LIDSKÉ BYTOSTI POJÍDAJÍ MRTVÁ TĚLA ZVÍŘAT

PROČ TO DĚLAJÍ?

SDĚLENÍ VESMÍRNÝCH PŘÁTEL POZEMŠŤANŮM

 

Jak vnímají vyspělé bytosti chov zvířat pro jídlo na planetě Zemi

Zvířata a utrpení jejich duší

 

 SDĚLENÍ VESMÍRNÝCH PŘÁTEL POZEMŠŤANŮM

 

To, o čem chci nyní mluvit, je pro každou bytost žijící mimo vaši úroveň bytí, snad ta nejděsivější možná realita. Hrůzy, které se odehrávají na planetě Zemi (lat. Terra), ani nelze popsat slovy - je to ten nejhorší osud živé bytosti, jaký si duše může vůbec vybrat.

Žádné zvíře nemá poslání stát se potravou pro lidské bytosti. Má zcela jiné, pozitivní, láskyplné a naprosto klíčové poslání, které si jeho duše touží splnit, stejně tak, jako každá jiná duše, tedy také ta vaše, lidská bytosti.

 

Jak vnímá lidská rasa, realitu zvířat žijících na její domovské planetě?

 

Vylučujete je ze svých řad. Myslíte v kategoriích a jste přesvědčeni, že sami máte větší právo na existenci. Ó, lidé, tato realita se od dob temnot a zapomnění neustále prohlubuje. Lidská rasa si pro sebe nárokuje nadvládu nad planetou Zemí, přičemž zvířecí rase nepřipouští žádná významnější práva. Povyšuje se nad ně a označuje je slovy „horší“ nebo „méněcenná“. Vaše přesvědčení spočívá jako obrovský temný stín na vaší úrovni bytí. Nevíte snad, odkud tyto zvířecí duše pocházejí? Můžete se sami sobě s upřímným srdcem podívat do očí a říct, že každé zvíře má stejné právo na pozornost, lásku a respekt, jak si to nárokuje pro sebe lidská rasa?

 

Natolik jste propadli svému egu, že se vůči těmto duším vymezujete a vnímáte je coby méněcenné. Víte vůbec, jak ubližujete sobě i jim svým bezmyšlenkovitým chováním? Nevěnujete jim téměř žádnou pozornost, nedbáte ani na jejich životní prostor, ani nerespektujete jejich nejrůznější druhy, v nichž se chtějí zakoušet na vaší domovské planetě.

 

Zvířecí duše je láskyplná a jedinečná myšlenka Prvotního Stvořitele Všeho a Všech. Stejně, jako ta VAŠE, lidská.

 

Stvořitel Nejvyšší nedělá žádné rozdíly mezi jednotlivými druhy duší, také zvířata mají vyšší vědomí a každá skupina z nich má svého průvodce. Jejich úrovně jsou jen rozděleny jinak, než je tomu u zkušenostních rovin lidských duší.


Duše zvířete se může libovolněkrát inkarnovat do hrubohmotného světa (dokonce na jednu a tutéž planetu). Jejím úkolem je upomínat lidskou rasu na to, že jsme všichni bez výjimky sjednoceni se Zdrojem, Stvořitelem Nejvyšším, Prvotním Stvořitelem Všeho a Všech neboli Pánem Ježíšem Kristem. Úkolem zvířat je Lásku rozdávat a přijímat, zakoušet Jednotu bytí s ostatními dušemi, včetně těch lidských, a duchovně RŮST. Přesně tak, jako duše lidské. Ostatně duše zvířat bude v jedné ze svých dalších inkarnací právě v LIDSKÉM těle. Mimochodem, vaše vlastní duše musela projít také tělem zvířecím, vy sami jste byli ve svých předchozích inkarnacích rostlinnými a následně živočišnými druhy!

 

Všichni bez rozdílu pocházíme z tvůrčí myšlenky Stvořitele Nejvyššího. Vy si však svým nemilosrdným chováním způsobujete velikou škodu, jelikož tím doslova zabíjíte lásku ve svém srdci a množíte v sobě hrubé vibrace, jejichž nízké kvality se pro vás samotné stávají osudné. Vaše víra či přesvědčení, že můžete jíst tělo svých přátel, svých bližních, jsou prosty jakéhokoliv vědomí, světla a hlavně lásky, ze které jste sami vzešli. Vymezujete se a činíte tak i ve vašich božích stáncích. Dennodenně pořádáte jatka a zabíjíte obrovské množství bytostí, skrze něž se Stvořitel touží dále realizovat a prožívat tak Jednotu svého nekonečného, Absolutního jsoucna a bytí.

