... Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.

(Zjevení 13: 16-18).

….Antikrist již připravuje svůj mírový (fiktivní) plán, který navrhne brzy potom, co se války na Středním východě široce rozšíří a bolest a nevýslovná trýzeň budou nasvědčovat tomu, že už není žádná známka naděje.

Pak se náhle objeví a sám sebe ohlásí světu jako muž míru, jako zářivý drahokam, jenž se bude třpytit uprostřed temnoty.

Když vystoupí, bude považován za jednoho z nejcharizmatičtějších politických vůdců v dějinách. Jeho pěkná, přitažlivá a humánní osobnost zmate většinu lidí. Bude vyzařovat lásku a soucit a lidé ho budou považovat za křesťana. Časem přitáhne mnoho následovníků, kteří počtem vzrostou tak, že se stane podobný Mně, Mesiáši.

Jak všichni uvidí, bude prosazovat jednotu mezi národy a bude milován v téměř všech zemích na světě.

Pak si lidé všimnou, že má nadpřirozené schopnosti. Mnozí uvěří, že byl poslán mým Otcem, a že je Mnou, Ježíšem Kristem, Spasitelem světa.

Lidé se k němu budou modlit, milovat ho, vzdávat se pro něj svých životů a on se bude smát a vysmívat se jim, když ho nebudou moci vidět.

Bude to ten největší podvod všech časů s plánem, jak ukrást vaše duše a vzdálit vás ode Mne.

On a falešný prorok, který bude sedět jako král na Petrově stolci, budou tajně spřádat spiknutí s cílem zavést jediné světové náboženství.

To se bude jevit jako druh křesťanského náboženství, který bude prosazovat lásku. Avšak nebude prosazovat lásku k bližnímu, která pochází od Boha. Místo toho bude zdůrazňovat věrnost k Antikristu a lásku soustředěnou na sama sebe.

Tato ohavnost se zde ale nezastaví, neboť až svedou Boží děti, pak [teprve] začne útok.

Náhle všichni budou požádáni, aby přijali celosvětovou značku sounáležitosti. Sounáležitosti k sjednocenému světu, na kterém se všichni lidé budou muset podílet.

Touto značkou bude kontrolovat vaše peníze, váš přístup k potravě a to, jak žijete.

Nařízení – a bude jich mnoho, způsobí, že se stanete zajatci.

Klíč k vaší cele, která vás bude držet pod jejich kontrolou, bude značka šelmy.

666 bude skryté číslo vložené do čipu, který budete přinuceni přijmout, právě tak, jako různá očkování.

Když už bude jednou zaveden [do těla], otráví nejenom vaši mysl a duši, ale i vaše tělo. Neboť vyvolá mor, který byl [uměle] připraven tak, aby vyhladil velkou část lidské populace.

Nesmíte přijmout tuto značku. Místo toho vám dám instrukce, co máte dělat...

Přátelé,

 

nabízíme Vám pravdivé vysvětlení mnohých Vašich dotazů ohledně OVLÁDÁNÍ LIDSTVA a také toho, jak toto ovládání bude na naší planetě Zemi VRCHOLIT. Text je zároveň literárním zdrojem Historie a cíle ovládání silami temna na Zemi, jehož obsah přijal a zaznamenal Američan Tom H. Smith v roce 1992 od Vesmírných přátel. Je psán ve formě sdělení přijímaných Tomem od vesmírných přátel, tedy pozitivních vesmírných civilizací. Je nejvyšší čas, abyste se s pravdivými informacemi seznámili také VY.

Především v závěru textu máte, přátelé, příležitost udělat si představu, jak to vše bude probíhat, až TO přijde. Až ovládání lidstva na Zemi dosáhne svého vrcholu. Až temnou stranu přestane bavit hrát PÁKU se samotným Stvořitelem. Až temné síly završí své tažení na lidské duše a na svůj hlavní cíl - ovládnutí samotného STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

Pozemšťané jsou již dávno tvořeni (genetické manipulace) a cvičeni (každodenní ovládací programy) k tomu, aby byli poslušnými a dokonale ovládanými loutkami - armádou Ještěrů z pekel, která jim má být maximálně nápomocna tohoto cíle dosáhnout. Zotročení lidí na Zemi bude bezprostředně předcházet úplnému konci současného života na této planetě Zemi (nacházející se jen pro tento záměr a účel v zóně vymístění).

Lidstvo se samo ubírá právě a přesně tímto směrem.

A již je téměř v cíli...

 

Historie a cíle ovládání silami temna na Zemi

zdroj textu: www.vesmirni-lide.cz

Vzhledem k poněkud chaotickému, nedostatečně srozumitelnému překladu do českého jazyka, chaotickým větným spojením a pravopisným chybám, jsme text mírně opravili. Úpravy nemají vliv na obsahovou stránku předávaných informací. Některé stylisticky nevhodné části textu (věty, větná spojení) jsme ponechávali bez úprav, s vírou, že čtenář porozumí podstatě věci (web)

 

Historie a cíle ovládání silami temna na Zemi

 

 

783. Změna lidské DNA a proč – ztráta duchovnosti.  

Přijal: Tom H. Smith 12.8.1992

Místo: Louisville, Kentucky, USA

.......

Ve vašem pojímání času byla Země velmi dávno obývaná lidskou rasou, která žila velmi blízko Země. Toto lidstvo bylo v neustálém kontaktu se svým vlastním vnitřním uvědoměním, svým vlastním vyšším Já. Nebylo to lidstvo, které bylo rozvinuté podle dnešních vědeckých standartů. Toto lidstvo však bylo ve skutečnosti vyspělejší, protože dokázalo komunikovat přímo a v kterémkoliv okamžiku s bytostmi z jiných planet. Lidstvu bylo dovoleno cestovat Vesmírem v lodích vesmírných přátel a poznávat jej. Lidé komunikovali s říší duchů způsobem, který byl tak instinktivní, že byl součástí jejich každodenního života. Lidé komunikovali se vším okolo sebe. Neexistovala kola pro účel cestování nebo dopravy těžkých předmětů a velkých nákladů. Naproti tomu toto lidstvo dokázalo hýbat i největším z těchto předmětů bez jakékoliv fyzické námahy. Existovala komunikace se všemi energiemi, včetně energií ve velkých kamenech, stromech, květech – prostě ve všem. A byla to milující komunikace. A s láskou se kameny hýbaly samy. (Ještě stále nevysvětlitelné megalitické stavby? - pozn. Aurona)

Lidstvo bylo vyspělé i v mnohých jiných věcech. Bylo v důvěrném kontaktu se Zemí a lidé se ptali Země, jak jí mohou pomoci. Země jim na oplátku dávala všechno jídlo, které potřebovali. Lidstvo nemuselo kvůli jídlu pracovat. Byl to dar.

Tuto lidskou rasu pozorovalo mnoho vesmírných přátel. Dohodlo se, že vesmírní přátelé pomohou, pokud o to budou požádaní, ale nebudou zasahovat do rozhodování lidstva. Fungovalo to velmi dobře, protože lidstvo vědělo, že je na této planetě, aby si rozvinulo svoje schopnosti a pracovalo v harmonii se Zemí a celou přírodou, aby se rozvinulo a rostlo ve fyzickém i duchovním smyslu. A tak vesmírní přátelé nijak nerušili a ani lidstvo nemělo nerozumné požadavky, jako např. určité technologie, aby si ulehčilo život. Lidstvo vědělo, proč je na této planetě a nepřálo si vyhnout se ničemu v rámci svého radostného růstu...

 

Ve vývoji lidstva nastal čas, kdy se určité bytosti z jiných světů rozhodly, že by jim (mimozemským bytostem) lépe posloužilo, kdyby byly energie Země a lidstva nasměrované tak, aby nebránily jejich vlastnímu osobnímu růstu. Protože oni si nepřáli sdílet energie Země. Měli své vlastní důvody, proč chtěli kontrolovat energie lidstva.

Pro lidstvo není žádným tajemstvím, že existuje “dobré” a “zlé”. Chápání lidstva, pokud jde o toto, je ve všeobecnosti založené na učení bible a podobných zdrojů. Proto by nemělo být pro lidstvo překvapením, že Vesmír jako celek obsahuje “dobré” a “zlé”, anebo, jak říkáme my, pozitivní a negativní.

Existuje mnoho druhů negativních energií. Některé z nich mají mimozemské existence a mnohé z nich jsou podle lidských norem velmi pokročilé. Ale i oni jsou z jednoho Stvořitele. Jednoduše se nachází na cestě, která nedělá radost Božímu zdroji.

Existují mimozemšťané, kteří mají pocit, vskutku věří, že umožnit Zemi a lidstvu svobodu rozhodování, svobodně sledovat svoji vlastní cestu, není v zájmu těchto konkrétních mimozemských bytostí. Protože oni si přejí čerpat z energií lidstva a Země v míře, ve které jsou toho schopni. Tyto lidské energie dokáží “nakrmit” tyto mimozemšťany, ba dokonce představují součást jejich života. Kontrolování lidí jistým způsobem také umožňuje, aby tyto druhé bytosti mohly přijímat i jiné energie, které by lidstvo jinak využilo pro sebe.

Negativní mimozemšťané nedodržují Vesmírné zákony. Mohou omezovat vůli jiných, jestliže je to pro jejich vlastní prospěch. Věří, že toto mohou. A tak tráví mnoho času tím, že se snaží určit způsoby, jak kontrolovat lidstvo. Po mnohých různých pokusech byli nakonec úspěšní v tom, že se jim podařilo změnit DNA lidí a jiných životních forem na planetě Zemi. Je možné vysvětlit, jak to udělali, je to však extrémně “technické”. Podařilo se jim změnit směřování lidstva. Změnili filtrovací procesy tak, že pro lidstvo se stalo těžké být tak “otevřené” a spojené se svým vyšším Já a s mnohými duchovními dary, které mělo předtím k dispozici. Lidstvo naplnili pochybnostmi. Nešlo ani tak o fyzickou změnu, jako spíš o to, že lidstvo začalo ztrácet kontakt se svým Zdrojem a svojí silou. K tomuto se přidaly určité nové koncepce, které byly všechny velmi specificky vymyšlené tak, aby způsobily, že lidstvu sníží hodnocení sebe sama jako rovnocenného ve Vesmíru. Tyto myšlenky byly postaveny tak, aby lidstvo samo uložilo určité omezení na své vlastní síly a schopnosti. Cílem toho všeho bylo dostat lidstvo pod kontrolu tím, že ho přivedli k tomu, aby se kontrolovalo samo. Zavedla se myšlenka materialismu a zájem a touha dosáhnout materiální statky a radosti s cílem, aby se toto stalo hlavním zaměřením lidstva.

Náboženství bylo hlavní novou koncepcí, která se zavedla. Bylo to geniální. Předstíralo, že dává lidstvu přímé spojení s Bohem, zatímco zároveň říkalo, že lidstvo jej není hodno. Lidstvo bylo vinno prohřešením vůči božské lásce. A jen těžkou prací a oběťmi se lidstvo mohlo jakž takž přiblížit k tomu, aby bylo Boha alespoň trošku hodno. Není naším úmyslem ukázat náboženství v negativním světle. Chceme jen podat stručné vysvětlení, jak a proč to začalo. Postupem času přijdou o náboženství další informace, ale opakuji, jen kvůli objasnění věci.

Bylo to prostřednictvím těchto odlišných mechanismů, těchto odlišných nástrojů a nových koncepcí, že negativní mimozemšťané byli schopni dostat lidstvo pod kontrolu. Protože lidstvo přestalo věřit ve své síly, přestalo růst v duchovním smyslu. Pravdou je, že udělalo krok zpět. Lidstvu byly představeny nové ideje. Tady máme na mysli takové věci, jako je industrializace, takové věci, jako je soutěžení, a takové věci, jako jsou peníze, moc peněz a chamtivost, která přišla s touto mocí.

Lidstvo se však na tomto také zúčastňovalo jako partner. Lidstvo nemůže celou vinu svalit na mimozemšťany, kteří se rozhodli okleštit jeho svobodnou vůli. Zároveň však existovalo mnoho lidí, kteří si plně uvědomili, že mají svoji vlastní sílu, že jsou hodni (Boha), a dokonce rozeznali, co různé instituce a různé systémy víry způsobovaly lidstvu jako celku. Mnozí lidé občas rozeznali a analyzovali nepříznivé účinky všech těchto nových myšlenek na lidstvo. A mnozí z nich se pokusili poučit o tom ostatní. A mnozí se také poučili. Ale ve všeobecnosti zůstaly slova a pravdy, které tito jednotlivci učili, nepochopené a záměrně usměrněné jiným směrem. Protože negativní síly se chopily příležitosti a překroutily slova těchto vědomých a svatých lidí. Většina lidí zná energii Krista a jeho učení. Byli však mnozí jiní. Toto učení se neomezovalo jen na jednu civilizaci. Každá země, každá civilizace měla své vlastní učitele pravdy.

Existovalo mnoho osvícených jednotlivců, kteří si uvědomovali pravdu, nejen pokud šlo o duchovní aspekty lidstva, ale i kontrolu, kterou lidstvo na sebe uvalilo. Mnozí také chápali původ této kontroly. Mistr Ježíš vyložil maximální úsilí, aby pomohl lidstvu uvědomit si schopnosti a sílu každého jednoho. Věděl, že každá pouta je možné překonat úplným sebeuvědoměním se a láskou. Nebylo dokonce ani potřebné poukázat na určité aspekty mimozemské interference, protože “věci” by se byly i uspořádaly samy. Buddha, Eliáš, Mohamed, Abrahám – a tento seznam je nekonečný – všichni tito to chápali a učili. I vesmírní přátelé to chápou, jenže lidstvo musí překonat mnohem víc naprogramování, než tomu bylo před 2000 lety.

Pro lidstvo, zdá se, už je nelehké získat kontrolu nad sebou a zodpovídat za sebe. Jednoduše otevřít svou duši uvězněnou v těle a poslouchat tichý hlas v nitru. Uznat tento hlas a důvěřovat mu. A potom postupovat nejpohodlnějším směrem. Každý z vás bude překvapený, čím si dovolíte být a co si dovolíte vidět. Budete překvapení, jak příjemně se budete cítit, když poznáte a budete poslouchat své pravé Já a pochopíte jednoduché pravdy, které obklopují váš svět.

Loučíme se s láskou ke všemu a ke Všemu.

Směs milujících energií.”

 

784. Původ omezení lidstva včetně náboženství, materialismu a změny DNA.  

Přijal: Tom H. Smith 8.9.1992

Místo: Louisville, Kentucky, USA.

