1. OVLIVŇUJE MIKROVLNNÁ TROUBA nějak negativně jídlo a naše zdraví?

 

MIKROVLNNÁ TROUBA JE RAKEV, v níž si stele KAŽDÝ, kdo ji používá, kdo konzumuje jídlo jakkoli v ní upravené. Svůj vlastní život si také zkracuje každý, kdo se často pohybuje v její blízkosti, tedy v blízkosti jejího smrtícího záření.

NIKDY nepoužívejte mikrovlnnou troubu. NA NIC. Legrace končí právě tady, kde začíná vaše nevědomost. PRAVDA JE JINÁ, NEŽ JAKOU VÁS KRMÍ! BYZNYS S LIDSKÝMI ŽIVOTY ZACHVÁTIL TUTO PLANETU A VĚTŠINA NEVĚDOMÝCH POZEMŠŤANŮ VESELE USMRCUJE SEBE SAMÉ!

 

...něco málo na připomenutí z dostupné literatury:

"Technologicky spočívá produkce mikrovln na principu střídavého proudu. Atomy, molekuly a buňky zasažené tvrdým elektromagnetickým zářením jsou nuceny obracet svou polaritu 1 až 100-miliardkrát za sekundu. Přitom v žádné organické soustavě neexistuje atom, molekula či buňka, která by po delší dobu dokázala vzdorovat této násilné ničivé síle, a to dokonce ani při nízké hladině energie v rozsahu miliwatt. Veškeré bipolární přírodní látky - jako například kyslík v molekulách vody - reagují velmi citlivě. Na tomto principu spočívá výroba tepla při mikrovlnném vaření; žár produkuje násilné tření vyvolávané v molekulách vody. Složité molekulární struktury jsou přitom rozervány a makromolekuly mocně deformovány, čímž se nekontrolovatelně mění jejich kvalita."


"Postup je v ostrém protikladu k obvyklému vaření využívajícímu konvenčního prostupu tepla, přiváděného zvenčí. Vaření mikrovlnami naproti tomu začíná uvnitř buněk a molekul obsahujících vodu, v nichž se energie třením transformuje na teplo. Kromě silných účinků třecího žáru, tedy termických, jsou zde ještě účinky netermické, které až dosud nebyly téměř nikdy brány v úvahu.


Netermické efekty nejenže nejsou v procesu měřitelné, ale mohou natolik znetvořit struktury molekul, že se to výrazně projeví na jejich kvalitě. Oslabení buněčné membrány mikrovlnami se využívá například v genové technologii, při provádění genetických změn. Násilím poškozené buňky jsou ve skutečnosti zničené; je neutralizován elektrický potenciál mezi vnější a vnitřní stěnou buněčné membrány, umožňující život buňky. Takto poškozená buňka se stává snadnou kořistí virů, plísní a ostatních mikroorganizmů. Přirozené opravné mechanizmy jsou potlačeny a buňky, nucené přizpůsobit se nouzovému energetickému stavu, přejdou z aerobního na anaerobní dýchání. Namísto vody a kysličníku uhličitého začne takto poškozená buňka produkovat jedovatý peroxid vodíku a kysličník uhelnatý přímo v organizmu."


K úplně stejným násilným deformacím může dojít i přímo v těle. Pokud se přímo vystavíme záření radaru nebo jiného mikrovlnného zdroje, děje se s našimi molekulami totéž, jako s molekulami jídla mučeného v mikrovlnce.


Je tedy zřejmé, že ozáření mikrovlnami vede ke znetvoření struktury molekul v potravinách. Ozařování vytváří nové směsi s chemickými vazbami, jaké v přírodě - tedy v přirozeném prostředí - vůbec neexistují. Tyto takzvané radiolytické směsi vznikají molekulárním rozkladem (rozpadem) jako přímý důsledek ozáření.


Výrobci mikrovlnek trvají na tom, že mikrovlnami zpracovaná ozářená potrava neobsahuje "významně zvýšený podíl" radiolytických prvků než kuřata, pečivo nebo jiné konvenčně vařené jídlo. Zde prezentovaný klinický vědecký důkaz je usvědčuje ze lži. Ve Spojených státech dodnes nikdy nikdo neprovedl jakýkoli test, zohledňující účinky mikrovlnami zpracované potravy na lidské tělo. Je snad jen náhoda, že vždy byl větší zájem o studie na téma: "Co se stane, jestliže se dvířka na mikrovlnce nedovírají?" Zdravý selský rozum přece říká, že centrem pozornosti musí být spíš to, co se děje s uvnitř vařenými potravinami. A protože lidé touto cestou pozměněné jídlo jedí, neměli by se spíš zajímat o to, co natropí směska mikrovlnami rozdrcených molekul v biologické struktuře tělesných buněk?

Další klíčové informace k tomuto tématu nabízíme v záložce tohoto webu s názvem "Za oponou" - "Mikrovlnná smrt".

 

Uvědomte si, proč asi byla tato smrtící zbraň stvořena. Proč vám byla podána jako přirozená a nepostradatelná součást vašich životů, proč vám má tolik "usnadnit" váš život, resp. zaručeně vám ho zkrátit a zajistit vaši pomalou smrt. Uvědomte si, proč skutečně byla dána do užívání nevědomého, nepoučeného lidstva naší planety!

Poznejte PRAVDU o mikrovlnách (ve škole se to ani vy ani vaše děti nedozví, učivo tohoto typu - varovného a pravdivého - vlády do učebnic nemohou nikdy pustit, o to je dobře postaráno mnohem mocnějšími než naší vládou!).

V některých zemích, v nichž jde vládám o skutečné blaho a zdraví svých občanů, je již dávno používání mikrovlnné trouby zakázáno! Například Rusové jsou oproti naší zemi mnohem dále nejen ve výzkumech účinků různých druhů záření na lidský organismus. A dokáží s těmito výsledky také náležitě nakládat. Na základě jejich důkladných výzkumů a následných varovných zjištění bylo v Rusku používání jakéhokoli druhu mikrovlnných zařízení k úpravě potravin zakázáno zákonem (1976!)

CO PŘINUTÍ OBYVATELE NAŠÍ ZEMĚ? DALŠÍ VROZENÉ VADY DĚTÍ NEBO ZVYŠUJÍCÍ SE ÚMRTNOST? KOMU BY VADILA... NAŠÍ VLÁDĚ URČITĚ NE. JAKÁ VLÁDA, TAKOVÝ LID. VZPAMATUJTE SE, LIDÉ ZEMÍ ČESKÝCH!!!

 

Co dodat...

Mikrovlny mění molekulární strukturu potravin. Zanedbatelným zlem pak zůstává fakt, že miikrovlny likvidují vitamíny a další účinné látky, pokud se ve vaší potravě nějaké nacházejí. Takže jíte radiolytickou směs, mrtvé, ozářené jídlo, s karcinogenní aktivitou, s naprosto destruktivními účinky na váš organismus. Ozařování jídla mikrovlnami oslabuje buněčné membrány a je příčinou genetických změn a transformací na úrovni lidské DNA.

Tak co, koupíte mikrovlnku babičce k Vánocům, když si ji tak přeje? Selžete nyní, když znáte pravdu? Je právě v akci!

Další klíčové informace k tomuto tématu nabízíme v záložce "Za oponou" - "Mikrovlnná smrt".

 

 

 

2. CO ZNAMENÁ, KDYŽ MÁ NĚKDO PROBLÉMY SE SRDCEM?

 

Ať už jsou vaše zdravotní potíže se srdcem jakéhokoli charakteru, vždy se jedná o projev oslabené energie (zablokovaného, neharmonického toku) v oblasti srdeční čakry. Srdeční čakra je energetickým centrem souvztažícím se schopností (nebo neschopností) vyjadřovat svou vlastní podstatu a BÝT svou vlastní PODSTATOU - tedy PRAVOU LÁSKOU. Vaše strádání v podobě srdečních onemocnění souvisí s nerovnovážným vztahem k vaší vlastní podstatě, TEDY PODSTATĚ VEŠKERÉHO ŽIVOTA. Vaše zdravé či nezdravé SRDCE vyjadřuje úroveň vašeho BYTÍ LÁSKOU.

Když je nemocné srdce, VAŠE DUŠE volá po LÁSCE, po SVÉM ZDROJI. Je to pro vás vždy znamení, že se vzdalujete své podstatě, tedy BOHU, to jest LÁSCE.

Protože lidé na Zemi si za svou historii vytvořili takové podoby lásky, které jsou jejím pravým opakem, mnoho lidí má problémy pochopit, co vlastně PRAVÁ LÁSKA vůbec ZNAMENÁ. Hovoříme totiž o PRAVÉ LÁSCE.

A pravá láska je NEZIŠTNÁ LÁSKA. Není to láska ke hmotě, ani majetku. Není to láska k práci, penězům, k vybraným lidem, které máte rádi proto, že jsou to členové vaší pozemské rodiny či příbuzní, že jsou to lidé, s nimiž se vždycky dobře pobavíte, lidé, se kterými úspěšně pracujete, nebo že jsou to vaši nadřízení, kteří jsou pro vás "životně" důležití a které máte rádi pro jejich postavení, bohatství či "vhodné" chování k vám. Mnoho lidí si jen myslí, že milují, že znají a používají lásku ve svém životě, ale ve skutečnosti o ní nevědí vůbec nic, dokonce ji ani neprožívají. Kdybyste se některých lidí zeptali, co to vlastně je PRAVÁ LÁSKA, spousta z nich by vám řekla, že to je "mít rád svou rodinu (partnera, manžela, děti, případně další členy rodiny či příbuzných), obětovat se pro ně, plnit jejich přání, dýchat pro ně, pomáhat jim ke všemu..." To je sice za jistých okolností hezké, ale co dál? Nebo to snad stačí? Tato láska "z povinnosti", či s genetickým štemplem? O lásce k dalším bytostem nepadne většinou ani zmínka, tito "milující" a "chápající" lidé se projevují zcela průhledně, bez zájmu pomoci ostatním v jejich širším okolí, uvědomit si JEDNOTU SE VŠEMI A SE VŠÍM, co existuje, nejen co existuje v jejich "dosahu", co je "jejich".

Ani zmínka či procítění lásky k člověku bez domova, choulícího se v zákoutí domu, o lidech, strádajících jen proto, že ostatní se mají lépe a nemají zájem se s nikým dalším o toto "lépe" dělit. Ani zmínka o lásce k rostlinám, které tomuto selektivně "milujícímu" člověku denně zajišťují obživu, ani zmínka o stromech, díky kterým dýchá. Ne, není to "samozřejmost", o jaké není nutné hovořit denně, o jaké "se mluví" jen když je to aktuální, když to někdo vytáhne, když o tom zrovna mluví v televizi, v hospodě nebo v kostele. Pokud člověk nežije s vědomím, že JE součástí celku a JE za fungování celku ZODPOVĚDNÝ, pak nežije LÁSKOU, pak to "neokecá" tím, že "to je samozřejmost". Pak "si hrabe na svém písku" a jak si stele, tak si také nakonec lehne.