Modlíte se k Bohu, jemuž každé vaše pozemské náboženství dalo svoji podobu i vlastnosti, a prosíte ho o pomoc a ochranu. V příštím okamžiku však připravíte o život duši, jež pochází ze stejné myšlenky, ze stejného zdroje - z vašeho Boha, kterého tolik prosíte o pomoc a ochranu, o samotný život!

Zrazujete sebe a zrazujete samotného Boha. Zrazujete svou víru ve vašeho vymyšleného Boha, kterému jste dali vlastnosti přesně takové, jaké jste potřebovali pro omluvu svého jednání.

 

Tropíte hrůzy - a utrpení zde inkarnovaných zvířat nelze slovy ani popsat!

 

Kdybyste vnímali jejich křik, zoufalství, naříkání, beznaděj a sténání, jak jej slyšíme my všichni zde v pozitivních světech, kdo sídlíme mimo vaši úroveň bytí, ztuhla by vám krev v žilách! Jenže vy před tím zavíráte oči, zacpáváte si uši a omezujete své vědomí na pohodlné a hezky formulované výmluvy, že zvířatům nijak neubližujete! Neustále děláte mezi sebou a jimi rozdíly! O své domácí mazlíčky se láskyplně staráte, ale pokud jde o ostatní zvířecí duše, odvracíte se. Rádi se díváte stranou a uzavíráte svého ducha. Pokud se vám zdá, že se vás to osobně netýká, jste skuteční mistři v potlačování a sebeklamu.

 

Věříte, že za utrpení těchto zvířat nejste zodpovědní. Vždyť přece pouze konzumujete jejich maso a užíváte léky vyrobené z jejich bolesti. Své domy čistíte prostředky, které byly testovány na jejich utrýzněných tělech, a používáte kosmetické přípravky, při jejichž výrobě umírali živí tvorové. Proto vám ve skutečnosti na kráse nepřidají. Je v nich negativní energie smrti a utrpení. Už chápete, co za tím vším je? Jejich bolest, utrpení, smrt a krev je na vašich rukou, je ve vašich srdcích a bude tam, dokud to sami nezměníte. Nebo nad tím chcete zase jenom mávnout rukou? Nebo se dotkla má slova vašeho srdce a cítíte se ve stavu, abyste osvobodili tyto duše z jejich utrpení?

Omezujete svou lásku na ty druhy zvířat, které jsou vám sympatické, nebo lépe řečeno, které vás věrně a poslušně doprovázejí, jako například kočka či pes. Které zatím společnosti nechutnají? Děláte mezi živými tvory rozdíly a vymezujete je - to vám jde skvěle. I bytosti lidské rasy denodenně dělíte na lepší a horší! Udělali jste z toho úplnou soutěž! Proč neustále někoho hodnotíte, odsuzujete nebo zraňujete? Vždy jen sami sobě tím působíte velkou škodu!

Ničivá energie utrpení a smrti nespočtů utýraných zvířecích duší vás jednou dohoní a připoutá vás k této pekelné úrovni bytí v tomto temném vesmíru! To je jen zákon, jemuž nemůžete uniknout, jak si stále myslíte.

Dokud tuto pravdu nerozpoznáte, nebudete se moci z této úrovně vykoupit.

Probuďte se a nehledejte další a další výmluvy,

 

abyste se tomuto kroku vyhnuli. Zavíráte si tak dveře k vyšším sférám bytí, také na Novou Zemi v páté dimenzi, která už je pro vás připravena. Dokud budete pohrdat nějakou částí úrovně Nejvyššího, zneužívat ji, ničit, odsuzovat, mučit, vylučovat, dokonce ji jíst, nemůžete zvýšit své vibrace. Jenom vy jste schopni všechno změnit a naplnit svůj život světlem. Každá z těchto oblastí je propojena s ostatními - společně vytvářejí jeden celek. Nedělejte mezi ničím a nikým rozdíly, poněvadž vám to brání ve zrychlení vašich vibrací. Pochopte, co vám tu říkám. Nebo snad chcete neustále popírat pravdu a vymlouvat se? Máte možnost rozhodnout se, jakou cestou se vydáte.

Pamatujte však, že je nutné začít MYSLET zcela jinak. Kolik z vás je o sobě přesvědčených, že žijete a konáte z lásky? A přitom neustále děláte rozdíly, hodnotíte a odsuzujete ostatní? Kolik z vás si myslí, že již nastoupilo duchovní cestu světla, a přesto se stále živí masem zvířat inkarnovaných na vaší úrovni bytí? Kolik z vás se může sobě podívat do očí a upřímně tvrdit, že skutečně kráčí za světlem? Není to snad jen vaše ego, které vám našeptává, že kráčíte po stezce světla, zatímco do vašeho vědomí světlo zatím ještě vskutku neproniklo?

