, ale STÁLE TO BYLA VAŠE SVOBODNÁ VOLBA. A EXISTOVAL ZÁVAŽNÝ DŮVOD, PROČ JSTE UČINILI PRÁVĚ TUTO VOLBU. VĚDĚLI JSTE, CO SE STANE, KDYŽ TAK UČINÍTE. Jen jste si to neuvědomovali. EXISTOVAL ZÁVAŽNÝ (PRO VÁS DŮLEŽITÝ) DŮVOD, PROČ JSTE SE ROZHODLI PRÁVĚ TAK, JAK JSTE SE ROZHODLI. POTŘEBOVALI JSTE TO. A PROTO NIČEHO NELITUJTE. ALESPOŇ NE DLOUHO A NATOLIK, ABY TO negativně OVLIVŇOVALO VAŠE NÁSLEDUJÍCÍ ŽIVOTNÍ KROKY. Poučte se z této Vaší chybné volby, aby Vám ty následující přinesly méně utrpení, lítosti či zklamání, aby ty příští obsahovaly pravdu, lásku a radost.

A TVOŘTE DÁLE.

TVOŘTE SI VŠECHNY OKOLNOSTI SVÉHO ŽIVOTA - TAK, JAK CHCETE, NE JAK NECHCETE.

 

PROTO TVOŘTE V Ě D O M Ě, přátelé. Jakmile se divíte, co že se vám to "nespravedlivého" stalo či děje, pak jste nepoznali, kým opravdu jste. Že jste bytostí se svobodnou vůlí a volbou, která si neustále tvoří veškeré okolnosti svého života.

Pokud se divíte, pak žijete nevědomý život, pak nerozumíte, KÝM JE SAMOTNÝ BŮH.

Jakmile si své svobodné volby a jejich přirozené následky budete uvědomovat, pak se nikdy nemůžete divit, lamentovat nad nepřízní "osudu" a vymýšlet si nejrůznější viníky všeho "neštěstí" (včetně Boha).

Jedním z velkých chybných voleb, které však církve činí zcela záměrně, je přesvědčování mas lidí o tom, že lidé JSOU TI PODDANÍ, ŽE lidé JSOU TI, KTEŘÍ SE MUSEJÍ BÁT trestu Božího a KÁT, NEBOŤ JSOU POUHÝMI NEDOKONALÝMI HŘÍŠNÍKY, kteří MUSÍ PŘIJÍMAT, CO JIM TEN NĚKDO NACHYSTAL....

TO VŠAK NENÍ PRAVDA.

NENÍ TO PRAVDA A TÉMĚŘ NIKOHO TO NEZAJÍMÁ.

A V TOM TKVÍ SÍLA OVLÁDACÍHO CÍRKEVNÍHO PROGRAMU JEŠTĚRŮ Z PEKEL. SÍLA ovládaného DAVU A STRACH Z TRESTAJÍCÍHO BOHA učený církvemi jsou tak MOCNÉ, ŽE KDYBY NĚKDO ZAČAL POCHYBOVAT O PRAVDIVOSTI A PRAVOSTI CÍRKEVNÍCH DOKTRÍN, BUDE IHNED OZNAČEN ZA BLÁZNA, HŘÍŠNÍKA, ZATRACENCE, ZLOČINCE, NEBEZPEČNÉHO JEDINCE PRO CELOU SPOLEČNOST.

A DAV UVĚŘÍ SVÉMU DAVU.

Jak dokonalou hru hraje negativní stav s lidstvem a téměř každý hraje, třebaže prohrává sám sebe.

ČÍM DÉLE LIDSTVO VĚŘÍ LŽI, TÍM NEOBLOMĚJŠÍ PRAVDOU SE TATO LEŽ STÁVÁ.

 

STOKRÁT OPAKOVANÁ LEŽ SE STÁVÁ PRAVDOU.

TAK TO BYLO

JE

A ZŮSTANE

až do závěrečné eliminace negativního stavu zde na Zemi. To si negativní stav řádně pohlídá.

KDO NENÍ OVLÁDÁN LŽÍ církevních dogmat, TEN UŽ DÁVNO POZNAL, ŽE

BŮH NEMÁ POTŘEBY.

BŮH NEMÁ POŽADAVKY.

BŮH NETRESTÁ.

BŮH NESOUDÍ.

BŮH NEODSUZUJE.

 

NEVĚDOMOST NEEXISTUJE.

TOTO VÁM S NEJVĚTŠÍ A NEJČISTŠÍ LÁSKOU A ÚCTOU PŘIPOMÍNÁ sám BŮH - STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH.

