Velké zapomnění

V historii lidstva neměly národy, skupinky ani jednotlivci, hledající Pravdu života, snadnou cestu. Negativní síly se snažily (a neustále snaží) duchovní cestu, nebo vůdce, kteří ukazovali správný směr, poškodit nebo zničit a pošpinit čisté pravdy uložené do srdcí hledajících. Pokud se to nedařilo cestou duševní, snažily se o morální úpadek pomocí hmotných zisků, vnějších opojení smyslů, egoismu, bezohlednosti, požitkářství. Touto cestou potlačovaly morální cítění lidstva i vnímavost pro duchovní pravdy. Pomalu nastalo zapomnění všeho, co představovalo naplnění života nesčetných generací. I Kristus říká: "Setba byla dobrá, ale nemohla dozrát." Duchovní pravdy byly zkresleny a pozměněny tak, aby pomáhaly upevnit světskou moc nebo získat bohatství. To, co zůstalo, byla mrtvá písmena, která dogmaticky svazovala lidského ducha. Tak zakrněla duchovní vnímavost celých generací. Podobně se vedlo i prorokům apoštolům Boží pravdy. Kristus slíbil, že pošle zemi své posly a učitele, kteří povedou lidstvo po správné cestě. Temné síly zasáhly i zde. Všemožně znemožňovaly rozšiřování duchovní pravdy a dosáhly i toho, že prostředníci mezi člověkem a nebem nesměli pod hrozbou těžkých trestů šířit své učení. Taková situace trvá v některých zemích až do dnešní doby. Poselství duchovních bytostí jsou zesměšňována a odmítána jako výmysly. Přesto na zemi žijí již mnozí, kteří na základě svého duchovního vývoje touží po těchto naukách a touží po světlu Pravdy. Její předávání není ani v dnešní době snadné, ale ti, kteří prožili její působení jako vnitrní skutečnost, pomáhají ostatním, připraveným pro její přijetí. Dnešní lidstvo jako celek se však příliš nenamáhá přemýšlet o duchovních pravdách, a ti, kteří je předávají, nemají snadný úkol. Namísto snahy přiblížit se Stvořiteli, se lidstvo od Něho stále více vzdaluje. Duchovní bytosti však doslova bojují o každou lidskou duši. Přemýšlejte proto, z jakého důvodu žijete na této zemi, jaké jsou vaše úkoly a zda jste zvolili správnou cestu k jejich naplnění. Lidé žijící v honbě za materiálním ziskem považují často víru za fantazii nebo přijímají duchovní pravdy promísené se lží. Pronikne-li občas světlo čisté pravdy až do jejich vědomí, pak nemají na "takové věci" čas a tyto doteky bývají ihned zapomenuty. Přijímání duchovních pravd je pro většinu lidí nepříjemné, neboť duchovní zákon vyžaduje pořádek, odstranění nedostatků a slabostí, jichž jsou lidé otroky.

 

Již ve Starém zákoně se lze dočíst, jak těžké postavení měli proroci. Přinášeli lidem božskou pravdu, učili je žít podle nejvyšších zákonů a vysvětlovali následky jejich přestupování. Ale lidé nebyli spokojeni a říkali: "Raději bychom slyšeli něco hezkého a příjemného pro náš život, ne jenom tvrdá slova a napomínání vašeho Boha." Co se od té doby změnilo? Tak jako tehdy, i dnes odmítá většina lidi plnit své duchovní povinnosti. Pravda je pro ně nepohodlná a nepříjemná. Nehodí se do nynějšího způsobu života, plného povrchního lesku a lži. Toho využívají i negativní síly k utlumení každé myšlenky na žádoucí změnu. Člověk, který občas přijme určité duchovní impulsy, velmi brzy zapomíná na to, že by je měl uvést do života, a žije tak jako dřív. Cesta od dobrého předsevzetí k jeho naplnění bývá velmi dlouhá. Pokud předsevzetí člověka není doprovázeno i silou jeho vůle, připraveností k boji se starými návyky a slabostmi, k určitým obětem a sebekázni, bude výsledek takového předsevzetí od počátku pochybný. Musíte počítat s těžkostmi a překážkami, které vám stavějí do cesty protivníci světla, živící se vašimi chybami a slabostmi. Tak je snaha člověka po žádoucí změně postupně oslabována a on zapomíná na to, co je v jeho životě podstatné. Nakonec si třeba řekne: "Odsunu to všechno na později, až budu mít více času."