Když jíte maso a ostatní bytosti označujete jako lepší nebo horší, to vám vskutku nepomůže zrychlit vaše vibrace. Utrpení a smrt vašich zvířecích přátel vás poutají k této nízké úrovni bytí. Slyším, jak se vaše ego vzpouzí. Pro mnohé z vás bude velmi těžké rozpoznat v sobě pravdu, ba také ji přijmout. Kdo však v sobě cítí touhu po hormonech smrti a podle toho i koná, ten se od této roviny bytí neodpoutá.

 

Není vám nic platné, jestliže maso zabitých zvířat před jeho zkonzumováním požehnáte svou negativní energií

 

To je pouze mámení vašeho ega. Jídlo, jež je nositelem energie smrti, nelze naplnit světlem. Usilovat o to je zkrátka zbytečné - přijímáte do sebe smrt. Utrpení způsobené těmto tvorům se manifestuje ve vašich buňkách a zahaluje vás stínem. Tím se uvazujete na tuto úroveň bytí. Zvýšení tělesných vibrací docílíte však jen pravým a hlubokým poznáním. V žádném případě ne svým chováním, jímž podporujete a způsobujete smrt bezpočtu zvířat. Není důležité, zda prožila šťastný život na vámi zvané biofarmě, nebo někde jinde. Nepomůžete si ani bio masem - i tehdy jsou tato zvířata zabíjena kvůli vaší touze. Není v tom žádný rozdíl. Smrt je smrt a neexistuje žádný lepší nebo horší způsob, kterým byste to mohli zdůvodnit. Všichni tvorové inkarnovaní na této planetě potřebují čas nutný pro jejich individuální proces sebeuvědomění.

 

U zvířat to probíhá jinak než u lidí. Rovněž se inkarnovala na tuto úroveň bytí, aby zde sbírala zkušenosti a následně mohla postoupit do vyšších rovin. I mezi nimi jsou masožravci a ti, kteří se živí rostlinnou stravou. Stupeň jejich vědomí se však odráží ve zcela jiné rovině poznání a nelze jej srovnávat s poznáním nebo zkušenostmi lidské duše. Vyvarujte se tedy toho, abyste ve snaze odvést od sebe pozornost, porovnávali své skutky s chováním zvířat. Jsou to dvě zcela odlišné úrovně existence. Tyto vývojové stupně a úrovně poznání nelze přímo srovnávat s lidskými. Nechci zde toto téma rozebírat do detailu, protože bychom se odchýlili od podstatného. Pro lidskou rasu není nyní prvořadé zkoumat vývojová stádia a procesy zvířecí duše. Zaměřte se spíše sami na sebe a jednejte tak, aby vaše skutky podpořily RŮST vašich DUŠEVNÍCH A DUCHOVNÍCH kvalit.

 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Zvířata, která se živí masem a zabíjejí tak jiné živočišné druhy, ať už pro obživu, nebo z dalších - uměle pseudostvořených důvodů (agresivita vůči "nepříteli", který v pravém Stvoření neexistuje), byla uměle pseudostvořena PSEUDOTVŮRCI. Potřebovali tyto druhy vyvinout nutně k tomu, aby mohli udržovat negativní stav v neustálé aktivaci a následně aby mohli realizovat své cíle skrze lidské bytosti, které pseudostvoří s podobnými projevy. STVOŘITEL NEJVYŠŠÍ NEMŮŽE NIKDY STVOŘIT COKOLI, CO POPÍRÁ JEHO SAMOTNÉHO - tedy ŽIVOT. STVOŘITEL NEJVYŠŠÍ NIKDY NESTVOŘIL A NIKDY NESTVOŘÍ BYTOSTI, KTERÉ ZABÍJEJÍ JINÉ BYTOSTI, ani pro potravu. SÁM SEBE BY TÍM POPŘEL A ZNIČIL. NASTAL BY KONEC VEŠKERÉHO JSOUCNA A BYTÍ. TO NIKDY NEUDĚLÁ. STVOŘITEL JE ABSOLUTNÍ ŽIVOT, ABSOLUTNÍ LÁSKA A VĚČNOST.

PSEUDOTVŮRCI BYLI TI, KTEŘÍ SE POSTARALI O PSEUDOSTVOŘENÍ LIDSKÝCH A VŠECH DALŠÍCH ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ, KTERÉ SE BUDOU NAVZÁJEM ZABÍJET A TAKÉ POŽÍRAT.