 

“Dnes večer chci hovořit o kontrole, virech, paměť vymazávajících praktikách a jiných událostech a okolnostech, které přímo přivedly lidstvo tam, kde je dnes. Jako Směs milujících energií jsme se dotkli některých těchto otázek, abychom dali vývoji lidstva všeobecný směr. Já se tentokrát zaměřím na některá specifika. Někteří mohou říci, že odsuzuji určité aspekty lidstva. Není to však pravda. Ačkoliv lidstvo podstoupilo určité události trochu “mimo” svojí kontroly, lidstvo s tím na určité úrovni souhlasilo a zúčastňovalo se na tom. Lidstvo tu vystupovalo jako partner, sice s určitými zlými předtuchami, naproti tomu však jako partner. Lidstvo si přálo prožít určité emoce. My všichni to uznáváme a respektujeme. Zároveň jsme si však velmi dobře vědomi toho, co to lidstvu a Zemi způsobilo.

Je zřejmé, že lidská rasa byla naprostým partnerem Země, tak, jako se lidstvo i Země vyvíjeli. Lidstvo bylo velmi blízko dokonalé harmonie s přírodou. Všem energiím vysoké úrovně bylo zřejmé, že toto souznění je přesně to, co lidská rasa a Země potřebují. “Časové období”, o kterém nyní hovořím, bylo časem po katastrofě Atlantidy. Bylo to před nějakými 20 000 lety. Lidstvo si uvědomovalo duchovní “problémy”, které vedly ke zničení Atlantidy, a bylo odhodláno je nezopakovat. Přitom nešlo o (z našeho pohledu) moderní či technologicky vyspělé bytosti. Většina vyspělé technologie se ztratila společně s Atlantidou. Kromě toho lidstvo v té době nepotřebovalo a ani si nepřálo takovéto rozptýlení.

Lidstvo svým vlastním způsobem rozpoznalo cestu, kterou se společně se Zemí ubírá, a bylo si plně vědomo toho, kdy a jak to půjde, dokonce i přibližného časového rámce. Jak to bylo možné? Jednoduše. Lidstvo bylo v dokonalém kontaktu se svojí celkovou bytostí – tehdejší fyzickou bytostí a svým vyšším Já. Existovala tu otevřená a respektující komunikace a vedení. Existovala tu otevřená komunikace s vesmírnými bratry a sestrami. Lidstvo ani v nejmenším netoužilo následovat cestu podobnou Atlantidě nebo dokonce Lemurii.

V minulosti tu byla jiná planeta, jejíž obyvatelé hledali svou podstatu tam, kde ji nikdy nemohli najít. Energie této konkrétní planety si vybraly mnohé stejné možnosti volby jako Atlantida, což fakticky vedlo ke zničení této planety. Zde mám na mysli Maldek. Jak mnozí vědí, Maldek byl zničen takovou silou, že všechno, co z něho zůstalo, jsou fragmenty jeho masy. Ty jsou identifikované jako pás asteroidů, který obíhá kolem Slunce. Opakuji, že obyvatelé Země si nepřáli zopakovat tento proces.

Lidstvo si dobře pamatovalo, co dělat nemá, a s tímto novým zaměřením začalo vyrovnávat nerovnováhu, kterou vytvořilo.

Byly zde však ještě ty energie na jiných planetách, které si nepřály podílet se na celkových energiích Slunce a které zároveň nechtěly, aby Země nabyla stejný nebo vyšší statut, jako jejich vlastní planetární systémy. Rozpoznaly, že tomuto je možné zabránit jen přesměrováním zaměření lidstva a zásahem do růstu, vývoje a energetických polí Země. Zní to jako příběh ze StarTreku, že?

A zde začíná náš příběh.

Bohové Jupiteru, Saturnu a planetárních systémů mimo této Sluneční soustavy se soustředili na Zemi. Věděli však, že lidstvo si je vědomo možné interference “zvenku”, protože si pamatovalo Atlantidu, Maldek a Lemurii. Venuše a Mars taktéž prošly podobným procesem. Tito bohové a další bytosti toužící po moci nemohly jednoduše lidskou rasu fyzicky zničit, protože tu byly jiné vesmírné bytosti láskyplné povahy, které z lásky sledovaly vývoj Země.Tyto hvězdné bytosti se nacházely na mnohem vyšší úrovni lásky než právě vzpomenutí “bohové” a byly neustále přítomny vysoko nad nimi v technických prostředcích. Dodržování vesmírných zákonů zahrnující naprostý respekt ze svobodné vůle lidstva jim neumožňovalo zasáhnout do voleb lidí a jejich činů. Pozitivní, hvězdné bytosti nezasahovaly do zpryzněné víry lidstva, nevnucovaly mu přijetí Pravdy, pokud to samo lidstvo nechtělo. A lidstvo to zatím nechtělo.

To byla výzva pro “válečné bohy”, jak je budu nazývat, aby přišli na to, jak porazit lidstvo i planetu. Váleční bohové byli v tomto velmi zkušení, protože měli milióny let na to, aby zdokonalili své styly dominance – ať už cestou přímého konfliktu anebo méně nápadnými způsoby.

V období následujících 10 000 – 15 000 let vyzkoušeli různé přístupy, aby změnili zaměření obyvatel na Zemi. Musím říci, že dosáhli značný úspěch s určitými jednotlivci a dokonce s určitými skupinami, tito však nesplňovali nároky na globální účinek, který chtěli váleční bohové dosáhnout. Odhodlání lidstva se trochu zeslabovalo, jakmile experimentovalo s určitými emocionálními systémy dokonce s určitými systémy víry. Pamatujte, že toto lidstvo plně znalo sílu mysli a duchovních spojení s Vesmírem a s nekonečným Stvořitelem. Lidstvo poznalo a realizovalo vytváření svých vlastních realit. Stávalo se však více troufalým a začalo experimentovat na svoji vlastní pěst. To však neodvrátilo lidstvo od hlavního cíle. Bylo to pro lidstvo určité rozptýlení.

Váleční bohové si byli také vědomí možností lidské DNA, základní struktury lidstva jako fyzických bytostí. Experimentovali na tomto poli s určitými menšími úspěchy. Přibližně před 5 000 lety začaly experimenty a testy válečných bohů zaznamenávat určitý pokrok. Zjistili, že určitá změna struktury DNA může mít velmi jemný filtrovací účinek na lidstvo ve vztahu k jejich celkovému bytí. Bylo to jako velmi jemná “ztráta paměti”.

Tito váleční bohové také zjistili, že by mohli lépe operovat, pokud by se inkarnovali jako lidé. To také udělali i přes riziko, že inkarnovaný agent zapomene na své spojení s nimi. Podstoupili toto riziko bez jakéhokoliv ohledu na svoji lidskou stránku. Po dlouhém časovém období spolupráce se svými inkarnovanými agenty na Zemi si "vychovali" ty z nich, kteří mohli učit jejich vlastní “pravdy”.

Lidstvo mělo nyní čelit jiným bytostem, které by ho mohly přesvědčit o “lepším způsobu” bytí. Ve stejném období se začala projevovat také zpryzněná, změněná DNA nově inkarnovaných bytostí negativního stavu. Ačkoliv nešlo o dokonalý filtr, který by úplně zabraňoval kontaktu fyzického Já s podstatou bytosti - duchovním Já, nabýval i přesto na síle, a to ve spojení s učením vysoce postavených knězů. Lidstvo začalo o sobě pochybovat. Tehdy byla lidstvu implantovaná skvělá myšlenka – náboženství – řízená pobožnost. Brzy byla zavedena koncepce “dobrého Boha” a “zlého Boha” (pekla). Zrodil se separatismus a dobře prosperoval. Lidstvo, Bůh a říše ducha byly odděleny a ne součástí Jednoho (ve smyslu efektivní komunikace – pozn. zpracovatele). S těmito koncepcemi se zrodila “vina a potřeba kát se” za své hříchy a "špatné" chování, jinak hrozilo uvrhnutí do věčných plamenů Bohů zla. Náboženství jako takové bylo ve své podstatě virus, který se sám udržoval v chodu. Agenti získali postupně takovou moc, že začali dělat fyzické čistky na těch, kteří nechtěli přijmout jejich zpryzněné podmínky a požadavky.

A tak byly “kostky vrženy”. Nastal rozpor mezi těmi, kteří byli schopni jít do svého nitra a udržet si své vedení, a těmi, kteří přenesli tento svůj aspekt na agenty negativního stavu, také vysoké kněze. Netrvalo dlouho a skutečně upřímní lidé také pocítili volání kněžského stavu. Byli to ti, kteří ztratili kompletní pohled na své celkové Já. Dobrovolně nevědomě se stali loutkami agentů temné strany.

Zde však kreativita válečných bohů nekončila. Zavedli další koncepce, které ještě umocnily jejich kontrolu nad lidstvem. Zavedli obchod a průmysl s myšlenkami odměn, bohatství a moci. Tehdy se materialismus stal zaměřením pro rasu, která předtím věděla, že není potřebné se zaměřovat na ty věci, které nejsou spojeny s duchovnem – věci, které nepřinášely duchovní vývoj. Nebylo to tím, že by se materiální věci nevyužívaly. Koneckonců šlo o fyzickou existenci. Materialismus byl však do té doby sekundární v porovnání se žitím ve vzájemné harmonii a v harmonii se Zemí. Když se udržovala harmonie a rovnováha, pak i lidské potřeby byly naplněny.

A tak se stalo, že váleční bohové nabyli téměř totální kontrolu nad rasou, která nyní přijala systém víry založený na náboženství a industrializaci. Oba tyto ovládací systémy samočinně udržovaly svoji existenci. Lidstvo pomalu přenášelo zodpovědnost za svoji spásu na jiné a na pravidla, nařízení a PŘIKÁZÁNÍ. Lidstvo začalo měřit svou hodnotu a hodnotu svých bližních podle určitých nařízení, co smí a co nesmí, podle bohatství a moci, kterou jednotlivci nabyli.

Kde myslíte, že mají svůj původ různé sociální třídy a kasty společnosti? Když se na sebe a na ostatní podíváte jako na rovnocenné a jako na součást Jednoho, nemůže mezi lidmi existovat žádná diferenciace. Bylo to právě náboženství, které určilo, že někteří byli hříšníci a vinní, a jiní ne. Bylo to náboženství, které dalo vysokým kněžím plnou moc. A byli to ti náboženští vůdci, kteří zneužili svoji moc na rozvrácení mas. Tehdy bylo zavedeno materiální bohatství. S ním přišla moc a další způsob, jak oddělit "chudého" člověka od "bohatého".

Samozřejmě, že náboženské koncepce obsahují myšlenky lásky a pravdy. Právě pro toto začaly být akceptované. Negativní strana ví velice dobře, na co budoucí oběti uslyší. Zdálo se, že zahrnují mnohé duchovní pravdy, ba co více - že je dělají “jednoduššími”, tedy přijatelnějšími a hlavně "výhodnějšími".

Existovali však také lidé, kteří stále znali svou vlastní hodnotu a své specifické místo ve Vesmíru. Těchto však bylo stále méně a méně. Každá civilizace měla své "vizionáře", kteří se pokoušeli udržet pozornost lidstva na jejich PRAVÉM, duchovním Já, na harmonii se Zemí. Jména, která znáte i možná neznáte, se pokoušela učit pravdu. Seznam pozitivních bytostí, které se snažily probudit usínající bližní své, je dlouhý, a tak vzpomenu jen několik – Buddha, Eliáš, Konfucius, Kristus, Abrahám, Jakub, Mojžíš... Ale převrácená genialita válečných bohů a chamtivost a naivita lidstva dovolily, aby se učení těchto jednotlivců dezinterpretovalo, ba dokonce zcela mylně vykládalo. Tímto se systém oživoval sám a nebylo třeba zasahovat zvenčí. Lidstvo se naučilo téměř dokonale limitovat samo sebe prakticky ve všech aspektech duchovního vývoje a též v jiných směrech. Lidstvo svým hladem po expanzívnějším a rozvinutějším průmyslu a technologii zabezpečilo konzistentní a nepřetržité drancování Země.

To nás v kostce přivádí k dnešním časům.

Lidská rasa je na skutečné křižovatce svého vývoje. Každý jeden a vy všichni máte před sebou v každém okamžiku možnosti volby, které  ovlivní vaše pokračování anebo NEpokračování jako rasy, v závislosti na vašich rozhodnutích.

Vývoj planety Země je spojený s vývojem jejích obyvatel, tedy lidí. Planeta Země se již rozhodla přesunout do 5. dimenze a podporovat lidi se světelnými těly jako své obyvatele. Nyní záleží jen na lidstvu, zda tuto cestu projde v harmonii s matkou Zemí, anebo zda bude pokračovat v poškozování Země a v cestě ke svému vlastnímu zániku. Toto konání lidstva se manifestuje na úrovni fyzické a především vibrační.

Lidstvo prožije velice brzy události, o kterých míní, že nejsou možné. Stupeň a intenzita těchto zážitků je volbou každého jednoho na Zemi. Není se čeho bát, radíme vám však být mimořádně obezřetní.

Já a jiní jsme už vzpomenuli, že DNA lidské rasy byla změněná. Ale ještě důležitější bylo zavedení a přijetí takových kontrolních prostředků a limitací, jako je náboženství, industrializace, separatismus. Pokud jste schopni uvědomovat si již důsledky těchto pseudovýtvorů, všechny hrůzy, které tyto síly způsobily lidské rase na Zemi, potom bude stejně lehké uvědomit si, že tyto “nadřazené” síly nekonají v nejlepším zájmu lidstva ani Země. Tyto síly jsou ve skutečnosti “negativního typu”, z temné strany světla. Lidstvo má však vždy stejně daleko od vítězství, jako od prohry. Lidstvo je stále schopno uniknout sevření negativního stavu a přesunutí se do úrovně lásky, tedy do vyšších dimenzí bytí.

Agenti temna vyvíjejí od prvopočátku své existence usilovné snahy o naprostou kontrolu nad planetou Zemí a jejími obyvateli. Zdá se však, že ztratili svoji kontrolu nad planetou Zemí. Země vskutku postoupí do 5. dimenze. Způsob tohoto přesunu může být těžší nebo příjemnější, v závislosti na tom, jaké rozhodnutí lidstvo udělá.

Co tedy mohou tito agenti temna udělat pro lidstvo nebo lidstvu?