Ať to cítíte, nebo ne (záleží na vaší duchovní úrovni, resp. na míře vaší duchovní bdělosti a probuzení), poznávacím znakem současného lidstva na planetě Zemi je jejich zmrzačená láska. Láska většiny pozemšťanů je láskou SELEKTIVNÍ, často je to láska podmíněná. Lidé, mají-li vyjádřit lásku k ostatním bytostem, které s nimi sdílejí stejné místo, zemi či planetu, nejsou schopni tuto lásku detekovat ani projevit. My, pozemšťané, to vyjadřujeme slovy - "hrabou si na svém písečku".

Takováto "selektivní" láska pak zaplňuje energií pouze část vašeho srdce, budeme-li symboličtí. Vaše "vybíravost" v lásce působí, že máte v pořádku jen část svého srdce, vámi vybranou, do té míry, do jaké máte sami rádi. Nedostatek LÁSKY ke zbytku světa a veškerému Stvoření se zákonitě projeví tam, kde má, kde musí. Nic než zákon příčiny a následku.

Chcete-li se uzdravit, pak je zapotřebí vrátit se ke své podstatě. Odvrátili jste se od ní, jinak byste nebyli nemocní. K vašemu uzdravení je zapotřebí znovu prožívat a být PRAVOU láskou, ne zištnou, vybíravou, podmíněnou, kupovanou či "rodinnou". PRAVÁ LÁSKA je energie mnohem většího kalibru. Nekonečně silného a mocného. TOHO NEJMOCNĚJŠÍHO.

Pravá láska si totiž NEVYBÍRÁ, KOHO, CO, KDE, KDY nebo za jakých podmínek MILOVAT či "FUNGOVAT" BUDE A ZA JAKÝCH PODMÍNEK MILOVAT či FUNGOVAT NEMŮŽE nebo NECHCE. Až příliš mnoho lidí "miluje" vybrané lidi, vybraná zvířata, za vybraných okolností, ve vybrané společnosti, dokonce ve vybranou dobu. Až příliš mnoho lidí si také myslí, že milovat znamená dovolit druhému všechno... To je další nepochopení skutečné LÁSKY. NEPOCHOPENÍ SAMOTNÉHO ŽIVOTA.

Jenže pravda je taková: Tam, kde chybí PRAVÁ, NEZIŠTNÁ LÁSKA, bez ohledu na všechny okolnosti, ve kterých zde na Zemi žijete, tam nemůže být fyzické tělo zdravé. V tomto případě strádá primárně fyzický orgán mající k srdeční čakře přímou (také tělesnou, fyzickou) souvztažnost a který je díky této čakře primárně vyživován životní energií - vaše SRDCE. Vaše srdce je nemocné, protože nemá dostatek PRAVÉ energie. PRAVÉ, NEZIŠTNÉ LÁSKY.

 

Srdeční slabost, nedostatečnost, vady chlopní, arytmie, hypertrofické změny, infarkt, ischemická choroba srdeční, hypertenze, onemocnění cévního systému a další množství potíží kardiovaskulárního systému - to vše souvisí s tím, jak KVALITNĚ ve skutečnosti žijete. A TO NENÍ JEN OTÁZKA VAŠÍ STRAVY A POHYBOVÉ AKTIVITY, to bychom se omezili na fyzické, hmotné aspekty, které jsou vlastně jen doplňkem toho všeho, jen "dorážkou" opravdového GÓLU a na které je nejjednodušší vše svést a uvěřit jim jako jediným příčinám. A měli bychom hotovo. Stačilo by změnit stravu a začít se hýbat, podstoupit nějakou tu operaci a hurá, máme opět zdravé srdce! Nepochybujeme o tom, že spousta pozemšťanů už ví, že jen stravou ani pohybovou aktivitou - tedy BEZ duchovního růstu, pochopení a respektování duchovních zákonů - se k plnému a trvalému zdraví nikdy nedopracuje. Jednoduše to nejde. Ve vašem VLASTNÍM ZÁJMU. V zájmu zachování vašeho věčného bytí.

Samozřejmě, že se zdravím vašeho srdce (nejen srdce) SOUVISÍ vaše návyky, včetně stravovacích, pohybových, pracovních... Jsou to však vždy jen PŘÍDATNÉ okolnosti, ty, které UMOŽNÍ PRAVÉ PŘÍČINĚ dozrát a PROJEVIT SE v podobě SVÝCH NÁSLEDKŮ. PŘÍČINA se totiž PROJEVÍ VŽDY TAM, kde je NEJSLABŠÍ MÍSTO. Doslova si to místo na vašem těle vyhledá, protože jde tam, kde má úrodnou půdu. Kterákoli část vašeho fyzického těla je oslabena (vaším životním stylem a nestaráním se o své fyzické tělo), tam MÁ PRAVÁ PŘÍČINA (duchovní) OTEVŘENY DVEŘE. Mnohým se pak zdá, že právě to či ono místo fyzického těla (klouby, srdce, střeva, oči, ledviny...) je "to, co zlobí". Ano, pak už to zlobí, jenže jen díky tomu, že jste nejprve ZLOBILI VY, neposlouchali jste svou vlastní DUŠI, která vás neustále varovala před možnými následky vašich chybných voleb (a vězte, že to dělala hodně, hodně dlouho), nežili jste pozitivním životem v souladu s Láskou, porušovali jste kosmické zákony. A celkem jistý, další způsob, jak vám to DUŠE může dát najevo, je právě SKRZE VAŠE FYZICKÉ TĚLO. Protože když vám onemocní vaše hmotné tělo, pak se (většina z vás) alespoň na chvíli zastavíte a možná si uvědomíte, že něco neděláte tak, jak máte či skutečně chcete. Nic než obyčejný zákon PŘÍČINY A NÁSLEDKU. (Ovšem někoho ani infarkt, zlomenina, ba ani rakovina nezastaví a po případném dočasném "vyléčení", tj. zahájení odpočítávání další rány - pokračuje dále v zajetém negativním životním stylu. Dlouho to už pak ale většinou nebývá. Hmota je pouhá hmota...).

Na kterém místě svého fyzického těla (ve fyzické úrovni už si toho přece jen určitě všimnete) si přejete, aby vám dala vaše PODSTATA vědět (když jste ji doposud nezaslechli), ŽE KONÁTE chybně, PROTI SVÉ VLASTNÍ PODSTATĚ?

Ano, tam, kde jste si utvořili nejslabší místo  na svém fyzickém těle, které jste nejvíce zanedbávali a kde se může nemoc báječně projevit. A vězte, že mnoho lidí má takovýchto míst poměrně hodně. Není se co divit, vzhledem k negativnímu způsobu života, života v otroctví, jaký vedou v podstatě již od dětství... Pokud se (kromě klíčového zanedbávání svého duchovního vývoje) špatně staráte například o svůj pohybový aparát, je pro nahromaděnou negativní energii vašich chybných voleb a zlých skutků namístě se tam nastěhovat a projevit (třeba v kloubech, páteři, svalech, kostech). Pokud se "nestíháte" starat o svůj trávicí trakt a máte tam příhodné místo k zahájení choroby, pak se pravá příčina usadí právě tam. POKUD MÁTE OSLABENÝ KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM v těle, pak nabízíte své SRDCE jako na podnose. Nezapomínejte na jeden z kosmických zákonů: Stejné přitahuje stejné.

PRIMÁRNÍ, a tedy PRAVÁ PŘÍČINA JAKÉHOKOLI OSLABENÍ FYZICKÉHO TĚLA, JAKÉKOLI NEMOCI, ÚRAZU, INDISPOZICE... JE VŽDY DUCHOVNÍ. TO JE OBYČEJNÁ, JEDNODUCHÁ PRAVDA. BYLA TADY VŽDY. A NIKDY NEBUDE JINÁ.

OSTATNĚ JSME DUCHOVNÍ BYTOSTI, TAK JAKÉPAK PŘEKVAPENÍ...

obr.: Nejvyšší kosmické zákony - zákony LÁSKY existují, ať nyní chcete, nebo nechcete... Sami jste v z nich vzešli. Jste JIMI. Opravdu si myslíte, že "je okecáte"? Cožpak jste se ještě nerozpomněli, že žádná vaše nemoc nemůže nikdy existovat, pokud si volíte život V SOULADU se sebou samými, se zákony samotného věčného života?

 

Jak už víte, odstranění či zmírnění jakéhokoli důsledku, o které se běžně pokoušíte společně s lékaři (nebo dokonce přenecháváte tuto "práci na sobě" pouze lékařům bez vědomí, že byste sami měli nějak spolupracovat a snažit se), je pouhým odstraněním či zmírněním tohoto důsledku, následku NĚČEHO, nikoli PRAVÉ PŘÍČINY. Pozemský lékař má "práce nad hlavu" s nápravou důsledků vašeho špatného života na fyzické úrovni, po pravé příčině vašeho onemocnění nepátrá. Tak "funguje" pozemské lékařství, což dobře víte, takže zde většinou nečekejte více. OSTATNĚ JE TO VAŠE TĚLO. VAŠE NEMOC. VAŠE VOLBA. VAŠE PRÁCE. ZBYTEK - TEDY TO HLAVNÍ - ZJISTIT PŘÍČINU VAŠEHO ONEMOCNĚNÍ a ODSTRANIT JI - JE VÁŠ PRIORITNÍ ÚKOL (za předpokladu, že nechcete znovu onemocnět nebo už zemřít).

Pokud se nezbavíte PŘÍČINY svého onemocnění, pak vaše zdraví nemůže být nikdy trvalé. Příčina SAMA NEZMIZÍ, tu jste si vytvořili a je VAŠE. BUDE ve vás žít tak dlouho, dokud ji sami nevyprovodíte do ztracena. Dokud ji neodstraníte (například nezačnete se jinak chovat, jinak myslet, jednat), bude vám neustále dokazovat svou přítomnost a sílu, tedy i svůj jedinečný význam. NIC JINÉHO JSTE SI V ŽIVOTĚ NEPŘÁLI...

Chcete-li se skutečně uzdravit a nečekat na další následek vámi vytvořené PŘÍČINY, je nezbytné ODSTRANIT PŘÍČINU. A ta, jak už víte, JE VŽDY DUCHOVNÍ. PŘÍČINA JAKÉHOKOLI ONEMOCNĚNÍ JE VŽDY DUCHOVNÍ. Jak by ne, když JSTE DUCHOVNÍ BYTOSTI....