Duchovní průvodce (viz níže) se snaží prostřednictvím hlasu svědomí upozornit člověka na učiněná předsevzetí. On však tento hlas tlumí vědomě, nebo se duchovní práci věnuje pouze povrchně, či dokonce s nechutí. Přitom samozřejmě nevydrží dlouho a vrací se zpět do vyjetých kolejí svého nevědomého žití. Po určitém čase zaslechne znovu svůj vnitrní hlas. A on mu odpovídá: Ach ano, úplně jsem na to zapomněl, zkusím to ještě jednou, ale nevím kdy. Ve většině případů musí duchovní průvodce člověka dlouho a dlouho čekat, a často čeká i zbytečně. Pokud člověk zapomíná na duchovní cíl svého pozemského života, bude mu připomenut po jeho odchodu z hmotného těla. Pak přichází lítost nad promarněným pozemským žitím, které mělo sloužit duchovnímu růstu. Mnozí zde doslova proklínají svou zapomnětlivost, povrchnost, labilitu a závislost na hmotných hodnotách. Pomoc je pouze jedna jediná. Tak dlouho se vracet, až člověk získá duchovní zralost, bude schopen využít své příležitosti a obstát v životních zkouškách. Využijte proto možnost vnitřního růstu, který je cílem vaší inkarnace. Přijímejte vše dobré a čisté a nenechte svá dobrá předsevzetí upadnout v zapomnění. Poslové světla vám pak budou pomáhat na cestě, která je určena každému člověku pro tento život.

Pozn.: Duchovní průvodce

Člověk není odkázán pouze sám na sebe. Celý život jej doprovází duchovní vůdce, dodává mu sílu, útěchu, varuje před nebezpečím a nepravostmi, radí mu a vede jej cestou života v případě, že se člověk vést nechá. Nechat se vést pozemským životem není vpravdě lehké. Hlas vašeho svědomí se občas ztrácí a působení duchovního vůdce tak zaniká v hluku a chaosu dne. Většina lidí je přesvědčena, že pouze oni sami jednají a rozhodují. Domnívají se, že nemají čas na vnitřní soustředění, na naslouchání svému vnitřnímu hlasu či svému duchovnímu vůdci. Jednají pak často pod vlivem ukvapených, nezralých myšlenkových impulsů. Nečiňte proto důležitá rozhodnutí ukvapeně. Je dobré nechávat závažná rozhodnutí na ráno, neboť člověk může během spánku komunikovat se svým duchovním průvodcem. I když mu tento kontakt nebude po probuzení zřejmý, situace v mnoha případech bude jasnější. Lépe dovede zvážit všechna pro i proti. Máte-li možnost, snažte se získat určitý čas pro vážná rozhodnutí. Tím vytváříte i prostor pro intuitivní příjem vnuknutí duchovních bytostí.

 

Text je úryvkem z knihy: Odkud přicházíme, proč žijeme, kam se vracíme. Autorka: Gisela Weidner, 1995.

Zdroj literatury: www.vesmirni-lide.cz

Přejeme Vám radostné rozpomínání na Pravdu, ze které jste vzešli, přátelé.

Auron, Ema

 

 

Více o tom, jaké následky mohou (a pravděpodobně již budou) mít negativní volby nás - pozemšťanů ve velmi brzké době, Vám rádi sdělíme při osobním setkání nebo na přednáškách. Doporučujeme také knihy (ke stažení ve "čteníčku")

 

Přátelé, pokud se chcete informovat, jak souvisí tyto události s duchovní podstatou Pravého života, jaký je jejich duchovní dopad na životy nás všech a jaká řešení těchto problémů nabízí Přátelé z Vesmíru, kteří vše starostlivě sledují, přijměte naše pozvání k návštěvě formou individuálních sezení nebo přednášek, které uskutečňujeme.

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...

 

 

 

PLŇTE SI SVÉ POSLÁNÍ, přátelé,

PRACUJTE NA SVÉM DUCHOVNÍM RŮSTU,

POCHOPTE SVOU VLASTNÍ PODSTATU ještě v tomto životě...