obr.: negativní mimozemské bytosti

 

 

Přátelé,

rádi bychom zmínili, že tento web je zaměřen na rozpomínání na jediné platné a existující zákony veškerého BYTÍ, tedy na Vesmírné zákony a s nimi související vše pozitivní, Pravé, Pravdivé a jediné existující. V rámci tohoto rozpomínání nabízíme primárně také rozpomenutí se na POZITIVNÍ MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE, které nám S LÁSKOU, POKOROU A NEZIŠTNOSTÍ neustále POMÁHAJÍ najít cestu Domů, ven ze zajetí negativního stavu, který jsme se dobrovolně rozhodli prožívat jako "realitu".

obr.: pozitivní mimozemské bytosti a jejich láskyplné přátelství s pozemšťany

 

Na úvod dalších informací o negativních mimozemských civilizacích bychom tedy chtěli pouze připomenout, že tento web není webem o negativních mimozemských civilizacích, proto Vám na toto téma poskytujeme jen stručnější informace, ty, které Vám mohou pomoci se rozpomenout na další a další podstatné životní údaje, které potřebujete a s největší pravděpodobností budete potřebovat k životnímu rozhodnutí. Rozhodnutí, které Vás čeká v souvislosti s ukončením existence negativního stavu a ukončením existence naší planety Země v této záporné, černé (pekelné) dimenzi, tj. v mínus 3. dimenzi bytí (v kladných dimenzích planet (například v plus 3. dimenzi), ve kterých planeta Země souběžně existuje, nemůže být negativní stav nikdy aktivován, život na planetě v pozitivních dimenzích není ukončen, tak, jako tomu je (tj. bude) na naší planetě Zemi v této záporné dimenzi).

Naším úkolem je umožnit Vám rozpomenout se na některá základní fakta o již zmíněných negativních, agresivních entitách, abyste je dokázali odlišit od pozitivních, mírumilovných mimozemšťanů, našich přátel z Vesmíru, kteří nám všem chtějí skutečně pomoci. Je důležité vědět o negativních mimozemských bytostech, které jsou také v tomto poZemském bytí součástí životů nás všech. Je důležité být připraveni, abyste nebyli překvapeni, až vtrhnou tyto negativní bytosti na naši Zemi a začnou své - tentokrát zcela přímé a neskrývané, drtivé a smrtící aktivity provádět a řídit také přímo před očima poZemšťanů.

Přiliš podrobné informace o negativních entitách však vždy zesilují působení sil propojovacího energetického kanálu, na jehož konci tyto entity dychtivě čekají na dalšího "zájemce" z našich řad, což by nikomu z nás, přátelé, neprospělo na naší - vaší duchovní cestě vzhůru. Již to, že se o nich zmiňujeme, že na ně myslíme, že se jimi zabýváme, jsou dosti silné energie, které ONI v tuto chvíli vnímají a velice dobře a s "vděčností" zpracovávají ve svůj prospěch - a v neprospěch nás všech. Jakmile se jakýmkoli negativním energiím přiblížíte, pak jste mnohem zranitelnější, mnohem více přístupní přijímání a působení těch totožných. Naším úkolem zde je podat Vám vysvětlení a poukázat, resp. odlišit pozitivní mimozemské bytosti od negativních, které jsou rovněž součástí nekonečného Vesmíru (jak už víte, ve Vesmíru platí základní zákon - SVOBODNÉ VŮLE...)

Musíte vědět, že existují také negativní mimozemské rasy, musíte vědět KDO A PROČ OVLÁDÁ drtivou většinu poZemšťanů, ABYSTE se mohli osvobodit z jejich ovládání také vy.

Kdekoli na tomto webu uvidíte negativní mimozemšťany a jiné zástupce negativních entit, pak na ně nehleďte příliš dlouho, přátelé. Váš zájem (byť zájem nikdy se s nimi nesetkat) je jimi okamžitě zachycen a "po zásluze odměněn" v podobě silnějšího ovládání Vás. Nepřitahujte na sebe negativní energie, oslabují Vás, matou a odvádějí Vás od Vašeho původního (pravého) záměru. 

V krajním důsledku Vašeho častého či intenzivního napojování na negativní mimozemské bytosti mohou unést tyto bytosti tak "aktivního" poZemšťana na jejich loď nebo na jejich tmavé planety (ať už za účelem pokusů, zotročení, vysátí životních energií z něj či pro potravu), neboť tento poZemšťan bude "výborně naladěn" na jejich frekvenci ovládání, lépe přístupný shodným energiím, myšlenkám, lépe ovladatelný a "zvládnutelný".

Naopak, obrázky či fotografie pozitivních vesmírných bytostí přijímejte v plné míře, s láskou a radostí na ně koukejte, těšte se z nich a čerpejte energii. Tady nemůžete "šlápnout" vedle. Vše pozitivní Vás léčí, chrání a posiluje. Přátele z Vesmíru jsou šťastni za každou Vaši pozitivní myšlenku a na oplátku Vám posílají životní energii a pomoc. Pozitivní vesmírné bytosti jsou vždy připraveny Vám pomoci - pokud je to Vaše upřímné přání a o pomoc je požádáte (ať už jejich pomoc vědomě vnímáte či nikoli), chrání Vás od negativních energií, zmírňují sílu Vašeho ovládání ze strany negativních entit - toto vše se děje do míry (resp. možností) Vaší aktuální duchovní úrovně, Vašeho duchovního porozumění a Vaší duchovní vyspělosti.

Mějte tedy stále na mysli, přátelé, že "pouhá" MYŠLENKA je energie s OBROVSKOU SILOU, jejíž potenciál si spousta poZemšťanů stále nedokáže ani představit.

Myšlenka je TVŮRČÍ.

Tvoří realitu, které říkáte ŽIVOT.

VÁŠ ŽIVOT.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pojďme tedy dále...

Vesmírné bytosti, které si svobodně zvolily konat PROTI kosmickým zákonům (tak, jako spousta poZemšťanů), jsou vesměs mimořádně zákeřné, agresivní, nepřátelské a nebezpečné bytosti. Jako životní energii si zvolily OPAK k energii s nejvyšší vibrací (tou je láska), kterým je STRACH. Pracují se strachem ve všech jeho podobách, nuancích, ve všech jeho odstínech (násilí, utrpení, nenávist, zlost, závist, úzkost, závislost, moc, smrt...). Ve svém životě neprožívají, tedy ani "nepoužívají" lásku, pozitivní pocity. Jsou to citově a duchovně "prázdné" bytosti toužící po MOCI, násilí, po všemu, co se příčí kosmickým zákonům. Veškeré jejich jednání je zaměřeno na jejich vlastní prospěch, bez ohledu na ostatní bytosti ve Vesmíru, bez ohledu na to, že nikdy nemohou vyhrát válku, kterou si samy vymyslely. Tito negativní mimozemšťané usilují o uchvácení naší planety a zotročení lidstva (první fáze jejich válečného tažení), v konečné fázi pak o "dobytí" Nebe a ovládnutí všech jeho obyvatel, včetně NEJVYŠŠÍHO - STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

Druhy negativních mimozemských ras

 

Variabilita druhu se projevuje také na tomto negativním protipólu Lásky - existují různé rasy negativních mimozemšťanů. Mírně se od sebe odlišují fyzickými parametry, svým vzhledem, ale také svými schopnostmi, dovednostmi, i přístupem k ostatním. Pro poZemšťana tyto rozdílnosti druhů nejsou tolik znatelné, ani důležité - jsou to prostě "mimozemšťani" s velkýma, většinou černýma očima, "nepřirozených" (dle našeho měřítka) rozměrů a tvarů těla a většinou "hrůzu (v horším případě falešný respekt) nahánějícího" vzhledu. Rasy negativních mimozemšťanů soupeří neustále o moc mezi sebou, ale především o moc nad planetou Zemí a v konečné fázi nad celým Vesmírem. Toto je jejich cíl a v podstatě také důvod jejich samotné existence - pseudoexistence.

Planetu Zemi ovládají čtyři skupiny navzájem si konkurujících negativních mimozemšťanů, ale jen jedna z nich nakonec ovládne planetu Zemi (zatím tomuto výsledku stále vše nasvědčuje, zatím se planeta Země, resp. její obyvatelé směřují přesně k tomuto cíli). Větší druhy negativních mimozemšťanů (co do výšky) "šéfují" těm menším, menší šéfují a ovládají ty ještě menší druhy. Každá skupina těchto negativních mimozemšťanů čítá různé rasy, víceméně si podobné jak vzhledem, tak také záměry - z negativity vyvěrající.

Na vrcholu hierarchie negativních mimozemšťanů se pyšní Pseudotvůrci. Negativní vesmírné bytosti jsou JEJICH DÍLEM, přiznejme, že docela "podařeným" (za tímto výsledkem stojí miliony let pokusů, genetických manipulací a klonování původně pozitivních (andělských bytostí) se všemi dostupnými formami života (nešlo jen o klonování fyzické - s vhodnými živočišnými druhy, jejichž konkrétní parametry či vlastnosti byly žádoucí, ale nutné byly především manipulace na úrovních duchovních - za účelem zapomenutí na vlastní Pravý původ - na samotného Stvořitele, jež je zdrojem veškerého bytí). Pseudotvůrci si tedy své výtvory, negativní mimozemské rasy, vyšlechtili a vycvičili k obrazu svému.

 

Průměrná hodnota inteligenčního kvocientu (IQ) negativních mimozemských ras je kolem 200 (průměrná hodnota IQ poZemšťanů je kolem 100 jednotek). Dokáží tedy veškeré své činy velice dobře, až "mistrovsky" naplánovat, promyslet do sebemenších detailů, navíc s výhodou schopnosti "práce" v budoucnosti. Plánují VAŠE ŽIVOTY, tedy životy poZemšťanů, na několik životů dopředu (důkazem je opět současný stav na planetě Zemi, který je výsledkem jejich dlouhodobé, vytrvalé činnosti plánování budoucnosti a cíleného ovládání lidí na Zemi a za který byli mnozí v jejich černých, špinavých řadách povýšeni a jistě štědře odměněni...).

Je důležité vědět, že jejich práce by nepřinesla žádných plodů, pokud by lidé nedovolili své ovládání, pokud by lidé prokoukli jejich pasti a vědomě tomu všemu zabránili. NESTALO SE TAK. NIC NENASVĚDČUJE TOMU, ŽE BY TO LIDÉ VŮBEC UČINIT CHTĚLI.

ZDÁ SE, ŽE LIDSTVU VYHOVUJE VLASTNÍ ZOTROČOVÁNÍ NEGATIVNÍM STAVEM, ŽE JIM VYHOVUJE, ŽE JSOU OVLÁDÁNI A ŽE JIM VŮBEC NEVADÍ JEJICH BRZKÝ ZÁNIK.

NIC NEŽ PROJEV SVOBODNÉ VŮLE LIDÍ...