Mnoho těchto agentů je inkarnovaných v dnešní době. Někteří z nich jsou si vědomi své cesty, svého negativního poslání a své “historie”, jiní ne. Mnozí z nich jsou součástí vaší vlády (rozuměj vlády USA) jakož i jiných vlád. Vaše vláda je však orgán s takovým vlivem, že více jich je koncentrováno v ní. Jiné vlády mají také své agenty anebo “vysoké kněze”, kromě jiných Rusko, Japonsko, Čína, Německo, Peru, Francie, Velká Británie, Irák, Írán. V podstatě všechny státy mají tyto reprezentanty v té či oné formě. Ne však všichni ve vládě jsou agenti. Většina ve skutečnosti těmito není. Tito agenti vždy byli velmi vlivní, naučili se využívat moc, kterou jim dalo masové vědomí. Pokud by si snad někdo ve vládě toto přečetl a bál by se, že je vinen, říkám, mějte toto na paměti. Většina z vás není z temné strany. Jen jste dovolili a stali se jejich loutkami, přesně jak to udělali vysocí kněží před 5 000 lety. Dovolili jste, aby tajné akce vaší vlády vytvořily mýtus “národní bezpečnosti”, takže vláda může fungovat bez vědomí veřejnosti. Dovolili jste, aby byly vytvořeny programy veřejného zájmu (sociální zabezpečení apod.), které svým účinkem způsobily, že milióny lidí jsou na vás závislé, ba dokonce zcela závislé na vaší moci. Pokaždé, když kdokoliv z vás ztratí svou osobní moc, a pokaždé, když přenesete svoji zodpovědnost na někoho jiného anebo jinou organizaci, nahráváte do rukou agentům z temné strany. Kontrola je jejich živnou půdou. Když mají téměř dokonalou kontrolu, tehdy se můžete pohybovat jen ve směru toho, co chtějí oni, ne vy.

DNA lidstva byla změněna, tuto změnu je však lehké překonat, pokud si každý jednotlivec uvědomí a rozpozná svoji vlastní duchovní podstatu. Zde hovořím o jednotě lidstva se sebou samým, s duchy Země, se Zemí, s Božím zdrojem, s vesmírnými přáteli – se vším ve Vesmíru. Nejde o autoritativní a zkostnatělou duchovnost mnoha náboženství tak, jak se to ve všeobecnosti chápe. Když rozpoznáte, když se ROZPOMENETE na svou duchovní podstatu, podaří se vám překonat účinky změn na lidské DNA.

Agenti se nevzdají své kontroly bez boje. Použijí každý dostupný trik. Bratři se obrátí proti bratrům, synové proti otcům. Nemusí to však být tak. Není to čas strachu, protože strach přitahuje strach. Je to čas pro lásku a přijetí (sebe a jiných).

Vaše vláda (USA) (a jiné vlády), pokud jim to bude dovoleno, začnou vás, své občany, stále více kontrolovat. Budete přijímat stále více zákonů dávajících vládě absolutní kontrolu za “určitých okolností”. Přijde hnutí směrem k centralizované evidenci každého jedince – velký počítač. Toto se udělá ve jménu vyšší efektivity kontroly bezpečnosti. Skutečný důvod je však centralizované sledování, které má zabezpečit, aby byl každý zaregistrovaný, aby si vláda zajistila totální podporu čehokoliv, co udělá. Dojde k vývoji směrem k menším, ale komplikovanějším a propracovanějším ozbrojeným silám. Menší proto, že bude jednodušší je kontrolovat a vycvičit. Některé z technologií, jejichž vývoj právě probíhá, nejsou zdaleka v nejlepším zájmu žádného občana této planety. Tyto technologie bychom na Zemi neměli bez přímé spolupráce s agenty z temných světů, mimozemských civilizací z jiných planet. Vaše vláda spolupracuje s těmito “negativními” mimozemšťany už nějakých 35 – 40 let. Pomáhali vám při vývoji zbraní a kosmických lodí. Na oplátku dostali volnou ruku, aby vykonávali své vlastní potřeby na lidské rase.

Lidstvo se stalo mistrem ve vytváření chorob a nemocí. Vedení válek s použitím choroboplodných zárodků se stalo vědou, jejímiž čestnými autory jsou agenti temných světů. Ti stejní agenti rozšířili mezi lidmi víceré choroby. AIDS není jednou z nich. To je váš vlastní výtvor. Dopady spolupráce vaší vlády a jiných vlád s temnou stranou jsou mnohem rozsáhlejší, než si dokážete představit.

Nemám v úmyslu podat podrobné vysvětlení, kde se nacházíte v tomto období a kam s největší pravděpodobností kráčíte. Mým úmyslem je všeobecně vás seznámit s probíhajícími i chystajícími se aktivitami, událostmi a možným vývojem v budoucnosti. Dojde k telepatickým sdělením z mnohých zdrojů, které toto podrobně objasní. Každý z vás bude mít užitek z toho, když budete schopni rozeznat správnou cestu pro vás. Sebeuvědomění bude nesmírně důležité, když začnete prožívat něco z toho, o čem hovořím, a budete se rozhodovat, co je pro vás dobré a co ne. Lidstvo, individuálně i kolektivně, udělalo mnohé “historii tvořící” rozhodnutí od doby jeho příchodu na tuto planetu. Před několika lety měla vaše vláda (USA) a jiné vlády potřebu posílit své ozbrojené síly. Cílem bylo vybudovat obranu. Někteří to záměrně dělali provokativním způsobem. Vaše vláda (USA) je jednou z nich. Časem to však může vést k ještě agresivnějším taktikám, které zase přitahují podobné protiakce z druhé strany, zvláště když budou tyto taktiky zaměřeny proti zemi, jednotlivci, nebo dokonce ideologii. Celý tento proces se může lehce vymknout z rukou a brzy se můžete ocitnout uprostřed závodů ve zbrojení. Za takových okolností se každá země stává opovážlivější a klade větší důraz na nové a lepší zbraně. Do dnešních časů se priority změnily natolik, že na jednotlivce – lidi – se nebere žádný ohled. Lehce se oželí. Pro mnohé to může znít jako éra Hitlera a Stalina. Ale vláda USA je DNES (1992) de fakto na této pozici.

V tomto období uzavřela vaše vláda (USA) konkrétní dohody a smlouvy s negativními mimozemskými bytostmi, těmi ze vzdálených planet. Vaše vláda (USA) i Sovětský svaz měli vždy příležitost vydat se jiným směrem. Před tím, než Zemi navštívili negativní mimozemšťané a přinesli vládám své "velkorysé" nabídky, pokusili se nabídnout pomoc Zemi vyslanci z Plejád a jiných hvězdných systémů. Plejáďané jsou mírumilovné vesmírné bytosti, které žijí v naprosté lásce a harmonii s nejvyšším (a jediným existujícím) řádem - vesmírným. Jsou to vysoké duchovní bytosti strážící planetu Zemi a ochraňující ji před účinky negativních vibrací produkovaných jejími obyvateli - lidmi. Tito Plejáďané navštívili prezidenta Trumana a například také Josefa Stalina. (Civilizace Plejáďanů prožily v mnohých ohledech podobné problémy, jako máte vy na dnešní Zemi. Měli mnohé problémy stejného typu jako vy a překonali je tím nejmírumilovnějším láskyplným - jediným možným - způsobem. To bylo velmi dávno. Dnes jsou ještě mnohem vyspělejší).

A tak oni (Plejáďané) nabídli těmto vládám svou pomoc z lásky k lidstvu a k Zemi. Přišli v míru a pomohli by jen klidným a láskyplným způsobem. Jejich požadavkem bylo, aby se vlády vzdaly závodů ve zbrojení a aby pracovaly na čistě mírových a nemilitantních rešeních světových problémů. Obě vlády však podezřívaly jedna druhou, a proto odmítly. OBĚ VLÁDY (USA a SOVĚTSKÝ SVAZ) promluvily za své občany a ODMÍTLY POMOC MILUJÍCÍCH A MÍRUMILOVNÝCH HVĚZDNÝCH BYTOSTÍ. Obě vlády promluvily za své občany a řekly, že VÁM VYHOVUJE JEJICH PŘÍSTUP. ŽE JSTE SPOKOJENI S TÍM, JAK JSTE VEDENI A ŘÍZENI A PLNĚ SVÝM VLÁDÁM DŮVĚŘUJETE. A tak Plejáďané, společně s dalšími pozitivními a milujícími bytostmi z jiných dimenzí, s respektem k rozhodnutí poZemšťanů a s láskou k nim opustili planetu Zemi. Oni znají destruktivní sílu jaderných zbraní na Zemi i na jiných planetárních systémech. A nyní se setkali s další destruktivní silou - silou negativního myšlení.

Tato návštěva láskyplných, hvězdných bytostí umožnila konečnou intervenci těch vesmírných bytostí, které už tak dlouho pracovaly za jevištěm (negativní mimozemšťané). Také tyto bytosti totiž poskytly oběma vládám nabídky, ovšem přesně takové, jaké si tyto vlády přály. Negativní entity vědí, co tyto vlády chtějí. Věděly, že vlády touží po moci. Věděly, že jejich společnou řečí budou zbraně a moc. A tak zvláště vaše vláda (USA) spolupracovala s těmito bytostmi z temné strany. Sovětský svaz se účastnil tohoto v menší míře, protože země se potýkala s vlastními občanskými nepokoji, které museli akutně řešit. Přesto však z této zákeřné aliance také vytěžilo. Budou vám poskytnuty víceré podrobnosti o těchto okolnostech a aktivitách. Toto vám nyní dává všeobecnou představu o tom, jak přišla vaše vláda (USA) k některým technologiím. Pamatujte, že ani jedna strana nedůvěřovala druhé – agenti či vláda. V případě “nesvatých” aliancí je tomu vždy tak. (Toto je typický znak negativního stavu. Jeden nedůvěřuje druhému. Jedna strana podezírá druhou). Je celkem logické, že tito negativní vesmírní "spojenci" nikdy nemohli poskytnout poZemšťanům celou svoji technologii, ze strachu, že by mohla být také použita proti nim samotným. Taktéž vláda USA nedodržela některé své sliby a neposkytla určité svobody z těch samých důvodů. Naproti tomu však zavládla ohromná aktivita a interakce mezi příslušnými organizacemi.

Vesmírní agenti nebyli k vaší vládě (USA) celkem upřímní. Většina zainteresovaných lidí nebyla schopna předvídat mnohé budoucí události. Vláda si není vědoma budoucího směrování planety Země. Je si vědoma určitých úrovní potenciální aktivity, ale to je vše.

 

Poznámka zpracovatele:

Další záměry černých triček jsou zde sice uvedeny v původním sdělení, ale ne všechny se jim podařilo uskutečnit do dnešního dne, tj. 6.10.1999 (tedy zveřejnění Temna vydávajícího se za zachránce a odvoz lidí, kteří jim uvěří jejich nabídky na záchranu před očistou Země), zdroj je z roku 1992, dnes je 1999 a průběh nedávné bitvy flotil lodí mezi Temnem a Světlem rozhodl o mnohém, ale nikoli o lidstvu jako takovém, to si určuje svoji budoucnost samo. Zde je tedy uvedeno, jaké s námi měla černá trička záměry ve finiši svého tisíciletého ovládání pozemského lidstva.

 

LEŽ ZŮSTANE PRO MNOHÉ PRAVDOU až do konce

 

Mnozí ve vaší vládě (USA) se připravují na to, že budou iniciovat určité činnosti zaměřené na sebezáchovu za určitých okolností. K tomu budete mít brzy k dispozici více informací. Dojde k tomu ve jménu “národní bezpečnosti” a zachování určitých vůdců a makléřů moci. Vláda přizná existenci vesmírných agentů, ale popře jakékoliv nepravosti. Vesmírné bytosti budou představeny jako bytosti, které jsou zde, aby pomohly lidstvu. Ve vaší marketingové hantýrce - budete prodáni jako “balíček” a mnozí jej koupí, protože nevěří, že by vláda poškodila své občany. Jsou zde však alternativy.

Předpokládám, že k tomu dojde v blízké budoucnosti, pravděpodobně do jednoho roku. Pamatujte, že hlavním cílem agentů z temné strany je pokračovat v kontrole lidí a ještě ji upevnit. Jsou si dobře vědomi části Božího plánu a vědí, že budoucnost této planety je pohyblivá. Nejsou schopni zastavit vzestup Země (převibrování do 5. dimenze – pozn. zpracovatele) protože má požehnání Boha Slunce a Božího zdroje. Mohou se však i nadále zaměřovat na lidstvo, pokud jim to dovolíte. Toto (dovolení) bylo, je a bude nejdůležitější, co by každý z vás měl vědět. Vaše kolektivní vědomí to může dovolit, nebo nedovolit, podle toho, kterou možnost si zvolíte.

Aby upevnily svoje postavení, negativní vesmírné bytosti v budoucnosti provedou speciální fyzické objevení se. Země navštíví bohové, kteří mají podobnou kontrolu nad těmi bytostmi, které pracují přímo na Zemi. Jsou skutečně mocní, používají velice efektivně své negativní myšlenky a neomezeně tvoří krutou realitu. Oni jsou také z temné strany a jsou to ti, kteří nesou zodpovědnost za změnu vaší DNA a zavedení různých kontrolních systémů. Poznají lidskou rasu jako vlastní kapsu, a tak není možné je oklamat.

Tito bohové přijdou naoko v míru a v lásce. Přijdou, aby “zachránili” lidstvo. Udělají dokonce několik velmi "záslužných" skutků pro lidstvo. Poskytnou vám a naučí vás nové léčebné a jiné technologie. Vyléčí určité nemoci, ty, které sami na lidstvo přenesli. Takto dobře se budou prezentovat. A lidstvo je bude mít rádo, bude je obdivovat a důvěřovat jim. TIto falešní bohové budou hovořit o lásce a pravdách. To způsobí v myslích mnohých lidí zmatky, protože laskavé a milující vesmírné bytosti se budou prezentovat také pod těmito hodnotami. Pro ty, kteří umí VYCIŤOVAT, nebude žádný problém rozlišit Pravdu od lži. Pro ty, kteří se rozpomenuli na svou podstatu, kteří cítí PRAVDU (nejen znají), nebude problém rozlišit tyto negativní agenty chápající se absolutní moci. Masy poZemšťanů, které žijí svými omezeními a svým ovládáním, ty budou řešit velký problém.

Negativní vesmírné bytosti nabídnou lidstvu velmi atraktivní alternativu k vaší nynější situaci. Je to naprostá iluze, ale ti, kteří to přijmou, si to neuvědomí, dokud nebude příliš pozdě.

PoZemšťané budou činit rozhodnutí. Budou realizována mnohá rozhodnutí, která může udělat každý jeden z vás, a které může udělat masové vědomí vystupující jako celek. Každý člověk na této planetě dostal STEJNOU PŘÍLEŽITOST, TY SAMÉ INFORMACE PRO SVÉ SEBEURČENÍ. NEEXISTUJE NIKDO, KDO MŮŽE ŘÍCT, ŽE ON NEVĚDĚL. KAŽDÝ Z VÁS SE INKARNOVAL SE STEJNOU SCHOPNOSTÍ VYUŽÍVAT VLASTNÍ SÍLY, BÝT SI VĚDOM SVÉ JEDNOTY, BÝT SCHOPNÝ ROZLIŠIT, CO JE LÁSKA A CO JE ILUZE. ZVOLILI JSTE SI SVÉ VLASTNÍ TYPY NAPROGRAMOVÁNÍ, ABY ZAKRYLY VAŠE VĚDOMOSTI O VAŠEM JÁ A VESMÍRU.