SE ZVÍŘATY TO MĚLI PONĚKUD JEDNODUŠŠÍ, JEJICH AGRESIVITU A TOUHU ZABÍJET MĚLI PSEUDOTVŮRCI GENETICKY ZVLÁDNUTOU POMĚRNĚ BRZY, TAM NEMUSELI ŘEŠIT INTELIGENCI, LIDSKÝ ROZUM A MYSL, TAM JIM STAČILO NAPROGRAMOVAT INSTINKTY, PUDY.  S LIDMI MĚLI VÍCE PRÁCE, PROTOŽE PŮVODNÍ LIDSKÉ BYTOSTI (Androgynní lidé, NADĚLENÍ NEJVYŠŠÍM, KTEŘÍ JSOU PRAVÝMI LIDSKÝMI BYTOSTMI, JEDINÝMI, JEŽ KDY EXISTOVALY, EXISTUJÍ A EXISTOVAT BUDOU) NEMĚLY VŮBEC NIC Z ASPEKTŮ A VLASTNOSTÍ, JEŽ BY SOUVISELY S TOUHOU A POTŘEBOU ZABÍJET SVÉ BLIŽNÍ. PSEUDOTVŮRCI POTŘEBOVALI VYTVOŘIT LIDSKÉ BYTOSTI, KTERÉ BUDOU DOSTATEČNĚ NEGATIVNÍ, BUDOU SCHOPNI ZABÍJET (jejich vlastní obživa byla výbornou a "racionální" záminkou), ALE ZÁROVEŇ NEBUDOU NATOLIK AGRESIVNÍ (NE tak brzy), ABY ZABÍJELI SAMI SEBE (ne v míře pro obživu). TO NEGATIVNÍ STAV NEPOTŘEBOVAL pro SVÉ ZÁMĚRY - ovládnout veškeré Stvoření. DÍLO SE JIM NAKONEC PO MNOHA NEZDARECH (GENETICKÉ MANIPULACE, EXPERIMENTY, BIKLONOVÁNÍ...) PODAŘILO, LIDÉ ZAČALI (GENETICKÝM NAPROGRAMOVÁNÍM A ZE SVÉ NEVĚDOMOSTI, ZE KTERÉ JE NEMĚL KDO VYVÉST) LOVIT ZVÍŘATA A ŽIVIT SE MASEM. Podle stravy lidí a nízké úrovně jejich vědomí, která jim dovolovala konat tyto činy proti Nejvyšším zákonům Stvoření tak také vypadají naše lidská těla. (Podívejte se na svá FYZICKÁ těla a jejich omezené schopnosti vnímat cokoli jiného kromě HRUBÝCH VIBRACÍ - HMOTY). Lidská éra na planetě Zemi v temném vesmíru mohla začít naplno.

A tak lidé jedou neustále a s prohlubujícími se příznaky nevědomosti a negativity přesně podle svého naprogramování, jež je neustále ŽIVENO A PODPOROVÁNO OVLÁDÁNÍM LIDÍ NEGATIVNÍM STAVEM (skrze nejrůznější ovládací programy - jedním z nich je právě konzumace masa a falešné přesvědčení lidí o této nutnosti, v čemž samozřejmě hrají hlavní roli pozemští vědci - rovněž dokonale ovládaní temnou stranou).