Do spolupráce s pozemskými vládami a dalšími skupinami pozemšťanů jsou zapojeni negativní mimozemšťané různých ras, v největším zastoupení pak tzv. "šedí". Šedí se liší nejen výškou (cca 90 - 220 cm), ale i rozdílným přístupem k lidem, v podstatě však vždy jen primárním, neboť konečný zájem (a zákonitě i přístup) mají šedí vždy stejný - destruktivní. Šedí vysokých typů jsou vesměs inteligentnější, technicky vyspělejší, dokáží "diplomaticky jednat" a zákeřněji tak klamat okolí. Šedí malých typů jsou často kříženci různých ras, chovají se primárně nepřátelsky, agresivně, hrubě. Na lidský druh pohlížejí čistě na podřadný, který má sloužit pouze a jen jejich experimentům. Vykazují také nižší inteligenci.

Na základě informací získaných od pozemšťanů - přímých svědků setkání s šedými (nejčastěji v souvislosti s únosy nebo prací v základně Dulce v Novém Mexiku) již bylo utvořeno detailnější rozdělení šedých negativních mimozemských ras i negativních ras dalších.

 

 

Typ běžní šedí - mají velké hlavy, jejich oči se cyklicky otáčejí, úzká ústa, nos bez viditelných nosních štěrbin. Tato skupina šedých se skládá z několika různých druhů pocházejících z různých částí naší Galaxie. Typ Šedých, zvaných v literatuře také jako „Zetas“ pochází ze souhvězdí Reticulum (např. někteří z hvězdy nám známé jako Gliese 876-c) a údajně jsou humanoidního původu, zatímco ostatní rasy, pocházející například z Draco Orion a Ursa Maior (Velká medvědice), jsou rasou reptiliánů (ještěrů).

 

Typ vysocí (velcí) šedí - 6 až 9 stop vysocí, často doprovázejí "běžné šedé" a "menší šedé". Jsou velmi podobní "běžným šedým", ale jsou mnohem vyšší. Unesení lidé je často nazývají "doktor", mají pravděpodobně na "starosti" lékařské procedury, operace, experimentování. Svědci zmiňují dva typy těchto "velkých šedých":

- "nosatí" vysocí šedí, tvz. EBAN - 6 až 9 stop vysocí, údajně pocházejí ze systému Betelgeuse v souhvězdí Orion.

- "běžní" vysocí šedí - 6 až 7 stop vysocí, v podstatě jsou vyšší "verzí" běžných šedých a menších šedých, mají podobný malý nos. Údajně pocházejí ze stejného souhvězdí jako běžní a menší šedí.

 

Typ menší šedí - dle svědků je to NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ DRUH ŠEDÝCH. Pocházejí z Rigelu a Bellatrix v souhvězdí Orion (podle J. D. Stona, V. Valeriána). Jsou údajně reptiliánskou - ještěří rasou.

 

Muž jménem V. Valerián definoval cca 22 rozdílných typů šedých. Řada poZemšťanů popsala na základě svých vlastních osobních setkání další druhy a rasy negativních mimozemšťanů, například "zelení", "bílí" (velmi agresivní), "oranžoví". Zmiňují například také tzv. "žoldáky" z Bellatrix - hybridní rasu reptilních šedých a hmyzoidů (zkonstruovaných jen k válečným účelům).

Přátelé,

jak jsme vás už informovali, NENÍ v zájmu tohoto webu a už vůbec ne v zájmu kohokoli z nás, LIDSKÝCH BYTOSTÍ NA PLANETĚ ZEMI, abychom se "hrabali" v klasifikacích, druzích, rasách, životním stylu či v dalších "pozoruhodnostech", týkajících se NEGATIVNÍCH mimozemšťanů.

K NIČEMU NÁM TO TOTIŽ NENÍ A NIKDY NEBUDE.

TYTO INFORMACE NEJSOU VŮBEC DŮLEŽITÉ PRO DUCHOVNÍ RŮST (TEDY PRO PRAVÝ SMYSL ŽIVOTA) ŽÁDNÉHO POZEMŠŤANA.

NAOPAK, čím více bychom se "hrabali" v negativních vibracích života negáčů, tím BLÍŽE BYCHOM SE K NIM DOSTÁVALI, TÍM VÍCE BYCHOM SE JIM LÍBILI, TÍM VÍCE BY SE SNAŽILI ZÍSKAT NÁS JAKO KOŘIST.

TÍM VÍCE BYCHOM JIM TAKÉ BYLI PŘÍSTUPNĚJŠÍ.

VZPOMEŇTE NA SHODNÉ ENERGIE...

 

Pojďme dále... (a stručně)

Jak už víte, přátelé, negativní mimozemšťané mají k dispozici sofistikované technologie, o jejichž existenci, natož principu jejich fungování nemají poZemšťané ani ponětí (včetně těch, kteří s nimi již spolupracují). Prostřednictvím rafinovaných technologií, zahrnujících také velkokapacitní vysílací antény zabudované pod povrchem Měsíce (na jeho přivrácené straně, NAŠTĚSTÍ PRO NEGÁČE SE MĚSÍC NEOTÁČÍ KOLEM VLASTNÍ OSY) OVLÁDAJÍ lidskou mysl, chování a zdravotní stav každého člověka na Zemi (zamořování životního prostředí, chemtrails, haarp, veškeré smrtící technologie, které lidstvo považuje za pokrokové, žádoucí a nepostradatelné. Disponují také zesilovači bolesti, které fungují na bázi elektromagnetických mikrovln. Velký účinek a úspěch mají tyto zesilovače na nemocného či jinak oslabeného člověka, kdy - přes antény umístěné na Měsíci -- implantují tyto negativně nabité mikrovlny přímo do tohoto člověka a zintenzivňují tak jeho bolest a zdravotní potíže). Důmyslné a ne náhodné programování Vašeho okolí, všech Vašich životních událostí, výzev a okolností je jen samozřejmou součástí tohoto ovládání.

V této souvislosti je důležité připomenout, přátelé, že v každém okamžiku svého života dostáváte také informace a pomoc od pozitivní strany, z Nebe, od Andělů a od Stvořitele Nejvyššího. Proto máte VŽDY, VŽDY MOŽNOST VOLBY, po které cestě se vydáte, co chcete následovat, s čím se ztotožníte, co se rozhodnete považovat za skutečnost a co za pseudorealitu.

Záleží VŽDY JEN NA VÁS SAMOTNÝCH, CO SI VYBERETE. Například Vaše ZDRAVÍ je VAŠE VOLBA. Negativní entity se snaží Vám zdraví zničit, pozitivní strana je připravena Vám kdykoli pomoci (dle Vaší duchovní úrovně) Vaše zdraví upevňovat a dodávat. NIC SE VŠAK NEMŮŽE DÍT PROTI VAŠI VŮLI. NIC SE NEDĚJE PROTI VAŠI VŮLI.

Že to nevíte? Že za to nemůžete?

Tedy znovu a stručně:

VĚDĚT TO MŮŽE KAŽDÝ. PRAVDA NENÍ TAJNÁ.

PRAVDA LEŽÍ PŘED KAŽDÝM.

PRAVDA OBKLOPUJE KAŽDÉHO Z NÁS.

STAČÍ JI ZAČÍT PROŽÍVAT MÍSTO FALEŠNÉ REALITY, MÍSTO FALEŠNÉ PRAVDY. 

obr.: broskev, jogurt, jablko... nebo cokoli, co CHCETE vidět...

 

NIKDO VÁS NENUTÍ BÝT OVLÁDÁN.

SVÉ OVLÁDÁNÍ SI VOLÍTE A ŘÍDÍTE SAMI.

VAŠE VĚDOMÁ NEVĚDOMOST O TÉTO SKUTEČNOSTI JE TAKÉ VAŠÍ SVOBODNOU VOLBOU.

POKUD SE VÁM TO NELÍBÍ, ZVOLTE SI NĚCO JINÉHO.

SVÉ OVLÁDÁNÍ MŮŽETE KDYKOLI ZASTAVIT.

ZÁLEŽÍ NA VÁS. NIKDO JINÝ TO ZA VÁS NEUDĚLÁ.

NEBO SI MYSLÍTE, ŽE NEGATIVNÍ ENTITY SE STANOU HODNÝMI A Z LÁSKY K BLIŽNÍMU SVÉMU VÁS PŘESTANOU OVLÁDAT? Tak na to nespoléhejte, přátelé, nedočkáte se. Ale dočkají se ještěři z pekel... - Vaší DUŠE.

 

Tajné základny

(Blíže k tajným základnám za Zemi v další podzáložce Mimozemské základny nebo v záložce Za oponou)

Práce negativních mimozemšťanů by nemusela být tak "svižná", kdyby neměli na planetě Zemi své "spojence". Již několik desetiletí spolupracují (netřeba dodávat, že velice úspěšně) s některými státy. Na různých místech naší planety si negativní mimozemšťané vybudovali tajné podzemní základny. Tyto základny jsou pro ně samozřejmě vítaným a "práci usnadňujícím" pomocníkem na cestě k jejich prvotnímu cíli - dobytí Země. Na svých základnách vytvářejí a zdokonalují své technologie čipové, telepatické a teleportační, ovládání myslí. Základny slouží v neposlední řadě jejich oblíbené činnosti - klonování lidí a tajným pokusům na lidech, kteréžto si negativní mimozemšťané dovolili - společně s dovolením mocných tohoto světa (vlád některých zemí) - UNÉST. Je pochopitelné, že negativní entity potřebují mít vše připraveno a "odzkoušeno", až na Zem v konečné fázi jejího ovládnutí vpadnou jejich další "kámoši" a začne tolik vytoužený (zatím to vypadá, že vytoužený také poZemšťany) mejdan - úplné zotročení lidstva planety Země (očipováním) a nastolení absolutní moci. Toto je scénář negativních mimozemšťanů. Budou se jej pravděpodobně držet do posledního dechu. A do posledního muže.... tedy v jejich případě posledního "bezpohlavníčka".

Negativní mimozemšťané si vybrali konkrétní světové velmoce, s nimiž navázali falešné přátelství a především cílenou, drtivou spolupráci. Jejich oblíbeným pekelným, pozemským spolupracovníkem je nejnižší (co do duchovnosti), nejpekelnější země světa - USA. Pocty ve formě oslovení a nabídky spolupráce se dočkalo například také Rusko, to však s negativními mimozemšťany spolupracuje v menším měřítku. Není, jeví se, tak chorobně zaprodané, posedlé mocí a nepřátelské vůči vlastním obyvatelům, jako právě USA. Do přímé a značné spolupráce s negativními mimozemšťany je zapojena také Čína, Velká Británie a některé další země (v minulosti například také fašistické Německo).