TO JE NEMĚNNÝ FAKT. MŮŽETE HO ODMÍTAT, JAK DLOUHO CHCETE. MŮŽETE SE DONEKONEČNA "UZDRAVOVAT" A DONEKONEČNA BRÁT LÉKY NA SVOU CHOROBU, přesvědčovat se, že "to už je váš osud", "to nezměním", "to jsem měl smůlu".... A PŘIŽIVOVAT SI TAK PŘÍČINU VAŠICH POTÍŽÍ, KTERÁ NABÝVÁ právě díky tomuto vašemu odmítání, obviňování a nicnedělání NA INTENZITĚ, AŽ ZNOVU BUDE MÍT PARAMETRY NA TO, ABY UDEŘILA v podobě NÁSLEDKŮ.

TO VŠECHNO MŮŽETE. VĚTŠINA Z VÁS TO DĚLÁ. IGNORUJETE VOLÁNÍ SVÉHO VLASTNÍHO TĚLA PO NALEZENÍ PRAVDY O SOBĚ SAMÉM a NÁVRATU DOMŮ.

POKUD SE však chcete skutečně uzdravit, JE ZAPOTŘEBÍ uvědomit si SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI NEMOC, UVĚDOMIT SI, ŽE JEDINĚ VY JSTE JEJÍMI TVŮRCI a zároveň TĚMI, KTEŘÍ JEDINÍ JSOU SCHOPNI SVOU NEMOC TRVALE ODSTRANIT. Musíte JÍT PO PŘÍČINĚ VAŠÍ NEMOCI A ZNIČIT JI. VYMAZAT JI. ODSTRANIT JI. ROZPUSTIT PŘÍČINU SVÉ NEMOCI.

POKUD MÁTE BOLAVÉ SRDCE, MÁTE CO DO ČINĚNÍ S NELÁSKOU, které jste dali PŘEDNOST před LÁSKOU, tedy před TÍM, ČÍM SKUTEČNĚ JSTE A Z ČEHO JEDINÉHO POCHÁZÍTE. Pro tento Váš chybný výběr (chybný, avšak svobodný - máte vždy svobodnou volbu dodržovat nebo porušovat Nejvyšší kosmické zákony), nesete důsledky, mimo jiné v podobě vašich fyzických nemocí. To vše však již dávno víte. Vždycky jste to věděli.

Ne, kdepak, příteli, to NENÍ ŽÁDNÝ TREST BOŽÍ nebo něco podobného, čím se chcete zříci své odpovědnosti a lamentovat nad nespravedlností světa.

ŽÁDNÝ TREST v nekonečném Vesmíru NEEXISTUJE. KDOPAK BY NÁS ASI TRESTAL? SNAD NE BŮH? ZA TO, ŽE NÁM DAL SVOBODNOU VŮLI? Proč by nám jim pak dával a trestal sám sebe... Trochu nezáživná a nudná hra na kočku a myš by to byla, nemyslíte?

Ve Vesmíru existuje jediné. ABSOLUTNÍ LÁSKA. TO JE TOTÉŽ, CO ABSOLUTNÍ SVOBODA. Jeden z nejvyšších vesmírných zákonů je zákon SVOBODNÉ VOLBY, jehož vyjádřením je ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU. Z těchto zákonů VZEŠEL VEŠKERÝ ŽIVOT. NEJVYŠŠÍ KOSMICKÉ ZÁKONY JSOU VYJÁDŘENÍM VĚČNÉHO ŽIVOTA.

 

Co vám tedy chybí, příteli, dopracoval-li ses k srdečnímu oslabení jakkoli pozemskými lékaři nazývanému?

Pro nastoupení cesty k uzdravení je nezbytné zapátrat po PRAVÉ LÁSCE, kterou jsi někde ztratil.

Možná lásku zaměňuješ s utrpením, ponižováním, děláním ústupků a činů, které sám dělat nechceš.

Možná, že miluješ ZIŠTNĚ, tedy pro nějaký zisk, užitek, výhodu, hrdost, postavení... Pak jsi pro "lásku" schopen obětovat opravdu hodně, ale sám poznáváš, že ani tudy cesta k tvému zdraví a štěstí nevede...

Možná, že se tvé srdeční oslabení týká nenávisti - tedy nesmírně silné, hrubé, negativní vibrace s naprosto destruktivními účinky nejen na tvé zdraví, ale na celý nekonečný Vesmír.

Zkus se tedy, příteli, zamyslet znovu nad svým dosavadním životem. Chceš-li se uzdravit, je to NUTNÉ. Je to JEDINÁ MOŽNÁ CESTA ke skutečnému a trvalému UZDRAVENÍ.

Láska k sobě samému a zároveň nezištná LÁSKA k VEŠKERÉMU STVOŘENÍ, jehož jsme každý neoddělitelnou součástí. To je cesta k uzdravení.

 

Co dělat?

 

Pokud máte zdravotní potíže se srdcem, je zapotřebí zaměřit se ve svém životě na nezištnou LÁSKU. Na její prožívání, dávání a přijímání. Rozdávejte lásku všude, kam zavítáte, všude, kde se objevíte, byť jen na chvíli. Jakmile LÁSKU začnete rozdávat, pak zjistíte, že jste láskou obklopeni, láskou obohacováni a láskou léčeni. Tak mocná a tak "jednoduchá" LÁSKA JE.

Jedině tak se totiž začnete vracet ke své PODSTATĚ, od které jste se - dobrovolně a svobodně - někdy v minulosti (ať už v tomto životě nebo v kterémkoli z předchozích) VZDÁLILI. Museli jste, protože jinak by jste teď NEMĚLI POTÍŽE SE SRDCEM.

Je to tedy LÁSKA, jejímž nedostatkem trpíte. A chcete-li se bavit o vině (ale nezapomínejte, že nic není otázka VINY, vše je otázka VOLBY) NIKDO JINÝ NENÍ TÍMTO vaším NEDOSTATKEM VINEN, JEN VY SAMI. Vy sami jste se rozhodli (teď není podstatné, kdy se to stalo), že na chvíli NEBUDETE LÁSKOU, tedy SAMI SEBOU.

Pokud chcete uzdravit své nemocné SRDCE, pak neváhejte ani chvíli a začněte.

ZAČNĚTE OPRAVDU, tedy NEZIŠTNĚ MILOVAT. MÍT RÁDI. NEJEN "SVÉHO" PARTNERA, MANŽELA, "SVÉ" DĚTI, SOUROZENCE, PŘÍBUZNÉ či PŘÁTELE.

VŠECHY BYTOSTI, KTERÉ EXISTUJÍ a které jste doposud hrdě přehlíželi...

Milujete rostliny a stromy, které vám přináší radost, vůni, životadárné látky, kyslík, léčivé látky na všechny vaše neduhy? Milujete VODU, bez které byste nemohli na této planetě přežít pozemský život? Milujete VZDUCH? Milujete PLANETU ZEMI, která nás neustále hostí, která nás miluje, bez ohledu na to, co jí děláme my, lidé?

A co ZVÍŘATA, milujete zvířata? Opravdu?

Ach, ta zvířátka... Prozkoumejte pečlivě vaši lásku ke zvířatům, tedy k duchovním bytostem, stejným, jako jste VY SAMI! Pak prozkoumejte ještě pečlivěji svou lásku k nejvyšším duchovním bytostem ze zvířecí říše - tedy k domácím zvířatům.

Pozor na selekci vaší lásky jen na vaše "mazlíčky", kterým byste nezkřivili ani vlásek. Spousta lidí si myslí, že miluje zvířata, jen proto, že má svého mazlíčka, o kterého se báááááječně stará a pro kterého by "zemřeli". Mezi těmito "láskyplnými" lidmi je VŠAK drtivá většina těch, kterým na OSTATNÍCH ZVÍŘATECH vůbec NEZÁLEŽÍ. Kteří si myslí, že OSTATNÍ ZVÍŘATA mají odlišnou "kvalitu", dokonce že jsou hodny zabití, k zahnání hladu a k uspokojení vašich chuťových požitků, tedy k JÍDLU!

 

Mnoho lidí, kteří se pyšní například svým psím nebo koňským přítelem, se ve skutečnosti vůbec nezajímají o ostatní vysoké duchovní bytosti zvířecí říše - například prasata, krávy, slepice, ovce. Lidé si myslí, že dokonce ani tyto bytosti nejsou hodny takové lásky, jaké je hoden pouze jejich psí mazlíček. Neuvěřitelné? Ne, to je realita všedního dne vás, pozemšťanů.

DŮKAZ? Každý den podporujete zabíjení zvířat a každý den s chutí KONZUMUJETE jejich mrtvá, zkažená těla. Co si dáte dnes? A co zítra?

Probuďte se, lidé, BLIŽNÍ SVÉ NECHÁVÁTE ZABÍJET pro své pomatené požitky, vychutnáváte si JEJICH MRTVÁ TĚLA - MASO a pak se ptáte, proč JSTE NEMOCNÍ? Opravdu si myslíte, že ZABÍJENÍ ŽIVÝCH BYTOSTÍ JE V SOULADU S KOSMICKÝMI ZÁKONY STVOŘITELE? ŽE TÍMTO JEDNÁNÍM SI ZAJISTÍTE SVÉ ZDRAVÍ?

NEBO SE SNAD NA ZVÍŘATA VZTAHUJE NĚJAKÁ KOSMICKÁ VÝJIMKA?

 

Mimochodem, ZABILI BYSTE SVÉHO domácího psího MAZLÍČKA, ABYSTE SE MOHLI NAJÍST? ZABILI BYSTE SVÉHO KAMARÁDA ČI DÍTĚ A SNĚDLI HO, protože když se dobře připraví, tak bááááječně chutná? NE, nepřeháníme to, je to naprosto totéž. SVÉ LIDSKÉ PŘÍBUZNÉ (SVŮJ DRUH) ZATÍM NEZABÍJÍTE JEN PROTO, ŽE "SE TO NEDĚLÁ". ŽE "TO UŽ (JEŠTĚ) NENÍ ETICKÉ. A co až bude? Půjdete zase s šíleným, ovádaným davem?

POKUD TAKTO ROZLIŠUJETE SVOU LÁSKU A ROZHODUJETE SE, KOMU JÍ DÁTE VÍCE A KOMU MÉNĚ ČI ŽÁDNOU (třeba i tím, že podporujete pojídáním masa ZABÍJENÍ ZVÍŘAT), pak je VAŠE LÁSKA PRÁZDNÁ. NULOVÁ. PRŮHLEDNÁ. PAK SE ROZPUSTÍ, kdykoli si najdete důvod. PAK NENÍ NEZIŠTNÁ. PAK NENÍ PRAVÁ. PAK SE JEŠTĚ MUSÍTE HODNĚ "UČIT"... 

Co dodat...