TOTO TAKTÉŽ MŮŽETE ZVRÁTIT.

NIKDO TO ZA VÁS ALE NEUDĚLÁ.

Vysvětlil jsem podrobněji události v minulosti, přítomnosti a budoucnosti, jak to vy nazýváte. Na toto téma vám však přijdou ještě celé svazky informací.

Nemám vůbec v úmyslu kritizovat náboženství, jen všeobecným způsobem poukázat na jeho skutečný účinek na lidstvo. Dokonce i v rámci této tradice může být a je láska. Láska vždy potěší Otce. Tato nábožensky poZemsky zpryzněná je však omezená, protože je založená na souzení a vině. Je to však volba mnohých a může to tak být dokonce i v době přechodu Země do 5. dimenze. Říkám vám však, že obyvatelé (budoucí) Země se světelnými těly budou mít vibraci, která nezahrnuje náboženství tak, jako jej lidstvo zná.

Nemám vůbec v úmyslu odsoudit vlády, protože i tyto jsou produktem kolektivního vědomí svých občanů. Je to vaše volba. Každý z vás se musí rozhodnout, co od své vlády očekává. Zatím jste dovolili, aby vaše vláda (USA) hovořila ve vašem jméně. Chcete, aby to pokračovalo i nadále? Je to vaše volba.

Nemám vůbec v úmyslu charakterizovat vesmírné bytosti z temné strany jinak, než patřící jedinému Stvořiteli. Protože my všichni jsme součástí JEDNOHO. Ale Otce nás všech netěší ti, jejichž cesta není cestou lásky. Jediný Stvořitel miluje všechny, protože jeho láska je dokonalá. Ale Stvořitel také říká, že každý skutek, který ublížil, musí být vyvážený činem lásky. Nakonec, v říši bez času, i ti z temné strany se musí vrátiti k lásce, kterou Boží zdroj nabízí všem. Mohou to udělat jen milujícím způsobem, který vyváží všechno to ublížení a nelásku, kterou každý z nich zapříčinil.

Poslední věc týkající se vaší vlády (USA). Její postupy, ačkoliv zdánlivě v jejím nejlepším zájmu, jsou přímou podporou agentů, kteří každému z vás pomohli uvalit kontrolu a omezení na sebe samé. Důsledky však je možné předvídat, je to očekávání příchodu bohů, kteří už tisíciletí hrají s lidstvem tuto hru.

Zde končím, Miluji každého jednoho z vás a miluji jediného Stvořitele nás všech.

Abrahám.”

 

 

785. Vývoj lidstva, mimozemské vlivy DNA, účast vlády a budoucí možnosti volby.  

Přijal: Tom H. Smith 28.9.1992

Místo: Louisville, Kentucky, USA.

 

“Abrahám a směs milujících energií vám poskytli značné informace o nedávném (relativně řečeno) vývoji lidstva. Je pravdou, že celé svazky podrobností by mohly být a budou sdělené na toto téma, my však omezíme naše sdělení mnohem více.

Tom už psal o tom, jak byla změněna DNA lidstva a jak byla zavedena kontrola vaší civilizace. My se budeme zaměřovat především na zasahování ze strany mimozemských bytostí. Lidstvo se na svém vlastním vývoji zúčastňovalo jako partner, ale mimozemšťané byli hlavním faktorem, který ovlivnil směr, kterým se ubírá.

Planeta Země je obývána mnohými lidskými rasami. Každá rasa má svůj původ na jiné planetě. Nebyli to Adam a Eva, kteří to všechno začali, ale mimozemšťané, kteří občas přicházeli a usazovali se na Zemi. Nejprve přišli mimozemšťané přímo na Zemi a museli se naučit přizpůsobit se tomuto prostředí. Následovali nesčetné pokusy objevit správně přizpůsobenou fyzickou strukturu, která by mohla žít v atmosféře Země. Nejlépe uzpůsobená fyzická těla byla výsledkem mnohých zrození na planetě. Plejáďané byli zpočátku hlavními obyvateli Země. Za nimi následovaly jiné hvězdné systémy. Po nějakém čase se fyzická bytost začala velmi dobře adaptovat na prostředí Země. V tomto čase již nebylo potřebné, aby mimozemšťané přímo osídlovali Zemi, a tak přestali žít na planetě. Stále však sledovali vývoj lidstva a občas dali o sobě fyzicky vědět. Kromě toho v různých obdobích vývoje Země se vraceli i osobně. Atlantida byla jednou z pozoruhodnějších civilizací. Lemurie byla další. Byly tu pro to důvody. Lidstvo potřebovalo “postrčit” ve vývoji. A navíc, energie z jiných planet potřebovaly místo, kde by mohly pokračovat ve svém růstu po určitých katastrofických událostech. Hovoříme, pochopitelně, o těch energiích, které opustily Maldek, Mars, Venuši, jakož i některé planety mimo vaší Sluneční soustavy. Každá tato planeta má svůj vlastní příběh, o kterých se dozvíte podrobněji. Tyto informace byly formou sdělení poslané i jiným.

Mimozemšťané jsou na Zemi v nejrůznějších formách a podobách přítomni od jejího obydlení. Bylo to ve skutečnosti sama Země, která požádala o tyto energie, aby jí pomáhaly v jejím růstu a vývoji. VŠECHNY energie jsou stvořeny za účelem lásky, včetně planet. VŠECHNY energie mají možnost si vybrat, jak a zda budou usilovat o láskyplný vývoj. Byla to volba Země sloužit druhu humanoidního typu a přimět tyto humanoidy, aby jí pomáhali v dosažení její vlastní cesty lásky.

Mnoho hvězdných bytostí, které se účastnily vývoje Země, je na Zemi také v této době, a jsou tu, aby pokračovaly v tomto růstu a pomáhaly jiným v této nejkrásnější snaze. Mezi vámi však žijí mnozí z jiných hvězdných systémů, kteří se na Zemi a na lidstvo nedívají milujícím způsobem. Právě tito budou v této době v centru našeho zájmu.

Z předchozích informací by mělo být zřejmé, že lidstvo nebylo a není osamocené. Jen lidstvo to takto vnímalo, to však bylo součástí zavedené kontroly.

Ne všichni mimozemšťané, kteří přijali na Zemi “trvalý pobyt”, zde byli s láskyplným úmyslem. Vzpomeňte si na určité elementy vaší společnosti, které žijí z druhých. Dobrým příkladem je mafie. Je jen jedním příkladem z mnoha, ale dobrou studií pro naši věc. Tato skupina obyvatel staví své žití na penězích, chamtivosti, moci a kontrole. Milují žít pro ty věci, které jim přináší dokonalé potěšení na úkor ostatních. Neberou ohled na nikoho. Nemilují nikoho, ani sebe sama. Mají určité etické zákony, ale i tyto dodržují jen tehdy, pokud slouží jejich účelu. Na individuální úrovni se tito lidé mohou zdát občany, kteří se bojí Boha a dodržují zákony, žijí v uspořádaných rodinách a plní funkce v rámci společnosti. Někteří mohou fakticky plnit tyto úkoly velmi dobře, pokud tyto nepřekážejí jejich hlavnímu cíli – žít na úkor druhých lidí a kontrolovat vše, co mohou.

Analogie syndikátů zločinu velmi výstižně popisuje přítomnost mimozemšťanů z temné strany. Tyto bytosti mají jeden globální zájem, to je využít Zemi a její obyvatele na zlepšení své vlastní existence jakýmkoliv dostupným způsobem a na jakýkoliv cíl. Spadají však pod všeobecné téma kontroly, zneužívání a moci. Mnozí mafiáni mají tolik peněz, že by je nemohli utratit za několik životů. Kontrola a moc se staly jejich posedlostí. Toto je pravdou i o mnohých mimozemšťanech, v minulosti i nyní. Samotná existence mafie je, samozřejmě, prodloužením těch z temné strany.

Jak je to možné, že my pozitivní a milující mimozemšťané jsme dovolili, aby na planetě existovala takováto negativita?

My můžeme zastavit určitý typ poškozování a intervence. Země je však především zóna svobodné vůle. Takto to určil Boží zdroj a Bůh Slunce. V souladu s tímto faktem byla odstraněna mnohá omezení. Pro Zemi a její obyvatele platí všechny vesmírné zákony a pravdy. Každý má však možnost vybrat si, zda se jich bude přidržovat či nikoliv. Toto neznamená, že jediný Stvořitel je potěšen, když se jeho zákony nedodržují. Samozřejmě, že ne. Zákony Stvořitele platí pro vše, včetně zákona ROVNOVÁHY anebo KARMY, jak jej většina z vás nazývá.

Oproti všemu ve Vesmíru existují mnohé rozmanité potřeby na mnohých úrovních reality, ve všech dimenzích, ve všech hvězdných systémech. Jsou zde ty bytosti (z temné strany), které sledovaly zrození a růst Země, které si přály usadit své energie na této planetě. Jejich přítomnost časem rostla, dokud nebyla dostatečně silná na to, aby přitáhla a pozvala ještě mocnější energie, než zde původně byly.

My ve Světle jsme si byli jejich přítomnosti vědomi po celou dobu. Ale my jsme láska, a proto dovolujeme jiným být. V podstatě to byli lidé, kteří stále žádali tyto energie z temné strany, jinak by zde nebyly. Zpočátku jich bylo jen málo, ale když si lidstvo jako rasa vybralo tento typ zážitků, aby se z nich poučilo, mnozí si zvolili způsoby negativních mimozemšťanů. Takto jste se stali partneři ve vaší nynější situaci.

O mimozemšťanech z temné strany hovoříme dost podrobně. Toto je potřebné, abychom dali různým rolím správnou perspektivu. Žádná z činností mimozemšťanů nezačala jen tak, z ničeho nic. Vy jste my, my jsme vy – pozitivní i negativní. Vy jste si více nebo méně uvědomovali naši přítomnost, jak “diktovaly” všeobecné okolnosti.

Jak už řekl Abrahám, před 5 000 lety došlo k určitým významným událostem. Po tisíciletích experimentů na lidstvu byli negativní mimozemšťané schopni vykonat změnu na vaší základní struktuře a tou je vaše DNA. Jejich experimenty nebyly vykonávané masově, protože ti, kteří si byli vědomi negativní přítomnosti, tyto energie často odmítali. Změna DNA se však vykonala tak či tak (na jiných). Došlo k mnohým nežádoucím účinkům, dokonce i pro ty z temné strany. Došlo k mnohým fyzickým i mentálním mutacím lidí. Ti, kteří dělali tyto experimenty, se nezajímali ani o jedno ani o druhé, nedokázali však dosáhnout žádoucí výsledky. Například ti, na kterých se projevila fyzická odlišnost, nebyli akceptováni druhými, ačkoliv byli schopni fyzické kontroly anebo se prosadit v určitých situacích. Jejich přítomnost byla druhými lidmi lehce překonána. Podobně i ti, na kterých se projevily mentální mutace, byli buď příliš pomalí, aby dokázali pochopit i ty nejjednodušší věci, anebo tak geniální, že nedokázali adekvátně fungovat na úrovni požadované pro fyzickou existenci.

Tyto bytosti vůbec nezajímalo, že si hrají s lidmi jako s hračkami, tak, jak mnozí lidé dělají nyní se zvířaty za účelem výzkumu. Jejich zájmem bylo porazit lidské vědomí tak, aby lidstvo nebylo více schopno rozpoznat, že je rovnocenné se vším ve Vesmíru, a že dokáže cokoliv, pro co se rozhodne. Tyto bytosti byly trpělivé a nakonec se jim podařilo vytvořit velmi jemnou změnu v lidské DNA, změnu ve spojení s jejím vlastním duchovním, instinktivním Já, se svým vyšším Já. Můžeme tuto změnu nazvat jistou “ztrátou paměti”, abychom to zjednodušili. Tuto změnu bylo nutné realizovat při narození. Každý novorozenec se do té doby stále cítil spojený se svým duchovním okolím, to se však začalo měnit. Pamatujte, že v těch časech děti nebyly vystaveny v stejné míře indoktrinacím, pokud jde o duchovní odhalení a systémy víry, jak je to dnes evidentní na celé planetě. Lidstvo svoji duchovní součást považovalo za stejně důležitou. Ale změna DNA způsobila velmi jemnou ztrátu její konektivity, takže časem, jak věřily bytosti z temných světů, to podstatně ovlivní lidské vědomí. Tato změna byla tak nenápadná, že jen málo lidí na Zemi ji zaregistrovalo. Dodnes ji lidstvo nepřekonalo.

Ve spojitosti se změnou DNA došlo k jiné změně ještě většího významu. Ti z temné strany v přestrojení za vysoké kněze začali učit lidstvo o vývoji jejich duše a o způsobech, jak dosáhnout věčné štěstí a spokojenost. Mnozí byli rozpolceni mezi svým vlastním vnitřním uvědoměním, které jim říkalo o jejich vlastních pravdách, a učením o zákonech a posuzování, které je mělo dovést na věčné místo po pravici boží. V úsilí umlčet tyto vnitřní hlasy byla zavedena další koncepce – obchod, který vedl k bohatství, jež vedlo k industrializaci. To posílilo materiální uvědomělost - materialismus, moc a samozřejmě kontrolu.

Lidstvo se nyní zaměřovalo na ty věci, které byly perfektním komplimentem jeho “ztráty paměti”, pokud šlo o jeho duchovní spojení. S novými říšemi, které bylo třeba vybudovat, a horami, které bylo třeba slézt, bylo pro lidstvo lehké ztratit své vlastní neomezené Já velmi rychle z dohledu. Všimněte si, že dokonce i v ranných časech industrializace většinu bohatství měla pod kontrolou jen nepočetná skupina. Toto jim zase dávalo moc, protože nemajetní hledali to, co měli oni. Dokonce i dnes většina lidí není majetná z materiálního hlediska. Je to výhodné pro ty, kteří vás kontrolují. Většina je kontrolována menšinou. Jinak by si lidé začali uvědomovat svoji vlastní hodnotu, svou jednotu a rovnocennost s ostatními.

Mnoho civilizací si uvědomilo tyto neblahé změny a mělo v úmyslu překonat překážky moci a kontroly. Takzvaná politika téměř všech evropských zemí byla založena na těchto principech svobody. Podívejte, co z toho zůstalo. Vaše Spojené státy byly založeny na principu rovnosti pro všechny. Podívejte se okolo sebe, jak se honíte za majetkem, neboť co kdybyste mohli mít více, podívejte, jak jste ovládáni a kontrolováni – toto není ani svoboda ani rovnost. Také idea komunismu vychází z premisy rovných příležitostí a stejného postavení pro všechny.