A protože negativní stav si nemůže ze své podstaty hrát na "dobro" příliš dlouho (déle než vůbec), také Američané již sklízí nechtěné plody své pekelné setby. Spolupráce s ještěry se USA vymkla "kontrole" (kdo by si to byl pomyslel), Američané nakonec pochopili, že se nikdy nevyrovnají negativní "vyspělosti" negativních mimozemšťanů. V 80. až 90. letech 20. století se negativní mimozemšťané svobodně rozhoupali na vlně hlouposti a primitivní úrovni USA (dodejme, že země oficiálně "svobodě zaslíbené") a neměli žádný problém s realizací jejich oblíbené činnosti - únosy ve větším než původně "povoleném množství". Po celém světě unášeli negativní mimozemšťané lidi a zvířata (hlavně dobytek), v 90% případů se tyto únosy odehrály v USA, neboť sama americká vláda k tomuto dala tichý, tajný souhlas. (Případy únosů lidí se již dávno dostaly na veřejnost, třebaže většina z nich na světlo poZemského světa již nepronikne).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(z internetových zdrojů)

V období mezi lety 1969 a 1971 skupina MJ-12 jménem vlády USA pilně uzavírala dohody s negativními mimozemskými rasami, takzvanými EBE („EBE“ je zkracený výraz pro „mimozemskou biologickou entitu“, jak byly pojmenovány Detleym Bronkem, původním členem MJ-12 a 6. prezidentem univerzity Johnem Hopkinsem).

 

V těchto „dohodách“ šlo v podstatě vždy o jedno hlavní: Za poskytnuté mimozemské „technologie“ získají EBE povolení k únosům lidí.

Jinými slovy: Vláda USA se zavázala „ignorovat“ probíhající únosy lidí a tajit veškeré informace například také o mrzačení dobytka.

EBE - ještěři z pekel - navíc ujistili USA, že únosy (obvykle trvající asi 2 hodiny) nejsou nic jiného než průběžné monitorování rozvojových civilizací.

 

Proč únosy?

 

Motivy pro unášení lidí na tajné pozemské, podzemní základny nebo na své domovské, zničené planety se negativní mimozemšťané zatím příliš nechlubí. V podstatě existují tři důvody pro toto nechutné jednání negativních mimozemšťanů. I přes "dokonalost" ještěří ještěrům stále něco chybí. Potřebují něco z poZemšťana, z člověka, co jim usnadní jejich válečné tažení. Proto se ještěři z pekel snaží vyšlechtit (klonováním a jinými genetickými manipulacemi (nezapomeňme na vysokou inteligenci ještěrů a jejich obrovské znalosti v tomto oboru, o kterých nemají ponětí ani pozemšťané nazývající se VĚDCI)) nadčlověka, který by jim byl plně a spolehlivě nápomocen jako LOUTKA, OTROK - během dobytí Vesmíru (Nejvyššího). Druhým motivem (ruku v ruce jdoucím) je "nevinné" upadání, vymírání druhu. Ještěrům se přestalo dařit vlastní rozmnožování (není divu, tak zpryzněná a zdevastovaná hmota (jejich tělo) je prakticky nepoužitelná už v podstatě na všechno)), a tak by velice rádi využili naše geny, případně i kousek naší hmotičky, pro své rozmnožovací potřeby.

Další "motivací" únosů lidí je zcela nevinná potrava pro ještěry (...znáte to, když je hlad...) Negativním mimozemšťanům už "přestal fungovat" také zpryzněný trávicí trakt, a proto potřebují NĚCO, co bude chutnat jejich alternativnímu trávicímu ústrojí - jejich kůži. (Živiny musejí vstřebávat přímo zvnějšku, přes kůži, tedy to, co bychom jako kůži nazvali). To NĚCO jsou životní šťávy, tekutiny dalších živých tvorů - sekrety LIDÍ, zvířat. Z nich si negativní entity připravují dryjáky vhodné do koupelí i na zábaly... prostě NECHUTNÝ WELLNESS PO JEŠTĚRSKU.

 

(Bližší informace a svědectví o únosech lidí, experimentech, klonování, genetických manipulacích a tajných základnách negativních mimozemšťanů na Zemi nabízíme také v následujících podzáložkách a také v záložce Za oponou).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(z internetových zdrojů)

Účelem těchto únosů (který se týká již statisíců až miliónů lidí po celém světě, nejvíce však v USA) byly ve skutečnosti (jak se ostatně již ukázalo a díky samotným uneseným také prokázalo), tyto CÍLE:

1. Vložení sférického zařízení (velikost cca 3 mm, mimozemský RFID čip) přes nosní dutinu uneseného člověka do mozku (konkrétních center). Toto zařízení pak směle používají negativní mimozemšťané na biologické monitorování, sledování a na ovládání mysli unesených lidí.  

2. Implementace posthypnotické sugesce za účelem provedení určité činnosti v průběhu jistého časového období, k jejíž aktivaci dojde během následujících 2 až 5 let. 

 

3. "Neúplné ukončení" života některých lidí, aby jejich těla sloužila jako živoucí zdroje biologického materiálu a látek pro EBE.

(Připomeňme, že některé rasy negativních mimozemšťanů jsou zdegenerované natolik, že nejenže pozbyly reprodukční schopnosti, ale také jejich trávicí trakt je v havarijním stavu. Nejsou schopni přijímat živiny skrze trávicí ústrojí, proto využívají "alternativních" možností zisku energie - produkované živými lidskými bytostmi (udržovanými ve speciálním stavu - živoucích mrtvol). K těmto postupům získávání energie patří údajně také koupele, během nichž přijímají negáči energii a živiny skrze kůži. Některé zdroje uvádějí, že zelená barva negáčů svědčí o akutním nedostatku energie, který musí vždy rychle "dorovnat").

4. Ukončení života jedinců, kteří představují hrozbu pro pokračování činnosti EBE – negativní mimozemské entity.

V této souvislosti připomeňme, přátelé, zásadní pravdu. Lidské bytosti, které žijí pozitivním způsobem života a jsou tedy pro EBE nebezpeční (absolutně nežádoucí ať už z důvodu, že sdělí ostatním, jaká je pravda, nebo zmaří jakkoli jejich práci - například ŠÍŘENÍM SVĚTLA) dostávají OCHRANY OD ANDĚLŮ NEBE A STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH. NEMOHOU BÝT TEDY NIKDY NAPADENI NEGATIVNÍMI ENTITAMI. POZITIVNÍ LIDÉ JSOU CHRÁNĚNI A NEGATIVNÍ BYTOSTI NA NĚ JEDNODUŠE NEMAJÍ ŽÁDNÉ PROSTŘEDKY.

5. Unesení lidí na jejich domovské zničené planety do podzemí (bez možnosti návratu), kde jsou buď využívaní jako otroci (lepší varianta) nebo uvěznění v elektroprotonových plazmatických pouzdrech (horší varianta), kde je z nich vysávána životní energie.

6. Provádění pokusů genetického inženýrství

7. Impregnace lidských žen a předčasné ukončení těhotenství za účelem získání hybridního nemluvněte

Ženy v řadě států na Zemi (včetně ČR a SR) ohlašují, že byly uneseny Šedými mimozemšťany a byla jim odebrána vajíčka či přerušeno těhotenství v raném stadiu. Zmiňují také, že později viděly své hybridní děti.

(z internetových zdrojů)

„Americká vláda si zpočátku nebyla vědoma dalekosáhlých důsledků oné „dohody“. Raději začali falešně věřit, že únosy jsou v podstatě neškodné. Postupně jim docházelo, že únosy se budou odehrávat "tak jako tak" (zdali s nimi souhlasí nebo ne), a tak si ze zoufalství pouze "vyprosili" aktuální seznam unesených, který by EBE v pravidelných intervalech dodávaly skupině MJ-12 a Radě pro národní bezpečnost".

 

"EBE je zdegenerovaná rasa, pravděpodobně s genetickou poruchou - jejich trávicí systém je atrofovaný a není funkční…

Proto, aby se tyto entity udržovaly při životě, používají enzymy nebo hormonální sekrety, které extrahují ze tkání lidí a zvířat.

Tyto získané sekrety pak smísí s peroxidem vodíku (likvidace bakteriíí, virů) a tuto směs pak nanášejí na svou kůži – buď tento roztok do kůže vtírají anebo do roztoku ponořují části svých těl. Jejich tělo tuto směs absorbuje, odpadní látky se opět přes kůži vylučují ven.

Moč vylučují negativní entity také přes kůži, což může vysvětlit zápach čpavku, jaký mnoho unesených lidí nebo svědků hlásilo během setkání se šedým typem zlých mimozemšťanů".

 

„Mrzačení dobytka, ke kterému docházelo masivně během let 1973 - 1983 a které bylo veřejně oznámeno médiích - v novinách i časopisech (včetně dokumentárního filmu, který byl vyroben Lindou Howe pro televizní pobočku CBS, ‚KMGH-TV‘, v Denveru), existovalo kvůli sběru tkání pro mimozemšťany.

Mrzačení zahrnovalo odebírání genitálií; konečníky byly vykrojeny až do tlustého střeva – a oči, jazyky a krky byly všechny chirurgicky odstraněny, s extrémní přesností. V některých případech byly tyto řezy provedeny mezi buňkami – což je postup, jakého nejsme doposud v tomto oboru schopni docílit. V mnoha případech mrzačení nebyla v mrtvolách zvířat nalezena vůbec žádná stopa po krvi, nicméně u nich nebyl nalezen ani vůbec žádný cévní kolaps vnitřních orgánů. 

To samé PLATILO PRO MRZAČENÍ LIDÍ.

Jedním z prvních byl v roce 1956 seržant Jonathan P. Lovette, který byl nalezen na raketové testovací střelnici White Sands 3 dny poté, kdy byl major vojenského letectva svědkem jeho únosu objektem ve tvaru disku. Seržantovo tělo vykazovalo známky zjevného operativního zásahu: jeho genitálie byly odstraněny, konečník byl vyřezán chirurgicky přesnou, jako by „zástrčkou“ až do tlustého střeva, oči byly odstraněny a všechna krev byla odstraněna rovněž – a znovu bez cévního kolapsu.

(Z některých důkazů je zřejmé, že negativní entity používají konkrétní operace v případě, když je oběť (zvířecí nebo lidská) stále naživu)."

 

Američané však nejsou dobročinný spolek, a tak souhlas (s únosy lidí a v podstatě s tím, aby si mimozemské negativní entity prováděly ve svých pozemských základnách, co chtějí) samozřejmě neposkytli zadarmo: MIMOZEMSKÉ TECHNOLOGIE - to bylo přání všech přání, to bylo splnění amerického snu o dobytí světa (nelze si nepovšimnout totožných cílů amerických a ještěřích mimozemských).

obr.: letadlo Aurora SR-33A

obr.: letadlo TR-3A Pumpkinseed

......že by náhoda podobnosti s mimozemskými plavidly, nebo "obyčejná americká dokonalost"?

obr.: letadlo Stealth F117

obr.: letadlo bombardér B-21

obr.: letadlo TR3-B Astra

obr.: Létající trojúhelníková loď negativních mimozemšťanů

obr.: Létající trojúhelníková loď negativních mimozemšťanů

Ještěři si koneckonců - ne náhodou, samozřejmě - vybrali také dobře - mocí zaslepenou zemi, Ameriku, chvástající se vším, co neexistuje. Zemi, které nejde o její lid, ale o vlastní, osobní zájmy a cíle velice úzkých skupin vysoce postavených jedinců a jednotlivců. Zemi bez svobody, bez pravé lásky, bez odpovědnosti vůči svému lidu. Takových negativních charakteristik se pak dobře využívá, dobře se s nimi negativním entitám pracuje...energie těchto "kvalit" se doslova přitahují... Ještěři nejsou "blbí", dobře věděli, za kým zajít. Ještěři poskytli, co Američané požadovali. Poskytli sice Američanům technologie, ovšem takové, se kterými si Američané moc nepolepší. Ještěři také nejsou dobročinný spolek, a tak k uspokojení USA bohatě postačily pouze zastaralé mimozemské technologie, které již sami ještěři moc nepoužívají. (Mimo jiné také technologie, které používali například také na genetické pokusy (při nich docházelo k mrzačení lidí, zabíjení, sexuálním praktikám (ještěři mají celkem problém rozmnožovat se, některým rasám negativních mimozemšťanů již "docházejí na skladě" potomci)).