 

Pokud jakkoli strádá vaše srdíčko, přátelé, je NEJVYŠŠÍ ČAS UVĚDOMIT SI SVÉ CHYBNÉ VOLBY. Denně skomíráte nad svými životy, lamentujete, obviňujete ostatní ze svých neúspěchů či promeškaných příležitostí, ale ŽE každý SÁM JSTE PŘÍČINOU VŠEHO, CO SE VÁM V ŽIVOTĚ DĚJE, TO NECHCETE TÉMĚŘ NIKDO PŘIZNAT. VY SAMI, milí lidé pozemští, JSTE PŘÍČINOU SVÝCH NEMOCÍ. ZTRATILI JSTE NĚKDE LÁSKU, ZAŠANTROČILI JSTE JI A TEĎ ČEKÁTE, ŽE VÁM JI NĚKDO LEVNĚ PRODÁ A... IMPLANTUJE DO ŽÍLY JAKO LÉK!

Všechny nemoci mají jedinou příčinu - DUCHOVNÍ příčinu souvztažící s nejvyšší a nejsilnější energií, která kdy existovala, existuje a existovat bude. LÁSKOU. V případě srdečních onemocnění jsou to pak vaše nezpracované, resp. PŘEHLÍŽENÉ POCITY (jejich nerespektování a nenaslouchání jim), které způsobují závažný nedostatek energie v odpovídající oblasti srdeční, která se zákonitě odráží na fyzické úrovni - kdekoli je na srdci místo.

Velice častou příčinou vašich potíží jsou NEGATIVNÍ, hrubovibrační myšlenky: nenávisti, závisti, hněvu, smutku, úzkosti. Myšlenky na selhání, neúspěch, nejistotu, zklamání, bolest, ztrátu. Myšlenky, které SE VZDÁLILY JEDINÉ ŽIVOTADÁRNÉ ENERGII - LÁSCE. Vzdálili jste se od samotného ZDROJE svého BYTÍ, přátelé. VZDÁLILI JSTE SE OD BOHA.

Pokud jste ZDROJEM jakýchkoli negativních, hrubých vibrací (počínaje vždy VAŠIMI VLASTNÍMI MYŠLENKAMI), pak nejste ve spojení s Láskou a jste naopak naprosto otevřeni nemocem, oslabením, nehodám, neštěstím... tedy přitahujete ODPOVÍDAJÍCÍ ENERGIE a jejich projevy.

POKUD nejste spojeni s LÁSKOU, pak k vám nemůže proudit dostatek KOSMICKÉ ENERGIE, včetně energie léčivé. Nemůžete být zdraví. Vaše emoce, vaše POCITY, které se všichni tak snažíte maskovat, tlumit, nebrat na ně ohled, zesměšňovat, vám neustále brání otevřít se LÁSKYPLNÉ, LÉČIVÉ A VŠEMOCNÉ ENERGII BOŽÍ A UZDRAVIT SE.

Chcete-li se skutečně uzdravit, je nutné zbavit se těchto nízkých, negativních, hrubovibračních energií a probudit a rozproudit v sobě vysokou, jemnovibrační, pozitivní energii VŠEMOCNÉ LÁSKY.

ZAČNĚTĚ TEĎ, přátelé. Začněte ŽÍT láskou. Ke všemu a ke všem. NEVYBÍREJTE SI. Nenechte se ovládat negativními, hrubovibračními pocity - destruktivními energiemi.

Respektujte odlišnosti kolem vás, buďte tolerantní. VNÍMEJTE SVĚT KOLEM SEBE. Všímejte si všeho, čeho si nevšímáte na první pohled. Vnímejte TO PODSTATNÉ. To, co VÁM VŽDY UNIKALO.

BUĎTE UPŘÍMNÍ.

JEDNEJTE TAK, ABY VAŠE SLOVA BYLA V SOULADU S VAŠIMI MYŠLENKAMI.

 

Dokážete-li to, začnete PROŽÍVAT ZÁZRAKY...

Pak se UZDRAVÍTE...

(Klíčové informace k výše uvedené otázce nabízíme dále v záložkách: "Smrt neexistuje", "Pravý život", "Lidská duchovnost", "Zrada křesťanství", "Léčení", "Vesmírní přátelé").

 

 

3. Chtěl bych se zeptat na vegetariánství. Snažím se nejíst maso, ale někteří lidé, kteří byli dříve vegetariáni, mi řekli, že po třech až pěti letech onemocněli a zase maso začali jíst. Má to něco společného s tím, že nerozvíjejí svou duchovní stránku, nebo nějakou podobnou souvislost?

 

Ano, na otázku jste si odpověděl sám, příteli. Když má člověk ve svém těle mocné duchovní světlo, vysokou frekvenci, nekonzumuje něco, co nepotřebuje, nemnoží svými chybnými volbami negativní stav, nezanáší si fyzické tělo něčím, co má nízkou frekvenci, hrubé vibrace, co by mu znesnadňovalo duchovní růst a komunikaci s vyššími světy. Vědomý člověk, kráčící po duchovní cestě vzhůru, nedělá to, co výrazně a závažně porušuje kosmické zákony Stvoření, tedy ani nepodporuje zabíjení živých bytostí, s nimiž sdílí své vlastní bytí. Vegetarián, je-li zároveň pozitivním, světelným člověkem, není nemocný. Člověk onemocní pouze v případě, kdy vznikne nesoulad jeho vlastní energie (vibrací) s přirozenou energií, tedy energií pozitivního stavu, tj. vibrací Lásky. Člověk, který na sobě pracuje ve smyslu svého duchovního růstu, který stoupá po duchovní cestě vzhůru, dříve nebo později vždy pozná, kdy nasává negativní energii jakéhokoli druhu, pozná, kdy jedná v nesouladu s tím, čím ve skutečnosti je a co opravdu potřebuje ke svému zdravému a šťastnému životu zde na Zemi. Ti, kteří onemocněli (o kterých se zmiňujete), jsou ti, jejichž motivace nejíst maso utichla s první (či další) chorobou, kterou si sami vytvořili a která nemá nic společného s tím, že nejedí maso. "Příčin", které jen "dokoply" balón zvaný nemoc do branky (těla člověka), může být mnoho, často to je také nedostatek všech živin, které ve své stravě po vyřazení masa přijímají. O jediné pravé příčině nemocí jsme hovořili dříve (také v otázce výše), ta je vždy duchovní. V této chvíli ale hovoříme o důsledku, tedy nemoci, která postihla lidi, o kterých píšeš.

V současné masožravé společnosti ovládané masovým ovládacím programem není divu, že viníka svých nemocí najdou lidé v tom, že nejedli maso. A je hotovo. Je to jednoduché a dokazuje to nízkou duchovní úroveň těchto lidí, kteří prozatím nepochopili, jak fungují zákony, z nichž byli stvořeni. Mnozí lidé nevědí, že nemoc je vždy jejich vlastním výtvorem, ani jak vzniká. Neznají mnoho na to, aby příčinu svých nemocí hledali jinde, než v tom, že nejedli jedovaté a hrubovibrační maso. Je pravděpodobné, že pokud by jej jedli, onemocněli by mnohem dříve.

Nejíst maso je jedna věc, vědět proč takto jednám, důvěřovat svému rozhodnutí a svým pocitům a pátrat hlouběji po podstatě věci je věcí druhou, tou, kterou se mnozí vegetariáni příliš nezabývají. Mnozí z nich mohou opravdu soucítit s utrpením zvířat a jejich motivace nezapojovat se (nekonzumováním masa) do tohoto hrůzného činu (zabíjení) je samozřejmě správnou a pozitivní volbou. Jenže to nestačí. To je málo, protože pokud jsou tito lidé lhostejní k dalším okolnostem svých vlastních životů a životů ostatních. Pokud se tito lidé nerozvíjejí duchovně dále a hlouběji, pak konají jiné chybné volby, které je přivedou k nemoci tak jako tak. Nejíst maso jednoduše nestačí k tomu, aby byl člověk zdráv. To je nesmysl. Takto zákony Stvoření nefungují. Lidé mohou nejíst maso a zároveň být silným zdrojem nejrůznějších druhů a forem negativní energie (nenávist, strach, stres, smutek, závist, nenávist, lítost, obavy, úzkost, žárlivost, hamižnost, utrpení…), které se stávají příčinou jejich onemocnění. Jejich bezmasá strava působení těchto negativních energií nezastaví.

Jisté je, že do Nebe se nikdo neprojí.

Naštěstí v mnoha případech také platí, že ten, kdo konzumuje bezmasou stravu, hledá další a další odpovědi na své otázky a směřuje tak k rozhodnutím, která jej vedou k hlubšímu poznání a duchovní progresi. Často tito lidé vykračují na Cestu Pravdy a Lásky a začínají otevírat svá duchovní srdce a naslouchat své Duši. V těchto případech se zákonitě a postupně zbavují také svých chorob, nemocí, neduhů, stávají se odolnějšími vůči negativním vlivům a energiím a vnímavějšími k jemným vibracím vyšších sfér. Začínají komunikovat se svým Nitrem, s pozitivními vyspělými mimozemskými civilizacemi, s duchovními bytostmi vyšších dimenzí, s NEJVYŠŠÍM. Rozpomínají se na své pozemské poslání a mnohem více.

Jak už jsme zmínili, je však také mnoho těch, kteří začali s bezmasou stravou jako životním stylem a nechali se odradit z této cesty, neboť síla negativního stavu je pro ně silou intenzivnější. Negativní stav se pilně stará o to, aby udržoval lidstvo v dostatečné vzdálenosti od Pravdy. Používá k tomu mocné nástroje - nejmocnějšími je strach a nevědomost. Skrze nevědomost ovládá negativní stav masy lidí, kteří tak ztrácejí důvěru v sebe samé a svá vlastní rozhodnutí. Jsou snadno zmanipulovatelní a uvěří tomu, že jim jejich volba nejíst maso způsobila zdravotní obtíže. Přesně takto funguje negativní stav. A slaví nemalé úspěchy.

Ten, kdo dosáhl vyššího poznání, ví dobře, že jeho volba nejíst mrtvá těla svých bližních - zvířat - je volbou pozitivní, v souladu s kosmickými zákony, i to, že je pouze jedním z mnoha důležitých kroků ke zvyšování svých vibrací, potažmo ke svému uzdravování. Zastaví-li se člověk na úrovni bezmasé stravy a nepracuje-li dále na svém vlastním duchovním růstu, pak dříve nebo později onemocní stejně, jako by maso konzumoval. Tuto událost pak často právě v důsledku své udržené nevědomosti o podstatě svého vlastního bytí vyhodnotí jako důsledek svého vegetariánství. Je to nejjednodušší, nejrychlejší řešení, které mu však zdraví nikdy nepřinese. Ostatně téměř každý z vás je toho důkazem a svědkem zároveň.

Dávejte pozor na to, co jíte. Nejezte těla zvířat. Kromě toho, že konzumací masa podporujete zabíjení a utrpení zvířat a jejich mrtvá, zkažená těla Vás devastují a zamořují, tak zároveň porušujete Nejvyšší zákony, ze kterých jste sami vzešli a které jediné umožňují vaši samotnou existenci.