Důležitý vzkaz samotného BOHA o tom, v jakých FALEŠNÝCH PŘESTAVÁCH O PODSTATĚ ŽIVOTA SE LIDSTVO TOPÍ, nabízíme také v záložce "VŠECHNO JE JINAK".

Pro naprosto klíčové informace o PŘIROZENOSTI STVOŘITELE a JEHO VEŠKERÉHO STVOŘENÍ, o tom, proč byl dočasně aktivován negativní stav a o tom, CO SI LIDSTVO DENNĚ SAMO VOLÍ a s jakými následky, odkazujeme na záložky:

ZRADA KŘESŤANSTVÍ

LIDSKÁ DUCHOVNOST

PROČ JSOU PROBLÉMY A NEMOCI

 

Jak se vymanit z ovládání falešnými pravdami?

 

STAČÍ JEDINÉ. LÁSKA. LÁSKA VE VAŠEM SRDCI JE KLÍČEM K BOHU. 

K JEDINÉMU BOHU, KTERÝ KDY EXISTOVAL, EXISTUJE A EXISTOVAT BUDE.

LÁSKA. LÁSKA. LÁSKA.

NEEXISTUJE NIC NEŽ LÁSKA. To Vám vzkazuje Bůh, přátelé. Ale už jste jej asi slyšeli, viďte....

Vše, co CÍTÍTE, že LÁSKA NENÍ, je opak lásky. Pokud v kterémkoli okamžiku svého života (ať jste v kostele, v obchodě, doma, na poli) ucítíte, že NĚCO NENÍ LÁSKA, pak právě hovoříte s Bohem, neboť jste ROZLIŠILI jeho ŘEČ od řeči jeho protivníka - negativní strany. Jestli rozlišíte LÁSKU OD NELÁSKY, pak jste zachytili projev negativní strany, projev Satanův, který Vás chtěl ovlivnit a opět uspat do původní nevědomosti. Pokud jste však rozlišili, zcela zřetelně CÍTILI, že to, co právě prožíváte, MUSÍ BÝT VE SKUTEČNOSTI JINAK, pak komunikujete s Bohem. Ostatně jako v každém okamžiku Vašeho života. Pak jste Bohem. Bůh HOVOŘÍ SKRZE POCITY. VAŠE POCITY. PODLE POCITŮ POZNÁTE, ŽE HOVOŘÍTE S BOHEM. Jednoduché, viďte. Vaše komunikace s Bohem NENÍ NIČÍM PODMÍNĚNA.

MÁTE VŠECHNY PŘEDPOKLADY K TOMU, ABYSTE S BOHEM KOMUNIKOVALI.

JAKMILE ZAČNETE ŽÍT SVÝMI POCITY, PAK ZAČNETE ŽÍT S BOHEM. BOŽSKY. NÁDHERNĚ.

ZAČNETE PROŽÍVAT PRAVÝ ŽIVOT.

Nenechte se oklamat smysly, tím, co vidíte, slyšíte, co říkají druzí, co "se tak má".

Vaše rozpomenutí se na PRAVDU může přijít kdykoli. Vy rozhodujete o tom okamžiku, kdy se TO STANE. Může se to stát třeba v kostele.

Pak se musíte rozhodnout, jestli uvěříte DAVU a svému ROZUMU, který Vám říká, že to přece musí být pravda a že to nemůže být jinak, když tomu všichni věří už stovky let - nebo svému SRDCI, tedy své DUŠI, tedy BOHU.

 

Ještě si myslíte, že pravdu poznáte podle počtu nebo "druhu" lidí, kteří ji hlásají? Nebo snad podle MÍSTA, kde jI hlásají?

Věrouka dle Bible je "pravdivá" z 30 procent (blíže také o pravdivosti knih a důvodu této okolnosti v kapitolce Světelné čteníčko). Je tedy na Vás, přátelé, které informace VYCÍTÍTE jako pravdivé. Staletí překrucované pravdy a následně polopravdy učinily z prapůvodních a pravých odkazů Pána Ježíše Krista krutého, trestajícícho a vše si podmiňující bytost, která rozděluje lid na ty dobré a na hříšníky a podle svého uvážení je odměňuje nebo trestá. Je prý na Bohu samotném, jak posuzuje toho či onoho. Na tomto jsme založili veškerou nauku o tom, kým byl a je Bůh. Ví vůbec ti, kteří ve jménu Boha vystupují, KDO a KDE SKUTEČNĚ BŮH JE? ŽE NECHCE NIC, NEBOŤ VŠE MÁ? ŽE NESOUDÍ, NETRESTÁ, NEHODNOTÍ, NEVLASTNÍ, NEZABÍJÍ, NEPODMIŇUJE? Obáváme se, že nevědí, neboť by nemohli vystupovat ve jménu Božím tak, jak vystupují a konat tak veliké a závažné "hříchy", jak si je sami pojmenovávají.