To už začínalo být příliš také pro zbytek světa (dle amerického slovníku "USA a pak ten zbytek světa"), především teď máme na mysli NEKONEČNÝ VESMÍR. Víte již, přátelé, že každý negativní čin (primárně negativní myšlenka) je příčinou KONKRÉTNÍCH následků, odpovídajících energetickému náboji příčiny, její vibraci. Všechno je Vesmír, a proto VŠECHNO DĚNÍ SE TÝKÁ CELÉHO VESMÍRU, VEŠKERÉHO ŽIVOTA, tedy VŠEHO, CO EXISTUJE. Pokud je ohrožován život v jakékoli formě a podobě, kdekoli ve Vesmíru, pak ti, kteří jsou schopni pomoci, musejí zasáhnout. Je to jejich povinnost a životní poslání. Veškeré negativní dění na planetě Zemi nese negativní důsledky pro celý Vesmír.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozitivní vesmírné bytosti jsou ochránci Vesmírných zákonů. Intenzivní, masivní a vrcholící negativní činnost pozemšťanů (včetně činnosti "přistěhovalců" - negativních mimozemšťanů) na planetě Zemi ohrožuje a oslabuje vesmírný život jako takový. Proto byly pozitivní vesmírné civilizace povolány (od Vánoc roku 1997) k soustavné ochraně planety Země.

Zásadní pro pochopení celé této záležitosti, přátelé, je to, že tato pomoc nemůže být a nikdy tedy není zásahem do svobodné vůle lidí. Přátelé z Vesmíru nikdy nezasahují do vývoje civilizací, neboť by porušovali kosmické zákony a samozřejmě konali primárně proti sobě samým. Jakkoli by zasáhli do svobodného tvoření životních okolností lidí, bránili by jejich svobodné vůli, ať už tato vůle tvoří cokoli, byť vlastní zánik jedné civilizace. Svobodná vůle nemůže být nikdy nikomu vzata. Přátelé z Vesmíru plně respektují svobodný vývoj civilizací a zasahují vždy jen do té míry, do jaké je tento zákon zachováván, v souladu s ochranou zbývajícího života ve Vesmíru.

Jinými slovy: I kdyby se lidé zabíjeli, stříleli po sobě, vraždili se (například během válek na Zemi), přátelé z Vesmíru by nebyli oprávněni přispěchat na pomoc a začít zachraňovat jak na běžícím páse, ani ty, co podle našeho poZemského názoru "za nic nemůžou", ty "pouhé, nevinné oběti". Vědí totiž, že to, co se právě děje (byť násilí, války) není nějaká "obyčejná či nešťastná náhoda", která si vyžádá nevinné oběti. Když už víte, přátelé, jak funguje Vesmír, tedy náš Domov, pak Vám již spojení slov "nevinná oběť" vychází jako nesmysl. Nikdo takový neexistuje. Buď je někdo nevinný, nebo je oběť. Oběť nemůže být "nevinná", to by se nemohla nikdy stát obětí. (Teď mluvíme o "oběti", ale ve skutečnosti neexistují žádné oběti... o tom blíže v jiných povídáních...). Bezpráví se neděje nikdy nikomu jen tak, z náhody či nehody. Každá bytost je odpovědná za to, že se jí děje případné "bezpráví", neboť sama tato bytost umožnila svými volbami a skutky, aby k tomuto došlo a právě v její přítomnosti, s její účastí. Chybné volby a činy, které vedly k této nepříjemné realitě, se samozřejmě nemusejí týkat vždy jen tohoto poZemského života. Na mnoho "nehod" a "náhod" se chystáme (si zaděláváme) často v minulých životech. A do tohoto poZemského jsme si je přišli odčinit, překonat, nejlépe neutralizovat, odstranit (rozpomenutím se na svou podstatu, pozitivní prací, plněním svého světelného poslání). Mnozí lidé se však za celý svůj pozemský život NEROZPOMENOU na pravý smysl jejich pozemského života a tuto jedinečnou šanci propásnou. Tyto "nehody či náhody" opět nezvládnou, tentokrát ani v hmotném světě na Zemi (nepochopí jejich pravý význam) a prohloubí a umocní tak jejich negativní dopad v životě tomto a hlavně na další a další životy své cenné......

Také pro výše uvedené - pozitivní vesmírné bytosti zachraňují ostatní bytosti a pomáhají jim jen tehdy, jsou-li o to požádáni, nebo, pokud to umožňuje aktuální duchovní úroveň těchto lidí. (Vědomí člověka je-li povýšeno nad jeho negativní skutky a prožívá touhu být lepším a žít pozitivní život (nejen projeví touhu, ale také prokazuje úsilí, práci, které tuto touhu podporují a naplňují)). Tak jako nyní, kdy byli přátelé z Vesmíru požádáni planetou Zemí (mnohem vyšší duchovní bytostí než je člověk). Přesněji řečeno planeta Země, která již nechce dále snášet nesnesitelné týrání od poZemšťanů, požádala Stvořitele Nejvyššího o možnost očistit se od všech negativních a hrubých vibrací produkovaných lidmi, o možnost očistit se a převibrovat do vyšší dimenze. (Připomeňme, že planeta Země stále prodlužuje a prodlužuje své týrání, své trápení, svou bolest, kterou jí dělají lidé. Země to dělá z LÁSKY K LIDEM. STÁLE JIM TOTIŽ DÁVÁ ŠANCI NA PROBUZENÍ, NA ZASTAVENÍ SVÉHO NEGATIVNÍHO KONÁNÍ, ABY LIDÉ NEZTRATILI POZEMSKÝ DOMOV. NEMŮŽE TO VŠAK DĚLAT DONEKONEČNA). Stvořitel proto požádal tyto pozitivní vesmírné civilizace o spolupráci na této pomoci Zemi a také hrstce pozitivních poZemšťanů. Planeta Země chce převibrovat do 5. dimenze bytí a již nechce trpět ubližování sobě ani těm pozitivním lidem, kteří na ní žijí, kteří Zemičce s láskou, úctou a pokorou pomáhají a léčí ji svými pozitivními myšlenkami a činy.

Od Vánoc roku 1997 jsou z Vesmíru povolány POZITIVNÍ MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE, aby zastavily řádění negativních mimozemšťanů a jejich poZemských "obdivovatelů". Toto řádění se totiž týká všech, celé planety Země, každé její bytostné části. O Vánocích roku 1997 přiletěla jako první Kohunova menší vesmírná flotila, která měla na starost kontrolu a bezpečnost všech jaderných raket po celém světě, celého vojenského, jaderného arzenálu a materiálu ve skladištích po celém světě, včetně všech jaderných elektráren. V lednu 1998 přiletěly ostatní vesmírné flotily, Ptaahova a Aštarova, velké vesmírné flotily čítající každá 100 000 velkých mateřských (přes kilometr velkých) vesmírných lodí s obrovským počtem menších vesmírných plavidel garážovaných uvnitř těchto lodí. Každá flotila čítá 250 miliónů vesmírných pozitivních přátel z vesmíru. Pozitivní vesmírné civilizace již eliminovaly mnohé nebezpečné pozemské řádění, jehož následky by už mnoho pozemšťanů nepřežilo...

Řádění poZemšťanů na Zemi již dosáhlo takové úrovně, že JIŽ OHROŽUJE ŽIVOT NEJEN NA ZEMI, ALE V CELÉM VESMÍRU!!!!!!!

OHROŽENÍ ŽIVOTA VE VESMÍRU A JEHO POZITIVNÍCH OBYVATEL - ať už žijí kdekoli - JE VŽDY DŮVODEM K ZAHÁJENÍ AKTIVITY NA ZACHOVÁNÍ POZITIVNÍHO STAVU, KTERÝ JEDINÝ EXISTUJE!!!!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Špinavá práce na základnách, konkrétně nyní na těch amerických, se děje na základě skutečně existujících a "platných" smluv a dohod mezi americkou vládou a negativními mimozemšťany (v podstatě však nesmyslných a neplatných, neboť pro negativní mimozemšťany neexistují žádné směšné smlouvy, papíry, písmena -  jsou pro ně stejně bezvýznamné, jako pro poZemšťany -- na rozdíl od poZemšťanů si to však "negáči" uvědomují a naplňují tento fakt v "praxi").

VŠECHNY DOSTUPNÉ A SKUTEČNÉ SMLOUVY MEZI VLÁDAMI ZEMÍ A NEGATIVNÍMI MIMOZEMSKÝMI RASAMI JSOU V PODSTATĚ DOHODOU O KAPITULACI TĚCHTO ZEMÍ, které toto učinily. ŽÁDNÝ JINÝ VÝSLEDEK NENÍ MOŽNÝ.

VLÁDY A TAJNÉ ORGANIZACE SPOLUPRACUJÍCÍ JIŽ ŘADU LET S NEGATIVNÍMI MIMOZEMSKÝMI NEGATIVNÍMI BYTOSTMI SI BRZY SPOČÍTALY, ŽE NEMAJÍ JINOU MOŽNOST, NEŽ PODEPSAT ORTEL SMRTI PRO SVOU ZEMI A V PODSTATĚ PRO CELÝ SVĚT. JINAK BY NEGATIVNÍ MIMOZEMŠŤANÉ PROVEDLI TO, CO PROVEDOU STEJNĚ, ALE MNOHEM DŘÍVE. TO VŠAK NECHTĚLA PŘIPUSTIT ŽÁDNÁ VLÁDA.

JAK BY VYPADALI JEJICH ZÁSTUPCI, KDYBY POD JEJICH VELENÍM (V JEJICH VOLEBNÍM OBDOBÍ) DOŠLO KE KATASTROFĚ JMÉNEM SELHÁNÍ ŘÍZENÍ ZEMĚ A PŘENECHÁNÍ "OSUDU" CELÉ PLANETY NEGATIVNÍM MIMOZEMSKÝM ENTITÁM!!!

NENENE, ŘEKLI SI, TO SE ZA JEJICH "VLÁDY" NESMÍ STÁT.

PODEPSALI TEDY raději, co podepsat MUSELI, aby byli alespoň na pár posledních let "svobody a nezávislosti" těmi v čele světa, těmi, kteří si ještě užijí z MOCI nad ostatními - POZEMŠŤANY... Tedy, jak už sami vědí, z falešné iluze MOCI...