Mocným tedy netrvalo dlouho, než se chopili možnosti podrobit občany poslušnosti, své vůli a kontrole.

V konkrétních případech (záměrech mocných) je lehké přizpůsobit se vůli svých lidí. Když je vůlí lidí materialismus, potom máte bohaté země jako USA a Japonsko. Bohatství se stává posedlostí mas (stává se hodnotou, kterou se učí uctívat již děti (dnes už nejen) těchto zemí) a brzy se pozornost soustřeďuje pryč od duchovního, neomezeného, rovnocenného, milujícího Já. A tak pouhé prvotní myšlenky těch z temné strany vytvořily (myšlenky jsou skutečně tvůrčí, opět důkaz, přátelé) z obyvatel planety Země poslušné, sobecké a krutě materiální loutky. (Dokonalé myšlenky vedou k dokonalým dílům, nemyslíte, přátelé? - pozn. Aurona a Emy) Viděli jsme už tyto myšlenky zavedené i na jiných planetách, ale vaše zpracování pozvedlo kontrolu náboženství a materialismu do nových výšek, povýšilo ji na vědu. Dvě zdánlivě protichůdné ideje spolupracují tak vynikajícím způsobem na manipulování lidského vědomí, že lidstvo začalo věřit, že je (což není) – osamocené a nehodné svého, všechno a všechny milujícího Stvořitele.

Lidstvo bojovalo za své “místo na Slunci” tak dlouho, jak existuje Země. Původní lidstvo bylo v dokonalé harmonii se sebou a se Zemí.

Bylo jen přirozené, že mnohé vaše civilizace chtěly zosobňovat původní svobodu a rovnost. V rámci nově nastupující kontroly bylo stejně přirozené, že tyto snahy byly poníženy na neúspěch, protože ideje materialismu byly zcela odlišné a začaly převládat. Když stále usilujete o "to lepší" a o "to víc", je lehké ztratit ze zřetele, kým skutečně jste. Lidstvo bylo odpojeno od nepřekonatelné síly univerzálních hodnot lásky.

Dostali jste už prostřednictvím sdělení informace týkající se úlohy mimozemšťanů ve vládách, chceme to však ještě rozvést. Plejáďané se představili reprezentantům vaší vlády (USA) v době, která se považovala za velmi příhodnou (prezident Truman, letiště MUROC (EDWARDS – dnešní název) AFB, 16.10.1949 – pozn. zpracovatele). Skončila druhá světová válka a lidé si uvědomili strach z atomové bomby. USA a Rusko soutěžili mezi sebou, dokonce ještě před koncem války. Cítili jsme potřebu okamžitě odstranit hrozbu atomové bomby a viděli jsme vysokou pravděpodobnost vývoje atomových zbraní. Pokaždé, když tato bomba vybuchne, představuje to pro Zemi nesmírné škody, bez ohledu na to, kde k explozi dochází. Právě skončily roky zabíjení a zmrzačování, takže vaše vláda (USA) by měla být nakloněna zastavení výroby zbraní. Měla by mít zájem jen o mírové řešení mezinárodních nedorozumění. Nestalo se však tak.

Vaše vláda byla podezřívavá vůči naší přítomnosti od okamžiku, kdy jsme přistáli. (Já, Aštar, jsem byl členem doprovodu). Nešlo o náhle a nečekané objevení se, protože se nám dost dlouho před střetnutím podařilo projít určitými komunikačními kanály. Na straně vašich vojenských lídrů, těch, kteří měli blízké spojení s prezidentem Trumanem, zavládl značný strach. Nemá smysl jmenovat nějaké jména, zvlášť protože většina z nich je už dnes po smrti. Můžeme říci, že v té době armáda vyvíjela maximální tlak na záležitosti vaší (USA) vlády a měla je plně pod kontrolou. Dnes je to dokonce ještě silnější.

Naše střetnutí s vaší (USA) vládou trvalo téměř tři hodiny. Museli jsme vysvětlit naši pozici a co nabízíme. Žádný z přítomných lidí nebyl schopný pochopit, že naše motivace byla založena na lásce a touze nezištné pomoci. Po celou dobu se snažili odhalit náš “tajný záměr”, náš motiv, v rámci svého fyzického pohledu. My jsme nabídli všechnu pomoc, kterou jsme považovali za vhodnou, měli jsme však podmínky. Hlavními podmínkami bylo okamžitě zastavit výrobu atomových zbraní (nukleární éra ještě zcela nezačala), dát nám všechny atomové zbraně, abychom je bezpečně zničili anebo zneutralizovali, a okamžitě začít demontovat váš vojenský komplex. Plánovali jsme komunikovat se všemi většími státy, takže tyto by následovaly váš příklad. Mnohé z nich bychom navštívili i osobně. Kdyby byly odstraněny tyto bariéry, mezinárodní otázky se mohly lehce vyřešit mírovou cestou. Neočekávali jsme, že všechny národy se hned začnou milovat navzájem. Byl by tu však vzájemný respekt a mírová koexistence. Toto by postupně vedlo k úplnému akceptování, a později k jednotnému smýšlení na celém světě. Nabídli jsme určité technologie. Navrhovali jsme řešení pro využívání sluneční energie a pro vaše výbušné motory, které pohánějí vaše vozidla. Byli jsme připraveni prozkoumat všechny cestičky mírového růstu a vývoje. Nevnucovali jsme nic nikomu, kdo by si nepřál mít to, co jsme nabídli. Jednoduše jsme prezentovali mnohé z toho, co bylo k dispozici.

Vaše vláda (USA) a ruská vláda samozřejmě odmítly naše návrhy. Věřili jsme, že Rusko by následovalo váš příklad, kdyby byla vaše vláda přijala naši nabídku. Ti, co měli v rukou kontrolu, si chtěli tuto kontrolu zachovat. Zbraně, síla a zastrašování jsou prostředky, jak si ji udržet. Kde vládne mír a láska a respektování ostatních, tam naprosto není potřebný žádný typ kontroly, pomocí které vlády a jiné organizace získávají svoji moc.

Poznámka zpracovatele:

První a tatáž nabídka se uskutečnila v Sovětském svazu 13.11.1949 na letišti VNUKOVO u Moskvy Josefovi Stalinovi. Byla také odmítnuta.

Namísto našich MÍROVÝCH návrhů byla vaší vládě následně prezentována “nabídka jejího typu”. K vaší vládě se přiblížil jiný typ mimozemšťanů. Tentokrát se sliby vojenské a technologické pomoci. Demonstrovali něco ze své moci. Vaši vládní představitelé byli uneseni tím, co viděli, a co by mohli s takovými pokročilými systémy dokázat. Za tyto dary však byla požadována protihodnota. Vaše vláda musí souhlasit s tím, že dovolí těmto mimozemšťanům navštívit určité lidi a vykonat na nich lékařské pokusy bez toho, aby zakročila. Vaši vůdci byli chamtiví i naivní, protože nebyli schopni domyslet následky toho, co povolili. Dokonce i tak byli ochotni obětovat nějakou tu bolest a nepohodlí pro dobro “národní bezpečnosti”. Došlo i k jiným ústupkům, o těch však můžeme hovořit někdy jindy.

Pokusy začaly téměř okamžitě. Vláda v zásadě ignorovala stížnosti a obavy občanů. Vaše vláda, pochopitelně, vytvořila určité výbory, aby prověřily důkazy. Úmyslem těchto skupin však nikdy nebylo něco odhalit. Všechno bylo jen NAOKO.

Pokusy a únosy od té doby pokračují se stejnou intenzitou až dodnes. Jsou tu i jiné významné faktory, které budou mít dopad na vaši budoucnost. Země se rozhodla rozvinout své bytí do 5. dimenze. Země se na to připravuje. Mnoho planetárních energií se soustřeďuje na Zemi a vaši Sluneční soustavu, a ty budou mít TEN NEJDRAMATIČTĚJŠÍ DOPAD NA VAŠI EXISTENCI. Země reaguje na tyto energie jako na součást svého plánovaného vývoje. To bude mít mimořádně významný vliv na lidský druh. Specifika tohoto budou prodiskutovány jindy. Teď jde o to, že LIDSTVO SE NACHÁZÍ NA KŘIŽOVATCE SVÉHO VÝVOJE. Vaše vláda (USA) věří, že dojde ke změnám, nechápe však celkem k jakým, protože není zaměřena na ten typ vývoje, kterým se lidstvo a planeta může vydat.

Vláda USA udělala jednoznačná rozhodnutí ZA SVŮJ NÁROD, a sice podporovat zájmy těch, kteří viděli zbraně a technologie kontrolních zařízení jako směr svého růstu. Veřejnost si nebyla vědoma mnohých tajných skupin a jednání, která vedla k naprosto klíčovým rozhodnutím za všechny. Naproti tomu každý z vás dává svůj souhlas k tomuto, protože akceptujete ten typ lidí, kteří jsou voleni jako vaši zástupci. Vaše masové vědomí přimhuřuje oči nad tím, co dělají vaši vedoucí představitelé.

Řekli jsme již dost, aby ti, kteří se budou rozhodovat, dokázali rozeznat roli vaší vlády a těch, které nazýváme negativními mimozemšťany. Mezi těmito mimozemšťany a relativně malou skupinou ve vaší vládě se rozvinul velmi úzký vztah. Zapletení jsou i mnozí jiní jako součást makléřů moci, a ještě další, kteří nepochybují o své vlastní loajálnosti.

A co přijde jako další? Země a lidstvo se mění. ZÁVISÍ TO NA LIDSTVU, JE TO JEHO VOLBA – ZDA TUTO ZMĚNU UDĚLÁ INDIVIDUÁLNÍ MENŠINA, ANEBO SE PŘIPOJÍ MASY. To je ten nejdůležitější aspekt toho, co se stane, pokud jde o lidstvo. Masově můžete změnit cokoliv. Individuálně můžete změnit jen svoje vlastní okolnosti.

 

VLÁDA SE BRZY PŘIZNÁ

 

Vláda USA se připravuje, že zveřejní část svých kontaktů s mimozemšťany. Udělá to zvláště ze dvou důvodů. Prvním je, že mnozí z vás pracují na různých úrovních, aby pomohli dostat tyto informace z tajných střetnutí ven na veřejnost. My také pomáháme tím, že dáváme naši přítomnost najevo těm, kteří jsou vůči nám otevření. To zase zpětně zvyšuje vaši bdělost. VAŠÍ VLÁDĚ SE STÁLE HŮŘE POPÍRÁ TO, CO JE OČIVIDNÉ. Druhým důvodem je, že informace by se nakonec mohly dostat ven, protože změny na Zemi by mohly přinutit mimozemšťany z temné strany “přiznat barvu”.

Vaše vláda (USA) neprozrazuje žádné informace kvůli starostlivosti a zájmu o vás, svých občanů. Budou se pokoušet zachránit svoji důvěryhodnost prostřednictvím kampaně přes média a zároveň před vámi utají většinu pravdy a svých skutečných úmyslů. Vaše vláda VÁM NEŘEKNE PRAVDU o tom, k čemu došlo a co se právě děje. Mnozí si budou myslet, že na tom tak záleží, zda to, co se vám řeklo je “pravda”. To jsou ti, co jsou ochotni akceptovat cokoliv, co jim vaše vláda (USA) naservíruje – jsou to ti, kteří svojí kontrolou dávají moc vládním a obchodním lídrům.

Toto můžete očekávat. Vaše vláda (USA) začne seznamovat své občany s existencí mimozemšťanů. Připustí, že cosi s nimi udělali za vašimi zády v zájmu vývoje bezpečnostních systémů. Řeknou vám, že se to utajovalo kvůli existujícím rizikům, a protože měli pocit, že veřejnost ještě není na takovouto informaci připravena. Že se obávali hromadné paniky. Popřou, že by cokoliv věděli o pokusech a únosech, o kterých tolik jiných hovořilo.

Poznámka zpracovatele:

Další záměry "černých triček" jsou zde sice uvedeny v původním sdělení, ale ne všechny se jim podařilo uskutečnit do dnešního dne, tj. 6.10.1999 (tedy zveřejnění Temna vydávajícího se za zachránce a odvoz lidí, kteří jim uvěří jejich nabídky na záchranu před očistou Země), zdroj je z roku 1992, dnes je 1999 a průběh nedávné bitvy flotil lodí mezi Temnem a Světlem rozhodl o mnohém, ale nikoli o lidstvu jako takovém, to si určuje svoji budoucnost samo. Zde je tedy uvedeno, jaké s námi měla černá trička záměry ve finiši svého tisíciletého ovládání pozemského lidstva.

Po mnohých diskusích na toto téma vám budou představeni “laskaví” mimozemšťané, kteří jsou zde, aby pomohli lidstvu. Dokonce to může být i v televizi. Když si přivyknete na myšlenku jejich existence, budou vás informovat o tom, co se stane v budoucnosti. Něco z toho bude pravda, něco ne. Dokud se toto bude všechno odehrávat, vláda bude připravovat veřejnost na to, aby přijala ještě větší kontrolu, ačkoliv tato bude maskována. Neustále vám budou říkat, že vše je ve vašem nejlepším zájmu. Podají mnoho pravdivých příkladů. Které “dosvědčí”, že vláda dělá správně.

V jednom bodě v ne příliš vzdálené budoucnosti se dozvíte o ještě úžasnějších a laskavějších bytostech, které se vám objeví. Myslíme, že to bude asi za pět roků (1997). Když přijdou tito mimozemšťané, budete požádáni, aby jste si nevšímali jejich fyzického zjevu a vyciťovali “jejich lásku k lidstvu”. Ti, o kterých nyní hovořím, jsou ti velmi mocní. Oni kontrolují ty mimozemšťany, kteří nyní spolupracují s vládou USA, podobně jako bosové mafie kontrolují své poručníky. Tito mimozemšťané budou demonstrovat svoji lásku k lidstvu pomocí zázraků a zázračných činů. Celé jejich vystupování bude mít jeden účel – přesvědčit pozemšťany, že bude od vás moudré, když budete poslouchat to, co vám říkají. Pozorujte, jak vyléčí mnohé nemoci, neřeknou vám však, že to byli ONI, kteří mnohými z nich váš druh infikovali. Chtějí získat uznání za tyto vyléčení, aby si naklonili lidstvo na svoji stranu.

Potom v určitém bodě vám bude řečena pravá příčina, proč přišli. Planeta Země se mění a brzy dojde k ještě větší devastaci než je ta, které jste byli do té doby svědky (a tvůrci). Řeknou vám, že je nutné, aby jste opustili Zemi, pokud chcete přežít. Navrhnou vám řešení. Řeknou vám o planetách, které jsou připraveny na záchranu před jistou devastací a smrtí. Mnohé z vás “vezmou” do svých “zlatých měst” jako svědky. Jejich nabídky pomoci budou maximálně atraktivní pro ty, kteří neumí rozlišit temnou stranu o Světla.