TÍMTO UMĚLE VYTVOŘENÝM, FALEŠNÝM PŘESVĚDČENÍM LIDÍ A JEHO NÁSLEDKY (ZABÍJENÍ A POJÍDÁNÍ MRTVÝCH TĚL SVÝCH BLIŽNÍCH - ROVNĚŽ DUCHOVNÍCH BYTOSTÍ) měli PSEUDOTVŮRCI ZARUČENO, ŽE LIDSKÉ BYTOSTI BUDOU NEUSTÁLE A SAMI (!) - tedy ze SVÉ SVOBODNÉ VŮLE (to byla nutnost, aby lidé sami, ze své vůle toto zlo činili) - PORUŠOVAT KOSMICKÉ, NEJVYŠŠÍ ZÁKONY, BUDOU MÍT NEUSTÁLE NÍZKÉ VIBRACE SVÝCH TĚL (nejen fyzického, samozřejmě), NEBUDOU TAK CHTÍT BÝT V KONTAKTU SE SVÝM STVOŘITELEM ANI S VYŠŠÍMI BYTOSTMI JINÝCH SVĚTŮ A BUDOU SI AŽ NAVĚKY MYSLET, ŽE NIC JINÉHO, LEPŠÍHO, než tento negativní stav, v němž žijí jako otroci NEEXISTUJE. LIdé si mají myslet, že neexistují žádné jiné světy, žádné VYSPĚLEJŠÍ bytosti, že neexistuje nic VYŠŠÍHO. TÍM MĚLI PSEUDOTVŮRCI ZARUČENO, ŽE LIDSKÉ BYTOSTI NIKDY NEPŘIJDOU NA TO, KÝM OPRAVDU JSOU, PROČ SKUTEČNĚ ŽIJÍ A ŽE JSOU OVLÁDÁNI FALEŠNÝM SVĚTEM KLAMŮ A LŽÍ. PEKELNÉ SVĚTY JSOU PŘIPRAVENY, PSEUDOTVŮRCI NELENÍ A MAJÍ VŠE JIŽ PŘIPRAVENO. TĚŠÍ SE, ŽE S NIMI DO PEKELNÝCH SVĚTŮ (NÍZKÝCH, HRUBOVIBRAČNÍCH SVĚTŮ, TEMNÉHO VESMÍRU) ODEJDE CO NEJVĚTŠÍ POČET NEVĚDOMÝCH LIDSKÝCH BYTOSTÍ - JEJICH DÍLA.

Nezapomínejme, že STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH DAL LIDSKÝM BYTOSTEM NA PLANETU ZEMI NAPROSTÝ DOSTATEK VŠEHO, NAPROSTO VŠEHO, CO POTŘEBUJÍ, ABY ŽILI V PLNÉM ZDRAVÍ, LÁSCE, RADOSTI A MOHLI DUCHOVNĚ RŮST - A TO VŠE BEZ NUTNOSTI ZABÍJET, BEZ NUTNOSTI SNIŽOVAT SVÉ VIBRACE a tím toto vše znemožňovat.

KDYBY LIDÉ POTŘEBOVALI PRO SVÉ PŘEŽITÍ NA ZEMI ZABÍJET JINÉ BYTOSTI (JEDNO JAKÉ ÚROVNĚ, DRUHU ČI FORMY), ŽÁDNÁ LIDSKÁ BYTOST BY SE NEMOHLA NIKDY VRÁTIT ZPĚT DOMŮ, KE STVOŘITELI, JEJÍ DUCHOVNÍ RŮST BY BYL NEMOŽNÝ.

TOTO VŠAK NENÍ MOŽNÉ A NIKDY NEBUDE. BYLO BY TO POPŘENÍM SAMOTNÉHO ŽIVOTA A V TU CHVÍLI, KDY BY TATO MYŠLENKA VSTOUPILA DO JSOUCNA  A BYTÍ, VEŠKERÉ JSOUCNO A BYTÍ BY PŘESTALO EXISTOVAT. PRÁVĚ TEĎ.

Veškeré klíčové informace k samotné podstatě lidských bytostí a pravému smyslu vašeho života nabízíme v dalších záložkách tohoto webu, především pak také odkazujeme na klíčovou světelnou literaturu.

Chovejte se ke zvířatům s úctou a berte ohled na jejich životní prostor. Nemyslete si, že když se vaše světy střetnou a sdílíte společný životní prostor, jste tu vy, lidé, od toho, abyste je vytěsňovali. Pokuste se vidět jejich očima a najděte způsob, jak vedle sebe můžete existovat v harmonii. Dopřejte prostor i těm nejmenším živým tvorům a přistupujte k nim s náležitým respektem. Uzavřete s nimi a jejich světem mír, nezasahujte bezohledně do jejich života a neničte ho!

 

Narůstá-li nyní ve vás nepochopení, chtěl bych v této souvislosti zmínit jednu skupinu živočichů - jde o takzvané parazity, kteří napadají vaše tělo a obírají vás o krev.

Nejsou to zvířecí duše. Jsou kompenzací vámi vytvořených negativních frekvencí zde na vaší úrovni bytí. Odráží vaše negativní postoje vůči zvířecím duším. Inu, jsou následkem příčiny, kterou jste nastolili VY. Paraziti napadají vaši úroveň bytí, jelikož všechny vaše negativní emoce nasměrované proti zvířatům vytvořily příčinu, čímž vznikla nerovnováha.

 

Pokud by lidé okamžitě přestali zvířatům škodit a neprolévali jejich krev, všichni paraziti by ihned zmizeli.

(Nebyla by negativní energie, kterou paraziti potřebují k výživě, k tomu, aby škodili ostatním. Je to naprosto totožné, jako s celým negativním stavem, v němž na této planetě Zemi žijeme a který většinu lidstva ovládá. Negativní energie, jež lidstvo neustále produkuje, soustavně živí a podporuje fungování a naplňování negativního stavu - pozn. webu).