DAŇ BYLA tedy VYSOKÁ. ZAPLATIT VŠAK MUSELI.

(Vládní, resp. vyvolení státní příšlušníci si NAVÍC byli vědomi toho, že pokud se s negativními mimozemšťany dohodnou, získají alespoň nějaké "záruky". Především si zajistili, že sami budou ušetřeni únosů. Když už zjistili, že z této smlouvy s ĎÁBLEM nemohou získat vůbec nic ve svůj prospěch, alespoň vlastní holý krk ještě stál za záchranu. Vetřeli se negativním mimozemšťanům do přízně z důvodu své vlastní "ochrany". Přitom VÍRA V DOBRO, LÁSKA a DŮVĚRA V POMOC VESMÍRNÝCH PŘÁTEL A SAMOTNÉHO STVOŘITELE BYLY OKAMŽITĚ POUŽITELNÉ A JEDINÉ ÚČINNÉ NÁSTROJE, S NIMIŽ MOHLI POZEMŠŤANÉ I V TÉTO FÁZI "VÁLKY S PEKLEM" VYHRÁT.

TADY MÁME NAPROSTOU ANALOGII PODSTAT VŠECH VÁLEK SVĚTA. SOUČASNÁ VÁLKA JE OPĚT VÁLKA DVOU NEGATIVNÍCH STRAN. STRAN, KTERÉ NEZNAJÍ - NEBO NEUZNÁVAJÍ - LÁSKU ANI PRAVDU. NEMAJÍ TEDY MOŽNOST, JAK ZVÍTĚZIT. NEGATIVNÍ STAV TOTIŽ NEMŮŽE NIKDY ZVÍTĚZIT.

Negativní mimozemšťané nedají NIKDY poZemšťanům na vybranou. Proč by to dělali? Pokud učiní lidstvo další a další negativní, chybné volby ve svém vývoji, pak skončí v pekelných světech, v nižších a nižších dimenzích bytí, jako naprostí otroci v plné moci ještěrů.

 

ZNOVU TEDY OPAKUJEME, přátelé, že JEDINÁ MOŽNOST, JAK SE ZACHRÁNIT PŘED DŮSLEDKY VŠECH NEGATIVNÍCH ČINŮ, KTERÉ JSME SAMI - JAKO LIDSTVO - JIŽ NAPÁCHALI, JE

ŽÍT LÁSKYPLNÝ ŽIVOT 

NEPORUŠOVAT KOSMICKÉ ZÁKONY LÁSKY.

 

PAK NEBUDE NIKDO A NIC, CO BY NÁS MOHLO OHROZIT.

PAK BUDEME ZACHRÁNĚNI A NAŠE CHYBY NAPRAVENY.

 

Shrnutí základních informací:

Na základě těchto smluv v podstatě dovolily vlády zemí - mluvíme nejčastěji o USA (neboť tam je tato spolupráce nejmasivnější) - negativním mimozemšťanům provádět genetické pokusy na lidech, zvířatech a na již naklonovaných kombinacích těchto fyzických těl, včetně samotných negativních entit. Další nespočet experimentů se týká ovládání myslí lidí, čipové technologie a také astrálních záležitostí.

Jak je z výše uvedeného jasně pochopitelné, současný svět je pouhým výsledkem negativních voleb každého jeho obyvatele. V tomto případě je hrůzostrašné řádění negativních mimozemšťanů na Zemi výsledkem především negativních voleb konkrétních zemí, resp. jejich vlád (primárním zdrojem je USA). (Není překvapením, že Američané nikdy nedůvěřovali negativním mimozemšťanům a také negativní mimozemšťané samozřejmě neveří Američanům. Při jakékoli příležitosti "podrazit" a podvést svého přítele = soupeře, neváhá ani jedna, ani druhá strana. Přímo v podzemních základnách již mnohokrát došlo také ke krutým přestřelkám a bitkám mezi Američany a negativními entitami. Na které straně zůstalo více padlých asi netřeba zdůrazňovat...)

A svět si zatím žije dál svůj všední život...

Muži v černém - MIB

Klonování a genetické experimentování na lidech už dosáhlo v tajných projektech na tajných amerických základnách ve spolupráci s negativními mimozemšťany mnoha "dobrých" výsledků (v negativním pojetí dobra), ze kterých vznikli a vyvstali MIB (men in black - muži v černém). Nejsou to jen postavičky z filmové komedie, ale jsou to skuteční, nelítostní, bezcitní agenti tajných služeb, neznající slitování, natož vlastní city. Jsou to již praví loutkolidé – otroci. Pracují jako stroje – roboti. Jsou ovládáni přes čip v mozku a jejich mysl je natolik změněna - zpryzněna, že současné zbraně na ovládaní lidské mysli na ně fungují naprosto dokonale a spolehlivě.

MIB tvoří zástupci dvou "rodů": jsou to buď naklonovaní lidé s implantovaným čipem v mozku (jsou ovládáni na dálku skrz mysl), nebo se jedná o samotné zástupce negativních mimozemšťanů vyššího řádu, kteří si jednoduše změnili podobu podle svých potřeb a přání. MIB jsou v podstatě (pseudopodstatě) první prototypy nadlidí, které touží ještěři z pekel vyšlechtit k "dokonalosti" svých pseudoschopností, a to stále za jedním a tímtéž účelem: dobytí Vesmíru, resp. Stvořitele NEJVYŠŠÍHO.

 

Nelze si nepovšimnout podobnosti očí MIB s očima negativních mimozemšťanů. Negativní mimozemšťané ne náhodou vyšlechtili tyto loutkolidi k obrazu svému.

 

Dejte si proto pozor, lidé poZemští, pokud se s těmito bytostmi setkáte, zapomeňte na nevinné, výživné americké trháky z kin či televizí. Vaše setkání s nimi nebude náhoda a bude jen na Vás a na Vašich aktuálních schopnostech vyciťovat (někomu možná budou muset stačit jen znalosti) a poznat, že jste v nebezpečí, a to ne náhodou.

Agenty poznáte již z dálky, většinou chodí "společensky" oděni v černých oblecích, jezdí v černých vozech, nejlépe s černými skly. Pozitivita jim zkrátka nevoní a barvy a jejich energetický účinek nemohou být vyjímkou. Jednotlivci skupin jezdí na stejné místo ve více vozech, aby ukázali svou převahu, sílu a moc. Pocit strachu, jež vyvolají ve svých pozorovatelích (v horším případě obdivovatelích), většinou převažuje nad chutí si s nimi podat ruku a jít na kávu. Pokud jim stihnete pohlédnout do očí, uvidíte, že jejich oči (duhovky) jsou přinejmenším divné, nevypadaji "zcela zdravě". Připomínají oči člověka závislého na návykových látkách. Registrovatelný je dojem, jako by tyto jejich oči ani nevnímaly okolní svět, nevnímaly realitu (tedy to, co my za realitu považujeme) a jen něco toužebně očekávaly. Ony čekají, a to na rozkazy. Příkazy, které jim vydává ovládací čip v jejich mozku. Čekají na každý rozkaz jako na slitování. Přejí si plnit to, co uslyší, že splnit mají.

Agenti nosí černé brýle a nesundávají je ani tam, kde by ostatním již překážely či zhoršovaly viditelnost. Hlavním důvodem bývá použití brýlí jako ochrany proti určitému typu zbraní používaných proti lidem, ale také právě proti MIB i mimozemšťanům. Tyto zbraně produkují záblesk silného světla, který je pro černé a velké očajzny více než nepříjemný. Zbraně se používají také na amerických tajných základnách. Negativní mimozemšťané mají veliké oči (především za účelem hypnotizace), je tedy jasné, že jim silný záblesk musí vadit o to více, čím větší plochu světlo zasáhne. MIB tedy řeší stejný problém, jsou to přece díla negativních entit, které si je geneticky upravily a naklonovaly k obrazu svému.

Negativní mimozemšťané však "jdou s dobou", a tak občas vyřadí "staromódní typy" MIB a nahradí je novými, geneticky více zpitvořenými a "dokonalejšími" agenty. V budoucnu se tak může stát, že je nepoznáme ani podle typických očí a obleků. Když budou muset, když je okolí začne více registrovat, pak MIB změní i své "oblíbené" barvy - tedy černou, černější a nejčernější. Zatím jim plně dostačuje barva vibračně jim nejbližší a nejpříjemnější, tedy černá, neboť negativní vibrace této barvy na sebe přitahují další negativitu, a tak se vzájemně přiživují a působí dvojsečně: posilňují negativitu, nenávist a agresivitu samotných MIB a také vzbuzují a umocňují pocit strachu v ostatních lidech.

Díky genetickému a vibračně astrálnímu šlechtění mají současní agenti MIB speciální schopnosti, které převyšují schopnosti poZemšťana, mnohem větší fyzickou silou počínaje, telepatickými, hypnotizačními schopnostmi a technikami na ovládání myslí člověka zdaleka nekonče...

 

...z různých zdrojů...

Pro Rexe Heflina to měl být běžný pracovní den. Muž pracující jako technik údržby silnic v americké Santa Anně projížděl 3. srpna 1965 nedaleko vojenského letiště El Toro. Jenže tentokrát se stalo něco nečekaného! Nad silnicí se objevily neznámé létající objekty diskovitého tvaru, které Heflin následně i vyfotografoval.

Heflinovy fotografie UFO se záhy staly jedním z nejvíce oceňovaných důkazů, svědčících podle některých badatelů o přítomnosti mimozemšťanů na Zemi.

Za několik dní Heflina doma navštívili dva podivní muži v dobře padnoucích černých oblecích. Suše mu sdělili, že jsou ze štábu americké protivzdušné obrany a přikázali mu, aby jim přinesl všechny fotky zachycují tajemná létající tělesa. Poté snímky zabavili a odnesli pryč.

Inženýr měl však schované ještě jejich kopie, které po dvou letech poslal na Coloradskou univerzitu. A muži v černém přišli zas...

Tentokrát si již nebrali servítky a Heflina měli podrobit dlouhému výslechu. Během něho se ho ptali, co ví o UFO i souvisejících jevech, například o Bermudskému trojuhelníku (oblast u Floridy, kde se záhadně ztrácejí lodě a letadla). Podobná zvědavost je údajně pro muže v černém typická.

Mlč, nebo zemřeš!

Heflina prý zarazilo, že během podivné návštěvy praskal jeho rádiový přijímač, jakoby byl něčím rušen. Mohlo to být snad záhadnou technikou mužů v černém? Ještě více se pak Heflin prý podivil, když po odjezdu tajemných mužů zavolal do štábu protivzdušné obrany. Tam prý o agentech v černém nikdo nic nevěděl. Odkud ale tedy přišli?

Podobně neobvyklý zážitek mělo prožít mnoho dalších svědků UFO i badatelů, zajímajících se o tento fenomén. Muži v černém se jich měli mnohokrát podrobně vyptávat, co ví o tajemných jevech, a vyhrožovat jim, aby o nich mlčeli, jinak prý budou zlikvidováni.