Mrtvá těla zvířat obsahují hrubé, nízké vibrace, obsahují silné energie strachu, bolesti a neskutečného utrpení, které zvíře prožívá v okamžiku své smrti. Maso zvířat obsahuje toxické látky, které jejich těla produkují právě v souvislosti se stresem, který prožívají. Společně s antibiotiky a hormony z průmyslově a geneticky manipulovaného krmiva pak tvoří smrtící koktejl, na kterém si nevědomí lidé pochutnávají a zároveň se sami usmrcují.

Dokud zůstanete uvězněni v nevědomosti a ve hmotě, dokud nebudete respektovat své bližní z řad živočišné říše na planetě Zemi a budete-li se živit jejich masem (tělem), nemůže vašimi buňkami proudit čistá Láska - Božské světlo. Vaše tělo se tak nedokáže vymanit z pout této nízké úrovně bytí.

VÁŠ ŽIVOT JE OTÁZKA VAŠÍ SVOBODNÉ VOLBY.

 

 

4. Hledám nějaké dobré zaměstnání, ale nevím, co by pro mne bylo vhodné... Ráda bych pracovala pro zlepšení světa a tak stále hledám a hledám, ale nevím co. Můžete mi, prosím, poradit?

 

Svět vítá bytosti, které touží pracovat na jeho zlepšení, v pozitivním a pravém smyslu. Planeta Země ti děkuje, přítelkyně, že ti není lhostejné, čím se budeš v tomto svém pozemském životě zabývat, čemu budeš věnovat svou životní energii. Nechceš vykonávat činnost, která by podporovala a množila negativní stav. To je zásadní rozhodnutí, které vychází z tvého duchovního uvědomění a růstu. Nechceš být součástí vykořisťování, loutkou ve spárech mocných tohoto světa, nadřízených, kteří hájí jen své vlastní zájmy a touží po zisku, moci či slávě.

Milá přítelkyně, odpověď na svou otázku již znáš. Je ve tvé Duši. Čeká, až ji oslovíš, až si jí začneš všímat, až jí začneš naslouchat. Navaž s ní kontakt, oslov ji a prožij své vlastní bytí. Zaměř se na spojení se svou Duší, medituj. Prožívej své bytí a vyciťuj, po čem doopravdy toužíš.

Jsi šťastná. Proto nalezneš to, po čem toužíš. Proto se budeš zabývat tou pravou činností pro tebe, protože jsi šťastná. Nevědomí lidé si myslí, že skrze práci přijdou ke svému štěstí. Že si musí najít takovou práci, která je "udělá" šťastnými. Proto většinou hledají celý život, proto většinou nenajdou své štěstí, o kterém se domnívají, že spočívá ve vnějším světě, v činnosti, kterou se budou zabývat. Mnohým je dokonce celkem jedno, co dělají, čím se živí, hlavně "že je to uživí, hlavně, že mají nějakou práci..."

Ty jsi však pozitivní, světelná bytost, která cítí, že věci se nemají tak, jak je dělá většina nevědomých lidí, nespokojených se svými vlastními životy. Ty víš, že posloupnost je zcela opačná. Není první práce a pak štěstí, které "snad nějak přijde". Nejdříve člověk šťastný JE. Pak může vykonávat práci, kterou skutečně vykonávat má, která má jedinečný - pozitivní - význam nejen pro tohoto člověka samotného, ale stejně tak pro každého člena společnosti. Ty šťastná JSI, a právě proto vykonáváš práci, která je jedině ta pravá, protože sis ji vybrala z radosti ze svého bytí, s plným vědomím toho, co chceš a proč to děláš. Vybrala ti ji Tvá radost, Tvé štěstí a Tvá Láska, kterou jsi v každém okamžiku svého bytí. A v tom případě se nelze splést. Nelze "šlápnout vedle".

Proto, milá přítelkyně, věnuj dostatek času nejdříve sama sobě, svým pocitům i pravým myšlenkám, které jsou projevem tvé radosti, štěstí a lásky ke všemu a ke všem. Jakmile budeš připravena, práce "přijde" k tobě. Jakmile budeš připravena být tím, čím opravdu jsi, pak se tím staneš. Netrap se každý den tím, že nemáš práci nebo tím, že ji nemůžeš najít. Nezoufej nad sebou, nezoufej vůbec. Stávej se připravenou. Vyciťuj, co opravdu toužíš vykonávat. Jakmile začneš pochybovat a do svých myšlenek vkládat pochybnosti, obavy, nejistotu nebo třeba i strach či úzkost, pak se dostáváš k něčemu, co ve skutečnosti nechceš. Jakmile se začneš zabývat tím, co je vhodné pro ostatní, co bys dělat "měla", co se od tebe očekává, vzdaluješ se své vlastní Duši.

Těš se z každého dne, z každičké chvíle svého života a prožívej jedinečnost svého bytí. Jsi jedinečná a zároveň jsi neoddělitelná součást celku. Medituj, spojuj se s duchovními bytostmi, věnuj se tomu, co tě těší, i když to prozatím není tvé "oficiální pozemské zaměstnání". Dělej to, co máš ráda, co tě naplňuje a buď trpělivá. Dojdeš cíle.

Důvěřuj Boží prozřetelnosti a důvěřuj SAMA SOBĚ, to je ostatně TOTÉŽ. Věř, že zoufalým hledáním jen oddaluješ to, co si myslíš, že nemáš. Tvé hledání podporuje další hledání, další a další... NEHLEDEJ. Začni prožívat své vlastní bytí, svou podstatu. Pak prožiješ zázrak. Pak prožiješ to, co nyní hledáš.

Zapomeň na to, že něco hledáš a zaměř se na své vlastní BYTÍ. Vyjadřuješ svým životem to, jaká jsi? Jsi sama sebou? Jsi opravdu tím, čím chceš být? Jakmile začneš jen BÝT, místo toho, abys něco dělala a hledala, pak se začneš věnovat té správné činnosti.

Začni tedy BÝT TÍM, ČÍM JSI. Začni pomáhat planetě Zemi, cítíš-li, že takto projevíš své bytí, že takto jsi sama sebou. Naše planeta Země skutečně potřebuje každého, kdo jí pomáhá zmírnit bolest, kterou jí způsobují lidé svým negativním myšlením a konáním.

Jsi-li trpělivá, běž tam, kde můžeš trpělivost dávat těm, kteří ji potřebují. Dokážeš-li naslouchat druhým, jdi tam, kde potřebují, aby jim někdo naslouchal. Jsi-li velkorysá, jdi tam, kde tvou velkorysost potřebují, kde můžeš pomoci ostatním právě takto. Jsi-li šťastná, rozdávej radost a štěstí všude, kam vkročíš. Jsi-li zdravá a víš-li, jak si zdraví zachovat, jdi, prosím, a rozdávej své cenné rady ostatním, pomáhej druhým procitnout a začít se uzdravovat. Ukaž jim cestu. Buď LÁSKOU. Buď neustále poslem Božím. Buď projevem Boha. Neboť nic jiného nejsi.

Pokud máš pochybnosti, pokud si nejsi jistá, kde můžeš svou pravou podstatu bytí projevit v rámci pomoci a služby ostatním, v rámci zlepšení světa, popros Stvořitele Prvotního všeho a všech, tedy Pána Ježíše Krista nebo Vesmírné přátele o radu, o pomoc, o nasměrování. Neměj obavy, tvé upřímné srdce a tvá upřímná, nezištná touha tě dovede, kam toužíš dojít. Jinými slovy nalezneš, co hledáš. Protože budeš vědět, že už to máš.

Každé tvé vlídné slovo, projev úcty, lásky, každý tvůj úsměv, kterým obdarováváš druhého, má obrovskou, nezměřitelnou sílu a dopad na vše, co existuje. Na nekonečný Vesmír. Už jen tímto svým projevem Božství neustále pomáháš zvyšovat vibrace ostatních a vibrace planety Země, která tak trpí a které tak toužíš pomoci.

Buď tedy SVĚTLEM v temnu, které nyní záměrně vládne na naší Zemi, v této záporné dimenzi bytí. Buď za všech okolností nadějí, kterou rozžehneš, kdykoli bude potřeba. Buď pro ostatní odpovědí na jejich otázky. Buď utěšitelem v době smutku.

Buď jen TÍM, ČÍM OPRAVDU jsi.

BOHEM = LÁSKOU

DŮVĚŘUJ, milá přítelkyně. Tvá VÍRA a Tvá DŮVĚRA Tě povedou tam, kam jsi vždycky chtěla dojít. Oprosti se od zatěžujících okolností svého života, ať jsou jakékoli. Nenech se uvěznit ve hmotě a ve falešných problémech hmotného světa. Neměj OBAVY.

Nezapomínej, že NEMUSÍŠ DĚLAT NIC, abys byla tím, čím opravdu jsi.

Můžeme tedy shrnout radu pro stejně hledající, jako ty, milá přítelkyně...

 

Pokud jde o hledání vhodného zaměstnání, soustřeďte se spíš na bytí než na činnost. Jakmile si začnete plně uvědomovat své bytí, začnete se věnovat správné činnosti. Veškerá naše činnost, cokoli v životě děláme, je prohlášením o tom, čím opravdu jsme.

Pokud kdykoli ucítíte, že nejste tam a neděláte to, co je v souladu s vaší vlastní podstatou, rozlučte se s tímto místem nebo prací, jak nejdříve je to možné. Protože vaše DUŠE se ozývá a vy jste ji KONEČNĚ zaslechli. Nenechte se omámit negativním stavem a jeho sugestivními výčitkami, strachem, úzkostí, obavami z toho, co bude dále, když...

Budete-li svou Duši poslouchat dále, pak budete znát odpovědi na všechny své otázky, pak se ocitnete vždy tam, kde chcete být, kde BUDETE MOCI BÝT TÍM, ČÍM OPRAVDU JSTE a PROJEVOVAT PLNOST SVÉHO BYTÍ. Plnit si tak své poslání. Své SKUTEČNÉ - PRAVÉ poslání. JE TO JEDEN Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH A NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH OKAMŽIKŮ, KTERÝ JSTE TADY PŘIŠLI PROŽÍT. Jak s ním naložíte, zda-li uspějete v této životní zkoušce, záleží JEN NA VÁS.

Zjištění, kým opravdu jste, vás nenechá vykonávat žádnou negativní činnost, nebudete schopni vykonávat nic, co podporuje fungování negativního stavu. V té chvíli se nenechte ovlivnit strachem (například strachem o živobytí, ze zloby nadřízeného, nepochopení ostatních), budete-li mít k němu tendence. Jsou to pro vás zkoušky, ve kterých jste však tentokrát přišli obstát. Jakmile je totiž zvládnete, jakmile nepodlehnete znovu a znovu negativnímu stavu a jeho praktikám ovládání, pak budete prožívat PRAVÝ život. Pak zjistíte, že vše, co jste hledali a mysleli jste, že nemáte nebo neznáte, je PŘÍMO PŘED VÁMI. Průhledné, čisté, jasné, zřetelné.