To vy jste příčinou jejich existence! Jen vaše postoje a chování jsou příčinou, proč jsou na této planetě. Jedno vždy přitahuje druhé - to je zákon vesmíru - STEJNÉ PŘITAHUJE STEJNÉ. Vy je vytváříte svým vědomím! Jsou skutečně vašimi výtvory; odrážejí nerovnováhu mezi člověkem a zvířetem na této úrovni bytí. Lidská rasa je ve svém honu za krví natolik zaslepená, že ji v těchto jatkách nezadrží ani zoufalé výkřiky nejrůznějších druhů zvířat. Důsledkem toho jsou nemoci, jež se přenášejí na lidskou rasu. Toto zoufalé volání zabíjených a trýzněných zvířat však vámi ani nepohne. Naopak, uchylujete se potom ještě k brutálnějším metodám. Jak žijí na vaší úrovni bytí prasata, ovce, skot či drůbež?

 

Co se děje s jejich těly - masem například o vašich Vánocích, svátcích lásky a duchovnosti?

 

Inu, jak si pak můžete myslet, že se jejich utrpení neprojeví též na nebo ve vašich tělech? Jejich utrpení se musí projevit; proviňujete se totiž na duchovně vysoce vyzrálé zvířecí rase! Vyvražďujete je způsobem, jehož brutalitu je nemožné vyjádřit slovy. Krmíte je masem jiných zvířat nebo masem jejich vlastního druhu, přestože jsou tato zvířata všechna vegetariány! Děláte z nich všežravce se stejnou samozřejmostí, s jakou sami sebe označujete za všežravce. Tato zvířata pak křičí a dožadují se vykoupení prostřednictvím nemocí a epidemií rozšířených po celé planetě. A vy namísto toho, abyste jejich srdceryvné volání vyslechli a konečně procitli, reagujete ještě brutálnějším chováním. Zaživa jim vyřezáváte vnitřnosti a umlčujete je tím, že jim odstraníte jazyk. Kancům odřezáváte genitálie a ocasy. A to všechno bez jakéhokoliv umrtvení, neboť to vše stojí čas a peníze. Vykrmujete své zvířecí přátele a chováte se k nim jako k podřadnému dobytku. Držíte je ve velkochovech na minimální ploše. Jakmile si poraní končetiny, jednoduše je odříznete; a oni pak odevzdaně čekají na den porážky.

 TOTO JSOU ČINY LIDSKÝCH BYTOSTÍ NA PLANETĚ ZEMI. 

 LIDSKÝCH BYTOSTÍ, KTERÉ SE POVAŽUJÍ ZA VYSPĚLÉ A INTELIGENTNÍ BYTOSTI NA POSLEDNÍM STUPNI  EVOLUČNÍHO VÝVOJE 

 

Na jatka je převážíte přes více zemí hromadně ve velkých vozech, v nichž jsou namačkáni jeden přes druhého. Kdybyste jenom tušili, co všechno si během mnohahodinové cesty musí vytrpět! Chováte se k nim jako k neživému dobytku - jako by neměli duši, a nedopřejete jim během této strašné doby vodu ani potravu! Jakmile dosáhnou cíle, celé zesláblé je i dále týráte, načež je zaživa rozřežete a při plném vědomí jim vyjmete vnitřnosti! Pro vás jsou pouze produktem, dobytkem, který vám slouží jenom za potravu, kterou vůbec nepotřebujete. O, lidé, není snadné tlumočit vám tato slova. My všichni, kdo žijeme ve vyšších sférách bytí, cítíme, jak proudí bolest těchto zvířat skrze nás. Každou pozemskou sekundou slyšíme jejich srdceryvný křik plný utrpení. Slyšíme jej, a nemůžeme se jednoduše odvrátit; vždyť všichni spolu tvoříme jednotu. Jsou naší součástí a my je nadevšechno milujeme. A proto nezpůsobujete bolest jen jim. Jak se můžete modlit k personifikovanému bohu, když mu přitom způsobujete nesmírnou bolest? My, bytosti existující mimo vaši úroveň bytí, trpíme společně s nimi. Jejich duše zakoušejí neskutečné utrpení; a vy se, když volají o pomoc, obracíte zády! Vaše brutalita nezná hranic. Řada zvířat umírá už při transportu, ostatní vnímají blížící se konec a strach - a toxické hormony smrti zaplavují jejich maso.