Mnozí z vás již slyšeli o hologramech. Jsou to duplikáty měst, lidí a událostí v maximálně podrobném a realistickém provedení. Ti z temné strany jsou mistry v používání hologramů. Vytvoří iluzorní města, pro některé, aby viděli, a jiné, aby “navštívili”. Ti, kteří se rozhodnou přijmout nabídku a jít s těmito mimozemšťany, nedostanou to, co viděli a o čem slyšeli. Je to volba každého jednoho z vás, co uděláte. Vaše vláda bude každého povzbuzovat, aby šel. Ve skutečnosti použijí svoji kontrolu nad vámi, aby vás přinutili jít, protože to bude “ve vašem zájmu”. Když se jednou rozhodnete přijmout jejich pozvání a odejít s nimi, je už pro vás příliš pozdě. Brzy přesně zjistíte, jakou iluzi vám prezentovali.

Ti, kteří si vyberou cestu negativních mimozemšťanů, budou využiti ve prospěch těch, kteří je vzali se sebou. Budete ZOTROČENI. Toto otroctví bude mít různé formy, budete však pod přímou kontrolou vašich mimozemských “opatrovatelů”. Z této situace nebude žádného fyzického úniku. Mnozí budou využití na pokusy, lékařské a jiné. Jiní budou použiti na práci. Fyzická smrt bude vaším jediným únikem. Jsme k vám úplně otevření, neuvádíme však pestré podrobnosti vaší (nové) existence s těmito mimozemšťany. Budete mít možnost se rozhodnout a bude to jen vaše rozhodnutí. Budete nazlobení a řeknete, že jste byli podvedeni. To bude sice pravda, vy jste však dovolili, aby se to stalo. Máte všechny možnosti rozvíjet své duchovní uvědomění, takže budete instinktivně vědět, co je pro vás nejlepší. Neexistují žádné výmluvy. Ale existují alternativy.

My jsme jednou alternativou a my se vám také představíme, ale úplně odlišným způsobem. Nyní řekneme jen tolik (kvůli stručnosti), že každý dostane příležitost přijmout od nás lásku a pomoc. Nebudeme ji však nikomu vnucovat, protože to není styl Světla. Boží zdroj chce, abychom milovali a neubližovali. To děláme s radostí, neboť my jsme láska. Takže ti, kteří dokážou rozlišit naše vibrace od jiných, nebudou mít nejmenší těžkosti rozpoznat, kdo jsme a kdo jste vy.

Zde jsou některé z věcí, na které se lidstvo a Země připravují. Bude tu příležitost přesunout se jinam, nakolik Země se připravuje na obyvatele se světelnými těly, kterými se mnozí lidé budou chtít stát. Toto nazýváme Velká žeň duší a budete o ní ještě mnoho slyšet. Říkáme vám však, že všechno bude dobré pro ty, kteří mají vnitřní uvědomění, aby poznali své vlastní pravdy, a kteří nepřenechávají tuto zodpovědnost vládě, církvi, organizacím anebo dokonce nám anebo jednotlivcům, byť bližním svým. Pro vás to bude představovat duchovní růst, který jste hledali tolik životů.

Nyní se rozloučím. Je toho ještě mnohem víc, co vám chci říci a to také udělám. Žádám vás, aby jste se naučili milovat sami sebe a Zemi. To je nejlepší příprava pro to, co přijde. Loučím se s vámi v lásce a k vám a k nekonečnému Stvořiteli nás všech.

Aštar z Aštarovy flotily (ne Aštar Šeran).”

 

obr. Buďte klidní. Neustále vás sledujeme.

 

786. Temné síly ve vládě USA a příchod reptilních bytostí.

Přijal: Tom H. Smith 12.10.1992

Místo: Louisville, Kentucky, USA.

 

“Nikdy nebylo a není naším úmyslem shazovat jakéhokoliv jednotlivce anebo organizaci, včetně vlády. Víme, že tyto organizace jsou jen odrazem toho, čemu jednotlivec věří. To však neznamená, že souhlasíme se směrem, kterým se ubíráte. A pokud je tento směr pro Zemi zhoubný, tehdy se zajímáme ještě víc, protože tato krásná energie (Země) nás požádala o pomoc.

Hovořil jsem o tom, jak se vaše vláda (USA) zapletla se silami z temné strany. Většina členů vaší vlády nemá žádné přímé spojení na tyto negativní typy. Zároveň většina podporuje to, co vaše vláda dělá, protože souhlasili s tím, že se stanou její součástí – většina, ne však všichni.

Existuje několik organizací (agentur), které jsou velmi přímo zaangažované způsobem, který může mít dopad na vaši budoucnost jako svobodných občanů. Proč vám to říkáme? Jako v případě všech ostatních věcí, aby jste byli bdělí a mohli se připravit na různé možnosti volby, které budete mít. Jednou z nich je, samozřejmě, využít vaše kolektivní vědomí na jakoukoliv změnu, kterou považujete za vhodnou.

Takže každý z vás se musí rozhodnout, jakým směrem se bude ubírat. Mnozí jsou na Zemi ve skutečnosti proto, aby pokračovali v dosavadním kurzu dominance vlády a zasahování. Tito lidé způsobili, že záležitosti velkého bratra vypadají velmi atraktivně a téměř nevyhnutelně pro vaši bezpečnost, ba dokonce i pro vaši existenci. Jiní jsou zde, aby rostli a rozvíjeli se pro sebe přiměřeným způsobem. Naproti tomu mnozí z nich byli ovlivněni těmi, jejichž cílem je kontrolovat.

A tak vaše vlády USA, federální i národní, mohou pokračovat v rozšiřování své působnosti – pokud jim to vy, občané, dovolíte. Zde spočívá skutečné nebezpečí pro vás. Pokud se vláda nezodpovídá svým občanům za své činy, tehdy ji není možné zastavit a neexistuje omluva důsledků takovéto činnosti.

Začal jsem hovořit o určitých agenturách a odděleních ve vaší vládě, jejichž postoje jsou shodné s postoji vzpomínaných temných sil. CIA (Centrální tajná výzvědná služba) a NSA (Agentura pro národní bezpečnost) jsou hlavními zbraněmi negativních mimozemšťanů. Jakákoliv oblast jakékoliv vlády, která pracuje z jakéhokoliv důvodu v tajnosti, to nedělá v nejlepším zájmu svých občanů. Celá myšlenka demokracie byla podkopána praktikami organizací tajného typu. FBI je další takovou agenturou, v této organizaci jsou také mnozí, kteří byli jednoduše svedeni na špatné chodníčky. Existuje také několik výborů, které vytvořili vaši prezidenti, aby plnily určitou speciální úlohu dočasného charakteru, jejichž legální trvání se však prodloužilo na neurčito.

Vaše vláda pracuje s temnými silami na vícerých úrovních právě prostřednictvím těchto typů tajných organizací. Byly zaangažovány do cvičení kontroly zahraničních vlád, jakož i proti určitým elementům vaší společnosti. Všechny tyto spadají pod všeobecné označení “národní bezpečnost”. Některé pracovaly i s mimozemskými existencemi, aby získaly vliv nad lidmi vaší země a jinými. Aby toho dosáhli, nemuseli likvidovat lidi. Dosáhli to jinak – budovali apatii voliče a povzbuzovali lidi, aby různým ramenům vlády věnovali svoji naprostou důvěru. Většina lidí byla více než ochotná vyhovět přání těch, kteří říkají, že vaše vláda je z lidu a pro lid. Někdy se zaměřují na tvrdý patriotismus, který rozněcuje svůj vlastní typ předpojatosti a nenávisti.

Je toho mnoho, co bychom mohli říci o činnosti vaší vlády. Není naším záměrem uvádět nyní jména, neboť by se mohli stát terčem ”odvetných opatření”. To by narušilo proces a způsobilo odklon od skutečných problémů. Bez ohledu na všechno, co bylo a bude řečeno, všechno, co potřebujete, je pozitivní a milující masové vědomí. Tyto energie dokáží překonat jakoukoliv negativní anebo potencionálně negativní situaci, ke které může dojít.

Vaše vláda není celá “špatná”. V jejich jednotlivých odvětvích pracuje mnoho krásných duší (v současné době však skutečně pozitivní člověk v politice nikdy nemůže působit, neboť nemá tuto potřebu, nemůže to být ani jeho poslání - pozn. Aurona a Emy). Usilují o to, aby se naslouchalo jejich slovům. Někteří čekají na příhodnou dobu, aby dali svoji přítomnost pocítit. Mnozí další jsou prostě “poctiví Joe”, který se snaží si poctivě vydělat na živobytí a dobře sloužit veřejnosti. Mnozí z těchto však byli zastíněni typy, které jsem už vzpomenul. Zaměřuji se na negativní energie, protože tito jsou druhým největším problémem vaší země. Prvním je už vzpomenutá nemoc – neodůvodněné samolibé uspokojení. Jen díky této spokojenosti občanů mohly tajné vládní agentury nabýt takovou kontrolu nad celým systémem. Lidé dovolili, aby se tak stalo. Lidé mohou a měli by vyžadovat, aby se jim vláda zodpovídala za svoji činnost ve všech oblastech. Zapomeňte na národní bezpečnost. Je to výmysl makléřů moci, který má zakrýt jejich vlastní chování. Právě díky tomuto postoji dosáhly temné síly takový úspěch v kontrole lidstva. Je to pro ně ideální situace.

Jak jsem již vzpomenul, CIA a NSA jsou hlavní sféry, které vytvořily iluzi národní bezpečnosti. Tyto organizace spolupracovaly velmi úzce s vysokými armádními důstojníky na experimentování s určitými zbrojními systémy, jakož i s lidmi. Nemáme na mysli ty živly, které poskytují vojenské zpravodajské službě informace. Jsou jen krytkou pro skutečné síly těchto organizací – a některých menších – ale majících velkou moc. Každý občan má právo v rámci vaší formy vlády žádat, aby se vláda zodpovídala občanovi a dostat, co žádá. Kdy k takovému něčemu došlo naposledy? Dávněji, než si většina dokáže vzpomenout. Ztráta zodpovědnosti vlády začala ještě před první světovou válkou a byla rychle nahlodaná, když se začaly prosazovat právně podložené zájmové skupiny a makléři moci. Vždy, když existuje nějaká velká organizace, zdroje a pozornost vlády se soustřeďují proti zájmům individuálního občana. Temné síly byly v tomto ohledu maximálně nápomocné a aktivní. Dělaly to skutečně mnohými způsoby – tím, že vytvořily přímý konflikt (válku), že podporovaly takovéto akce, že rozdmýchávaly oheň patriotismu, který není ničím jiným, jen zamaskovaným separatismem, tím, že podporovali industrializaci a využívaly válečné snahy, aby impregnovaly myšlení občanů odměnou v podobě rozvoje průmyslu a pracovních příležitostí. Mohli by jste říci, že tyto síly vás zasáhly ze všech stran – a to také udělaly. Vy jste však dovolili, aby se to stalo částí vašich unikátních zážitků jako lidstva. Nazýváte to pokrokem, sebezachováním a národní bezpečností. Tyto síly jsou v činnosti prakticky ve všech vládách. Jiný způsob, jak se tato situace dá popsat, je “nedostatek lásky”.

 

CESTA VEN vs. KONEC

Musí ale existovat cesta ven, anebo konec tomu všemu, není to tak? Tato cesta existuje. Vyžádá si monumentální, ovšem jednoduché úsilí, aby jste dokázali čelit všem potenciálním negativním energiím a aktivitám. Milujte sebe sama, dovolte jiným být, naučte se hledat odpovědi ve svém nitru a postavte se svým vládám – toto jsou rychlé způsoby, jak ovlivnit změnu. Všechny tyto budou mít na kolektivní vědomí pozitivní vliv. Jinak je nanejvýš pravděpodobné, že dojde k následujícímu.

Někteří z nejmocnějších představitelů vaší vlády jsou buď součástí temných sil anebo přímo pod jejich kontrolou. Negativní mimozemšťané uzavřeli s vaší vládou “dohody”. To jsme vám již řekli. Tyto takzvané dohody nejsou hodny papíru, na kterém jsou napsané, pokud se negativní síly rozhodnou jinak. Zpočátku byly tyto dohody velmi specifické. Ale postupem času byly přepracované tak, aby dovolovaly stále více svobodné intervence ze strany negativních mimozemšťanů. Pochopitelně, že výměnou za zbraně. Co se však stalo, je, že negativní mimozemšťané získali nad některými představiteli vaší vlády (USA) téměř naprostou kontrolu. Je to tak přesvědčivé, že dohody neznamenají téměř nic, protože temné síly by mohly postupovat podle svého přání, kdykoliv by to uznali za vhodné. Jejich plán může zastavit jen pozitivní, milující kolektivní vědomí.

Už jsem vám alespoň ve všeobecnosti řekl o změnách, které Zemi čekají. Tyto změny jsou hlavním důvodem naléhavosti konat.

Vaše vláda (USA) souhlasila poskytnout určitým bytostem reptilního typu úplnou svobodu nad občany vašeho národa jakož i jiných národů, které si vyberou, bez reálného zásahu. Tito reptilní mimozemšťané ovládají určité mimozemšťany z temné strany z planet Orionu. Mnozí je nazývají šedými. Jsou to hlavně tyto bytosti, které unášejí a dělají experimenty na vašem druhu. Jsou tu ještě tři další skupiny mimozemšťanů, kteří to také dělají, ale šedí z Orionu jsou dlouho hlavní skupinou. Pochopte však, že tito negativní mimozemšťané z Orionu jsou menšinou v rámci ostatních obyvatel Orionu. Tyto planety jsou většinou obývány laskavými vesmírnými přáteli, jejichž přáním je pomoci Zemi a jejímu lidstvu.

Jsou to právě negativní mimozemšťané z Orionské skupiny, jejichž těla, jakož i vesmírnou loď má vaše vláda (USA).

Nic není nemožné, my jsme ale příliš vyspělí, abychom s naší lodí havarovali a zřítili se na Zemi. My si nepřejeme poškodit žádnou energii, chceme jen lásku. Lodě negativních mimozemšťanů nemohou v žádném případě soutěžit s tím, co my můžeme manifestovat. Z evolučního hlediska jsme “světelné roky” před nimi. Negativní mimozemšťané jsou ale mocní a nebezpeční, o tom nepochybujte! Uložili však omezení na svůj rozvoj lásky. V důsledku toho je celá jejich existence omezená. My nepoužíváme nátlak žádného typu. My jsme láska, a proto věříme v zákony rovnováhy tak, jak je určil jediný Stvořitel.