BUĎTE V KAŽDÉM OKAMŽIKU SVÉHO ŽIVOTA SVOU VLASTNÍ PODSTATOU. NEPODLÉHEJTE strachu, lítosti ani PŘETVÁŘCE, protože jen díky těmto silným negativním energiím děláte neustále to, co dělat nechcete. Jen díky svému ovládání a strachu nevíte, co dál. Jen díky tomu, že neposloucháte svou DUŠI, stojíte na místě a neustále něco hledáte...

Tak do toho, přátelé, pojďme být všichni tím, čím opravdu jsme.

 

5. Proč někdy cítím mírnou bolest v mé čakře třetího oka (šestá čakra)? Je to špatné znamení?

 

Pokud pracujete na svém duchovním růstu, pokud postupujete na své duchovní cestě směrem vzhůru, je vše v pořádku, vašimi slovy - je to dobré znamení. V tom případě se vaše šestá čakra otevírá, energie v ní začíná náležitě proudit a ovlivňuje tak vše, co s touto čakrou a s vašimi těly souvisí. Většinou to nebývá ani tak bolest, jako spíše pocit mírného tlaku či přílivu energie do této oblasti. Pokud se vám otevírá šestá čakra, víte sami nejlépe, jaké možnosti před vámi stojí. Dostáváte se k příležitosti nahlédnout mimo fyzický svět, pracovat plně pro Světlo ve prospěch všech probouzejících se bytostí zde na Zemi.

V případě, že nekráčíte po cestě svého duchovního růstu, pokud jdete směrem opačným, bolest v této oblasti není dobré znamení. Může se jednat o příznaky počínající choroby, a proto svůj stav sledujte a v případě potřeby vyhledejte lékaře. Ve stejný okamžik však doporučujeme začít žít pozitivní život v souladu s kosmickými zákony, neboť jedině tímto způsobem se případné nemoci vyhnete, resp. se z ní dostanete.

Zamyslíte-li se nad svým dosavadním životem, vyhodnotíte-li své vlastní myšlenky, své chování a jednání k sobě samému a k ostatním, můžete ihned zjistit, jakou cestou se v tomto životě prozatím ubíráte. K tomu, abyste poznali, volíte-li si pro svůj každodenní život Světlo (Pravdu a Lásku) nebo temnotu (lež, strach, ovládání, závist, zlost a další energie negativního stavu), se stačí podívat. Podívat se na sebe a kolem sebe. Odpovědí jste vy sami. Je to jednoduché. Pravda je jednoduchá a přímá, vzpomínáte...

Ve vašem životě jde pouze o to, kdy (zda-li vůbec) nastoupíte cestu svého DUCHOVNÍHO VÝVOJE. Kdy se začnete rozpomínat na Pravdu, kterou nosíte neustále ve své Duši. Kdy začnete vnímat svou vlastní - DUCHOVNÍ - podstatu a kdy se začnete vysvobozovat ze zajetí negativního stavu, který jste tady na Zem přišli zakusit. Jen zakusit, ne mu podlehnout...

Bližší informace o duchovním růstu každého člověka, o energetických centrech a léčení nabízíme v záložkách: Duchovní cesta, Léčení, Proč jsou problémy a nemoci, veškeré souvislosti pak v záložkách dalších.

 

6. Mají zvířata duši? Můžeme zabíjet zvířata a jíst je jako potravu?

 

Všechno, co existuje, je ŽIVOT. Je to Stvořitel Prvotní všeho a všech. Život může stvořit pouze život.

Stvořitel Prvotní všeho a všech. Z Něj vše pochází, z něj vše žije. Není nic, co by neexistovalo, tedy vše, co existuje, je živé. Vše, co existuje, je živé, tedy i rostliny a zvířata, stejně tak minerály, kameny, atomy... Všechny živé bytosti - to jest všechno, co existuje, tedy vnímají, cítí a vyvíjejí se. ŽIJÍ.

Stvořitel (Bůh, chcete-li) je ŽIVOT. TVOŘÍ NEKONEČNÉ FORMY ŽIVOTA. Stvořitel Prvotní všeho a všech je ZDROJEM veškerého ŽIVOTA i jeho věčným udržovatelem. ŽIVOT JE VŠE, CO EXISTUJE, EXISTOVALO A VŽDY EXISTOVAT BUDE. Aby mohlo cokoli vstoupit v bytí, musí to ŽÍT. Aby bylo živé živým, musí mít v sobě jiskru věčného života, která tento samotný věčný život vůbec umožňuje. Je to jiskra Boží. Je to DUŠE. Je to individualizace Boha.

Duše je individualizací Boha, věčného a věčně tvořícího Ducha. Zvířata (dokonce i lidské bytosti) jsou živé bytosti, jsou nádhernými a dokonalými stvořeními Nejvyššího. (Související fakta o zfabrikování loutkolidí (a dalších živočišných druhů) pseudotvůrci (pro dočasně existující negativní dimenze bytí) nabízíme v záložkách Lidská duchovnost, Pravý život, Zrada křesťanství).

Zvířata mají duši, která se neustále vyvíjí, tak, jako ta lidská. Duchovní vývoj je jediným smyslem a determinací samotného života. Veškerého života. Každý člověk byl v konkrétní fázi svého vlastního duchovního vývoje zástupcem zvířecích druhů, stejně jako druhů rostlinných i druhů z říše minerálů, hornin. Každá duše prochází vývojovým cyklem, přesně podle svého vlastního řádu, své touhy, svých možností a přání. Rychlost i kvalitu svého vlastního vývoje si určuje každá duše, v naprostém souladu se zákony nejvyššími, zákony ŽIVOTA, zákony Stvoření.

Duše všech živých bytostí se vyvíjejí v zákonité posloupnosti, aby si prožily skrze své životy v různých formách a podobách vše, co prožít chtějí a co potřebují k tomu, aby plně a dokonale prožily to, čím opravdu jsou. Všechny sentientní bytosti touží po jediném - po svém duchovním růstu a návratu zpět k Dokonalosti, ze které vzešli.

(Tyto zákonitosti pamatují také na případnou zatíženost duše (chybné volby ve smyslu porušování zákonů Stvoření, které duše učinila v rámci svého vývoje během kteréhokoli ze svých životů, které se rozhodla prožívat). Právě zatíženost duše například umožnila (mimo jiné) každému z nás inkarnaci právě na tuto planetu Zemi, do této záporné dimenze bytí (temné vesmíry negativního stavu, dočasně existující) za účelem jedinečné možnosti napravit své dříve učiněné chybné volby, zbavit se duševního zatížení a pokročit dále ve svém duchovním vývoji, přiblížit se zpět ke Stvořiteli, ke své pravé Podstatě).

Nyní se však vraťme ke zvířatům...

Zvířecí (či lidská) duše je tedy samotnou podstatou této živé bytosti. Od té lidské se duše zvířecí liší "pouze" v uvědomění si sebe sama. Lidská duše je vědomá sebe sama. Člověk si uvědomuje své JÁ, je si vědom sám sebe jako individuality, uvědomuje si svou identitu, ví, že je "já jsem". Proto také má za veškeré své myšlení a jednání plnou odpovědnost. Zvířecí duše je společná, jinými slovy zvířátka mají společně prožívající duši. Zvířátka si neuvědomují své "já", nemají vědomí o sobě samém, nedokáží si uvědomit "já jsem". Mají jednoho společného ducha a jednu společnou duši, která však cítí, vnímá a zákonitě se vyvíjí, stejně jako každá jiná.

Opakujeme, že každý z nás jsme v určité fázi svého duchovního vývoje (který je jediným vývojem, který vždy probíhal, probíhá a probíhat bude) byli také zvířaty, každý z nás si vyzkoušel a prožil život mnoha druhů a vývojových stupňů zvířecí říše. Vývojová linie jde vždy kupředu, nyní jsme lidské bytosti s mnoha, mnoha vlastními zkušenostmi z živočišné říše.

Zvířátka mají společnou jednu duši a společného jednoho ducha, tudíž nemají povědomí o sobě samém, nemají své JÁ JSEM. Nemají své osobní, vlastní uvědomění o sobě samém, o své vlastní osobě, o své vlastní identitě. A nemají tudíž ani za sebe žádnou zodpovědnost, na rozdíl od člověka, který má svou vlastní Duši a Ducha a nese plnou odpovědnost za následky svého myšení a jednání. Toto vše je v souladu se svobodnou vůlí, kterou Stvořitel NIKDY NIKOMU NEVEZME.

I přes rozdíl, který spočívá v uvědomění si svého "já", má zvířecí duše stejné "parametry" a možnosti vnímání, prožívání všeho, co ve svém hmotném, fyzickém těle (zde na Zemi) prožívá. Zvíře cítí a plně prožívá radost, lásku, strach, bolest, smutek.... Zvířata mají mnohem více vyvinuté nejen fyzické smysly, ale také vnitřní vyciťování, jsou tak v těsnějším spojení se Stvořitelem, jsou to bytosti, které nekalkulují, nešidí, nelžou, nehledají výhody... Řídí se pouze svými instinkty. Ty jsou přímé, upřímné, jednoduché, jednoznačné, nezištné. Chování zvířat je rovněž geneticky podmíněné, avšak nyní a zde na Zemi (aktivovaný a dominantní negativní stav) je ve fázi, kdy je velkou měrou ovlivněno negativní, agresivní výchovou jejich majitelů, kteří je vedou k agresivitě, nenávisti, nelásce, strachu a otrockému způsobu života. Jsou to ti lidé, kterým je jedno, jak žijí jejich zvířata (natož ta, která "nejsou jejich"!), kteří touží uplatňovat svou moc (u lidí se jim to často nedaří), kteří nejsou schopni žít se svými zvířaty v souladu, v lásce, radosti, harmonii, vzájemném pochopení a míru. Přesto zvířata mají. A dokonce tvrdí, že je mají rádi. Tak moc je milují, že je nakonec utýrají, zabijí a sní. Prý z lásky...

Zvířecí duše, stejně jako duše lidská, si pro prožití tohoto pozemského života dočasně oblékla fyzické tělo, aby mohla prožít jedinečný život ve fyzickém vesmíru, ve hmotném světě, a aby mohla prožívat to, čím opravdu je. Aby se mohla dále vyvíjet a duchovně růst.

Jak lidé tento jediný pravý smysl života znemožňují lidem, to dobře víme. Jak toto znemožňují lidé zvířatům, která se nemohou bránit a touží pouze ŽÍT a MILOVAT, VÍME TAKÉ.

Jaký je vztah člověka ke zvířatům?    