 

A tak lidé konzumují  - svobodně a dobrovolně, ze své vlastní vůle - naprosto toxické, jedovaté látky v mrtvých fyzických tělech svých utrýzněných bližních. To, že jsou následně lidé nemocní, množí v sobě semeniště těch nejhorších chorob a nikdy se skutečně nevyléčí - to jim evidentně stále nevadí...

TOTO JSOU LIDSKÉ BYTOSTI PLANETY ZEMĚ V MINUS TŘETÍ DIMENZI BYTÍ, kteří TADY PŘIŠLI PROCITNOUT.

ZATÍM BEZ ÚSPĚCHŮ...

 

Jak je můžete takhle trápit a přitom se od toho všeho odvracet? Jak můžete bažit po mase svých přátel? O, lidé, kde zůstal váš cit a láska k bližním? Jak můžete přeslechnout jejich nesnesitelný křik plný utrpení a bolesti? Pohlédněte do jejich nesmírně smutných očí a zeptejte se svého srdce, zda se na jejich mučení chcete nadále podílet. Nepotlačujte tuto skutečnost, vždyť jejich utrpení je vaše utrpení, jež se na vaší úrovni bytí projevuje jako nejrůznější nemoci. A V TÉ NÁSLEDNÉ MANIFESTACI TO BUDE PROJEV MNOHEM HORŠÍ. PŘESNĚ TAKOVÝ, JAKÝ BUDE ODPOVÍDAT TOMU, CO KONÁTE VY SAMI.

 

Všechny druhy agrese a negativní emoce, které se mezi lidmi vyskytují, neláska k vašim dětem, k bližním, krveprolévání, to vše jsou důsledky vašich činů, které pácháte ze svobodné vůle.

 

Mějte soucit s těmito smutnými a nesmírně trpícími tvory, kteří každodenně přicházejí hromadně o život v pokusných laboratořích a na jatkách! Zamysleli jste se někdy nad tím, jak každou vteřinu vašeho pozemského života vaši přátelé zakouší nevýslovnou bolest? A víte i to, že jim to způsobujete vy, lidé bez svědomí? Všechno, co vám na vaší úrovni bytí poskytuje iluzorní blahobyt nebo pohodlí, je nejprve testováno na zvířatech. A vy před tím vším raději zavíráte oči. Neslyšíte jejich křik, poněvadž ho slyšet nechcete. Naslouchejte svému srdci! Utrpení nezmizí jenom tak - samo od sebe, protože vaše lhostejnost přitahuje jako bumerang další následky a oslabuje vaše tělo, negativně ovlivňuje vaše zdraví.


Nepřetržitě vytváříte příčiny pro vaše dilemata, starosti a bídu, nemoci, strach a utrpení. V celosvětovém měřítku. Neustále hledáte mezi sebou či venku viníky - za války, agrese nebo lidskou brutalitu. Pátráte po vnějších příčinách, ale nevidíte za těmito důsledky JEDINOU PRAVOU, pravdivou příčinu. Vraždění a toto utrpení zvířat leží na lidstvu jako temný stín. Tato energie zaplavuje vašeho ducha a buňky, jež vás svazují s touto úrovní bytí; následky hrůzných činů se k vám vracejí v nejrůznějších podobách. To vy jste z planety Země udělali to, čím je dnes. To, jak bez respektu zacházíte se zvířaty a dalšími svými bližními, se odráží ve vaší životní realitě. Jak dlouho před tím ještě chcete zavírat oči? Jak dlouho si chcete situaci ještě přikrášlovat? Kam vás tento vnitřní postoj přivede? Kam se poděla vaše láska? Zvířata vnímáte jako obyčejný produkt, vykrmujete je, zneužíváte je a týráte je. Kdybychom chtěli popsat jejich utrpení do detailů, ani tisíc stran by nestačilo. Zvířata nezneužíváte jen coby svou potravu, ale i pro své zdraví a krásu.

Léky, které jsou prosáknuté jejich utrpením, vám však zdraví nepřinesou.

 

Na krátkou dobu sice pocítíte zlepšení, ale můžete si být jisti, že poté jedna nemoc vystřídá druhou. Bolest a utrpení zvířecích duší inkarnovaných na vaší úrovni bytí jako temný stín zahalily planetu Země. O, lidé, jak moc jste se vzdálili od světla a jak hluboce spí vaše vědomí! Jak si jen můžete myslet, že vám toto konání prospívá?

 

Kolik bolesti ještě musí zvířata snést pod vaší nadvládou? Jejich křik se ozývá i do těch nejzazších míst vesmíru!