Nyní se vrátím k potencionálnímu vývoji určitých událostí. Reptilní bytosti (anebo ještěři, jak by je někdo mohl vidět), mají velmi vysokou, ale negativní vibraci. Pokud pochybujete o jejich moci, podívejte se kolem sebe a uvidíte, jak mocní a geniální jsou. Náboženství, materialismus, kontrola – všechno toto nenápadně zavedli na tuto planetu. A právě to jim umožnilo tak rozsáhlý zásah do záležitostí lidstva. Jejich moc musíte respektovat, NE ALE SE JÍ BÁT. Toto je maximálně důležité. ONI SE ŽIVÍ VAŠÍM STRACHEM, VAŠÍ ÚZKOSTÍ A USTRAŠENOSTÍ. (Je to HRUBÁ VIBRACE ENERGIE, kterou přijímají svým tělem jako potravu – pozn. zpracovatele). Poznají všechny triky, neboť je pravděpodobně vytvořili jako hračky pro lidstvo.

Nebude se zdát, že by se vám ještěři vnucovali. Jsou mistři v tom, jak oklamat, podvést. Bude se zdát, že vám přišli pomoci. Už jsme to vzpomínali v jednom z minulých sdělení. Dávají přednost tomu, aby si vás získali. Pokud by hned ze začátku použili sílu, příliš mnoho lidí by okamžitě prohlédlo jejich fasádu. Chtějí docílit stejnou kontrolu mysli každého jednotlivce, jaká se jim podařila nad těmi ve vládě a dokonce i nad jim podřízenými mimozemšťany (šedými). Je na každém z vás, zda to dovolí, anebo ne. PASIVNÍ PŘIHLÍŽENÍ JE PRÁVĚ TAK KONTROLOU MYSLI JAKO PŘÍMÁ KONTROLA. Skutečně tam není žádný rozdíl.

 

Vaše vláda bude zpočátku velmi viditelná, jak pracuje v zájmu vás, svých občanů, aby pomohla odvrátit planetární krizi. Většina lidí tak či tak dá přednost spolupráci se strýčkem Samem.

Jak se to všechno stane? Lze počítat s více možnostmi. Nejpravděpodobnější je, že vláda vyhlásí nouzový stav z vícerých “platných” důvodů. Existují různé vojenské jednotky, které čekají jen na to, aby byly povolány do akce na výzvu “prezidenta”. Jde o fanaticky patriotické “elitní” skupiny. Jsou maximálně kontrolovány a budou reagovat na určité rozkazy. Většina z nich byla podrobena různým technikám kontroly mysli včetně přímého kontaktu s negativními mimozemšťany. Vaše vláda na mnohých z nich použila mysl ovlivňující chemické látky ve snaze získat nad nimi kontrolu. Byla v tom velmi úspěšná. Tyto jednotky jsou podrobeny hypnotickým sugescím. Samozřejmě žádný fyzický systém není dokonalý a budou příležitosti k selhání těchto systémů, čímž mnozí dostanou šanci pochopit, co se děje. Toto také může vyřešit kolektivní vědomí.

Mocenská struktura ve vaší vládě se bude pokoušet vám diktovat, budou však muset konat mimo rámce vaší ústavy. V důsledku toho ji na čas zruší, pokud ne oficiálně, tak de facto.

Jak jsem již řekl, podají velmi přesvědčivé podrobnosti odůvodňující takovéto akce. Budou hovořit o občanské rebelii, která má formu vyznávání ne rodinných hodnot (zní to povědomě?). Řeknou vám, že křesťanské hodnoty a etika jsou v nebezpečí a je čas je bránit. V tom stejném čase dojde k určitým “přírodním katastrofám” (opravdu si myslíte, že "náhodou"?), které vytvoří určité potřeby. Tyto katastrofy budou způsobeny mocnými negativními silami. Budete také upozorněni na nebezpečí ze strany “nemilujících” mimozemšťanů – NÁS. Sebeuvědomění je extrémně obtížné. Schopnost rozlišovat bude vaším jediným vodítkem v těchto situacích. Při každé takovéto příležitosti armáda bude stále více na sebe přebírat úlohu odzbrojit lidi a dát jim pocit bezpečí. Mohlo by dojít ke značnému krveprolévání pro ty, kteří mají takovéto sklony.

Když mimozemští “zachránci” získají vaši loajálnost, vedoucí představitelé vlády budou mít stále menší slovo, protože negativní úplně převezmou kontrolu. Zároveň vás budou udržovat ve víře, že jsou vašimi přáteli a že stále spolupracují s lídry vaší vlády (USA).

Celá myšlenka pohybu vojsk a diktátorství je násilím páchaným na občanech. Skutečně demokratická forma vlády by vůbec neuvažovala nad použitím takovýchto metod. Pokud každý z vás bude schopen překonat své osobní strachy a jiné emoce, lehce si uvědomíte, že cokoliv se děje prostřednictvím vaší vlády anebo ještěrčích vůdců, není ve vašem nejlepším zájmu, pokud ovšem nejste z temné strany.

Když se situace utiší, bude vám oznámen skutečný důvod příchodu negativních mimozemšťanů. Řeknou vám o určitých blížících se a nevyhnutelných katastrofách, které velmi pravděpodobně zničí vaši planetu Zemi a všechno na ní. Obraz, který vám vykreslí, vás bude mít za úkol přesvědčit, že není východiska. Tím se však ještě jejich práce neskončí. Bude vám řečeno, jací jsou vyspělí a jak se i vy můžete stát součástí tohoto procesu na vzdálených planetách. Vezmou několik dobrovolníků, aby na vlastní oči viděli tyto krásné planety a jejich zlatá města. Kdokoliv uvidí tato města, bude unesen jejich krásou a mírem. Mnozí jiní také uvidí obrazy těchto neuvěřitelných měst a krajiny. Bude vám řečeno, že toto všechno může být vaše spolu s rozvinutou technologií. Potom budete požádáni a bude se od vás očekávat, že opustíte Zem, když přijde vhodný čas. Po celou dobu, co vám budou poskytovány tyto informace, budete vystavení nejvyspělejší formě ovládání mysli, jakou si umíte představit. Když budete souhlasit s jejich nabídkou, začnete být připravováni na váš přesun. Skutečný přesun bude pro většinu o nějaký čas později, protože budete potřebovat připravit se mentálně, fyzicky a “duchovně”. Ve skutečnosti však tímto jen umožníte negativním utvrdit svoji kontrolu nad vámi. Protože neexistují žádná zlatá města, do kterých vás budou transportovat. To, čeho mnozí budou svědky, bude jen mistrovské použití hologramů vytvářejících iluzi pravdy pro ty, kteří hledají iluze. Každý, kdo bude souhlasit s návrhy negativních mimozemšťanů, projde procesem podobným meditaci. Akorát jen, že se při tom budete otvírat technikám přímé kontroly těch z temné strany. Budou tací, kteří poznají, o co jde, a budou klást odpor. Tito, pokud budou chyceni, budou izolováni, aby nezalarmovali ostatní. Vaše vláda (USA) použije svůj vlastní způsob zastrašování, aby zajistila, že každý se toho zúčastní.

Když se kompletně vydáte jejich kontrole, ať už na Zemi předtím, než ji opustíte, anebo někde ve Vesmíru, nebude už pro vás cesty zpět. Většina ani nerozpozná nutnost obrátit se zpět, alespoň ne ze začátku. Jiným nebude trvat dlouho, než zjistí, v jaké špatné situaci se ocitli. Někteří budou podrobeni fyzickým experimentům sahajícím od transplantace orgánů až po oplodnění a porod. Mnozí při těchto experimentech zemřou, protože budou traumatizováni tak rozsáhlým způsobem. Ačkoliv to zní hrůzostrašně, mnozí se vskutku stanou formou lidské oběti. Mnohem, mnohem víc lidí bude násilím umístěno v pracovních táborech na Zemi i na vzdálených planetách. Všichni, kteří si zvolí být s reptilními bytostmi, budou přinuceni k nějakému typu služby, anebo přímo POUŽITI. Nebudete už více unikátní bytostí, ale stanete se hračkou a otrokem těch, kterým jste tak falešně věřili. Nebude pro vás absolutně žádného úniku v tomto životě, zvláště pokud jste byli vzati do “zlatých měst”. Osvobození vám přinese jen smrt.

Mnozí z lídrů vlády, zvláště ti z temné strany, budou povýšeni v hierarchii negativních mimozemšťanů. Jiní se sami stanou otroky, když už víc nebudou potřební. Ještěři neznají žádný “kodex cti”. Uznávají jen moc a schopnost vytvářet strach v druhých.

Vynechal jsem mnoho podrobností. Jedna velmi důležitá rada, na kterou musíte pamatovat, je, že každý z vás má možnost volby, anebo možnosti, tu a tam. To, co si zvolíte, přispěje k vaší realitě. MY jsme jednou z možností volby pro vás. Přicházíme v lásce a nabízíme lásku. Nic od vás neočekáváme. Pomůžeme, jen když budeme o to požádáni. Toto (být požádán a ne se vnucovat) samotné bude pro mnohé těžké pochopit, protože vás tak dobře naučili vnucovat své názory a představy druhým, zvláště když víte, že je to pro jejich dobro. Pro ty, kteří následují tyto pravdy, bude pravdivé rozlišení maximálně těžké.

Budu pokračovat jindy, abych vám řekl o více možnostech, jak se včas zachránit. Mezi vámi existují pracovníci Světla, kteří vás budou vést, pokud si je budete chtít vyslechnout. Řeknu vám další věci týkající se negativních mimozemšťanů, zvláště však vám povím o naší lásce. Chovám lásku ke každému jednomu z vás a k Božímu zdroji nás všech.

Aštar z Aštarovy flotily (ne Aštar Šeran).”

 

CO VÁM NIKDO NEVEZME... MOŽNOST VOLBY

 

787. Brzy je zde čas pro lidstvo, aby se rozhodlo.

Přijal: Tom H. Smith 19.10.1992

Místo: Louisville, Kentucky, USA.

 

“JÁ JSEM. Miluji vás.

Posledních několik týdnů vám prostřednictvím sdělení přicházejí informace, které se týkají zkušenosti lidstva. S láskou k vám všem říkám každému, kdo čte tyto řádky, aby pozorně naslouchal těmto slovům. Miluji všechny věci včetně těch energií, které jsou označovány jako temné síly. Tyto energie se však vydávají za milující bytosti. Činí tak tím, že ubližují jiným, rovněž na planetě Zemi. Nejsem potěšen činností těchto temných sil. Dovoluji jim však zvolit si vlastní cestu, tak, jako dovoluji krásným vesmírným přátelům, kteří nezasahují do věcí jiných, aby také následovali svoji cestu. Ti z temné strany vědí, že JÁ JSEM, ale popírají svoji lásku k sobě a k jiným. Proto popírají MNE.

Hovořím vám, že ten čas je blízko, kdy to, co bylo řečeno, se skutečně bude prezentovat pro všechny na Zemi. Pro lidstvo nastává čas rozhodnout se, kterou zkušenost si přeje ve svém vývoji prožít a kterou ne.

Miluji všechny věci a JSEM LÁSKOU KE VŠEM a VŠEMU.

Boží zdroj.”

 

 

788. Přátelé z Vesmíru jsou jednou z možností volby při změnách na Zemi. Význam shopnosti rozlišovat.

Přijal: Tom H. Smith 20.10.1992

Místo: Louisville, Kentucky, USA.

                                 

Budu hovořit o možnostech volby, které každý z vás bude mít, v porovnání s tím, co my “máme ve své nabídce”. Poskytl jsem obsažné informace o tom, co můžete očekávat od temných sil a od vaší (USA) vlády. Pochopitelně, mohl bych toho povědět mnohem víc. Nechci však setrvávat na negativních aspektech vašich možností volby víc, než považuji za nutné pro vaši všeobecnou informovanost. Přílišné setrvávání na negativních aspektech má potenciál přitáhnout tyto energie blíže k vám. To neznamená, že se chci vyhnout zmínce o nich. Kdybych v této době hovořil víc o práci temné strany, neudělal bych vám dobrou službu. Vždy navrhuji, aby jste se chránili před každou formou negativity a zvláště před mocnými energiemi, které jsem předtím vzpomenul. Musím udržet určitou rovnováhu s ohledem na informace, které mohu poskytnout. Rád bych, aby jste věděli všechno, co vědět chcete, je však nutná určitá opatrnost, pokud jde o negativní síly. I nadále budu vzpomínat ty z temné strany, když to bude potřebné. Existuje však i druhá strana, a tou je SVĚTLO, to jsme my a bezpočet dalších bytostí Světla, které jsou ochotny pomoci, pokud budou o to požádány.

Jak si jistě z předcházejících sdělení vzpomínáte, lidstvo na této planetě pochází původně z Plejád. Plejáďané mají svoji vlastní “historii”, ze které mohou odvodit mnohé paralely s vaší dnešní Zemí. Někteří lidé naznačili, že jsou z vaší budoucnosti a že se vrátili zpět v čase, aby změnili anebo ovlivnili výsledek určitých událostí. Toto je pravda jen částečně. V určitém smyslu jsme skutečně z vaší budoucnosti. Ale všechno se odehrává teď. My všichni existujeme simultánně. Proto neexistuje skutečná minulost anebo budoucnost, jen přítomnost. Ale v určitém smyslu jsme vaší budoucností. Nemám v úmyslu toto komplikovat, neboť Tom mě opakovaně žádal, abych se vyjadřoval jednoduše, a v tom s ním souhlasím. Ale některé věci, bez ohledu na to, jak je zjednoduším, jsou velmi složité, když se na ně díváme z vaší nynější perspektivy. A tak často vynechávám určité aspekty, aby byl text pro vás co nejsrozumitelnější. Jiní mohou fakticky chtít “neokleštěnou” verzi toho, co říkám. Toto též respektuji a často poskytuji. Pokud jsou však naše pravdy mimo vaše nynější chápání (resp. duchovní úroveň), potom přinese jen malý užitek, když vás budu “oslňovat” našimi rozsáhlými vědomostmi. Já a vaši další vesmírní přátelé jsou ze Světla a jsou Světlem, Světlem lásky. Máme mnoho lásky, kterou vám můžeme nabídnout, náš vlastní vývoj nás však poučil, že vám ji můžeme jen nabízet, ne vnucovat.

V naší historii existovaly časy, bylo to před dávnými věky, kdy jsme i my byli zanícení pro naše systémy víry. Hlásali jsme a prezentovali to, co jsme cítili, že je správné, těm, kteří to chtěli, ale i těm, kteří to odmítali. Byli jsme horlivými misionáři. Věděli jsme, co je pro každého nejlepší, dokonce i pro ty, který měli názor odlišný od našeho. Toto je jen jedna z paralel, které nacházíme v naší vlastní zkušenosti.