Je takový, jaký se každý z nás rozhodujeme mít.  Ale nezapomínejme, že my jsme odpovědni za VŠECHNY své činy, za VEŠKERÉ SVÉ JEDNÁNÍ A KONÁNÍ. Jsme zodpovědni za svou vědomost či nevědomost v souvislosti s každičkým aspektem svého vlastního života. Jsme svobodné bytosti. V každém okamžiku se rozhodujeme, kým budeme a co ze své pravé podstaty budeme projevovat.

MÁME SVOBODNOU VŮLI. Máme svobodnou vůli konat dobro, být láskou a pravdou. Máme svobodnou vůli a volbu konat zlo, porušovat kosmické zákony Pravdy a Lásky, popírat sebe samé, popírat ŽIVOT. Tedy Lásku.

SVOBODNOU VŮLI NÁM NIKDO NIKDY NEVEZME. JE TO VĚČNÝ DAR STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH. VYJÁDŘENÍM SVOBODNÉ VŮLE JE ODPOVĚDNOST. ODPOVĚDNOST ZA VŠE, CO SE ROZHODUJEME SI VOLIT PRO SVÉ ŽITÍ, PRO VYJÁDŘENÍ TOHO, ČÍM JSME A CHCEME BÝT. SVOBODNÁ VŮLE JE VELKOLEPÝ DAR, nemyslíte?

Všichni jsme JEDEN. Jsme JEDNOTOU VEŠKERÉHO BYTÍ. Všichni jsme živé bytosti, jsme vyjádřením nekonečného ŽIVOTA, jsme BOHEM. Všichni jsme NOSITELEM věčného života. VŠICHNI.

NE JEN BYTOSTI LIDSKÉ.

To je jeden z největších omylů lidstva, kterým se vzájemně krmí.

BYTOSTI ZVÍŘECÍ, ROSTLINNÉ i LIDSKÉ JSOU NAPROSTO ROVNOCENNÝMI BYTOSTMI, které jsou důkazem a jedinečným vyjádřením BOŽÍ EXISTENCE a věčného ŽIVOTA.  To, že lidé zapomněli na svou JEDNOTU SE VŠEMI A SE VŠÍM a rozhodli se nadřadit nad bytosti, které nejsou lidské, je jen a jen jejich vlastní, svobodná VOLBA. Chybná volba. Volba, která vede lidi k závažným jednáním a činům, stejně tak, jako následkům pro toho, kdo ji činí.

Následky nevědomosti lidí o JEDNOTĚ SE SAMOTNÝM ŽIVOTEM prožije KAŽDÝ člověk do míry své vlastní angažovanosti a svých vlastních činů. Nevědomost je rovněž svobodná volba každého z nás. Můžeme být nevědomí a z této nevědomosti konat. Stejně tak se můžeme rozhodnout ukončit svou nevědomost, vymanit se ze lží negativního stavu a konat ve jménu Lásky, Pravdy a věčného Života. Ostatně jsme svobodné bytosti. Každý z nás se neustále rozhodujeme, co chceme a co nechceme. SVOBODNÁ VOLBA A VŮLE JE NÁM ZARUČENA NEJVYŠŠÍM, vzpomínáte...

Náš vztah k čemukoli závisí pouze na našich úmyslech. Celý náš život vychází z našich úmyslů. A každý úmysl je prohlášením, tvořením a prožíváním toho, čím jsme a čím chceme být.

 

Vesmírní přátelé (pozitivní vesmírné civilizace) již mnoho let upozorňují pozemšťany na to, že jejich vztah ke zvířatům, přírodě a celé planetě Zemi není v souladu s Božími zákony. Vztah lidí k sobě samým a k ostatním bytostem, včetně planety Země, je chybný, hrůzný, katastrofální a na nejnižší úrovni od doby osídlení Země v této dimenzi. Kolik cenných rad obdrželi pozemšťané ve smyslu nápovědy k tomu, jaké následky toto lidské jednání přináší a jak může vyústit. Vztah lidí ke zvířatům je otřesný, hrůzostrašný a vede k odpovídajícím následkům. Svodobné volby lidstva již brzy přinesou své trpké plody.

Sdělení vesmírných přátel pozemšťanům k dalším závažným otázkám týkajících se chování lidí na planetě Zemi a jeho následkům, nabízíme v záložkách      Vesmírní přátelé , Co nechcete slyšet.

 

A JAKÝ BY MĚL BÝT vztah všech živých bytostí navzájem?

Vždy láskyplný.

Nezapomínejte, lidské bytosti, že v předchozích ikarnacícch jste byli také zvířatky. Jistě věříte, že jste byli rádi, když se k vám ostatní chovali vlídně, láskyplně a s porozuměním... tak, jako se chováte ke zvířatům nyní, v těle člověka.

 

 

Ježíš před 2000 lety všem lidem ukazoval správný směr života a odsuzoval krutost proti zvířatům.

Stalo se, že Pán odešel z města se Svými učedníky a procházel horami. A tu přišli k hoře s velmi příkrými cestami. Tam potkali jednoho muže s tažným zvířetem. Ale tomu koňovi se podlamovaly nohy, neboť byl přetížený. Ten muž ho bil, až mu tekla krev. A Ježíš k němu přistoupil a pravil: "Ty synu krutosti, proč biješ své zvíře? Copak nevidíš, že je na svou zátěž příliš slabé, a nevíš, že trpí"? ...

 

Já, Ježíš Kristus, objasňuji a prohlubuji slovo:

 

    I když člověk nějaké zvíře získal, není přesto jeho vlastnictvím. Tak jako duchovní tělo, duše v člověku, patří k věčnému bytí, protože Věčný vytvořil duchovní tělo a duchovní bytost žije skrze Věčného ve věčném bytí, tak bylo i zvíře stvořeno věčným tvůrčím Duchem a patří k životu, který je a věčně trvá - Bohu ...
    Zvíře neumí mluvit. Tiše trpí a snáší a může sotva sdělit svou bolest a žal. Jen ten uslyší, co zvíře snáší za bolest a trápení, kdo nezištně miluje sebe, lidi, zvířata, rostliny, kameny... kdo miluje svůj Život.
    ... Právě v tomto obratu časů, obratu od staré, hříšné doby k době světla, volají druhy zvířat a rostlin svými citovými silami, jazykem svého vědomí, ke svému Stvořiteli o pomoc a záchranu. Nepředstavitelně trpí zvířata a rostliny pod výstřelky lidského já, lidského sobectví, krutosti, nenávisti, nenasytnosti a nevědomosti. Zotročený život volá o smilování a spásu.
    Bůh, Můj Otec, Stvořitel všech forem života, vyslyšel ujařmené bytosti. Mnoho zvířat vymírá kvůli protikladnému způsobu jednání lidí...

 

  ... A někteří z nejstarších a zákoníků chrámu k Němu přišli a řekli: "Proč učí Tvoji učedníci lidi, že je proti zákonu jíst maso zvířat, když jsou obětovávána přeci podle příkazu Mojžíše" ...?

 

Já, Ježíš Kristus, objasňuji a prohlubuji slovo:

    Mojžíš oběti zvířat ani nenařizoval, ani neschvaloval. Nezasahoval však do satanské vůle těch, kteří chtěli jíst maso. Poučoval a seznamoval je s tím, že jak požívání, tak obětování zvířat je hřích ...
    ... Strach a hrůza se zmocní každého zvířete, každého ptáka ve vzduchu a každou rybu ve vodě, která padne do vašich rukou. Tím jsou míněny ruce těch lidí, kteří si neváží života a zabíjejí.
    Poznejte: Každé zvíře vnímá a cítí, co s ním má člověk v úmyslu.
    V obratu časů, ve kterém Já objasňuji a prohlubuji obsah pravdy, dosáhla brutalita vůči světu zvířat a rostlin nepředstavitelných rozměrů. Zvířata a rostliny trpějí pod zlovůlí člověka. Mnoho lidí už nemá úctu nejenom ke svému vlastnímu životu, nýbrž k celému Stvoření. Jako následek lidského chování jsou rušeny energetické dráhy, přirozené vibrace Země, také magnetické proudy. Mnohá zvířata na základě toho ztrácejí orientaci, obzvláště tažní ptáci, kteří létají do teplejších krajin. Díky znečištění řek, jezer a moří a také zemské atmosféry vymírá mnoho druhů zvířat a rostlin - ve vodě, ve vzduchu i na zemi ...

Až pozemští církevní hodnostáři ovládáni negativním stavem (pseudotvůrci a mocnými tohoto světa) učinili ze zabíjení a pojídání zvířat (a pití vína) "Bohem požadovanou a posvěcenou" výbavu svých věřících, aby zmátli své poslušné ovce a odvedli je daleko od pravdy, tedy od Boha. Aby si mohli dopřávat své moci a požiků z ní vyplývajících. Mnoho samozvaných "svatých" stálo v čele zmatení lidstva pod falešnou rouškou Boží vůle a Božího slova. A tak pozemská církev úzkostlivě chrání své tradice a kochá se Satanským rituálem obětního beránka. Jak veselé jsou pozemské Velikonoce...

 

 

Život ve spojení s přírodou

 

    Buďte tedy ohleduplní, vlídní, soucitní a přátelští nejen k sobě samým, nýbrž i ke všem bytostem, které jsou ve vaší péči; neboť jste pro ně jako Bozi, ke kterým vzhlížejí ve své nouzi. Střezte se zloby a násilí, neboť mnozí hřeší ve zlosti a litují toho, když zloba pominula.

 

Na druhou část této otázky nabízíme odpovědi v předchozích otázkách (ot. 2, 3). Další bližší informace k tomu, že člověk NENÍ masožravý a že v žádném případě nemá a nepotřebuje zabíjet zvířata pro svou obživu ani k zachování svého zdraví, nabízíme dále v záložkách Ovládací programy a také ve vzkazech přímo od vesmírných přátel v záložkách Vesmírní přátelé - Proč jíte mrtvá těla zvířat, Vesmírní přátelé - O pozemské stravě.

................................................................................................

 

 

7. JAK MŮŽEME PŘEMÝŠLET O NĚČEM JINÉM, NEŽ O SVÉ SOUČASNÉ SITUACI?

 

Můžeme to udělat, když nelpíme na výsledcích. Nemáte-li strach z výsledků, neděláte si starosti s tím, co se děje v přítomnosti. Chápete svůj život v širším kontextu. Tím transformujete svou současnou situaci a přestáváte ji chápat jako problematickou. A jestliže svou situaci chápete jako neproblematickou, vaše situace se takovou stane. A vy ji překonáte. Protože změníte svou současnost, zákonitě změníte svou budoucnost. Jestli k lepšímu či horšímu z vašeho úhlu pohledu, to záleží jen a pouze na vás samotných.

Ostatně Bůh nám zanechal vzkaz i pro tuto nelehkou situaci...