Létající disky nad Mexikem

Jedním z nejlépe zdokumentovaných je podivný příběh mexického pilota  Antonia de los Santos Montiela. Tento muž se v březnu 1974 setkal s neidentifikovatelnými létajícími tělesy nad městem Mexico City.

K Montielovu sportovnímu letadlu Piper Aztec se tehdy údajně přiblížily tři tajemné létající objekty. Jedno UFO se mělo dokonce s letounem ve vzduchu srazit, a jeho pilot proto jen horko těžko přistál na letišti. Pozorování tří neznámých letících objektů u Mexičanova letadla záhy potvrdili i někteří pracovníci řídící věže, kteří měli tajemné letící objekty spatřit na obrazovkách radaru.

Celý případ se proto stal v Mexiku senzací a Montiela pozval do svého televizního pořadu známý moderátor Pedro Ferriz de Con. Už při cestě do televizního studia si prý pilot uvědomil, že se děje něco divného. Celou cestu ho měla sledovat černá limuzína Ford Galaxy a stejné auto jelo i před ním.

Než se letec stačil vzpamatovat, vytlačili šoféři automobilů jeho vůz na okraj silnice. Záhy z něj vystoupili vysocí muži v dokonale vyžehlených černých oblecích (Men in Black), kravatách a kloboucích. 

Agresoři přišli ke dvěřím Montielova vozu a jeden z nich výhružně pronesl: „Jestli je ti tvůj život a život tvých blízkých milý, raději bys o tom zážitku neměl s nikým mluvit.“ Potom nasedli do vozů a odjeli pryč. Vyděšený Mexičan zůstal chvíli sedět, pak obrátil své auto a odjel domů.

O dva dny později však Pedro Ferriz přesvědčil pilota, že se mu nemůže nic stát. Montiel proto v jeho televizním pořadu nakonec vystoupil a měl se později setkat s americkým expertem na problematiku UFO Josefem Allenem Hynkem. Ale při cestě za ním prý znovu narazil na jednoho z Men in Black!

„Už jednou jsme tě varovali, abys o svém zážitku s nikým nemluvil. Vypadni odsud a víckrát se sem nevracej!“ řekl mu varovně tajemný muž... Montiel se později již s MIB nesetkal. Tolik štěstí však již prý neměli další svědci, kteří měli také zahlédnout UFO.

 

Nedokonalost - přirozená charakteristika negativního stavu

 

Právě díky své negativitě (opačným vibračním parametrům Pravého bytí, které jediné existuje), která determinuje samotné bytí negativních entit, prožírá je a rozkládá, jsou negativní mimozemšťané i MIB nedokonalé a chybující bytosti. Ve skutečnosti (která je však naprosto odlišná od té skutečnosti, kterou považujeme za reálnou), nejsou tito zástupci negativních entit nikým, nemají žádnou moc, žádný vliv, žádný význam.

Připomeňme si, že vše - tedy i vše negativní vyvstalo z něčeho. To NĚCO bylo pozitivní. Muselo to být primárně pozitivní, neboť nic jiného neexistuje. Jednoho okamžiku zatoužilo to pozitivní prožít negativitu. Udělalo vše nezbytné pro to, aby to prožívat mohlo. Aby zjistilo, jak "chutná" konat PROTI kosmickým zákonům, PROTI STVOŘITELI, PROTI sobě samým. V touze dosáhnout tohoto smělého cíle (dobýt Stvořitele Prvotního všeho a všech) se takto "zvídavé" bytosti dostaly až na hranici, kdy je vůbec možné ještě uměle vytvářet další (negativní) živé bytosti. Pomineme-li nyní bytosti, které negativní entity vyrábějí jako roboty, pak se negativní stav stále musí "smířit" s možností, že některý z jeho představitelů -  potomků se někdy může rozpomenout na PRAVDU (připomínáme, že život není možný bez Stvořitele a Jeho energie LÁSKY, proto v každé živé bytosti - včetně ještěrů - musí být tato esence přítomna, blíže viz. např. Pseudotvůrci). KAŽDÁ ŽIVÁ BYTOST - včetně zástupců negativního stavu - MÁ ZARUČENU NAPROSTOU A VĚČNOU SVOBODNOU VOLBU a VŮLI, VŽDY SAMA ROZHODUJE O KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO VLASTNÍHO ŽIVOTA. KDYKOLI SE MŮŽE ROZPOMENOUT NA PRAVDU A ZAČÍT ŽÍT A KONAT DOBRO. KDYKOLIV SE MŮŽE ROZHODNOUT KONAT OPĚT ZLO A PROŽÍVAT JEJ.

V této jediné - POZITIVNÍ - podstatě BYTÍ je v podstatě ukotvena NEDOKONALOST NEGATIVNÍHO STAVU.

 

NEGATIVNÍ ENTITY NEMAJÍ PŮDU POD NOHAMA VŮBEC JISTOU. KDYKOLI SE MŮŽE KTERÝKOLI JEJICH ČLEN ROZPOMENOUT NA PRAVDU A "SELHAT" TÍM, ŽE SE VZBOUŘÍ PROTI TOMU, CO DO NĚJ IMPLANTUJÍ JEHO "NADŘÍZENÍ", tedy celý NEGATIVNÍ STAV.

 

ONEN JAKÝKOLI ČLEN ZNAMENÁ TAKÉ JAKÝKOLI POZEMŠŤAN. KDOKOLI Z LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI SE MŮŽE ROZPOMENOUT NA TO, KÝM JE, A ZAČÍT JEDNAT A ŽÍT V SOULADU S TOUTO PRAVDOU.

JEDINĚ TAK ZACHRÁNÍ SÁM SEBE ZE SPÁRŮ NEGATIVNÍHO STAVU.

JEDINĚ TAK SE PŘIČINÍ O ZÁNIK NEGATIVNÍHO STAVU.

Svobodná vůle každé živé bytosti je DŮKAZEM TOHO, ŽE NEEXISTUJE NIC NEŽ LÁSKA. NIC NEŽ DOBRO

 

I za pseudoexistence negativního stavu jsou platné univerzální zákony - a ty jsou pozitivní, ty jsou PRAVÉ a jediné EXISTUJÍCÍ. Je tedy pochopitelné, že z pozice pozitivních, pravých zákonů jsou negativní mimozemské bytosti, včetně MIB "příjemně" nedokonalí, slabí, bezbranní a v podstatě neschopni ničeho. I když disponují velmi vysokou inteligencí a dělají věci pro běžného člověka nadpozemské, nepochopitelné, až kouzelné, tyto bytosti nejsou věčné ani mocné (pokud však uvěříte falešné představě, že mocné jsou, pak v této představě budete žít a budete prožívat jejich moc jako realitu (blíže v záložce Všechno je jinak, Falešné představy)).

Člověk nacházející se v pozitivním stavu je proti všem těm "kouzlům" naprosto imunní. MIB nemohou udělat nic, aby na pozitivní bytost působily. Samotnou a ČISTOU LÁSKOU, ryzí POZITIVITOU BYTÍ lze na negativní stav vyzrát. A nemusíte dělat vůbec nic, přátelé. Stačí být tím, čím skutečně jste. PRAVÉ, LÁSKYPLNÉ, POZITIVNÍ BYTOSTI VYZAŘUJÍCÍ LÁSKU, SVOBODU, RADOST A PRAVDU. VAŠE VIBRACE, VAŠE ENERGETICKÉ VYZAŘOVÁNÍ TĚCHTO KVALIT PŮSOBÍ NA NEGATIVNÍ STAV DOSLOVA JAKO ELEKTRICKÝ ŠOK. PARALYZUJETE JE.

Jednoduše řečeno - pozitivita je jediná existující esence a je tedy VŠEMOCNÁ. Pozitivní lidé mají doslova ochranný štít kolem svých těl, jsou chráněni energiemi Andělů, vysokých duchovních bytostí, a Stvořitelem Prvotním Všeho a Všech. MIB se mohou strhat, ale proti Pravdě a Lásce jsou v podstatě "bezmocní". Láska je pro ně nejsilnější sousto, který nikdy nemine cíl - jejich úžasem otevřená ústa... Na tuto všemocnou energii nemá negativita odpověď. NIKDY NEBUDE MÍT.

 

Rada pro setkání (nikdy ne náhodné - náhoda neexistuje!)

 

Pokud se člověk, který ještě nedosáhl vyšších vibrací bytí (pozitivního stavu), setká s MIB nebo negativními mimozemšťany (ve své či lidské podobě), nechť má na paměti - jako POMOC - tuto nedokonalost negativního stavu. Proto je na místě beze strachu jednat. Uchopit možnost využít jejich nicotné negativity a použít proti nim jedinou možnou sílu - tu největší, kterou oni sami ovládají nejméně (prakticky vůbec). LÁSKU, ODVAHU. Nezapomínejte, že STRACH je energií, která negativní entity ŽIVÍ, na kterou čekají a která je DOBÍJÍ! Váš strach, případně vaše agresivita či útok, jim bude dodávat sílu neskutečnou. Nezaváhejte, proto, poZemšťané, a rozhodněte se, že strach nemáte. Je to otázka vašeho ROZHODNUTÍ.

STRACH JE VAŠE svobodná VOLBA.

Strach NENÍ výsledek okolností.

(Jak už víte, strach je vaše svobodná VOLBA, která teprve poté (co se rozhodnete jej prožívat jako skutečný) zapřičiní okolnost (že se něčeho bojíte), vyvolá událost (které se začnete bát), způsobí výsledek (který si myslíte, že byl příčinou vašeho strachu, blíže v záložce Všechno je jinak)).

 

TEDY pokud můžete, přátelé, poskytněte ještě v tomto životě všem "nevěřícím Tomášům" alespoň tuto radu, co dělat, až se setkají s negativním stavem tak, že si toho budou určitě vědomi. Jejich pozitivita bude to jediné, co je zachrání, pokud jim bude vlastní...

Nezapomínejme, přátelé, že kosmický zákon STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ je ABSOLUTNĚ PLATNÝ, TEDY VŠUDE A VŽDY. POZITIVNÍ ČLOVĚK - tedy ten, který vyzařuje pozitivní vibrace - NEMŮŽE BÝT NIKDY OHROŽEN NEGATIVNÍMI MIMOZEMŠŤANY. JEDNODUŠE SI JE NA SEBE NEPŘITÁHNE. NEPŘITAHUJE ZLO, STRACH, SMRT, AGRESIVITU, UTRPENÍ, BOLEST a další a další negativní vibrace, které jsou podstatou negativního stavu. Pouze NEGATIVNĚ ŽIJÍCÍ ČLOVĚK, tedy ten, který oplývá hrubými vibracemi, na sebe přitahuje STEJNÉ, tedy NEGATIVNÍ, HRUBÉ vibrace. Negativní entity mohou napadnout či působit jen na toho, kdo vykazuje stejné či podobné - nízké vibrace, energie. Negativní stav není přitahován pozitivitou, ale negativitou. Pozitivita negativní stav doslova ničí, oslabuje, protože je opakem podstaty negativního stavu. Negativní stav VYHLEDÁVÁ VŽDY STEJNÉ - negativní VIBRACE, ABY SE MOHL UCHYTIT A PŮSOBIT PODLE SVÉHO PŘÁNÍ A SVÝCH POTŘEB. Každý negativně žijící (myslící a jednající) člověk je tak pro negativní stav neustálým zdrojem energie a zároveň jeho dokonalou loutkou, protože tento člověk je výborně ovladatelný, právě skrze stejné - nízké, negativní energie.