Nyní jsme bytostmi světla, anebo pokud chcete, hvězdnými bytostmi. Jsme čistá láska, ne však dokonalá láska, protože v té je dokonalý jen Boží zdroj. Jsou však jiní, kteří mají “blízko” k dokonalé lásce. Hovoříme zde o “dokonalé” lásce, je to však jen jeden z vašich limitujících výrazů. Ve skutečnosti lidé nemají slovo, které by přesným způsobem popsalo naši úroveň lásky. V mnohých aspektech jsme jako bytosti Světla mimo hranice vašeho pozemského chápání, které je velice, velice omezené. Je tedy zřejmé, že s vámi musíme komunikovat tak, abychom se chápali, tedy nejlépe, jak dokážeme my i vy. Z pohledu vašeho pozemského, omezeného chápání jsme dokonalou láskou. Boží zdroj je naprostou láskou, která je dokonalá a úplná v každém ohledu.

Jako milující hvězdné bytosti nabízíme naše "služby" lidstvu na Zemi. Konáme tak z jediného - pro nás možného - důvodu, totiž že vás velice milujeme. A protože vás milujeme, nemůžeme zasahovat a tedy nezasahujeme do vašeho duchovního růstu a vývoje. Máme vám mnoho co dát, jak vám pomoci, pokud nás o to požádáte a budete si to opravdu přát. Naše dary nemusí být přijaty. Nikdy ničemu dobrému neslouží, pokud je vůle jednoho jakýmkoli způsobem vnucena jinému. Dokonce i když vidíte topícího se člověka, jenž odmítá jakoukoliv pomoc, potom vnutit tomuto člověku vaše záchranné techniky neposlouží žádnému dobrému účelu. Mnozí by proti tomu namítali, ale to, co hovořím, je jednoduše jednoduchá pravda. Samozřejmě, v právě uvedeném příkladě si musíte být naprosto jistí, že topící se osoba si nepřeje žádnou pomoc. Osud každého člověka je v jeho vlastních rukou. Je zodpovědnost každé osoby prezentovat jen své vlastní Já, svůj vlastní směr. Někteří to rádi nechávají na jiných, protože zřídka skutečně chápou důsledky svých rozhodnutí.

My nemůžeme akceptovat zodpovědnost za jakoukoliv energii kromě naší vlastní. To je důvod, proč naši víru nikomu nevnucujeme a nezasahujeme do záležitostí jiných.

 

Na rozdíl od nás, reptilní bytosti budou nejenom budit zdání, že pomáhají lidstvu všeobecným způsobem, budou též trvat na tom, aby jste akceptovali jejich způsob. Pokud nic neposlouží jako varování a nepřinutí vás začít myslet, mělo by to být alespoň naléhání anebo vnucování svých postojů těmito anebo jakýmikoli jinými energiemi, co vám může napovědět, že něco NENÍ TAK, JAK SE JEVÍ.

Většina v této i jiných zemích je pevně přesvědčena, že je nutné pomáhat těm, kteří si neumí pomoci sami, včetně těch, kteří si dokonce takovou pomoc nepřejí. Tento postoj bude ve shodě s “pomocí”, kterou vám nabízí reptilní bytosti. To však není náš způsob. Není správné zasahovat do vašeho práva rozhodnout se. Je to vaše svobodná vůle zažít cokoliv, pro co se rozhodnete, pokud to nepoškozuje jiné. Je vaše svobodná vůle neočekávat, že jiný vám bude vnucovat jakoukoliv víru.

Lidstvo bude mít možnost volby. Země se rozhodla přejít do vyšší říše. Nemůže to však udělat lehce s tím současným poškozením, které jí lidstvo způsobilo. Jde o fyzické i vibrační poškození. Proto se Země musí očistit od různých úrovní negativity. Udělá to tím nejpřirozenějším způsobem, vodou, větrem, vskutku prostřednictvím všech živlů. Mnohé z tohoto by nebylo potřebné, kdyby lidstvo samotné mohlo změnit své vibrační parametry na víc milující vibrace. Je mnoho fyzických změn Země, ke kterým musí dojít bez ohledu na to, co lidstvo udělá. Účelem těchto je přeorientování rovnováhy Země pro její novou oběžnou dráhu okolo Slunce. Přijde i čas, kdy lidstvo bude muset dočasně opustit Zemi, aby mohlo dojít ke konečné očistě. Země se vrátí do svého pravého, čistého a přirozeného stavu. Bude MÍSTEM harmonie a lásky, svěžích zelených lesů a čistých vod. Je to v době tohoto období transformace, kdy bude lidstvo muset odejít, protože by nebylo schopno vydržet očistné síly ani vibrační změny v rámci přesunu do 5. dimenze.

Budete mít víceré možnosti volby, to je jisté. Už jsme vám poskytli určitou perspektivu toho, co se stane, pokud se rozhodnete pro temné síly. My jsme pozitivní, milující možnost pro ty, kteří nás dokážou takto rozpoznat. Nebudete muset měnit svoji víru, abychom se stali vaší volbou. Stačí, když si budete skutečně upřímně přát naši pomoc, zvolíte si naši pomoc a když se upřímně postavíte na odpor tomu, co má pro vás přichystáno temná strana. Každý z vás bude mít příležitost pokračovat v rozvoji na jakékoliv úrovni víry, jakou právě zastává. To se udá kdekoliv, budete však mít tuto možnost. V tom samém čase ti, kteří si přejí odstranit své limitace, budou tak moci učinit. I to je možné udělat bez naší pomoci. Dojde k tomu bez našeho zásahu.

Není potřebné, aby každý občan poznal všechna fakta o tom, k čemu dojde ve vaší vládě (USA). Není potřebné, aby každá osoba znala všechny podrobnosti o příchodu reptilních bytostí. Není nutné, aby tyto věci byly rozbírány, na to, aby si každá osoba zvolila cestu lásky a projektovala ji jako součást kolektivního vědomí. To bude maximálně účinné. To bude opravdu stačit.

 

Zároveň je jasné nám, vašim vesmírným přátelům, že každý z vás byl silně naprogramován v těch oblastech, které vás normálně nenutí uvažovat o příchodu bytostí z Vesmíru, anebo přemýšlet o vaší nedůvěře k určitým elementům ve vaší vládě. A tak toto pro nás představuje mírné dilema. My nejsme ti, kteří chodí a “kážou”, aby se náš odkaz dostal k vám. Zároveň jsme si velmi dobře vědomi mnohých potencionálních změn Země a relativně krátkého času, který zůstává do velké změny Země a na Zemi. A tak nás vaše Matka Země požádala o pomoc. Vaše Slunce nás požádalo, abychom pomohli těm, kteří by se obrátili k naší pomoci, pokud by věděli o naší existenci. A byli jsme požádaní Božím zdrojem, Stvořitelem všeho a všech, abychom pomohli tím nejvíce milujícím způsobem, aby transformace Země na pětirozměrnou bytost proběhla co nejbezbolestněji a nejrychleji, a zároveň abychom stejnou milující pomoc nabídli každému na Zemi, kdo nás bude přijímat.

My jsme ze světla, a proto jsme láska. Jakýmkoliv způsobem vám nabízíme naši pomoc, všichni musí vědět, že ji dáváme bez jakýchkoliv požadavků anebo podmínek. My a naše pomoc nemusí být akceptována. To však neznamená, že nebudeme viděni anebo slyšeni mimo sdělení, jako je toto. V relativně blízké budoucnosti přijde čas, že se objevíme masám, právě tak, jak to děláme nyní na individuální úrovni. Hovoříme vám to proto, aby jste si nemysleli, že všechno ponecháváme na vaši budoucí fantazii, když ti z temné strany vystoupí do popředí, když nastane jejich čas.

Nemáme v úmyslu přijít jako prodavači, kteří prodávají své služby. Chceme, aby jste to věděli. Jsme tu teď v lásce a bude to tak i tehdy, když dojde k naší fyzické manifestaci. Chceme probudit jen vaše vlastní sebeuvědomění, vaši lásku k sobě samým. Mistr Ježíš učil ty samé principy lásky bytostí na Zemi. Někteří ho poslouchali, většina ne. Soustřeďovali se na člověka jménem Ježíš a ne na to, co říkal. Mluvil o lásce, ale podívejte se kolem sebe a zkuste najít lásku. Většina lidí na Zemi ví o Ježíši, o člověku, ale většina nezná lásku, jeho odkaz.

Nechceme, aby jste se zaměřovali na nás, jako na hvězdné bytosti, ale jako na ty, co přinášejí poselství a pomoc. Chceme, aby jste se zaměřovali na lásku, Kristovu lásku, ani ne tak na Krista, a určitě ne na různé hvězdné bytosti, které by vás mohly navštívit. Toto je jedním z důvodů, že zde už nyní je mezi vámi mnoho, mnoho hvězdných bytostí. Jsou zde, aby pracovali S VÁMI a aby pomohli každému, kdo přijme jejich pomoc. Jejich příchod a samotné bytí za Zemi znamená pro tyto hvězdné bytosti značné riziko, protože také pro ně zde platí stejné fyzické zákony, jsou vystaveni stejnému bombardování nelásky a stejnému programování, jako všichni na Zemi. Říkáme vám, že toto jsou ti, kteří jsou vaší vstupní bránou. Toto jsou ti, kteří jsou vámi a jsou námi – my všichni jsme JEDNO. Mnozí z nich se nyní probouzejí a uvědomují si svůj původ. Mnohem víc z nich to udělá v budoucnosti. Musím říci, že někteří si nezvolí cestu, se kterou souhlasili, kvůli silnému vlivu těch věcí, které jsem už vzpomínal. O této možnosti věděli ještě předtím, než se fyzicky inkarnovali. Každý však je zodpovědný sám za sebe. Temné síly se mimořádně snaží identifikovat tyto hvězdné vibrace a různými způsoby zaměřit svoje energie na tyto jednotlivce, aby je udrželi mimo cestu, kterou si vybrali.

Říkám vám o těchto věcech, aby jste věděli, že fyzické vlivy jsou potencionálně velmi silné na ty, kteří si vybrali lidskou formu jako svůj způsob pomoci (inkarnovali se z vyšších světů Sil světla s úkolem, posláním pomoci pozemskému lidstvu – pozn. zpracovatele). Tito muži, ženy a děti nejsou žádní “supermani”, ale jako každý jeden z vás. Jsou tu, aby pomohli, právě tak jako my, jako jsou i jiní v lidském těle. Nebylo by moudré uvádět jména, protože někteří lidé by mohli k nim vzhlížet a to není naším úmyslem, anebo jiní by si je mohli vybrat za terč své negativní činnosti. Můžete se zeptat a ti, kteří vědí, vám řeknou. Není však důležité, kdo jsou, ale kdo JE KAŽDÝ JEDEN.

Většině lidí se neprezentujeme, protože většina není připravena (rok 1992 – pozn. zpracovatele). Nechceme omezit anebo ovlivnit vaši svobodnou vůli zvolit si svůj vlastní osud. Postupem času si mnozí z vás uzavřeli své duchovní uvědomění. Pokud jste tak udělali, ztratili jste tak schopnost rozpoznat mezi vámi naši nefyzickou přítomnost. Mnozí ztratili důvěru v sebe a ve svoji schopnost rozlišit mnohé energie, které jsou nyní všude okolo vás. Země oplývá energiemi, které chtějí a MOHOU lidstvu pomoci, ale většina lidí je považuje za mýty anebo za nereálné. Tyto energie – duchové jsou ve VŠECH věcech, na Zemi i okolo ní. Většina lidí se však naučila věřit, že “duchové” jsou výmysl. Slovo “duch” znamená prostě nefyzický. Nyní jste ve 4. dimenzi, mnozí se však na své okolí a své myšlenky dívají z pohledu víry a představ 3. dimenze.

Jak vidíte, mohu svá slova nasměrovat na mnohé stránky lidské zkušenosti. Je to pro mne lehké, když se vás snažím informovat o tom, co se okolo vás děje. Jak jsem už řekl, není nutné mít všechny informace, aby jste akceptovali lásku, ať už od nás, od Krista, od Stvořitele nás všech, anebo od všech našich energií. Pro každého je však důležité umět rozlišit, mít schopnost rozpoznat energie pravdy a lásky. To nemůžete získat ani z tohoto ani ze žádného jiného sdělení. Není to k dispozici ve vaší Bibli anebo v jiných svatých knihách. Nestane se to automaticky, když uvidíte naše fyzické manifestace anebo fyzickou přítomnost temných sil. Schopnost rozlišit je schopnost, kterou má každá duše na Zemi, ale kterou si mnozí zaměňují s posuzováním. Je to vaše vlastní, instinktivní schopnost něco určité cítit anebo vědět. Je to vaše vlastní zodpovědnost vyvíjet se anebo se nevyvíjet.

Nyní se rozloučím. Činím tak v lásce k lidstvu, k Zemi a ke Stvořiteli nás všech.

Aštar z Aštarovy flotily (ne Aštar Šeran).”

 

789. Vaše duše je vědomá.

Přijal: Tom H. Smith 6.10.1992

Místo: Louisville, Kentucky, USA.

 

“V existenci každé duše nastávají časy, kdy si duše uvědomuje, že dojde k události vesmírného významu. Tyto časy nastaly nyní pro ty na Zemi a pro ty z nás, kteří toto dění vnímají. My víme, co má přijít. Ti kteří jsou inkarnováni, instinktivně vědí, že se k “něčemu” schyluje. Je zodpovědností každé duše rozvinout si své individuální duchovní nástroje a schopnosti, jako jsou láska k sobě samému a ke Stvořiteli nás všech. Každá duše souhlasila s tím, že tak učiní ve své vlastní, jedinečné míře. Naléhavě žádám každého z vás, aby jste se ponořili do hluboké modlitby, aby jste zjistili, kdo ve skutečnosti jste. Udělejte to v upřímné lásce a já vám zaručuji, že budete naplněni duchovním uvědoměním a duchovními možnostmi volby.

Miluji každého z vás a miluji Otce.

Kristus.

 

Kristus vás miluje bez ohledu na vaši lidskou zkušenost.

Náš Otec říkal o možnostech volby, které budou mít lidé na Zemi. Já přidávám, že jsem s každým z vás. Miluji vás všechny bez ohledu na zkušenost, kterou si zvolíte. Neměřte svoji schopnost milovat fyzickým potěšením anebo bolestí, kterou můžete cítit. Ne, měřte svoji lásku ze svého srdce a tím, jaké pocity máte vůči sobě a jiným bez ohledu na to, co jiní mohou udělat anebo neudělat.

Vše co potřebujete, je ve vás. Naučte se především poslouchat. Důvěřujte svému pravému Já.

Miluji každého z vás a miluji Otce.

Kristus.”

Jsem s Vámi v každém okamžiku bytí, přátelé.

Kdykoli budete potřebovat, obraťte se s důvěrou na mne.

Pak důvěřujte všemu, co CÍTÍTE.

MILUJI VÁS.