(Vaše konání ovlivňuje svými dopady CELÝ NEKONEČNÝ Vesmír, uvědomte si, že NEJSTE ve Vesmíru sami! NÁSLEDKY svého nezodpovědného jednání BUDETE NÉST VŽDY a BRZY v KONEČNÉM ROZSAHU, ó, lidé nevědomí!!!)

Tito úžasní tvorové dobrovolně, v nekonečné lásce k Prvotnímu Stvořiteli všeho a všech, přistoupili na to, že budou lidské rase pomáhat během jejího procesu sebeuvědomění. Přejí si, abyste se konečně probrali a zbavili je jejich nesmírného utrpení. Pouze vy je můžete vysvobodit tím, že se podíváte pravdě do očí a rozpoznáte realitu. Kdybyste viděli, jak nesmírně živoří, a pocítili jejich bolest ve vašich srdcích, okamžitě byste procitli. Kdybyste si opravdu uvědomili, kolik utrpení jim během jejich pozemského života způsobujete, zamrazilo by vás. Strachem není poznamenána jen doba před porážkou; samotná smrt často probíhá velmi pomalu a brutálně. Jak vám pak může takové jídlo prospívat? Jak je možné, že ze smrti máte takový požitek?

Lidé, kam se podělo vaše vědomí a kam se poděla vaše láska? Nemůžete přebývat ve světle, dokud se budete vyvyšovat nad jiné bytosti a dokud nebudete s nimi zacházet jako se sobě rovnými. Zvířata - stejně jako vy - jsou obrazem tvůrčí myšlenky Stvořitele přeměněnou v hmotu. Probuďte se konečně a zbavte je tohoto nesmírného utrpení, které kvůli vám musí snášet!

Máte možnost volby - je pouze na vás, pro jakou realitu se rozhodnete a jakou cestu si zvolíte. Vězte však, že jen cesta uvědomění a lásky směřuje do vyšších sfér bytí. Jenom hluboké poznání a realizovaná moudrost (neplést si s chytrostí) mají za následek zvýšení vašich vibrací.

Naslouchejte svému nitru, rozhodujte se moudře, neboť jen hluboké a žité poznání vás osvobodí z této úrovně a spolu s planetou Země vás povznese do vyšších dimenzí.

Nastal čas zamyslet se nad okolnostmi vašeho života, a nechat se vést srdcem.

Nikdo nemůže obejít cestu vnitřního, hlubokého poznání a uplatnění moudrostí, jež vám zde předávám. Toto je jediný možný způsob, jak se vymanit z této úrovně bytí a vystoupat do vyšších oktáv. Je to jediná cesta, jak reaktivovat vaši dokonalou a neporušenou dvanáctivláknovou DNA a vpustit do svých buněk Božské světlo. Musíte přijít na to, že my všichni jsme jedno a nikdo bez výjimky není oddělen od úrovně Zdroje. Každá bytost jakékoliv rasy, druhu či formy je milovanou, naprosto rovnou součástí Prvotního Stvořitele všeho a všech, Boha. Pokud děláte rozdíly, vymezujete se vůči jiným a označujete vaše bližní za lepší nebo horší, nepoznali jste a nepřijali jste ve svém nitru vlastní jednotu bytí, naopak ji odmítáte. Uvědomte si to a proměňte své hluboké poznání v realitu, kterou též žijete! Buďte příkladem pro ostatní, kdož po vás budou následovat. Nenechejte se přitom svést z cesty a zůstaňte věrní svému vnitřnímu pocitu. Hlubokým poznáním a prosazením znovunabyté moudrosti se samovolně zvýší i vaše vibrace. Pak se vaše schopnosti vracejí ke své neomezenosti..


Ať má slova prodchnou vašeho ducha a probudí vaše vědomí, aby začalo vnímat jiné reality! Otevřete své srdce pravdě a změňte své chování i postoj ke světu! Ať Božské světlo a jediná skutečná pravda Boží prolne vašeho ducha, a zasáhne vás svou čistou a láskyplnou energií! Ať skončí veškeré utrpení a na planetu Zemi vstoupí opět světlo a láska! Otevřete se všeobsahující pravdě a lásce. Vše je jedno a vše je neoddělitelnou součástí Boha, zdroje veškerého bytí. Ať se světlo a láska vrátí na tuto nádhernou planetu a zůstanou zde navěky!

 

Ať se tak stane!

V hluboké lásce Váš přítel z Hvězd

S Láskou, Úctou a Pokorou vám, vesmírní přátelé, děkujeme za veškerou pomoc, kterou nám neustále poskytujete.

 Věříme v probuzení lidstva na naší planetě Zemičce.

DĚKUJEME VÁM.

pozemšťané