KAŽDÝ ČLOVĚK SÁM SE NEUSTÁLE SÁM ROZHODUJE, CO BUDE VE SVÉM ŽIVOTĚ PROŽÍVAT. KAŽDÝ SÁM SI URČUJE VŠECHNY OKOLNOSTI SVÉHO ŽIVOTA. NIKOMU SE NIC NEDĚJE PROTI JEHO VŮLI. NIKDY. NEJDE TO.

Ten, kdo se v tomto životě setká (v jakékoli formě) s negativními mimozemskými bytostmi, si TUTO REALITU SÁM VYTVOŘIL. SÁM SE K TOMUTO VÝSLEDKU DOPRACOVAL. (Příčin je samozřejmě mnoho, vždy se jedná o čistě individuální záležitost). NENÍ TO ŽÁDNÁ NÁHODA ČI NEHODA. NENÍ ŽÁDNOU OBĚTÍ. ZNOVU A ZNOVU JE TŘEBA MÍT NA MYSLI, ŽE NEEXISTUJE ŽÁDNÁ NÁHODA. KAŽDÝ SI NEUSTÁLE TVOŘÍME VŠECHNY OKOLNOSTI SVÉHO ŽIVOTA. KAŽDÁ NAŠE SVOBODNÁ VOLBA JE VYJÁDŘENÍM NAŠÍ SVOBODNÉ VŮLE DAROVANÉ NAVĚKY NEJVYŠŠÍM. POKUD TEDY V TOMTO ŽIVOTĚ BUDETE ČELIT (ZVOLÍTE SI TO) NEGATIVNÍM MIMOZEMSKÝM BYTOSTEM A BUDETE CHTÍT SE Z JEJICH VLIVU VYSVOBODIT, PAK OPĚT RADÍME TO JEDINÉ MOŽNÉ:

LÁSKA. POZITIVITA. LÁSKA.

 

POUZE LÁSKA A POZITIVITA DOKÁŽE ČELIT NEGATIVITĚ V JAKÉKOLI PODOBĚ A FORMĚ.

POUZE LÁSKA A PRAVDA DOKÁŽE PŘEMĚNIT NEGATIVITU OPĚT NA TO, ČÍM PŮVODNĚ BYLA.

Pokud z jakéhokoli důvodu stanete, přátelé, před zástupcem negativních mimozemských entit, radíme dívat se jim do očí co nejméně. Jejich velké oči, jak už jsme si řekli, jsou záměrně vyšlechtěné k mimořádným hypnotizačním účinkům a efektivnímu ovládnutí vaší mysli. Vypnou motorické funkce člověka, ovládnou jeho psychické procesy, přemění člověka na loutku. Takováto oběť bude připomínat robota, loutku pod vlivem drogy, která začne svého pána poslouchat na slovo. Vaše mysl bude omámena, můžete mít halucinace, že před sebou vidíte úplně někoho jiného než kdo tam je. Mohou vás také uspat. PROTO NA NĚ NEHLEĎTE, přátelé, neposkytujte jim TERČ se všemi "jedenáctkovými poli".

 

NIKDY NENÍ A NEBUDE PRO NIKOHO POZDĚ ROZPOMENOUT SE NA PRAVOU PODSTATU SVÉHO BYTÍ A ZAČÍT JEDNAT V SOULADU S KOSMICKÝMI ZÁKONY. 

DOMŮ SE JEDNOU VRÁTÍ KAŽDÝ.

NA KAŽDÉM POUZE JE, KDY SE TO STANE.

 

Konec podle přání a voleb poZemšťanů

 

Přátelé,

negativní mimozemšťané vtrhnou na Zemi, budou dělat všechno pro to, aby lidstvo zmátli. Jejich první úkol na Zemi bude zmást poZemšťany a naklonit si je na svou stranu. Budou se vydávat za zachránce, na které lidstvo čekalo. Budou se vydávat za anděly, za přátele. Budou milí, hodní, inteligentní. Budou mít a umět všechno, co vy nemáte a neumíte. Uzdraví nemocné, oživí mrtvé (technicky celkem jednoduchá záležitost - "šoupnou" do mrtvého těla umělou duši, která tělo oživí, tento oživený mrtvý nebude mít žádné lidské vlastnosti, bude to doslova zombie. To však bude stačit negáčům na to, aby vás zmátli a vzbudili váš zájem o jejich "dokonalé" dovednosti). Nabídnou lidstvu technologie, nad kterými bude lidem "rozum stát" (ve skutečnosti to bude pouhý zastaralý šrot, zastaralé technologie, které sami negativní mimozemšťané již dávno nepoužívají, mají mnohem lepší a vyspělejší technologie. Pozemšťané však budou uchváceni dokonalostí a vyspělostí...).

Pár poZemšťanů bude mít možnost navštívit planety negativních mimozemšťanů - planety ve skutečnosti zničené, černé, špinavé, s minimem udržitelných podmínek k životu. Pozemšťané však budou opět uchváceni. Budou opět oklamáni, budou totiž svědky pouhých holografických projekcí planet a veškerého života na nich, které běžný poZemšťan není schopen rozlišit od skutečnosti. Pozemšťané tak na těchto falešných planetách uvidí nádhernou, kouzelnou, čistou přírodu, klid a mír života, vitalitu a zdraví tamních obyvatel, život v harmonii a v dostatku. Těchto pár poZemšťanů - svědků "dokonalého" života na "vyspělých" planetách negativních mimozemšťanů se vrátí za Zem živí, zdraví (možná více, než byli před návštěvou), uchvácení a okouzleni životem, který tady na Zemi již dávno nebude. Tito vyvolení poZemšťané se vrátí jen proto, aby ostatním lidem na Zemi předali tyto "úžasné" zkušenosti, aby vyprávěli o tom, co zažili. A věřte, že vyprávět budou.

Pseudotvůrci a také negativní mimozemšťané vyššího pseudoduchovního řádu ovládají změnu fyzické podoby, proto pokud bude potřeba, změní podobu na jakoukoli, která bude právě nejvhodnější vzhledem k záměru konkrétní "akce". Žádoucí a "v kurzu" bude pravděpodobně (místně diferencována) podoba Ježíše, Mohameda, Budhy, Dalajlámy..., některého z prezidentů, králů, matka Tereza...co bude lidstvu libo. Negativní entity VĚDÍ MOC DOBŘE, CO LIDSTVO BUDE POTŘEBOVAT K OBELSTĚNÍ, KE SVÉMU VLASTNÍMU ZÁNIKU.

Vždyť tak dobře, jak znají poZemšťany, se již v tuto chvíli neznají ani poZemšťané sami...

 

KDO SE SMĚJE NAPOSLED...

 

Právě v současné době (již téměř připravené na konečné ovládnutí negativními entitami) se velké množství poZemšťanů náramně baví na téma možného vpádu negativních mimozemských entit na Zem a jejich "úklidu" na Zemi. Velice brzy prozřou i tito nevědomí lidé, loutky dokonale ovládané - právě tento jejich pobavený přístup k budoucím událostem je projevem jejich silného ovládání, kdy už nejsou schopni (primárně ochotni) rozpoznat Pravdu. Již brzy se sami přesvědčí o tom, že promarnili DOSTATEK ČASU k vycítění pravdy, rozpoznání NEBEZPEČÍ a možnost PŘIPRAVIT SE NA NĚ. 

Tento čas spousta lidí propásne a jakmile zjistí (pokud to vůbec do svého pozemského odchodu stihnou), kdo opravdu jsou tito jejich "neexistující" či "neškodní" negativní mimozemšťané, nebude již úniku, nebude pro ně návratu.

Jakmile poZemšťané prozřou beznadějnost situace po vpádu a po odhalení skutečného záměru příchodu negativních entit, budou vyzývat prezidenty, papeže, vládu, armádu, policii, snad i nějakou domobranu, jednotky toho či onoho druhu k protiakci, k záchraně. Bude to však jen směšný (tentokrát se však bude smát opačná strana) a zoufalý pokus o nemožné. Vše bude pod naprostou kontrolou mimozemských pseudoexistencí. A vrátit se v čase? Pro tonoucí pozemšťany stéblo neexistující. Neboť čas, který "vládli" pozemšťané sami sobě, nevyužili ani na to, aby pracovat s časem dokázali...

Připomeňme, že naše pozemské technologie, zbraňové systémy, včetně jaderných zbraní a dalšího šrotu, který pozemšťané považují za NEJDOKONALEJŠÍ ve Vesmíru a "schopné" VŠEHO, jsou ve srovnání s technologiemi negativních mimozemšťanů jen dětskou hračkou na baterky, vhodnou (pro svou bezpečnost) i pro děti mladší tří let. Pro ještěry nebude nic jednoduššího, než například vyslat energetický paprsek na pohlazení, resp. zničení pozemského vzdušného šrotu včetně statečné posádky nebo celé povedené armády vojenského letectva.

Myslíte, že ještě i pak se bude někdo smát...? Omamných látek vyvolávajících štěstí (co zkusit čip štěstí), pravda, bude dost pro všechny. Sice na příděl, ale bude... Jako LOUTKY je budou poZemšťané dostávat na počkání (někdy i bez čekacích dob) nejen do žíly, ale rovnou do mozku.

 

Krátké shrnutí...

 

Negativní entity nebudou mít velké problémy s ovládnutím zmatených a bezmocných pozemšťanů. I po jejich velkolepém příchodu budou pokračovat únosy lidí a zvířat ve velkém a v přímých přenosech. Genetické pokusy nepředstavitelné intenzity a úrovně k vyšlechtění nadčlověka s nadlidskými schopnostmi (který jim pomůže v pokusu dobýt Nejvyššího) se rozjedou naplno a bezútěšně. Ještěři nebudou potřebovat takové množství přemnožených lidí, miliardy jsou pro ně nepotřebné, proto kdokoli "si řekne" (svým odporem proti nastoleným požadavkům), bude zlikvidován - umučen, použit "přednostně" jako "dobrovolník" na genetické pokusy či přestěhován na jejich domovské, zničené planety do podzemí, kde bude tento pozemšťan otročit za VZDUCH, VODU, možná nějaké to jídlo, oděv. Statisíce a miliony lidí budou na jejich domovských planetách uvězněni v podzemních laboratořích v protoplazmových pouzdrech a budou sloužit jako zdroj životní energie - výživné potravy pro ještěry.

Připomínáme, že již nyní je v plném proudu CÍLENÁ SELEKCE A REDUKCE LIDSTVA (i dalších živočišných druhů) NA ZEMI

CHEMTRAILS - OTRAVA LIDSTVA - se týká každého z Vás, v každém okamžiku Vašeho poZemského života.