Čemu se bráníš, to přetrvává. Na co se díváš, to zmizí... (Bůh)

Nikdy se nemusíme nechat pohltit svou současnou (z našeho úhlu pohledu nepříznivou, nepříjemnou) situací, když si uvědomíme, že každá naše současná situace je náš vlastní výtvor, výsledek našich vlastních voleb, ke kterému jsme se z konkrétního a závažného důvodu rozhodli dopracovat. Z nějakého důvodu jsme si současnou situaci vytvořili, z nějakého důvodu jsme ji chtěli nebo potřebovali prožít a z dalšího důvodu se jí můžeme chtít zbavit, rozloučit se s ní a vytvořit si jinou, která nám bude zase vyhovovat. Jsme tvůrci svého života, v každém okamžiku si volíme všechny okolnosti svého života. Mistr si to uvědomuje, a proto nikdy nelamentuje nad tím, co si utvořil, nikdy nepovažuje situaci za náhodou, nechtěnou či nešťastnou. Mistr ví, že jeho současná situace, každý okamžik jeho života, je jeho vlastním výtvorem, výsledkem jeho vlastních voleb, jeho tvořivého úsilí. Pokud zjistí, že mu současná situace již nevyhovuje či nijak neslouží, jednoduše si utvoří něco jiného.

Myšlenka je tvůrčí. Jakmile změníte své myšlenky, změníte své jednání. Jakmile změníte své jednání, změníte svůj život.

Neulpívejte na svých myšlenkách, pokud vám neslouží-li, pokud vám nepřinášejí užitek, radost, lásku, štěstí, mír, harmonii, po které tolik toužíte. Osvoboďte se vědomě od všeho, co vás drží na místě, co vás drží ve strachu, úzkosti, bolesti či nerovnosti. Ten krok musíte udělat VY SAMI. Nikdo jiný nemůže změnit vaši současnou situaci, jakkoli se vám to zdá reálné.

Vaše myšlenky jsou tím, co utváří váš život. Co řídí vaše každodenní jednání a činy. Začněte kontrolovat své myšlenky, zachytávat je v chaosu každodenního shonu a stresu, protože jedině tak si uvědomíte, co si neustále tvoříte. Zavrhujte myšlenky, které vás obtěžují, které vás oslabují, které vás skličují, ohrožují, které vás pronásledují. Odmítejte vědomě myšlenky, které vám brání žít pozitivní, zdravý, klidný, mírumilovný a láskyplný život. Myšlenky, které vám brání milovat sebe samé, milovat svůj vlastní život. Odmítejte myšlenky, které jsou destruktivní ať už pro vás, nebo pro vše ostatní.

Jakmile se naučíte nepřijímat negativní myšlenky a nezabývat se jimi, začnete mít "místo" pro ty, které jste doposud přehlíželi - ty pozitivní, myšlenky pravé, pravdivé a konstruktivní. Pak si s každou pravou myšlenkou uvědomíte, jak jste svobodní ve svém životě, jak jste milující a především to, jakými jste pány nad svým vlastním životem.

Jakmile začnete žít svůj život vědomě, jakmile si budete vybírat myšlenky, které budou tvořit váš život, nikoliv ho ničit, pak nebudete přemýšlet o své současné situaci, protože ji budete pouze prožívat. A kdykoli budete chtít prožívat něco jiného, učiníte tak.

Nezapomeňte, přátelé...

"Svou spásu najdete ve svém jednání, nikoli v jednání druhých" (Bůh...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

A jaké láskyplné rady nám k překonávání nepříznivých situací předali Plejáďané?

(Následující text je částí sdělení: M. Love - Léčba planety Plejáďany. Celé sdělení nabízíme v záložce Probouzíte se - Léčba planety Plejáďany).

 

Léčebný protokol k duševnímu uzdravení

Hlavní energií, která si vybírá daň na mentálním těle, je stres. Stres je nejvíce toxická energie ve Vesmíru. Pokud odstraníte stres, vše se rychle uzdraví. Zde jsou naše pokyny.

Přestaňte se snažit vyhovět požadavkům někoho jiného. Přestaňte poslouchat všechny ostatní. Poslouchejte sebe. Pokud někdo tlačí příliš tvrdě, pak jednoduše ustupte. Přestaňte si dělat starosti. Ti, co si volí negativní stav, pracují proti všemu pozitivnímu, co děláte. Přestaňte zabíjet své tělo pokusy o dosažení iluzorního cíle mínus třetí dimenze. Stačí zpomalit a přestat tak tvrdě pracovat. Zjednodušit si práci je Plejádský způsob. Nesnažte se držet celý svět, přestaňte se s ostatními přetahovat. Vyčistěte nepořádek kolem vás. Toto je začátek energetického zúčtování. Zorganizujte si svůj čas a věci. Mějte seznam úkolů na každý den. Zpět z života matrixu. Dejte si pár dní pauzu, svět nekončí.

Jednou z primárních příčin špatného duševního zdraví je chemická nerovnováha v mozku a těle, kterou lze napravit zablokováním všech příchozích toxinů a využitím přírody. Cvičte mysl, začněte získávat mnohem hlubší znalosti věcí - Vesmírných zákonitostí. Nebojte se věnovat ezoterickým tématům. Budete překvapeni. Přeprogramujte mysl. Naplňte svou mysl pouze pozitivní energií a myšlenkami. Každý den používejte pozitivní přeprogramování starých, chybných myšlenek. Přezkoumejte vše, co jste se naučili ve vaší minus třetí dimenzi. Dekódujte pouze to, co chcete, aby se dostalo do vašeho těla. Staňte se programátorem vaší mysli. Naučte se vytvářet své myšlenky. Princip já je nejmocnější věc ve Vesmíru a základ celého Stvoření. Dávejte pozor a uvědomujte si, co si myslíte.

 

Léčebný protokol k emocionálnímu léčení

V každé situaci máte vždy na výběr lásku nebo strach. Ústředním bodem života je cítit se dobře, takže začněte dělat jen to, co máte rádi, v čem se právě teď cítíte dobře.

Láskyplné inteligentní bytosti žijící podle zákona Jednoty neubližují. Člověk by se nikdy neměl pokoušet cítit se dobře na úkor jiné bytosti. Vyberte si Lásku ve všech situacích. Ptejte se sami sebe, co byste rádi dělali, a pak to udělejte. Láska a všechny její deriváty jsou nejvyšší a nejsilnější pozitivní uzdravující emoce. Nehledejte lásku u jiného, nehledejte lásku, tak to nefunguje. Nejdříve dejte nejvyšší lásku sobě. Pak k vám Láska přijde ve své nejvyšší podobě. Vesmír vám nemůže dát věc, kterou si nedopřejete. Milujte a hýčkejte se více než kdykoli předtím. Znovu vytvořte svůj život tak, jak chcete. Nechte svého Ducha tvořivě stoupat a začněte žít naplno. Naučte se ignorovat názor ostatních. Připojte se ke svému vyššímu Já a přesuňte se do svého posvátného prostoru. Zde najdete pohodlí a radost, jen tak, bez ohledu na to, co jste se naučili, všechno zvládnete snadněji a budete úspěšní na své cestě vzestupu. Nemůžete pomoci ostatním, pokud sami nejste v pohodě. Je čas odstranit emoční bolest minulých traumat. Tato stará bolestivá energie byla s mnoha z vás již dlouhou dobu. Je jako starý přítel, který způsobuje velké utrpení. Nelze vibrovat vysoko bez předchozího vyčištění starých, těžkých energií, které vás strhávají, způsobují bolest a utrpení a již vám neslouží. Vesmír nedovolí nízkým vibracím projít závoji vyšších říší. Bolestivá emoční energie starého traumatu zůstane uvězněna v těle, dokud nebude uvolněna a vyloučena.

..............................

Naším úkolem je určitá disciplína zaměřená na to, abychom vyčistili všechny uvězněné energie v těle, které by zcela zastavily proces vzestupu. Této vnitřní práce lze dosáhnout bez průvodce, jste plně vybaveni k vlastní ochraně před uvězněnými nebo traumatickými energiemi. Pokud potřebujete průvodce, zpracujte nejprve sami, co zvládnete. Osobní vnitřní práce je vyžadována od každé bytosti na planetě Zemi, bez ohledu na existující vibrační úroveň. Jen tak se lze osvobodit od hranic Země a dosáhnout jakéhokoli osvícení a probuzení. Staňte se mistrem v hledání jakékoli uvězněné emoční energie v těle, která blokuje čakry. Nechte tuto energii mluvit. Pokud se může vyjádřit, nemá žádný účel a opustí tělo. Jakmile znovu plně vyjádříte bolestivé staré trauma, energie opustí fyzické tělo navždy. To je tajemství mistra, učitele a léčitele. Tento proces emocionálního léčení je označován jako transmutace nižších vibrací do podoby, protože živá energetická hmota je přeměněna na lásku tím, že se nejprve plně projeví emocionální bolest, poté porozumění a přijetí a pak odpuštění, které staré nahradí láskou a rozloučí se. Je to důležité vyčistit husté energie z těla nejen proto, abyste se cítili lépe, ale abyste dosáhli svého cíle vzestupu. Všechny staré, nižší energie, které již neslouží vaší duši, nemohou jít s vámi do další, vyšší dimenze. Toto je velké vyčištění cesty a rozhodující pro vývoj vaší bytosti.

.......

Buďte verbálně a upřímně vděční za každý den, za všechny dobré věci ve vašem životě. Božská dichotomie, Vesmír, vám pošle více toho, za co jste vděční, i když to zatím z vašeho pohledu nemáte. Při práci na svých přáních a zájmech je nutné strávit spoustu času jen sám se sebou. Musíte se poznat, abyste se stali mistrem. To lze, jen když budete plně přítomni sami se sebou. Tajemstvím vzestupu je soustředit se na sebe, což přináší energii životní síly a vědomí. Nyní potřebujete veškerou svou životní sílu pro léčení, růst a úspěšný vzestup.

Přestaňte se snažit žít minulostí nebo budoucností, protože se nejedná o realitu. Váš čas a prostor je tady a teď. To je opravdu vše, co existuje. Jediné místo, které se může projevit, je tady a nyní. Pokud sníte o autě v budoucnosti, pokoušíte se projevit realitu v budoucnu, takže nikdy nepřijde do vašeho života. Cítit, jak dobré je mít to teď, přináší do vašeho života všechny ty dobré věci.

............................................................................

 

VÍM, ŽE KAŽDÝ ČLOVĚK MÁ SVÉHO DUCHOVNÍHO PRŮVODCE, KTERÝ HO PROVÁZÍ CELOU TOUTO INKARNACÍ, KTERÝ MU POMÁHÁ NAPLNIT SVÉ POZEMSKÉ POSLÁNÍ. JAK MŮŽU POCÍTIT, POZNAT, ŽE MI RADÍ DUCHOVNÍ PRŮVODCE? JAK HO MŮŽU LÉPE ZASLECHNOUT?