 

Mocní tohoto světa, mezi které patří mimo jiné také církevní organizace a jejich vůdcové, jsou již od prvopočátku svého působení ovládáni a kontrolováni JEŠTĚRY Z PEKEL, negativními mimozemskými civilizacemi. Mnozí z těchto samozvaných "mocných" s těmito negativními entitami spolupracují - ať už vědomě (také na osobní, setkávací úrovni) či vědomě nevědomě. Vědomě nevědomě (je to jejich vlastní vědomá volba zůstávat v nevědomosti, neboť PRAVDA není nikomu skryta, KAŽDÝ se k pravdě může dostat, pokud ji opravdu hledá) přisluhují negativní straně a podílejí se tak kromě utváření viny osobní rovněž na kolektivní vině, jejichž síla se projeví v plné síle, v souladu s kosmickými, nejvyššími zákony. Všechny tyto své skutky, které činí ve jménu negativní strany si budou muset odčinit ať už v tomto, nebo v některém z dalších životů.

Tak tedy, přátelé, odhoďte VŠE, co Vás svazuje, omezuje, znepokojuje. ZBAVTE SE VŠEHO, CO VÁS NUTÍ něco dělat, nedělat, říct, neříct, myslet, nemyslet....

Protože to všechno NEPOCHÁZÍ OD NEJVYŠŠÍHO.

TO VŠECHNO NENÍ PRAVÉ.

TO VŠECHNO VÁM VELICE KOMPLIKUJE CESTU DOMŮ.

JAK MŮŽETE ZASTAVIT SVÉ OVLÁDÁNÍ A ROZLIŠOVAT LŽI, KTERÝMI VÁS NEUSTÁLE BOMBARDUJE NEGATIVNÍ STAV?

DOPORUČUJEME ZÁLOŽKU PROČ JSOU PROBLÉMY A NEMOCI (a její jednotlivé podzáložky)

 

 

Na závěr nabízíme stručná, výstižná shrnutí, která jsme převzali z webových stránek, jež jsme však už nedohledali, abychom Vám napsali jejich zdroj. Věříme, že jejich autor i ten, kdo je zveřejňuje, pracují nezištně pro dobro všech bytostí, kterým mohou POMOCI k záchraně, a proto věříme, že bude rád, že je nabízíme i zde. Děkujeme.

"Pozor také na módní nesmysly jako nošení křesťanského křížku na krku. Sebekrásněji vyvedený křížek vám ubírá soustavně energie - tříští ty životní. Chcete si dobrovolně nechat snižovat vitalitu, energii a elán? Pokud ne, všech křížů se rychle zbavte. Odnést kříž do bazaru asi není to nejlepší řešení - přece nechceme takto působící zářič předat někomu jinému, aby mu škodil.

Pozor na působení symbolů kříže s Kristem! Uvědomte si, zda je rozumné pověsit si doma symbol mrtvoly a co takový symbol vyzařuje.
Pověsili byste si doma oběšence? Byť by to byl oběšený nejmilejší člen rodiny, pravděpodobně byste k němu spíše správně a logicky chovali nadále lásku a úctu v srdci.

Stejně nevhodné jsou rituály "přijímání těla páně a krve páně" - energie takovéto věci jsou velmi podobné kanibalismu. Máte chuť na něčí krev nebo tělo? Ale v kostele je to "v pořádku", máte to i s posvěcením (koho?)

Mějme tu největší úctu ke Kristu jako k léčiteli, který na Zemi skutečně žil a léčil. To je naprosto v pořádku. Ostatních (církevních) nápadů a zvyků se v zájmu i svého zdraví zbavme. Pokud budeme podporovat a šířit všeobjímající bezpodmínečnou lásku ze svého srdce, je to to nejlepší, co opravdu můžeme udělat v tom nejčistějším a upřímném záměru"

 

Málo PRAVDY najde v náboženských doktrínách ten, KDO UPŘÍMNĚ HLEDÁ SKUTEČNOU PRAVDU.

 

PRAVDA je STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH, tedy Bůh, chcete-li.

 

PRAVDU ZNÁTE JEN VY, příteli.

 

VY A BŮH, chcete-li...

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...

 

 

Vaši pozemští přátelé Ema a Auron