Dýcháte SMRTÍCÍ VZDUCH - a nemáme teď na mysli obyčejné výfukové plyny z autíček nebo toxiny z vašich kotlíčků..

(Ke zhlédnutí k tématu například dokument "Odkud fouká Chemtrails", zdroj: youtube)

Postupně zmizí pár dalších milionů lidí, z mnohých se stanou po neúspěšných genetických pokusech zrůdy. Rodinní příslušníci a příbuzní budou všemu jen přihlížet. Bude pozdě. Stejně pozdě, jako si DNES VĚTŠINA MYSLÍ, ŽE JE SPOUSTA ČASU... Nebude nikdo, kdo zastaví toto řádění negativních mimozemšťanů. BUDE TO TOTIŽ "OBYČEJNÁ" SVOBODNÁ VOLBA VŠECH.

NEBUDE NIKDO, KDO TO ZASTAVÍ, PROTOŽE TEĎ JSOU TO VŠICHNI, kteří MOHOU JAKO JEDINÍ ZASÁHNOUT A ZASTAVIT TO.

PRÁVĚ TEĎ JEŠTĚ MOHOU VŠICHNI ZASÁHNOUT A ODVRÁTIT TENTO KONEC.

KDO BY SE VŠAK STARAL....

VŽDYŤ ZASE TOLIK NEHOŘÍ, ŘÍKAJÍ SI lidé v autobuse, při obědě, u piva, v sauně, u telky...

 

JEŠTĚŘI SLAVÍ.

JE TO JEDNA Z JEJICH POSLEDNÍCH OSLAV MIMO ZRAKY POZEMŠŤANŮ...

 

Smrt se bude jevit jako jediné možné řešení bezvýchodné situace plné hrůz, které nastanou. Mnoho lidí během pár nocí zešediví, mnoho lidí zemře (rozhodne se odejít) ze strachu, úzkosti, šílenství, paniky a totální bezmoci. Mohlo by se zdát, že smrt by mohla být "vhodným" řešením a východiskem zoufalých lidí, jejich záchranou z bezvýchodné situace.
VŠECHNO JE ale JINAK, jak už však víte, přátelé.

SMRT není žádný ÚNIK. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ. Smrt není žádné "řešení" problému, žádná "záchrana" nebo snad trest. Když nyní nebudeme znovu rozebírat SKUTEČNOST, že SMRT (chápána jako konec bytí) NEEXISTUJE (blíže viz Přijímání Boha, Návrat domů k Bohu, či Hovory s Bohem a jiná světelná literatura), pak by se smrt někomu mohla jevit jako východisko z maximálně zoufalé životní situace.

PROTOŽE JE VŠAK VŠECHNO JINAK, lidé, kteří si ve svém pozemském životě nestihnou splnit své poslání, resp. se nerozpomenou ani na SVOU VLASTNÍ PODSTATU (duchovní), ačkoli měli k duchovním informacím přístup, měli Pravdu přímo v sobě, byli Pravdou obklopováni - nemohou jen tak odejít, "dělat jakoby nic" a "smazat svůj negativní život smrtí". Nevědomí lidé, kteří se po celý svůj život nezajímali o pravou podstatu svého bytí, nežili pozitivním životem, vysmívali se těm, kteří pozitivitou žili, tak tito nevědomí lidé si svou případnou smrtí (sebevraždou) zadělají na hodně nepříjemné "problémy".

Nejenže svou smrtí "nesmažou" své hříchy, ale budou muset VŠECHNY STEJNÉ PROBLÉMY, před nimiž utekli z tohoto života, VŠECHNY ÚKOLY A ŽIVOTNÍ ZKOUŠKY PROJÍT A PROŽÍT ZNOVU (dokud "neuspějí"), V DALŠÍCH ŽIVOTECH. VŠE ZÁVISÍ NA DOSAŽENÉ DUCHOVNÍ ÚROVNI KAŽDÉ BYTOSTI. Pokud byla duchovní úroveň těchto lidí v pozemském životě nízká až nulová, pak po srmti jejich fyzických těl (tedy jak se zbaví té obyčejné hmoty, zvané tělo) poputuje jejich duše rovnou do pekelných astrálních světů. Tam na ně čekají duchovně stejně vyspělé - nevyspělé - negativní entity, velice podobné těm, kteří vpadli (vpadnou, chcete-li) za jejich života na Zemi.

Čím negativnější život člověk vedl, tím se jeho duše propadá do hlubších astrálních pekel. Člověk, který si bude přát, aby ho ještěři raději zabili, nebo (v horším případě) spáchá sebevraždu, zadělá si na nemalé problémy. Sebevražda je jedním z extrémních, silně negativních, hrubovibračních činů, které jsou hrubým porušením Vesmírných zákonů. (Pouze Stvořitel Nejvyšší má jako jediný právo a moc život "darovat" a případně také život "vzít". Nikdo jiný nemá právo ani MOŽNOST si z jakéhokoli důvodu (neboť žádný důvod, žádné opodstatnění pro tento čin NEEXISTUJE) život vzít (zabít se). Toto je "obyčejný" kosmický zákon, platící v celém Stvoření, tedy všude a ve všem, co existuje...).

Člověk, jenž takto "ukončí" svůj pozemský život, prokáže tímto, že neměl zájem procitnout, neměl zájem poznat Pravdu a že pomoc odmítal "do posledního dechu". Jeho duše se propadne hlouběji do pekelných světů, kde žití není zdaleka tak příjemné, jaké bylo (je) tady na Zemi. Bude prožívat další a další bídu, strádání, otroctví, utrpení. Následující život v hmotném těle tato duše bude muset prokázat mnohem, mnohem více úsilí na cestě ke svému duchovnímu růstu, pokud bude chtít dostat se z okovů utrpení. Bude žít život v mnohem větších hrůzách, než panovaly na Zemi za vpádu a relativní nadvlády negativních entit.

BUDE TO VŠAK JEHO SVOBODNÁ VOLBA.

Je to "obyčejný" kosmický zákon: duše si nesplnila své poslání ve fyzické inkarnaci, kterou toužila naplnit, konala PROTI KOSMICKÝCM ZÁKONŮM STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH, resp. PROTI SAMA SOBĚ. NASBÍRALA DALŠÍ A VĚTŠÍ KARMICKÉ ZATÍŽENÍ, ZVÝŠILA SVÉ HRUBÉ VIBRACE.

MŮŽE SE DÁLE INKARNOVAT POUZE TAM, KDE PANUJÍ ODPOVÍDAJÍCÍ VIBRAČNÍ PARAMETRY, KDE VŮBEC MŮŽE TATO DUŠE PROŽÍVAT REALITU. PŮJDE DO SPOLEČENSTVÍ STEJNÉHO VIBRAČNÍHO ROZPOLOŽENÍ, KONKRÉTNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ DIMENZE BYTÍ.

V případě sebevraždy to bude v životních podmínkách a společenstvích mnohem nižší duchovní úrovně a nízkých vibrací, než panovaly na Zemi (planeta nula je na rozhraní působení pozitivního a negativního stavu, projevují se zde aspekty jak pozitivního, tak negativního stavu, přesně za účelem poučení z důsledků konání v souladu s oběma vibračními protiklady. Je tady ještě stále relativní ráj a dostatek pozitivity pro rozpomenutí všech lidských bytostí).

Pozitivní pozemšťané, kteří budou splňovat parametry pro svou záchranu (do pozitivních nebeských světů, kde panují mnohem vyšší, jemnější vibrace), budou v okamžiku nastálého zmatku během nadvlády ještěrů zachráněni a evakuováni pozitivními vesmírnými přáteli. (Někteří však ještě dříve, neboť nebude důvod, proč by měli být pekla na Zemi přímými účastníky. Přirozené převibrování pozitivních pozemšťanů (včetně dalších živých bytostí z rostlinné i živočišné říše) do vyšších nebeských světů probíhá již mnoho let, přesně v souladu s volbami lidstva a jejich vlastním určováním konce života na této Zemi).

Přátelé,

pokud jste se ROZHODLI ROZPOMENOUT SE NA PRAVDU v TOMTO životě, pak pokračujte každým okamžikem, který nám naše milovaná Zemička k rozpomínání a záchraně ještě stále láskyplně poskytuje.

Začněte SLYŠET hlas své DUŠE, která k Vám promlouvá již od okamžiku Vaší poZemské inkarnace.

ZÁLEŽÍ JEN NA KAŽDÉM JEDNOM Z VÁS, přátelé, jaký "OSUD" si utvoříte sami pro sebe. 

TVOŘTE VĚDOMĚ TO, CO OPRAVDU CHCETE.

TVOŘTE SI ŽIVOT TAKOVÝ, JAKÝ ODPOVÍDÁ VAŠÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘEDSTAVĚ O TOM, ČÍM JSTE.

VAŠE PŘÍPADNÁ ZÁCHRANA před SMRTÍCÍM ŘÁDĚNÍM NEGATIVNÍHO STAVU NA ZEMI JE NA DOSAH.

ZÁLEŽÍ POUZE NA JEDNOM: KOLIK LÁSKY V SOBĚ máte a ještě probudíte.

JEN LÁSKA VÁM ZARUČÍ DOKONALOU OCHRANU PŘED JEŠTĚRY Z PEKEL A VEŠKERÝMI NEGATIVNÍMI SILAMI.

POUZE DUCHOVNÍ RŮST JE MOŽNOSTÍ, jak se VYSVOBODIT Z TÉTO NELEHKÉ SITUACE, DO KTERÉ LIDSTVO ZE SVÉ SVOBODNÉ VŮLE DOSPĚLO.

ZÁLEŽÍ NA VAŠÍ DUCHOVNÍ ÚROVNI, kam a kdy půjdete dále...

 

LÁSKA KE VŠEMU A KE VŠEM A PRÁCE SVĚTELNÁ NEZIŠTNÁ PRO BLIŽNÍ SVÉ JE KLÍČEM K VLASTNÍMU DUCHOVNÍMU RŮSTU A OSVÍCENÍ.

Jste ti nejsilnější, neporazitelní, nezranitelní.

VY JSTE BŮH A MOC DOBŘE TO VÍTE, přátelé...

JSTE TADY JEN PROTO, ABYSTE SE NA TO ROZPOMENULI.

Jakmile se to stane, přátelé, pak NEEXISTUJE ŽÁDNÁ SÍLA, KTERÁ BY VÁS ZASTAVILA ČI ZDRŽOVALA NA CESTĚ DOMŮ.

ŽÁDNÁ NEGATIVNÍ SÍLA NENÍ MOCNĚJŠÍ NEŽ TA JEDINÁ - POZITIVNÍ LÁSKA, KTERÁ JE PODSTATOU SAMOTNÉHO ŽIVOTA.

PŘEJEME VÁM ODVAHU PŘI ODPOUTÁVÁNÍ SE Z OKOVŮ NEGATIVNÍHO STAVU.

BUĎTE ODVÁŽNÍ, PŘÁTELÉ, NEBOŤ NEMŮŽETE NEUSPĚT.

VÝSLEDEK JE JISTÝ.

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNÝ PŘESUN  NA NOVOU ZEMI V 5. DIMENZI